Lifeline Kritisk Sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lifeline Kritisk Sygdom"

Transkript

1 Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?... 2 Hvornår gælder forsikringen? Hvad omfatter forsikringen? Betingelser for dækning Individuelle forsikrings dækninger Obligatoriske forsikringsdækninger Forudsætninger Hvad gør man, hvis skaden sker? Skadeopgørelse Udbetaling Selvrisiko Indskrænkninger i forsikringsdækningen Generelle bestemmelser... 4 Diagnosegrupper... 4 Dækningsberettigede sygdomme:... 4 Fælles forsikringsbetingelser... 7

2 Visse Kritiske Sygdomme Hvem gælder forsikringsaftalen for? Forsikringen gælder for den eller de personer, som anføres i policen, dog længst til og med det forsikringsår, i hvilket den forsikrede fylder 67 år. Forsikringsaftalen oprettes med virksomhed eller organisation som forsikringstager og for private den enkelte forsikrede. Hvem er forsikret? Forsikring kan tegnes for Ansatte i dansk virksomhed eller organisation. Med ansatte sidestilles delejere i handelsfirmaer og kommanditselskaber, selvstændigt næringsdrivende samt bestyrelsesmedlemmer i selskaberne. Udstationeret personale. Ægtefælle/samlever og børn som medforsikrede. Private personer som kunde i Skandia Hvor gælder forsikringen? Forsikringen gælder for personer bosat i Norden og Tyskland. For udstationerede gælder forsikringen i det land, som den forsikrede tilfældigt opholder sig midlertidigt i. Hvornår gælder forsikringen? Forsikringen gælder i forsikringstiden. Forsikringstiden starter, når forsikringen træder i kraft, og slutter når forsikringen ophører, uanset årsagen til ophøret. Forsikringen gælder dog tidligst fra det tidspunkt, hvor Skandia har modtaget det fuldstændige begæringsgrundlag. Dette gælder under forudsætning af, at forsikringen, efter Skandia Lifelines antagelsesregler, kan antages til normal præmie uden forbehold. Kan forsikringen kun antages mod forhøjet præmie og/eller indskrænkning, træder forsikringen først i kraft, når forsikringstager og forsikrede har accepteret de ændrede vilkår. 5. Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter visse Kritiske Sygdomme: 1 a Kræft 1 b Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv 2 a Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (Apopleksi) 2 b Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV malformation) 3 a Større blodprop i hjertet 3 b Hjertekaroperation pga. kranspulsåreforkalkning (by pass/pci) 4 Hjerteklapoperation pga. hjerteklapfejl 5 Kronisk nyresvigt 6 Større organtransplantation 7 Sygdom i hovedpulsåren (Aorta) 8 a Dissemineret sklerose 8 b Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom (MND) 8 c Primær Parkinsons sygdom 8 d Myastenia Gravis 8 e Alzheimers sygdom 8 f Muskelsvind (Myopati og neuropati) med vedvarende symptomer 9 a HIV infektion ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte 9 b AIDS 10 Blindhed 11 Døvhed 12 Større forbrænding 13 a Følger efter hjerne eller hjernehindebetændelse (inkl.tick Born Encepha litis, Japansk Encephalitis og hjernebetændelse forårsaget af Malaria) 13 b Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid 13 c Creutzfeldt Jacobs sygdom (CJD) Når der i disse forsikringsbetingelser nævnes Kritisk Sygdom, så sker det ud fra ovenstående diagnosegrupper og den uddybende definition, som fremgår af afsnittet Diagnosegrupper, dækningsberettigede sygdomme". 6. Betingelser for dækning Der er ret til udbetaling ved Kritisk Sygdom, når forsikrede får stillet en dækningsberettiget diagnose i forsikringstiden. Det er diagnosetids punktet, der er afgørende. Retten til udbetaling ved kritisk sygdom bortfalder ved forsikredes død, med undtagelse af de tilfælde, hvor forsikrede skriftligt har bedt om udbetaling over for Skandia Livsforsikring A/S eller Skandia Link Livsforsikring A/S, og på det tidspunkt opfylder de øvrige betingelser for udbetaling ved Kritisk Sygdom. Generelt dækker Skandia ikke diagnosegrupperne 8d (Myastenia Gravis), 8f (Muskelsvind), 9a (HIVinfektion ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte) og 9b (AIDS), når der er tale om individuelle eller frivillige forsikringsaftaler, med mindre der er tale om individuel videreførelse af en dækning, der oprindeligt er tegnet under en obligatorisk aftale. Det fremgår af forsikringsoversigten, hvilken type forsikringsaftale der er tale om. 7. Individuelle forsikrings dækninger Det er en betingelse for dækning af Kritisk Sygdom, at sygdommen tidligst er diagnosticeret, når dækningen har været uafbrudt i kraft i 3 måneder (karensperiode). Dog skal dækningen have været uafbrudt i kraft i 6 måneder (karensperiode), når der Lifeline Kritisk Sygdom nr Skandia 2/9

3 er tale om en diagnose, som er dækket under diagnosegruppe 1a (Kræft). Hvis forsikrede har fået stillet diagnose modtaget behandling gået til kontrol for en sygdom, der ville være omfattet af disse forsikringsbetingelser, før forsikringens ikrafttræden eller inden for disse karensperioder, bortfalder dækningen for den/de pågældende diagnosegruppe(r). Det samme er tilfældet, hvis forsikrede i forsikringstiden får stillet en diagnose, som har en direkte eller indirekte sammenhæng med en tilstand, der er indtrådt før forsikringens ikrafttræden eller indenfor de beskrevne karensperioder. I denne sammenhæng anses en række sygdomme som værende én og samme Kritiske Sygdom se hvilke sygdomme i afsnittet Indskrænkninger i forsikringsdækningen. 8. Obligatoriske forsikringsdækninger Hvis forsikrede indtil 7 år før forsikringens ikrafttræden har fået stillet en diagnose modtaget behandling gået til kontrol for en sygdom, der ville være omfattet af disse forsikringsbetingelser, bortfalder dækningen for den/de pågældende diagnosegruppe(r). Det samme er tilfældet, hvis forsikrede i forsikringstiden får stillet en diagnose, som har en direkte eller indirekte sammenhæng med en tilstand, der er indtrådt indtil 7 år før forsikringens ikrafttræden. I denne sammenhæng anses en række sygdomme som værende én og samme Kritiske Sygdom se hvilke sygdomme i afsnittet Indskrænkninger i forsikringsdækningen. 9. Forudsætninger Der skal udfyldes egenerklæring ved forsikringens tegning. Ved firmaaftaler gælder særlige tegningsregler 10. Hvad gør man, hvis skaden sker? Når forsikrede får stillet en diagnose, som forventes omfattet af forsikringsbetingelserne, kontaktes Skandia for at få tilsendt en ansøgning om udbetaling ved Kritisk Sygdom. Ansøgningen findes også på skandia.dk. Et krav om udbetaling ved Kritisk Sygdom skal fremsættes inden 3 år efter det tidspunkt, hvor en dækningsberettiget sygdom er blevet diagnosticeret. Hvis kravet rejses 3 år eller mere efter diagnosetidspunktet, bortfalder retten til udbetaling i forbindelse med den konkrete dækningsberettigede sygdom. Ved ophør af dækning ved Kritisk Sygdom, skal en ansøgning om udbetaling ske senest 6 måneder efter, dækningen er ophørt. I modsat fald bortfalder retten til udbetaling. 1 Skadeopgørelse Ved diagnosticering verificeres denne af Skandias læge. Herefter kan forsikringssummen udbetales. 1 Udbetaling 5. Udbetaling ved Kritisk Sygdom omfatter den forsikringssum, som var gældende den dag, sygdommen blev diagnosticeret. Forsikringssummen fremgår af policen og/eller forsikringsbeviset. Udbetalingen sker til den forsikrede. Når der én gang er sket udbetaling af forsikringsdækningen ved Kritisk Sygdom, bortfalder dækningen for den diagnosegruppe, som har medført udbetalingen. I denne sammenhæng anses en række sygdomme som værende én og samme Kritiske Sygdom se hvilke sygdomme i afsnittet Indskrænkninger i forsikringsdækningen. 1 Selvrisiko Der gælder ingen selvrisiko. 1 Indskrænkninger i forsikringsdækningen Følgende sygdomme anses i disse forsikringsbetingelser som værende én og samme Kritiske Sygdom, og medfører indbyrdes bortfald af den/de tilknyttede diagnosegruppe(r): diagnosegruppe 1a (Kræft), uanset om der måtte være tale om en anden dækningsberettiget kræftdiagnose diagnosegrupperne 2a (Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (Apopleksi)), 3a (Større blodprop i hjertet), 3b (Hjertekaroperation pga. kranspulsåreforkalkning (by pass/pci)) og 4 (Hjerteklapoperation pga. hjerteklapfejl) diagnosegrupperne 2a (Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (Apopleksi)) og 2b (Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV malformation)) diagnosegrupperne 8d (Myastenia Gravis) og 8f (Muskelsvind) diagnosegrupperne 9a (HIV infek tion ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte) og 9b (AIDS) Endvidere bortfalder dækningen for diagnosegruppe 13a, (Følger efter hjerne eller hjernehindebe Lifeline Kritisk Sygdom nr Skandia 3/9

4 tændelse), hvis diagnosen/tilstanden er forårsaget af neuroborreliose, og forsikrede én gang har modtaget udbetaling for diagnosegruppe 13b (Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid). 15. Generelle bestemmelser Aftale indgås med forsikringstager, der er ejer af forsikringen, og den med hvem Skandia aftaler vilkår bortset fra individuelle helbredsmæssige vilkår og præmie. Præmien kan kalkuleres individuelt eller fælles (gennemsnit). En gennemsnits præmie kræver obligatorisk ordning. Diagnosegrupper Dækningsberettigede sygdomme: 1 a. Kræft En ondartet (malign) svulst (tumor) diagnosticeret histologisk og karakteriseret ved ukontrolleret vækst af maligne celler, som har tendens til invasion af omkringliggende væv og tendens til lokal recidiv og spredning til regionale lymfekirtler og andre organer (metastasering). Dækningen omfatter desuden de maligne blodsygdomme: Akut leukæmi Behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL highrisk/stadie III og IV/Binet s stadie B og C) Lymfomer Hodgkin's sygdom stadie II til IV. Alle ikke infiltrende forstadier til kræft (Carsinoma in situ eller dysplasi) i f.eks. livmoderhals, bryst eller testes (uanset valgt behandling). Alle former for hudkræft bortset fra modermærkekræft (malignt melanom). Kronisk lymfatisk leukæmi stadie I og II. Hodgkin's lymfom stadie I. Blærepapillomer. Svulster opstået under forløbet af HIVinfektion, herunder Kaposi s sarkom. Prostatakræft med en Gleasonscore på 6 eller derunder (uanset valgt behandling). 1 b. Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv En godartet (benign) svulst (tumor) opstået i hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder, som efter operation efterlader betydelige neurologiske følger (dysfunktion) og nedsat førlighed svarende til mindst 15 % vurderet efter Arbejdsskadestyrelsen tabel. Diagnosen skal være stillet på en neurokirurgisk afdeling eller af en neurokirurgisk speciallæge. Dækningen omfatter desuden tilfælde, hvor operation ikke kan gennemføres af tekniske årsager, hvis de øvrige kriterier, om at tumor har medført betydelige neurologiske følger og nedsat førligheden svarende til mindst 15 % (Arbejdsskadestyrelsens tabel), er opfyldt. Forsikringen udbetales først, når følgetilstanden vurderes rimelig stabil, dvs. tidligst 6 mdr. efter operation. Cyster Granulomer Hypofyseadenomer Acusticus neurinomer 2 a. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) En akut beskadigelse af hjernen eller hjernestammen med samtidig opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer (lammelser, føle, syns eller taleforstyrrelser) af mere end 24 timers varighed, og som enten skyldes: eller En spontan eller traumatisk opstået blodansamling i hjernen eller mellem hjernehinderne som følge af en bristet pulsåre (arterie) eller en misdannelse i hjernens kar En forsnævring eller tillukning af en pulsåre (arterie) i hjernen pga. en trombose eller emboli. Beskadigelsen af hjernen skal være påvist ved en hjernescanning (CT eller MR). Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling, eller være bekræftet af en neurologisk speciallæge Hvis en blodprop i hjernen ikke kan bekræftes ved en hjernescanning (CT eller MR) er forsikrede omfattet, hvis samtlige klassiske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er blivende objektive neurologiske udfaldssymptomer (vurderet tidligst efter 6 måneder) svarende til hjernebeskadigelsen i form af lammelser, føle, syns eller taleforstyrrelser. Transitorisk Cerebral Iskæmi(TCI)/ Transitorisk Iskæmisk Attak (TIA) Tidligere hjerneinfarkter påvist ved hjernescanning (CT/MR). Lifeline Kritisk Sygdom nr Skandia 4/9

5 2 b. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AVmalformation) En planlagt eller gennemført operation for en defekt i hjernens kar i form af én eller flere sækformede udvidelser af hjernens pulsårer eller arteriovenøse karmisdannelser (inkl. kavernøst angiom), som er blevet påvist ved røntgen af hjernens pulsårer (angiografi) eller CT/MR scanning. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste Dækningen omfatter desuden tilfælde, hvor der er operationsindikation, men operationen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. 3 a. Større blodprop i hjertet Akut opstået henfald af en del af hjertets muskelvæv, som følge af pludselig ophørt blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være klar og entydig for akut myokardieinfarkt (MI) type 1 ud fra en typisk stigning og/eller fald i kardiale biomarkører (troponin TnT eller kreatinkinase MB), samt mindst ét af følgende kriterier: Symptomer på myokardieiskæmi (pludseligt opståede vedvarende brystsmerter) Ekg forandringer tydende på nyopstået iskæmi (ST stigning eller fald) Ekg forandringer med udvikling af patologiske Q takker. Diagnosen skal være stillet på hospital eller af kardiologisk speciallæge. MI i forbindelse med PCI MI i forbindelse med by pass operation. 3 b. Hjertekaroperation pga. kranspulsåreforkalkning(bypass/pci) En revaskulariserende behandling ved kranspulsåreforkalkning i form af: eller Gennemført PCI behandling på én eller flere af hjertets kranspulsårer, som ikke kan behandles tilfredsstillende medicinsk, Gennemført eller planlagt åben hjertekirurgisk by pass operation på én eller flere af hjertets kranspulsårer Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Hjerteklapoperation pga. hjerteklapfejl En planlagt eller gennemført hjertekirurgisk behandling for hjerteklapfejl (forsnævring eller utæthed) med indsættelse af mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homograft eller reparation af klappen med plastik. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. 5. Kronisk nyresvigt En tilstand med dobbeltsidigt nyresvigt, hvor begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt er holdt op med at fungere og med behov for varig dialysebehandling eller nyretransplantation. Diagnosen skal være stillet af en nefrologisk speciallæge. Ved planlagt transplantation skal forsikrede være accepteret på venteliste. 6. Større organtransplantation En planlagt eller gennemført modtagelse af hjerte, lunge, lever, hjerte lunge eller hjerte lunge lever transplantat på grund af organsvigt hos forsikrede. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Knoglemarvstransplantation 7. Sygdom i hovedpulsåren (Aorta) En bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aneurisme) til over 5 cm i diameter, en tillukning af aorta (okklusion) eller en aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen. Diagnosen aneurisme eller dissektion skal være stillet ved MR scanning eller aortagrafi samt en ultralydundersøgelse, ekkokardiografi eller CT scanning af abdomen. Benævnelsen aorta inkluderer den thorakale og abdominale aorta, men ikke deres grene. 8 a. Dissemineret sklerose En kronisk sygdom i centralnervesystemet, der har vist sig ved to eller flere (gentagne) veldefinerede episoder af neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af nervesystemet efterfulgt af hel eller delvis remission. Diagnosen skal være stillet af neurologisk speciallæge og være bekræftet ved fund af typiske forandringer af hjernens hvide substans ved MR scanning eventuelt suppleret med fund af typiske oligoklonale bånd i spinalvæsken (intrathekal antistof produktion) Lifeline Kritisk Sygdom nr Skandia 5/9

6 Tilfælde hvor der ikke er foretaget MR scanning, eller hvor der ved MR scanning ikke er fundet klare forandringer i hjernens hvide substans, kan være omfattet af dækningen, hvis der har været eller to eller flere attakker med klare kliniske tegn på dissemineret sklerose et fremadskridende forløb, kombineret med fund af oligoklonale bånd i CSF eller forlænget latenstid ved VEP (evoked potentiels). Tilfælde alene med synsnerveudfald (opticusneurit). 8 b. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom(mnd) En kronisk sygdom af ukendt årsag med fremadskridende nedbrydning (degeneration) af nervesystemets motoriske celler i rygmarv, hjernestamme og hjerne, der medfører lammelser, muskelsvind og spasticitet. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling efter El Escorial kriterierne og være bekræftet ved elektromyografi (EMG), der viser udbredte neurogene forandringer i mindst tre regioner. 8 c. Primær Parkinsons sygdom En kronisk sygdom kendetegnet ved vedvarende øget muskelstivhed (rigiditet), rysten (tremor) og nedsættelse af de spontane bevægelser (oligokinesi). Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling, og dækningen forudsætter tilstedeværelse af samtlige klassiske hovedsymptomer (tremor, rigiditet og oligokinesi). Symptomer på Parkinsons sygdom fremkaldt af eksempelvis psykofarmaka, infektioner, blodprop eller lignende. 8 d. Myastenia Gravis En autoimmun neuromuskulær sygdom kendetegnet ved kraftnedsættelse og hurtig udtrætning. Diagnosen skal være stillet på neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge og være bekræftet ved mindst to af følgende undersøgelser: EMG der viser defekt neuromuskulær transmission Acetylcholinreceptorantistoffer i blodet Klar behandlingsrespons på relevant medicinsk behandling. 8 e. Alzheimers sygdom En degenerativ sygdom i hjernen kendetegnet ved fremadskridende hukommelsestab og mistet evne til tænkning, sprog og problemløsning. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling efter de internationalt anerkendte kriterier for sandsynlig Alzheimers sygdom. (NINCDS ADRDA) og MR scanning skal støtte diagnosen med fund af progression af cerebral atrofi i mediale temporallapsstrukturer. Demens ledsaget af bevægelsesforstyrrelser, som f.eks. ved Huntingtons Chorea og Parkinsons sygdom Demens som følge af forkalkningssygdom i hjernekar (vaskulær demens), traume eller infektioner. 8 f. Muskelsvind (Myopati og neuropati) med vedvarende symptomer En muskellidelse kendetegnet ved progressivt tab af muskelmasse og kraft af enten Facio skapulo humeral typen, Limb girdle typen eller Charcot Marie Tooths sygdom. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. 9 a. HIV infektion ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte En infektion med HIV som følge af: En blodtransfusion eller anden lægelig behandling, modtaget efter forsikringstidens begyndelse, hvor forsikrede er berettiget til godtgørelse fra Sundhedsstyrelsen. En arbejdsbetinget læsion eller smitteudsættelse på slimhinderne under udførelse af forsikredes erhverv efter forsikringstidens begyndelse. Dækning forudsætter, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade, og at der foreligger negativ HIV test, udført indenfor den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv test indenfor de næste 12 måneder. 9 b. AIDS Et erhvervet immundefektsyndrom som følge af infektion med HIV, erhvervet efter forsikringstidens begyndelse. Dækning forudsætter, at det kan dokumenteres, at forsikrede er smittet i forsikringstiden, og at diagnosen er stillet på en infektionsmedicinsk afdeling efter Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS. 10. Blindhed Et permanent synstab på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 (0,01666) eller derunder, eller der er kikkertsyn med synsfeltindskrænkning til under 10 %. Lifeline Kritisk Sygdom nr Skandia 6/9

7 Diagnosen skal være stillet af en øjenlæge. 1 Døvhed Totalt permanent høretab på begge ører, med en høretærskel på 100 db eller derover. Diagnosen skal være stillet af en ørelæge. 1 Større forbrænding En brandskade (inkl. forfrysninger eller ætsninger) af tredje grad, der dækker mindst 20 % af den forsikredes legemsoverflade. Diagnosen skal fremgå af journaloplysninger fra behandlende brandsårsafdeling. 13 a. Følger efter hjerne eller hjernehindebetændelse (incl. Tick Born Encephalitis, Japansk Encephalitis og Hjernebetændelse forårsaget af Malaria) En infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder, forårsaget af bakterier, vira, svampe mv., som har medført vedvarende neurologiske følger, vurderet af en neurologisk speciallæge, svarende til en méngrad på 15 % eller mere efter Arbejdsskadestyrelsens tabel. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ud fra: eller Påvisning af mikrober i spinalvæsken En rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose) med forhøjet antal hvide blodlegemer og eventuelt suppleret med MR /CT scanning. Tick Born Encephalitis (TBE) skal være verificeret ved påvisning af virusantistoffer i serum og spinalvæske. Japansk Encephalitis skal være bekræftet ved påvisning af Japansk encefalitvirus i blod og spinalvæske. Hjernebetændelse forårsaget af Malaria skal være bekræftet ved påvisning af parasitter i blodet. Dækningen bortfalder, hvis forsikrede én gang har modtaget udbetaling for diagnosegruppen Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid. 13 b. Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid Langvarig eller kronisk neuroborreliose (mere end 6 måneders varighed) som følge af flåtbid, medførende vedvarende neurologiske følger svarende til en méngrad på 15 % eller mere efter Arbejdsskadestyrelsens tabel. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, borreliaspecifikke antistofundersøgelser, CT /MRscanning mv. og være vurderet og bekræftet af en neurologisk speciallæge. Dækningen bortfalder, hvis forsikrede én gang har modtaget udbetaling for diagnosegruppen Følger efter hjerneeller hjernehindebetændelse 13 c. Creutzfeldt Jakobs sygdom(cjd) En progressiv degenerativ sygdom i centralnervesystemet, forårsaget af prioner. Diagnosen skal være stillet på relevant sygehusafdeling, og vurderes overvejende sandsynlig ud fra følgende: Typiske kliniske symptomer (med fremadskridende demens, påvirket koordination, nedsat syn, påvirket taleevne, stivhed mv.) Forandringer på EEG, CT og MR scanning Prionmarkører i blodet. Arvelige varianter, som er diagnosticeret hos førstegradsslægtninge. Fælles forsikringsbetingelser Fællesbetingelserne er gældende i det omfang de ikke er fraveget i de almindelige eller særlige betingelser. F Præmiebetaling mv. Præmien betales forud. Første præmie betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder den dag, der står i policen Præmien opkræves på giro eller via PBS. Skandia har ret til at få dækket porto udgifter. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af den fremsendte opkrævning. Betales præmien ikke, sender Skandia en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke bliver betalt senest 21 dage efter påmindelsens dato. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for påmindelser om præmiebetaling og reguleringsoplysninger samt for udarbejdelse og levering af dokumenter/informationer eller andre ekstraordinære ydelser. Eventuelle afgifter til staten samt gebyrer opkræves sammen med præmien. Gebyrprisliste indeholdende de til enhver tid gældende satser kan rekvireres hos Skandia. F Varighed og opsigelse Forsikringer med løbetid på et år fornys automatisk, medmindre forsikringen opsiges af forsikrings Lifeline Kritisk Sygdom nr Skandia 7/9

8 tager med mindst en måneds skriftlig varsel til ophør ved et forsikringsårs udløb. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet for en længere periode end 1 år, og som ikke opsiges skriftligt senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum. Er der givet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstager tidligst opsige forsikringen til tegningsperiodens udløb. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet udover udløbsdatoen. Skandia kan opsige forsikringen til enhver tid, hvis a. der foreligger svig eller forsøg herpå, b. der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, c. forsikrede ikke overholder sine forpligtelser efter betingelserne, d. præmien ikke betales, e. der udbryder krig, oprør eller borgerlige uroligheder i Danmark. Medforsikrede børn er forsikret indtil udgangen af den måned, i hvilken barnet fylder 18 år. Fortsat forsikring skal aftales med Skandia. Uanset ovennævnte kan forsikringen hvis denne er firmategnet i kombination med firmapensionsordning opsiges sammen med pensionsordningen. Privattegnet forsikring kan af den forsikrede opsiges til enhver tid med en måneds varsel. Hvis opsigelsen sker til et andet tidspunkt end hovedforfald, kan Skandia opkræve et omkostningsgebyr. F Ændring af forsikringsbetingelser og præmie Skandia kan ændre forsikringsbetingelser og/eller præmie med en måneds varsel til næste præmieforfaldsdato. Hvis forsikringstager ikke kan acceptere ændringen, skal denne senest 14 dage efter modtagelsen af Skandias meddelelse give Skandia besked om, at ændringen ikke kan accepteres. Derefter bliver forsikringen annulleret på ændringsdagen. Indeksregulering betragtes ikke som ændring af forsikringsbetingelser eller præmie. Skandia har til hver en tid ret til at lade en risiko besigtige/vurdere. F Ændring i risikoen Hvis der sker ændringer i risikoforholdene, skal Skandia straks have besked. I modsat fald kan en forsikret risikere nedsættelse eller bortfald af erstatningen i skadetilfælde. Følgende forhold skal f.eks. meddeles: Forkerte oplysninger i policen, giroen eller medsendte specifikationer. Forsikring tegnes eller er tegnet mod samme risiko andetsteds. Den forsikrede virksomhed skifter ejer eller ophører. Der sker ændring i forsikringstagers virke eller momsforhold eller forsikredes virke. Skandia træffer beslutning om forsikringens eventuelle fortsættelse og betingelserne herfor. Ændringer i forsikringsbehov bør hurtigst muligt meddeles Skandia. F5. Indeksregulering Præmier indeksreguleres hvert år på den første forfaldsdato. Såfremt der sker ændring i policen mellem januar og en senere hovedforfaldsdato i året, reguleres på ændringsdatoen. Regulering sker på grundlag af Timelønsindekset, der offentliggøres hvert år i november af Danmarks Statistik. Såfremt andet indeks anvendes, vil det fremgå af policen. Hvis Danmarks Statistik stopper udgivelsen af det anvendte indeks, har Skandia ret til at bruge et andet af Danmarks Statistiks indekser. F6. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade som følge af: Borgerlige uroligheder, oprør, krig eller krigslignende tilstande. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. Skader fremkaldt af forsikrede ved forsæt eller grov uagtsomhed eller forårsaget under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, eller under dertil svarende påvirkning. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand på skadetidspunktet. Terror, herunder bakteriologiske og kemiske angreb, samt udbrud af pandemi. F7. Forsikring andetsteds (dobbeltforsikring) Er det i anden aftale, som dækker samme risiko som denne forsikring, fastsat, at dækning falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er tegnet andet steds, gælder samme forbehold for denne forsikring. Eventuel erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. F8. Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, ligesom Skandia er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger. F9. Skadeanmeldelse Enhver skade skal straks anmeldes til Skandia. Skaden skal være indtruffet i forsikringstiden. Lifeline Kritisk Sygdom nr Skandia 8/9

9 Krav om dækning fra forsikringen skal fremsættes inden 3 år efter at forsikrede fik eller burde have fået kendskab til sit krav om dækning. Ved dækningsophør, uanset årsag, skal krav om dækning fra forsikringen være fremsat senest 6 måneder efter dækningens ophør. F10. Præmieregulering Forsikringen kan være tegnet som reguleringsforsikring. Dette fremgår af policen. F1 Lovgivning, voldgift og værneting For forsikringen gælder bestemmelserne i Lov om Finansiel virksomhed og Forsikringsaftaleloven, i det omfang de ikke er fraveget i policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen skal afgøres efter dansk ret. Tvister, som ikke afgøres ved voldgift, skal afgøres ved danske domstole. I tilfælde af uenighed kan der klages til: Skandia Kay Fiskers Plads København S Telefon Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (kl ) Det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema kan rekvireres hos Skandia, Ankenævnet for Forsikring eller på F1 Særlige bestemmelser Såfremt der er anvendt fremmedsproget police eller forsikringsbetingelser, vil eventuelle uoverensstemmelser som følge af oversættelsen medføre, at det er den danske tekst, der er gældende. Skandia er ikke ansvarlig for resultatet af de lægelige behandlinger eller vurderinger, herunder om behandling ikke virker eller resulterer i fejl. I sådanne tilfælde må eventuelt erstatningskrav rejses overfor de involverede lægelige instanser på de klinikker eller hospitaler, som anvendes i den konkrete sag. På firmaaftaler er den maksimale erstatning på aftalen lig med antal forsikrede i året multipliceret med kr., dog minimum kr. Skandia kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed for undersøgelse og behandling i situationer, hvor der er tale om særegen sygdomsdiagnose eller et unikt sygdomsforløb, eller hvor kapacitet begrænses som følge af udbrud af epidemier. Information Information om behandling af personoplysninger. Personoplysninger, som gives til Skandia, behandles af de Skandia selskaber (Skandia Forsikring (Lifeline), Skandia Liv og Skandia Link), som er involveret i bedømmelse eller servicering af forsikrede som kunde. Helbredsoplysninger anvendes ved bedømmelse af risikoen og skadesbehandling. Det er alene personer i Skandia, herunder Skandias læger, som nødvendigvis må have adgang til oplysningerne, der har denne adgang. Lovgivningsmæssige krav om dataindsigt vil blive leveret til relevante myndighed. Vi henviser til Lov om behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte Skandia skriftligt for at få oplysning om, hvilke data der opbevares. Du kan også skriftligt meddele Skandia, at du ikke ønsker markedsføringsmaterialer fra Skandia. Fortrydelsesret For privattegnet forsikring gælder fortrydelsesret. Forsikring etableret af arbejdsgiver omfattes således ikke af efterfølgende regler. Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsvilkårene i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsvilkårene mandag den, har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag eller grundlovsdagen den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Skandia om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til Skandia. Lifeline Kritisk Sygdom nr Skandia 9/9

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere