Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 34

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bostøtte Solgården 9520 Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 1 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 25 til 60 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, andre psykiske vanskeligheder) Pladser i alt: 5 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Leif Andersen (Socialtilsyn Nord) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det er tilsynets vurdering ud fra det oplyste, observation og indsendt materiale, at Bostøtten Solgården er velfungerende og danner en god ramme omkring et fagligt og udviklende arbejde med målgruppen. Tilbuddet benytter sig af velbeskrevne og anerkendte tilgange og metoder. Der er et godt fokus på at arbejde udviklende med borgernes selvstændighed, relationer og sociale kompetencer. Desuden fokus på at borgerne skal inkluderes i samfundet udenfor Side 2 af 34

3 tilbuddets rammer. Ledelsen vurderes at være velkvalificeret. Ledelse og personalegruppen besidder lang erfaring og kompetencer for at arbejde kvalificeret med målgruppen. Man har i tilbuddet forpligtet sig i gode samarbejdsrelationer med blandt andet distriktspsykiatri, læger, Center Sundhed og idrætsaktiviteter i tværkommunalt tilbud mm. Der er samlet set et rigtig godt fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed. Tilsynet konstaterer ud fra det oplyste fra ledelse, medarbejdere og beboere, at man i høj grad respekterer og anerkender beboerne som ligeværdige og at relationen mellem borgere og personale hviler på en god etisk forholdemåde. Borgerne trives i tilbuddet og føler sig respekteret og anerkendt. Tilbuddets økonomi vurderes at afspejle en sammenhæng mellem de budgetterede omkostninger og den beregnede takst. De økonomioplysninger som tilbuddet har oplyst i Tilbudsportalen, er i mindre grad af en karakter, der giver tilsynet og andre fuld gennemskuelighed i forhold til, at vurdere omkostningernes størrelse i relation til den indsats der ydes. Borgernes positive oplevelse af den pædagogiske ydelse, danner imidlertid grundlag for en vurdering af, at der er en sammenhæng mellem pris og den leverede kvalitet. Tilbuddet vurderes at have gode og velegnede fysiske rammer, som er indrettet hjemligt og hensigtsmæssigt til målgruppen. Der er gode muligheder for at søge det sociale fællesskab i fælleslejlighed, som også danner en god ramme for arbejdet med botrænende aktiviteter som madlavning mv. Tilbuddets fysiske rammer og omgivelser vurderes at tilgodese borgernes behov, interesser og rettigheder, herunder sikring af borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde sociale netværk. Tilsynet vurderer at tilbuddet bør arbejde med at sikre personalets kendskab til magtreglerne samt udarbejde beredskabsplaner til forebyggelse og håndtering af overgreb. Desuden skal det arbejde leder har påbegyndt med kompetenceudvikling af medarbejdergruppen prioriteres. Herunder skal det sikres, at medarbejderne har kvalifikationer og kendskab til, og kan arbejde med de tilgange og metoder tilbuddet beskriver at benytte sig af. Endelig er det tilsynets vurdering at der i højere grad skal arbejdes med inddragelse af borgerne i formulering og opfølgning på individuelle udviklingsmål, og det skal dokumenteres i dokumenterne i journalsystem. Bostøtte Solgården godkendes i henhod til Lov om Socialtilsyn til målgruppen voksne i alderen fra 25 til 60 år, med sindslidelse, herunder personer med psykiske og sociale problemstillinger, der har brug for særlig tilrettelagt støtte og omsorg i hverdagen for at udvikle sig. Tilbuddet godkendes til 5 pladser. Side 3 af 34

4 I forbindelse med regodkendelsesprocessen er der udstedt nedenstående 3 vilkår. Alle vilkår er opfyldt i høringsperioden og bortfalder hermed Tilsynet har konstateret et mangelfuldt beredskab til forebyggelse af overgreb, borger mod medarbejdere, og borger mod borger. Tilbuddet skal udarbejde beredskabsplaner herfor, og indsende dem til Socialtilsyn Nord, senest d. 15. januar Tilsynet har konstateret et mangelfuldt kendskab til reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten blandt tilbuddets medarbejdere. Tilbuddets ledelse skal sikre, at der er det tilstrækkelige kendskab til magtreglerne i medarbejdergruppen, og at der løbende følges op her på. Desuden sikre at den pædagogisk praksis relaterer sig til magtreglerne. I sammenhæng hermed skal det sikres, at der eksisterer et kendskab, og procedurer for indberetning af eventuelle magtanvendelser. Ledelsen skal fremsende redegørelse til Socialtilsyn Nord omkring, hvordan der vil blive arbejdet med overholdelse af dette vilkår. Redegørelsen skal være tilsynet i hænde senest d. 15. januar Tilsynet har konstateret et mangelfuldt kendskab til tilbuddets pædagogiske tilgange og metoder blandt tilbuddets medarbejdere. Tilbuddets ledelse skal sikre, at alle medarbejdere i tilbuddet kender til, og kan omsætte de pædagogiske tilgange og metoder, som de er beskrevet i Tilbudsportalen. Redegørelse for hvorledes dette arbejde gribes an, sendes til Socialtilsyn Nord senest d. 15. januar 2015 *Afgørelse: Godkendt Påbud: Side 4 af 34

5 Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Ansøgning til regodkendelse, Statusrapport for projekt, Udskrifter fra Rebild Kommunes hjemmeside om tilbuddet, Beskrivelse af tilbuddet, Bestilling fra myndighedssagsbehandler, VUM, handleplaner, fokusområdebeskrivelser, ugeskemaer. Rundvisning, ophold og observation af dagligdagen i tilbuddet. Herunder personalets samvær med borgerne. Afdelingsleder, 2 medarbejdere, sagsbehandler og uformel samtale med borger. Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 34

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Besøgstype : Gammel Skørpingvej 39, 9520 Skørping Leif Andersen Bostøtten Solgården Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 34

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 34

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,5 Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Bostøtten Solgården har i det daglige relationelle samvær mellem personale og borgere fokus på om borgeren har ønsker om dagsaktivitet, beskæftigelse eller uddannelse. Desuden er der i handleplaner og på årlige statusmøder med borgernes sagsbehandlere fokus på temaet. Her udover er der ikke fastlagte samtaler med borgerne, hvor tilkytning til ekstern aktivitet/beskæftigelse drøftes. Alene en enkelt borger i tilbuddet er tilknyttet beskæftigelsesaktivitet. Øvrige borgere har ikke ønsket tilknytning til arbejde, uddannelse, dagtilbud eller andet. Dette med baggrund i borgernes funktionsnedsættelser i sammenhæng med deres psykiatriske udfordringer, er det oplyst tilsynet.det Side 8 af 34

9 er tilsynets vurdering at arbejdet indenfor temaet kan yderligere kvalificeres ved et større fokus på borgersamtaler med udviklingsmålopstillelse og evaluering indenfor temaet, ligesom etablering af samarbejdsrelationer til andre der kan være med til at sikre borgernes fulde udnyttelse af deres potentiale for uddannelse- og beskæftigelse, kan prioriteres. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Alene en enkelt af borgerne i Bostøtten Solgården udnytter sit potentiale for deltagelse i beskæftigelse. Der er tale om en frivillig og ulønnet beskæftigelse, men der arbejdes frem mod afklaring til ansættelse i job med løntilskud for førtidspensionister. Øvrige borgere i tilbuddet er ikke tilknyttet uddannelse, beskæftigelse eller andet. Disse borger har i dagligdagen mulighed for samvær med andre i botilbuddets fælleslejlighed, der samtidig fungerer som uvisiteret værested. På årligt handleplansmøde med myndighedssagsbehandler og borgeren, drøftes eventuelle borgerønsker omkring tilknytning til uddannelse, beskæftigelse eller andet. Dette dokumenteres i handleplan, og i tilbuddets pædagogiske handleplan er der et punkt som relaterer sig til borgerens ønske og behov for beskæftigelse el.a. I den daglige relation mellem borgere og personale kan det uformelt drøftes, hvis borgeren har et ønske om dagsaktivitet. Området er ikke genstand for drøftelse på fastlagte samtaler eller møder mellem borgere og personale. I dokumentation i journalsystem er det tilsynets opfattelse, at det er et område der ikke prioriteres særligt i arbejdet med borgerne. Det skal tilføjes at borgerene i tilbuddet som ikke er tilknyttet dagbeskæftigelse selv har fravalgt dette. Side 9 af 34

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 2 (i lav grad Tilbuddet er med til på årligt handleplansmøde, sammen med sagsbehandler og borger, at opstille mål for borgernes eventuelle tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet kender oftest til myndigheds bestilling og borgerens 141 handlepaln. Det beskrives at borgerne yderligere er med til at formulere mål og ønsker indenfor temaet i pædagogisk handleplan. I dette redskab er der et punkt vedrørende beskæftigelse. Tilsynet bliver oplyst om, at borgersamtaler omkring ønsker og mål for borgernes udvikling mest foregår i det daglige relationelle samvær mellem borgere og personale, og kun i mindre grad er sikret i faste møder, hvor ønsker og mål opstilles og evalueres. Der findes meget sparsomme oplysninger om konkrete mål for temaet i de journalakter tilsynet ser. Ovenstående oplysninger er tilvejebragt ved samtale med medarbejdere, borgere og ledelse, og ved læsning af udvalgte dokumenter vedrørende borgerne fra journalsystem. Det er oplyst af ledelse, personale og borgere, at kun en enkelt er tilknyttet aktivitet i form af dagbeskæftigelse, uddannelse el. lign. i hverdagen. Øvrige borgere har intet dagtilbud. Personalet vurderer at borgernes psykiatriske problemstillinger gør dem ude af stand til at deltage i faste aktiviteter udenfor tilbuddet i hverdagen. En enkelt borger har tidligere været tilknyttet beskyttet beskæftigelse, men denne har nu uformel tilknytning til andet botilbud, hvor vedkommende blandt andet har som opgave at slå græs. Det oplyses af personalet, at det er planen at arbejde frem mod at styrke vedkommendes parathed til igen at blive beskæftiget i beskyttet beskæftigelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Dette arbejder sikrer Bostøtten Side 10 af 34

11 Solgården fagligt ved formulering af udviklingspunkter og fokusområder i handleplaner og på statusmøder med myndighedssagsbehandler. I dagligdagen er der i relationen mellem personale og borgere opmærksomhed på borgernes fastholdelse og udvikling af selvstændighed gennem den måde aktiviteter og opgaver udføres på. Borgerne opmuntres og støttes til at være herre i eget liv, og kan få den fornødne støtte og vejledning hos personalet, er det tilsynets opfattelse. Der er et godt fokus på at borgerne deltager i liv og aktiviteter udenfor tilbuddet, og desuden prioriteres det at støtte borgerne i at fastholde kontakt til, og samvær med, familie og netværk. Tilbuddet kan med fordel, i endnu højere grad, inddrage borgerne i målopstillelse og evaluering af udviklingsmål i forhold til selvstændighed og relationer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er tilsynets opfattelse, at Bostøtten Solgården arbejder med et fokus på bevare og udvikle borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette foregår blandt andet ved opstilling af mål indenfor området på årligt handleplansmøde med myndighedssagsbehandler. Hertil formuleres målene mere specifikt ned i pædagogisk handleplan samt fokusområder. Det er yderligere tilsynets bedømmelse, at arbejdet med selvstændighed og sociale kompetencer sker i den daglige relation og i samværet mellem borgere og personale. Med mulighed for deltagelse i en række aktiviteter udenfor tilbuddets rammer og ved et godt fokus på at styrke borgernes mulighed for samvær med familie og øvrigt netværk, er der yderligere grobund for styrkelse af områderne. Det er tilsynets opfattelse ved samtale med ledelse, personale og borgere, og ved gennemgang af dagbogsnotater, handleplaner mv. i journalsystem CARE, at det faglige dokumenterende og målbare arbejde med udvikling indenfor området bør opprioriteres, og at dette bør ske med højere grad af inddragelse af borgerne i målopstillelsen. Side 11 af 34

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 3 (i middel grad 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Tilbuddets personale opstiller på årligt handleplansmøde med borger og sagsbehandler overordnede mål for indsatsen. De mere konkrete og individuelle mål formuleres i udviklingsplan, som det oplyses at kontaktpædagog udarbejder sammen med borger. Der er desuden beskrevet fokusområder for den enkelte borger. Tilsynet ser udvalgte dokumenter vedrørende dette. Beskrivelserne af praksis fra personale, og tilsynets gennemgang af udvalgt materiale, viser, at mange af udviklingsmålene opstilles udokumenterede i det daglige relationelle samvær mellem borgere og personale. Handleplan og fokusområder, som de er beskrevet i journalsystemet bærer præg af beskrivende status i hverdagssprog. Der benyttes i mindre grad et fagligt sprog med målopstillelse, evaluering og reflektion. Desuden bærer den skriftlige dokumentation præg af, at der skrives om borgeren, og at det ikke tydeliggøres om borgerne har været med til at opstille udviklingsmål for dem selv. Borgere og personale som tilsynet taler med under tilsynsbesøget beretter om deltagelse i en bred form for relationer til andre udenfor tilbuddets rammer. Eksempelvis nævnes det, at borgerne benytter byens faciliteter, herunder butikker, bank,bodega, frisør mv. En nærliggende golfbane benyttes fast og hyppigt af en af borgerene. Der deltages i idræts- og legeaktiviteter sammen med anden kommunes psykiatritilbud. Personalet oplyser om at det er et vigtigt fokus i arbejdet med borgerne, at skabe motivation for fastholdelde og deltagelse i sociale netværk. Generelt er det personalets opfattelse, at borgerne i deres relationer til fællesskaber og netværk, indtager en siderelateret rolle. Borgernes sociale kompetencer og behov vurderes at være nedsat på grund af den psykiatriske lidelse. Borgere, ledelse og medarbejdere beretter om, at der er fokus på, og gode muligheder for, at fastholde og udbygge kontakt til familie og øvrigt netværk. Oftest er der tale om at borgerne besøger deres familie, og i mindre grad modtager besøg i deres hjem. Udover fælleslejligheden i tilbuddet, består borgernes boliger af almindelige lejligheder i boligforening, hvor borgerne alene, og uden indblanding fra personalet, afgør hvem der må besøge dem. Fælleslejligheden står til rådighed, og kan eksempelvis benyttes ved fødselsdage eller andre begivenheder. I handleplan og fokusområder Side 12 af 34

13 Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse er det beskrevet som indsatsmål for nogle af borgerne, at der arbejdes med fastholdelse af kontakt til familie. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et Tilsynet anbefaler at der igangsættes arbejde med klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode generel resultatopsamling og dokumentation for medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den målopnåelse, til brug for egen læring og forbedring af ønskede udvikling for borgerne. Bostøtten Solgården indsatsen. arbejder ud fra velbeskrevne metoder, tilgange og værdisæt, som vurderes at være relevante og anerkendte i forhold til målgruppen. Tilbuddet dokumenterer arbejdet i pædagogiske handleplaner, hvor der også foregår en vis resultatdokumentation i forhold til om den ønskede udvikling finder sted. Der eksisterer en anerkendende, respekterende tilgang og tone i forholdet til borgerne, og det er tilsynets oplevelse at borgerne er sikret medbestemmelse, inddragelse og medindflydelse på deres eget liv og fællesskaet i tilbuddet. Der konstateres et godt fokus på sikring af borgeres mentale og fysiske sundhed. Der hersker genelt set et overgrebsfrit miljø i tilbuddet, ligesom magtanvendelser ikke finder sted. Tilsynet konstaterer et behov for at arbejde med kendskab til magtreglerne, og udarbejdelse af beredskabplaner til forebyggelse af overgreb. Der opleves et behov for yderligere fokus på at sikre borgerne medinddragelse i beskrivelser af individuelle Side 13 af 34

14 udviklingsmål, ligesom det faglige sprog i journalføring, herunder dagbogsnotater kan skærpes. Generelt er det tilsynets opfattelse, at der er en betydelig forskel på de skriftlige beskrivelser af værdier, metoder og tilgange i Tilbudsportalen, og de ord som personalet kan sætte på anvendt faglighed, metoder og tilgange. Endelig vurderes det, at tilbuddets dokumentation af mål og resultater til brug for egen læring og forbedring af indsatsen er mangelfuld. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet arbejder med afsæt i en målgruppebeskrivelse der er tydelig. I beskrivelser af værdier, tilgange og metoder på Tilbudsportalen er det socialtilsynets indtryk, at der arbejdes systematisk, og at arbejdet kan føre til positive resultater for borgerne. Tilbuddets personale har godt kendskab til myndigheds bestilling, og der udarbejdes på denne baggrund fokuspunkter og pædagogiske delmål i en handleplan. I handleplan er der fokus på evaluerinng af opstillede mål, hvilket bedømmes positivt af tilsynet. Den skriftlige dokumentation giver indtryk af begrænset fagligt sprog, ligesom det i formuleringerne kan være svært at afgøre om borgerne har været med til at opstille mål. Der benytttes i en udstrækning beskrivende statusformuleringer, og i mindre grad fagligt sprog. Det er i dagbogsnotater som tilsynet ser i CARE ikke altid tydeligt, at der er en sammenhæng med de mål som er beskrevet i handleplan. Sagsbehandler som tilsynet interviewer er af den opfattelse, at tilbuddet opnår resultater med borgerne. Det er tilsynets bedømmelse, at der bør arbejdes med dokumentation af mål og resultater til brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Side 14 af 34

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare 3 (i middel grad 3 (i middel grad Tilbuddet har meget gode beskrivelser af tilgange og metoder i deres indberetninger i Tilbudportalen. Tilgang og pædagogik hviler på et værdimæssigt fundament, beskrevet som anerkendende, respekterende og tryghedsskabende. De faglige målsætninger er beskrevet som at borgeren skal blive i stand til at mestre eget liv, indgå i fællesskaber og knytte og fastholde sociale relationer. Herunder arbejdes der med en målsætning om at genetablere eller fastholde fungerende forhold til pårørende, er det yderligere beskrevet. De borgerrettede målsætninger er beskrevet at tage udgangspunkt i borgernes 141 handleplaner hvorfra der formuleres pædagogiske handleplaner med SMART mål. De faglige tilgange opgives at være Recovery understøttende, ligesom en kognitiv og relationspædagogisk tilgang vægtes. De pædagogiske metoder er på Tilbudsportalen beskrevet som jegstøttende og netværksarbejde. I samtale med personalet under tilsynsbesøget beskrives det af enkelt medarbejder, at kognitiv metode ikke benyttes, da borgerne ikke er motiverede herfor. Der beskrives en tilgang med fokus på ligeværd og selvbestemmelse, og udvikling trin for trin, som mest sker i det daglige uformelle relationelle samvær. En enkelt medarbejder fortæller at han bruger de redskaber som er indeholdt i den kognitive metode. Samstemmende oplyser medarbejderne om Recoverytilgang. Det er tilsynets opfattelse ved interview med personalet, at de har vanskeligheder ved at sætte ord på deres faglighed. Der synes at være stor divergens mellem de metoder og tilgange personalet kan formulere sammen med indtrykket af det faktiske arbejde, og som det er beskrevet i journalsystem, og så de formuleringer der findes i Tilbudsportalen om, tilgange, værdier og metoder. Samme indtryk gives der ved samtale med borger, der fortæller om god støtte, men beskriver det som et uformelt relationelt samarbejde, hvor borgeren er involveret i handleplansarbejdet. Personalet benytter sig af materiale fra myndighed i form af 141 handleplaner, bestilling og VUMdokumenter. Dette er med til at danne grundlag for opstilling af konkrete fokuspunkter og udviklingsmål i handleplaner. I det materiale som tilsynet ser i CARE, og det materiale der er Side 15 af 34

16 mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad fremsendt til tilsynet, er der evalueringsbeskrivelser på udviklingsmålene. Det er indtrykket at evalueringerne danner grundlag for en kvalificering af indsatsen i forhold til den enkelte borger. Der dokumenteres ikke mål og resultater til brug for egen læring og forbedring af indsatsen samlet set. I dokumenter som tilbuddet har sendt til tilsynet dokumenteres det, at bestilling er kendt af tilbuddet gennem myndighedssagsbehandlers bestillingsskrivelse eller borgerens 141 handleplan. Heri fremgår ønsket mål med indsatsen. På årligt handleplansmøde med myndighedssagsbehandler besrives mål og evaluering i handleplan. Det er personalets og ledelsens indtryk at man når de mål som bestiller har sat op. Borger tilsynet taler med mener at der arbejdes frem mod de mål der er formuleret af, og sammen med sagsbehandler. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er tilsynets iagttagelse ved tilsynsbesøg og opfattelse efter dialoger med personale, borgere, ledelse og sagsbehandler, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Omkring liv i egen bolig har borgerne fuld selvbestemmelse, og i forhold til samværet og aktiviteter med udgangspunkt i fælleslejligheden, har borgerne været med til at bestemme nogle få husregler omkring rygning og alkohol. Personale og borgere oplyser at de er bekendt med at disse aftaler altid skal indgås frivilligt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det er tilsynets indtryk ved ophold i tilbuddet, samvær med borgere og personale, og ved iagttagelse af samvær og kommunikation mellem personale og borgere, at borgerne i høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt. Dette udtrykkes også af de borgere som tilsynet taler med. Ledelse oplyser til tilsynet, at borgerne har fuld indflydelse på beslutninger omkring sig selv i hverdagen. Dette understøttes af udsagn fra medarbejdere og borgere. I fælleslejligheden er der vedtaget nogle fælles husregler omkring rygning og alkohol. Aftalerne er frivilligt indgået af alle borgere, oplyses det. Omkring beslutninger der vedrører borgernes lejligheder, oplyses det samstemmende at det er borgernes hjem, som de fuldt og helt har bestemmelsesretten over. Side 16 af 34

17 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er tilsynets opfattelse at der arbejdes med en god opmærksomhed på, at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed. Det er tydeligt for tilsynet at borgerne trives med deres hverdag i tilbuddets rammer, og er tilfredse med den støtte de får fra personalet. Der arbejdes med et godt fokus på at støtte borgerne i at fastholde sundhed, og dette arbejde gøres ved at vejlede og støtte til relevante sundhedsydelser, ligesom der er samarbejde med Center Sundhed i kommunen omkring KRAM-faktorer. Borgerne støttes i samarbejde med distriktspsykiatri i forhold til den rette medicinering. I det daglige er der tilbud om fysiske aktiviteter, og derudover mulighed for mere stillesiddende aktiviteter sammen med andre borgere og personale, som er med til at styrke den mentale sundhedstilstand. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Borgere, personale, ledelse og sagsbehandler udtrykker samstemmende at borgerne trives godt i tilbuddet. Samme indtryk får tilsynet under tilsynsbesøget. Ledelse og personale oplyser at der er en særlig opmærksomhed på at sikre borgernes mentale og fysiske sundhed. Som et led i dette er der vejledning og støtte til alle relevante sundhedsydelser som medicin, læge, tandlæge, distriktspsykiatri, misbrugscenter mv. Særskilt er der samarbejde med kommunens Center Sundhed omkring sund kost og rygestop samt KRAM faktorer iøvrigt. Ledelse og personale beretter om en stor opmærksomhed på at sikre borgerne de bedste betingelser i forhold til at bevare og udvikle mental og fysisk sundhed. Dette bekræftes af borgere som tilsynet taler med. Understøttes iøvrigt af beskrivelser og mål i handleplaner. Tilbudets personale dyrker sammen med borgerne morgengymnastik, og indimellem gås der ture sammen. Der er fokus på borgernes medicin, og der samarbejdes med distriktspsykiatrien om dette. I dagligdagen løses der kryds og tværs sammen, og avisen læses og giver anledning til gode samtaler. Endvidere oplyses det at personalet er opmærksomme på samtaler med borgere der udviser mistrivsel. Side 17 af 34

18 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er tilsynets vurdering, at en samværskultur og tilgange og metoder, der rummer stor grad af anerkendelse, respekt og menneskelig varme er med til at sikre en magtfri kultur. Tilbuddet har ikke oplevet at skulle bruge magt i forhold til borgerne. Personalets grundige kendskab til borgerne og en viden om psykiatri vurderes iøvrigt af tilsynet, at sikre mod episoder, hvor frustration og vrede opbygges. Hertil et fokus på borgernes suveræne ret til selvbestemmelse i eget liv, og nænsomhed i kravstilling, bidrager iøvrigt til et magtfrit miljø. Det er dog indtrykket at det faglige kendskab og metoder til at forebygge og håndtere evt. magt ikke er tilstede i særlig grad i personalegruppen. Generelt er der et fraværende kendskab til reglerne omkring magtanvendelse, ligesom procedurer for indberetning ikke er kendte. Det vurderes endeligt positivt af tilsynet, at tilbuddet i øjeblikket arbejder med at implementere kendskab til og procedurer for risikoscreening. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser 4 (i høj grad 1 (i meget lav grad Lederen oplyser at der i tilbudet er en magtfri kultur. Dette tager afsæt i et værdisæt, og pædagogiske tilgange og metoder, der er præget af anerkendelse, respekt, ligeværdighed og dialog som redskab. Dette understøttes af personales udsagn og er desuden beskrevet i Tilbudsportalen. Det oplyses endvidere, at et kendskab blandt personalet i forhold til psykiatri, er med til at give en forståelse og indsigt i borgernes måde at reagere på. Der pågår et arbejde med at implementere risikovurderinger. Dette er dog endnu ikke udfoldet, oplyser leder. I det daglige er der fokus på nænsomt at skærme vrde borgere fra øvrige, ved at tilbyde at gå i tilstødende rum, hvor der ikke opholder sig andre. man er opmærksom på ikke at fastholde krav, og respektere når borgeren siger fra. Tilbuddet har ikke udarbejdet skriftlige og vedtagne procedurer omkring undgåelse af magtanvendelser. Adspurgt har personalet ikke særligt kendskab til reglerne omkring magtanvendelse. Tilbuddet har ikke benyttet magtanvendelser. Der er ingen vedtaget praksis for at følge op på, og tage læring af eventuelle magtanvendelser, oplyser ledelse. Personalet beskriver at de ikke magtanvender, men at de ikke kender særligt godt til reglerne, og ikke ved hvordan man indberetter Side 18 af 34

19 med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen magtanvendelser. Personalet kender ikke til procedurer eller praksis for at efterbearbejde evt. magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er personalets og ledelsens oplevelse, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Dette tilskrives i enighed med tilsynet, en hensyntagende, anerkendende og respekterende samværskultur, hvor der ikke konfronteres i situationer hvor frustration og vrede er ved at opstå. Desuden er de pædagogiske tilgange og metoder, og det værdisæt disse tager afsæt i, af en karakter der imødegår en overgrebskultur. Tilsynet konstaterer imidlertid enkelte tilfælde af episoder, hvor borgeres adfærd kan have elementer af overgrebs karakter i sig. Tilbuddet har ikke udarbejdet procedurer eller praksisbekrivelser og beredskab i forhold til at forebygge overgreb. Det er tilsynets opfattelse at det overgrebsfri miljø i høj grad er kulturbåret af personale med lang anciennitet i tilbuddet, og i mindre grad faglig relfekteret og dokumenteret. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Tilbuddets ledelse oplyser til tilsynet, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Dette tillægges "en åben dør" kultur, hvor accepterende samvær i øjenhøjde er kendetegnende for tilbuddet. Det oplyses at der hidtil ikke har været benyttet risikovurderinger, men at der pågår arbejde med implementering af dette redskab. Det er ledelsens og personalets opfattelse, at den beskrevene pædagogiske tilgang og praksis sammen med et værdigrundlag præget af respekt, anerkendelse og dialog, er med til at sikre mod overgreb. Personalet uddyber at man er opmærksom på ikke at presse borgerne, og derved opnår at frustrationer og vrede holdes nede. Desuden vurderer personalet at tilbuddet fysiske rammer, hvor man nemt kan fortrække til egen lejlighed er med til at modvirke episoder med overgreb. Tilbuddet har ingen beskrevne planer eller beredskab til til imødegåelse og håndtering af eventuelle overgreb. Tilsynet konstaterer ved gennemgang af dagbogsnotater, at der forekommer episoder i fælleslejlighed, hvor beboer af og til optræder vred og råbende, og dette skaber ifølge beskrivelserne utryghed blandt personale og borgere. Indikator 07.b: Tilbuddets 2 (i lav grad Det beskrives af ledelse og personale, at der ikke eksisterer noget beredskab til at forebygge Side 19 af 34

20 beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse overgreb. Tilbuddet har ikke haft episoder med overgreb, oplyses det. Ledelse og personale oplyser hertil samstemmende, at samværskulturen og den pædagogiske tilgang er med til at forebygge overgreb. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Tilsynet konstaterer en hensigtsmæssig organisering af arbejdet i Bostøtten Solgården tillige med en kompetent og ansvarlig ledelse. Det er tilsynets opfattelse at tilbuddet drives fagligt og økononisk ansvarligt, og at ledelsen kan adressere de faglige opgaver omkring sikring og udvikling af faglighed samt de personalemæssige og strategiske forhold i tilbudddet. Der er en lav personalegennemstrømning og et uproblematisk sygefravær, der sammen med øvrige forhold der er undersøgt indikerer et velfungerende botilbud. Det er konstateret at ledelsen kun i mindre omfang modtager fastlagt og tilrettelagt supervision. Desuden er der opmærksomhed på, at lederen deler sin ledelsestid med andre tilbud hun er leder for, og at den faktiske tilstedeværelse i tilbuddet er begrænset. Tilsynet vil fremadrettet følge arbejdet med kompetenceudvikling af tilbuddets personale. Tilsynet anbefaler ledelse at indgå i fast og tilrettelagt ekstern supervision. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en Lederen i Bostøtten Solgården deler sin ledelsestid med andre beslægtede tilbud i Rebild Kommune. Hun er således Side 20 af 34

21 faglig kompetent ledelse kun tilstede deltids i tilbuddet. Det er tilsynets bedømmelse at lederen har en relevant grunduddannelse tillige med omfattende deltagelse i relevante kurser i psykiatri, der gør hende kompetent til at lede det faglige arbejde i tilbuddet. Ledelsesmæssigt har hun lang erfaring, og er igang med diplomlederuddannelse ved UCN. Lederen fremtræder i samarbejdet med socialtilsynet som kompetent og handlekraftig, og kan adressere kerneopgaver samt udviklingsområder for tilbuddet. Personalt som tilsynet har talt med beskriver en dygtig leder, krakteriseret ved åbenhed og ærlighed. Der er dog en medarbejderoplevelse af, at lederen er for lang væk fra det faglige arbejde i tilbuddet, og der udtrykkes ønske om en mere nærværende leder, som er god til at lytte til personalet. Desuden beskrives en mødekultur der ikke i tilstrækkelig grad opleves at være faglig og struktureret. Lederen modtager ikke ledersupervivion, men får sparring gennem netværksdeltagelse og gennem sin lederuddannelse. I forhold til den nye Centerchef er det indtrykket efter udsgan fra daglig leder og ved telefonsamtale med Centerchefen, at der også her foreligger gode forudsætninger og evner for varetagelse af ledelsesopgaven. Der mangler imidlertid oplysninger i form af ønsket CV mv. Side 21 af 34

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for 3 (i middel grad 3 (i middel grad Leder ad Bostøtten Solgården er desuden leder for andet botilbud i Rebild Kommune, ligesom hun er leder for de udegående bostøtter i kommunen. Er uddannet ergoterapeut i 1989 og har siden 1990 været beskæftiget med arbejde indenfor det psykiatriske felt. Har lang ledererfaring, og har været leder af de socialfaglige tilbud i Rebild Kommune siden Bostøtten Solgården er et af tilbuddenene indenfor dette område. Tilsynet kan i fremsendt CV konstarere en lang række kurser og efteruddannelser som relaterer sig til arbejdet indenfor det psykiatriske felt samt ledelse og supervision. Lederen kan identificere de ledelsesmæssige opgaver der relaterer sig til daglig drift, herunder økonomi og organisering samt opgaverne omkring personaleledelse og udvikling af fagligheden i tilbuddet. Medarbejderne beskriver en dygtig leder, som de opfatter som meget kompetent. Lederen beskrives som værende åben og ærlig, og god til at uddelegere arbejdet. Opfattes af medarbejderne at være et stykke væk fra føling med det faglige arbejde, idet hun ikke så ofte opholder sig i tilbuddet. Lederen opfattes som en smule fraværende, og ikke så god til at lytte. Dette er dog blevet bedre, beskriver personalet. Der er en medarbejderoplevelse af en mødekultur der er præget af for få møder, og hvor indhold, struktur og faglighed ikke altid opleves at være tilstrækkelig. Medarbejderne beskriver at de har meget selvledelse, men kunne ønske sig mere nærværende ledelse der er mere tilstede i tilbuddet. Lederen har reference til Centerhefen for voksen-handikapomådet, der er leder af både udfører og myndighed. Han er nyligt ansat, og tilsynet har haft en telefonsamtale med ham om de ledelsesmæssige kompetencer og beskrivelsen af ledelsesfordelingen mellem ham og tilbudslederen. Desuden talt om hvorledes det ledelsesmæssige arbejde og sparring er organiseret. Aftalt at disse oplysninger skulle sendes til tilsynet. Imidlertid ikke modtaget. Det oplyses af leder og personale, at personalet modtager supervivion fra ekstern supervisor. Supervisoren er psykolog, og arbejder selv med mennesker med en psykiatrisk lidelse. Omfanget af supervision er 6 gange årligt á 2 timer. Der er tale om sagssupervivion, uden ledelsesdeltagelse. Side 22 af 34

23 sparring for ledelse og medarbejdere Lederen modtager ikke supervision. Hun oplyser at være medlem af forskellige faglige netværk. Er igang med lederuddannelse, og deltager som led i sin uddannelse i forskellige aktiviteter relaterende sig til supervision, vejledning og coaching. Endelig modtager hun, som den øvrige ledelse i forvaltningen faglig konsulentbistand indenfor en ramme der hedder "Fra god til bedre". Der er ikke modtaget oplysninger fra Centerchef vedrørende dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages af en leder som har opgaver i dette tilbud, samtidig med andre tilbud. Desuden af medarbejdere der har lang erfaring i arbejdet med mennesker med en psykiatrisk lidelse. Medarbejdergruppen har samlet set lang anciennitet i tilbuddet. Det er tilsynets vurdering at medarbejdere og ledelse samlet set har gode og relevante kompetencer til at varetage en velfungerende drift. Det er tilsynets bedømmelse at der ledelsesmæssigt er styr på organisation og økonomiske dispositioner. Der konstateres et sygefravær som ikke adskiller sig fra sammenlignelige arbejdspladser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Personalet der er tilknyttet tilbuddet er faglig fordelt på en ergoterapeut (leder), en ergoterapeut, en Social og Sundhedsassistent, en uuddannet (med mange års erfaring i arbejdet, og med bl.a. kursus i kognitive behandlingsmetoder) og en uddannet økonoma i fleksjob. Ledelsen beskriver, at der ved behov skabes kontakt til andre faggrupper som læge, distriktspsykiatri, hjemmepleje mv. Personalet beskriver i samtale med tilsynet at besidde de rette kompetencer for at løse opgaven. De borgere tilsynet taler med, beskriver at de er tilfredse med de kompetencer personalet har. De oplever at personalet har godt kendskab til det psykiatriske område, og føler sig godt hjulpet og vejledt af personalet. Der er personale på arbejde i tidsrummet fra kl. 8 til i hverdage og fra kl til om lørdagen. Borgerne beskriver at de er tilfredse med personaledækningen. Ingen personaleudskiftninger det seneste år. Generelt lang anciennitet i personalegruppen. Side 23 af 34

24 niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Ikke højere niveau sygefravær end på sammenlignelige arbejdspladser. I Tilbudsportalen beregnet til 5,75. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 2,5 Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Det er tilsynets vurdering, at beskrivelserne, som de er formuleret i Tilbudsportalen, omkring værdier, tilgange og metoder er særdeles relevante i forhold til målgruppens behov. Medarbejderne i tilbuddet har lang erfaring med arbejdsområdet, men har samlet set et fagligt grunduddannelsesniveau, som i sig selv ikke kvalificerer indsatsen. Erfaring, kurser og efteruddannelser danner sammen med leders arbejde omkring kompetenceudvvikling af medarbejderne og praksis med at samarbejde med andre faggrupper, dog et godt grundlag for ydelsen af en kompetent indsats. Hertil er Kompetenceudvikling. Side 24 af 34

25 det væsentligt at mdarbejdergruppen forholder sig til borgerne med stor respekt, anerkendelse og fokus på borgernes ret til selvbestemmelse i eget liv. Det er tilsynets vurdering, at det faglige arbejde og den menneskelige relation i tilbuddet er præget af et højt etisk niveau. Tilsynet vil fremadrettet følge kompetenceudviklingen i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er tilsynets opfattelse ud fra det oplevede under tilsynsbesøget, dialog med ansatte, ledelse og borgere, og ved læsning af indsendte dokumenter og gennemgang af journalsystem CARE, at medarbejderne i tilbuddet har lang og god erfaring i arbejdet med målgruppen. Et forholdsvis lavt niveau for efteruddannelses- og kursusaktivitet har dog haft et godt fokus på at bibringe personalegruppen relevante kompetencer. Alene leder og en personale har en grunduddannelse som direkte relaterer sig til arbejdsområdet. To medarbejdere har ikke en grunduddannelse der direkte kvalificerer til arbejdet indenfor området. Det er dog tilsynets samlede opfattelse, at medarbejderne har erhvervet sig kompetencer gennem lang erfaring i arbejdet, som kan kvalificere den faglige indsats. Uddannelsesniveauet sammenholdt med personalets evne til at sætte ord på den faglige praksis i tilbuddet giver dog tilsynet anledning til, at have et fremadrettet fokus på ledelsens tiltag i forhold til at styrke de faglige kompetencer i medarbejdergruppen. Det er oplyst at tilbuddets leder er igang med at beskrive og planlægge et kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne, hvilket bedømmes positivt. Side 25 af 34

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 2 (i lav grad 3 (i middel grad To ud af fire ansatte har en relevant uddannelse relaterende sig til arbejdet indenfor det psykiatriske område. Der er oplyst at lederen er uddannet ergoterapeut, og med en lang række relevante kurser og erfaring indenfor det psykiatriske arbejdsområde. Èn medarbejder er uddannet Social og sundhedsassistent, og har lang erfaring i arbejdet indenfor området. Én medarbejder er uden faglig uddannelse, men har lang erfaring som bostøtte indenfor det socialpsykiatriske område. Dertil relevant kususforløb i kognitive behandlingsformer. Endelig er der ansat økonoma i fleksjob i tilbuddet. Tilsynet oplyses om en begrænset kursusaktivitetet indenfor de seneste år. Af kurser / temadage der er deltaget i, oplyses om "Livskvalitet og hverdagsliv"i 2005/2006. I 2010/ dages kursus "Mod på mere faglighed og kvalitet" I 2014 er der deltaget i temadag omkring "Involvering/overinvolvering/neuropædagogisk tilgang" Generelt har medarbejdergruppen lang erfaring i arbejdet med tilbuddets borgere. I samtaler med personale omkring de pædagogiske tilgange og metoder, opleves det af tilsynet, at personalet er udfordret, og formulerer sig i et ringe fagligt sprog. Sammenholdt med oplysningerne i Tilbudsportalen omkring, værdier, tilgange og metoder, er der en væsentlig forskel. Der oplyses i Tilbudsportalen om tilgange som Recoveryunderstøttende, kognitive og relationspædagogiske. Om metoderne beskrives der jeg-støttende samtaler, og netværksarbejde. Disse tilgange og metoder beskrives ikke af de personaler som tilsynet interviewer. Adspurgt om arbejdet med den kognitive tilgang oplyser den ene medarbejder, at denne ikke benyttes, fordi borgerne er for dårlige og ikke motiverede. En anden medarbejder oplyser at han bruger tilgangen, dog ikke systematisk med brug af bl.a. samtaleskemaerne. Ledere som er igang med en diplomlederuddannelse beskriver at hun er igang med plan for at kompetenceudvikle medarbejdernes faglighed i arbejdet. Tilsynet oplever medarbejdere der er faglige, anerkendende, accepterende og lyttende. Det kan under tilsynsbesøget ikke bedømmes, i hvilken udstrækning faglige kompetencer udnyttes i arbejdet med borgerne. Borgere tilsynet taler med, oplever personale som har de rette kompetencer. Side 26 af 34

27 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,5 Revisionsberetningen er godkendt af Rebils Kommunes kommunalbestyrelse, og har ikke givet anledning til bemærkninger. Tilbuddet har udfyldt oplysninger på tilbudsportalen samt uploaded budget for Dog er det svært at vurdere omkostningernes størrelses relevans ud fra de tilgængelige oplysninger. Der budgetteres med en kombination af lønninger til faglærte og ufaglærte medarbejdere samt leje af de fysiske rammer, hvilket giver anledning til at vurdere der er sammenhæng mellem de budgetterede omkostninger og den beregnede takst. Brugernes oplevelser/beskrivelser af tilbuddet, ligger til grund for at der vurderes at være sammenhæng mellem pris og den leverede kvalitet i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddet er en del af Rebild Kommunes Institutionsdrift. Tilbuddets revisor har ikke haft bemærkninger til området. Tilbuddet budgetterer med en kombination af faguddannet personale og uuddannet personale. Der vurderes at personalet kunne profitere af efteruddannelse i målgruppen, hvilket ikke afspejles i budgettet for Tilbuddets økonomiske bæredygtighed vurderes dog at være tilstede, idet Revisionen af Rebild Kommunes økonomi ikke har givet anledning til bekymring. Side 27 af 34

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere