EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom"

Transkript

1 EVALUERING Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser Sæsonen 2009/2010 Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom

2 1. Baggrund for evalueringen Denne evaluering redegør kort for gennemførelsen af den vintertjeneste Svendborg Kommune har udført på kommunens offentlige veje, stier og pladser i vinteren 2009/2010. Efter kommunesammenlægningen 1. jan 2007, besluttede Svendborg Kommune, at vintertjenesten skulle udføres i samme serviceniveau for hele den nye Svendborg Kommune. Et ensartet serviceniveau for hele kommunen medførte at vinterregulativ Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser skulle ændres. Vintertjenesten er således udført på baggrund af Svendborg Kommunes vinterregulativ der trådte i kraft d. 1. april Vejene er opdelt i tre vinterklasser med 1., 2. og 3. prioritetsveje. Ændringen af regulativet har bevirket, at borgeren har oplevet håndtering af vintertjenesten som en serviceforringelse. En væsentlig del af denne oplevelse må uværgeligt tilskrives det faktum, at det har været den hårdeste vinter i 14 år. På trods af borgernes oplevelse af serviceforringelse, må det dog nævnes, at med baggrund i de udfordringer som vinteren og indarbejdelse af et nyt regulativ har givet, vurderes opgaven fra administrativ side, at være løst tilfredsstillende grundlag. Der har eksempelvis ikke har været nogen akutkørsel der ikke har kunnet komme frem, og der kun har været ganske få gange, hvor der har været gjort specielle tiltag for akutkørsel. 2. Hvad oplevede vi Borgerhenvendelser Der har været en hel del borgerhenvendelser. Det har været henvendelser omkring forringet serviceniveau, prioritering af veje og uoverensstemmelser på rutekort. Eksempelvis er enkelte vejstrækninger blevet prioritet 3 veje, hvor snerydning først udføres når al snerydning er foretaget på øvrige veje. Borgeren har således oplevet, at der har været dage, hvor man ikke kunne eller kun vanskeligt kunne komme på træningscentre, dagcentre, til aftalt lægekonsultation eller få mad udbringning. 2

3 Administrationen har løbende registreret henvendelserne og nedenstående er en gruppering af disse: Smalt vejareal - Når der ryddes sne lægges denne i siden af vejen. Når dette gøres i længere tid vil det gøre at vejen bliver smallere. De steder hvor der er tale om lukket villa veje, er der ikke blevet udført ekstra foranstaltninger. Når der var tale om større veje blev sneen skubbet længere ind for at give så megen plads som muligt. Sne på private områder - Når sneen skubbes længere ind end vejarealet, er der mulighed for at der sker skade på private ting og arealer. Dette har medført, at der er kommet henvendelser omkring erstatning af skader på privat ejendom. Skaderne omfatter hegn der er gået i stykker, afgrøder der har taget skade, og rabat jord der er flyttet ind på privat område. Sne i vejsiden - Ved større mænger sne, skaber sneploven en sne bunke i kanten af vejen. Denne sne bunke har givet problemer, så folk ikke kunne komme ud og ind i deres indkørsel. Ved disse henvendelser har administrationen oplyst at det er grundejeren selv der er nød til af fjerne disse bunker sne for at komme ud af indkørslen. Fast kørt sne - Da perioden med sne og frost var lang, har dette medført at der kom sammenkørt sne på de mindre veje. Denne situation medførte at nogle veje blev meget glatte. For at afhjælpe dette blev der spredt grus ud på vejen. Denne beslutning blev også brugt da der var mangel på salt, og da salt ikke have den ønskede virkning grundet trafik mængde, mængde at fast kørt sne og lave temperaturer. Kørespor i sne Da vi havde nået slutningen af vinteren og det begyndte at blive plus grader om dagen, begyndte der at komme kørespor de steder hvor der var meget fast kørt sne. Der blev forsøgt flere gange at rydde i bund på vejene i denne periode, men dette var ikke muligt da sneen have bundet sig til vejen. Langsom sne rydning Gennemkørsels tiden af ruterne var til tider lange. Dette skyldtes, at den organisering der er på vintertjenesten er baseret på et vinterniveau svarende til vinteren Dette medførte at tiden det tog før alle veje blev ryddet for sne var lang. Henvendelser omkring privat fællesveje Der bliver ikke ryddet sne på privat fællesveje, dette har medført at der har været henvendelser omkring dette. Andre problematikker Udover borgerhenvendelser har såvel administration som entreprenørafdelingen oplevet problematikker af varierende karakter. En del af disse problematikker må tilskrives den hårde vinter og er ikke nødvendigvis en konsekvens af vinterregulativets ændring. Det er derfor ikke muligt entydigt at pege på hvilke problematikker der skyldes ændring af vinterregulativet. 3

4 Administrationen har løbende registreret henvendelserne og nedenstående er en gruppering af disse: Affalds afhentning Grundet at der har ligget fastkørt sne, har affald ikke kunnet afhentes. Dette har medført, at borgeren har ligget inde med større mængder affald. Der blev imidlertid etableret opsamlings steder, hvor borgeren havde mulighed for at komme af med affaldet. Svendborg affald har oplevet, at der har været flere arbejdsskader, men dog ingen alvorlige så vidt vides. Hjemmehjælp Hjemmehjælpen eller mad udbringeren har haft problemer med at komme frem, da vejene har været svært fremkommelige. Her har problemerne været størst ved villa veje, hvor der har været fastkørt sne og på mindre veje på landet. Veje med større hældning Vinteren har vist, at det ikke er hensigtsmæssigt, at veje med større hældning ikke bliver ryddet i bund og saltet. Efter at problemet var opstået blev veje med stor hældning gruset ekstra for at afhjælpe problemet. Prioritering af veje Vinteren har vist, at den vurdering der ligger til grund for prioritering ikke alttid har været hensigtsmæssig, og det bør derfor overvejes om enkelte veje bør prioriteres om. Uoverensstemmelse mellem vej register og vinter planlægning Der har været uoverensstemmelser mellem vej registeret og vinter planlægningen. Disse uoverensstemmelser blev rettet til efterhånden som de viste sig gennem vinteren. Kort over vinter ruter rettes til inden den nye vinter sæson starter. Akut kørsel Der har været enkelte gange, hvor akut kørsel skulle frem. Alle gange er vejen blevet ryddet så der var adgang for akut kørslen. Sammenligning med nabo kommune Borgeren har oplevet at servicen faldt når man kørte ind i kommunen fra nabo kommunen mod vest. Der er ikke samme serviceniveau kommunerne imellem. Et tværkommunalt samarbejde omkring rydning af større indfaldsveje kunne overvejes. Industri Virksomheder der ligger uden for områder der er udlagt til erhverv, har klaget over at det har nogle gange har været umuligt at komme frem. Der er ikke blevet ryddet til enkelte virksomheder der ligger spredt omkring i Svendborg kommune. Mange af vejene til disse virksomheder er 3. prioritet. Udlagte erhvervsområder i Svendborg kommune ryddes til en højre standard som 1. prioritet. Konsekvenser i forhold til henvendelser og problematikker Diverse borgerhenvendelser og problematikker har medført forskelligartede konsekvenser i forhold til de administrative og entreprenørmæssige opgaver. Det har været målet omgående at tage aktion på en given problemstilling, hvis der var åbenlyse uoverensstemmelser, eksempelvis i rutematerialet. Derimod har administrationen holdt fast i prioriteringen af vejene i relation til vinterregulativet. Desuden har vinteren vist at der er delområder, som kommunen hverken mandskabsmæssigt eller maskinmæssigt er gearet til at håndtere. Dette gælder når der er tale om snerydning i så store mængder som det var tilfældet i denne vinter. 4

5 Økonomi Omkostningsniveauet for vinteren i perioden 1. november 2009 til 31. marts 2010 har udgjort ca. 13,4 mio. kr., heraf udgør ca. 4,3 mio. kr. andelen fra Omkostninger fordelt således: Saltning off. veje Snerydning off. veje Grusning off. veje Saltning af pladser og stier Vejdirektoratet / større veje Vagtcentral og beredskab Drift og leasing af materiel Salt og grus 2,2 mio. kr 2,6 mio. kr 0,5 mio. kr 3,2 mio. kr 1,3 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. 1,4 mio. kr. 3. Opgavebeskrivelse Den samlede vintertjeneste er udført af Svendborg Kommune - Anlæg og Ejendom i en BUMmodel, hvor Team Vej og Park er bestiller og hvor Entreprenørafdelingen er udfører. Vinterberedskabet er operativt i perioden 1. nov. 31. marts. Opgaven omfatter kun vintertjeneste udført på offentlige vejarealer. Opgaven omfatter ikke arealer på skoler, institutioner, kommunale forvaltninger, private fællesveje m.m. Glatførebekæmpelse skal foretages med lage eller befugtet salt. Undtagelsesvis med grus. Budgetansvarlig er bestiller. Al vintertjeneste og samtlige omkostninger hertil faktureres til bestiller, som forbrug af mandtimer, maskintimer, forbrugsartikler, eksterne ydelser m.m. Mand- og maskinpriser faktureres med de i budgettet fastsatte takster for Entreprenørafdelingen. Eksterne ydelser og varekøb gennemfaktureres til kostpriser. 4. Organisering i Svendborg Kommunes Anlæg og ejendom Team Vej og Park varetager borgerhenvendelser omkring vejenes prioritet, og administrativt arbejde. Vagtmæssigt varetages vintertjenesten af fire vintervagter fra Entreprenørafdelingen, der på skift har vagt én uge af gangen. De skal selv følge vejret og løbende vurdere forholdene. Efterfølgende skal vintervagten foretage de nødvendige udkald af egne og eksternt personel. 5

6 Til den praktiske udførelse af vintervedligeholdelsen med veje, stier og pladser er opgaverne opdelt med følgende: 12 mand, på 2-holdsskift, til de 6 store saltspredere, 10 mand til stiruter m. traktorer, 10 mand til sneplove og 2 mand til manuel indsats. Til betjening af værkstedet er der to personer til rådighed på døgnvagt. Alt vinterpersonel honoreres for rådighedsforpligtigelsen efter overenskomstmæssige aftaler. For de fire vintervagter gælder, at de derudover honoreres med 2 daglige timer i vagtperioden for løbende selv at skulle overvåge situationen. 5. Brug af eksterne entreprenører Den politiske beslutning fra maj 2009 om udførelse af vintertjenesten 2009/2010 betød, at Svendborg Kommunes Entreprenørafdeling som udgangspunkt alene skulle udføre al vintertjeneste. Beslutningen blev truffet ud fra 2008 vinteren. Det blev endvidere besluttet, at kontrakter og aftaler om udførelse af vintertjeneste af eksterne vognmænd fra forgangne år, ikke blev forlænget. Beslutningen affødte en del debat og kritik fra vognmændene. I modsætning til tidligere år besluttede Svendborg Kommune alene at anvende traktorer til snerydning. Svendborg Kommune vurderede, i lighed med en række andre kommuner, at lastbiler grundet højere priser og omkostninger til sneplovsmontering, ikke var nødvendige at anvende. Moderne traktorer er i kraft af størrelse og trækkraft fuldt ud lige så gode på de mindre veje, hvor der alligevel ikke kan køres med store hastigheder. Dog kan der enkelte steder være en fordel at bruge lastbil hvor der kan køres med stor hastighed og hvor det er muligt at kaste sneen længere ind. Vinteren 2009/2010 viste sig at være en ikke en vinter som Der blev derfor i starten af sæsonen truffet aftaler med 3 maskinstationer, om supplerende beredskab til snerydning med traktorer på vejene. Disse maskinstationer har tidligere haft rådighedskontrakter med Svendborg Kommune. Som noget nyt, blev der til denne sæson aftalt afregning alene på forbrugt tid, altså ikke med et rådighedsbeløb. Dette har medført en besparelse på ca kr. i alt. Da vinterens snefald i perioder var meget kraftig, blev der ud over de oprindelige 3 aftaler, tilknyttet endnu en maskinstation med sneplove. Da indsatsen var højest, blev der kørt med knap 25 enheder (sneplove, gummigeder og rendegravere). 6

7 Efter sæsonens erfaringer med snerydningsopgaven på vejene, kan det konstateres at der bør justeres på organiseringen af denne opgave. Entreprenørafdelingen har ikke de nødvendige traktorer og mandskabsmæssige kvalifikationer til at løse opgaven i fuld omfang. Opgaven bør løses fleksibelt gennem brug af private maskinstationer eller vognmænd. Suppleret med entreprenørafdelingens egne maskiner og personel, idet omfang ressourcer og øvrige opgaver gør det muligt. 6. Vintertjeneste på vejene Planlægningen med hensyn til materiel og bemanding på vejene bygger på en ruteoptimering af vintertjenesten, som blev udført af en rådgiver i foråret Entreprenørafdelingen udfører kun vintertjeneste på offentlige veje og for offentlige kunder. Vejene er fordelt som; 1. prioritetsveje 243 km 32% 2. prioritetsveje 190 km 25% 3. prioritetsveje 322 km 43% I alt 755 km Ruteoptimering tog udgangspunkt i eksisterende materiel. På baggrund af rådgiverens ruteoptimering, et forberedende og afklarende arbejde i Miljø og Teknik, blev der politisk fremlagt en sag (09/9265) i maj 2009, vedrørende fremtidig udførelse af vintertjeneste. Der blev fremlagt 3 forskellige scenarier til beslutning. Politisk blev der valgt scenarium 2, hvilket betød at Entreprenørafdelingen som udgangspunkt (normalvinter) skulle varetage al vintertjeneste på vejene, og at der blev leaset et antal nye saltspredere. I scenarium 2 løses opgaven med glatførebekæmpelse ud fra rådgiverens ruteoptimering, med 6 ruter, med én saltspreder på hver. Til snerydning løses opgaven med 10 ruter på 1. prioritet og 7 ruter på 2. prioritet. Der er i materialet taget hensyn til de samlede erhvervsområder, men ikke enkelte virksomheder der ligger i Svendborg kommune. I følge lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje 2 stk. 3 "Vejbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra snerydningsforpligtelsen" Der er ikke afsagt nogen dom jf. denne paragraf, og derfor er der kun en udtagelse fra vejdirektoratet (bilag 3). I denne udtagelse tages der ikke konkret stillingstagen til hvor meget der kan undtages fra vintervedligeholdelse. Det forventes af vejdirektoratet, som er første klage myndighed på området, vil afvise klager hvor der er tale om særlige udpeget strækninger, og at det totalområde der er undtaget fra snerydning ligger under 20 % af det totale vejnet i kommunen. 7

8 Der er 3 kriterier der skal være overholdt: der er tale om særligt udpegede vejstrækninger vejstrækningerne er uden væsentlig betydning for den offentlige trafik der ikke må være tale om støre dele af det kommunale offentlige vejnet Dette gør sig også gældende for glatføre bekæmpelse. Hvis der skal tilrettes i servicen skal der udarbejdes et nyt vinterregulativ. På tidligere amtsveje; Ørbækvej, Nyborgvej/Landevejen samt den gamle A9, varetager Vejdirektoratet overvågning, udkald og styring jf. særlig kontrakt med Svendborg Kommune. Vejdirektoratet har meddelt Svendborg Kommune, at de ikke længere ønsker at udføre vinterbekæmpelse på de større veje, når aftalen udløber i Det kan være at der ønskes at forsætte i yderlige 2 år. Denne beslutning gør at vejstrækninger der vinterbekæmpes som prioritet 1 af entreprenørafdelingens materiel øges. Det forventes ikke, at opgaven kan løses med nuværende materiale. 7. Vintertjeneste på stier Der er ikke foretaget en egentlig ruteoptimering på stierne. Grundlaget er kort fra tidligere år. Ruter bør gennemgås og digitaliseres med henblik på kommende sæson, afventer dog tilgang af personale eller omprioritering af opgaver. Opgaven løses på 10 ruter med mindre fortovstraktorer med kost/sneplov og saltspreder. Jf. kontrakt med Vejdirektoratet løser Svendborg Kommune vintertjeneste på cykelstier langs Vejdirektoratets veje, bl.a. over Tåsinge og ved Ollerup. 8. Vintertjeneste på pladser Svendborg kommune har en række p-pladser beliggende på vejarealer. Disse har ikke været omfattet af rådgiverens ruteoptimering. Der er nyligt udarbejdet kort over disse p-pladser. Derudover løses en række manuelle opgaver på kommunale trapper, fodgængerarealer og ved busstoppesteder. Disse opgaver løses efter tidligere arbejdslister. Steder bør gennemgås og digitaliseres med henblik på kommende sæson, afventer dog tilgang af personale eller omprioritering af opgaver. 9. Materiel Vintermateriellet, - sneplove, saltspredere og koste (men ikke trækkende enheder som traktorer og lastbiler), ejes af bestiller. Driftsomkostninger afholdes direkte af bestiller, men den praktiske drift varetages af Entreprenørafdelingen. Entreprenørafdelingen er således operatør på materiellet. 8

9 Jf. politisk beslutning blev der ved indgangen til sæsonen leaset: 1 stor saltspreder til lastbil 3 store på trailere 3 fortovsspredere Alle maskiner udlægger befugtet salt. Derudover er der i sæsonen 2009/2010 investeret i en kombispreder til lille lastbil, samt 3 fortovsspredere. Svendborg Kommune ejer en lang række sneplove fra de 3 sammenlægningskommuner. Disse er meget varierende i anvendelighed og stand. Der blev der i sæsonen indlejet en teleskoblæsser til håndtering af salt, samt et traktor til erstatning for en nedbrudt, til kørsel med saltspreder. 10. GPS Alle store saltspredere (6 stk.) blev ved sæsonstart monteret med GPS til dataindsamling. Hermed indsamlet kørselsdata og dokumentation. Èn spreder (lastbil) blev tillige udstyret med GPS-styring, hvilket betyder at indstilling af spredebredder sker automatisk under gennemkørsel af en bestem rute (hvor data på forhånd er indlagt). Dataindsamlingen behandles i ITstyringssystemet; Vintermann light fra Vejdirektoratet. Opfølgningen på GPS-data har været mangelfuld grundet utilstrækkelige administrative mandskabsressourcer under den meget intensive vinter. 11. Glatføremidler Der anvendes som udgangspunkt salt til glatførebekæmpelsen. Glatførebekæmpelsen udføres med havsalt. Denne udlægges som befugtet salt, dvs. at saltet ved udlægning tilføres en saltlageblanding. Denne saltlage blandes i eget anlæg ved Entreprenørafdelingen. Salt er i 2009/2010 indkøbt på én leverandørkontrakt. Der opstod i løbet af sæsonen leveringsproblemer, grundet meget stor og usædvanlig efterspørgsel i hele Europa. Svendborg Kommune fik således også problemer med leveringerne, hvorfor der blev udlagt en del saltblandet grus på 3. prioritetsvejene. Svendborg kommune deltager nu i et fællesudbud i 12-by gruppens indkøbscentral, om indkøb af vejsalt til den kommende sæson. Udbuddet omfatter 1 års leverance. 9

10 12. Salthal Entreprenørafdelingens salthal på Bodøvej 18, brød i februar sammen under snetryk. En svækkelse af kontruktionens spær var opdaget og afstivning udført. Hallen var derfor blevet tømt for salt inden kollapset. Der arbejdes på at bruge salthallen der er overtaget fra amtet i den kommende sæson. Dette kræver dog mindre bygningsmæssige ændringer. 13. Vintermeterologi For at kunne følge vejrsituationen og have et kvalificeret beslutningsgrundlag for vintervagterne, abonnerer Anlæg og Ejendom på VejVejr fra DMI/Vejdirektoratet. I kommunen er der opstillet 3 glatførestationer som måler specifikt på en række parametre. Disse data (tillige med øvrige på Fyn) er tilgængelige via VejVejr. Omkostningerne til disse glatførestationer afholdes af kommunen. Service foretages af Vejdirektoratet. 14. IT-vinterstyringssystem Anlæg og Ejendom abonnerer på Vintermann Light fra Vejdirektoratet. Systemet er et vinterstyringssystem der betjenes af vintervagterne. 10

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

REGULATIV for Fredericia Kommune

REGULATIV for Fredericia Kommune REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG

VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06-08-2013 Tine Damkjær Bagger TIDA@vd.dk VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

EU udbud af vintertjeneste

EU udbud af vintertjeneste EU udbud af vintertjeneste Juli 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generelle betingelser 1.1 Indledning 1.2 Annoncering 1.3 Udbudsbetingelser 1.4 Kontakten mellem ordregiver og tilbudsgiver 1.5 Tildeling

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 578 Dagsorden Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:45 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Effektiv godstransport i byerne Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik og Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

Vurdering af kostægthed vedrørende Teknik- og Miljøforvaltningens fortovsrenholdelse

Vurdering af kostægthed vedrørende Teknik- og Miljøforvaltningens fortovsrenholdelse Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen, Center for Renhold 24. juli 2013 FORTROLIG Vurdering af kostægthed vedrørende Teknik- og Miljøforvaltningens fortovsrenholdelse for private grundejere

Læs mere

grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse

grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Marts 2005 Nr. 3 2. årgang Mindstegrundstørrelse uændret side 3 Hvad kan man få for en tyver? side 4-5 Vi har et problem side 6 Grønt

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere