Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014"

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014 Dagsorden Velkomst v. Jørn Lund Præsentation af ROhist Carl Østergaard: Talegenkendelse i Odense Kommune Anne Jensen: Brug af talegenkendelse i Folketingets sekretariat Peter Juel Henrichsen: Hvordan sikrer vi dansk talegenkendelse af høj kvalitet i fremtiden? Frokost Diskussion Præsentation af nye opslagsord i Retskrivningsordbogen Orientering om nævnets rammeaftale med Kulturministeriet for perioden Afslutning Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen, Lotte Dahlmann, Frans Gregersen, Stefan Hermann, Bente Holmberg, Anne Jensen, Ida Jessen, Greta Jørgensen, Rie Kofoed, Helen Købke, Henrik Lorentzen, Jørn Lund, Ivar Lærkesen, Bolette Sandford Pedersen, Mads Poulsen, Dan Sæderup, Lotte Weilgaard, Jørgen Chr. Wind Nielsen, Bente Dahl, Hans Götzsche, Elisabeth Eskelund, Knud-Erik Therkelsen, Hanne Beermann, Michael Wright, Jens Grund, Inger Schoonderbeek Hansen, Pia Juul, Henrik Busch, Birgit Meister, Lisa Winther, Michael Tettinek Fra instituttet: Margrethe Heidemann Andersen, Philip Diderichsen, Pia Jarvad, Eva Skafte Jensen, Anita Ågerup Jervelund, Sabine Kirchmeier-Andersen, Anne Kjærgaard, Anna Kristiansen, Ida Elisabeth Mørch, Lene Rotne, Jørgen Nørby Jensen, Marianne Dall Gæster: Henrik Galberg Jacobsen, Monica von Martens, Stig W. Jørgensen, Carsten Hansen, Carl Østergaard, Peter Juel Henrichsen 1 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

2 Afbud: Ellen Boen, Lisann Troelsen, Benedicte Kieler, Per Lindegaard Hjorth, Jørgen L. Thomsen, Benedicte Kieler, Anita Furu, Martin Kristiansen, Bodil Nistrup Madsen Velkomst Jørn Lund bød velkommen og gennemgik kort punkterne på dagens program. Præsentation af ROhist Rohist blev præsenteret af Anne Kjærgaard, Philip Diderichsen, Anna Hartling. Sprognævnet har fået kroner til ROhist-projektet fra Kulturministeriet suppleret med egenfinansiering i form af opsparede midler fra Projektet har til formål at gøre historiske retskrivningsordbøger tilgængelige på nettet og at få vist udviklingen i retskrivningen på tværs af de forskellige udgaver. På ROhists hjemmeside kan man søge i ordbøger fra 1872 til Under fanen OM ORDBØGERNE kan man se hvilke ordbøger der danner grundlag for projektet. Anne Kjærgaard gjorde opmærksom på at Henrik Galberg Jacobsen velvilligt har stillet sin afhandling om Retskrivningens historie til rådighed. Under fanen LITTERATUR er det muligt at downloade afhandlingen. Philip Diderichsen fortalte at ROhist er lavet efter det svenske forlæg SAOLhist, som der også er henvist til under fanen LITTERATUR. Monica von Martens fra Göteborgs Universitet har udviklet SAOLhist. Man har brugt SAOLhists rammer, men har selv fyldt indhold i ROhist. Man regner med at publikum til ROhist vil være professionelle brugere og sprogligt interesserede. Anna Hartling viste forskellige søgninger i ROhist. Man kan søge på enkeltord, eller man kan foretage en avanceret søgning via *, som repræsenterer flere defaulttegn, eller via?, der repræsenterer et enkelt vilkårligt tegn, eller via en kombination af * og?. Når det søgte ord er fremkommet, kan man via et klik på ordet få oplysninger om bøjning og sammensætningsformer. Man kan nøjes med at udvælge en enkelt ordbog man vil søge i. Anne Kjærgaard gjorde opmærksom på at der i Weekendavisen var en anmeldelse af ROhist, og at Sprognævnet dags dato havde udsendt en pressemeddelelse om ROhist. Desuden ville der komme en video på Youtube i den følgende uge. Sabine Kirchmeier-Andersen takkede de involverede i ROhist: Stig W. Jørgensen, der satte projektet i gang, Monica von Martens, Göteborgs Universitet, der har stået for det tekniske, Carsten Hansen, der har foræret Sprognævnet den elektroniske form af Retskrivningsordbogen fra 1986, Henrik Galberg Jacobsen, der har stillet sin disputats til rådighed, samt de medarbejdere i Sprognævnet der har arbejdet på ROhist-projektet: Anne Kjærgaard, Philip Diderichsen, Anna Hartling, Jørgen Nørby Jensen, Margrethe Heidemann Andersen og Anna Kristiansen. 2 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

3 Jørn Lund påpegede at man kunne tage en mere indgående drøftelse af ROhist på et senere repræsentantskabsmøde når alle havde afprøvet det. Mens man gjorde klar til næste foredragsemne, var der en kort præsentationsrunde. Carl Østergaard: Talegenkendelse i Odense Kommune Carl indledte med at fortælle om de sproglige udfordringer ved at arbejde med talegenkendelse. Et team på 6 mand har i 2 år i Odense Kommune arbejdet med talegenkendelse via systemet NUANCE, der er beregnet til administrativ anvendelse. I Odense Kommune er der ansatte, og man regner med at ca medarbejdere vil være målgruppe for anvendelse af talegenkendelse. Systemet har et bredt vokabular, fordi mange områder er repræsenteret. Det arbejder på baggrund af sandsynlighedsberegning ud fra hvad der tidligere har været brugt, og der er således ingen grammatiske regler. Man har registreret følgende fordel ved anvendelse af talegenkendelse: Lige efter kurset i anvendelse af talegenkendelse er medarbejderen 30 % hurtigere til sit arbejde. Efter 4-5 timers brug af talegenkendelse er medarbejderen 100 % hurtigere til sit arbejde, og det er inklusiv korrektur. Det er nemt at rette i talegenkendelse. Der er ingen stavefejl i svære ord. Bevægelsesapparatet får det bedre. Ved indførelsen af talegenkendelse var der parametre man ikke havde taget højde for. I kommunen skrev man mindre mængder tekst end antaget, og der bliver mindre og mindre skrivearbejde fordi klienter selv skriver deres journaler. Det er erfaringen hos talegenkendelsesbrugerne at de føler sig mindre stresset ved at bruge systemet mens en borger er til stede, sammenlignet med tidligere, hvor de skrev på computeren mens de talte med en borger. Tilbagemeldinger fra borgere hvis sag er blevet behandlet med talegenkendelse, er at der bliver nedfældet en mere korrekt gengivelse af samtalens forløb. Journalen er mere læsevenlig fordi forkortelser er væk, og ordene nu er skrevet helt ud. Carl Østergaard nævnte eksempler på problematiske fænomener ved brug af talegenkendelse: Ord som at og og er der ofte problemer med idet de har det med at forsvinde. Da systemet ikke har regler for stød og tryk, kan tryksvage ord falde ud. Sætningen: Her er lønnen kan blive til Her lønnen. Da systemet heller ikke har nogen grammatik, kan at administrere blive til at administrerer. Det kan være svært at læse korrektur. Da systemet er statistisk baseret, betyder det at indtalte nutidsformer kan blive til datidsformer og omvendt. Der er problemer med genkendelse af sammensatte ord. 3 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

4 Engelske låneord, udenlandske ord og fagudtryk er et andet problem. Et eksempel kunne være: at slide over for en slide. I dag er der 400 daglige brugere af talegenkendelse blandt de ansatte i Odense Kommune, og i 2015 vil der blive gjort en særlig indsats for at få flere ansatte til at bruge systemet. Carl Østergaard vurderede at brugen at talegenkendelse skulle indskrives i lederaftaler og MUS-samtaler hvis brugerantallet skulle forøges. Anne Jensen: Brug af talegenkendelse i Folketingets Administration Anne Jensen fortalte at man i 2007 indførte talegenkendelse i Folketingets Administration. I dag bruger 24 af 240 ansatte i administrationen talegenkendelse. Det bruges i forbindelse med at udarbejde referater af folketingsforhandlinger, hvor 700 timers møder om året refereres. Tidligere havde man tekstbehandlere der nærmest ordret renskrev referatet, og referenterne redigerede derefter teksten som udgjorde den første udgave af referatet. Der blev senere læst korrektur på denne udgave. Anne Jensen gjorde opmærksom på at det havde været svært at rekruttere tekstbehandlere. Da man indførte talegenkendelse, var der behov for et nyt lydanlæg. Anvendelse af talegenkendelse har betydet at referatet hurtigere kommer ud til brugerne eftersom man kun skal igennem et enkelt trin før et referat er færdigt. Man indtaler, samtidig med at man redigerer. Denne førsteudgave af referatet korrekturlæses senere. Den nye teknik har medført ændrede arbejdsrutiner. Ved talegenkendelse opererer systemet med en akustisk profil hvor alle danske lyde har en repræsentation. Derudover har man en ordbog. I ordbogen ligger ord, ikke lemmaer. Der er tale om folketingsord samt almindelige danske ord, og denne ordbog udvides løbende idet man selv lægger ord ind i ordbogen, i ortografisk form og i lydskrift. Talegenkendelsessystemet er baseret på sandsynlighedsstatistik. Der er ingen syntaktiske regler, og der tages ikke hensyn til tryk eller stød. Når brugeren af talegenkendelsessystemet indtaler et ord, omsættes ordet til et lydbillede der sammenlignes med det der er lagret i ordbogen. Anne Jensen påpegede nogle fejltyper i forbindelse med talegenkendelse. Ord hvorpå der er svagtryk kan forsvinde: Der er [da r] mange problemer. => Der mange problemer. Homofone ord bliver forvekslet: Fremmet vs. Fremmed Ord med næsten samme udtale forveksles: Elitær vs. Militær Transskriptionsfejl fra leverandørens side kan bevirke at systemet ikke kan genkende et ord. 4 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

5 Et ord kan genkendes første gang det bruges, men måske ikke næste gang. Dette skyldes at systemet arbejder ud fra sandsynlighedsberegning. Sammensatte ord genkendes og skrives som enkelte ord, altså med mellemrum imellem hvert ord. Anne Jensen konkluderede at anvendelsen af taleteknologi har krævet nye arbejdsmetoder, og at det har taget tid at få indført. Peter Juel Henrichsen: Hvordan sikrer vi dansk talegenkendelse af høj kvalitet i fremtiden? Peter Juel Henrichsen startede med at give en kort præsentation af sig selv. Han er leder af Danish Center of Applied Speech Technology på CBS, også kaldet DanCast, hvor han beskæftiger sig med automatisk talegenkendelse. Peter Juel Henrichsen opererer med en akustisk model (acoustic model, AM), der er fonetisk baseret, og en sprogmodel (language model, LM), der er leksikografisk baseret. Talegenkendelsessystemet søger at vælge den mest sandsynlige fortolkning af en lyd i den akustiske model ud fra en given sprogmodel. Den akustiske model er baseret på lydbølger lavet ud fra et talekorpus med ideel udtale, og hver sproglyd er repræsenteret med én genkender. Den akustiske model fungerer således som en fonetisk ordbog. Sprogmodellen (LM): er dannet ud fra tekstdokumenter. Ved at inddele den indtalte tekst i trigrammer er det nemmere at afsløre hvilke tekstdele der typisk forekommer sammen. I en sætning som Der var så dejligt ude på landet vil trigrammet ude på landet forekomme hyppigere i løbende tekst end så dejligt ude. Eks: Det var så dejligt ude på landet. Det var så var så dejligt så dejligt ude dejligt ude på ude på landet Peter Juel Henrichsen gjorde opmærksom på at de kommuner der har taget talegenkendelse i brug, bruger systemer der er licenseret af Nuance Communication LTD. Nuance Communication LTD er ved at have monopol på markedet, og Peter Juel Henrichsen påpegede at man pga. dette næstenmonopol på markedet ikke skulle regne med forbedringer af systemet da det ikke er tilstrækkeligt rentabelt for virksomheden at forbedre systemer til så lille et marked som det danske. Peter Juel Henrichsen forklarede at en af konsekvenserne ved at entrere med virksomheder som Nuance er at brugerne mister retten til egne data og derved muligheden for at vælge en anden leverandør eller lægge op til konkurrence mellem leverandører for at få den bedste pris. 5 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

6 De IT-progressive kommuner har derfor sluttet sig sammen i netværket OS2, som er et digitaliseringsfællesskab mellem kommuner og offentlige myndigheder der ønsker at samarbejde om open source og open content. Man ligger i OS2-samarbejdet inde med et meget stort tale- og tekstmateriale som efter anonymisering kunne komme andre kommuner til gavn, og på den måde håber man på at skabe volumen nok til at få virksomhederne til at levere bedre kvalitet til en bedre pris og samtidig beholde retten til egne data. Under OS2 er der nedsat en undergruppe, OS2talk. Målet med OS2talk er at skabe den konkurrence i markedet som skal sikre bedre og billigere produkter til talegenkendelse på dansk. Diskussion Der var mulighed for at stille spørgsmål til formiddagens foredrag. Carl Østergaard sagde at talegenkendelse virkede til en vis grad, men han ville gerne vide om talegenkendelse kunne bruges til at oversætte fra et sprog til et andet, og om to sprog kunne tale sammen via talegenkendelse. Peter Juel Henrichsen svarede at der på CBS havde været et forskningsprojekt inden for dette område. Resultatet var at det gik rimelig godt inden for et begrænset domæne. Man havde prøvet mellem sprogene engelsk og spansk. Carl Østergaard spurgte om et system med oversættelse via talegenkendelse ville være inden for rækkevidde inden for en periode af år. Hertil svarede Peter Juel Henrichsen at det troede han ikke umiddelbart fordi man skal lære at tænke i parallelle processorer for computerne før udviklingen på dette område kan rykke. Frans Gregersen syntes at det lød fantastisk, men han mente at der skulle statslig intervention til så sprogteknologi kunne komme mere på banen. Han spurgte om Sprognævnet fik penge til sprogteknologi fra infrastrukturmidler. Han påpegede at alt burde være open source. Han ville endvidere gerne høre hvorfor man i Odense Kommune ikke kørte teksterne der var lavet med talegenkendelse, gennem Word når der skulle korrekturlæses og findes fejl. Carl Østergaard svarede at det desværre ikke virkede, bl.a. fordi ordene sådan set var stavet rigtig nok, men blot genkendt forkert, jf. eksemplet fremmet og fremmed som begge godkendes af stavekontrollen, og at store kunder nok skulle gå sammen for at lægge pres på Nuance før problemet blev løst. Peter Juel Henrichsen nævnte at de havde søgt penge hos Det Strategiske Forskningsråd, men at de ikke havde fået nogen bevilling. Hans Gøtzsche mente at der burde nedsættes en tænketank, for vi har storslåede forskere inden for sprogteknologi. 6 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

7 Dan Sæderup fortalte at han havde anvendt taleteknologi til oversættelse mellem sprogene engelsk og kinesisk via smartphone når han talte med sin kinesiske hustru. Det krævede dog at der var stille når man talte, og at Google, der er blacklistet i Kina, fungerede. Bolette Sandford Pedersen erklærede sig enig med Frans Gregersen. Vi skal have italesat problemerne. Hun påpegede at det var vigtigt at systemerne var robuste på tværs af domæner, og her kunne hun godt se et problem da der ikke findes store tekstsamlinger tilgængelige inden for alle domæner. Anne Jensen og Rie Kofoed spurgte om andre end kommuner kunne være med i OS2talk. Hertil svarede Peter Juel Henrichsen at samarbejdet lå inden for den kreds. Skulle andre inddrages i samarbejdet, skulle det op i OS2talks bestyrelse, men han ville gerne betone at stod det til ham, ville han gerne optage andre. Anne Jensen mente at det var oplagt at samarbejde på nordisk plan fordi der er tale om små sprog som ellers ikke bliver hørt. Sabine Kirchmeier-Andersen svarede at Dansk Sprognævn så sent som i 2012 havde arrangeret et Nordisk Sprogteknologimøde i Lund hvor man bragte udviklere, forskere og brugere af sprogteknologi sammen, og hvor bl.a. Carl Østergaard havde været med. Endvidere har sprogteknologi været tema for det nordiske sprogmøde i I Sprog i Norden findes bidragene fra den konference hvor bl.a. Peter Juel Henrichsen havde et indlæg om taleteknologi. Sabine Kirchmeier-Andersen erkendte at man på det seneste ikke havde gjort så meget i forhold til ministerierne, men man kunne gøre det i samarbejde med fagrådet for fagsprog og sprogteknologi. Sabine Kirchmeier-Andersen påpegede også at man i Norge og Sverige har en sprogbank, og at Finland er på vej med én, men at Danmark stadig ikke har nogen. Knud-Erik Therkelsen foreslog at man kunne henvende sig til A.P. Møllers fonde, der er begyndt at støtte andre områder end tidligere, for der var da en mulighed for at de ville støtte teknologisk udvikling. Frans Gregersen mente at vores eget fagråd skulle kontakte Uddannelses-, Forsknings- og Kulturministeriet. Præsentation af nye opslagsord i Retskrivningsordbogen ved Anita Ågerup Jervelund. En løbende opdatering af Retskrivningsordbogen har været drøftet siden 2012, og den blev vedtaget i Den årlige opdatering vil ikke indeholde normændringer. Der vil således ikke være tale om ændringer i ords staveformer eller bøjningsformer og heller ikke i retskrivningsreglerne. Den løbende opdatering vil omfatte nye opslagsord, nye oplysninger til eksisterende opslagsord, fx sammensætningseksempler, samt tilføjelse af bøjningsformer hvor de måtte mangle. I 7 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

8 retskrivningsreglerne kan der indsættes nye eksempler i forskellige paragraffer for at tydeliggøre reglerne. Et eksempel på en skævhed i normen der ikke bliver rettet op på fordi det ville kræve en ny ordbog, er eksemplerne: paraglidning over for hanggliding. Bl.a. ordbogen Nye Ord i Dansk på nettet og Retskrivningsordbogens søgelog danner grundlaget for de nye ord i Retskrivningsordbogen. Normalt vil Retskrivningsordbogen blive udvidet med ca. 150 ord om året, men i denne omgang er antallet 220. Det er tale om ord der som regel har været i sproget i noget tid, og det nyeste ord er i denne omgang selfie, der stammer fra Nogle af kriterierne for at komme med i den nye ordbog er om et ord er svært at stave, og om det har en vis almindelighed i sproget. I denne opdatering har fokus været på ord fra områder der ikke har været repræsenteret tilstrækkeligt tidligere: fodbold, mad, nye familieformer. Derudover har man udfyldt ordhuller, fx fandtes uploade, men ikke upload og uploading. Den løbende opdatering kræver nye arbejdsgange. Den betyder samtidig at Retskrivningsordbogen på nettet og den trykte papirudgave af Retskrivningsordbogen (seneste udgave fra 2012) ikke længere er identiske og med tiden vil fjerne sig mere og mere fra hinanden. Fordelen ved den årlige opdatering er at Retskrivningsordbogen på nettet løbende forbedres. Den nye opdaterede version af Retskrivningsordbogen på nettet frigives den 8. december Spørgsmål og kommentarer Anne Jensen spurgte om man i Folketinget kunne få stillet den opdaterede netversion af Retskrivningsordbogen til rådighed før den 8. december. Hertil svarede Anita Ågerup Jervelund at det desværre ikke var muligt da man ville justere på den fra nu og op til frigivelsen den 8. december. Hans Gøtzsche syntes at man skulle overveje et opslagsord som Aspergers syndrom da det havde fået en betydningsdrejning og nu kunne bruges som skældsord. Han påpegede endvidere at et ord som erhvervs-ph.d. havde dobbeltbetydning idet det kunne betegne såvel en studerende som en person der havde færdiggjort uddannelsen. Anita Ågerup Jevelund svarede at man i sådanne tilfælde måtte have det tydeliggjort ud fra et eksempel. Henrik Galberg Jacobsen nævnte at han da han hørte om den løbende opdatering af Retskrivningsordbogen på nettet, havde været ret foruroliget, men efter at have hørt Anita Ågerup Jervelunds præsentation var han det ikke længere. Orientering om nævnets rammeaftale med Kulturministeriet for perioden ved Sabine Kirchmeier-Andersen. Sabine Kirchmeier-Andersen forklarede at formålet med hendes gennemgang var at orientere om de overordnede linjer i aftalen. 8 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

9 Sprognævnet har først modtaget Finansministeriets og Kulturministeriets endelige vejledning til rammeaftalen nu, og derfor ville der kunne være ting der skulle justeres. Sprognævnets målsætninger for de kommende 4 år bygger på den rundsendte omverdensanalyse og nævnets strategi, som er under udarbejdelse. Den økonomiske ramme vil være omkring 2 millioner fordelt hen over de 4 år, og man regner med at rammeaftalen er underskrevet 1. december Rammeaftalen har betydning for Sprognævnets videre udvikling. Sprognævnet skal stadig tage sig af kerneområderne: Forskning, Retskrivningsordbogen samt Råd og oplysning, men rammeaftalen giver også mulighed for at drive udviklingen fremad på de områder som vi bliver enige om at prioritere. Sabine Kirchmeier-Andersen fastslog at vi fx med vores to nye ph.d.-studerende, Anna Kristiansen og Lene Rotne, havde fået mere fokus på sproget i de nye digitale platforme, et mål som vi havde sat os i den seneste rammeaftale, og som nu er nået. I Fagrådet for fagsprog og sprogteknologi havde man talt om at etablere en national termbank og et sprogteknologisk netværk. Sprognævnet vil gerne bidrage til styrkelsen af dansk i folkeskolen, og man vil gerne kigge på hvordan stavekontroller påvirker brugernes opfattelse af normen. Sprognævnet vil gerne i dialog med uddannelsessystemet og offentlige institutioner. Man vil fx gerne lave en skoletjeneste for lærere og undervisere. I den forbindelse nævnte Sabine Kirchmeier- Andersen at Sprognævnet snart udgiver en håndbog om korrekt stavning forfattet af Ida Elisabeth Mørch. Sabine Kirchmeier-Andersen påpegede at Sprognævnet med vedtagelsen af Tegnsprogsrådet får en ny opgave, men at man ikke kan komme i gang før finansloven er vedtaget i december. Der vil derfor kun være enkelte mål for arbejdet med tegnsprog i rammeaftalen. Spørgsmål og kommentarer Anne Jensen spurgte om der ud fra de nævnte punkter på side 4 var tale om at Sprognævnet ville fokusere på bedre formidling, hvilket Sabine Kirchmeier-Andersen bekræftede. Anne Jensen syntes at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) burde nævnes under samarbejde med andre på side 6 da DSL allerede er en vigtig samarbejdspartner. Anne Jensen påpegede endvidere ud fra side 9 at Sprognævnet også burde være synligt i MetroXpress, der er et udbredt medie. Anne Jensen nævnte også at det var vigtigt at nævnet samarbejder med de mange dygtige aktører som findes inden for området sprogpolitik/klart sprog, og som besidder meget stor viden og erfaring som nævnet kan nye godt af. Nina Møller Andersen spurgte om alle fagråd har været inde over rammeaftalen, og Sabine Kirchmeier-Andersen svarede at det havde de ikke. Peter Juel Henrichsen påpegede at en fonetisk ordbog mangler i sammenhæng med Retskrivningsordbogen. Afslutning 9 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

10 Jørn Lund takkede for et godt møde. Han syntes at de mange indslag havde været lærerige, men lovede at programmet ved næste repræsentantskabsmøde vil blive knap så presset så der er mere tid til diskussion. Sabine Kirchmeier-Andersen bad alle tænke over rammeaftalens indhold, og hun betonede at man i repræsentantskabet var meget velkommen til at ringe eller skrive vedrørende de tanker man havde gjort sig i forbindelse med rammeaftalen. 10 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011 Referat af 2. møde i s repræsentantskab 7. oktober 2011 Mødet fandt sted på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen (Lektoratsudvalget under

Læs mere

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2012 2. Retskrivningsordbogen 2012, kontrakter, lancering og økonomi 3. Sprognævnets ordliste 2001 4. Opfølgning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

1 5. M ø d e o m U d f o r s k ni n g e n a f D a n s k S p r o g. d e n 9. 10. oktober 2014

1 5. M ø d e o m U d f o r s k ni n g e n a f D a n s k S p r o g. d e n 9. 10. oktober 2014 1 5. M ø d e o m U d f o r s k ni n g e n a f D a n s k S p r o g d e n 9. 10. oktober 2014 Program Mødet afholdes på Afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser Møde i Selskab for Nordisk Filologi 30. oktober 2008 Jakob Halskov Projektforsker, ph.d. Dansk Sprognævn jhalskov@dsn.dk Disposition

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNES 10.KLASSECENTER. www.10vk.dk. 10. ved Kløften. Skriftlige prøve. Skriftlige prøver Haderslev Kommune 2013

HADERSLEV KOMMUNES 10.KLASSECENTER. www.10vk.dk. 10. ved Kløften. Skriftlige prøve. Skriftlige prøver Haderslev Kommune 2013 Skriftlige prøve Skriftlige prøver Haderslev Kommune 2013 1 NYE TIDER Søndag d. 12. maj Mandag d. 13. maj Tirsdag d. 14. maj Onsdag d. 15. maj Onsdag d. 22. maj Mødetid 17.00-19.00 13.15-16.30 12.45-17.00

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere