Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet forsikringsselskab træder gruppeforsikringen i kraft straks ved underskrift. Forsikringen kan tegnes, som en udvidelsesforsikring til Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti Forsikringssum: Forsikringssum: kr. (2008). 2.0 Hvornår dækker forsikringen? 2.1 Kritisk sygdom dækkes af forsikringen, når en dækningsberettiget diagnose anmeldes i forsikringstiden og godkendes af Mølholm Forsikring A/S. 2.2 Har den forsikrede gennemgået et undersøgelsesforløb indenfor 6 måneder inden ansættelsen, og resultatet på dette undersøgelsesforløb foreligger i ansættelsesperiodens første 6 måneder, betragtes den pågældende diagnose ikke for dækningsberettiget. 3.0 Hvornår bliver forsikringen udbetalt? 3.1 Retten til udbetaling ved kritisk sygdom indtræder, når forsikrede i forsikringstiden på grund af sygdom får stillet en af de herefter anførte diagnoser, og er i live en måned herefter. Udbetaling sker til forsikrede selv. 3.2 Forsikrede skal være i live på anmeldelsestidspunktet. 4.0 Hvilke diagnoser er dækningsberettiget 4.1 Hjerteinfarkt, (akut blodprop i hjertet) dvs. akut tillukning af en eller flere kranspulsårer med nedsat eller ophævet blodforsyning til et betydende område af venstre hjertekammermuskel. Diagnosen er baseret på følgende karakteristika: a) tilstedeværelse af typiske centrale brystsmerter. b) ledsagende og relevante forandringer i elektrokardiogram. c) signifikant stigning i specifikke enzymer i blod foreneligt med akut og betydende henfald af hjertemuskelvæv. Alle karakteristika skal være til stede, før diagnosen med sikkerhed kan stilles. 4.2 Iskæmisk hjertesygdom (åreforkalkning i hjertets kranspulsåre), dvs. angiografisk påvist forsnævring (>75%) af to eller flere kranspulsårer med samtidig tilstedeværende symptomer og objektive forandringer foreneligt med nedsat blodforsyning til områder af venstre hjertekammermuskel, behandlet kirurgisk med koronar By-pass eller med ballonudvidelse af påviste forsnævringer diagnosticeret i forsikringstiden. 4.3 Apopleksi (hjerneblødning), dvs. cerebrovaskulær begivenhed med neurologiske symptomer af mere end 24 timers varighed og med blivende udfaldssymptomer (lammelser, taleforstyrrelser, intellektuel reduktion) dette omfatter:

2 a) hjerneinfarkt på grund af ophævet blodforsyning til områder af hjernen. b) intrakraniel og/eller subaraknoidal blødning. c) Kan kræves verificeret ved MR skanning. d) Er der foretaget MR Skanning, og denne er uden tegn på apopleksi (eller anden cerebrovaskulær begivenhed) er der ikke dækning af forsikringen Cancer i almindelig forstand, dvs. en ondartet tumor karakteriseret ved ukontrollabel vækst med lokal invasion og/eller fjernspredning Leukæmier (dog undtaget kronisk lymfatisk leukæmi) Lymfomer her dækkes Hodgkins lymfomer stadium 2-4 og non-hodgkins lymfomer alle stadier Undtaget fra dækning er alle former for hudkræft, dog dækkes ved diagnosen malignt melanom. Undtaget fra dækninger er endvidere alle svulster, der ved mikroskopisk (histologisk) undersøgelse beskrives som forstadier til kræft (præmaligne). 4.5 Multipel sklerose, dvs. sikker bekræftet demyelinisationssygdom baseret på typiske kliniske neurologiske karakteristika og objektive forandringer fra synsnerve, hjernestamme eller rygmarv med to eller flere tidligere episoder med kompromitteret koordination og motorisk funktion og med persisterende symptomer mere end seks måneder efter sidste anfald. Desuden dækkes amyotrofisk lateral sklerose. 4.6 Kronisk nyresvigt, dvs. slutstadie af nyresygdom med ophævet nyrefunktion i kronisk pertonealeller hæmodialyse. 4.7 Organtransplantation, dvs. modtager af organtransplantat i stabil fase og med forventet god prognose, omfattende hjerte-, lunge-, lever-, bugspytkirtel-, og nyretransplantationer. 4.8 HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte, dvs. infektion med HIV-1 som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt, efter følgende betingelser: a) kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettiget til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringen. b) desuden omfattes personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller udsættelse for smitte på slimhinderne, udvikler HIVinfektion. c) til dokumentation af smitteoverførelsen kræves at uheldet er anmeldt som arbejdsskade samt en negativ HIV-test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv HIV-test inden for de næste 12 måneder. 4.9 Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, dvs. godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder, som ikke har kunnet fjernes helt ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en méngrad på mindst 30 % efter en af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet tabel (méntabel 1999). Forsikringssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes. 2

3 4.10 AIDS, dvs. AIDS i udbrud. Hvis forsikrede allerede er HIV-positiv ved optagelse i ordningen, dækkes AIDS i udbrud ikke. Diagnosen skal være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling Muskelsvind, dvs. Limp-Girdle Muskeldystrofi, Myasthenia gravis, Distal Muskelatrofi (Charcot- Marie-Tooth). Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling Hjerteklapsygdomme, dvs. åben hjertekirurgisk behandling af hjertesygdomme med indsættelse af kunstige mekaniske eller biologiske hjerteklapproteser Blindhed, dvs. totalt permanent og irreversibelt tab af synsevnen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder Døvhed, dvs. totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. 5.0 Hvad dækker forsikringen ikke? 5.1 Hvis forsikrede tidligere har fået stillet en af de i punkterne 4.0 til 4.14 nævnte dækningsberettigede sygdomme, lidelser eller diagnoser, ydes der ikke erstatning for samme sygdom, lidelse eller diagnose eller for sygdomme, lidelser eller diagnoser, som direkte eller indirekte kan have sammenhæng med denne Hvis den forsikrede har haft en lidelse, sygdom (uden at der er stillet en dækningsberettiget diagnose) før indtrædelse i forsikringen, og denne lidelse, sygdom senere fører til en ellers dækningsberettiget diagnose, vil denne sygdom ikke være dækket af forsikringen. 5.2 Forsikringen dækker ikke kritisk sygdom der: 1) er fremkaldt af forsikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed (herunder selvmordsforsøg). 2) er opstået som følge af selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika eller andre stoffer. 3) er opstået som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 4) skyldes sygdom eller tilstand, hvor der ved lægelig undersøgelse ikke kan påvises objektive tegn på tilstedeværelse af mén eller sygdom f.eks. hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter o.lign. 5) under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art med virkning på dansk område bortfalder dækningen efter forsikringen. Økonomiministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. 6) gruppeforsikringen dækker ikke skader der er en direkte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 6.0 Indskrænkninger i forsikringen 6.1 Gruppeforsikringen ophører ved udbetaling af en dækningsberettiget diagnose. Den gruppeforsikrede indtræder på ny, når vedkommende atter er i arbejde. Gruppeforsikringen dækker ikke fremover samme eller beslægtede sygdomme. 3

4 7.0 Forsikringsaftalen 7.1 Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af de skriftlige oplysninger, virksomheden har afgivet i en underskrevet aftale herunder en erklæring om, at forsikrede er arbejdsdygtig. 7.2 Hvis erklæringen er urigtig, kan der blive tale om, at forsikringsydelsen nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. Nedsættelse af forsikringsydelsen følger Forsikringsaftaleloven. 8.0 Præmiens betaling m.m. 8.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og gælder for et år, med mindre anden betalingsperiode er aftalt. Mod tillæg kan månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig præmiebetaling aftales. 8.2 Indbetalinger af præmier kan ske ved indbetalingskort eller på anden nærmere aftalt måde. Vælges indbetalingskort vil der blive fremsendt et indbetalingskort, når præmien skal betales. Indbetalingskortet (påkravet) sendes til forsikringstagers adresse. 8.3 Påkrav om betaling af den første præmie vil tidligst blive fremsendt 8 dage før forfaldsdagen. Krav om betaling af de efterfølgende præmier vil tidligst blive fremsendt 1 uge før forfaldsdagen. Forsikringstageren betaler udgifterne ved præmiens betaling samt et opkrævningsgebyr. 8.4 Der foretages forholdsmæssig præmierefusion ved fratræden, modregnes i fremtidig præmie. 8.5 Virksomheden har mulighed for ved særlig aftale indgå aftale om eget risikoregnskab. 9.0 Manglende betaling, rykkerprocedure 9.1 Rykker 1: Fakturadato + 14 dage. 9.2 Der vil af påmindelsen fremgå, at dækningen ophører, såfremt præmien ikke bliver betalt efter at påmindelsen er modtaget. 9.3 Såfremt dækningen ophører, vil anmeldte og godkendte skader blive færdigbehandlet. 9.4 Mølholm Forsikring A/S er berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr ved påmindelser (kr. 150,00 i år 2005) Regler for regulering af præmie og forsikringsydelse 10.1 Forsikringen er oprettet med pristalsreguleret præmie. Præmien for forsikringen reguleres derfor hvert år pr. 1. januar til det præmieniveau, der er gældende for de forsikredes gennemsnitsalder Den forhøjede præmie og det maksimale beløb, der skal betales pr. forsikret, reguleres pr. 1. januar hvert år Gruppens sammensætning med hensyn til alder, erhverv og maksimale forsikringsdækning danner grundlaget for præmiens beregning. 4

5 11.0 Ændring af præmie og forsikringsbetingelser 11.1 Mølholm Forsikring A/S har ret til at forhøje præmien (ikke pristalsregulering) samt til at ændre forsikringsbetingelserne Mølholm Forsikring A/S kan ændre forsikringsbetingelser og tarif (ikke pristalsregulering) med tre måneders skriftlig varsel til et hovedforfald Ved skærpelse af betingelser eller ved forhøjelse af tarif kan forsikringstager opsige forsikringen med en måneds skriftlig varsel til det tidspunkt, hvor ændringen skulle være trådt i kraft Rådighedsforhold 12.1 Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning, og vil i tilfælde af udtrædelse af forsikringsforholdet ikke have opnået nogen værdi Forsikringens bortfald Forsikringen bortfalder med udgangen af den måned, hvori: 13.1 Forsikredes ansættelse ophører Forsikrede ophører med at have folkeregisteradresse i Danmark (excl. Færøerne, Island og Grønland), udstationerede medarbejdere er undtaget fra denne regel Forsikrede er optaget på plejehjem, eller varigt anbragt på døgninstitution, psykiatrisk hospital eller anden behandlingsinstitution Forsikrede ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem Forsikrede fylder 65 år, medmindre tidligere udløb er aftalt Gruppeaftalen ophører på grund af opsigelse Det vil være muligt at fortsætte forsikringsordningen privat, som en fortsættelsesforsikring med tarifering efter gældende individuelle tarif Opsigelsesbestemmelser Gruppeforsikringen kan opsiges med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår Skat 15.1 Forsikringen er omfattet af pensionsbeskatningsloven s regler for forsikringer uden fradragsret (skattekode 5) 15.2 Enhver udbetaling eller foretaget udbetaling er efter nuværende skatteregler skattefri Lovvalg Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i 5

6 forsikringsaftalen. Der tages forbehold for fremtidige ændringer i den pågældende lovgivning 17.0 Skadeanmeldelse 17.1 Anmeldelse skal ske i forsikringstiden. I forbindelse med forsikringsophør kan skader, opstået i forsikringstiden, anmeldes op til 6 måneder efter forsikringens ophør Anmeldelse skal ske til Mølholm Forsikring A/S via Behandlingsgaranti.dk ApS, Finlandgade 1, 2. th., 5100 Odense C Udbetaling ved en dækningsberettiget kritisk sygdom skal godkendes af Mølholm Forsikring A/S Administration 18.1 Spørgsmål, skadeanmeldelse og øvrige henvendelser kan ske på telefon Behandlingsgaranti.dk ApS Finlandgade 1, 2. th Odense C Tlf Fax Eller Mølholm Forsikring A/S Finlandgade 1, 2. th Odense C Tlf Fax Gruppeforsikringen er tegnet i Mølholm Forsikring A/S, forsikringsaktieselskab (CVR-nr ), Finlandgade 1, 2. th Odense C Klagegang 19.1 Klager kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet behandler klager fra forbrugerne Klager kan indsendes til ankenævnets sekretariat eller forbrugerrådet Der skal betales et gebyr, som fastsættes af ankenævnet, når klagen er indleveret. Får klageren helt eller delvist medhold tilbagebetaler ankenævnet gebyret. 6

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti:

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: 1.0 Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti 1.1 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. januar 2009, og

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1.0 Sundhedsforsikring

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

MØLHOLM Forsikring A/S

MØLHOLM Forsikring A/S MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser for Mølholm Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti 1. juni 2011 Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Forsikring 1.

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser Behandlingsforsikring for Mølholm private Mølholm ægtefæller Mølholm Junior Mølholm Senior Mølholm børn 1. januar 2012 Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Behandlingsforsikring Fritid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 Mølholm Forsikring 1. januar 2014 1 1.0 Behandlingsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere