TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Frants Nielsen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Elise Andersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser PAB, årsregnskab Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger Renovering af daginstitutioner Askeløkkevej 7 - Dispensation fra Lokalplan Dispensation fra højde i vejskel - Filskovvej Dispensation fra Lokalplan 47B for etablering af overkørsel Landzonetilladelse til asfaltdeponi i lufthavnens syd afsnit VVM Screening af anlæg til opbevaring af knust asfalt i Københavns Lufthavn Godkendelse af skitse på Pl. Irlandsvej - Fløj E Adgang til at få hævet bebyggelsesprocenten i parcelhuskvarterer Retningslinjer for CPHs reklameskiltning - LUKKET SAG...27 Bilagsoversigt

3 Bygge- og Ejendomsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/13076 Sagsansvarlig: dho.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Dagsordenen godkendtes. 2

4 Bygge- og Ejendomsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/40469 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ A) Københavns Byret har afsagt dom i sagen om indretning af fitnesscenter på ejendommen, Præstefælledvej 16, i strid med lokalplan 72. Kommunen fik medhold. B) Natur- og Miljøklagenævnet har ændret Naturstyrelsens afgørelse til et afslag på dispensation til at opstille 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udskrift af dom afsagt grundejer I/S Hadsundvej /15 2 Åben Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 65329/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 3

5 Bygge- og Ejendomsudvalget d PAB, årsregnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 15/12734 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ PAB har fremsendt regnskaber for året 2013 til gennemgang i Kommunalbestyrelsen i medfør af bekendtgørelsen om drift af almene boliger 71. Regnskabet er revideret uden forbehold fra revisionen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Boligforeningen: overskud kr. Overskuddet overføres til egenkapitalen. Afdeling Postparken underskud kr. Underskuddet overføres til konto 407 (opsamlet resultat, der herefter udviser en saldo på kr.). Huslejen var på balancetidspunktet 684,04 kr./m2. Der har været forhøjelse pr med 13 kr./m2. Afdeling Vinkelhuse overskud kr. Overføres til konto 407, der herefter udviser en saldo på kr. Huslejen var på balancetidspunktet 756,15 kr./m2. Der har været forhøjelse pr med 33 kr/m2. Afdeling Televang overskud kr. Overskuddet anvendes til ekstraordinær afskrivning på forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 841,84 kr./m2. Der har været forhøjelse pr med 26 kr./m2. Afdeling Holdkærparken overskud kr. Overskuddet anvendes til ekstraordinær afskrivning på forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 998,15 kr./m2. Der har været forhøjelse pr med 10 kr./m2. 4

6 Bygge- og Ejendomsudvalget d INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1) at årsregnskaberne fra PAB 2013 anbefales over for Kommunalbestyrelsen til godkendelse. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Postparken 2013.pdf 88354/15 2 Åben Vinkelhuse 2013.pdf 88355/15 3 Åben Televang 2013.pdf 88357/15 4 Åben Holdkærparken 2013.pdf 88358/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 5

7 Bygge- og Ejendomsudvalget d Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/686 Sagsansvarlig: alo.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Der er i 2015 afsat kr. på investeringsoversigten til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne. Skolerne har fremsendt deres ønsker, og Teknisk Forvaltning har efterfølgende udarbejdet et forslag med fordeling af puljebeløbet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til fordeling af puljebeløbet for vedligeholdelse af kommunens skoler, Ungdomsskole og Heldagsinstitution. Skolerne har fremkommet med ønsker til skolepuljen, som Teknisk Forvaltning har prioriteret og sendt tilbage til skolerne i høring. HØRING Skolebestyrelsernes høringssvar er vedlagt som bilag. Der er ikke indkommet høringssvar fra Korsvejens skole, Kastrupgårdsskolen og Heldagsinstitutionen. ØKONOMI Anlægspuljen til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne er i 2015 budgetlagt med kr. Teknisk Forvaltning indstiller prioriteret anvendelse af puljen. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, 1. at forslag til fordeling af puljebeløbet godkendes 2. at der til anlægsprojekt Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler frigives de afsatte kr. 6

8 Bygge- og Ejendomsudvalget d /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skolernes høringsvar 45693/15 2 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Løjtegårdsskolen.pdf 54833/15 3 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Korsvejens skole.pdf 54832/15 4 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Kastrupgårdsskolen.pdf 54831/15 5 Åben vedligeholdelsesarbejder for Heldagsinstitutionen.pdf 54830/15 6 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Ungdomsskolen.pdf 54828/15 7 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Tårnbygårdsskolen.pdf 54827/15 8 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Skottegårdsskolen.pdf 54826/15 9 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Skelgårdsskolen.pdf 54825/15 10 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Pilegårdsskolen.pdf 54824/15 11 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Nordregårdsskolen.pdf 54823/15 12 Åben Økonomisk oversigt, fordeling af puljebeløb.pdf 54829/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. 7

9 Bygge- og Ejendomsudvalget d Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/26390 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på Kommunale bygninger UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har revideret listen over registrerede udestående arbejder, som ikke kan dækkes indenfor det afsatte driftsbudget. Teknisk Forvaltning har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge. Teknisk Forvaltning peger på 3 problemstillinger, som Økonomiudvalget bør overveje: 1. Bygningen, Ved Diget 28-30, Schæffergården, trænger til istandsættelse. Af praktiske årsager afsættes et begrænset beløb til nødtørftigt at sikre ladebygningen, tilhørende Schæffergården, mod sammenfald, idet der forudsættes en eventuel senere særlig bevilling til hovedistandsættelse af gården. 2. Der foreslås udbedring af klimaskærm på Brandstationen, ved Rotunden, hvor det regner ind. Såfremt denne renovering bliver overflødiggjort ved eventuel nødvendig om/tilbygning af brandstationen i forbindelse med opbygning af den nye organisation af beredskabet i Københavnsområdet, foreslås det, at midlerne bruges til næste prioriterede bygning på prioriteringslisten. 3. Renovering af lejligheder i Televænget efter fraflytning er i indeværende år begrænset til mindst muligt under hensyntagen til, at renoveringerne kun skal fungere indtil 2016, hvor en større totalrenovering af Televænget iværksættes. Teknisk Forvaltning indstiller, at midlerne, afsat til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Teknisk Forvaltning har angivet på listen hvilke opgaver, der kan forventes afholdt indenfor budgettet. ØKONOMI Der er opgaver for 18 mio. kr. til planlagt vedligehold. I budget 2015 er der afsat 17,4 mio. kr. til Ekstraordinære Ejendomsudgifter på de kommunale bygninger, heraf er kr. reserveret til planlagt vedligehold. 8

10 Bygge- og Ejendomsudvalget d Indenfor kontoen for Ekstraordinære ejendomsudgifter har Økonomiudvalget den 17. december 2014, efter anbefaling, frigivet kr. til akut vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem af budget PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /BGR 1. at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes, og at der hertil frigives kr. 2. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udføre yderligere arbejder fra den prioriterede liste i det omfang, der er midler til at udføre dem i deres helhed, hvis listede arbejder bliver billigere eller bortfalder. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over puljearbejder Endelig version 79082/15 2 Åben Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutions- og plejehjemsområdet /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. 9

11 Bygge- og Ejendomsudvalget d Renovering af daginstitutioner 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/8229 Sagsansvarlig: BHO.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 1,0 mio. kr. til renovering af bygninger på dagsinstitutioner. Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner. Teknisk Forvaltning planlægger renoveringer på: 1. Stavlundvej 29, ny tagbelægning etape 2 af 2 2. Ugandavej 147, ny tagbelægning og efterisolering 3. Oliefabriksvej 180, ny tagbelægning og efterisolering 4. Stavlundvej 29, delvis udskiftning af plankeværk Arbejderne er prioriterede, men ikke endeligt budgetsat. Om alle arbejder kan udføres afhænger af licitationsresultaterne. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i år PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det over for Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefales, 10

12 Bygge- og Ejendomsudvalget d at puljen Renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner på 1,0 mill. kr. frigives og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Proiritering af renoveringspulje /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget videresender sagen med anbefaling. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. 11

13 Bygge- og Ejendomsudvalget d Askeløkkevej 7 - Dispensation fra Lokalplan 73 Åben sag Sagsnr.: 15/2398 Sagsansvarlig: rrj.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Ejeren af ejendommen, Askeløkkevej 7, har ansøgt om dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen til opførelse af en carport sammenbygget med endegavlen for rækkehusblokken uden for de udlagte byggefelter hertil. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen reguleres af Lokalplan 73 (LP73) af 17. december 1991 og er beliggende i lokalplanens delområde 2 B. Ifølge LP og 6.10 må der kun opføres garager/carporte inden for delområde 1, eller der kan opføres et garageanlæg på matrikelnummer 5,-hi, som er beliggende i delområde 2 B. Garager/carporte må kun placeres i baghaven eller alternativt for enderækkehusene, for enden af stikvej kan garager placeres ved gavl, jf. LP Ejeren af ejendommen, Askeløkkevej 7, ansøger om dispensation til at opføre en dobbeltcarport i fællesskab med naboejendommen, Askeløkkevej 9, således at de hver har én parkeringsplads. Carporten er på ca. 30 m 2 i alt (ca. 15 m 2 til hver ejendom) og sammenbygges med rækkehusgavlene på de to rækkehusblokke, således at carporten er let tilbagetrukket fra Askeløkkevej. Carporten kræver en dispensation fra LP og 6.9. Forvaltningen kan oplyse, at der på 2 ejendomme på Askeløkkevej er opført carport (8 og 17). Ifølge byggesagsarkivet er carportene godkendt således: - Ejendommen nr. 8 har en carport på 16,9 m 2 (heraf indbygget udhus på 6,1 m 2 ), som er sammenbygget med rækkehusgavlen, og som er godkendt den 19. december 1983, altså før lokalplanen er vedtaget. -Ejendommen nr. 17 har en carport på 14,5 m 2, som en sammenbygget med rækkehusgavlen, og som er godkendt den 10. oktober 1983, altså før lokalplanen er vedtaget. Endvidere kan forvaltningen oplyse, at der tidligere har været en carport på 14,5 m 2 på Askeløkkevej 7, som blev godkendt den 15. januar 1990, før lokalplanen er vedtaget. Yderligere kan det oplyses, at matriklerne for enderækkehusene af rækkehusblokkene på Askeløkkevej typisk er på ca. 400 m 2, hvilket er ca. 130 m 2 større end de øvrige matrikler på Askeløkkevej. 12

14 Bygge- og Ejendomsudvalget d Det er forvaltningens vurdering, at en dispensation vil være i overensstemmelse med lokalplanens formålsbestemmelser om at skabe mulighed for carporte og garager, samt at bevare helhedspræget i den eksisterende rækkehusbebyggelse. Forvaltningens indstiller, at der meddeles dispensation til opførelse af garager/carporte sammenbygget med endegavle af rækkehusblokke inden for lokalplanens delområde 2 (i overensstemmelse med det ansøgte). Det skal nævnes, at carportbyggeriet umiddelbart overholder bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) for carporte og lignende mindre bygninger. HØRING Såfremt udvalget ønsker at meddele dispensation til det ansøgte, forudsætter det, at ansøgningen udsendes i naboorientering i overensstemmelse med Planlovens 20, før en evt. dispensation kan meddeles. Link til Planloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144425#kap5 LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 73 af den 17. december Kommunalbestyrelsen kan efter Planlovens 19 give dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Link til Lokalplan 73: Link til Planloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144425#kap5 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at der meddeles dispensation til opførelse af garager/carporte sammenbygget med rækkehusblokkenes endegavle inden for lokalplanens delområde 2, under henvisning til, at det ansøgte ikke skiller sig ud fra eksisterende byggerier inden for området samt til, at lokalplanens formål er at skabe muligheder for carporte og garager. BILAG Bilag 1: Luftfoto over Askeløkkevej. Bilag 2: Plantegning over ansøgte carport. 13

15 Bygge- og Ejendomsudvalget d Bilag 3: Kopi af ansøgning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kopi af ansøgning 82776/15 2 Åben Plantegning over ansøgte carport 72910/15 3 Åben Luftfoto med markering 89406/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 14

16 Bygge- og Ejendomsudvalget d Dispensation fra højde i vejskel - Filskovvej 7 Åben sag Sagsnr.: 15/6853 Sagsansvarlig: rrj.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Ejeren af ejendommen, Filskovvej 7, har ansøgt om tilladelse til at opføre en garage med en total højde på 3,5 meter i vejskel, hvilket overskrider den byggeretslige højde med i alt 1,0 meter. Kan ansøgningen ikke imødekommes, vil ejeren alternativt ansøge om tilladelse til en total højde på i alt 3,0 meter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejeren af ejendommen, Filskovvej 7, ansøger om tilladelse til at opføre en 43 m 2 stor garage med en total højde på i alt 3,5 meter målt fra terræn (Indstilling 1). Garagen skal placeres i vejskellet foran det eksisterende beboelseshus og udføres med saddeltag. Ejeren har begrundet sin ansøgning med, at han vil benytte en del af garagen til at male i og derfor ønsker den ekstra loftshøjde for at få et mere åbent rum hertil. Derudover mener han, at bygningen vil være bedre tilpasset husets arkitektoniske udtryk med den høje tagrygning. Såfremt udvalget ikke kan imødekomme ejers ansøgning om en højde på 3,5 meter, ønsker han, at udvalget tager stilling til en alternativ ansøgning om en garage med en total højde på i alt 3,0 meter målt fra terræn (Indstilling 2). Ifølge de byggeretslige bestemmelser i BR10 kan Kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende en garage eller lignende mindre bygning, der ikke overstiger en højde på 2,5 meter fra terræn inden for en afstand af 2,5 meter fra skel mod nabo, vej eller sti, jf. BR10 kap , stk. 2, nr. 1. Hvis byggeriet ikke opfylder betingelsen herom, skal byggeriet behandles efter en samlet helhedsvurdering, jf. BR10 kap Det er forvaltningens vurdering, at byggeriet er ikke i strid med de gældende bestemmelser i LP43 og LP50. Garagen kræver i begge tilfælde en tilladelse efter en helhedsvurdering af byggeriet, jf. BR10 kap. 2. Forvaltningen skal ved en helhedsvurdering vurdere 6 kriterier: 1. Bebyggelsens omfang. 2. Områdets karakter. 3. Lysforhold og indbliksgener. 4. Opholdsarealer. 5. Parkeringsforhold. 6. Bebyggelse i randområder. Forslag 1: Det er forvaltningens vurdering, at bebyggelsens omfang i forhold til højden på 3,5 meter, med en placering i vejskel, ikke er hensigtsmæssig. Den byggeretslige højde overskrides med i alt 1,0 meter (skitse heraf vedlagt som bilag), og bygningen vil derfor 15

17 Bygge- og Ejendomsudvalget d virke meget dominerende for området. Derudover er der ikke tidligere givet tilladelse til garager eller lignende bygninger med den højde i området. De øvrige kriterier påvirkes ikke af byggeriet og er derfor tilfredsstillende. Yderligere kan det oplyses, at man ikke tidligere har godkendt bygninger placeret i vejskel som oversteg en højde stigende fra 2,5 meter op til 3,5 meter inden for en afstand af 2,5 meter fra vejskel. Det er derfor forvaltningens konkrete vurdering, at en helhedsvurdering ikke vil give grundlag for en tilladelse til byggeriet. Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag til opførelse af en garage med en total højde på 3,5 meter. Forslag 2: Det er forvaltningens vurdering, at bebyggelsens omfang i forhold til højden på 3,0 meter, med en placering i vejskel, er hensigtsmæssig, da bygningen er udført med saddeltag og derfor vil syne af mindre. Den byggeretslige højde overskrides med i alt 0,5 meter, hvilket kun er en mindre overskridelse, da der er tale om spidsen af garagens gavltrekant (skitse heraf vedlagt som bilag). Det er dog ikke sædvanligt for området at garager eller lignende bygninger overskrider den byggeretslige højde i vejskel. De øvrige kriterier påvirkes ikke af byggeriet og er derfor tilfredsstillende. Som tidligere nævnt, kan det oplyses, at man ikke tidligere har godkendt bygninger placeret i vejskel som oversteg en højde stigende fra 2,5 meter op til 3,5 meter inden for en afstand af 2,5 meter fra vejskel. Det er derfor forvaltningens konkrete vurdering, at en helhedsvurdering kan give grundlag for en tilladelse til byggeriet. Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til opførelse af en garage med en total højde på 3,0 meter, hvis der er tale om en mindre overskridelse, som kun omfatter det øverste af gavltrekanten. Det skal nævnes, at en sådan tilladelse vil kunne skabe præcedens for lignende byggerier. HØRING Der er et generelt krav til partshøring iht. forvaltningsloven. Det er dog ikke nødvendigt med en sådan i denne sag, da højdeoverskridelsen sker i forhold til vejskellet, og der således ikke er en part med en særlig individuel interesse. LOVGRUNDLAG Ejendommen reguleres af Bygningsreglementet 2010 (BR10), herunder de byggeretslige bestemmelser i kapitel 2.2., samt Lokalplan 43 (LP43) af 11. september 1985 og Lokalplan 50 (LP50) af 28. marts Der kan meddeles tilladelse til garager og lignende bygninger, som ikke overholder bestemmelserne i kap. 2.2., efter en konkret helhedsvurdering i overensstemmelse med kap

18 Bygge- og Ejendomsudvalget d Link til BR10: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der meddeles afslag til opførelse af en garage med en total højde på 3,5 meter i vejskel under henvisning til, at det ansøgte er for dominerende i vejbilledet og ikke svarer til, hvad der tilstræbes for området. 2. at der meddeles tilladelse til opførelse af en garage med en total højde på 3,0 meter i vejskel under henvisning til, at der med det ansøgte er tale om en mindre overskridelse, som kun omfatter det øverste af gavltrekanten. 3. at Forvaltningen i fremtidige lignende sager kan meddele en tilladelse på Kommunalbestyrelsens vegne efter en konkret helhedsvurdering og partshøring. /BGR BILAG Bilag 1: Tegninger over ansøgte garage. Bilag 2: Skitse over overskridelse af byggeretslige højder. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tegninger over ansøgte garage - Bilag /15 2 Åben Skirse over overskridelse af byggeretlige højder 90518/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 17

19 Bygge- og Ejendomsudvalget d Dispensation fra Lokalplan 47B for etablering af overkørsel Åben sag Sagsnr.: 15/10535 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ I forbindelse med et evt. salg af grunden, Kirstinehøj 25A, har Kommunalbestyrelsens Sekretariat, på vegne af en potentiel køber, anmodet om politisk behandling af, om der kan etableres overkørsel til grunden fra både øst og vest. I den gældende lokalplan for området er grundene som udgangspunkt kun sikret adgang fra øst. Begrundelsen for ønsket om to overkørsler til ejendommen skal findes dels i synligheden, dels i at den potentielle køber ønsker at kunne etablere en værkstedsbygning på ejendommen indeholdende flere mindre lejemål, hvor to overkørsler sikrer større tilgængelighed og fleksibilitet. For den potentielle køber er to overkørsler med ind- og udkørsel en forudsætning for, at et salg kan gennemføres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen, Kirstinehøj 25A, ligger i kanten af det gamle Kirstinehøj, og det fremgår af lokalplanens bestemmelser, at lokalplanområdet skal afskærmes af et 10 meter bredt beplantningsbælte. Efter udvidelsen af Kirstinehøj erhvervsområde mod vest har afskærmningen af erhvervsområdet, jf. Lokalplan 47B, ikke haft en egentlig funktion i grænsefladen mellem de to dele af erhvervsområdet, og der er ved flere lejligheder dispenseret fra beplantningsbæltet, således at det på de fleste ejendomme enten er smallere eller ikke eksisterende på denne strækning. Der er imidlertid ikke etableret overkørsler til vejen Kirstinehøj (tidligere Høgsbrovej) fra ejendommene i Lokalplan 47B, men kun fra ejendommene i Lokalplan 94. Hvis der gives tilladelse til at etablere en overkørsel fra Kirstinehøj 25A mod vest, vil det således være den eneste på den side af vejen, og overkørslen vil skulle passere den dobbeltrettede cykelsti, der løber her samt et fortov. Teknisk Forvaltning vurderer, at dette kan medføre en forringelse af trafiksikkerheden på stien, især for cyklister. Selve overkørslen forudsætter ikke dispensation fra Lokalplan 47B, men det gør nedlæggelsen af beplantningsbæltet, som vil være en forudsætning for, at overkørslen kan etableres med et rimeligt udsyn. 18

20 Bygge- og Ejendomsudvalget d En evt. overkørsel vil endvidere kræve tilladelse efter vejlovens 70 stk. 1 og skal have en dispensation herfra, hvis den er mere end 5 meter bred. Såfremt udvalget ønsker at fremme sagen, er det forvaltningens vurdering, at en evt. dispensation fra beplantningsbæltet med henblik på at etablere en overkørsel bør følges af et vilkår om enten ensretning (ingen udkørsel i grundens vestlige side) eller en begrænsning i overkørslens bredde, der vil sikre, at der ikke kommer tung trafik på tværs af den dobbeltrettede cykelsti og fortovet. De trafikale forhold vurderes af Teknikog Miljøudvalget. HØRING Før der evt. vil kunne dispenseres til nedlæggelsen af beplantningsbæltet på ejendommen, skal der gennemføres en nabohøring jf. planlovens 20. LOVGRUNDLAG Kommunalbestyrelsen kan, jf. Planlovens 19, dispensere fra en lokalplan, så længe der ikke er tale om forhold, der strider mod planens principper. Dispensationer forudsætter, at der gennemføres en forudgående nabohøring jf. planlovens 20. Til dispensationer kan der knyttes vilkår. Etablering af overkørsler forudsætter tilladelse efter Vejlovens 70 stk. 1. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at der ikke dispenseres til at nedlægge beplantningsbæltet med henblik på at etablere en overkørsel. 2. at de trafikale forhold eventuelt vurderes af Teknik- og Miljøudvalget, såfremt der meddeles dispensation. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning 70535/15 2 Åben Grund køb, 25A.pdf 70535/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Udvalget besluttede at meddele dispensation fra bestemmelserne om beplantningsbælte under henvisning til ejendommens indretning og den tidligere reduktion af beplantningsbæltet mod syd. Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på tilladelse til overkørsel. 19

21 Bygge- og Ejendomsudvalget d Landzonetilladelse til asfaltdeponi i lufthavnens syd afsnit Åben sag Sagsnr.: 15/8659 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Teknisk Forvaltning har fra Københavns Lufthavne A/S modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et mellemdeponi for affræset asfalt i lufthavnens sydafsnit. Den ønskede placering af deponiet forudsætter miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og en landzonetilladelse efter planloven. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Københavns Lufthavne A/S ønsker at etablere et mellemdeponi for affræset asfalt i lufthavnen. Behovet for anlægget skal ses i sammenhæng med vedligeholdelsen af lufthavnens asfaltbelagte arealer, der medfører, at der affræses asfalt, som senere vil kunne genanvendes på lufthavnens arealer eller borttransporteres. Anlægget ønskes placeret i område Syd A, der ifølge Lokalplanens må anvendes til hangar-, lager-, værksteds- og administrationsbebyggelse med relation til lufthavnens drift, til motorafprøvning samt til rulleveje og tårn til overvågning af flytrafikken. Teknisk Forvaltning vurderer, at anlægget er en nødvendig del af driften af rullevejene, og at anlægget kan placeres i området i overensstemmelse med Lokalplanen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Depotet består af to oplagspladser på henholdsvis 550 m 2 og 1100 m 2. I forbindelse med oplagspladserne befæstes en plads til håndtering og knusning af asfalt. Indenfor 3-5 år er der ønske om at etablere yderligere en 3. oplagsplads i området på 2500 m 2 for bedre sortering af asfaltfraktioner og dermed flere genanvendelsesmuligheder. Denne del er ikke en del af ansøgningen om landzonetilladelse. Oplagspladserne udføres med en fast bund og afgrænses på tre sider af 3 meter høje betonvægge. Anlægget er ikke omfattet af Lokalplanens 3.3 (bonusvirkning) og vil derfor forudsætte en landzonetilladelse efter planlovens 35. HØRING Ansøgningen har ikke været udsendt i høring, da projektet er af underordnet betydning. LOVGRUNDLAG Anlæg i landzone er omfattet af planlovens 35 og kræver dermed landzonetilladelse. 20

22 Bygge- og Ejendomsudvalget d Teknisk Forvaltning vurderer, at en landzonetilladelse til det ønskede mellemdeponi for affræset asfalt er af helt underordnet betydning i forhold til kystnærhedszonen, jf. 35, stk. 3, og at en tilladelse kan gives uden forudgående høring jf. 35 stk. 5, idet der ingen naboer er til anlægget. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1.at der meddeles landzonetilladelse til etablering af to oplagspladser for asfaltfræs på henholdsvis 550 m 2 og 1100 m 2 samt befæstet areal til håndtering og knusning i overensstemmelse med det fremsendte ansøgningsmateriale. 2.at tilladelsen gøres betinget af, at der opnås miljøgodkendelse af anlægget i henhold til miljøbeskyttelsesloven. 3. at der stilles vilkår om, at anlægget skal fjernes, hvis det ikke har været i brug i 3 år. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Deponi for asfalt - ansøgning om landzonetilladelse og spørgsmål 57453/15 vedr. byggetilladelse 2 Åben Kortbilag 57453/15 3 Åben kortbilag 57453/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 21

23 Bygge- og Ejendomsudvalget d VVM Screening af anlæg til opbevaring af knust asfalt i Københavns Lufthavn Åben sag Sagsnr.: 15/11553 Sagsansvarlig: lra.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Forvaltningen har gennemført en screening iht. VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) bekendtgørelsen af et anlæg til midlertidig opbevaring og nedknusning af knust asfalt i Københavns Lufthavns sydlige område. Forvaltningen vurderer, at anlægget ikke kan antages at få væsentlige indvirkning på miljøet og derfor ikke er VVM pligtigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Københavns Lufthavne A/S ønsker at etableres et anlæg til midlertidig oplagring af knust asfalt i den sydlige del af Københavns Lufthavn. Anlægget opbevarer og neddeler asfalt fra vej og banearbejder internt i Lufthavnen. Den nedknuste asfalt genanvendes efterfølgende til nye belægninger, enten internt i Lufthavnen eller på en asfaltfabrik udenfor Lufthavnen. Anlægget er nærmere beskrevet i anmeldelsen, der er vedhæftet som bilag. Anlæg til bortskaffelse/nyttiggørelse af affald, herunder asfalt, er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 og skal derfor screenes for VVM pligt. Formålet med en VVM screening er at vurdere, om etableringen af et anlæg kan påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM pligtigt. Hvis det er sandsynligt, at anlægget har en væsentlig påvirkning på miljøet, skal der igangsættes en VVM proces, hvor der udarbejdes en VVM redegørelse. Forvaltningen har vurderet, at anlægget ikke giver anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Etablering og drift af anlægget er godkendelsespligtigt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Forvaltningen udarbejder en miljøgodkendelse, der opstiller vilkår for en miljømæssig forsvarlig håndtering, opbevaring og neddeling af asfalten. HØRING Afgørelse om at anlægget ikke er VVM pligtigt offentliggøres på kommunens hjemmeside. Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet indenfor 4 uger efter offentliggørelsen LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bek. nr af 6. november INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge og Ejendomsudvalget, 22

24 Bygge- og Ejendomsudvalget d /BGR 1. at det på baggrund af screeningsnotatet meddeles bygherre, at projektet ikke er VVM pligtigt. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VVM anmeldeskema asfaltdepot.pdf 88480/15 2 Åben VVM Screeningsskema - Nyttiggørelse af affald - CPH.pdf 88496/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 23

25 Bygge- og Ejendomsudvalget d Godkendelse af skitse på Pl. Irlandsvej - Fløj E Åben sag Sagsnr.: 14/35050 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Økonomiudvalget frigav den 14. januar 2015 midler til projektering af hovedbygning og fløj E på plejehjemmet på Irlandsvej, der ikke længere er tidssvarende. Fløj E er den sidste af boligfløjene, der ikke er renoveret. Boligerne har eget toilet, men fællesbad på gangen. Det er ikke hensigtsmæssigt, da det øger muligheden for smittefare blandt beboere og personale. Fløj E søges renoveret i samme stil som de øvrige nyrenoverede fløje, dog med den ændring, af køkkenet klargøres til at kunne modtage køleproduceret mad. Teknisk Forvaltning indstiller, at det udarbejdede skitseprojekt godkendes som grundlag for det videre arbejde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skitseprojektet har været til gennemsyn på plejehjemmet og i administrationen i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Af tidsmæssige årsager bliver skitsen for hovedbygningen fremsendt til godkendelse senere. HØRING Senior- og Handicaprådet bliver hørt. ØKONOMI Økonomiudvalget frigav den 14/ kr. til projektet. Projektet hænger delvist sammen med renovering af fællesfaciliteter på pl. Irlandsvej. Her er der afsat kr. i 2015 og kr. i Der fremsendes efterfølgende skitseforslag til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget for fællesfaciliteterne. Projekterne sendes i udbud og forventes samlet set at kunne afholdes inden for budgetrammen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 24

26 Bygge- og Ejendomsudvalget d at skitseprojektet for inddeling af fløj E på Plejehjemmet Irlandsvej godkendes /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skitse - Fløj E.pdf 72791/15 2 Åben Tidsplan.pdf 72788/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 25

27 Bygge- og Ejendomsudvalget d Adgang til at få hævet bebyggelsesprocenten i parcelhuskvarterer Åben sag Sagsnr.: 15/11246 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ I henhold til forretningsorden for Tårnby Kommunalbestyrelse 3, stk. 1 har borgmester Henrik Zimino modtaget skriftligt forslag fra Venstre om adgang til ændring af bebyggelsesprocenten. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Venstre har stillet følgende forslag: I en del af Tårnbys lokalplaner for parcelhuskvarterer er bebyggelsesprocenten fastsat til 25 %, hvor standarden i dag er 30 %. Det foreslås hermed, at de enkelte grundejerforeninger i de berørte af lokalplaner skal have adgang til at få bebyggelsesprocenten hævet til 30 %, såfremt dette vedtages ved en generalforsamlingsbeslutning i den enkelte grundejerforening. Den videre konkretisering af dette forslag delegeres til behandling i Bygge- og Ejendomsudvalget. INDSTILLING Borgmesteren forelægger forslaget fra Venstre for Kommunalbestyrelsen til behandling. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fremsendes til Bygge- og Ejendomsudvalget. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Forvaltningen forelægger forslag til det videre arbejde. 26

28 Bygge- og Ejendomsudvalget d Retningslinjer for CPHs reklameskiltning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/30710 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen 27

29 Bygge- og Ejendomsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Udskrift af dom afsagt grundejer I/S Hadsundvej 12 (81438/15) 2. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (65329/15) 3. PAB, årsregnskab Postparken 2013.pdf (88354/15) 2. Vinkelhuse 2013.pdf (88355/15) 3. Televang 2013.pdf (88357/15) 4. Holdkærparken 2013.pdf (88358/15) 4. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Skolernes høringsvar (45693/15) 2. Vedligeholdelsesarbejder for Løjtegårdsskolen.pdf (54833/15) 3. Vedligeholdelsesarbejder for Korsvejens skole.pdf (54832/15) 4. Vedligeholdelsesarbejder for Kastrupgårdsskolen.pdf (54831/15) 5. vedligeholdelsesarbejder for Heldagsinstitutionen.pdf (54830/15) 6. Vedligeholdelsesarbejder for Ungdomsskolen.pdf (54828/15) 7. Vedligeholdelsesarbejder for Tårnbygårdsskolen.pdf (54827/15) 8. Vedligeholdelsesarbejder for Skottegårdsskolen.pdf (54826/15) 9. Vedligeholdelsesarbejder for Skelgårdsskolen.pdf (54825/15) 10. Vedligeholdelsesarbejder for Pilegårdsskolen.pdf (54824/15) 11. Vedligeholdelsesarbejder for Nordregårdsskolen.pdf (54823/15) 12. Økonomisk oversigt, fordeling af puljebeløb.pdf (54829/15) 5. Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger Oversigt over puljearbejder Endelig version (79082/15) 2. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutionsog plejehjemsområdet (229567/14) 6. Renovering af daginstitutioner Proiritering af renoveringspulje 2015 (60702/15) 7. Askeløkkevej 7 - Dispensation fra Lokalplan Kopi af ansøgning (82776/15) 2. Plantegning over ansøgte carport (72910/15) 3. Luftfoto med markering (89406/15) 8. Dispensation fra højde i vejskel - Filskovvej 7 1. Tegninger over ansøgte garage - Bilag 1 (76692/15) 2. Skirse over overskridelse af byggeretlige højder (90518/15) 9. Dispensation fra Lokalplan 47B for etablering af overkørsel 1. Ansøgning (70535/15) 2. Grund køb, 25A.pdf (70535/15) 10. Landzonetilladelse til asfaltdeponi i lufthavnens syd afsnit 1. Deponi for asfalt - ansøgning om landzonetilladelse og spørgsmål vedr. byggetilladelse (57453/15) 2. Kortbilag (57453/15) 28

30 Bygge- og Ejendomsudvalget d kortbilag (57453/15) 11. VVM Screening af anlæg til opbevaring af knust asfalt i Københavns Lufthavn 1. VVM anmeldeskema asfaltdepot.pdf (88480/15) 2. VVM Screeningsskema - Nyttiggørelse af affald - CPH.pdf (88496/15) 12. Godkendelse af skitse på Pl. Irlandsvej - Fløj E 1. Skitse - Fløj E.pdf (72791/15) 2. Tidsplan.pdf (72788/15) 29

31 Bilag: 2.1. Udskrift af dom afsagt grundejer I/S Hadsundvej 12 Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 12. maj Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81438/15

32

33

34

35

36

37 Bilag: 2.2. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 12. maj Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65329/15

38 Rentemestervej København NV Telefon: marts 2015 J.nr.: NMK Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 65, stk. 1, jf. 15, stk. 1 (strandbeskyttelseslinje). Natur- og Miljøklagenævnet ændrer hermed Naturstyrelsens afgørelse af 26. september 2013 til et afslag på dispensation til at opstille 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 917 Sundby Overdrev, København Selinevej 2, 2300 København S. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

39 Klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Hvidovre Kommune, Grundejerforeningen Strandvang, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Hvidovre Kommune anfører navnlig i sin klage, - at man er uenig med Naturstyrelsen i, at vindmøllerne ikke påvirker uforstyrrede landskaber på grund af andre tekniske anlæg og at området derfor ikke er sårbart for vindmøller. Kommunen anfører, at set fra Hvidovre Kommunes eneste større rekreative område Kystagerparken gør dette sig ikke gældende, og Københavns Kommunes visualisering omfatter ikke dette område, - at kommunen ikke kan acceptere, at man som argument for placeringen lægger vægt på, at møllerne tjener en samfundsmæssig interesse. Kommunen henviser til, at der findes bedre placeringer. Kommunen finder, at det ansøgte skal betragtes som politiske pynte-møller, der nødvendigvis skal opføres på egen jord. - at kommunen ikke er enig i, at det i VVM-redegørelsen er dokumenteret, at møllerne ikke vil påvirke Natura-2000 området. Kommunen finder ikke, at der er fagligt belæg herfor. Grundejerforeningen Strandvang anfører navnlig i sin klage, - at set fra vestsiden/vestkysten af Kalveboderne (Hvidovre), vil vindmøllerne påvirke et uforstyrret landskab, der ikke er præget visuelt af tekniske anlæg. Motorvejen og kommunens miljøcenter (hvor møllerne opstilles) kan således ikke ses fra Hvidovresiden, idet diget skygger for disse anlæg. Møller af den ønskede størrelse er klart dominerende over afstande af op til 4,5 km. Endvidere finder foreningen, at møllerne vil være til kraftig gene for friluftslivet for de, der opholder sig i de rekreative områder omkring Kalveboderne (både visuelt og ved støjen fra vindmøllerne), ligesom foreningen betvivler konklusionerne om påvirkningen af Natura 2000-området. Dansk Ornitologisk Forening anfører navnlig i sin klage, - at møllerne vil udgøre en trussel mod fuglelivet ved en øget kollisionsrisiko, dels som følge af opskræmning fra rastepladserne hvor fuglene kan risikere at flyve ind i møllerne (særligt i isvintre hvor fuglene opholder sig i den isfrie del af Kalvebodløbet) og dels i tilknytning til fouragerings træk, der foregår fra rasteområderne i Kalveboderne og ud til Øresund/Køge Bugt, - at det faglige vurderingsgrundlag for konsekvensvurderingen kan være utilstrækkeligt. Møller fortrænger svømmefugle fra deres nærområde og vil kunne reducere det tilgængelige fødesøgningsområde for troldand og andre andefugle. Konklusionen i VVM-vurderingen baserer sig delvist på studier fra 1995 fra Danmarks Miljøundersøgelser, hvor det anføres at der er en fortrængningszone på ca. 200 m ved vindmøller. DOF anfører, at dette er baseret på en undersøgelse af væsentligt mindre møller end de ansøgte, der må antages at have en større fortrængningszone, - at møllernes negative indvirkning på de landskabelige forhold også taler for et afslag. Danmarks Naturfredningsforening anfører navnlig i sin klage, - at Naturstyrelsens vurdering af de landskabelige forhold, ikke er rimelig. Særlig set fra Hvidovre fremstår hele landskabet fra Ørestaden i nord til Kalvebodbroen i syd som et uforstyrret landskab, hvilket er af enestående værdi for Hvidovres borgere. De rekreative muligheder i Kalvebodkilen vil blive forringet som følge af vindmøllerne. DN henviser særligt til, at man 2

40 har undervurderet virkningen af den lavfrekvente støj (særlig redegørelse herom er vedlagt klagen). - at det ikke er relevant at henvise til, at møllerne placeres ved Kalvebod Miljøcenter, idet dette anlæg ikke opleves fra Hvidovresiden eller fra Ørestaden. Centrets indflydelse på landskabsoplevelsen er ringe. - at det ikke ud fra bedste videnskabelige viden er fastslået, at møllerne ikke vil skade Natura 2000-området. Der henvises til, at der tidligere har været observationer på troldænder ved udpegningen af EF-fuglebeskyttelsesområdet. I 2011 observeredes individer og COWI har i rapporten anført observationer på 320 troldænder. DN finder, at dette kan sætte spørgsmålstegn ved om der er gunstig bevaringsstatus. Foreningen finder, at en undersøgelse/vurdering af bestanden i området bør baseres på en flerårig systematisk undersøgelse. I flere af klagerne er det problematiseret, at de ansøgte møller opstilles i et område, der ikke er optimalt i forhold til udnyttelsen af vindenergien, og at der ville kunne opnås en væsentlig bedre udnyttelse af vindkraften og dermed CO2-reduktionen ved opstilling af vindmøller på en mere optimal lokalitet, f.eks. på havet. Sagens oplysninger HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) har ansøgt om opstilling af 4 stk. 148 m (alternativt 120 m) høje vindmøller på Vestamager. Strandbeskyttelseslinjen på lokaliteten er på 300 m, og møllerne opstilles ca m fra kysten. Møllerne skal opstilles nord for motorvejsbroen, der ligger mellem Avedøre Holme og Vestamager, hvor de placeres mellem diget, der afgrænser Vestamager mod vandområdet Kalveboderne, og Kalvebod Miljøcenter og den bagvedliggende motorvej. Kalvebod Miljøcenter forventes at være aktivt i endnu 25 år, og møllerne vil blive fjernet, når aktiviteten på miljøcentret ophører. Dispensationen er således meddelt på vilkår, at inden udgangen af 2039 skal møllerne og fundamenterne være fjernet og terrænet retableret. Opstillingsområdet ligger indenfor fredningen af Kalvebodkilen og ud mod Natura 2000-området nr. 143, Vestamager og havet syd for (habitatområde nr. 127, fuglebeskyttelsesområde nr.111). Arealet grænser i øvrigt op til vandområdet Kalveboderne, som er omfattet af bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 127, er Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, *Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), Fugtige klitlavninger, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter), *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111, omfatter ynglefugle (Rørdrum, Rørhøg, Plettet rørvagtel, Klyde, Engryle, Havterne, Dværgterne, Mosehornugle), trækfugle i internationalt betydende antal (Skarv, Knopsvane, Troldand, Stor skallesluger) og trækfugle i nationalt betydende antal (Lille skallesluger, Fiskeørn, Vandrefalk). Fredningen af Kalvebodkilen og etableringen af Kalvebod Miljøcenter 3

41 Kalvebodkilen (dele af landområderne på Vestamager, Kalvebod Fælled samt strandområder ved Hvidovre, Valby og Sydhavnen ud mod vandområdet Kalveboderne) blev fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af Kalvebodkilen. Etablering af vindmøllerne kræver således forelæggelse for fredningsnævnet. Det er oplyst af ansøger (HOFOR), at projektet ikke har været forelagt for fredningsnævnet og heller ikke vil blive det, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse i strandbeskyttelsessagen. Fredningens formål er at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de meget store og væsentlige biologiske, landskabelige og rekreative værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. Fredningsområdet er opdelt i 6 delområder, og i delområde 4 (hovedparten af Vestamager syd for en linje øst-vest fra motorvejsbroen fra Avedøre) skal de biologiske interesser tillægges særlig vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på de rekreative hensyn. Efter fredningen må der ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg. Der er endvidere fastsat bestemmeler om, at forsyningsanlæg (f.eks. ledningsanlæg) kun må fremføres under terræn. Københavns Miljøcenter er beliggende i fredningens delområde 5 (mellem motorvejen og diget ud mod Kalveboderne), og dette område må efter fredningens 13 anvendes til deponering og efterbehandling af ikke-spiseligt affald, og de dertil nødvendige anlæg (herunder genanvendelses- og sorteringsinstallationer og vejanlæg) må etableres. Det efterbehandlede terræn skal holdes i en højde, der ikke overskrider en linje mellem digekronen langs Kalvebodløbet og det øverste af en støjvold på motorvejens vestside. Efter fredningen kan der på det efterbehandlede areal tilvejebringes kolonihaver. Den vestlige del af miljøcentrets sydligste areal øst for, hvor de sydligste 3 møller ønskes opstillet, er i dag et (stort set) opfyldt jorddepot, der bliver efterbehandlet/tilplantet og er ved at overgå til rekreativ anvendelse. Vindmøllesagens forhistorie Baggrunden for ansøgningen er Københavns Kommunes klimaplan fra 2009, hvor kommunen besluttede at opnå en CO2 reduktion på 20 % i perioden og at være CO2 neutral i Etablering af vindmøller er en væsentlig del af denne strategi og indebærer, at 10 % af vindenergien skal komme fra vindmøller i selve kommunen. Kommunen har undersøgt fire områder i København, hvor det vil være muligt at opstille større vindmøller, nemlig Lynetten, Nordhavn, Prøvestenen og Kalvebod Syd. Planlægningen af vindmøller i Nordhavn er udskudt. Kommunen udsendte i 2011 et forslag til kommuneplantillæg for opstilling af store vindmøller ved Prøvestenen, Lynetten og Kalvebod syd. Naturstyrelsen gjorde den 8. februar 2012 indsigelse mod den del af kommuneplantillægget, der omfattede Kalvebod Syd. Naturstyrelsen og Københavns Kommune havde på denne baggrund i løbet af 2012 en række møder med henblik på en afklaring af styrelsens indsigelser, som drejede sig om forholdet til kystnærhedszonen, Fingerplanen og en uddybning af Natura 2000 konsekvensvurderingen. Planområdet Kalvebod Syd, der ligger i kystnærhedszonen, er omfattet af landsplandirektivet Fingerplanen og planområdet grænser direkte op til Natura 2000-områder. Som følge heraf skal kommuneplantillægget indeholde redegørelser for disse forhold, ligesom forslaget skal indeholde redegørelse i forhold til støj. 4

42 Kommunen udtog Kalvebod Syd af kommuneplantillægget, der herefter alene omfattede Prøvestenen og Lynetten, og dette tillæg blev vedtaget i efteråret Københavns Kommune udarbejdede et nyt forslag til kommuneplantillæg for store vindmøller ved Kalvebod Syd, som blev sendt i høring i perioden 30. april til 30. juni Naturstyrelsen og Hvidover Kommune fremsatte (også) indsigelser mod dette planforslag. Indsigelsen var begrundet i mangelfulde eller manglende redegørelser i forhold til kystnærhedszonen, Fingerplanen, og medtog endvidere på Miljøstyrelsens foranledning en indsigelse mod støj. Naturstyrelsen frafaldt sin indsigelse den 10. december 2013 på baggrund af drøftelser og aftale om Fingerplanen med Københavns Kommune. Ved aftalen om Fingerplanen mellem Naturstyrelsen og Københavns Kommune blev det konstateret, at møllerne ikke vil påvirke de rekreative muligheder i området, idet offentlighedens adgang ikke indskrænkes, samt at møllerne vil blive nedtaget, når Københavns Miljøcenter lukker om ca. 25 år. Hvidovre Kommune og Københavns Kommune kunne ikke nå til enighed om indsigelsen. Naturstyrelsen traf derfor den 8. oktober 2014 afgørelse herom, idet styrelsen fandt, at indsigelsen ikke skulle imødekommes. Ved Borgerrepræsentationens endelige behandling af plandokumenterne den 27. november 2014, blev der fremlagt en revideret udgave af VVM-redegørelsen (indeholdende bl.a. supplerende notater og redegørelser fra drøftelser af VVM-redegørelsen med Naturstyrelsen). Plantillæg med VVMvurdering og miljøvurderingen er (også) blevet påklaget, og sagen er i februar 2015 videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen om strandbeskyttelseslinjen Det var Naturstyrelsens vurdering, at styrelsen uanset sagen om indsigelsen verserede, kunne behandle en ansøgning om opstilling af de 4 møller i forhold til naturbeskyttelseslovens 15, hvilket således skete forinden indsigelsen mod kommuneplanen var afhandlet med Københavns Kommune. De landskabelige konsekvenser (herunder de rekreative forhold) ved opstilling af vindmøllerne samt møllernes påvirkning af Natura 2000-området, har været de to væsentligste problemstillinger i relation til Naturstyrelsens vurdering af, om styrelsen kunne dispensere fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af vindmøllerne. Københavns Kommune har som VVM myndighed udarbejdet VVM-redegørelsen for vindmøllerne, som indeholder bl.a. en visualisering af de landskabelige konsekvenser og en redegørelse herom, samt en vurdering af konsekvenserne for Natura 2000-området. De landskabelige konsekvenser I sammenfatningen i VVM-redegørelse af de landskabelige virkninger er anført: Møllerne bliver dominerende i landskabet set fra mange vinkler og fra lang afstande. Møllerne ændrer ikke landskabet, som allerede indeholder mange forskellige former for tekniske anlæg, undtagen fra Villahøj på Kalvebod Fælled. Omgivelserne er generelt domineret af motorveje, store byggerier i Ørestad, Avedøreværket og vindmøllerne på Avedøre Holme. Landskabet omkring projektområdet anses derfor ikke at være sår- 5

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013 Sendes pr. mail: mmo@horten.dk Tidsbegrænset dispensation til opstilling

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia att. Niels Chr. Brix E-mail: ncb@energinet.dk 18. oktober 2016 edoc: 2016-0240559

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj

bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj Kystnærhedszone, Fingerplan 2007 og Natura2000 Indledning... 2 Støj, præcisering... 3

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til staklade, læskur, roundpen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Tilladelse. Københavns Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1, i planloven, landzonetilladelse til at opføre det ansøgte.

Tilladelse. Københavns Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1, i planloven, landzonetilladelse til at opføre det ansøgte. Teknik- og Miljøforvaltningen JL ENGINEERING A/S Att: Jesper Christensen Nygårds Plads 21, 1.2 2605 Brøndby Landzonetilladelse Tilladelse til udvidelse og renovering af fløj D af Danhostel Copenhagen Amager

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 22 er administrativt endelig vedtaget og den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Referat fra udvalgsmødet kan findes her:

Referat fra udvalgsmødet kan findes her: HFS A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine Brix

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Carsten Stoltze Nøragergårdsvej Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på terræn

Carsten Stoltze Nøragergårdsvej Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på terræn Carsten Stoltze Nøragergårdsvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på terræn

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse SRP HOLDING ApS Haurum Byvej 7 8450 Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej 7 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Sendt som digital post

Sendt som digital post POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Tage Andersen Fælledevej 3 7790 Thyholm Sendt som digital post Husstandsvindmølle - landzonetilladelse

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ny Vindenergi Aps Langelinjeparken 1B, 8000 Aarhus C Att. Lise Nørgård Sendt på mail: ln@nyvindenergi.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Solenergi Danmark Att. Anders Ztorm Søkærvej 11 8970 Havndal Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 28. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-51444 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E By og Miljø Til MTB teknikbane på ejendommen Frydenborgvej 27 P, 3400 Hillerød,

Læs mere

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn.

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn. Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Christina Villendrup Lynge Niels Steegemann Lynge Skovmosen 1 3450 Allerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 12a Høveltsvang, Uggeløse, Skovmosen 1 Landzonetilladelse til solcelleanlæg på eksisterende

Læs mere