Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF: Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 25. april 2013 Fil:GD2_Implementeringsplan_v1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet S&D KH Resultater fra workshop 8. april samt arbejdspakker modtaget 9. og/eller 10. april indarbejdet. Planen klargjort til skriftlig kvalitetssikring Klargjort til styregruppen baseret på sidste workshop. Input efterfølgende samt konsistensrettelser med bilag A (arbejdspakker) og B (produkter) 0.9a Redaktionelle rettelser, præciseringer vedr. udeståender, konsistenstjek mm. S&D KH S&D PH S&D KH S&D PH MBBL MLI Godkendt af GD2 styregruppe MBBL MLI Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL UDESTÅENDE PRODUKTBASERET PLANLÆGNING PROCES LÆSEVEJLEDNING FORMÅL OG ANVENDELSE FORMÅL INDHOLD ANVENDELSE PROGRAMMETS KRAV TIL IMPLEMENTERINGSPLANEN FÆLLES IMPLEMENTERINGSPLAN PLANENS PROJEKTER IMPLEMENTERINGSPLANENS STRUKTUR OVERBLIK OVER IMPLEMENTERINGSPLANEN IMPLEMENTERINGSPLANENS MILEPÆLE IMPLEMENTERINGSPLANENS PROJEKTER DELPROGRAM NIVEAU MBBL - ADRESSEREGISTER MBBL - ADRESSETJENESTER MBBL SUPPLERENDE ADRESSER GST STEDNAVNE & DAGI CPR ANVENDELSE AF AUTORITATIVE ADRESSER CVR ANVENDELSE AF AUTORITATIVE ADRESSER SKAT - ANVENDELSE AF AUTORITATIVE ADRESSER af 17 - MBBL-REF:

3 4.9 DST - ANVENDELSE AF AUTORITATIVE ADRESSER KL/KOMBIT OPGRADERING AF DIGITAL FLYTTELØSNING af 17 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over implementeringen af delprogrammet for effektiv genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger. 1.2 Udestående I forhold til denne udgave af implementeringsplanen er der følgende udeståender: Tværgående teststrategi. En samlet, tværgående teststrategi (produkt # 3) er endnu ikke udarbejdet. Strategien skal bl.a. sikre at der gennemføres en praktisk test (paralleldrift) af systemsammenhængen mellem DAGI/SDSYS, Adresseregisteret og CPR. I implementeringsplanen er der afsat tid til en sådan test. Hovedelementerne i teststrategien skal foreligge i godkendt form inden planen forelægges for IT-projektrådet. Tværgående datavaskstrategi. En tværgående datavaskstrategi (produkt # 4) er under udarbejdelse. Hovedtrækkene i strategien, især for så vidt de dele der potentielt kan involvere kommunerne skal foreligge i godkendt form inden planen forelægges for IT-projektrådet. Afstemning med Danmarks Statistik Den foreliggende plan for DSt s impelemntering af delprogrammet følger SKATs og ERSTs dele af implementeringsplanen. En nærmere afstemning med DSt afventer detaljeringen af disse planer. Digital Flytning. KL/KOMBITs opgradering af Digital Flytning er foreløbig kun beskrevet helt overordnet. Der skal gennemføres en indledende analyse af sagen, før en nærmere plan for opgraderingen kan udformes. Udeståender i målarkitekturen. Udestående punkter i målarkitekturen er oplistet dér. De væsentlige udestående punkter er imidlertid indarbejdet som produkter og arbejdspakker i nærværende implementeringsplan. Resultatet af afklaringerne kan føre til en justering af målarkitektur og implementeringsplan. 1.3 Produktbaseret planlægning Etablering af en implementeringsplan for adresseprogrammet gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem for aktiviteter, idet der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer. Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines. Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner. - 4 af 17 - MBBL-REF:

5 Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker. Arbejdspakker og produkter vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader svarende til de forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Nærværende dokument her medtager kun på arbejdspakker og produkter, som er relevante for planlægning på delprogramniveau. Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. projektets arbejdspakker. 1.4 Proces Processen med opbygning af en implementeringsplan har været gennemført i et forløb med afholdelse af fire workshops, hvor de enkelte aftalepartnere imellem disse har leveret input med beskrivelser i forhold til egne projekter. I første omgang har der været fokus produktbeskrivelser og produktafhængigheder (produktflow), mens det i anden omgang har været arbejdspakkerne der har været i centrum. I sidste omgang er det så sammensætning til en fælles implementeringsplan med nogle fælles milepæle, som der har været arbejdet med. Undervejs har der været afholdt følgende workshops: Afholdelse af 1. implementeringsworkshop den 30. januar Fokus på denne workshop var produkter og produktflow med oplæg til det kommende hjemmearbejde hos de enkelte aftalepartnere. Afholdelse af 2. implementeringsworkshop den 12. marts Gennemgang og justering af de enkelte produkter hhv. udkast til arbejdspakker. Oplæg til hjemmearbejde omkring det videre arbejde med arbejdspakker. Afholdelse af 3. implementeringsworkshop den 8. april Kalenderplacering af de enkelte arbejdspakker og sammenholdelse af de tværgående sammenhænge. Afholdelse af 4. implementeringsworkshop den 15. april Gennemgang og justering af udkast til fælles implementeringsplan. 1.5 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet; Kapitel 2 Formål og anvendelse. Indeholder en beskrivelse af formål, indhold og anvendelse af implementeringsplanen. Kapitel 3 Fælles implementeringsplan. Indeholder en et overblik over implementeringsplanen med en kort beskrivelse af de enkelte projekter og hovedmilepæle. Kapitel 4 Implementeringsplanens projekter. Indeholder en beskrivelse af implementeringen af de enkelte projekter med et GANTdiagram over projektets arbejdspakker hhv. en kort beskrivelse af selve projektet. - 5 af 17 - MBBL-REF:

6 2. Formål og anvendelse 2.1 Formål Den fælles implementeringsplan konkretiserer programmets aftaler og danner grundlaget for styring og planlægning af programmets gennemførelse herunder koordineringen mellem aftaleparternes projekter. Den fælles implementeringsplan er det centrale styringsgrundlag for det samlede program. Aftaleparterne er forpligtet i forhold til de leverancer og tidsfrister, der er meldt ind til implementeringsplanen. Planen supplerer den arbejdsplanlægning, som er nødvendig for aftaleparternes styring af egne projekter. Den fælles implementeringsplan skal sikre og dokumentere, at aftaleparternes egne/interne implementeringsplaner er koordineret indbyrdes. 2.2 Indhold Den fælles implementeringsplan giver en samlet oversigt over programmets gennemførelse. Planen samler programmets projekter og arbejdspakker med tilhørende leverancer. I planen fastlægges implementeringsrækkefølgen af de aktiviteter, som skaber afhængigheder hos andre aktører. I implementeringsplanen er medtaget såvel aktiviteter, hvor den enkelte aftalepartner har det fulde ansvar for implementeringen, som aktiviteter af tværgående art. Planen prioriterer det tværgående hvorfor der er mindre fokus på detaljer, som alene har forretningsmæssig betydning for den enkelte aftalepart. 2.3 Anvendelse På programniveau er der behov for en løbende indsigt i fremdriften ift. de aftalte leverancer. Dette skyldes bl.a., at en forsinkelse hos en aftalepartner kan have konsekvenser for projekter og aktiviteter hos en anden aftalepartner. Der er derfor behov for en løbende opfølgning på fremdriften specielt ift. om produkterne når i mål i rette kvalitet til aftalt tidsfrist. Der vil være behov for en løbende justering af planen i takt med implementeringens fremdrift. I den forbindelse har adresseprogrammet og dertil hørende projektlederforum en selvstændig opgave med at identificere og følge udviklingen i de forudsætninger implementeringsplanen hviler på og andre forhold, som har betydning for implementeringens planmæssige fremdrift. 2.4 Programmets krav til implementeringsplanen I programstyringsdokumentet er der opstillet følgende krav til implementeringsplanen: Programmet skal - med udgangspunkt i den fælles implementeringsplan kunne danne et præcist overblik over: De produkter programmet som helhed skal levere. Dokumenteret i Bilag B - Produktbeskrivelser Sammenhængen mellem disse leverancer i form af forudsætninger og andre former for afhængighed mellem de forskellige leverancer. Dokumenteret i Bilag B - Produktbeskrivelser - 6 af 17 - MBBL-REF:

7 Hvilke projekter og hvilke aktiviteter der skal leverede de enkelte produkter. Dokumenteret i Bilag A - Arbejdspakker Den tidsmæssige indplacering af de enkelte aktiviteter herunder tidsfrist for hvornår de enkelte leverancer skal foreligge. Dokumenteret i dokumentet her programmets implementeringsplan. - 7 af 17 - MBBL-REF:

8 3. Fælles implementeringsplan 3.1 Planens projekter Adresseprogrammet består af en række projekter hos de forskellige aftalepartnere. Disse projekter har en del indbyrdes afhængigheder, men der er også dele af de enkelte projektforløb, som kun har betydning for den enkelte aftalepartner. Det drejer sig om følgende projekter: Grunddata projekter: Vejnavne og adresser (MBBL): GD2.c Adresseregister GD2.d Adressetjenester GD2.e Supplerende adresser Stednavne (GST): GD2.b Stednavne i SDSYS Administrative enheder (GST): GD2.a DAGI (Danmarks administrative geografiske inddelinger) i SDSYS Figur 1. De tre grunddataområder, som er omfattet af adresseprogrammet. Udover disse 5 projekter, som skal etablere og udstille adresse grunddata, er der en række projekter for adresseanvendelse til folke- og virksomhedsregistrering. Det drejer sig om: GD2.f Anvendelse af autoritative adresser i CPR. Tilpasning af CPR til at tage de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen herunder udfasning af CPR s vejregister samt omlægning til, at registrering af vejnavnes og adressers placering i administrative enheder overgår til adresseregistret. GD2.g Anvendelse af autoritative adresser i CVR. Tilpasning af CVR til at tage de autoritative adresser i brug som grundlag for erhvervsregistreringen. GD2.h Anvendelse af autoritative adresser hos SKAT. Tilpasning af SKAT s erhvervssystem til at tage de autoritative adresser i brug som grundlag for erhvervsregistreringen. GD2.x Anvendelse af autoritative adresser hos Danmarks Statistik. Tilpasning af ErhvervsStatistikRegistret hos Danmarks Statistik til at tage de autoritative adresser i brug som grundlag for registreringen. GD2.y Opdatering af Digital Flytteløsning hos KL/KOMBIT Opgradering af den digitale flytteløsning til at udnytte leverancerne fra delprogrammet. - 8 af 17 - MBBL-REF:

9 3.2 Implementeringsplanens struktur Implementeringsplanen opbygges af tre hovedelementer: Kalendermæssig placering af de ovenfor nævnte 10 projekter. Styringsaktiviteter på delprogramniveau. En række fælles milepæle på tværs af de enkelte delprojekter. Milepæle på delprogramniveau er overordnede beslutningspunkter, hvor delprogrammets fremdrift ud fra foreliggende produkter kan vurderes på tværs af de enkelte projekter i delprogrammet. Til hver milepæl er defineret de produkter, der skal foreligge i en given kvalitet. Milepælene sammenkæder forventede foreliggende produkter, kvalitet af disse samt den kalendermæssige placering heraf. Derfor er veldefinerede milepæle væsentlige i måling af delprogrammets samlede fremdrift. Passage af en milepæl skal forberedes af delprogrammets sekretariat og projektlederforum, bl.a. ved at udarbejde et beslutningsgrundlag til delprogrammets styregruppe, som på baggrund heraf træffer beslutning om projektets videre forløb. Beslutningen omfatter delprogrammets generelle status, dets udnyttelse af ressourcer og opnåede resultater samt forventninger til det videre forløb. Derudover vil de enkelte projekter have behov for en række interne milepæle til styring af fremdriften i det enkelte projekt. Disse milepæle er overladt til den enkelte aftalepartner og derfor ikke medtaget i den fælles implementeringsplan. 3.3 Overblik over implementeringsplanen Implementeringsplanen er på delprogramniveau opbygget af en række milepæle jf. nedenstående figur. Figur 2. Overblik over delprogrammets implementeringsplan og fælles milepæle. - 9 af 17 - MBBL-REF:

10 I overblikket er der endvidere markeret produkter med en lille rød rombe, som angiver produkter der skal kvalitetssikres af delprogrammet. Se afsnit Implementeringsplanens milepæle De enkelte milepæle i implementeringsplanen vil indeholde følgende produkter: M 1 Godkendt målarkitektur og implementeringsplan Uge Målarkitektur for adresseprogrammet (produkt # 2) Målarkitektur med tilhørende 4 underbilag (systemer, begreber, processer og arkitekturrammer) skal være kvalitetssikret af de forskellige aftalepartnere og skal kunne godkendes af delprogrammets styregruppe. Implementeringsplan for adresseprogrammet (produkt # 5) Implementeringsplan ned tilhørende 2 underbilag (arbejdspakker og produkter) skal være kvalitetssikret af de forskellige aftalepartnere og skal kunne godkendes af delprogrammets styregruppe. M 2 Projektgodkendelse i IT-projektrådet Uge Fælles teststrategi indarbejdet i implementeringsplanen (produkt # 3) En fælles teststrategi skal være udarbejdet og godkendt af projektlederforum. Fælles testaktiviteter skal være indarbejdet i de fælles implementeringsplan. Fælles datavaskstrategi indarbejdet i implementeringsplanen (produkt # 4) En fælles datavaskstrategi skal være udarbejdet og godkendt af projektlederforum. Fælles datavaskaktiviteter skal være indarbejdet i den fælles implementeringsplan. Programstyringsmateriale til IT-projektråd godkendelse. Programstyringsmateriale (programstyringsdokument, implementeringsplan, risikovurdering etc.) skal være udarbejdet og godkendt af delprogrammets styregruppe og skal kunne godkendes af IT-projektrådet. M 3 SDSYS, Stednavne og DAGI idriftsat Feb 2014 Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse af følgende produkter er sket uden væsentlige fejl og mangler: SDSYS idriftsat (produkt # 21) Services til SDSYS idriftsat (produkt # 22) Stednavne baseret på SDSYS idriftsat (produkt # 23) DAGI 0+1 temaer baseret på SDSYS idriftsat (produkt # 25) M 4 AWS 4 idriftsat Dec 2013 AWS 4 idriftsat (produkt # 12) Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse er sket uden væsentlige fejl og mangler. M 5 Dialog & Adresse klient 1.0 idriftsat og adressesuppleringen er forberedt Maj 2014 Dialog & Adresse klient idriftsat (produkt # 11) Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse er sket uden væsentlige fejl - 10 af 17 - MBBL-REF:

11 og mangler. Adressesuppleringen forberedt (produkt # 17) Styregruppen skal kunne godkende afrapporteringen af analyse og pilotprojekt(er) for opgaven med adressesupplering. M 6 Adresseregister & klient 2.0 idriftsat Jan 2015 Adresseregister & klient 2.0 idriftsat (produkt # 15) Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse er sket uden væsentlige fejl og mangler. M 7 AWS 5 idriftsat Mar 2015 AWS 5 idriftsat (produkt # 16) Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse er sket uden væsentlige fejl og mangler. M 8 Opgraderet SDSYS og nye DAGI temaer etableret Jan 2015 Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse af følgende produkter er sket uden væsentlige fejl og mangler: Opgraderet SDSYS idriftsat (produkt #21.8) Opgraderet SDSYS Services idriftsat (#22.4) DAGI 2 temaer baseret på opgraderet SDSYS idriftsat (produkt #25.4) M 9a Supplering af adresser til person og erhverv gennemført Apr 2015 Styregruppen skal kunne godkende at fastsættelsen af supplerende adresser til person og erhverv er fuldført (produkt #18.5 og #18.6) M 9b Supplering af adresser til øvrige er gennemført Okt 2015 Styregruppen skal kunne godkende at fastsættelsen af supplerende adresser til øvrige er fuldført (produkt #18.7) M 10 Adresseregister opdateret Nov 2015 Oprydning efter idriftsættelse af BBR 2.0 (produkt #19) Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse er sket uden væsentlige fejl og mangler af 17 - MBBL-REF:

12 M 11 Anvendelse af autoritative adresser i CPR Mar 2015 Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse af følgende produkter er sket uden væsentlige fejl og mangler: Datavask af CPR adresser (produkt # 36) Anvendelse af adresser i CPR (produkt # 31) Udstilling af data fra CPR (produkt # 32) M 12 Anvendelse af autoritative adresser i CVR, SKAT og DST Dec 2015 Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse af følgende produkter er sket uden væsentlige fejl og mangler: Datavask af CVR adresser (produkt # 44) Anvendelse af adresser i CVR (produkt # 42) Adresser i CVR services (produkt # 41) Adresser i CVR brugerflade (produkt # 46) Dataleverandør services (produkt # 43) Anvendelse af adresser i SKAT erhvervssystem (produkt # 61) Anvendelse af adresser i DST ESR (produkt # 71) M 13 Ajourføringsservices til CPR idriftsat Jan 2016 Ajourføringsservices til CPR (produkt #33) Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse er sket uden væsentlige fejl og mangler. M 14a Digital flytning anvender autoritative adresser Jun 2014 Opdateret Digital Flytning (produkt # 81) Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse er sket uden væsentlige fejl og mangler. M 14b Digital flytning opgraderet Sep 2016 Opdateret Digital Flytning (produkt # 82) Styregruppen skal kunne godkende at idriftsættelse er sket uden væsentlige fejl og mangler af 17 - MBBL-REF:

13 4. Implementeringsplanens projekter 4.1 Delprogram niveau Figur 3. Hovedplan ift. arbejdspakker på delprogramniveau. Arbejdspakker og aktiviteter på delprogramniveau falder i tre kategorier: Arbejdspakker i relation til analyser og forberedelse af delprogrammet. Der her tale om fastlæggelse af forskellige strategier hhv. arkitekturmæssige rammer som grundlag for udarbejdelse af nuværende og næste iterationer af delprogrammets målarkitektur og implementeringsplan. Disse arbejdspakker afsluttes i Programstyring (løbende aktivitet kun vist på planoverblikket på Figur 2). Gennem hele delprogrammet er der behov for en løbende programstyring forankret i projektlederforum med støtte fra sekretariatet. Der er her både tale om programstyring af projekter og fremdriften i disse og af målarkitekturen og evt. ændringsønsker til denne implementeringsplan. Tværgående test og kvalitetssikring (kun vist på planoverblikket på Figur 2) Udover de test og den kvalitetssikring, som de enkelte projekter gennemfører som en del af deres projektforløb, vil der være behov for nogle nedslagspunkter fra delprogrammets side. Det drejer sig om: Implementeringsplan og målarkitektur Løsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhæng hhv. sammenhæng til den fælles målarkitektur. Løsningsarkitekturen udarbejdes enten separat eller i forbindelse med kravspecifikation/udbud. De forskellige parter har forskellige måder at udvikle på (in-house, iterativt, K02/K03), hvorfor denne kvalitetssikring skal aftales i detaljer. Driftsklare systemer herunder dokumentation for gennemførte test. Tværgående test mv. (afklares ifm. teststrategien). Indhold og form i de enkelte test og kvalitetssikringsaktiviteter fastlægges i den tværgående teststrategi af 17 - MBBL-REF:

14 4.2 MBBL - Adresseregister Figur 4. Hovedplan ift. projekt GD2.c Adresseregister inkl. GD2.j. Projekt GD2.c knytter sig til hovedmilepælene 5 (sammen med projekt GD2.e), 6 og 10 på Figur 2. Der er endnu ikke formelt dannet et projekt GD2.j til love og regler for adresser, hvorfor disse aktiviteter endnu ligger i planen sammen med adresseregisterets. For at understøtte kommunernes arbejde med supplering af adresser idriftsættes en ny adresseklient i version 1.0 i foråret 2014 sammen med en dialogklient, der skal IT-understøtte dialogen med ejer og andre parter i forbindelse med fastsættelse af nye adresser. Adresseklienten vil basere sig på de allerede eksisterende adressesnitflader til BBR s adressedata. Samtidig med udviklingen af adresseklienten udarbejdes der løsningsarkitektur og udbudsmateriale til adresseregistret og en version 2 af adresseklienten, der også understøtter fastsættelse af vejnavne. Adresseregistret forventes færdigt i starten af 2015, og på dette tidspunkt vil de to begreber adresser og vejnavne, der naturligt hører til samme arbejdsfelt, også være understøttet af de samme IT-systemer. Den fælles teststrategi skal fastlægge omfanget af paralleldrift ifm. Idriftsættelsen. Når BBR 2.0 er i drift (ultimo september 2015) opdateres adresseregisteret, så integrationen svarer til målarkitekturen. 4.3 MBBL - Adressetjenester Figur 5. Hovedplan ift. projekt GD2.d Adressedistribution/tjenester. Projekt GD2.d knytter sig til hovedmilepælene 4 og 7 på Figur 2. AWS 4 udstiller adressedata tilpasset den ny adressedatamodel med data fra BBR 1.6. Formålet er at adresseanvendere ultimo 2013 kan basere sig på den nye adressedatamodel, samt gøre overgangen til anvendelse af AWS 5 lettere. AWS 5 udstiller adressedata baseret på den ny adressedatamodel med data fra det nye Adresseregister, som er implementeret i Datafordeleren. Formålet er at adresseanvendere - 14 af 17 - MBBL-REF:

15 ultimo 2014 kan basere sig på den fulde nye adressedatamodel. Endvidere leveres opdaterede versioner af Adresse-Info (webløsning). 4.4 MBBL Supplerende adresser Figur 6. Hovedplan ift. projekt GD2.e Supplering af adresser. Projekt GD2.e knytter sig til hovedmilepælene 5 (sammen med projekt GD2.c), 9a og 9b på Figur 2. Taskforcens analyse og pilotprojekter forudsættes gennemført på knap 1 år. Taskforcens og kommunernes udpegning og fastsættelse af supplerende adresser forudsættes gennemført på godt 1½ år med en tidsmæssig forskydning mellem de forskellige kategorier, så f.eks. fastsættelse af adresse til erhverv kommer før fastsættelse af adresser til øvrige. Taskforcens og kommunernes fastsættelse af supplerende adresser igangsættes, når Adresseklient ver. 1.0 og Dialogklient ver 1.0 er tilgængelig. Arbejdet med regler og vejledning gennemføres parallelt i det omfang det er påkrævet. 4.5 GST Stednavne & DAGI Figur 7. Hovedplan ift. projekterne GD2.a+b - Stednavne & DAGI inkl. SDSYS og FOT-tjenester. Projekterne GD2.a+b knytter sig til hovedmilepælene 3 og 8 på Figur 2. Kravspecifikationen for SDSYS, som skal rumme både Stednavne og DAGI grunddata, afsluttes maj Den anvendes som grundlag for design, udvikling og test. SDSYS udvikles internt af KIT og forventes til test i november 2013 og klar til drift februar Da ligger grunddata for - 15 af 17 - MBBL-REF:

16 stednavne og første gruppe af DAGI temaer i systemet med udstilling gennem Kortforsyningen. Etablering af næste gruppe af DAGI temaer og opgradering af SDSYS til at benytte bl.a. AWS 5 og datafordeler fortsættes ind i starten af CPR Anvendelse af autoritative adresser Figur 8. Hovedplan ift. projekt GD2.f Anvendelse af autoritative adresser i CPR. Projekt GD2.f knytter sig til hovedmilepælene 11 og 13 på Figur 2. CPR indleder arbejdet med at overgå til at anvende autoritative (N5) adresser i juli Aktiviteterne planlægges i forhold til andre delprogrammer, og indeholder analyser, kravspecifikationer, udvikling, test og implementering. Teststrategien skal fastlægge omfanget af paralleldrift og øvrig test af integrationen mellem DAGI/SDSYS, Adresseregister og CPR ifm. idriftsættelsen. CPRs ajourføringsløsninger opdateres separat efterfølgende og skal samtænkes med øvrige tiltag. 4.7 CVR Anvendelse af autoritative adresser Figur 9. Hovedplan ift. projekt GD2.g - Anvendelse af autoritative adresser i CVR. Projekt GD2.g knytter sig sammen med projekterne GD2.h og GD2.x til hovedmilepæl 12 på Figur 2. Anvendelse af de autoritative adresser i CVR kræver ændring i CVR og udstillingen af CVR data. Anvendelse af de autoritative adresser i CVR undersøges først gennem løsningsarkitekturen. Udstillingen af CVR adressedata afhænger af suppleringen af erhvervsadresser i MBBL og datavask/opgradering i CVR. Ændringen i Dataleverandør løsningen afhænger af ændringen i CVR og skal benyttes af SKAT og DST (se nedenfor). Bemærk at arbejdspakkernes tidsplacering og varighed også tager hensyn til ERSTs igangværende moderniseringsprogram. 4.8 SKAT - Anvendelse af autoritative adresser Figur 10. Hovedplan ift. projekt GD2.h - Anvendelse af autoritative adresser hos SKAT af 17 - MBBL-REF:

17 Projekt GD2.h knytter sig sammen med projekterne GD2.g og GD2.x til hovedmilepæl 12 på Figur 2. SKATS Erhvervsystem skal ændres til at tage de autoritative adresser i anvendelse i samspil med ERST og DST. Der er planlagt med løsningsarkitektur, design, udvikling, test, og idriftsættelse synkront med CVR i perioden medio 2013 til november DST - Anvendelse af autoritative adresser Figur 11. Hovedplan ift. projekt GD2.x - Anvendelse af autoritative adresser hos Danmarks Statistik. Projekt GD2.x knytter sig sammen med projekterne GD2.g og GD2.h til hovedmilepæl 12 på Figur 2. Danmarks Statistiks ErhvervsStatistikRegister (DST EST) skal ændres til at tage de autoritative adresser i anvendelse i samspil med ERST og SKAT. Der er planlagt med løsningsarkitektur, design, udvikling, test, og idriftsættelse synkront med CVR i perioden medio 2013 til november KL/KOMBIT Opgradering af Digital Flytteløsning Figur 12. Hovedplan ift. projekt GD2.y Opgradering af digital flytteløsning KL/KOMBIT. Projekt GD2.y knytter sig til hovedmilepælene 14a og 14b på Figur 2. KL/KOMBITs opgradering af Digital Flytning til at benytte de autoritative adresser og give bedre fejlmeldemulighed er kun overordnet beskrevet. Første arbejdspakke er en indledende analyse. Det skal undersøges om programmets øvrige leverancer skal tages i anvendelse i et eller to tempi fx oktober 2014 og juni af 17 - MBBL-REF:

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017

Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017 Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele Årsag til

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016 Fil: Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 12. MARTS 2015 Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 programbeskrivelse

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: 0.3.1 Status: Udkast Oprettet: 31-05-2015 Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx Dokument

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 1. sep 2016 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, Hillerød; Lokale H4 Deltagere: Formandskab:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014 Plan for grunddataforbedringer februar-april GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer februar-april Version:

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere