Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes nuværende regulativ for renholdelse og vintertjeneste stammer fra Gennem årene er der sket administrative justeringer i takt med udbygningen af vej- og stinettet og udviklingen i trafikken. Udviklingen og en række forhold har de seneste år gjort det stærkt påkrævet at tage vinterregulativet op til revision, ikke mindst set i forhold til vej- og stinettets klassificering og de tilhørende servicemål: Som nogle af de vigtigste faktorer kan nævnes: Grøndalsvej Viby J Sagsnummer TOV/07/00637 Sagsbehandler Jens Bruun Jensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Kommunen har overtaget en række overordnede veje, dels fra det tidligere Århus Amt i forbindelse med strukturreformen, dels fra Staten i takt med færdiggørelse af Søften - Skødstrup motorvejen. Det er veje som alle har haft og fortsat bør have høj prioritet i vintertjenesten. Byrådet har i forbindelse med cykelhandlingsplanen og udmøntningsplanen for denne vedtaget at øge serviceniveauet med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse på stinettet. Dertil kommer, at udgifterne til vintertjenesten i en "gennemsnitsvinter" er steget og ikke længere kan rummes i det nuværende budget.

2 Endelig bør det nye regulativ deles op i et renholdningsregulativ og et vinterregulativ. Herved kan regulativerne fremover opdateres i takt med udviklingen på hver deres område. Forslaget til det nye vinterregulativ har været drøftet med politiet. Efter Byrådets godkendelse, skal politiet have regulativet til officiel godkendelse. Det nye vinterregulativ indeholder: Retningsliner for vintertjenestens gennemførelse, omfattende klassificering af veje og stier samt servicemål herfor. Beskrivelse af lodsejerforpligtelser til glatførebekæmpelse og snerydning på fortove og stier og lignende. Med indstillingen foreslås et øget informationsniveau til trafikanter og medier. Informationen sker ved, at der tages et nyt vinteradministrationssystem, VINTERMAN i brug. VINTERMAN kan opsamle alle oplysninger om den igangværende indsats og disse oplysninger kan herfra tilgå hjemmesider, presse, radio mv. Systemet gemmer også den nødvendige dokumentation for den igangsatte indsats. 2. Beslutningspunkter At 1) forslaget om en merudgiftsbevilling (med rammekorrigerende effekt) på 2,3 mio. kr. i 2011 og efterfølgende år til sektor 2.31, 'Trafik og Veje, Drift' henvises til budgetforhandlingerne for At 2) forslaget om en merudgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2011 og efterfølgende år til sektor 2.34, 'Trafik og Veje, Drift (ikke-styrbar)' henvises til budgetforhandlingerne for At 3) forslag til Vinterregulativet i bilag 1 godkendes. Side 2 af 13

3 3. Baggrund Århus Kommunes nuværende regulativ for renholdelse og vintertjeneste stammer fra Gennem årene er der sket administrative justeringer i takt med udbygningen af vej- og stinettet og udviklingen i trafikken. Udviklingen og en række forhold har de seneste år gjort det stærkt påkrævet at tage vinterregulativet op til revision, ikke mindst set i forhold til vej- og stinettets klassificering og de tilhørende servicemål: Som nogle af de vigtigste faktorer kan nævnes: Kommunen har overtaget en række overordnede veje, dels fra det tidligere Århus Amt i forbindelse med strukturreformen, dels fra Staten i takt med færdiggørelse af Søften - Skødstrup motorvejen. Det er veje som alle har haft og fortsat bør have høj prioritet i vintertjenesten. Byrådet har i forbindelse med cykelhandlingsplanen og udmøntningsplanen for denne vedtaget at øge serviceniveauet med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse på stinettet. Dertil kommer at udgifterne til vintertjenesten i en "gennemsnitsvinter" er steget og ikke længere kan rummes i det nuværende budget. Af konkrete årsager hertil kan nævnes at: længden på vej- og stinettet er øget, som følge af nedklassificering statsveje i forbindelse med anlæggelsen af Søften-Skødstrup motorvejen, længden på vej- og stinettet er øget, som følge af anlæg af nye kommunale vejanlæg, serviceniveauet på de nedklassificerede overordnede veje fortsat bør være højt, omkostningerne til kørsel med saltspredere og plove som følge af ændrede køre/hviletidsbestemmelser er stigende, omkostningerne ved køb af salt er stigende, serviceniveauet er øget på stinettet som følge af implementeringen af cykelhandlingsplanen, udgifterne til rådighedsbeløb til vagtmandskab i beredskabsperioden er øget, der er stigning i omkostningerne til anskaffelse og fornyelse af vintermateriel, som er mere effektivt og tidssvarende bl.a. til at øge serviceniveauet på cykelstierne og til vinterbekæmpelse på de nedklassificerede statsveje i forbindelse med bygning af Søften-Skødstrup motorvejen, behovet for information om glatførebekæmpelsen til trafikanterne er øget. Endelig bør det nye regulativ deles op i et renholdningsregulativ og et vinterregulativ. Herved kan regulativerne fremover opdateres i takt med udviklingen på hver deres område. Forslaget til det nye vinterregulativ har været drøftet med politiet. Efter Byrådets godkendelse, skal politiet have regulativet til officiel godkendelse. Side 3 af 13

4 4. Den forventede effekt 4.1 Generelt Et moderne og velfungerende samfund som Århus, fordrer god infrastruktur, herunder en moderne og effektiv vintertjeneste. Der vil generelt ske en forbedring i serviceniveauerne ved, at udkald sker tidligere (om natten), og at ruterne bestykkes med mere materiel, så saltning og snerydning kan gennemføres hurtigere og mere effektivt. Herved tilgodeses morgentrafikken i større omfang og fremkommeligheden øges for alle trafikantgrupper. Især den præventive saltning og saltning i det hele taget har en positiv virkning på trafiksikkerheden. Dermed understøtter glatførebekæmpelsen kommunens målsætning om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. En forbedret ruteplanlægning har også indflydelse på serviceniveauet. På C-vejene vil trafikanterne opleve en forbedring i snesituationer, idet den faste bestykning med store traktorer med sneplove sikrer, at disse veje kun under særlig kraftig snefald eller fygning risikerer at lukke til i længere perioder. Anvendelse af store traktorer er valgt, fordi disse stort set kan komme frem under alle forhold. På de primære cykelstier vil der ske forbedringer for cyklisternes fremkommelighed. Forbedringerne har allerede været igangsat i indeværende vinter, og erfaringerne herfra er gode. I det nye vinterregulativ er cykelstierne klassificeret i fire vinterklasser, mens vejene er klassificeret i tre vinterklasser. 4.2 Primære cykelstier På det primære A sti cykelnet øges serviceniveauet, som der tidligere er udtrykt ønske om i cykelhandlingsplanen. Denne indsats er med stor succes blevet afprøvet i vinteren 2009/2010. Dette er bl.a. sket ved at: glatførebekæmpelse sker med salt i stedet for grus (denne metode har større effekt og reducerer også risikoen for punktering) afprøve nye og mere effektive saltspredere i glatførebekæmpelse på cykelstierne øge glatføreovervågningen på stierne, således at indsatsen kan igangsættes tidligere udkald til glatførebekæmpelse sker så tidligt, at disse - i normale vintersituationer - kan befærdes uden gener alle ugens dage i tidsrummet kl der indsættes flere køretøjer i snesituationer, så rydning kan gennemføres hurtigere busperroner og lignende, som er en del af stierne, fremover ryddes samtidig med første gennemkørsel, idet der indsættes ekstra ressourcer til dette. Side 4 af 13

5 Mangelfuld udførelse Korrekt udført vintertjeneste på sti 4.3 Øvrige cykelstier m.v. På B stierne øges serviceniveauet ved at: udkald til glatførebekæmpelse sker så tidligt, at disse - i normale vintersituationer - kan befærdes uden væsentlige gener alle ugens dage i tidsrummet kl , der indsættes flere køretøjer i snesituationer, så rydning kan gennemføres hurtigere. C - stier glatførebekæmpes i det omfang, de øvrige opgaver tillader det som hidtil. D - stier sneryddes og glatførebekæmpes ikke. Stierne har ikke været klassificeret før vedtagelsen af cykelhandlingsplanen. 4.4 Primære veje: På A vejene øges serviceniveauet ved at: indsætte flere køretøjer i snesituationer, så snerydning kan gennemføres hurtigere og mere effektivt, buslommer, kryds mv. bliver ryddet hurtigere til gavn for tilgængeligheden for fodgængere, cyklister og buspassagerer Øvrige veje På B vejene sker der følgende forbedringer: Glatføreovervågningen øges, så udkald til glatførebekæmpelse kan foregå tidligere om morgenen. Trafikken kan således afvikles uden væsentlige gener alle ugens dage døgnet rundt i normale vintersituationer. Glatførebekæmpelse vil ske med salt. Billedet viser korrekt udført vintertjeneste på en vej Side 5 af 13

6 I snesituationer indsættes flere køretøjer, så snerydning kan gennemføres hurtigere og mere effektivt. Buslommer, kryds m.v. bliver ryddet hurtigere til gavn for fodgængere, cyklister og buspassagerer. Ved omklassificering af vejene er enkelte tidligere B-veje ændret til henholdsvis A-veje og en del til C-veje. Ved ændringen fra B- til C-veje vil trafikanterne opleve en mindre serviceforringelse. Ændringerne foretages for at harmonisere sammenlignelige veje. På C veje øges serviceniveauet ved snefald: Rydning kan igangsættes uanset indsats på øvrige veje og igangsættes, når fremkommeligheden bliver vanskelig for trafikanterne. Alle veje søges holdt åbne døgnet rundt, men kan være sneglatte i længere perioder. Hidtil er vintertjeneste på disse veje primært udført, efter at A- og B-vejene er afsluttet, og kun i dagtimerne. Billedet viser en C - vej i vinteren 9/ Øvrige elementer Busperroner og fodgængerområder langs med cykelstierne glatførebekæmpes og ryddes i takt med vinterbekæmpelse på stierne. 5. De planlagte ydelser Det nye vinterregulativ indeholder: Beskrivelse af grundejerforpligtelser til glatførebekæmpelse og snerydning på fortove og stier og lignende. Retningsliner for vintertjenestens gennemførelse, omfattende klassificering af veje og stier samt servicemål herfor. 5.1 Grundejernes forpligtelser I lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, kan Byrådet pålægge grundejere, hvis matrikel grænser op til offentlig vej eller sti, at rydde og glatførebekæmpe fortov og sti i op til 10 m fra matriklens skel. Med fortov og sti menes færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Disse forpligtelser var også gældende i det nugældende regulativ. Således er grundejerne også forpligtet til at rydde og glatførebekæmpe gågader, pladser og torve i en zone på op til 10 m fra ejendommenes skel. Domspraksis viser, at pligten til snerydning og glatførebekæmpelse ligger i tidsrummet kl , men forskellige forhold kan ændre denne tidsramme. Side 6 af 13

7 I følgende gågader sker vinterbekæmpelse ved hjælp af et snesmeltningsanlæg: Ryesgade, Søndergade, Clements Stræde, Telefontorvet samt Frederiksgade fra Busgaden til Østergade. Udgifterne til drift af snesmeltningsanlægget afholdes af de tilstødende grundejere. Forpligtelsen kan ikke pålægges ejendomme, der, af færdselsmæssige årsager, er adgangsbegrænset og derfor ikke kan opnå direkte adgang til vejen fra ejendommene. Disse områder glatførebekæmpes af kommunen. Grundejere ved private fælles veje er, jf. Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, forpligtet til at glatførebekæmpe og snerydde færdselsarealerne efter gældende bestemmelser. 5.2 Vej og sti klassificeringen samt servicemål I det nye regulativ tages højde for de forventninger, et moderne samfund som Århus har til, at infrastrukturen er velfungerende og uden væsentlige gener på det primære vejnet året rundt. Primære bybus- og rutebilruter er klassificeret som A-veje. Øvrige bybus og rutebilruter er klassificeret som B-veje. Ved klassificeringen er der, så vidt muligt, taget højde for konsekvenserne af den nye Trafikplan for busdrift i Århus Kommune. Det er hensigtsmæssigt at opdele veje og stier i vinterklasser afhængig af deres trafikale betydning. Herved prioriteres indsatsen med baggrund i den trafikale betydning og belastning. Til hver klasse fastsættes metoder og et servicemål for glatførebekæmpelse og snerydning. Servicemålet er et udtryk for hvilken tilstand, der tilstræbes som følge af den planlagte indsats og den valgte metode. Endvidere beskrives de tilstræbte maksimale tidsrum, hvor vejtilstandene er under servicemålene, i forskellige vejrsituationer. Når ekstreme vejrsituationer nødvendiggør yderligere prioritering, fastlægges den efter klassificeringen. Således prioriteres klasse A før B osv. De anvendte metoder til bekæmpelse af gener som følge af vejrliget er forskellige, afhængig af vejret og anvendelsen af færdselsarealet. De primære færdselsarealer glatførebekæmpes ved præventivt at salte kørebanerne, inden glatføret indtræffer. Dette kræver anvendelse af et godt og velfungerende glatførevarslingssystem, som kan varsle glatføret i god tid, inden det indtræffer. På sekundære færdselsarealer igangsættes glatførebekæmpelse, når glat føre er konstateret. På de mindst betydende færdselsarealer udføres vintertjenesten normalt kun i dagtimerne. Saltning og snerydning udføres efter en forud bestemt ruteplanlægning. Ruternes forløb optimeres, således at ledigkørsel begrænses mest muligt og i øvrigt under hensyn til klassificeringen og tilstræbte servicemål. Side 7 af 13

8 Skemaet viser længderne på den nugældende vej-klassificering og forslag til den fremtidige vejklassificering: Vinter-vejklasse Eksisterende (km) Nyt regulativ(km)** Aktiv km. *) A-veje B-veje C-veje Sum, vejlængde: *) Ved aktiv km. forstås den længde saltsprederne skal køre for at glatførebekæmpe vejene, inkl. svingbaner, veje med midterrabat m.v. **) inkl. de statsveje som kommunen har overtaget vinterbekæmpelsen af i 2010/2011 Oversigtskort over veje med den fremtidige vinterklassificering vedlægges som bilag 2. Skemaet viser lægderne på fremtidig sti-klassificering: Vinter-stiklasse Nyt regulativ (km) A - stier Ca. 135 B - stier Ca. 378 C - Stier Ca. 51 D - stier Ca. 1 Sum stilængde: Ca. 565 Oversigtskort over stier med den fremtidige vinterklassificering vedlægges som bilag 3. Skemaet viser omfanget af øvrige elementer: Øvrige elementer Areal Stk. i m 2 Busperroner o.l Fortov o.l Trapper Oversigtskort over fortove m.v. vedlægges som bilag 4. Derforuden administrer og vinterbekæmper Natur og Miljø en række veje og cykelstier i skovområderne. Disse veje har en vis trafikal betydning og bør derfor, for at sikre en ensartet vinterbekæmpelse, klassificeres og vinterbekæmpes som det øvrige vej- og stinet. Strækningerne vil blive gennemgået og i nødvendigt omfang blive indarbejdet i regulativets klassificering. 5.3 Metoder Glatførebekæmpelsen udføres efter metoder, der bestemmes efter trafikkens art, mængde og sammensætning. Snerydning udføres med sneplove på kørebaner og med kost og plov på stier og fortove. I bilag 5 er der nærmere redegjort for udførelsesmetoderne. Side 8 af 13

9 6. Organisering af indsatsen 6.1 Organisation Området er organiseret i en BUM (Bestiller Udfører - Modtager) model. I den sammenhæng er Trafik og Veje myndighed og bestiller af snerydning og glatførebekæmpelse. Det er private entreprenører og kommunens Natur og Vejservice, der udfører den konkrete vinterbekæmpelse. Den samlede indsats består af: Planlægning, overvågning og udkald til vinterbekæmpelse. Udførelse af den konkrete indsats. Information til trafikanter og nyhedsmedier om status på vinterbekæmpelsesindsatsen. Indretning og drift af saltdepoter, herunder opbygning af saltlager og styring af saltforbruget Indkøb og vedligeholdelse af vintermateriel såsom sneplove og saltspredere. Det er vigtigt at organisationsstrukturen er klar, robust og entydig, således at vintertjenesten kan styres effektivt og økonomisk under hensyn til besluttede og klare servicemål. Vintertjenesten forgår i tæt samarbejde med Vejdirektoratet, der via deres overvågning af vejrsituationen kalder ud til saltning af det primære vejnet. Vinterkoordinatoren hos Trafik og Veje varetager den overordnede strategiske planlægning af vinterbekæmpelsen, herunder økonomi, information mv. Natur og Vejservice træffer i henhold til aftalte procedurebeskrivelse beslutning om igangsætning og udførelse af yderligere vinterbekæmpelse på stier og på det sekundære vejnet. Udførelsen af vinterbekæmpelsen på det overordnede vejnet (præventive vinterruter) er i 2010 udbudt i licitation. Der er forud for denne indstilling fremsendt indstilling om resultatet heraf. I bilag 6 er der nærmere redegjort for organisering af indsatsen. 6.2 Information Med indstillingen foreslås et øget informationsniveau til trafikanter og medier. Information af borgere og trafikanter om vejtilstanden er en væsentlig del af vintertjenesten. Informationen sker ved, at der tages et nyt vinteradministrationssystem, VIN- TERMAN i brug. VINTERMAN kan opsamle alle oplysninger om den igangværende indsats, og disse oplysninger kan herfra tilgå hjemmesider, presse, radio mv. Systemet gemmer også den nødvendige dokumentation for den igangsatte indsats. Side 9 af 13

10 Århus Kommune har i forbindelse med strukturreformen overtaget ca. 120 km større amtsveje og med færdiggørelsen af Søften-Skødstrup Motorvejen er overtaget yderligere ca. 15 km. 4 8 sporede veje. Århus Amt havde før strukturreformen det samlede overblik i vintersituationerne i området og leverede i den forbindelse den nødvendige information til trafikanterne om vintervejene døgnet rundt. Denne opgave skal nu løftes af kommunen. Der vil som hidtil blive givet direkte informationer til regionalradioen. Endvidere vil der blive sendt såkaldte "Vintermeldinger" til: der er en hjemmeside, hvor alle informationer om vintertrafik fra kommunerne og Vejdirektoratet er samlet. Erfaringen viser, at hjemmesiden også bruges som informationskilde af mange medier, lokalaviser og radiostationer. Informationerne vil blive udsendt systematisk ved ændringer i vej- og sti tilstanden. De tilstræbte servicemål på hver enkelt vej og sti vil blive oplyst på kommunens hjemmeside. Ved vintersæsonens start indrykkes en annonce i dagbladene. Heri nævnes lovgrundlaget for kommunens vintertjeneste samt vejenes og stiernes opdeling i vinterklasser med forskellige serviceniveauer. Endvidere er grundejernes forpligtelser og en række praktiske oplysninger nærmere beskrevet. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Økonomi Udgifterne til gennemførelse af vintertjenesten er kalkuleret til 34,0 mio. kr. for en gennemsnitsvinter. En gennemsnitsvinter kan beskrives som: 100 udkald på A-vejnettet 60 udkald på B-vejnettet 15 udkald på C-vejnettet 60 udkald på A-stinettet 30 udkald på B-stinettet Udgifterne fordeler sig således: Nuværende budget mio. kr. Fremtidigt budget mio. kr. Merudgifter Ikke-styrbare udgifter 18,2 27,5 9,3 Styrbare udgifter 4,2 6,5 2,3 Sum 22,4 34,0 11,6 Styrbart område Merudgiften på 2,3 mio. kr. på posten styrbare udgifter skyldes dels følgevirkningen af de nedklassificerede statsveje. Dette forøger udgiften til reinvestering og vedligeholdelse af materiel til udførelse af vintertjeneste hertil på 0,6 mio. kr. Dels er der et ønske om at tilføre området 1,7 mio. kr. til optimering af det anvendte vintermateriel, som ved en kortere reinvesterings tid gerne skulle resultere i et mere moderne og effektivt vintermateriel tilpasset nye produktionsmetoder. Nye produktionsmetoder kunne være GPS - styret spredning af salt bedre og mere effektive plove og koste. Indsamling af dokumentation om saltforbrug og kørsel via GPS. Side 10 af 13

11 Det vinter setup, som er beskrevet i regulativet og denne indstilling, er baseret på, at der skal anvendes flere enheder i vinterbekæmpelsen for at forkorte indsatstiden på den enkelte rute. Det medfører, at den enkelte vinterbekæmpelsesindsats tilstræbes udført, inden morgentrafikken sætter ind. Ved indsættelse af flere enheder øges omkostningerne til reparation og vedligeholdelse af materiellet. Der er i 2009 ekstraordinært brugt 3,2 mio. kr. på indkøb af materiel til at betjene de opprioriterede cykelstier og de nye veje, som er overtaget fra staten. Beløbet er finansieret ved omprioritering indenfor egen sektor. Ikke-styrbart område Gennemsnitsforbruget de seneste fem år, med milde vintre indtil 2009, har været 20,5 mio. Udgiften i 2009 på det ikke-styrbare område har været 27,0 mio. Forbruget i 2010 skønnes at blive væsentligt over udgiften i 2009 på grund af megen frost og snefald i både januar og februar måned. Desuden vil forbruget i 2010/2011 skulle tillægges udgifterne til vinterbekæmpelse på de veje, kommunen har overtaget fra staten ved anlæggelsen af Søften Skødstrup motorvejen. Glatførebekæmpelsen på disse veje er i 2009/2010 udført af Vejdirektoratet. Fordeling af merudgiften på 9,3 mio. på posten Ikke styrbare Udgifter ses af følgende beregning: Generel udvikling i priser og vejnet: Prisstigninger på saltleverancer Vinterbekæmpelse på veje og stier overtaget fra staten Vinterbekæmpelse på nyanlagte vejanlæg Beløb til bortkørsel af sne fra midtbyområder Beredskabstillæg til nøglepersoner i udførelsen Udgifter til dokumentation af udført indsats I alt 0,4 mio. 1,7 mio. 0,3 mio. 1,0 mio. 1,0 mio. 0,3 mio. 4,7 mio. Serviceforbedringer: Serviceforbedringer på A cykelstier Serviceforbedringer sekundære cykelstier Øget materielanvendelse til snerydning på B veje Øget materielanvendelse til snerydning på C veje I alt 0,7 mio. 0,6 mio. 2,3 mio. 1,0 mio. 4,6 mio. Udførelsen af vinterbekæmpelsen på det overordnede vejnet (præventive vinterruter) er i 2010 udbudt i licitation. Den besparelse, som var resultatet af licitationen, er indarbejdet i indstillingen her og dermed også i ressource- og økonomiberegningen. Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med cykelhandlingsplanen har udtrykt et ønske om at øge indsatsen på cykelstierne. Af den samlede merudgift på 9,3 mio. kr. på det ikke-styrbare område er der indarbejdet 4,3 mio. kr. i budgetforslaget for Det resterende beløb på 5,0 mio. kr. søges tillægsbevilget via budgetforhandlingerne for Side 11 af 13

12 I vedlagte bilag 7 er der nærmere redegjort for de ressourcemæssige konsekvenser. 7.2 Alternative muligheder Det er muligt at reducere udgiften til vintertjenesten ved at ændre på den valgte klassificering af veje og stier eller ved at reducere serviceniveauet indenfor hver klassificering. Flyttes veje fra klasse A til klasse B, kan der forventes en gennemsnitlig årlig besparelse på kr. pr. km tosporet vej. Tilsvarende er besparelsen ca kr. pr. km vej, som flyttes fra klasse B til C. Konsekvensen ved at flytte veje fra en klasse til en lavere klasse er, at glat føre kan optræde i op til ca. tre timer, før saltning er udført i den lavere rangerende vejklasse. Tilsvarende kan serviceniveauet på cykelstier mv. reduceres, men det vil være i modstrid med den nyligt vedtagne cykelhandlingsplan. 7.3 Miljømæssige konsekvenser Ved brug af moderne materiel, hvor der hovedsageligt anvendes salt i forskellige opløsninger, forventes det samlede forbrug af salt ikke at ændre sig væsentligt, ligesom påvirkningen af miljøet tilstræbes minimeret. Ved anvendelse af GPS styret spredning af saltet, kan der opnås en større sikkerhed for, at alle arealer saltes som planlagt. Dette har også en positiv indflydelse på forbruget af salt til gavn for miljøet. Trafik og Veje vil fortsat følge udviklingen indenfor nye vinterbekæmpelses-teknologier for ad den vej at effektivisere vintertjenesten og mindske forbruget af salt. Det fastsatte mål om, at der i gennemsnit maksimalt anvendes 10 gram salt pr. m 2 pr. saltning, forventes fortsat opfyldt. Laura Hay / Niels Schmidt Bilag Bilag 1: Forslag til Regulativ for Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser (kopi til alle + elektronisk) Bilag 2: Oversigtskort over veje med vist vinterklassificering (kopi til alle + elektronisk) Bilag 3: Oversigtskort over stier med vist vinterklassificering (kopi til alle + elektronisk) Bilag 4: Oversigtskort over fortove m.v. (vedlagt originalsagen + elektronisk) Bilag 5: Udførelsesmetoder og materiel (vedlagt originalsagen + elektronisk) Bilag 6: Organisering af indsatsen (vedlagt originalsagen + elektronisk) Bilag 7: Konsekvenser for resurser (vedlagt originalsagen + elektronisk) Side 12 af 13

13 Tidligere beslutninger Eksisterende Vinterregulativ er vedtaget af Århus Byråd i december 1970 Cykelhandlingsplanen er vedtaget i september 2007 Udmøntningsplan for cykelhandlingsplanen er vedtaget i september 2009 Side 13 af 13

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Indstilling. Revision af Vinterregulativ Tilpasning af Vinterregulativet som følge af Budgetforliget Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Revision af Vinterregulativ Tilpasning af Vinterregulativet som følge af Budgetforliget Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. januar 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Revision af Vinterregulativ Tilpasning af Vinterregulativet som følge af Budgetforliget

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

VINTERREGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

VINTERREGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser VINTERREGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser November 2012 Aarhus Kommune 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE

VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR VARDE KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Kommunen har mange veje, stier og p-pladser, og når vinteren

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE.

VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Sønderborg Kommune har mange veje, stier og p- pladser. Når vinteren kommer,

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Det skal du som grundejer gøre

Det skal du som grundejer gøre vinter i københavn Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. Det skal du som grundejer gøre Når sneen falder,

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten. Analyse af vintertjenesten. Aarhus Kommune

Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten. Analyse af vintertjenesten. Aarhus Kommune Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten Analyse af vintertjenesten Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 2012 1 Indholdsfortegnelse 0. Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning... 5 2. Lovgrundlag... 6

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012 REGULATIV Vedr. vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser UDGAVE 2012 1 C:\PdfProcessorWork\ce6a6095-89bb-4aeb-ba12-29ed51e5df6f.doc Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser OKTOBER 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Snerydning 4. Glatførebekæmpelse 5. Materiel 6. Mandskab 7. Vagtberedskab 8.

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Vinterseminar 23 24. april 2015

Vinterseminar 23 24. april 2015 Vinterseminar 23 24. april 2015 Cyklisterne og deres forventninger til vintertjeneste på cykelstier i Aarhus. 323.000 indbyggere 1350 km kommuneveje 700 km private fællesveje 700 km stier Hovedoverskrifter

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2013 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord 3 1. Indledning 4 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Program for workshop Vejdirektoratets håndtering af borgerhenvendelser nu og fremover Vintertrafik, Vintertrafik-App og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 31. maj 2011 1. Resume og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er i dag placeret i Socialforvaltningen.

Læs mere

Vintertjeneste. Oktober 2015

Vintertjeneste. Oktober 2015 Vintertjeneste Oktober 2015 Vintertjeneste Vejdirektoratet benytter en lang række værktøjer til at optimere vintertjenesten på Statens vejnet. Disse værktøjer administreres og/eller udvikles internt i

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV BILAG Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse BILAG A. VINTERVEJKLASSER, VEJTYPER, SERVICEMÅL OG METODER... 3 BILAG B. VINTERSTIKLASSER, STITYPER, SERVICEMÅL

Læs mere

Notat om vintertjenesten 2010

Notat om vintertjenesten 2010 Notat om vintertjenesten 2010 Med udgangspunkt i den helt særlige udfordring kommunen har været sat i forbindelse med vintervedligeholdelsen i 2010. Har Veje og Grønne områder udarbejdet denne redegørelse.

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2009-2010 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Indledning... 4

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV PARADIGMA FOR REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse... 2 2.1 Snerydning.... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse kommuneveje, cykelstier, stier mv. 3. Snerydning 3.1 Kommunens opgaver 3.2

Læs mere

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark Freddy Knudsen Vejdirektoratet Pressens bevågenhed Pressens bevågenhed Vinter Winter in Denmark i Danmark 100 saltudkald (Rim og frysende våde vejbaner) 5-10 dage

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser 6. Oktober 2010 Århus kommune Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE [MÅNED OG ÅR] SIDE 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.. 3 1. Indledning... 4 2 Vintervedligeholdelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006 TRAFIKVEJE Klasse I Klasse II Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, tidligere amtsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Omfatter veje som

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom EVALUERING Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser Sæsonen 2009/2010 Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom 1. Baggrund for evalueringen Denne evaluering redegør kort for gennemførelsen

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV STATENS VEJE, STIER, SIDEANLÆG MV. 8. MARTS 2016 2 8. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER STATSVEJE, -STIER, SIDEANLÆG MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse 7 2.3

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

Resultater fra workshops under Vinterman brugerseminaret 8. maj 2014

Resultater fra workshops under Vinterman brugerseminaret 8. maj 2014 Resultater fra workshops under Vinterman brugerseminaret 8. maj 2014 Under de to workshops blev der stillet i alt 5 spørgsmål til de 12 grupper. Resultaterne herfra findes nedenfor Første kolonne er bordnummeret

Læs mere