Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata"

Transkript

1 Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1

2 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2

3 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger Udkast Første udkast til ibrugtagningsplan på baggrund af drøftelser med deltagere fra alle delprogrammer Udkast Indarbejdet kommentarer fra styregruppen og projektgruppen samt GD1 og GD2: Kapitel 1: Enkelte præciseringer og justeringer. Kapitel 2: Ansvarsfordeling præciseret. Kapitel 3: Ny figur 1 samt præciseringer af ansvar. Kapitel 4: Opdateret tidsplan. Oversigt over tværgående relationer flyttet til bilag 2. Kapitel 5: Indsat nyt kapitel 5 med forudsætninger. Kapitel 6: Mindre sproglige ændringer. Kapitel 7: Reviderede planer for alle delprogrammer. Bilag 2: Tidligere bilag med begrebsmodeller fjernet og erstattet med figur 1 i kapitel 3. Nyt bilag 2 med oversigt over tværgående relationer. Bilag 3: Udkast til gap-analyse udarbejdet Udkast Dokumentet er gennemskrevet og kapitlerne omstruktureret med henblik på at præcisere grunddataforvalternes opgave og ansvar. Kapitel 2 Organisering og ansvarsfordeling (tidl. kapitel 2 og 3) er forenklet som følge af, at en den af indholdet nu er beskrevet i dokumentet Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen. I kapitel 6 (tidligere kapitel 7) er alle planer opdateret ud fra oplysninger fra delprogrammerne. Generelle ændringer: - Korrektur - Modelleringskoncept er omdøbt til Modelregler Udkast Bemærkninger fra styregruppen indarbejdet Udkast Opdatering af afsnit 4.1 om modelleringsværktøj. Opdatering af kapitel 5 oversigt over tidsplaner. Opdatering af kapitel 6 vedr. tidsplaner i GD1, GD2 og GD6. 3

4 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION FORMÅL MÅLGRUPPE PLANENS INDHOLD AFGRÆNSNING ORDFORKLARING ORGANISERING OG ANSVARSFORDELING I ETABLERINGSFASEN UDVÆLGELSE OG AFGRÆNSNING AF DATA VALG AF METODIK VURDERING AF KOMPETENCER PLANLÆGNING AF TID OG RESSOURCER TILVEJEBRINGELSE AF GENERELLE EGENSKABER STØTTE FRA GRUNDDATASEKRETARIATET MODELLERINGSVÆRKTØJ INTRODUKTIONSMØDER LØBENDE SUPPORT IBRUGTAGNINGSPLAN FOR HVERT DELPROGRAM GD3 VANDDATAPROGRAMMET GD4 GEODATAPROGRAMMET GD5 ANALYSE AF PERSONREGISTRERING GD6 ERHVERVSDATAPROGRAMMET GD7 DATAFORDELEREN BILAG 1: GAP-ANALYSE FOR GENERELLE EGENSKABER

5 1 Introduktion 1.1 Formål Planens formål er at sikre ibrugtagning af Modelregler for grunddata i hele grunddataprogrammet. Modelreglerne er udarbejdet for at sikre den fælles tilgang til modellering af grunddata, som er nødvendig for at etablere en samlet grunddatamodel, som fremstår sammenhængende for interessenterne. Modelreglerne findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside 1. Grunddatamodellen skal etableres ved, at grunddataforvalterne udarbejder datamodeller for deres grunddata i tæt koordination med hinanden og i overensstemmelse med modelreglerne. Det overordnede mål med ibrugtagningsplanen er dermed at støtte grunddataforvalterne i at tage modelreglerne i anvendelse. Planen skal opfylde målet ved at: sikre overordnet koordinering af datamodellering på tværs af grunddataprogrammets delprogrammer i forhold til tidsplaner og ressourcer planlægge aktiviteter der støtter grunddataforvalterne i at tage modelreglerne i anvendelse 1.2 Målgruppe Ledere og projektledere hos grunddatamyndighederne, som skal planlægge tid og ressourcer i forhold til arbejdet med grunddatamodellen. 1.3 Planens indhold Planen har følgende indhold: Kapitel 2 - Organisering og ansvarsfordeling Her beskrives, hvordan arbejdet med etablering af grunddatamodellen er organiseret. Desuden beskrives ansvarsfordelingen mellem de involverede myndigheder, delprogrammer og projekter. Kapitel 3 - Forudsætninger for ibrugtagning hos grunddataforvalterne Indeholder en beskrivelse af forudsætninger for ibrugtagning af modelreglerne, som grunddataforvalterne bør have med i deres planlægning af opgaven. Kapitel 4 Støtte fra grunddatasekretariatet Indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der er behov for, at grunddatasekretariatet igangsætter for at støtte grunddataforvalterne i at tage modelreglerne i brug. Kapitel 5 - Overblik over tidsplaner Indeholder samlet overblik over tidsplaner for datamodellering i grunddataprogrammet. Kapitel 6 - Ibrugtagningsplan for hvert delprogram Indeholder en plan for, hvordan modelreglerne tages i brug i hvert delprogram. Bilag 1 Gap-analyse for hvert delprogram Indeholder en kortfattet analyse af, hvor tæt de eksisterende registre er på at kunne udstille de generelle egenskaber, som modelreglerne stiller krav om. 1 5

6 1.4 Afgrænsning Denne plan har fokus på frembringelsen af selve grunddatamodellen og beskæftiger sig ikke med planlægning af migrering af data fra eksisterende datamodeller til grunddatamodellen. 1.5 Ordforklaring Begreb Generelle egenskaber Grunddatamodellen Modelregler for grunddata UML Beskrivelse Regler om generelle egenskaber, som skal være indeholdt i grunddata, fx unik id, dobbelthistorik mv. Se modelreglernes kapitel 6. Den samlede og sammenhængende datamodel for grunddata. Grunddatamodellen er sammensat af de datamodeller, som grunddataforvalterne udarbejder for deres grunddata. Grunddataprogrammets fælles tilgang til datamodellering. Indeholder en række regler for modellering og for generelle egenskaber. Unified Modeling Language. Det modelleringssprog, som anvendes til udarbejdelse af grunddatamodellens diagrammer. 6

7 2 Organisering og ansvarsfordeling i etableringsfasen Dette kapitel beskriver alene organisering og ansvarsfordeling ved etablering af datamodeller for grunddata. Organisering og ansvarsfordeling i driftssituationen er beskrevet i dokumentet Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen, som findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside 2. Når en datamodel er klar til godkendelse, overgår den til driftssituation. Arbejdet med udvikling af grunddatamodellen er organiseret i delprogram 1-7: GD1: Ejendomsdata GD2: Adressedata GD3: Vanddata GD4: Geodata GD5: Persondata GD6: Erhvervsdata GD7: Tværgående produkter Oversigt over delprogrammer og tilhørende projekter findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside 3. Koordinationen af arbejdet ligger i delprogram 7 i projektet GD7.c: Fælles datamodel. Projektet er bemandet med to medarbejdere fra grunddatasekretariatet i Digitaliseringsstyrelsen. I projektet deltager desuden: ATP CPR-kontoret Erhvervsstyrelsen Geodatastyrelsen KL Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter SKAT Ved etableringen af grunddatamodellen er der følgende ansvarsfordeling mellem grunddataforvalterne, delprogrammerne og projektet: Grunddataforvalterne Har ansvar for at udarbejde datamodeller for de grunddata, som de har myndighedsansvar for (se tabel 1 herunder). Datamodellerne skal være: o I overensstemmelse med domænets forretningsbehov. o I overensstemmelse med modelreglerne. Delprogrammerne Har i forbindelse med etableringen af datamodeller ansvar for at: o Sikre at datamodellerne er sammenhængende for de grunddata, som hører under samme delprogram, men hvor ansvaret for udarbejdelsen af datamodellerne er placeret hos forskellige grunddataforvaltere (se tabel 1 herunder). o Sikre den nødvendige brugerinddragelse i datamodel-arbejdet. o Invitere grunddatasekretariatet til at deltage i delprogram-styregruppemøder, hvor datamodeller behandles, med henblik på kvalitetssikring

8 Projektet GD7.c: Fælles datamodel Har ansvar for at: o Udvikle modelreglerne og støtte ibrugtagningen af dem i grunddataprogrammet. o Opsætte fælles modelleringsværktøj til brug for datamodellering i GD1-6. o Understøtte koordination mellem delprogrammer og grunddatamyndigheder. o Overvåge og understøtte fremdrift i udarbejdelsen af grunddatamodellen o Sikre sammenhængen mellem datamodellerne på tværs af delprogrammerne. Opgaverne løftes af grunddatasekretariatet og projektgruppen. Projektgruppen forventes afløst af et grunddatamodel-forum i løbet af vinteren 2013/14. TABEL 1 Delprogram Myndighed / register med ansvar for Grunddata** datamodel* 1 MBBL /BBR Bygning MBBL /BBR Brugsenhed MBBL /BBR Teknisk anlæg GST / Matriklen Bestemt Fast Ejendom GST / Matriklen Bygning på fremmed grund GST / Matriklen Ejerlejlighed GST / Matriklen Jordstykke GST /Matriklen Samlet fast ejendom Tinglysningsretten / Ejerfortegnelsen Aktuelt ejerskab Tinglysningsretten / Ejerfortegnelsen Ejendomsadministrator Tinglysningsretten / Ejerfortegnelsen Ejerskifte 2 MBBL / BBR Adgangsadresse MBBL / BBR Adresse MBBL / BBR Navngiven vej GST / DAGI Administrativ geografisk inddeling GST / Danmarks Stednavne Stednavn 3 GST Forvaltet lokalitet (mange objekttyper) 4 GST / Danmarks Højdemodel Digital højdemodel GST, Kommunerne FOT-data *** 5 CPR-kontoret / CPR Person 6 ERST / CVR Produktionsenhed ERST / CVR Rolle i virksomhed ERST / CVR Virksomhed * ERST = Erhvervsstyrelsen, GST = Geodatastyrelsen, MBBL = Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ** Ansvaret er her angivet i forhold til overordnede konceptuelle begreber. Præcis hvilke grunddata, begreberne dækker over, defineres af den ansvarlige myndighed. *** Modelleringsopgaven er ikke forankret i et Grunddata-kvalitetsforbedringsprojekt 8

9 3 Forudsætninger for ibrugtagning hos grunddataforvalterne Det er grunddatasekretariatets vurdering, at ibrugtagning af modelreglerne forudsætter følgende aktiviteter hos grunddataforvalterne. 3.1 Udvælgelse og afgrænsning af data Datamodellering handler i høj grad om at udvælge og afgrænse de data, som skal indgå i datamodellen. Grunddataforvalterne bør derfor tilrettelægge et forløb med henblik på at identificere de data, som skal indgå i grunddatamodellen, sammen med deres interessenter. 3.2 Valg af metodik Det er op til den enkelte grunddataforvalter, delprogram eller projekt at tilrettelægge en velegnet fremgangsmåde for frembringelse af datamodel(ler). Modelreglerne stiller ikke krav om anvendelse af en specifik metodik, idet der kan være flere forskellige måder at gribe opgaven an på afhængig af udgangspunktet - fx om der allerede findes datamodeller eller anden dokumentation, som man kan tage udgangspunkt i. Datamodeller kan fx udvikles top-down ud fra en højniveau-model, som fx en begrebsmodel, eller bottom-up fra en fysisk datamodel eller ved systematisk gennemgang af indholdet af det dataregister, der skal udstille data. Se endvidere modelreglernes afsnit Vurdering af kompetencer Datamodellering kræver et indgående kendskab til forretningsdomænet. Anvendelse af modelreglerne forudsætter desuden et godt kendskab til modellering af UML-klassediagrammer. Nogle grunddataforvaltere besidder selv kompetencen, mens andre vil vælge at gøre brug af ekstern bistand. Derudover forudsættes kendskab til modelreglernes indhold samt anvendelse af et modelleringsværktøj. Begge dele understøttes af projekt GD7.c - se næste kapitel. 3.4 Planlægning af tid og ressourcer Der skal afsættes tid og ressourcer til opgaven hos såvel grunddataforvalterne samt eventuelle andre grunddatamyndigheder, som deltager i arbejdet. Omfang af tid og ressourcer vil afhænge af udgangspunktet, fx om der kan tages udgangspunkt i eksisterende datamodeller. Selv ved brug af ekstern bistand til datamodellering, vil de deltagende myndigheder stadig skulle bidrage med forretningskendskab til arbejdet. 3.5 Tilvejebringelse af generelle egenskaber Reglerne om generelle egenskaber (se modelreglernes kapitel 5) stiller krav om, at visse informationer er til stede i grunddata. Det drejer sig om informationer som fx. unik identifikation, status og dobbelthistorik. I bilag 1 findes en kortfattet gap-analyse af, i hvor høj grad disse informationer er til stede i de eksisterende grunddataregistre. 9

10 4 Støtte fra grunddatasekretariatet Grunddatasekretariatet vil støtte udarbejdelsen af datamodeller med følgende aktiviteter: 4.1 Modelleringsværktøj Enterprise Architect fra Sparx Systems er valgt som grunddatasekretariatets modelleringsværktøj og som det understøttede værktøj til grunddatamyndighedernes modellering af grunddata. Modelleringsværktøjet skal i grunddatasekretariatet understøtte central opbevaring og udstilling af grunddatamodellen. Modelleringsværktøjet skal hos grunddataforvalterne understøtte udarbejdelse af UMLklassediagrammer samt det efterfølgende vedligehold af dem. Grunddataforvalterne kan indmelde datamodeller til den samlede grunddatamodel i XMI-format eller i Enterprise Architects interne format. XMI er en anerkendt standard, og XMI genereret af andre modelleringsværktøjer vil på sigt også kunne modtages Setup Grunddatasekretariatet udarbejder en startpakke til Enterprise Architect til grunddataforvalterne. Startpakken vil understøtte udarbejdelse af UML-modeller i overensstemmelse med modelreglerne samt modellering af de generelle egenskaber. Grunddatasekretariatet sørger desuden for samarbejdssetup omkring central opbevaring af grunddatamodellen inkl. versionering og brugerstyring Vejledninger Grunddatasekretariatet udarbejder skriftlige vejledninger om anvendelsen af værktøjet i grunddataprogrammet efter behov Kurser/undervisning Grunddatasekretariatet arrangerer fælles kurser/undervisning i værktøjet efter behov Bistand fra grunddatasekretariatet Grunddatasekretariatet bistår ved problemer med brug af værktøjet. 4.2 Introduktionsmøder Når et delprogram eller projekt skal i gang med datamodellering kan der holdes et introduktionsmøde mellem grunddatasekretariatet og grunddataforvalteren (evt. inkl. involverede interessenter og konsulenter), hvor grunddatasekretariatet introducerer modelreglerne og værktøjet. Frem for at afholde fælles opstartskursus for hele grunddataprogrammet, vurderes det, at det enkelte delprogram eller projekt vil have langt større gavn af et introduktionsmøde på det tidspunkt, hvor grunddataforvalteren er klar til at påbegynde datamodellering. 4.3 Løbende support Grunddatasekretariatet vil løbende stå til rådighed for grunddatamyndighederne i forbindelse med spørgsmål eller problemer med modelregler og værktøj. 10

11 5 Overblik over tidsplaner Dette overblik angår tidsplaner for, hvornår datamodellerne forventes at være udarbejdet og klar til indmeldelse i den samlede grunddatamodel ikke for hvornår data er udstillet efter disse datamodeller. Datamodeller udarbejdes af grunddataforvalterne som led i delprogrammerne og projekternes øvrige aktiviteter. Denne oversigt er således sammenstillet af de tidsplaner, som er indberettet fra de enkelte delprogrammer og projekter. For nogle grunddata er tidsplan for udarbejdelse af datamodel endnu ukendt. Figur 1: Oversigt over tidsplaner for datamodellering. 11

12 6 Ibrugtagningsplan for hvert delprogram Her følger en plan for, hvordan modelreglerne tages i brug delprogrammerne. For hvert delprogram beskrives: Omfattede grunddata Omfattede projekter Udgangspunkt Fremgangsmåde Understøttende aktiviteter De grunddata (fra tabel 1) som hører til delprogrammet. De projekter under delprogrammet som omfatter datamodellering. En beskrivelse og vurdering af udgangspunkt med hensyn til bl.a.: - Eksisterende datamodeller - Igangsatte eller planlagte aktiviteter vedrørende datamodellering. Beskrivelse af planlagt fremgangsmåde, herunder: - Hvem udfører opgaven - Hvilken metodik eller fremgangsmåde er valgt - Tidsplan: Hvornår påbegyndes arbejdet, og hvornår forventes datamodellen klar - Vurdering af eventuelle udfordringer. På baggrund af ovenstående beskrives, hvilke understøttende aktiviteter (se kapitel 4) der skal igangsættes og hvornår. Planerne er udarbejdet i samarbejde med delprogrammerne og tager udgangspunkt i de tids- og implementeringsplaner, som er udarbejdet på nuværende tidspunkt. 12

13 GD1 Ejendomsdataprogrammet Omfattede grunddata Bygning Brugsenhed Teknisk anlæg Bestemt Fast Ejendom inkl. Bygning på fremmed grund, Ejerlejlighed og Samlet fast ejendom Jordstykke Aktuelt ejerskab Ejendomsadministrator Ejerskifte Omfattede projekter GD1.a Matriklens udvidelse GD1.b Udvidelse af BBR GD1.c Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen Udgangspunkt Der er i ejendomsdataprogrammet udarbejdet en samlet begrebsmodel for hele domænet, samt informationsmodeller og løsningsarkitektur. Fremgangsmåde Udarbejdelsen af datamodeller forventes at tage udgangspunkt i informationsmodellens objekter, attributbeskrivelser og relationer. Datamodeller til grunddatamodellen skal udarbejdes i de enkelte projekter i delprogrammet. Udarbejdelse af datamodeller vil foregå i projektfasen Kravspecifikation. Matriklen Geodatastyrelsen har ansvar for udarbejdelse af datamodel. Erfaringerne fra modellering af Administrative Inddelinger og Stednavne (se GD2) vil formentlig give væsentligt input til planlægning af fremgangsmåde. Datamodel forventes udarbejdet pr. 14. marts BBR Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvar for udarbejdelse af datamodellen for BBR s udvidelse. Opgaven, som skal løses i forbindelse med kravspecifikation, er pt. under planlægning. Ministeriet forventer, at opgaven kan afsluttes medio Ejerfortegnelsen MBBL har ansvaret for udarbejdelse af datamodel. Fremgangsmåde for udarbejdelse af datamodellen er endnu uafklaret, men det formodes, at der indhentes ekstern bistand til datamodellering i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation. Datamodelarbejdet påbegyndtes september 2013 og forventes gennemført inden august Understøttende aktiviteter Ved opstart af udarbejdelse af datamodel for BBR afholdes et introduktionsmøde med grunddatasekretariatet med introduktion til modelregler og -værktøj. Tidspunkt for introduktion skal aftales med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der kan med fordel afholdes fælles introduktionsmøde med projekt vedr. adresser i GD2. 13

14 GD2 Adresseprogrammet Omfattede grunddata Adgangsadresse Adresse Navngiven vej Administrativ Geografisk Inddeling Navngivet sted Stednavn Omfattede projekter GD2.a Administrative Inddelinger GD2.b Stednavne GD2.c+d Adresseregister og -tjenester Udgangspunkt Der er i adresseprogrammet udarbejdet en samlet begrebsmodel for hele domænet, samt informationsmodeller og løsningsarkitektur. Fremgangsmåde Udarbejdelsen af datamodeller forventes at tage udgangspunkt i informationsmodellens objekter, attributbeskrivelser og relationer. Datamodeller til grunddatamodellen skal udarbejdes i de enkelte projekter i delprogrammet. Udarbejdelse af datamodeller vil foregå i projektfasen Kravspecifikation. Administrative Inddelinger og Stednavne Geodatastyrelsen har ansvar for udarbejdelse af datamodeller for Administrative inddelinger og Stednavne. Der er i Geodatastyrelsen udarbejdet en metodebeskrivelse for modellering af geodata, som er omfattet af både INSPIRE-direktivet og modelreglerne for grunddata. Med udgangspunkt heri har Geodatastyrelsen udarbejdet udkast til datamodeller for administrative inddelinger og stednavne, som er klar til at gennemgå godkendelsesproces i Adresser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvar for udarbejdelse af datamodellen for adresser. Opgaven, som skal løses i forbindelse med kravspecifikationen til de nye adressetjenester, der skal udstilles i Datafordeleren, er pt. under planlægning. Ministeriet forventer, at opgave kan afsluttes medio Understøttende aktiviteter Grunddatasekretariatet og Geodatastyrelsen har samarbejdet om gennemførslen af et proof of concept for modelreglerne med Administrative Inddelinger og Stednavne som cases. Ved opstart af udarbejdelse af datamodel for adresser afholdes et introduktionsmøde med grunddatasekretariatet med introduktion til modelregler og -værktøj. Tidspunkt for introduktion skal aftales med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der kan med fordel afholdes fælles introduktionsmøde med projekt vedr. BBR i GD1. 14

15 GD3 Vanddataprogrammet Omfattede grunddata Forvaltet lokalitet (mange objekttyper) Omfattede projekter GD3.a Grunddatasæt for vandløb GD3.b Forslag til hydrologisk højdemodel Udgangspunkt GD3 omfatter et kvalitetsforbedringsprojekt for vandløb inkl. udarbejdelse af en ny datamodel. Projekterne i GD3 er endnu ikke så langt fremme, at der er konkrete planer for udarbejdelse af model til grunddatamodellen. Fremgangsmåde Geodatastyrelsen har ansvar for udarbejdelse af datamodel for vanddata. Fremgangsmåde er endnu uafklaret, men det forventes, at GD3 følger den metodebeskrivelse som anvendes ved modellering af Administrative Inddelinger og Stednavne (se GD2). Understøttende aktiviteter Ingen på nuværende tidspunkt. 15

16 GD4 Geodataprogrammet Omfattede grunddata Forvaltet lokalitet (mange objekttyper) Digital højdemodel Omfattede projekter Ingen. GD4 omfatter ikke kvalitetsforbedringsprojekter. Udgangspunkt GD4 omfatter bl.a. frikøbet af Geodatastyrelsens data, herunder topografiske kort, historiske kort, luftfotos, Danmarks Højdemodel mv. samt FOT-data, der er forankret i et samarbejde mellem kommunerne og Geodatastyrelsen. Fremgangsmåde Der er ikke knyttet et kvalitetsforbedringsprojekt til disse data, hvorfor udarbejdelse af datamodel i overensstemmelse med grunddataprogrammets modelregler ikke indgår som en del af grunddataprogrammet. Geodatastyrelsen vil arbejde for, at GD4 omfattede data modelleres i overensstemmelse med grunddataprogrammets modelregler i takt med at andre aktiviteter vedrørende disse data naturligt tillader det. Understøttende aktiviteter Ingen på nuværende tidspunkt. 16

17 GD5 Analyse af personregistrering Omfattede grunddata Person Omfattede projekter GD5.a Analyse af personregistrering Udgangspunkt Som led i analysen af personregistreringen, udarbejdes med bistand fra Rambøll og Deloitte udkast til fremtidig datamodel for persondata, som skal danne grundlag for en senere udarbejdelse af endelig datamodel. Fremgangsmåde Ny informationsmodel for persondata udarbejdes i 1. halvår Understøttende aktiviteter Grunddatasekretariatet bistår Rambøll og Deloitte med det første udkast til fremtidig datamodel. 17

18 GD6 Erhvervsdataprogrammet Omfattede grunddata Produktionsenhed Rolle i virksomhed Virksomhed Omfattede projekter Ingen. Erhvervsstyrelsen har ansvar for udarbejdelse af datamodel. Udgangspunkt I forbindelse med et internt moderniseringsprojekt (som ikke er en del af grunddataprogrammet) er Erhvervsstyrelsen i gang med at konsolidere datamodellen for virksomhedsdata. I den forbindelse udarbejdes en datamodel, som stemmer overens med modelreglerne for så vidt angår målgruppe og abstraktionsniveau. Den resulterende datamodel vurderes at være et godt grundlag for udarbejdelse af UML-klassediagrammer til grunddatamodellen. Erhvervsstyrelsen besidder kompetencerne til at udføre opgaven. Der ligger dog en udfordring i, at disse ressourcer er fuldt allokeret til det interne moderniseringsprojekt. Fremgangsmåde Arbejdet med grunddatamodellen forventes at tage udgangspunkt i en vurdering af hvor stor overensstemmelse, der er mellem Erhvervsstyrelsens datamodel og modelreglerne. Herefter skal Erhvervsstyrelsens datamodel tilpasses i overensstemmelse med modelreglerne med hensyn til fx navngivning, sprog og datatyper mv. Erhvervsstyrelsens datamodel forventes bragt i overensstemmelse med modelreglerne i løbet af 1. halvår Understøttende aktiviteter Det vil være en fordel for det videre arbejde, hvis modelreglerne allerede nu tænkes ind i Erhvervsstyrelsens datamodel-arbejde. Grunddatasekretariatet giver Erhvervsstyrelsen en introduktion til modelregler og værktøj. Tidspunkt for introduktion skal aftales med Erhvervsstyrelsen. Grunddatasekretariatet kan evt. bidrage til vurdering af overensstemmelse mellem Erhvervsstyrelsens datamodel og modelreglerne. 18

19 GD7 Datafordeleren Som led i grunddataprogrammet udarbejdes en fællesoffentlig Datafordeler til distribution af grunddata. Grunddatamodellen skal være modellen for udstilling af grunddata fra Datafordeleren. Datafordeleren skal i en overgangsperiode også kunne håndtere andre datamodeller, indtil alle grunddata følger de fælles modelregler. Datafordeleren skal endvidere kunne udstille data, som ikke er grunddata, og som ikke vil indgå i grunddatamodellen. 19

20 Bilag 1: Gap-analyse for generelle egenskaber Her følger en kort analyse af, i hvilket omfang de informationer, som er nødvendige for at kunne udstille generelle egenskaber, er til stede i de eksisterende grunddataregistre. Regler for generelle egenskaber findes i modelreglernes kapitel 5. Der er krav om udstilling af følgende generelle egenskaber: Unik identifikation Status Dobbelthistorik inkl. aktøroplysninger De følgende beskrivelser er baseret på oplysninger fra de registeransvarlige myndigheder. Delprogram Register/datasæt Beskrivelse af gap ift. generelle egenskaber 1/2 BBR Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt, hvor de generelle egenskaber indarbejdes. 1 Ejerfortegnelsen Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt, hvor de generelle egenskaber indarbejdes. 1 Matriklen Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt, hvor de generelle egenskaber indarbejdes. 2 DAGI Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt. Der etableres en ny systemunderstøttelse, hvor generelle egenskaber indarbejdes i systemdesignet. 2 Stednavne Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt. Der etableres en ny systemunderstøttelse, hvor generelle egenskaber indarbejdes i systemdesignet. 3 Vandløb Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt, hvor de generelle egenskaber indarbejdes. 4 Kortforsyningen (geodata) Informationerne er til stede i ringe eller ingen grad. De fleste af kortforsyningens geodata er ikke omfattet af kvalitetsforbedringsprojekter. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at indarbejde eller mappe til generelle egenskaber. 5 CPR CPR s data er struktureret i datagrupper, hvor hver datagruppe generelt indeholder informationer, som i nogen grad svarer til de i modelreglerne specificerede. Gennem årene er forsøgt arbejdet på en ensartet struktur af CPR-data, hvilket har givet indholdsmæssige udfordringer, idet data ikke har kunnet tilvejebringes bagudrettet. Der kan således ikke etableres dobbelthistorik for CPR-data på nuværende tidspunkt. For at tilpasse CPR s nuværende data til modelreglerne vil en omfattende mapning af CPR-data være nødvendig. 20

21 6 CVR Informationerne er til stede i nogen grad. Erhvervsstyrelsen forventer at kunne mappe deres id er til UUID er. Dobbelthistorik findes på alle data. Status findes kun som implicit information, og det vil derfor kræve lidt tilpasning at udstille status som eksplicit information for virksomhedsdata. 21

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner)

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Version Ændringer Dato 2.1 Tilføjet krav 3.168 30-11-2013 Tilføjet Punkt 5.6 2.2 Korrekturændringer,

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 maj 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere