Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste"

Transkript

1 Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0 Dansk Selskab for patientsikkerhed Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit 023, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre, tlf , fax

2 Introduktion Denne vejledning henvender sig til dem, der skal gennemføre afprøvning, tilpasning og implementeringen af Sikker Kirurgi Tjeklisten på operationsafdelinger og sygehuse. Vejledningen er en oversat, forkortet og bearbejdet udgave af WHO s Starter Kit for Surgical Checklist Implementation kombineret med en række gode råd om tilpasning af tjeklisten fra IHI (Institute for Health Improvement). Safe Surgery Saves Lives (Sikker Kirurgi) er i 2008 lanceret af The World Alliance for Patient Safety - en del af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det centrale element i Sikker Kirurgi initiativet er anvendelse af en tjekliste, der fokuserer kommunikationen mellem medlemmerne af operationsteamet og sikrer, at en række væsentlige forhold er i orden, før indgrebet starter. Brug af tjeklisten på hospitaler rundt om i verden har vist sig at medføre væsentlig reduktion af dødelighed og komplikationer (Haynes et al 2009). Denne vejledning indeholder en række konkrete forslag til facilitering af afprøvnings-, implementerings- og fastholdelsesprocessen, der kan øge mulighederne for fuld compliance til tjeklisten og dermed sikre et godt resultat af initiativet. Baggrunden for Sikker Kirurgi Tjeklisten og de enkelte punkter i tjeklisten er beskrevet i Vejledning til Sikker Kirurgi Tjekliste. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Danske Regioner støtter WHO s initiativ. 2

3 Kom-i-gang med Sikker Kirurgi Tjeklisten Ledelsens involvering Det er væsentligt, at der er ledelsesmæssig opbakning til de personer eller det team, som står for det daglige forandringsarbejde. Dels har ledelsen en vigtig funktion i forhold til beslutningen om anvendelsen af tjeklisten, og dels skaber ledelsen tid og rammer til at arbejde med at skabe og fastholde forandringen. Ledelsen bør initiere et møde, hvor der informeres om tjeklisten. Ved mødet deltager ledelsesrepræsentanter for kirurgi, anæstesi, sygepleje og administration. Tjeklisten præsenteres med fokus på de fordele anvendelse af tjeklisten giver med hensyn til øget patientsikkerhed, lavere komplikationsrater og potentialet for reducerede omkostninger. Der bør også lægges vægt på, at hensigten med tjeklisten er, at den tilpasses lokale forhold og tilpasses eksisterende sikkerhedsrutiner i forbindelse med kirurgi og anæstesi. Vær åben over for spørgsmål, kritik og forslag fra deltagerne, så du får et indtryk af hvilke forbehold, det involverede personale kan have. Uddel eller henvis til Vejledning for Sikker Kirurgi Tjekliste, som findes på og del den baggrundsdokumentation, der findes i WHO Safe Surgery Saves Lives Guidelines på Sammensæt en gruppe Det er hensigtsmæssigt at nedsætte en tværfaglig gruppe, der står for arbejdet med at afprøve, tilpasse og implementere listen. Alle faggrupper, som er involveret i anvendelsen af tjeklisten bør indgå i gruppen. Derved sikres dels, at alle faggruppers overvejelser i forhold til tjeklisten inddrages i arbejdet, dels sikres ejerskab til tjeklisten, og dels sikres en nem kommunikations- og informationsvej til alle faggrupper. Det er afgørende, at alle medlemmer af den tværfaglige gruppe er engagerede. Start med at teste og indføre tjeklisten i en bestemt kirurgisk afdeling, gerne på en enkelt operationsstue. For overskuelighedens skyld kan det være en god ide at starte implementeringen af tjeklisten i en afgrænset enhed eller hos få patienter og derefter sprede erfaringerne. Der kan tages udgangspunkt i små testforløb, hvor data på implementeringsgraden indsamles og praksis justeres. Erfaringer fra WHO viser at indførelse af tjeklisten støder på større modstand, hvis man forsøger at indføre den på mange operationsstuer eller et helt sygehus på én gang. Start i det små, og udvid efterhånden indsatsen til flere operationsstuer og afdelinger. 3

4 Test-test-test Erfaringer fra andre forandringsprojekter viser, at implementering og fastholdelse sker bedst ved at starte i det små og ved at involvere de relevante klinikere. Kortlæg eksisterende praksis Et godt udgangspunkt for at forandre praksis er at indsamle data om den eksisterende praksis. Hvis afdelingen allerede anvender en tjekliste, kan man ved observation på operationsstuen teste, om den opfylder kriterierne i Sikker Kirurgi Tjeklisten. Stopper al øvrig aktivitet i forbindelse med de tre tjekpunkter (tjekind, timeout, tjekud), og deltager alle fra operationsteamet? Bekræfter alle fra operationsteamet hvert punkt i tjeklisten mundtligt? Benyttes en tjekliste eller er sikkerhedstjek baseret på hukommelse? Hvis du svarer ja til disse tre spørgsmål opfylder den eksisterende praksis allerede hensigten med Sikker Kirurgi Tjeklisten. Gentag evt observationen et par gange. Hvis du svarer nej til disse tre spørgsmål, gå da i gang med at forandre og forbedre praksis ved at indføre tjeklisten. Tilpas tjeklisten Tjeklisten kan (bør) forandres og tilpasses til lokale forhold. Det anbefales, at dette gøres kritisk og gennem test i klinisk praksis. Punkter på tjeklisten bør ikke ændres eller slettes uden, at disse har været testet. Et par tips i forbindelse med tilpasning af tjeklisten: Bevar fokus Tjeklisten bør være præcis og omfatte de vigtigste og kritiske emner, som ikke tjekkes i forbindelse med andre sikkerhedsprocedurer. Erfaringer fra flyindustrien viser, at hver sektion af en tjekliste bør indeholde mellem 5 og 9 tjek. Sikker kirurgi tjeklisten indeholder tre sektioner (tjek-ind, time-out og tjek-ud). Kort Det bør ikke tage mere end ca. ét minut at gennemføre hver sektion af tjeklisten. Der kan være fristende at udvide tjeklisten, men det anbefales, at tjeklisten har et omfang som er realistisk at gennemføre i praksis. 4

5 Handlingsorienteret Ethvert punkt i tjeklisten må være relateret til en specifik handling. I modsat fald kan tjeklisten medvirke til at skabe forvirring om, hvad der forventes af operationsteamet i forbindelse med sikker kirurgi, og opbakningen til tjeklisten kan forsvinde. Mundtligt En vigtig funktion med tjeklisten er, at den læses op mundtligt mellem teammedlemmerne. Den fungerer ikke effektivt, hvis den anvendes alene som et skriftligt afkrydsningsredskab. Teamarbejde Enhver ændring af tjeklisten bør foregå i et samarbejde mellem alle, som er involveret i gennemførsel af de tre tjekpunkter i listen. Dette vil samtidig give ejerskab til tjeklisten blandt medlemmerne af operationsteamet og fremme anvendelsen i praksis. Afprøv tjeklisten Inden en lokalt tilpasset tjekliste rulles ud på alle operationsstuer, må den testes. Første test kan være en simulation, hvor teammedlemmerne gennemgår tjeklistens punkter siddende omkring et bord. Herefter tilpasses tjeklisten evt. inden test på operationsstuen. Det anbefales at teste tjeklisten på én dag på én enkelt stue med efterfølgende tilpasning. det samlede team bør deltage i en kort briefing hvor testen evalueres; hvad gik godt? hvilke ændringer skal der fortages inden næste test? hvilke ændringer skal testes næste gang? Forsæt med at teste og tilpasse tjeklisten til den fungerer tilfredsstillende. Først derefter bør anvendelsen af tjeklisten spredes til alle operationsstuer. Integration i eksisterende praksis Mange sygehuse anvender allerede tjeklister i situationer, der fordrer høj sikkerhed, også i de processer, som foregår i forbindelse med kirurgi og anæstesi. Disse sygehuse har en ekstra udfordring i at få integreret processen i sikker kirurgi tjeklisten med den eksisterende praksis og evt eksisterende tjeklister eller dokumentationssystemer. Sikker kirurgi tjeklisten har særligt fokus på teamfunktioner og kommunikation, hvilket ofte vil være en tilføjelse i forhold til det eksisterende. Netop disse punkter er særlig vigtige og bør ikke fjernes fra tjeklisten. Det anbefales, at afdelinger tester de punkter, der er forskellige fra eksisterende praksis, i særdeleshed for at fremme ejerskab til den ændrede praksis omkring tjek-ind, time-out og tjek-ud. 5

6 Opstil mål og saml data Det er hensigtsmæssigt at starte implementeringen med at analysere den aktuelle praksis i afdelingen mhp. at vurdere, hvor der primært skal sættes ind med ændringstiltag. Det er hensigtsmæssigt at vurdere, om eksisterende vejledninger i afdelingen er overensstemmende med elementerne i den enkelte pakke. Der kan samles baseline data både på proces og resultat. Ved observation kan samles informationer om, hvor mange af tjeklistens punkter, der er opfyldt. Ved journalaudit kan samles data på proces og resultat. I denne vejledning findes en række spørgsmål til journalaudit disse kan med fordel tilpasses til lokale forhold ved konkret definition af indikatorerne. Udfra lokale baseline data defineres proces og resultat indikatorer (fx andel patienter hvor alle tjekpunkter er gennemført/ andel patienter med postoperative komplikationer). Et veldefineret tidsbegrænset lokalt mål er vigtigt for implementeringen (Hvad vil vi opnå og hvornår? Hvordan ved vi, der er sket en forbedring? Hvilke ændringer skal til for at skabe forbedring?) Erfaringerne er, at det fremmer implementeringen, når lokale resultater præsenteres jævnligt, gerne i grafisk form, fx ved morgenkonferencer eller synligt ophængt i afdelingen. Dette forudsætter kontinuerlig indsamling af data om den aktuelle praksis. Det anbefales at indsamle data om afdelingens compliance til hver af de tre tjekpunkter i tjeklisten og den samlede compliance til tjeklisten. Det anbefales at anvende en metode, som monitorerer forandringer over tid. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udarbejdet et dataindtastningsskema i excel format og kan tilbyde hjælp til dataanalyse med Statistisk Processtyring i EPI-data. Fortsæt med at bruge tjeklisten. Dataindsamling kan blive mindre hyppig, efterhånden som tjeklisten accepteres. Regelmæssige tjek og offentliggørelse af resultaterne vil sikre, at processen holdes i gang. Kommunikation Informér om Sikker Kirurgi Tjeklisten ved brug af plakater, pjecer, powerpoint præsentationer og film fra og WHO s hjemmeside, og send mails med informationer og links. Gør andre afdelinger på sygehuset opmærksom på tjeklistens betydning, og på at få flere til at bruge den. Dette gøres ved en informationsindsats, der bl.a. kan omfatte brug af plakater, film og 6

7 ikke mindst ved at vise de resultater, der er opnået lokalt. Det er vigtigt at informere om, at ledelsen og kolleger bakker op om brugen af Sikker Kirurgi Tjeklisten. Skema der udfyldes af nøglepersoner eller ledere før og under implementering af Sikker Kirurgi Tjeklisten på deres sygehus. 7

8 Skemaet er til eget brug, til registrering af baseline data og til måling af ændringer. Generel information Antal kirurgiske senge på afdelingen/sygehuset Antal operationsstuer på afdelingen/sygehuset Ledelsen Anfør navne på nøglepersoner i afdelingsledelserne/sygehusledelsen, der kan støtte brugen af tjeklisten Anæstesiafdelingen Kirurgisk afdeling Operationsafdelingen/ledende sygeplejerske Sygehusledelsen Baseline data Hvor mange operationer blev der udført på afdelingen/sygehuset den seneste uge? den seneste måned? seneste år? Anvendes p.t. en tjekliste ved operationer på sygehuset? 8

9 Er de følgende trin dokumenteret og/eller udføres de? Udfyld første kolonne i skemaet baseret på din umiddelbare opfattelse af forholdene på sygehuset. Saml derefter data i fx én uge på en eller et par operationsstuer og udfyld den anden kolonne på basis af observationerne. Før anæstesi indledes Mundtlig bekræftelse af patient ID, operationssted, indgrebstype og samtykke Operationssted markeret Anæstesisikkerhedstjek apparater/medicin Pulsoximeter ved alle operationer Vanskelige luftveje/aspirationsrisiko vurderet Før incision Operationsteamet præsenterer sig Time out gennemføres Fælles drøftelse af forventede kritiske elementer og faser anæstesi/operation Brug af sterilitetsindikatorer Før patienten forlader operationsstuen Formel postoperativ debriefing Del af aktuelt anvendte rutiner? JA/NEJ Del af aktuelt anvendte rutiner? Del af aktuelt anvendte rutiner? % reelt anvendt i observationsperiode % reelt anvendt % reelt anvendt 9

10 Antibiotika Hvem er ansvarlig for valg og indgift af profylaktiske antibiotika? Hvor gives profylaktisk antibiotika (fx på sengeafdelingen, i venteområde, på operationsstuen) Hvad er det ønskede indgiftstidspunkt i forhold til starttidspunktet for operationen? Resultater Vælg et passende antal patientjournaler (omkring 50) og gennemgå dem med henblik på vurdering af nedenstående spørgsmål Antal journaler gennemgået Hvor mange af patienterne havde kirurgiske infektioner? Hvor mange alvorlige komplikationer havde de? Det anbefales lokalt at definere postoperative komplikationer fx fra udfra denne liste (Sårruptur, Cerebralt insult, Implantat/protesesvigt, Pneumoni, Coma, DVT, Uplanlagt intubation, Hjertestop, Sepsis/septisk shock, Lungeemboli, AMI, Forlænget respiratortid, Nervelæsion, Reoperation, Blødning, Akut nyresvigt) Hvad er 30 dags mortaliteten for kirurgiske patienter på sygehuset? Hvad er den senest konstaterede hyppighed af postoperative sårinfektioner på afdelingen/sygehuset? 10

11 Tidsplan for implementering Skriv hvor mange operationsstuer/operationshold du forventer vil tage tjeklisten i brug Tid Operationsstuer Operationshold 1 uge 1 måned 2 måneder 4 måneder 6 måneder 11

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Gennembrudsmetoden: en metode til at skabe forandring og kvalitetsudvikling

Gennembrudsmetoden: en metode til at skabe forandring og kvalitetsudvikling 741 Gennembrudsmetoden: en metode til at skabe forandring og kvalitetsudvikling Marianne Rosendal & Peter Vedsted I almen praksis som i det øvrige sundhedsvæsen er der et vedvarende behov for implementering

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere