VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel"

Transkript

1 Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL - GENERELT Forberedelser inden vinter Udkald Inden arbejdets påbegyndelse Under arbejdets udførelse Efter arbejdets udførelse SNERYDNING MED LASTBIL - GENERELT Forberedelser inden vinter Udkald Efter arbejdets udførelse Kontrol KOMBIKØRSEL MED LASTBIL - GENERELT Forberedelser inden vinter Udkald arbejdets udførelse Inden arbejdets påbegyndelse Under arbejdets udførelse Efter arbejdets udførelse kontrol SNERYDNING PÅ KØREBANER MV. MED TRAKTOR - GENERELT Forberedelser inden vinter Udkald Inden arbejdet påbegyndes Under arbejdets udførelse Efter arbejdets udførelse kontrol SNERYDNING OG LÆSNING AF SNE MED GUMMIGED Forberedelser inden vinter Udkald Arbejdets udførelse KONTROL

3 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL - GENERELT en er til brug for chaufføren og omfatter dennes arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start samt under indsatsen. Entreprenør skal meddele vintervagten, når han kører på værksted. 1.1 Forberedelser inden vinter Den rute hvorpå arbejdet skal udføres omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Entreprenøren skal gøre sine chauffører bekendt med standardruten, som er beskrevet på ruteplan og evt. rutebeskrivelse og instruere i eventuelle særlige forhold på ruten. Chaufføren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for saltsprederen. Sikkerhedsinstruksen skal ALTID forefindes i køretøjet. 1.2 Udkald Chaufføren skal være klar til omgående udrykning på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden, som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. Der kaldes ud med udkaldsrobot, hvor der informeres om årsag samt evt. saltdosering. Arbejdet skal påbegyndes på ruten hurtigst muligt, og senest 45 min. efter at entreprenøren er kaldt ud via udkaldsrobot. Chaufføren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten. 1.3 Inden arbejdets påbegyndelse Chaufføren monterer saltsprederen på lastbilen og sikrer at udstyret er spændt ordentligt fast og kontrollere, at sprederen er læsset med salt og væske. Salt og væske pålæsses umiddelbart efter endt kørsel for glatførebekæmpelse og sprederudstyret rengøres. Når chaufføren er klar til saltning, sender chaufføren en sms til Vinterman, som registrer starttidspunktet for rutens påbegyndelse. 1.4 Under arbejdets udførelse Mobiltelefonen skal være tændt og kunne høres under indsatsen. Den af Rebild kommunes udleverede GPS skal være tændt under hele arbejdets udførelse. Chaufføren skal indstille sprederen til den aftalte dosering og i øvrigt indstille spredebredde og symmetri i overensstemmelse med de aktuelle vej- 2

4 strækningers krav. Der skal spredes salt indtil ca. 50 cm før belægningskant. Der må ikke spredes salt ind over græs eller beplantet helle. Ruten gennemkøres uden pauser. Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt under alle situationer, også under læsning af spreder med salt under indsatsen. Desuden skal arbejdslampe bag på sprederen være tændt. Rutekort og den aftalte standardgennemkørsel skal nøje følges, hvis der ikke er truffet andre aftaler. Chaufføren skal under spredningen kontrollere saltningens kvalitet (bredde, fordeling og symmetri) og om nødvendigt korrigere sprederindstillingen, f.eks. ved stærk sidevind. Arbejdet skal altid udføres i kørebanens kørselsretning. Kørselshastigheden skal tilpasses forholdene og må ikke overstige - Ved befugtet salt, max 50 km/t. - Ved tørsalt i tallerkenspreder, max 50 km/t. Såfremt der ved fyldning af spreder, eller på anden måde spildes salt på vejen, skal dette fjernes inden arbejdet genoptages. Hvis der under kørslen konstateres eller opstår fejl eller skader på vejen, vejudstyr eller materiel, skal chaufføren omgående kontakte vintervagten, som afgør om reparation skal udføres omgående, eller det kan afvente arbejdets færdiggørelse. Når arbejdet indstilles, også midlertidigt, skal dette straks meddeles vintervagten, så der til stadighed er overblik over arbejdets omfang. 1.5 Efter arbejdets udførelse Når arbejdet er afsluttet sender chaufføren en sms til Vinterman, som registrer, at arbejdet er afsluttet. Hvis vintervagten ikke har givet ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, spreder rengøres, smøres og læsses med salt og væske. Spredeskive, spredebom og evt. drivhjul skal rengøres efter saltning / grusning ved skylning eller i frostvejr ved børstning. 1.6 Kontrol GPS signalerne vil kunne blive brugt til kontrol om alle vejstrækningerne angivet på rutebeskrivelsen er gennemkørt. 3

5 SIKKERHEDS- OG BETJENINGSINSTRUKS FOR SPREDEAUTOMAT 0 SIKKERHEDSINSTRUKS 0.1 Chaufføren/maskinføreren skal under arbejdet være iført flourescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser i henhold til DS/EN 471 klasse 3 beklædning. 0.2 Før brug skal chaufføren efterse om betjenings, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt det ikke er i orden. 0.3 Det er livsfarligt og absolut forbudt at opholde sig spredebeholderen, medens sprederen er i gang. TOPGITTER/PRESSENING MÅ IKKE FJERNES. 0.4 Afhjælpning af forstyrrelser i spredebeholderen, vedligeholdsarbejde og reparationer må kun foretages, når maskinen er sat ud af drift. 1 FØR TUREN STARTER 1.1 Det sikres, at spreder der ligger løst på lad fastgøres (med kæde og sidestøtter). Hydraulikoliestand kontrolleres. 1.2 Spredetragt, spredetallerken og drivhjul kontrolleres for skader, højde og hældning. 1.3 Lys, signalgivningsudstyr, sprinkler, vinduesvisker og bremser funktionsprøves inden start. 1.4 Når der fyldes salt på sprederen: PAS PÅ TOPGITTER 1.5 Når der fyldes væske på sprederen: KØR IKKE FØR SLANGE ER AFMONTERET. 2 NÅR TUREN ER SLUT 2.1 Tøm sprederen for salt/grus. Saltet tømmes i saltladen. Gælder kun biler der kører på klasse 2 ruter. 2.2 Fyld spreder op med salt og saltlage efter aftale med vintervagt. 2.3 Rengør spreder ved skylning eller børstning (i frostvejr) 2.4 Smør 2 stk. bøsning for vejhjulet. 4

6 2. SNERYDNING MED LASTBIL - GENERELT en er til brug for chaufføren og omfatter dennes arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start samt under indsatsen. 2.1 Forberedelser inden vinter Den rute, der skal ryddes omfatter såvel egentlige kørebaner som svigbaner, krybespor, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Entreprenøren skal gøre sine chauffører bekendt med standardruten, som er beskrevet på rutekortene og instruere i eventuelle særlige forhold på ruten. Ruten skal inden hver sæsonstart gennemkøres af den / de chauffører, der skal køre den pågældende snerydningsrute. Der skal udarbejdes en sikkerheds- og betjeningsinstruks for sneploven. Sikkerhedsinstruksen skal ALTID forefindes i køretøjet. 2.2 Udkald Chaufføren skal være klar til omgående udrykning på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden, som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. Arbejdet skal påbegyndes på ruten hurtigst muligt, og senest 45 min. efter at entreprenøren er kaldt ud med udkaldsrobot. 2.3 Arbejdets udførelse Chaufføren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruksen for sneploven. Chaufføren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten. 2.4 Inden arbejdets påbegyndelse Chaufføren monterer selv ploven på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast til bilen og at skær og hjul/slæbesko er justeret efter de angivne instrukser. 2.5 Under arbejdets udførelse Hvis ikke andet er aftalt udføres snerydningen i henhold til rutekort og rutebeskrivelse. Mobiltelefonen skal være tændt og kunne høres under indsatsen. Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt og ved kørsel med sneplov skal de særligt monterede lygter (projektører) ligeledes være tændt. Lastbilen skal læsses med ballast, således at køretøjets samlede vægt er over 16 tons. Snerydningen foregår rutevis. 5

7 Lastbilplovens hovedopgave er at sørge for, at kørebanerne hele tiden er farbare. Lastbilen skal derfor hovedsageligt gennemføre rydning af de gennemgående strækninger, i kørebanernes normale trafikretning. På veje med smal midterrabat eller uden midterrabat udføres snerydningen så der først ryddes fra vejens midte og mod højre, og efterfølgende ryddes der yderligere mod højre side af vejen. Det skal påses, at sneen fjernes helt i bund i plovens fulde bredde. Kørselshastigheden skal afpasses efter forholdene. Arbejdet skal udføres med hensyntagen til omgivelserne herunder trafikanter, naboer og andre entreprenørens arbejde i forbindelse med snerydning. Derfor skal følgende hensyn tages: Der må ikke køres hurtigere end at sneen kan aflægge hensigtsmæssigt langs vejen og ikke kastes ind over cykelstier, fortove og naboejendomme. Der må ikke ved passage af broer kastes sne- og isklumper ud over brosider til gene for den nedenunder kørende trafik Der skal vises hensyn over for fodgængere, cyklister og andre trafikanter, som færdes eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet Der skal vises hensyn over for parkerede biler, vejens udstyr, herunder kantsten, færdselstavler, kantafmærkning m.v. Langs alle kørebanekanter mod rabat, skal sneen skubbes ca. 10 cm ud over asfaltkanten. Chaufføren skal under arbejdets udførelse kontrollere resultatet af den aftalte snerydningsindsats og kontakte vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder og uafklarede spørgsmål. Chaufføren skal løbende justere skærhøjden og skal regelmæssigt kontrollere plovens skær for nedslidning og herved sikre, at der bliver skiftet skær inden selve plovbladet bliver slidt. Såfremt der under kørslen konstateres eller opstår fejl eller skader på veje, vejudstyr eller materiel, skal chaufføren omgående kontakte vintervagten, som afgør om reparation skal udføres omgående, eller det kan afvente arbejdets færdiggørelse. Hvis arbejdet indstilles midlertidigt - skal dette straks meddeles vintervagten, så der til stadighed er overblik over arbejdets omfang. 2.6 Efter arbejdets udførelse Når arbejdet er afsluttet sender chaufføren en sms til Vinterman, som registrer, at arbejdet er afsluttet. Hvis vintervagten ikke har givet / giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, plov rengøres og smøres. 2.7 KONTROL GPS signalerne vil kunne blive brugt til kontrol om alle vejstrækninger angivet på rutebeskrivelsen er gennemkørt. Samt til kontrol af tidspunktet for de afsendte sms er svarer overens med tidspunktet for kørslen på ruten. 6

8 SIKKERHEDS- OG BETJENINGSINSTRUKS FOR PLOV 0 SIKKERHEDSINSTRUKS 0.1 Chaufføren/maskinføreren skal under arbejdet være iført flourescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser i henhold til DS/EN 471 klasse 3 beklædning. 0.2 Før brug skal chaufføren efterse om betjenings, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt det ikke er i orden. 1 FØR TUREN STARTER 1.1 Lys, signalgivningsudstyr, sprinkler, vinduesvisker og bremser funktionsprøves inden start. 2 UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 2.1 Gummi-/stålskærets anlægsflade mod vejen kontrolleres jævnligt under brug, således at der hele tiden er et ensartet og jævnt tryk mod vejen. Justering af plovens tryk foretages med støttehjulet / slæbeskoen. 2.2 For hver 8. driftstime smøres alle smørenipler 2.3 Plovskæret kontrolleret jævnligt. Ved nedslidt eller skævslidt plovskær udskiftet dette. Nærmere instruks aftales med vintervagten. 3 EFTER ARBEJDETS UDFØRELSE 3.1 Ploven rengøres efter hver kørsel. 3.2 Plovskæret kontrolleres. Ved nedslidt eller skævslidt plovskær udskiftes dette. Nærmere instruks aftales med vintervagten. 3.3 Evt. slæbesko/støttehjul kontrolleres. Ved nedslidt slæbesko/støttehjul køres på værksted for udskiftning, men kun efter aftale med vintervagten. 3.4 Alle smørenipler smøres. 7

9 3. KOMBIKØRSEL MED LASTBIL - GENERELT en er til brug for chaufføren, og omfatter dennes særlige arbejdsopgaver i forbindelse med kombikørsel. 3.1 Forberedelser inden vinter Forberedelse inden vinter er som for glatførebekæmpelse og snerydning. 3.2 Udkald Forhold vedr. udkald er som for glatførebekæmpelse. Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt og senest 60 min. efter at entreprenøren er kaldt ud med udkaldsrobot. 3.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Chaufføren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for saltspreder og sneplov. Chaufføren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførsel sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten. 3.4 Inden arbejdets påbegyndelse Chaufføren monterer saltsprederen på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast og kontrollere, at sprederen er læsset med salt og væske. Chaufføren monterer herudover ploven på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast til bilen og at skær og hjul er justeret efter de angivne instrukser. 3.5 Under arbejdets udførelse Kombikørsel udføres som oprydning efter snefald, eller hvor et let snelag kan fjernes ved en enkelt gennemkørsel. Salt må kun spredes i den ryddede bredde. Kombikørsel gennemføres i øvrigt efter de under glatførebekæmpelse og snerydning anførte retningslinier. En saltrute kan ved kombikørsel blive delt op i 2 ruter, således at der vil være 2 lastbiler på ruten. Den ene lastbil vil være udstyret med både saltspreder og sneplov, mens den anden lastbil kun er udstyret med sneplov. Det aftales indbyrdes mellem chaufførerne på lastbilerne hvornår ruten, hvor lastbilen, som kun er udstyret med plov kører, er klar til saltning. 3.6 Efter arbejdets udførelse Arbejdet gennemføres efter de under glatførebekæmpelse og snerydning anførte retningslinier. 3.7 KONTROL GPS signalerne vil kunne blive brugt til kontrol om alle vejstrækninger angivet på rutebeskrivelsen er gennemkørt. Samt til kontrol af tidspunktet for de afsendte sms er svarer overens med tidspunktet for kørslen på ruten. 8

10 4. SNERYDNING PÅ KØREBANER MV. MED TRAKTOR - GENERELT en er til brug for chaufføren, og omfatter dennes særlige arbejdsopgaver i forbindelse med snerydning på kommunevej med traktor. 4.1 Forberedelser inden vinter 4.2 Udkald Forhold vedr. udkald er som for snerydning for lastbiler. Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt og senest 45 min. efter at entreprenøren er kaldt ud med udkaldsrobot. 4.3 INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES Chaufføren monterer selv plov på traktoren, sikrer at den er spændt ordentligt fast og at skær og hjul/slæbesko er justeret efter de angivne instrukser. 4.3 UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Hvis ikke andet er aftalt med vintervagten, udføres snerydningen i henhold til rutekort og rutebeskrivelse. Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt. Snerydningen skal sikre at kørebanerne bliver rengjort i fuld bredde inkl. svingbaner og buslommer i én og samme gennemkørsel. Snerydning skal foregå i kørebanernes normale trafikretning. Det må dog bakkes med traktorer for at rydde buslommer, svingbaner o.l. Chaufføren skal ved skrabning sikre at plov har det rette tryk mod kørebanen og sørge for at sneen så vidt muligt fjernes helt i bund i redskabets fulde bredde. Hastighed og skråstilling af plov skal harmonere, så mindst muligt sne kastes ind over fortov og cykelsti. Ved snerydning forbi fodgængerovergange, busstoppesteder og vejudmundinger drejes ploven, hvis muligt, vinkelret på kørselsretningen, således at der efterlades mindst mulig sne ud for stoppestedet eller udmundingen. Hvor kørebanen for bus- og parkeringslommer eller i anden forbindelse er udvidet, så traktoren ikke kan rydde vejen i fuld bredde på én gang, skal hele arealet ryddes færdigt, inden der fortsættes ad ruten. Chaufføren skal lade trafikken passere, inden der bakkes for at rydde buslommer o.l. Arbejdet skal udføres med hensyntagen til omgivelserne, herunder trafikanter, naboer og andre entreprenørers arbejde i forbindelse med snerydningen. Derfor skal følgende hensyn tages: 9

11 - Der må ikke køres hurtigere end at sneen kan aflægges hensigtsmæssigt langs vejen, og ikke kastes ind over cykelstier, fortove og naboejendomme. - Der må ikke ved passage af broer kastes sne- og isklumper ud over brosider, til gene for den nedenunder kørende trafik. - Der skal vises hensyn overfor fodgængere, cyklister og andre trafikanter som færdes eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet. - Der skal vises hensyn overfor parkerede biler, vejens udstyr, herunder kantsten, færdselstavler, kantafmærkning mv. - Langs kørebanekanter mod fortov eller cykelsti skal sneen oplægges i en vold på kørebanen mod fortov eller cykelsti. - Langs alle kørebane kanter mod rabat, skal sneen skubbes ca. 10 cm ud over asfaltkanten. Chaufføren skal under arbejdets udførelse kontrollere resultatet af den aftalte snerydningsindsats, og kontakte vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder og uafklarede spørgsmål. Chaufføren skal regelmæssig kontrollere plovens skær for nedslidning og herved sikre, at der bliver skiftet skær inden selve plovbladet bliver slidt. Chaufføren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførsel sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten. 4.3 Efter arbejdets udførelse Når arbejdet er afsluttet sender chaufføren en sms til Vinterman, som registrer, at arbejdet er afsluttet. Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, plov rengøres. 4.4 KONTROL GPS signalerne vil kunne blive brugt til kontrol om alle vejstrækninger angivet på rutebeskrivelsen er gennemkørt. Samt til kontrol af tidspunktet for de afsendte sms er svarer overens med tidspunktet for kørslen på ruten. 10

12 5. SNERYDNING OG LÆSNING AF SNE MED GUMMIGED en er til brug for maskinfører på gummiged og omfatter deres arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats- 5.1 FORBEREDELSER INDEN VINTER Alle kørebane entrepriser kan på anmodning til vintervagten få hjælp til snerydning og læsning af sne. Dette vil primært være aktuelt i forbindelse med kraftigt snevejr, fx Ved bortgravning af større snemængder, fx ved drivedannelse Ved læsning af lastbiler i forbindelse med bortkørsel af sne. Maskinførerne skal instrueres i, og være fortrolige med, entreprenørens materiel. Endvidere påhviler det entreprenøren, at alle chauffører deltager i Rebild kommunes orienteringsmøder og instruktion, som anført i Vilkår, punkt 3.1, samt gennemfører uddannelse som anført i Vilkår, 4.5. Ligeledes skal entreprenørens materiel godkendes af Rebild kommunes vinterværksted, jf. Vilkår. Chauffører skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn ti arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger. 5.2 UDKALD Maskinføreren skal være klar til udrykning på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. Gummigede kaldes ud af via robotudkald. Efter udkald aftales det med vintervagten, hvor gummiged chaufføren skal evt. mødes med lastbilschaufføren og det aftales hvilken opgave, som skal løses. Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt på den angivne lokalitet, og senest 90 min. efter at gummigeden via udkaldsrobot er kaldt ud. Transporttiden til arbejdsstedet er indeholdt i udkaldstiden. Under arbejdets udførelse skal chaufføren være at træffe på det aftalte mobiltelefonnummer. 5.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Maskinføreren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for sit materiel. Maskinføreren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten. 11

13 Under arbejdets udførelse skal chaufføren være iført flourescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser iht. DS7DIN 471 klasse 3 beklædning. Klasse 3 beklædning kan være i form af vest, jakke eller overall. Entreprenøren skal overholde det tilladte akseltryk og totalvægt i Dimensioneringsbekendtgørelsen, BEK nr. 577 af, 06/06/2011. Såfremt gummigeden ikke overholder bekendtgørelsen skal denne transporteres til arbejdsstedet på blokvogn. Inden arbejdets udførelse Gummigedens læsseskovl, skal kunne rumme min. 2,5 m³ grusmål, skal have et glat skær for ikke at skade asfaltbelægningen. Det kan accepteres, at glat skær opnås ved påsvejsning af stålplade på læsseskovlens tænder. Umiddelbart inden arbejdets påbegyndelse på anvist startsted skal maskinføreren sende en sms til programmet Vinterman, som registrerer starttidspunktet. Under arbejdets udførelse Arbejdet udføres som anvist af vintervagten. Arbejdet vil normalt bestå i: - Under og efter snestorm at rydde særligt udsatte steder f.eks. ved autoværn på vejnettet ved at flytte/skubbe sne bort fra kørebanen o.l. - Efter snevejr at læsse sne fra busstoppesteder og andre områder på lastbiler for bortkørsel. Mobiltelefonen skal være tændt og kunne høres under indsatsen. Det gule rotorlys skal være tændt og synligt hele vejen rundt. Maskinføreren skal tilstræbe at gummigeden er til mindst mulig gene for den kørende trafik. På alle færdselsarealer skal maskinføreren være ekstra opmærksom på placeringen af gummigeden, så øvrige trafikanter ikke udsættes for farer. Arbejdet skal udføres med hensyntagen til omgivelserne, herunder trafikanter, naboer, vejens udstyr og rabatter samt andre entreprenørers arbejde i forbindelse med snerydningen. Særligt skal maskinføreren være opmærksom på ikke unødigt at forvolde skade på autoværn, skilte, kantsten og andet vejudstyr, ligesom der ikke unødigt må graves i rabatjord. 12

14 Oplæg af sne skal ske på steder hvor der er mindst mulig gene for den øvrige benyttelse af arealer og oversigtsarealer. Sne kan oplægges på holdepladser og i rabatter og grøfter. Ved bortkørsel af sne anviser vintervagten, hvor sneen skal henlægges. Vintervagten træffer aftaler med lastbiler i forbindelst med bortkørsel. Maskinføreren skal under arbejdets udførelse kontrollere resultatet den aftalte indsats, og kontakte vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder og uafklarede spørgsmål. Efter arbejdets udførelse Når arbejdet er afsluttet kontaktes Vintervagten, for at sikre sig at der ikke er yderligere aktiviteter. Hvis vintervagten ikke har yderligere opgaver, sender chaufføren en sms til programmet Vinterman, som registrer afslutningstidspunktet. 5.4 KONTROL GPS signalerne vil kunne blive brugt til kontrol af tidspunktet for de afsendte sms er svarer overens med tidspunktet for kørslen på ruten. 13

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning C. Kombikørsel Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste INSTRUKS PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg- Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret af LKG Godkendt

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse på kørebaner B. Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner C. Glatførebekæmpelse og snerydning på stier

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017 PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 GLATFØREBEKÆMPELSE 1 GENERELT Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats.

Læs mere

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Indhold 1 GLATFØREBEKÆMPELSE 2 1.1...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune.

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. ARBEJDSANVISNING FOR SNEPLOVKØRSEL 1. GENERELT 1.1 Udkald Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. Plove udkaldes af hovedvagten

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 INSTRUKS VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning med lastbil C. Snerydning med traktor D. Snerydning og læsning af

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Udbud af vintertjeneste Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Fælles for alle vinter-tilbud LÆS MATERIALET IGENNEM Heri står hvad der skal laves for hvilken betaling og under hvilke

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Delaftale 2, vintertjeneste

Delaftale 2, vintertjeneste Kontraktbilag 2 Delaftale 2, vintertjeneste Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 2.1 Indledning... 3 2.1.1 Generelt om vintertjeneste... 4 2.1.2 Servicemål i forhold til borgerne...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Vintertjeneste 2011-2015

Vintertjeneste 2011-2015 1 - Forside Randers Kommune 2011-2015 Udbudsmateriale April 2011 1 2 - Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbrev 2 Særlige betingelser 3 Vilkår 4 Instruks lastbil og traktor 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Rebild kommune VINTERTJENESTE Lastbil, traktor og gummiged Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Opgavens karakter... 2 1.3

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Dokument nr A0305472013102Vilkår Revision nr 10 Udgivelsesdato

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 1 veje Teknisk Område April 2015 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 1. Udvælgelse... 4 2. Tildeling...

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016.

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. 12-04-2013 3. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. Vintertjeneste 2013 2016, Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ALMENT 3 1.1 Gyldighedsområde 3 1.2 Opgavens karakter 3 1.3

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3.

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 25. april 2014 Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark Freddy Knudsen Vejdirektoratet Pressens bevågenhed Pressens bevågenhed Vinter Winter in Denmark i Danmark 100 saltudkald (Rim og frysende våde vejbaner) 5-10 dage

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

VINTERTJENESTE MED LASTBIL VILKÅR

VINTERTJENESTE MED LASTBIL VILKÅR PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 INDHOLD 3 1 ALMENT 3 1.1 Opgavens karakter 3 1.2 Opgavens omfang 3 1.3 Ændring i opgaven 4 1.4 Tilstræbt kvalitet 4 2 ORDREGIVERS YDELSER 5 2.1 Orienteringsmøder

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING APRIL 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Vi har modtaget følgende spørgsmål: "Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden?"

Vi har modtaget følgende spørgsmål: Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden? ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg RETTELSESBLAD NR. 1 UDBUD AF 9 RUTER 2016-2019, NORDDJURS KOMMUNE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 13. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

Strategi for VINTERTJENESTE på stats- og kommuneveje

Strategi for VINTERTJENESTE på stats- og kommuneveje Strategi for VINTERTJENESTE på stats- og kommuneveje 21. juni 2006 Side 2 Dato: 21. juni 2006 Strategi for vintertjeneste på stats- og kommuneveje Side 3 Strategi for vintertjeneste på stats- og kommuneveje

Læs mere

Tilbudsliste - samleliste

Tilbudsliste - samleliste Side A Tilbudsliste - samleliste Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 11. juli 2014, angivne grundlag. Entreprise Rute Snerydning

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere