Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikring ved visse kritiske sygdomme"

Transkript

1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension 3 2 Aftalegrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ikrafttræden 4 5 Urigtige oplysninger 4 6 Forsikringssum 4 7 Dækning (diagnoser) 4 8 Begrænsninger i dækningen 11 9 Anmeldelse af visse kritiske sygdomme Udbetaling Præmie Præmiefritagelse Rådighedsforhold Ændring af forsikringsbetingelser og tarif Ophør Opsigelse Forældelse Tavshedspligt Lovvalg og tilsyn Klageadgang 15

2 Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme ( Januar 2009) Fortrydelsesret Oplysning om fortrydelsesret ved etablering (nytegning) af frivillige forsikringsaftaler. Eventuelle ændringer er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du kan fortryde din aftale i 30 dage. Vi regner fristen fra den dag, du modtager dokumentation for forsikringen i form af en forsikringsmeddelelse, der viser dækninger, udløbstidspunkt m.v. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringen er etableret. Hvis du fx modtager dokumentation mandag den 1. og har fået de nævnte oplysninger, kan du fortryde aftalen til og med onsdag d. 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdagen (5. juni), juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Du skal give besked til: Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, behøver du blot at skrive til: Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt i Topdanmark. 2

3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Stk. 1. Disse forsikringsbetingelser gælder for Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension oprettet i Topdanmark Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Stk. 2. For at være dækket under forsikringen er det et krav, at man er ansat i en virksomhed eller er medlem af en forening eller organisation, der har indgået aftale med Topdanmark om Forsikring ved visse kritiske sygdomme. 2 Aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet, ændret eller sat i kraft på grundlag af de oplysninger, der er afgivet skriftligt i en begæring eller på anden måde, herunder oplysninger om helbred. Stk. 2. Som dokumentation for aftalen udstedes en forsikringsmeddelelse eller en dækningsoversigt. Aftalens indhold fremgår heraf sammenholdt med forsikringsbetingelserne, samt eventuelle underliggende skriftlige aftaler. Stk. 3. Ønsker forsikringstager at foretage en ændring af sin forsikring under forsikringens løbetid, fx forhøjelse af dækningssummen eller forlængelse af udløbsalderen, betyder det at forsikringen fortsætter med de forsikringsbetingelser, der gælder på ændringstidspunktet. 3 Definitioner Stk. 1. Forsikringstageren er den, der har indgået aftalen med Topdanmark. Stk. 2. Forsikrede er den, på hvis liv eller helbred forsikringen er etableret. Stk. 3. Ved forsikringsaftaler indgået som led i et ansættelsesforhold på baggrund af en aftale mellem arbejdsgiveren og Topdanmark, anses den ansatte både som forsikringstager og forsikrede. Stk. 4. Forsikringstiden strækker sig fra forsikringens ikrafttrædelsesdato til udløbsdatoen eller til forsikringens bortfald forinden, se punkt 15 og 16. Stk. 5. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Der skal være sammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden. Stk. 6. Ved en terrorhandling forstås en handling, der er egnet til eller har til formål at skabe frygt i en befolkning eller i en befolkningsgruppe eller med ulovlige midler at påvirke myndigheder, organisationer eller virksomheder til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands, en organisations eller en virksomheds grundlæggende, økonomiske eller samfundsmæssige struktur. 3

4 4 Ikrafttræden Stk. 1. Etablering af forsikringen er betinget af, at der afgives risikooplysninger, herunder oplysninger om helbredsforhold. Stk. 2. Hvis Topdanmark kan antage forsikringen ud fra de givne oplysninger, træder forsikringen i kraft den 1. i måneden, hvor begæringen er underskrevet, medmindre en senere ikrafttrædelsesdato er aftalt. 5 Urigtige oplysninger Stk. 1. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens etablering, ændring eller seneste ikraftsættelse, får det de konsekvenser, som følger af reglerne i Forsikringsaftaleloven. Efter den nuværende lov gælder følgende: a. Har forsikrede svigagtigt givet urigtige oplysninger, er der ingen forsikringsdækning. b. Hvis forsikrede hverken vidste eller burde vide, at hans oplysning er urigtig, er der fuld forsikringsdækning. c. Har forsikrede givet urigtige oplysninger, der ikke er omfattet af punkt a eller b, hæfter Topdanmark kun i et omfang svarende til, at de rigtige oplysninger havde foreligget ved etableringen. Dvs. forsikringsdækningen kan bortfalde. Stk. 2. Er fortielsen eller den urigtige oplysning givet af forsikringstageren, forsikredes arbejdsgiver, en læge eller anden sagkyndig, har det samme virkning, som hvis oplysningen var givet af forsikrede. 6 Forsikringssum Stk. 1. Det beløb, der udbetales ved diagnosticering af visse kritiske sygdomme, fremgår af forsikringsmeddelelsen eller af dækningsoversigten. Stk. 2. Det fremgår af forsikringsmeddelelsen eller dækningsoversigten om forsikringssummen reguleres. 7 Dækning (diagnoser) Stk. 1. Forsikringen dækker ved diagnosticering af en af følgende visse kritiske sygdomme i forsikringstiden, se dog punkt 8. Stk. 2. Ved visse kritiske sygdomme forstås: Kræft, leukæmi og lymfomer (A) 4

5 Blodprop i hjertet (B) AIDS (C) Hjertekaroperation pga. kranspulsåreforkalkning (by-pass/pci) (D) Kronisk hjertesvigt (E) Hjerteklapoperation pga. hjerteklapfejl (F) Livstruende hjerterytmeforstyrrelser (G) Sygdom i Aorta (hovedpulsåren) (H) Hjerneblødning/blodprop i hjernen (Apopleksi) (I) Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (J) Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv (K) Dissemineret sklerose (L) Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) (M) Muskelsvind (N) HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte (O) Nyresvigt (P) Større organtransplantation (Q) Blindhed (R) Døvhed (S) Creutzfeldt-Jakobs sygdom (T) Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid (U) Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse (meningitis) (V) Parkinsons sygdom (X) Større forbrændinger (Y) Terminal sygdom* (Z) *) For forsikringer etableret før 1. januar 2007, er terminal sygdom alene dækket, hvis forsikrede forud for udbetaling accepterer, at forsikringen ophører efter punkt 15, stk. 6. stk. 3. Følgende diagnoser er dækket: A Kræft, leukæmi og lymfomer med undtagelse af de mindre aggressive typer En ondartet (malign) svulst (tumor), karakteriseret ved ukontrolleret vækst med infiltration af omkringliggende væv og tendens til spredning til regionale lymfeknuder og organer (metastaser). Desuden er akut, behandlingskrævende, kronisk, lymfatisk leukæmi stadie III og IV (high risk stadie B og C), lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkins sygdom (stadium II - IV) omfattet. Undtaget fra dækning er: a. Alle former for hudkræft bort set fra malignt melanom (modermærkekræft). b. Ikke filtrerende forstadier til kræft (carcinoma in situ eller dysplasi) fx i livmoderhals, bryst eller testes. c. Kronisk lymfatisk leukæmi stadie I og II, blærepapilioner, Hodgkins Iymfom stadie I. d. Svulster opstået under forløbet af HIV- infektion (humant immundefektvirus), herunder Karposis sarkom. 5

6 Krav: Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf. Undersøgelsen skal være foretaget af speciallæge i vævs- og celleundersøgelser (patologisk anatomi). B Blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt) af en vis sværhedsgrad Akut opstået henfald af en del af hjertets muskelvæv, forårsaget af et pludseligt ophør af tilførslen af blod til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være stillet på hospital eller af kardiologisk speciallæge, og være baseret på en typisk stigning og fald af blodets indhold og biokemiske markører (troponin TnT eller kreatinkinase MB) sammen med mindst ét af følgende kriterier: a. Sygehistorie med pludseligt opståede vedvarende smerter i brystet. (symptomer på myokardieiskæmi) b. elektrokardiogramforandringer, der tyder på iskæmi (ST ændring) c. udvikling af patologiske Q-takker på elektrokardiogram. C AIDS Erhvervet immundefektsyndrom som følge af infektion med human immundefekt virus (HIV) erhvervet i forsikringstiden. Krav: Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling. D Hjertekaroperation pga. svær kranspulsåreforkalkning (by- pass/pci) Større revaskulariserende behandling ved kranspulsåreforkalkning af hjertets kar, som ikke kan behandles tilfredsstillende medicinsk. Herunder regnes: a. gennemført ballonudvidelse af en eller flere hjertepulsårer (PCI), eventuelt med indlæggelse af stent, eller b. planlagt eller gennemført åben hjertekirurgisk revaskularisering (by-pass operation) af en eller flere hjertepulsårer. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. E Kronisk hjertesvigt med svære symptomer og nedsat funktionsevne Kronisk hjerteinsufficiens med en uddrivningsfraktion (EF) i venstre ventrikel på 30 % eller derunder, som medfører begrænsning i hvile (fx ved dyspnø, træthed og/eller palpitationer) og som forværres ved enhver form for aktivitet (jf. New York Heart Associations klassifikation (NY HA) gruppe III eller IV). Krav: Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling 6

7 F Hjerteklapoperation pga. hjerteklapfejl Planlagt eller gennemført hjertekirurgisk behandling for hjerteklapfejl (forsnævring eller utæthed) med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homeograft eller klapplastik. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. G Livstruende rytmeforstyrrelser med indoperation af ICD-enhed Planlagt eller gennemført implantation af implantérbar cardioverter defibrillator (lcd) på grund af livstruende hjerterytmeforstyrrelse. Krav: Ved planlagt operation, er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. H Svær sygdom i aorta (hovedpulsåren) En bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter eller en aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen. Benævnelsen aorta inkluderer både den thorakale og abdominale aorta, men ikke deres grene. Krav: Diagnosen aortaaneurisme eller aortadissektion skal være stillet ved ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT-scanning, MR-scanning eller eventuel aortografi. Aortaokklusionen skal være diagnosticeret ud fra kliniske fund samt en aortografi eller MR- angiografi. I Hjerneblødning/ blodprop i hjernen (Apopleksi) med blivende følger En beskadigelse af hjernen, som medfører objektive udfaldssymptomer fra nervesystemet, af mere end 24 timers varighed som enten skyldes: a. en spontan eller traumatisk opstået blodansamling i eller uden på hjernen, som følge af en bristet pulsåre eller en misdannelse i hjernens kar, eller b. en forsnævring eller tillukning af en pulsåre i hjernen. Hjernebeskadigelsen skal have medført følger i form af blivende neurologiske udfald og være påvist ved en hjernescanning (CT /MR). I tilfælde af en blodprop i hjernen, hvor CT/MR-scanning ikke er foretaget i forløbet eller intet viser, er tilfældet omfattet af dækningen, hvis samtlige klassiske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er vedvarende objektive udfaldssymptomer fra nervesystemet af mere end 24 timers varighed, herunder blivende følger i form af lammelser, føleforstyrrelser eller taleforstyrrelser. Anden årsag til de neurologiske udfald skal være udelukket (fx følger efter epileptiske anfald). Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller en neurokirurgisk afdeling eller være bekræftet af en neurologisk speciallæge. J Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arte- 7

8 riovenøs karmisdannelse (AV- mal- formation) af en vis sværhedsgrad Planlagt eller gennemført operation for en defekt i hjernens kar, med én eller flere sækformede udvidelser af hjernens pulsårer eller arteriovenøse karmisdannelser, som skal være påvist ved røntgen af hjernens pulsårer (angiografi) eller CT-scanning. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen af tekniske årsager ikke kan gennemføres. Krav: Defekten skal være diagnosticeret på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. K Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, der enten ikke kan fjernes helt eller resulterer i betydelige blivende følger Godartede (benigne) svulster opstået i hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder, som ikke har kunnet fjernes helt ved operation eller har medført betydelige neurologiske følger (dysfunktion) og nedsat førlighed med mindst 30%, vurderet efter en af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet tabel (méntabel 1996). Dækningen omfatter også tilfælde, hvor operation ikke kan gennemføres af tekniske grunde. Undtaget fra dækningen er cyster, granulomer og hypofyse adenomer. Krav: Forsikringssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes. L Dissemineret sklerose (DS) En kronisk sygdom i centralnervesystemet, der har vist sig ved en eller flere episoder med neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet, som er efterfulgt af hel eller delvis remission, samt typiske forandringer i hjernens hvide substans ved MR-scanning, eventuelt suppleret med fund af typiske oligoklonale bånd i spinalvæsken (intrathekal antistof produktion). Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling og være bekræftet ved MR-scanning, eventuelt spinalvæske undersøgelse for oligoklonale bånd (intrathekal antistof produktion). Forlænget latenstid ved neurofysiologiske undersøgelser/evoked potentials (især VEP) kan også støtte diagnosen. Det er ikke tilstrækkeligt med synsnerveudfald (opticusneurit) alene. M Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom med vedvarende symptomer En kronisk sygdom af ukendt årsag med fremadskridende nedbrydning (degeneration) af nervesystemets motoriske celler i rygmarv, hjernestamme og hjerne, der medfører lammelser, muskelsvind og spasticitet. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling og være bekræftet ved elektromyografi (EMG). N Muskelsvind med vedvarende symptomer En af følgende sygdomme: Limb- girdle muskeldystrofi, Myastenia Gravis, Distal Muskelatrofi (Charcot- Marie- Tooth). 8

9 Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. O HIV Infektion ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte a. Infektion med HIV som følge af blodtransfusion eller anden lægelig behandling modtaget i forsikringstiden. Krav: Det kræves, at forsikrede er berettiget til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion af Sundhedsstyrelsen. b. Infektion med HIV i forsikringstiden som følge af en arbejdsbetinget læsion eller smitteudsættelse på slimhinderne under udførelse af forsikredes professionelle erhverv. Krav: Det kræves som dokumentation for smitteoverførelsen, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade, og at der foreligger en negativ HIV-test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv HIV-test inden for de næste 12 måneder. P Kronisk nyresvigt med behov for varig dialyse Dobbeltsidig nyresvigt, hvor begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt er holdt op med at fungere, hvilket medfører behov for varig dialysebehandling eller nyretransplantation. Krav: Ved planlagt transplantation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. Q Større organtransplantation Planlagt eller gennemført modtagelse af hjerte, lunge, lever, hjertelunge eller hjerte-lunge-lever-transplantat på grund af organsvigt hos forsikrede. Krav: Ved planlagt transplantation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. R Total blindhed Permanent synstab på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 (0,01666) eller derunder. Krav: Diagnosen skal være stillet hos øjenlæge (almindelig undersøgelse) med angivelse af årsag. S Total døvhed Totalt permanent høretab på begge ører, hvor høreevnen er totalt ophævet. Krav: Diagnosen skal være stillet hos ørelæge med angivelse af årsag. T Creutzfeldt-Jakobs sygdom (Subakut Spongiaform Encephalopati) Sporadisk optrædende variant CJD med hastigt progredierende demens og myoklonier ledsaget af varierende omfang af cerebellare, visuelle, pyramidale 9

10 og ekstrapyramidale symptomer, forårsaget af gliose og neurontab i hjernen. Krav: Diagnosen skal være stillet på neurologisk afdeling på baggrund af WHO's diagnostiske kriterier for sikker eller sandsynlig v- CJ D, det vil sige neuropatologisk verificerede tilfælde eller tilfælde med progredierende demens i kombination med karakteristisk EEG og mindst to af følgende fire kliniske tegn: a. myoklonier b. visuelle eller cerebellare symptomer c. pyramidale eller ekstra pyramidale symptomer d. akinetisk mutisme Senere i forløbet kan der blive foretaget biopsi af hjernevæv for yderligere at sikre diagnosen. U Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid Langvarig eller kronisk neuroborreliosis (mere end 6 måneders varighed) som følge af flåtbid, medførende vedvarende neurologiske følger. Krav: Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, borreliaspecifikke antistofundersøgelser, CT - /MR-scanning mv. De neurologiske følger skal have været til stede i mere end 3 måneder og være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. V Blivende følger efter hjerne eller hjernehindebetændelse (meningitis inkl. TBE) Vedvarende betydelige neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder, forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ud fra: a. påvisning af mikrober i spinalvæsken (eller eventuelt i blod), eller b. en rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflamatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein, og eventuelt suppleret med MR-/CT - scanning. Beskadigelsen skal have medført blivende neurologiske udfald, og være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. Ved Tick- Born- Encephalitis (IBE) skal diagnosen være verificeret ved påvisning af Borrelia-specifikke antistoffer i serum og spinalvæske. X Parkinsons sygdom (paralysis agitans, rystelammelse) med vedvarende symptomer En kronisk ideopatisk sygdom kendetegnet ved øget muskelstivhed (rigiditet), rysten (tremor) og nedsættelse af de spontane bevægelser (oligokinesi). 10

11 Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling på baggrund af de klassiske symptomer. Y Større forbrændinger (ambustio) Brandsår (inkl. forfrysninger og ætsninger) af tredje grad, der dækker mindst 20% af den forsikredes legemsoverflade. Krav: Diagnosen skal fremgå af journaludskrift eller epikrise fra en brandsårsafdeling. Z Terminal sygdom (alle diagnoser, der ikke er omfattet af punkt 7, stk. 2 A-Y, hvor levetiden er højst 1 år) Ved terminal sygdom forstås en fremskreden eller hurtigt udviklende uhelbredelig sygdom, hvor forventet restlevetid trods lægelig behandling maksimalt er 12 måneder. Den terminale sygdom må ikke være en følge af: a. et ulykkestilfælde, se punkt 3, stk. 4, b. en sygdom, der har medført eller vil medføre udbetaling efter et af punkterne 7, stk. 2 A- Y eller sygdomme, der skyldes den lægelige behandling heraf, eller c. infektioner eller epidemier. Krav: Vurderingen skal foretages af en speciallæge indenfor det relevante speciale. Speciallægen skal arbejde i Danmark, være godkendt af Sundhedsstyrelsen, og må ikke alene være speciallæge i almen medicin. Speciallægen skal underskrive en erklæring, udfærdiget af Topdanmark, og Topdanmarks læge skal godkende udbetalingen. Erklæringen skal suppleres af journalmateriale, der dokumenterer, at sygdommen skønnes terminal. De 12 måneder regnes fra erklæringens udfyldelse. 8 Begrænsninger i dækningen Stk. 1. Har forsikrede inden forsikringstidens begyndelse fået diagnosticeret en af de kritiske sygdomme, som dækkes af forsikringens punkt 7, stk. 2 A til Y, omfatter forsikringsdækningen ikke den eller de pågældende diagnoser. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende og ikke det tidspunkt, forsikrede får kendskab til diagnosen. Ved en diagnose forstås de sygdomme, der er nævnt i punkt 7, stk. 2 A til Y. Eksempelvis er punkt 7, stk. 2 A en diagnose, således at en kræftdiagnose, der er stillet før forsikringstiden, udelukker udbetaling, hvis forsikrede i forsikringstiden får stillet en anden kræftdiagnose. Der kan ikke ske udbetaling efter punkt 7, stk. 2 Z, der er en følge af en diagnose, der er stillet inden forsikringstidens begyndelse. Stk. 2. Såfremt forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået stillet diagnosen efter punkt 7, stk. 2 B eller 2 D, er forsikrede hverken omfattet af punkt 7, stk. 2 B, 2 D, 2 E eller 2 G. 11

12 Stk. 3. Er forsikrede konstateret HIV-positiv inden forsikringstidens begyndelse, er forsikrede ikke dækket af punkt 7, stk. 2 C. Stk. 4. Diagnoser, der ikke omfattes af punkt 7, stk. 2 A til Y eller opfylder kravene i punkt 7 stk. 2 Z, berettiger ikke til udbetaling. Stk. 5. Der gælder visse begrænsninger, hvis forsikrede afgår ved døden, se punkt 9. Stk. 6. Der gælder visse begrænsninger ved ophør af forsikringen, se punkt 9. Stk. 7. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art med virkning på dansk område bortfalder dækningen efter forsikringen. Forsikring og Pension træffer i samråd med myndighederne bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. Stk. 8. Kritisk sygdom, der opstår som følge af terror, er ikke dækket, se punkt 3 stk. 6. Stk. 9. Diagnoser, der stilles efter forsikringstidens udløb, er ikke dækket. 9 Anmeldelse af visse kritiske sygdomme Stk. 1. Forsikrede skal snarest muligt efter at have fået diagnosticeret en af de i punkt 7 nævnte visse kritiske sygdomme indsende en skriftlig anmeldelse til Topdanmark. Stk. 2. Dør forsikrede, bortfalder retten til erstatning for den kritiske sygdom, medmindre forsikrede inden sin død skriftligt har anmeldt en dækningsberettiget kritisk sygdom til Topdanmark og på dette tidspunkt opfyldte betingelserne for udbetaling. Stk. 3. Udbetaling af forsikringssummen sker til forsikrede. Udbetaling omfatter den forsikringssum, der var gældende den dag, hvor sygdommen blev diagnosticeret, se punkt 7, stk. 2 A-Y eller hvor udbetalingskravene er opfyldt, se punkt 7, stk. 2 Z. Stk. 3. Er forsikringsaftalen ophørt som følge af opsigelse eller af andre grunde, se punkt 14 og 15, skal skriftlig anmodning om udbetaling pga. diagnose stillet inden ophør være fremsat overfor Topdanmark inden 6 måneder efter forsikringsaftalen eller forsikringsdækningen er ophørt. Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af forsikringssummen for visse kritiske sygdomme, der ikke er anmeldt skriftligt. 10 Udbetaling Stk. 1. Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises fornøden dokumentation for den stillede diagnose og vedrørende punkt 7, stk. 2 P tillige dokumentation for dialyse i form af journaludskrift fra sygehus i Danmark. 12

13 Stk. 2. Forsikrede er forpligtet til at give de oplysninger, Topdanmark anser for nødvendige til opgørelse af betalingsforpligtelsen, herunder give tilladelse til, at Topdanmark indhenter lægelige oplysninger. I modsat fald har forsikrede ikke ret til udbetaling. Stk. 3. Udbetaling af forsikringssummen sker til forsikrede. Udbetaling omfatter den forsikringssum, der var gældende den dag, hvor sygdommen blev diagnosticeret, se punkt 7, stk. 2 A-Y eller hvor udbetalingskravene er opfyldt, se punkt 7stk. 2 Z. Stk. 4. Forsikringssummen kan udbetales flere gange til samme person forudsat, at følgende 2 betingelser er opfyldt: a. der er forløbet mindst 6 måneder mellem diagnosetidspunkterne (er udbetaling sket ved accept på venteliste, regnes 6-måneders fristen først fra foretaget operation) og b. den efterfølgende diagnose ikke falder ind under den eller de diagnosetyper, der tidligere er sket udbetaling for. Stk. 5. Ved en diagnose forstås de sygdomme, der er nævnt i punkt 7, stk. 2 A til Y. Eksempelvis er punkt 7, stk. 2 A én diagnose, således at der ikke kan ske udbetaling mere end en gang, selv om forsikrede efterfølgende får diagnosticeret andre kræftformer. Stk. 6. Udbetaling efter punkt 7, stk. 2 B eller 7, stk. 2 D udelukker senere udbetaling efter punkt 7, stk. 2 B, 2 D, 2 E og 2 G. Stk. 7. Der kan ikke ske udbetaling, når der er udbetalt efter punkt 7, stk. 2 Z, se punkt 15, stk. 6. Stk. 8. Der kan alene ske udbetaling efter punkt 7, stk. 2 Z, når alle lægelige anvisninger i relation til den dækningsberettigede sygdom er blevet fulgt. Stk. 9. For forsikringer etableret før 1. januar 2007, kan der alene ske udbetaling for terminal sygdom efter punkt 7, stk. 2 Z, hvis forsikrede forud for udbetaling accepterer, at forsikringen ophører efter punkt 15, stk Præmie Stk. 1. Præmien fastsættes for et år ad gangen på grundlag af alderssammensætningen, skadesforløbet og udviklingen i ordningen og ved eventuel anvendelse af indestående på præmiereguleringskontoen. Stk. 2. Præmien forfalder den første dag i hver præmiebetalingsperiode. Stk. 3. Opkrævning på betaling sendes til arbejdsgiveren, der forestår præmieindbetalingen for de ansatte. Virkningen af arbejdsgiverens manglende betaling af præmien er, at forsikringen bortfalder. 13

14 12 Præmiefritagelse Stk. 1. Der er ikke præmiefritagelse for dækningerne under denne forsikring, medmindre det følger af forsikringsaftalen eller af forsikringsmeddelelsen eller dækningsoversigten. 13 Rådighedsforhold Stk. 1. Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning, og vil i tilfælde af ophør af forsikringen ikke have opnået nogen værdi. 14 Ændring af forsikringsbetingelser og tarif Stk. 1. Topdanmark kan ændre forsikringsbetingelser og tarif for allerede etablerede forsikringer. Er ændringerne til ugunst for forsikringstageren, så skal ændringerne foretages med 1 måneds varsel til et præmieforfald. Stk. 2. Pristalsregulering og præmiestigninger i forbindelse med hovedforfald på grund af forsikredes alder, gruppens alderssammensætning, skadesforløbet eller udviklingen i ordningen er ikke en ændring af tariffen og kan derfor ske uden varsel. Stk. 3. Forsikringen kan ikke opsiges ved ændringer, medmindre adgangen hertil fremgår af forsikringsaftalen. 15 Ophør Stk. 1. Forsikringen ophører på den dato, der er angivet i forsikringsaftalen eller i forsikringsmeddelelsen eller dækningsoversigten. Stk. 2. Derudover ophører forsikringen ved udgangen af den måned, hvor den aftalte udløbsalder opnås eller forsikrede dør. Stk. 3. Forsikringsaftalen og dermed Topdanmarks ansvar ophører 3 måneder efter det tidspunkt, den ansatte fratræder på. Stk. 4. Forsikringsaftalen og dermed Topdanmarks ansvar ophører på det tidspunkt, hvor aftalen mellem arbejdsgiveren og Topdanmark ophører. Stk. 5. Forsikringen ophører endvidere ved manglende præmiebetaling, se punkt 11, eller ved opsigelse, se punkt 16. Stk. 6. Forsikringen ophører tillige den 1. i måneden efter udbetaling efter punkt 7 stk. 2 Z. 16 Opsigelse Stk. 1. Forsikringen kan ikke opsiges, medmindre adgangen hertil fremgår af forsikringsaftalen. 14

15 17 Forældelse Stk. 1. Krav på dækning forældes 3 år efter forsikrede fik eller burde have fået kendskab til sit krav mod selskabet. Forældelse indtræder dog senest 10 år fra forsikringsbegivenhedens indtræden. Stk. 2. Ved ophør af forsikringen forældes krav på dækning efter 6 måneder, se punkt Tavshedspligt Stk. 1. Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende vil således ikke få adgang til disse oplysninger. 19 Lovvalg og tilsyn Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsbetingelserne. Stk. 2. Topdanmark er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 20 Klageadgang Stk. 1. Er der uoverensstemmelse mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringen, og fører fornyet henvendelse til Topdanmark ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Stk. 2. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis forsikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Er forsikrede ikke tilfreds med ankenævnskendelsen, kan sagen forelægges for de almindelige domstole. For yderligere information henvises til Ankenævnets hjemmeside Ønsker du yderligere oplysninger eller har du spørgsmål til din forsikring, kan du ringe til Topdanmark på telefon Du kan også læse mere på vores hjemmeside På hjemmesiden kan du få mere generelle oplysninger om forsikring og forsikringsforhold. Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. 15

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere