Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer."

Transkript

1 CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet Resumé af forsøgsarbejdet Baggrunden for forsøgsarbejdet er, at mennesker i skriftsproglige vanskeligheder i dag har mulighed for at få støtte i deres skriveproces ved hjælp af it mer. Disse muligheder skal udnyttes optimalt for at gavne brugeren, og der findes ikke let anvendelige redskaber til systematisk at lave personlige indstillinger af programmernes ordforslag. Formålet med dette projekt er derfor at udvikle et Redskab til en Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer, RIOO, der sigter mod at få flest muligt relevante forslag til brugeren med stavevanskeligheder. Vi antager, at en sådan indstilling vil støtte skriveprocessen og forbedre resultatet af skriveprocessen for unge i skriftsproglige vanskeligheder. Forsøgsarbejdets målgruppe er elever på landets ordblindeefterskoler og deres lærere, der gennem afprøvninger skal bidrage til at udvikle et brugbart redskab. Projektets 3 faser har hver deres hovedformål. Fase 1 fokuserer på udviklingen af ordmaterialet i den staveprøve, der indgår i RIOO. Fase 2 har som fokus at videreudvikle RIOO med henblik på den praktiske anvendelighed og fase 3 har til formål at give lærere på landets ordblindeefterskoler mulighed for at anvende den endelige version af RIOO. Afslutningsvis skal forsøgsarbejdets resultater sammenfattes, evalueres og formidles. Baggrund for forsøgsarbejdet Stavevanskeligheder er et omfattende problem for unge og voksne, der ikke kan leve op til de skriftsproglige krav, de møder i hverdagen. I dag findes teknologiske muligheder for støtte i skriveprocessen, men det er væsentligt, at disse muligheder udnyttes optimalt. Der findes itprogrammer, der giver ordforslag til brugerens staveforsøg. Ordforslagene fremkommer ud fra det brugeren skriver, og skrives for mange forkerte bogstaver, kommer der ingen forslag. Ordforslagsprogrammer kan indstilles til at give forslag, selvom brugeren skriver forkerte bogstaver. Denne type individuel opsætning kaldes alternative forslag i programmet CD-ORD og korrektur i programmet ViseOrd. I denne projektbeskrivelse omtaler vi dette som individuel 1

2 opsætning, selv om funktionen kun er en afgrænset del af de muligheder, programmerne har for individuelle opsætninger. Programmerne giver også mulighed for at vælge andre individuelle opsætninger, fx antal tegn før ordforslag vises og til-/fravalg af ordbøger, men disse er ikke fokus for forsøgsarbejdet. Et tidligere forsøgsarbejde på landets ordblindeefterskoler, Unge ordblinde skriver løs med it, konkluderer, at eleverne tilsyneladende ikke er blevet bedre til at udnytte et i skriveprocessen på trods af undervisning i og arbejde med programmet. Der peges som en af flere mulige forklaringer på, at eleverne ikke har udnyttet muligheden for at lave personlige indstillinger for ordforslagene. Der findes endnu ikke et egnet redskab til dette. En individuel indstilling af ordforslag sigter mod at få flest muligt relevante forslag til brugeren med stavevanskeligheder. Vi antager, at en indstilling der tager højde for den danske ortografis uregelmæssigheder og afhjælper vanskeligheder med disse, vil støtte skriveprocessen og forbedre resultatet af skriveprocessen for unge i skriftsproglige vanskeligheder. LæseTek har arbejdet med at udvikle et redskab, hvis resultat skal bruges til individuel opsætning af mer. Der eksisterer derfor en pilotversion af redskabet, der skal videreudvikles i dette forsøgsarbejde. Den nuværende pilotversion er afprøvet på 26 folkeskoleelever med bevilget it-rygsæk fra Holbæk Kommune. Forsøgsarbejdets formål Formålet er at udvikle et redskab, en staveprøve, der gør det muligt for lærere at opsætte mer mest hensigtsmæssigt ved at afklare, hvilke personlige indstillinger den enkelte elev har mest brug for. Redskabet skal udvikles og afprøves med henblik på, om eleverne med et individuelt opsat program ud fra staveprøven får de ordforslag, de søger. Således forventer vi, at unge i skriftsproglige vanskeligheder støttes bedst muligt i deres skriveproces. Det kan vi undersøge ved at se, om eleverne laver færre stavefejl i staveprøven ved brug af programmet, efter det er opsat ud fra staveprøvens resultater end uden brug af. Vi forventer, at der vil være færre stavefejl med brug af det individuelt opsatte program. Delmålene i forsøgsarbejdet er 1. At udvikle et redskab til individuel opsætning af mer, RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. 2. At gøre RIOO brugbart for lærere på landets ordblindeefterskoler. 3. At gøre lærere på landets ordblindeefterskoler i stand til at anvende RIOO. Forsøgsarbejdet er opdelt i 3 faser. Formålet i fase 1 er at afprøve ordmaterialet i staveprøven samt virkningen af met opsat udfra staveprøven. I fase 2 er formålet herudover at udvikle staveprøven til et brugbart redskab for lærerne. I fase 3 er formålet at gøre 2

3 lærere på landets ordblindeefterskoler i stand til at anvende redskabet til at opsætte mer individuelt. Forsøgsarbejdets målgruppe er elever og lærere på landets ordblindeefterskoler. Det forventes, at forsøgsarbejdets resultat efter projektets afslutning vil kunne bruges til andre elevgrupper i skriftsproglige vanskeligheder både i grundskolen, uddannelsessystemet og til voksne i erhverv og ordblindeundervisning. Projektets aktører Ordblindeefterskolerne har praksiserfaring med undervisning af unge i skriftsproglige vanskeligheder samt anvendelsen af læse- skrivestøttende it-programmer. Lærerne skal bidrage til forsøgsarbejdet ved at afprøve redskabet i praksis. Center for Specialundervisning i Holbæk har siden 2007 etableret et center for læsning og læseteknologi, LæseTek. Her er ansat audiologopæder og speciallærere med speciale i læsning, læsevanskeligheder og læseteknologi. LæseTeks medarbejdere har arbejdet med udviklingsforsøg med fokus på læsning og it i flere sammenhænge og udgør en kompetenceenhed med specialiseret viden om læsevanskeligheder og anvendelsen af læseteknologi. Holger Juul, lektor ved Center for læseforskning, Københavns Universitet, kan bidrage med konsulentbistand, når ordmaterialet i staveprøven skal gennemgås og udvælges ud fra sprogvidenskabelige kriterier. Beskrivelse af forsøgsarbejdet Fase 1: Testversion 1 Fra 1. maj december 2010 Justering af nuværende version og udarbejdelse af Testversion 1: Den eksisterende pilotversion skal justeres og videreudvikles til RIOO, testversion 1, der skal anvendes i forsøgsarbejdet. Ordmaterialet i staveprøven skal gennemgås og udvælges ud fra flere sprogvidenskabelige kriterier. Udviklingsarbejdet skal foretages af konsulenter på LæseTek med konsulentbistand fra Holger Juul, Københavns Universitet. Afprøvning af testversion 1 (T#1): Diagnostisk staveprøve RIOO uden Opsætning af program RIOO med opsat Analyse af data Alle elever LæseTek LæseTek 3

4 : Fase 1 afvikles på en ordblindeefterskole, der ønsker at bidrage til projektets udvikling, skole 1. Eleverne på skole 1 skal gennemføre en diagnostisk staveprøve. Resultaterne fra det diagnostiserende materiale skal bruges til at inddele eleverne på tre niveauer i forhold til deres funktionelle stavefærdighed. Der skal udvælges 10 testelever på hvert niveau, dvs. i alt 30 testelever. Uddannelse af testlærere: Skole 1 udpeger testlærere blandt skolens lærere. Testlærere til testversion 1 skal deltage i kursus med henblik på at kunne anvende staveprøven og lægge individuelle profiler ind i met. Undervisningen fortages af konsulenter fra LæseTek. Testforløb: De 30 udvalgte testelever fordelt på 3 niveauer skal deltage i et testforløb for indsamling af data. Testlærerne gennemfører testningen med RIOO uden. Analyse og opsætning: Det indkomne ordmateriale skal analyseres med henblik på to ting. Den enkelte elevs besvarelse skal omsættes til en individuel profil med relevant opsætning. Derudover skal det indkomne ordmateriale analyseres med henblik på justering af staveprøven til en testversion 2. Konsulenter fra LæseTek foretager dette arbejde. De individuelle profiler sendes til skole 1, hvor testlærerne lægger profiler på testelevernes pc. Testforløb, fortsat: Herefter skal eleverne gennemføre staveprøven RIOO igen, men nu med individuelt opsat aktivt. Testlærere skal udføre testningen. Indkomne data fra RIOO med opsat ordforslagprogram analyseres af konsulenter fra LæseTek med henblik på justering til testversion 2. Fase 2: Praksisudvikling, Testversion 2 Fra 1. januar august 2011 På baggrund af analysen af resultater fra afprøvning af testversion 1 udarbejdes en testversion 2 af konsulenter fra LæseTek med konsulentbistand fra Holger Juul, Københavns Universitet. Uddannelse af testlærere: En anden ordblindeefterskole, der ønsker at bidrage til projektets udvikling, kaldes skole 2. Skole 2 udpeger testlærere blandt skolens lærere. Testlærere til testversion 2 skal deltage i kursus med henblik på at kunne anvende staveprøven, registrere svar, lave individuelle opsætninger og lægge individuelle profiler ind i met. Undervisningen fortages af konsulenter fra LæseTek. Afprøvning af testversion 2 (T#2): RIOO uden Opsætning af program RIOO med opsat Analyse af data og opsætninger Testlærere LæseTek 4

5 Testforløb: 30 tilfældigt udvalgte testelever fra skole 2 skal deltage i et testforløb for indsamling af kvantitative data. Testlærerne gennemfører testning med RIOO uden. Analyse og opsætning: Det indkomne ordmateriale skal analyseres med henblik på to ting. Den enkelte elevs besvarelse skal omsættes til en individuel profil med relevante indstillinger. Dette arbejde foretages nu af testlærerne på skole 2. Derudover skal det indkomne ordmateriale analyseres med henblik på justering af staveprøven til en endelig version. Konsulenter fra LæseTek foretager dette arbejde. De individuelle profiler lægges på testelevernes pc af testlærerne. Testforløb, fortsat: Herefter skal eleverne gennemføre RIOO igen, men nu med individuelt opsat aktivt. Testlærere skal udføre testningen. Indkomne data fra RIOO med opsat analyseres af konsulenter fra LæseTek med henblik på justering til en endelig version. Desuden skal opsætningerne af de individuelle profiler analyseres med henblik på i hvor høj grad testlærerne har kunnet omsætte resultaterne fra staveprøven til at opsætte programmet hensigtsmæssigt for den enkelte elev. Der skal afholdes et møde med involverede testlærere og konsulenter fra LæseTek med henblik på yderligere praksisudvikling af den endelige version ud fra erfaringerne fra afprøvningen. Fase 3: Endelig version Fra 1. august oktober 2011 På baggrund af ovenstående udarbejdes en endelig version af RIOO samt en vejledning i brugen af redskabet. Arbejdet udføres af konsulenter fra LæseTek. Lærere på landets ordblindeefterskoler tilbydes kursus i brugen af den endelige version af redskabet, RIOO. Konsulenter fra LæseTek tilrettelægger og gennemfører kurserne i samarbejde med ordblindeefterskolerne. Fase 4: Afslutning Fra 1. november december 2011 Forsøgsarbejdets resultater vil blive evalueret og sammenfattet i en afsluttende rapport og den endelige version af RIOO skal gøres tilgængelig for ordblindeefterskolerne. Konsulenter fra LæseTek vil gennemføre dette arbejde i overensstemmelse med Skolestyrelsens retningslinjer. Fra 1. januar 2012 Forsøgsarbejdets resultater skal formidles i artikler og på relevante konferencer af konsulenter fra LæseTek efter Skolestyrelsens retningslinjer. 5

6 Evt. udgivelse og digitalisering af RIOO ligger uden for dette projekts rammer. Firmaer bag mer kan være relevante i forhold til eventuel udgivelse af redskabet. Forankring og videreførelse i drift efter den planlagte forsøgsperiode ligger hos LæseTek. Forsøgsarbejdets organisatoriske udmøntning Forsøgsarbejdets organisering Projektet tilknyttes en styregruppe, som er ansvarlig for projektets overordnede ledelse og gennemførelse. Styregruppen skal sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de retningsliner som er afstukket af Skolestyrelsen, for at bevillingstilsagnet kan opretholdes, herunder udarbejdelse af regnskab. Styregruppen varetager kontakten til Skolestyrelsen vedrørende administrative og økonomiske spørgsmål. I styregruppen sidder repræsentanter fra ordblindeefterskolerne, Ordblindeefterskolernes Netværksbestyrelse og LæseTek. En projektgruppe er ansvarlig for den konkrete gennemførelse af projektet på baggrund af projektbeskrivelsen og styregruppens retningslinjer. I projektgruppen sidder repræsentanter fra ordblindeefterskolerne og LæseTek. Det er LæseTeks opgave at sikre projektets faglige fastholdelse. LæseTek foretager afrapportering og formidling således som det beskrives i Skolestyrelsens bevillingstilsagn. LæseTek har rettighed over det endelige produkt med henblik på videreudvikling og spredning til andre brugergrupper. Det er ordblindeefterskolerne, som er projektets ansøger. Deres opgave er at sikre den praktiske gennemførelse på de enkelte skoler. Ved projektets afslutning råder ordblindeefterskolerne over det udviklede produkt til fri afbenyttelse på skolerne. Budget Vedlagt Lundemarksvej 24, 4300 Holbæk. Stine Engmose tlf , Sanne Østergaard tlf , Kirstine Heyde tlf , .: Bent Saabye Jensen tlf , .: Aase Jørgensen tlf , Minna Nørgaard Bruun tlf , .: LæseTek er en del af CSU-Holbæk Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf: / fax: hjemmeside: 6

Unge ordblinde skriver løs med it

Unge ordblinde skriver løs med it Unge ordblinde skriver løs med it Holger Juul og Julie Kock Clausen Projektrapport Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009 Indhold Resume 3 Forord 4 Indledning 6 Undersøgelsens grundspørgsmål

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Lyt, læs og lær - læseteknologi i skolen

Lyt, læs og lær - læseteknologi i skolen Lyt, læs og lær - læseteknologi i skolen Bent Saabye Jensen, projektkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning og Stine Fuglsang Engmose, audiologopæd, LæseTek, CSU-Holbæk I Holbæk Kommune har alle kommunale

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Det går bedre med - et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler

Det går bedre med - et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler Det går bedre med - et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler Redaktør Birgit Dilling Jandorf Dansk Videnscenter for Ordblindhed Det går bedre med - et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Dato 25. februar 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Læsning

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere