Bilag SSU : Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag SSU : Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017"

Transkript

1 Bilag SSU : Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017 Læsevejledning - hvad fremgår af skemaet dato for besøg m.v: Her er angivet hvornår selve tilsynsbesøget foregik, og om det var anmeldt eller uanmeldt. Endvidere fremgår hvornår Gribskov Kommune har modtaget den endelige tilsynsrapport. godkendt/ej godkendt: Her er angivet, om tilbuddet er godkendt eller ej. særligt fokus i tilsynet: Tilsynet kan vælge at lægge særlig vægt på udvalgte temaer, eventuelt tidligere opfølgningspunkter; dette er i så fald fremhævet her. hvilke temaer er omfattet af tilsyn & scorer for disse: Oplistning af de temaer, som er indgået i tilsynet og angivelse af de scorer, temaerne har modtaget. samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet: Her er den samlede tekst fra tilsynets sammenfatning indsat; der er således ikke redigeret eller justeret i tilsynets sammenfatning af sin vurdering af tilbuddet; denne tekst kan genfindes på de første sider i selve tilsynsrapporterne. opmærksomhedspunkter samlet set: her er listet de overordnede opmærksomhedspunkter, som tilsynet har valgt at fremhæve, samt tilbuddets handleplan for håndtering heraf/status herpå. udvalgte udviklingspunkter: Her er listet udviklingspunkter for et særligt udvalgt tema i forbindelse med nærværende fremlæggelse for Socialog Sundhedsudvalget samt tilbuddets handleplan for håndtering heraf/status herpå. 1

2 Dato for besøg - anm./uanm. - dato for modt. af rapport Godkendt/ ej godkendt Særligt fokus i tilsynet (anmeldt) - besøg på alle adresser, også Klubben. Rapport modtaget d (anmeldt). Rapport modtaget d (uanmeldt). Rapport modtaget d Godkendt Godkendt Godkendt Godkendt Opfølgning på udviklingspunkter fra tilsyn 2016: ) Arbejde med konkrete individuelle mål for 104 tilbuddet 2) Afdelingen på Kirkeleddet kan med fordel iværksætte implementering af metoder i forhold til autismespektrum forstyrrelser. 3) Der bør udfærdiges et skriftligt beredskab til forebyggelse af overgreb 4) Styrke læringsperspektivet i dokumentationen Hele Kvalitetsmodellen er gennemgået ved dette driftsorienterede tilsyn. Derudover opfølgning i forhold til nedenstående opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapport af : 1) Tilbuddet skal overveje hvordan de særlige ydelser, som bevilges til tilbuddet i enkeltsager fremadrettet skal synliggøres såvel på Tilbudsportalen som i tilbuddets budget 2) Fortsat fokus på den skriftlige dokumentation af borgernes målsætninger, herunder intern beskæftigelse. 3) Forankring og udførelse af tilført faglig viden. 4) Budget 2017 skal være gennemskueligt for socialtilsynet og afspejle tilbuddets reelle omkostninger jf. lovgivning. Opfølgning på målgruppe, metoder og resultater (tema 3) Socialtilsynet har aflagt et uanmeldt besøg for at følge op på udviklingen i arbejdet med faglige metoder og resultater efter tilsynene i (anmeldt). Rapport modtaget Tema 4 Organisation og ledelse samt tema 6, Økonomi. Hvilke temaer er omfattet af tilsyn & scorer for disse Uddannelse & beskæftigelse (3.5) Selvstændighed & relationer (4.3) Målgruppe,metoder & resultater (3.5) Sundhed & trivsel (4.3) Organisation & ledelse (4.1) Kompetencer (4) Fysiske rammer (4.7) Uddannelse & Beskæftigelse (3) Selvstændighed & relationer (4) Målgruppe,metoder & resultater (3.3) Sundhed & trivsel (4) Organisation & ledelse (3.8) Kompetencer (4) Fysiske rammer (4.7) - Selvstændighed & relationer (3) Målgruppe,metoder og resultater (3.3) Sundhed & trivsel (3.3) Organisation & ledelse (3.2) Kompetencer (3) - - Selvstændighed & relationer (4.3) Målgruppe,metoder og resultater (4.6) - (2016 tilsyn, tema indgik ikke) Organisation & ledelse (4.6) Kompetencer (4.5) Fysiske rammer (4) 2

3 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet samlet set sikrer borgernes behov for udvikling og trivsel gennem det pædagogisk arbejde, sundhedsrelevante tiltag. Tilbuddet har fokus på at understøtte borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. Endvidere er der fokus på beskæftigelse, hvor tilbuddet samarbejder med beskæftigelsestilbuddene om opfølgningen. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddene har en kompetent ledelse, der med en anerkendende og uddelegerende ledelsesstil formår at skabe synlighed og faglig sparring. Der er fokus på at holde tråd i den pædagogiske praksis. Medarbejderne besidder relevante kompetencer og erfaring, og kompetenceudvikling anvendes relevant til styrkelse af fagspecifikke tilgange og metoder, til gavn for borgerne. Borgerne mødes anerkendende og med en høj etik og er inddraget i eget liv samt i hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan have fokus på kerneopgaven, særligt med fokus på dokumentationen og øge bevidstheden vedrørende et udviklingsorienteret perspektiv i tilrettelæggelse af praksis. Socialtilsynet vurderer, at økonomien giver mulighed for kvalitet i tilbuddet i - Socialtilsynets konkluderer, at tilbuddet yder relevant pædagogisk støtte og omsorg til borgerne og samlet set lever op til kravene i Kvalitetsmodellens temaer. Tilbuddet kan med fordel arbejde med resultatdokumentation både på individ og på tilbudsniveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er øget mulighed for ledelsesmæssig fokus på at sætte rammer for den strategiske og organisatoriske udvikling i tilbuddet - også i forhold til kommunens andre bo tilbud - efter besættelsen af vakant lederstilling i det tværgående ledelsesteam. vurderes ligeledes at have en bæredygtig økonomi, som er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Socialtilsynets samlede konklusion er, at afdelingen fortsat i høj grad leverer den fornødne kvalitet i indsatsen, som er i overensstemmelse med formålet med anbringelse i botilbud etableret efter ABL 105 stk. 2 med støtte efter 85 i Lov om Social Service. - Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets ledelse forsat arbejder med at styrke det faglige arbejde i tilbuddet og at der er fokus på arbejdet med borgernes trivsel og udvikling. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen arbejder ud fra en anerkendende tilgang og har skabt følgeskab i medarbejder-gruppen til en række initiativer, som vil styrke arbejdet med borgerne på tværs i de to team, der er i tilbuddet. Den nye kultur i tilbuddet er under opbygning, og socialtilsynet ser og hører, at der er et engagement i at udvikle arbejdet ud fra de behov borgerne har, samt at der er skabt positive resultater i arbejdet med borgerne. Det arbejdes i høj grad med borgerenes fysiske om mentale sundhed. I et team er der højt sygefravær og en høj personale-gennemstrømning, hvilket der er fokus på at ændre, og socialtilsynet vurderer at blandt andet ansættelse af ny leder kan ændre forholdet. Borgerne bliver inddraget i beslutninger vedr. sig selv, men arbejdet kan styrkes med højere grad af understøttende kommunikation. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er overensstemmelse mellem tilbuddets oplyste faglige tilgange og metoder og den pædagogiske praksis henholdsvis ledelse, medarbejdere og borgere beskriver overfor tilsynet. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne, tilsynet taler med eller træffer i tilbuddet, er i overensstemmelse med tilbuddets definerede målgruppe. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at den samlede medarbejdergruppes kompetencer, uddannelsesmæssige baggrund og erfaringer står i forhold til borgernes støttebehov. Til grund for socialtilsynets vurdering indgår blandt andet flere borgeres begrundede tilfredshed med den støtte de modtager i tilbuddet. Derudover indgår medarbejdernes beskrivelser af daglig praksis i tilbuddet, sammenholdt med tilbuddets definerede faglige tilgange. For afdeling Søfryd udtrykker nogle borgere ønske om flere medarbejderressourcer, primært ønsket som medarbejderressourcer til aktiviteter og ture 3

4 forhold til tilbuddets målgruppe. Endvidere konkluderes, at de forskellige tilbud har fysiske rammer der imødekommer borgernes behov for dels privatliv og tilbud om sociale fællesskaber. - - Socialtilsynet konkluderer at tilbuddet har styrket de faglige kompetencer bl. a gennem viden om dokumentation og neuropædagogisk viden. Socialtilsynet vurderer at der er en kulturændring i gang og at det høje sygefravær og gennemstrømning naturligt heraf kan variere som respons på ændringer. Socialtilsynet hæfter sig ved, at medarbejderne og ledelsen samarbejder om ændringer, og viser et engagement, som skaber ressourcer til at bygge videre på allerede opnået positiv udvikling. uden for afdelingen. Alle borgere tilsynet taler med, udtrykker generel tilfredshed med deres individuelt tildelte medarbejderressourcer. De fællesarealer tilsynet ser ved seneste tilsyn, fremstår overalt i høj standard for rengøring og vedligeholdelse. Opmærksomhedspunkter samlet set & tilbuddets handleplan/ status på denne (med kursiv) Tilsynet har ikke formuleret opmærksomhedspunkter, da tilsynsbesøget havde overvejende opfølgende karakter. Udarbejde skriftlige mål for borgere i både ekstern og intern beskæftigelse. Der planlægges temadage med alle 3 team på, hvorunder der arbejdes konkret med systematisering og evaluering af konkrete indsatsmål. Der skal endvidere arbejdes med en større sammenhæng i indsatsmålene mellem beskæftigelse og bosted. Tilsynet har ikke formuleret opmærksomhedspunkter, da tilsynsbesøget havde overvejende opfølgende karakter. Socialtilsyn Hovedstaden vil have opmærksomhed på, at tilbuddet udfylder Socialstyrelsens budgetskema med de krævede minimumsoplysninger Dette sikres i samarbejde med økonomifunktion i Center for Social og Sundhed. Systematisk evaluering og opfølgning af delmål, pædagogiske metoder i forhold til at kunne dokumentere resultater og i forhold 4

5 - - til egen læring og forbedret indsats. Jvf ovenfor Budget 2017 skal være gennemskueligt for socialtilsynet og afspejle tilbuddets reelle omkostninger jf. lovgivning. Dette sikres i samarbejde med økonomifunktion i Center for Social og Sundhed. Særligt tema 1. halvår 2017: Udviklingspunkter for Tema 4 Sundhed og Trivsel & tilbuddets handleplan/ status på denne (med kursiv) Fokus på og afdækning af borgernes ønske om yderligere indflydelse på eget liv. Fortsat fokus på indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder om tilbuddet reflekterer pædagogiske tiltag, der skaber handlinger i praksis med mål om mindst mulig indgriben og som i lav grad får konsekvenser for øvrige borgere. Opdatering af husregler. Fortsat fokus på relevante pædagogiske tilgange og metoder til forebyggelse af vold og overgreb. Teams'ne beskriver snarest muligt den daglige pædagogiske praksis, hvori borgerne inddrages i beslutninger vedrørende f.eks. indkøb, madlavning, fællespisning og aktiviter. Udarbejde en beredskab, som indbefatter ageren under overgreb samt en systematisk opsamling med henblik på evaluering og yderligere forebyggelse. Der er udarbejdet et beredskab i februar 2017 som omhandler ageren under overgreb for hele. Systematisk opsamling registreres under Nexus på overgreb. Konkret bliver hændelsesforløbet løftet på P-møder, hvor der evalueres og drøftes forebyggende handletiltag. Tilbuddet kan yderligere styrke borgernes selv- og medbestemmelse ved i mere udstrakt grad at bruge understøttende kommunikation. Videreudvikle anvendelsen af IBG-skærme sammen med borgerne og støtte borgerne i selvstændig brug heraf Vurdere ønsker og forudsætninger hos den enkelte borger ift. at anvende individuelle hjælpemidler/metoder, eksempelvis Ipads, som også kan styrke kommunikation ml. døgntilbuddet og pårørende, dagtilbud m.m. Dette vurderes som minimum på de faste planmøder Planlægge fælles Temaet indgik ikke i tilsynet da selve tilsynet blev gennemført i oktober 2016, 5

6 - - Teams'ne skal i højere grad dokumentere de faglige refleksioner i forhold til den pædagogiske praksis. Processen er igangsat i team Øst d undervisning i Tegn Til Tale, så den understøttende kommunikation sker på et fælles grundlag En procedure som kan følges i tilfælde af der sker overgreb. Team Øst vil fremadrettet arbejde med en større grad af dokumentation af temaer / husregler der drøftes på borgernes husmøder i henholdsvis Hestehaven og Kirkeleddet. Eksisterende vejledninger og beskrivelser konkretiseres, så lokale procedurer bliver tydelige og handlingsanvisende Ovenstående drøftes og formidles i alle teams inkl. vikarer, dagtilbud og nattevagter 6

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Østerled er et selvejende botilbud under Gentofte Børnevenner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Tilbuddet Østerled har to enheder, bofællesskabet Østerled med 4 enheder og opgangsfællesskabet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Botilbud og bofællesskaber på det specialiserede voksenområde Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/11 Resumé Socialtilsyn Hovedstadens driftsorienterede tilsyn

Læs mere

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse AKTUEL TILSYNSRAPPORT i Konklusionen på tilsynet Denne tilsynsrapport omhandler et driftsorienteret tilsynsbesøg på Ungekollegiet den 19. maj 2016. Ungekollegiet er et kommunalt tilbud godkendt efter Servicelovens

Læs mere

Opsamling tilsynsrapporter 2015

Opsamling tilsynsrapporter 2015 Læsevejledning Følgende dokument indeholder en opsamling på tilsynsrapporter udfærdiget af Socialtilsyn Midt for bofællesskaber og enkeltmandsprojekter under Handicap i 2015 samt tilsynsrapport udfærdiget

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Velkommen! Erfa-møde for handicaptilbud den 13. maj 2019

Velkommen! Erfa-møde for handicaptilbud den 13. maj 2019 Velkommen! Erfa-møde for handicaptilbud den 13. maj 2019 Program for dagen kl. 9-12 Velkommen v. tilsynscheferne Henriette Lindberg og Mie Andresen Tal fra årsrapporterne 2018 Anbefalinger i årsrapporten

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Velkommen! Erfa-møde for psykiatri- og misbrugstilbud den 13. maj 2019

Velkommen! Erfa-møde for psykiatri- og misbrugstilbud den 13. maj 2019 Velkommen! Erfa-møde for psykiatri- og misbrugstilbud den 13. maj 2019 Program for dagen kl. 13-16 Velkommen v. tilsynscheferne Henriette Lindberg og Mie Andresen Tal fra årsrapporterne 2018 Anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/8 Resumé Socialtilsyn Hovedstaden har i 2017, på vegne af Frederikssund Kommune, gennemført uanmeldte driftsorienterede

Læs mere

Driftsorienteret tilsyn 2017

Driftsorienteret tilsyn 2017 Driftsorienteret tilsyn 2017 Aktivitets, samværs- og beskæftigelsestilbud samt friplejeboliger Marts 2018 Foto: 2/10 Resumé Socialtilsyn Hovedstaden har i 2017, på vegne af Frederikssund Kommune, gennemført

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde 2016 Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Kvalitetsmodel...4 Tilsyn 2016...5

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Socialtilsynets driftsorienteret tilsyn på Rødbo 2017

Handleplan for opfølgning på Socialtilsynets driftsorienteret tilsyn på Rødbo 2017 RØDBO Center Social og Sundhed Klausdalsbrovej 621 A-E 2750 Ballerup Tlf: 4477 6161 www.roedbo.dk Dato: 12. september 2017 Tlf. dir.: 4477 6162 Fax. dir.: 4477 6169 E-mail: msi@balk.dk Kontakt: Marianne

Læs mere

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud Tilsynet vedrører Driftsorienteret tilsyn med et tilbud Publiceret den 20-12-2018 Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud Socialtilsynet har foretaget et administrativt økonomisk tilsyn vedrørende

Læs mere

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers Bostøttecentrene Randers Kommune Vestergrave 30 8900 Randers 28. januar 2016 Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers Socialtilsyn Midt traf d.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Resultatdokumentation Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Dagens oplæg roller, tilsyn og produkter Opgaven er klar men der er mange veje til målet Resultatdokumentation en væsentlig del af socialtilsynets

Læs mere

Velkommen! Erfa-møde for børne- og ungetilbud den 16. maj 2019

Velkommen! Erfa-møde for børne- og ungetilbud den 16. maj 2019 Velkommen! Erfa-møde for børne- og ungetilbud den 16. maj 2019 Program for dagen kl. 9-12 Velkommen v. tilsynscheferne Henriette Lindberg og Mie Andresen Tal fra årsrapporterne 2018 Anbefalinger i årsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Vestervej 24-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Socialtilsyn Skolehaven Udviklingspunkter samt Handleplan 2017.

Socialtilsyn Skolehaven Udviklingspunkter samt Handleplan 2017. SOCIALPSYKIATRIEN Administration Opgangsfællesskabet Skolehaven Skolehaven 4-6 2750 Ballerup Tlf50823848 www.ballerup.dk/socialpsykiatrien Dato: 30. oktober 2017 Tlf. dir.: 2630 1321 Fax. dir.: 4477 2184

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne på Herlufdalsvej - Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne på Herlufdalsvej - Bocenter for unge og voksne med særlige behov Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne på Herlufdalsvej - Bocenter for unge og voksne med særlige behov Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Tilsyn 2014 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

Tilsyn 2014 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Tilsyn 2014 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter havde driftsorienteret tilsyn d. 10. 12. november 2015 fra Socialtilsyn, Hovedstaden, beliggende i Frederiksberg

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

BDO har fra december 2013 og til begyndelsen af januar 2015 gennemført tilsyn på følgende tilbud på socialområdet:

BDO har fra december 2013 og til begyndelsen af januar 2015 gennemført tilsyn på følgende tilbud på socialområdet: Vedrørende: Forslag til indsatser Sagsnavn: BDO tilsyn med tilbud på socialområdet 2014 Sagsnummer: 27.00.00-K09-2-15 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2018

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2018 Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2018 Program Kl. 9:00 9:30 Kl. 9:30 9:35 Kaffe/te og rundstykker Velkomst v/tilsynschef Sigrid Fleckner Kl. 9:35 10:00 Den generelle kvalitet og anbefalinger fra årsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aleris Netværk, Løvegade 03-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungekollegiet Lundevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungekollegiet Lundevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungekollegiet Lundevej 28-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af 8

Tilsynspolitik. Side 1 af 8 Tilsynspolitik 2019 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af socialpædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Social- og Handicapafdelingen. Dato: 16. februar 2016 Af: Betina Skovby. Uanmeldte driftsorienterede tilsyn

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Social- og Handicapafdelingen. Dato: 16. februar 2016 Af: Betina Skovby. Uanmeldte driftsorienterede tilsyn GLADSAXE KOMMUNE Social- og Handicapafdelingen Oversigt over anmeldte og uanmeldte tilsyn på sociale tilbud under Sundheds- og Handicapudvalget 2015 NOTAT Dato: 16. februar 2016 Af: Betina Skovby Oversigten

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 16.2 August oktober 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd 19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August 2019 Socialtilsyn Syd To typer af tilsyn Driftsorienterede tilsyn Udføres mindst en gang om året på alle fuldt re-godkendte tilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Søskrænten. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Søskrænten. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Søskrænten Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken 21-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Disposition for oplægget 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation

Læs mere

Fysiske rammer 5. Målgruppe, metoder og resultater

Fysiske rammer 5. Målgruppe, metoder og resultater Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 9. marts 2015 Sagsnr. 15/353 Løbenr. 40044/15 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 17.2 Januar Marts 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 17.1 Januar Marts 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Sagsnr. 27.03.00-K09-1-16 Cpr. Nr. Dato 8-1-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Oversigt over tilsynsrapporter 2015 for CBUs døgntilbud Tilsynet opdeles i syv forskellige temaer: Uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Møllehaven Godkendt med påbud

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Møllehaven Godkendt med påbud Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Møllehaven 16-06-2017 Godkendt med påbud Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for voksne med særlige behov 23-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Møllehaven Godkendt med skærpet tilsyn

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Møllehaven Godkendt med skærpet tilsyn Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Møllehaven 09-03-2017 Godkendt med skærpet tilsyn Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere