Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 25

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bofællesskabet Kirsten Marie Vinkelvej Kgs. Lyngby Tlf.: Hjemmeside: (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 55 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Pladser i alt: til 55 år (spiseforstyrrelse, stressbelastning, andre psykiske vanskeligheder, selvskadende adfærd) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 25

3 *Samlet vurdering: Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet ud fra en klart defineret målgruppebeskrivelse og forståelse hos persedonalet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet ser, at der er en forståelse blandt ledelse og personale på, at tilbuddets målgruppe synes at ændre sig, og at der på den baggrund er en særlig opmærksomhed på at sikre såvel personaleressourcer som den faglige tilgang kan modsvare krav og forventninger til at kunne rumme en udviddet målgruppe. Socialtilsynet konkluderer på baggrund af interview og dokumentgennemgang, at der er en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere tilbuddets indsats på baggrund af klart definerede mål for den enkelte borgers ophold i tilbuddet. Der ses en faglig tilgang og kultur i tilbuddet, som understøtter inddragelse af den enkelte borger i at have indflydelse på eget liv og tilbuddets dagligdag, og at dette foregår i en anerkendende tilgang. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet til en vis grad uderstøtter borgernes fysiske og mentale trivsel, men at dette også er præget af en høj forventning fra borgernes side, som ikke nødvendigvis kan indfries fra personalets side. Socialtilsynet konkluderer på baggrund af dokumentgennemgang, at der ikke er foretaget magtanvendelser på tilbuddet. Dette understøttes af, at der kan konstateres en kultur i tilbuddet som sikrer, at der ikke foretages magtanvendelser. Socialtilsynet er opmærksom på, at der ikke foregår systematisk evaluering eller faglig drøftelse med udgangspunkt i begrebet magtanvendelse. Det samme ses at være tilfældet omkring begrebet overgreb, hvor Socialtilsynet konkluderer, at der ikke er et særligt fokus på at forstå og håndtere overgreb i dagligdagen i form af instruktioner eller lignende til personalet. *Afgørelse: Godkendelse afventer Side 3 af 25

4 Påbud: Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet anbefaler, at beskrivelsen af målgruppen danner rammer for en eventuel revurdering af tilbuddets normering og metodiske tilgang. Socialtilsynet anbefaler. at ledelsen tager initiativ til at strukturere de faglige drøftelser på personalemøder således, at det vil være muligt at evaluere mere konkret på tilbuddets resultater og valgte praksis. Socialtilsynet anbefaler, at de omtalte drøftelser og eventuelle beslutninger fra morgenemøderne dokumenteres, således at disse elementer bliver synlige i forhold til mere overordnede mål og delmål for borgernes ophold på tilbuddet og iværksættelse af de pædagogiske tiltag. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet tager initiativ til at sikre en mere tydelig profil i forhold til borgernes tilgang til sundhedsydelser i form af årligt sundhedstejck eller lignende. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet formulere en konkret definition på begreberne magtanvendelse og overgreb, samt en instruks til personalet om, hvorledes tilbuddets overordnede værdier og faglige tilgang skal indtænkes og operationaliseres i den daglige pædagogiske praksis.. Side 4 af 25

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportalen TIlbuddets hjemmeside Lyngby-Taarbæk kommunes hjemmeside Oplysningsskema i forbindelse med driftsorientere tilsyn Liste over medarbejdere Liste over borgere Handleplaner for 2 borgere udvalgt ved stikprøve Observation ved selvstændigt ophold i tilbuddet. Samspil mellem borgere og personale Samspil mellem leder og personale Samspil mellem borgerne under gruppeinterview Åbningsmøde med ledelse og medarbejdere som deltager i anmeldt tilsyn Enkeltinterview af leder under anmeldt tilsyn Semistruktureret interview af medarbejdere Semistruktureret interview af borgere Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 5 af 25

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Vinkelvej 3-5, 2800 Kgs. Lyngby Lars Thomsen Marianne Daugaard Jensen Afdelinger Bofællesskabet Kirsten Marie Aktivitets- og værestedet Kirsten Marie Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Kvalitetsmodellens tema 3, kriterium 3-7 samt indikator 3a - 7b. Side 6 af 25

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 25

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,3 Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddets målgruppe omhandler 24 pladser til psykisk sårbare voksne mennesker i alderen år. Målgruppen betegnes som personer med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse, og kendetegnes desuden ved at være pæget af skizofreni, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, følger af misbrug og OCD. Tilbuddets faglige målsætninger opgives til at være at medvirke til at voksne mennesker med funktionsnedsættelse grundet psykisk sårbarhed, støttes til at udvikle og/eller fastholde en positiv livskvalitet, psykiske, fysiske og sociale funktioner samt egen identitet via individuelle udviklingsforløb. Der er en forventning om - og arbejdes hen imod- at borgeren på sigt kan flytte i egen bolig, med eller uden Under tilsynet på Kirsten Marie er Socialtilsynet blevet opmærksom på, at dele af tilbuddets juridiske konstruktion vedrørende SEL 107 pladserne ikke er lovlig, idet borgerne har lejekontrakter på individuelle boliger i tilbuddet. I henhold til SEL 111 er boformer efter Serviceloven ikke omfattet af lejelovgivningen. Tilbuddets juridiske konstruktion skal før regodkendelse kan finde sted lovliggøres, og Socialtilsynet vil i forbindelse med Kirsten Maries regodkendelse i 2015 følge op på, om den juridiske konstruktion er lovliggjort, hvilket forventes sket senest med udgangen af Socialtilsynet anbefaler, at beskrivelsen af målgruppen danner rammer for en eventuel revurdering af tilbuddets normering og metodiske tilgang. Socialtilsynet anbefaler. at ledelsen tager initiativ til at Side 8 af 25

9 støtte. Tilbuddets faglige tilgang er på Tilbudsportalen beskrevet som Recovery-understøttende, kognitiv og rabiliterende tilgang. Tilbuddets metoder beskrives til at være kognitiv miljøterapi samt COPM, som forklares som et redskab til konstrueret med henblik på at opfange ændringer i en borgers egen opfattelse og vurdering af tilfredshed med udførelse af vigtige daglige aktiviteter, og som også kan anvendes i forbindelse med resultatmåling. strukturere de faglige drøftelser på personalemøder således, at det vil være muligt at evaluere mere konkret på tilbuddets resultater og valgte praksis. Socialtilsynet anbefaler, at de omtalte drøftelser og eventuelle beslutninger fra morgenmøderne dokumenteres, således at disse elementer bliver synlige i forhold til mere overordnede mål og delmål for borgernes ophold på tilbuddet og iværksættelse af de pædagogiske tiltag. Socialtilsynet vurderer, at der igennem en klart defineret målgruppebeskrivelse og forståelse hos personalet, anvendes faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Ledelse og personale nævner at forstå opgaver og aktiviteter ud fra en recovery- og anerkendende tilgang, hvilket Socialtilsynet kan se eksempler på i eksempler fra den daglige pædagogiske praksis. Der ses en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere indsats, praksis og resultater. Indsatsen tager udgangspunkt i klart definerede individuelle mål for den enkelte borger. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet tager initiativ til at sikre en mere tydelig profil i forhold til borgernes tilgang til sundhedsydelser i form af årligt sundhedstejck eller lignende. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet formulere en konkret definition på begreberne magtanvendelse og overgreb, samt en instruks til personalet om, hvorledes tilbuddets overordnede værdier og faglige tilgang skal indtænkes og operationaliseres i den daglige pædagogiske praksis.. Socialtilsynet er opmærksomme på, at leder og medarbejdere påpeger, at tilbuddets målgruppe synes at Side 9 af 25

10 ændre sig, og på den baggrund, bør tilbuddets ledelse være opmærksom på at sikre, at såvel personaleresurser som den faglige tilgang til den daglige pædagogiske opgave modsvarer krav og forventninger til at kunne rumme en udviddet målgruppe i tilbuddets virksomhed. Der ses grundlæggende en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt, samt at borgerne medinddrages og har indflydelse på eget liv og i tilbuddet. Tilbuddet understøtter til en vis grad borgernes fysiske og mentale trivsel igennem tilbud om sund kost og motion, ligesom der i nogen grad ikke synes at være overensstemmelse mellem borgernes forventninger til at blive støttet i at opsøge sundhedsydelser og personalets muligheder for dette. Der er en kultur på tilbuddet som sikrer, at der ikke foretages magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer i den forbindelse, at der ikke foregår en systematisk evaluering eller faglig drøftelse omkring begrebet magtanvendelse, og hvordan man definerer og undgår magtanvendelser. Der ses en generel opfattelse blandt ledelse og medarbejdere omkring målgruppen, som værende i risiko for overgreb, men at der ikke er en systematisk Side 10 af 25

11 drøftelse af, hvorledes begrebet skal forstås og håndteres i den daglige pædagogiske praksis. Socialtilsynet konkluderer på denne baggrund, at der bør udarbejdes en overordnet definition af begrebet "overgreb" samt instruktion til, hvorledes overgreb forebygges på tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet er dog opmærksom på udtalelser fra ledelse og personale om, at målgruppen ændrer sig, og at dette kan udfordre faglighed og daglig pædagogik på tilbuddet, idet den nye målgruppe opleves at kræve flere personaleresurser, end der er tilrådighed i tilbuddets nuværende konstruktion. De valgte faglige tilgange og metoder er velbeskrevet og dokumenteret i forhold til tilbuddets daglige indsats og praksis. Der ses en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere mål, indsats og praksis, samt en delvis evaluering af resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug for egen læring og forbering af indsatsen. Tilbuddet arbejder med de mål, der ved visitationen er sat for den enkelte borger og omsætter indsatsmålene til en pædagogisk handleplan. Tilbuddet resultatdokumenterer alene på den enkelte borgers ophold, men ikke på et overordnet plan for tilbuddet som helhed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet 3 (i middel Af Tilbudsprotalen fremgår det, at tilbuddets målgruppe omhandler 24 pladser til psykisk sårbare Side 11 af 25

12 anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe grad opfyldt) voksne mennesker i alderen år. Målgruppen betegnes som personer med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse, og kendetegnes desuden ved at være pæget af skizofreni, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, følger af misbrug og OCD. Tilbuddets faglige målsætninger opgives til at være at medvirke til at voksne mennesker med funktionsnedsættelse grundet psykisk sårbarhed, støttes til at udvikle og/eller fastholde en positiv livskvalitet, psykiske, fysiske og sociale funktioner samt egen identitet via individuelle udviklingsforløb. Der er en forventning om - og arbejdes hen imod- at borgeren på sigt kan flytte i egen bolig, med eller uden støtte. Tilbuddets faglige tilgang er på Tilbudsportalen beskrevet som Recovery-understøttende, kognitiv og rabiliterende tilgang. Tilbuddets metoder beskrives til at være kognitiv terapi samt COPM, som forklares som et redskab, konstrueret med henblik på at opfange ændringer i en borgers egen opfattelse af aktiviteter/mål samt delmål, som pågældende ønsker at arbejde videre med. Målene skrives ind i den pædagogiske plan sammen med de mål der er formuleret i samarbejde med sagsbehandler ved årligt handleplansmøde. Lederen omtaler i interview, at tilbuddets målgruppe svarer til beskrivelse på Tilbudsportalen. Hun beskriver endvidere, at der kan være en tendes til, at målgruppen ændrer sig, idet tilbuddet i højere grad end tidligere anerkender et aktivt misbrug hos borgerne på stedet. Lederen beskriver i den sammenhæng, at tilbuddets tætte samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune på den ene side er med til at skabe en tryghed for, at tilbuddets eksistens er sikret, men på den anden side er der en tendens i retning af, at der fra kommunens side er en forventning om at kunne visitere borgere udenfor målgruppen til tilbuddet. Lederen beskriver i interview, at hun understøtter en kontinuerlig opkvalificering af personalet, så det håndtere denne situation, men at det giver udfordringer i hverdagen. Medarbejderne giver i interview eksempler på, hvorledes tilbuddets metoder anvendes i den daglige pædagogiske praksis, og udtrykker desuden en holdning omkring at tilbuddets metoder efter deres Side 12 af 25

13 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) mening understøtter inddragelse af den enkelte borger i udviklingsprocessen frem mod en forventelig flytning til egen bolig eller et mindre omfattende botilbud. Personalet giver udtryk for, at der er sket en ændring i målgruppen i de senere år, og at de sammen med ledelsen er opmærksom på dette. Personalet giver udtryk for en holdning om, at den ændrede målgruppe stiller større krav til personalets fleksibilitet, og at ledelsen er opmærksom på dette. Socialtilsynet forevises under tilsynsbesøget eksempler på anvendelse af COPM med udgangspunkt i daglig pædagogisk praksis. Socialtilsynet har inden tilsynet indsamlet dokumentation fra tilbuddet i form af handleplan, indsatsplan og dokumentation af indsats for 2 borgere fra tilbuddet. Lederen beskriver i interview, at der med udgangspunkt i foregående tilsynsrapport er arbejdet konkret med at bruge COPM som dokumentationsredskab i forhold til mål og delmål for borgernes ophold på tilbuddet. Dette er sket igennem intern undervisning for alle medarbejdere på tilbuddet. Desuden er COPM nu helt integreret i arbejdet med såvel borgernes handleplan som dokumentation i journalsystem Bosted, således at scoring fra COPM fremgår af Bosted. Lederen beskriver, at der på fælles personalemøder bliver fremlagt eksempler fra praksis, hvor anvendelse af tilbuddets metoder illustreres. Dette sker med ønske om at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling og forståelse af såvel metoderne som diskussion af resultaterne. Lederen beskriver, at såvel det fælles personalemøde som personalemøder i de enkelte enheder samt koordineringsmøder er med til at fastholde fora for læring, men der er ikke en fast procedure for at evaluere indsatsen og resultaterne. Medarbejderne beskriver, at alle borgerne har en handleplan fra kommunen, hvor mål og delmål er indskrevet i journalsystem Bosted. Dette systematiseres igennem metoden COPM, som supplere mål og delmål til pædagogisk handleplan for den enkelte borger. Personalet giver i interview konkrete eksempler på, hvordan der systematisk arbejdes med mål og delmål i forhold til den enkelte borgers ophold på tilbuddet. I interview omtaler medarbejderne, at der er en struktur til at gennemgå udviklingen i den enkelte borgers sag mindst en gang om måneden. Desuden er der et samlet personalemøde, hvor der kan Side 13 af 25

14 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad opfyldt) drøftes særlige udfordringer. Personalet benytter ikke en særlig struktur til at evaluere indsatsen på møderne, men personalet udtrykker en holdning til, at mødets indhold opleves som mere eller mindre uformel faglig sparring. Personalet beskriver endvidere, at der afholdes et dagligt morgenmøde, hvor ledelsen deltager, og hvor den daglige indsats kan tilrettes. Drøftelser og beslutninger på morgenmødet dokumenteres ikke. Borgerne giver i interview udtryk for, at de har været med til at opstille mål og delmål for deres ophold på tilbuddet, men at det i nogle situationer kan være vanskeligt at forholde sig til, når man er psykisk syg og måske misbruger. Leder og medarbejdere giver i interview udtryk for, at der i den sociale 141 handleplan, er opstillet overordnede mål for borgerens ophold på tilbuddet. Disse er via COPM omsat til opstillede mål og delmål, og dokumenteret i journalsystemet "Bosted". Leder og medarbejder beskriver endvidere, at såvel handleplan som COPM laves i samarbejde med borgerne og med udgangspunkt i deres ønsker for fremtiden. Leder og medarbejder mener, at tilbuddet opnår positive resultater og lægger til grund for deres vurdering, at mål og delmål for opholdet på tilbuddet bliver opfyldt og at borgerne giver udtryk, at de også føler at mål og delmål for opholdet bliver opfyldet. Leder og medarbejder giver i interview udtryk for, at der ikke er en konkret samlet opgørelse over dokumenterede positive resultater i forhold til de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold, men at resultaterne fremgår af dokumentation i de enkelte borgeres sag. Socialtilsynet er under tilsynsbesøget forevist resultatdokumentation ved stikprøve af 1 borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at der grundliggende er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet bemærker særligt den anerkendende og inkluderende tilgang, hvor beboerråd og beboermøder faciliteres med det formål at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv. Der er faste møder for borgerne, hvor de har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Borgerne deltager i ansættelse af personale i tilbuddet, Side 14 af 25

15 og borgerne giver udtryk for, at dette er af stor betydning. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Borgerne beskriver i interview, at man bliver hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne lægger til grund for dette, at de bliver inddraget i alle beslutninger om tilbuddets dagligdag, samt at der efter deres vurdering af en ordentlig omgangstone i tilbuddet, f.eks. ved at man altid hilser pænt på hinaden. En borger beskriver, at personalet respekterer borgeren, som den man er, også selv om personale og borgeren ikke altid er enige om større og mindre forhold omkring borgerens situation. En borger fortæller, at hun bliver anerkendt for at hendes sygdom er reel, og at der er opstillet nogle løsninger for hende. Flere borgere fortæller i interview, at personalet arbejde meget konsekvent med at inddrage borgerne i dialog og efterspørger deres mening om deres situation. Borgerne beskriver, at det i nogle situationer kan være vanskeligt at håndtere hele tiden at skulle forholde sig til eget liv og situation, men udtrykker samtidig en forståelse for, at dette er med til at hjælpe dem til at kunne overskue hverdagen bedre og have indflydelse. Personalet beskriver i interview, at der er nedsat et beboerråd på tilbuddet, og at der er strukturerede møder med mellem beboerråd og ledelsen hver 3. måned. Desuden er der husmøder i de enkelte enheder enten hver eller hver anden måned. Der er en fast dagsorden til begge typer møder, og der tages referat fra møderne. Personalet understøtter mødernes legitimitet ved igennem samtaler at tydeliggøre, at det er borgernes drøftelser og beslutninger på møderne, som har en væsentlig betydning for tilbuddets drift og dermed for den enkelte borgers situation i tilbuddet. Personalet understøtter borgerne på møderne, hvis de ønsker dette. Personalet giver udtryk for, at borgerne generelt har indflydelse på alle forhold til tilbuddet, herunder f.eks. ansættelse af medarbejdere. En borger beskriver, at der er oprettet beboerråd på tilbuddet, og rådet holder møder med ledelsen. Borgerne beskriver, at der holdes jævnlige beboermøder i de enkelte boenheder, og at personalet reelt tager borgernes meninger til efterretning og ændrer hverdagen i tilbuddet. Borgerne giver udtryk for, at de er med til at ansætte personale på tilbuddet, og at det har stor betydning for dem. Side 15 af 25

16 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet til en vis grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel set i lyset af, at der er tale om en målgruppe, som er præget af alvorlig psykisk sygdom. Socialtilsynet lægger til grund for denne vurdering, at selvom der fra personalets side gives udtryk for et overordnet fokus på borgernes metale og fysiske sundhed, f.eks igennem støtte til besøg hos læge og tandlæge. så er det ikke alle borgere, som oplever dette fokus i dagligdagen. Der ses dog ikke en fast systematik til at vurdere og understøtte borgernes behov for sundhedsydelser, f.eks. igennem tilbud om en årlig sundhedstest. Tilbuddets ledelse og personale forsøger systematisk at indsamle ny viden i forbindelse med ændringer i tilbuddets målgruppe. Der er fra tilbuddets side fokus på at tilbyde borgerne sund kost og regelmæssig motion, og at dette understøttes af en lokal idrætsklub rettet mod tilbuddets målgruppe. Sodialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne giver udtryk for, at personalet arbejder på at motivere dem til daglig motion. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Indikator 05.b: Borgeren har med 3 (i middel Medarbejderne giver i interview udtryk for en vudering af, at borgerne generelt trives i tilbuddet. Medarbejderne lægger til grund for deres vurdering, at borgerne selv giver udtryk for trivsel, samt at den enkelte borger efter indflytning har væsentligt færre indlæggelser på psykiatrisk hospital end da de boede udenfor tilbuddet. Borgerne giver i interview udtryk for, at de er glade for at bo i tilbuddet, og at de trives i herdagen. Borgerne fremstiller i interview med eksempler fra dagligdagen i tilbuddet, som efter borgernes udsagn viser, at de trives i tilbuddet. Borgerne nævner dog også, at det er meget dyrt at bo i tilbuddet, og at det efter deres mening er en væsentlig faktor omkring deres generelle trivsel. Borgerne giver i interview udtryk for, at de igennem brugerråd vil forsøge at indlede en drøftelse med tilbuddets ledelse om huslejen i tilbuddet. Medarbejderne giver i interview udtryk for, at der er et overordnet fokus på at motivere den enkelte Side 16 af 25

17 støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed grad opfyldt) borger til at opsøge de nødvendige sundhedsydelser. Det beskrives, at dette emne kan være et beskrevet mål eller delmål i forhold til den enkelte borgers ophold på tilbuddet. Personalet beskriver endvidere, at der i forbindelse med at målgruppen på tilbuddet har ændret sig, også er større fokus fra medarbejdernes side omkring at indhente viden og indsats fra speciallæger, psykiatere og andre, som kan vejlede omkring indsatsen. Medarbejderne udtaler i interview, at der er en idrætsklub, som er rettet mod tilbuddets målgruppe, og som er yderst vigtigt i forhold til borgernes sundhed En borger beskriver, at det kan være vanskeligt at få personalet til at tage med til læge, da der ikke er resurser til det i følge personalet. En anden borger beskriver, at personalet ikke har hjulpet ham til at komme regelmæssigt til tandlæge. En borger giver udtryk for, at han bliver hjulpet til at komme både til tandlæge og læge. 3 (i middel grad opfyldt) Personalet giver i interview udtryk for, at der en tilrettelagt indsats mod at at ændre tilbuddets kostpolitik generelt i retning mod en mere sund profil. Derfor er der en indsats i hverdagen mod dels sund kost, dels motionstiltag i form af løbegruppe, ligesom der er motionsredskaber til rådighed i tilbuddet. Personalet beskriver, at det er en indsats, som de finder meget relevant i forhold til borgernes generelle sundhedssituation, men at borgerne også er meget præget af lang tids psykisk sygdom, hvilket gør at de kan være vanskelige at motivere til at ændre vaner generelt. Borgerne beskriver, at der grundliggende er fokus fra personalets side til at dyrke motion, og at der er en fast struktur i dagligdagen til at kunne dyrke motion. Flere borgere beskriver, at de får en særlig støtte til at gennemføre motion. Omkring kost beskriver borgerne, at der fra personalets side har været kraftigt fokus på sund kost, og at i nogle situationer blev udfordret af, at borgerne ønskede en kost, som var mere baseret på traditionel med med sovs og kartofler. Det har ændret sig lidt, men borgerne giver udtryk for en holdning til, at der stadig er en del fokus på sund mad med grøntsager og fisk fra personalets side. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer Socialtilsynet vurderer, at der er en grundlæggende kultur på tilbuddet til at undgå magtanvendelser, men at der ikke er en konkret vejledning til personalet om, hvorledes tilbuddets værdier og faglige tilgang kan omsættes til Side 17 af 25

18 magtanvendelser pædagogiske praksis med henblik på at undgå magtanvendelser. Tilbuddet har en nedskrevet procedure for magtanvendelser, som er kendt af alle medarbejdere, og tilbuddets medarbejdere er instrueret i at indberette og behandle eventuelle magtanvendelser i forhold til gældende lovgivning på området. Eftersom magtanvendelser ikke forekommer, dokumenteres der heller ikke. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er en systematisk tilgang til at drøfte begrebet magtanvendelse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen, men at emnet indgår i faglige drøftelser på fx. temadage når tilbuddets faglige tilgang og metoder i øvrigt drøftes. Side 18 af 25

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Lederen giver i interview udtryk for, at der er en grundlæggende værdi på tilbuddet om, at der ikke skal foretages magtanvendelse, idet det ikke harmonerer med tilbuddets faglige tilgang og menneskesyn. Ledernen beskriver, at der ikke er udarbejdet en konkret instruks til medarbejderne om, hvordan tilbuddets overordnede tilgang skal være med til at understøtte, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet, men at der efter lederens opfattelse er en kultur på tilbuddet, som gør, at magtanvendelser ikke forekommer. Lederen beskriver, at samtlige medarbejdere har været på en temadag, hvor der bl.a. er arbejdet med at omsætte tilbuddets målsætning og faglige tilgang til praktisk pædagogik, blandt andet med henblik på at undgå magtanvendelser. Personalet beskriver i interview, at der grundlæggende ikke foretages magtanvendelser på tilbuddet, idet man har en uskreven regel på tilbuddet om, at magtanvendelser skal undgås. Personalet giver udtryk for, at der ikke er udarbejdet konkret instruks til personalet om, hvordan og hvorfor magtanvendelser ikke skal forekomme i tilbuddet. Personalet beskriver, at de vælger at gå i dialog med borgeren i situationen, og at trække sig i kritiske situationer for at undgå konflikter, som kan udvikle sig til magtanvendelser. Borgerne oplyser i interviev, at de ikke har set eller oplevet magtanvendelser på tilbuddet, samt at personalet overfor borgerne giver indtryk af, at der ikke skal forekomme magtanvendeler i tilbuddet. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der ikke foreligger indberetning om magtanvendelser på tilbuddet. Lederen giver i interview udtryk for, at der er udarbejdet en instruks til personalet om, hvordan eventuelle magtanvendelser skal behandles. Lederen giver udtryk for, at instruksen ikke indeholder anvisninger til, hvorledes tilbuddets værdier og faglige tilgang skal omsættes til konkrete pædagogiske handlinger, så magtanvendelser undgås. Lederen omtaler, at der efter hendes mening er en grundlæggende kultur på tilbuddet til at undgå magtanvendelser. Lederen beskriver endvidere, at det er et fast og tilbagevendende punkt at drøfte på personalemøder, hvordan man skal forholde sig til begrebet magtanvendelse, samt konkrete hændelser og opfølgning af disse. Lederen beskriver, Side 19 af 25

20 at såvel medarbejdere som borgere inddrages i opfølgning af episoder, som har ført til magtanvendelse. Personalet beskriver i interview, at de er instrueret i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af magtanvendelse, og at der på alle kontorer forefindes materiale til at dokumentere eventuelle magtanvendelser. Ingen af medarbejderne, som deltager i interview, har foretaget magtanvendelser. Medarbejderne omtaler, at der ikke systematisk drøftes i personalegruppen, hvorledes magtanvendelser kan undgås, men at det indgår på temadage og lignende faglige drøftelser. Socialtilsynet har inden tilsynsbesøget ved dokumentgennemgang kunnet konstatere, at der i tidligere tilsynsrapport er rejst krav om, at tilbuddet udarbejder instruks vedr. magtanvendelse. Socialtilsynet er ved tilsynsbesøget forevist denne instruks. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende har fokus på at forebygge overgreb mod borgerne, og at tilbuddets værdier, pædagogiske tilgang og praksis understøtter dette. Socialtilsynet er dog opmærksomme på, at der ikke er udarbejdet en overordnet definition omkring overgreb samt en konkret instruktion til medarbejderne på, hvordan de skal forholde sig i situationer omkring overgreb, selv om der er en gennemgående opfattelse af, at tilbuddets målgruppe generelt er i risiko for overgreb. Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at den daglige pædagogiske praksis ikke bygger på fælles faglige drøftelser og refleksioner over begrebet overgreb, men på den enkelte medarbejders håndtering af situationerne. Socialtilsynet gør opmærksom på, at dette ikke skal tolkes som en kritik af medarbejdernes handlinger, men som en konstatering af manglende fælles tilgang i tilbuddet. Side 20 af 25

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Gl. Holtegade Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsbesøg: 6. december 2016 Tilsynet er gennemført af: Charlotte Valkonen og Marianne Daugaard Jensen

Tilsynsrapport. Tilsynsbesøg: 6. december 2016 Tilsynet er gennemført af: Charlotte Valkonen og Marianne Daugaard Jensen Tilbuddets navn: Bofællesskabet Kirsten Marie Tilsynsbesøg: 6. december 2016 Tilsynet er gennemført af: Charlotte Valkonen og Marianne Daugaard Jensen Rapporten er udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere