Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport"

Transkript

1 Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni

2 Ledelsens beretning Independent Invest Det går fortsat godt for virksomhederne du er medejer af I første halvår har virksomhederne i porteføljerne vist fortsat positiv udvikling, der er slået igennem på aktiekurserne, som ventet i Global og New Global afdelingerne. I BasicEnergy Global har den positive udvikling i virksomhederne dog endnu ikke vist sig i aktiekurserne, som er presset af manglende politisk handlekraft i Europa, der har medvirket til udsving i råvare- og oliepriser. Værdiansættelsen af virksomhederne er historisk meget gunstig, og vi forventer, at væksten i virksomhederne vil fortsætte. Med det lave renteniveau er investering i solide virksomheder attraktivt. De økonomiske nyheder med overskrifter, der bygger på frygtsomme forudsigelser, usikkerhed, tab og lave renter, giver imidlertid det modsatte indtryk. Der er ingen kortsigtede løsninger af gældssituationen i det sydlige Europa og USA, og af den større arbejdsløshed i de vestlige økonomier. Investortilliden påvirkes af disse forhold og af de politiske krav om større kapitalisering af banker og pensionsselskaber, der i forvejen kæmper for at leve op til deres forpligtelser. Vi må vænne os til en kraftig omfordeling af de materielle og økonomiske ressourcer i verden, der giver større andel af værdier til de nyere markeder. Vi søger derfor særligt efter virksomheder disponeret mod denne udvikling. Det er en yderligere fordel ved en global disponering. Året indtil 30. juni viser følgende resultater 8,7 % Global 6,7 % New Global -0,5 % BasicEnergy Global Vi arbejder uændret efter vores grundlæggende investeringsstrategi om at bevare realværdien og skabe det bedst mulige afkast på langt sigt uafhængigt af aktieindeks. Vi investerer i sunde og solide virksomheder, hvor tilliden er stor, og som søger at holde sig fri af den offentlige og bankmæssige gældskrise. Vi er tilfredse med vores investeringer. Virksomhederne er alle solide, viser vækst, og har en gennemsnitlig egenkapitalandel på omkring 50%. Forrentningen af deres egenkapital efter skat er fortsat høj. For mange af virksomhederne på over 20%, som er over gennemsnittet for andre virksomheder i de enkelte brancher. Virksomhedernes aktier kan købes på meget rimelige nøgletal. Valuta Afkastet i porteføljerne har været påvirket af udsving i USD, YEN, HKD, AUD og GBP i forhold til en lidt svækket EURO. Politiske beslutninger påvirker udviklingen og kan både svække og styrke EUROen. Den globale økonomi De lave renter afspejler usikkerhed. Købekraften af bankindeståender og investering i obligationer udhules. Det, der normalt opfattes som en sikker havn, er en sikker måde at tabe realværdien af opsparingen. Som nævnt er aktier attraktivt prissat og har ikke haft en større risikopræmie i forhold til obligationer i et halvt århundrede. Det direkte afkast på aktier i form af udbytter er højere end renter på indlån og statsobligationer. Solide virksomheder anser vi derfor for at være et attraktivt sted at have en væsentlig del af sin formue. Verdens større aktiemarkeder har i 1. halvår udviklet sig positivt på nær det spanske. Energipriser Energipriserne har svinget, men holdt sig på et højt niveau, der endnu ikke har vist sig i aktiekurserne på energiselskaberne. Potentialet for virksomhederne indenfor energi burde underbygges af en fortsat energi- og ressourcekrævende vækst, drevet af den voksende globale middelklasse i de nyere økonomier, og påvirket af større investeringer. Der sker en stærkere national politisk- og økonomisk styring og indgriben i energiforbruget i de vestlige lande, der subsidierer alternative energiformer og påvirker prisdannelse og beskatning af fossile brændstoffer. Stor gæld kræver lang afviklingstid Årsagerne til finanskrisen var skabt af spekulation og høj gældsætning i privat og offentligt regi og en lemfældig kreditgivning af bankerne. Den offentlige gældsætning blev ikke mindre, men øget for at imødegå finanskrisen. Der kæmpes derfor fortsat med en uholdbar høj gæld og fortsatte budgetunderskud, som står i vejen for en væsentlig bedre økonomisk udvikling globalt og en højere beskæftigelse i Europa og USA. 1

3 Independent Invest Forventninger Vi er fortsat overbevist om, at investering globalt i sunde virksomheder, der viser vækst som er vores grundlæggende investeringsstrategi giver tryghed og over tid reducerer påvirkningen fra kriser. Som det ser ud i øjeblikket, giver det lave renteniveau og udviklingen i virksomhederne grundlag for fortsat forventning om positive aktiepriser i 2012, med udsving undervejs, hvilket sammen med økonomisk nervøsitet og arbejdsløshed også har præget markederne de senere år. Forudsigelse er meget vanskelig, især om fremtiden Niels Bohr og Storm P. var enige om, at man skal være forsigtig med at spå om fremtiden. Det kan være sund fornuft ikke at følge strømmen, men være modig, når mange er frygtsomme. I øvrigt henvises der til beretningen for de enkelte afdelinger. Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i årsrapporten Yderligere spørgsmål til halvårsrapporten eller aktiebeholdningen kan rettes til foreningens investeringsforvaltningsselskab Tiedemann Independent A/S. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2012 for Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger m.v. og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens og afdelingernes aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultat. Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen og afdelingerne kan påvirkes af. Halvårsrapporten er ikke revideret. København, den 23. august 2012 Direktion Tiedemann Independent A/S Henrik Tiedemann Bestyrelse Christian Tiedemann Henning Kristiansen Formand Thorkild Juul Jensen Børge Nordgaard Hansen Erik. N. Rasmussen Investeringsforeningen Independent Invest Vimmelskaftet København K CVR-nr

4 Independent Invest Ledelsens beretning for Independent Global Afdelingen er i en analyse igen blevet fremhævet som en af de bedste i Europa. I 1. halvår viste afdelingen et afkast på 8,7% efter omkostninger. Virksomhederne i porteføljen er fortsat solide og tjener mange penge. Virksomhederne viser generelt vækst, men som forventet lavere end sidste år, hvor væksten var meget høj. Den aftagende vækst er præget af usikkerheden skabt i Europa. Lyspunktet har været bedring for den amerikanske økonomi. Aktiekurserne har i 1. halvår vist udsving og er steget mere end forventet i lyset af den finansielle usikkerhed, der fortsat har præget markedet. Porteføljen Porteføljen af 45 virksomheder med samme investeringsstrategi som ved starten i 2003 har vist resultat i med- som modgang. Vi har afhændet Wal-Mart på et attraktivt niveau, endvidere er DeNa og Wacker Chemie afhændet, da virksomhederne ikke udviklede sig som forventet. Amerikanske Yum med brands, som restaurantkæderne Pizza Hut, KFC og Taco Bell, er købt til porteføljen. Japanske EPS, med aktiviteter inden for kliniske test til medicinalsektoren, samt canadiske Alimentation Couche Tard, der har en kæde af nærbutikker, leverede de største afkast i 1. halvår. Det brasilianske olieselskab Petrobras og den tyske ingeniørvirksomhed Siemens viste de største fald. Aktiekursen på Petrobras har været påvirket af virksomhedens fortsatte store investeringer i nye felter, mens Siemens er faldet som flere andre cykliske aktier. høje egenkapital forrentes med 19%. Disse sunde nøgletal betyder, at porteføljens virksomheder står stærkt og kan agere uafhængigt af bankernes kapitaliseringsproblemer. Vi venter, at virksomhederne vil fastholde fremgang i toplinien i hele De europæiske gælds- og arbejdsløshedsproblemer vil fortsat præge 2. halvår og den nærmeste fremtid. Stor spredning Som nævnt består porteføljen af 45 solide virksomheder med global spredning på geografi, sektorer og størrelse. De største sektorer med stabilt forbrug, cyklisk forbrug og sundhed virker stabiliserende for porteføljen. Usikkerheden om eurosamarbejdet har givet og vil give valutaudsving, og med en positiv påvirkning af halvårets resultat. Forventninger Vi venter uændret, at virksomhederne i 2012 vil have en høj indtjening, og med vækst på et lidt lavere niveau. Selv med udsving i aktiekurserne i 2. halvår, forventes en fortsat stabil og høj indtjening i virksomhederne, der giver en historisk attraktiv prissætning, og uændret forventning til et positivt afkast for året, forudsat fortsat refinansiering af offentlig gæld i Europa, der mindsker usikkerhed og giver tiltro til fremtiden. Soliditet og indtjening Virksomhederne i afdelingen er højt konsoliderede med en egenkapitalandel på 48%, og dermed en beskeden gæld. Den 3

5 Independent Global Børsnoteret/Listed 12. november 2003 Halvårsrapport/Part Yearly Report Resultatopgørelse Profit and Loss Account DKK Renter og udbytter Interest and Dividends Kursgevinster og -tab Capital gains and losses Administrationsomkostninger Administrative expenses Resultat før skat Net profits for the period Skat Non refundable dividend tax Halvårets nettoresultat Net profits for the period Balance Balance sheet Aktiver Assets Likvide midler 1) Available funds Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) Foreign listed companies Andre aktiver Total other assets Aktiver i alt Total assets Passiver Liabilities Medlemmernes formue 2) Members capital Anden gæld Other Liabilities Passiver i alt Total liabilities Note 1: Finansielle instrumenter Financial instruments Børsnoterede finansielle instrumenter Listed financial instruments Øvrige finansielle instrumenter Other financial instruments Finansielle instrumenter i alt Total financial instruments Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K Independent Invest Strategien er investering i toneangivende virksomheder primært i de vestlige økonomier. Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele Members net assets Medlemmernes formue primo Members capital start period Emissioner i perioden New issues in the period Indløsninger i perioden Redemptions in the period Netto emissionstill;g og indløsningsfradrag 23 Net issue/redemption margin Ændring udbetalt udbytte -68 Udlodning fra sidste år Dividend last year Periodens resultat Net result of the period Medlemmernes formue ultimo Members capital end period Hoved- og nøgletal Key figures and ratios Hovedtal Halvårets nettoresultat (tkr.) Net profits of the period Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) Members capital Cirkulerende andele (tkr.) Issued capital Nøgletal Indre værdi pr. andel (kr.) Net asset value per unit Afkast (pct.) 8,70-1,63 6,68 11,17-9,83 Return (pct.) Sharpe Ratio 1,34-0,02-0,41-0,53 0,28 Sharpe Ratio Omkostningsprocent* 0,97 1,03 0,85 0,83 0,90 Average cost (%) ÅOP* 1,36 1,54 1,38 1,46 1,61 Calculated average cost (%) * Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser Finans Olie & gas 8% Tele Sundhed 21% Kontant Råvarer Forbrug-stabile 2 Industri Forbrug cyklisk 2 Teknologi Sverige Korea Hong Kong Østrig Finland Spanien 8% Canada 5 % Australien Japan 6% Norge Holland 1% USA 2 UK 7% Brasilien Italien Belgien Tyskland 6% Frankrig Schweiz 10% Egenkapital under 10 mia. DKK 28% Egenkapital mellem mia. DKK 38% Egenkapital over 100 mia. DKK 3 4

6 Independent Invest Ledelsens beretning for New Global I 1. halvår viste afdelingen et afkast på 6,7% efter omkostninger. Som ventet har porteføljens virksomheder i 2012 leveret fremgang med høj indtjening og vækst, der dog var afdæmpet i forhold til Aktiekurserne har som ventet vist udsving, og er højere end ved årets begyndelse. Porteføljens kinesiske aktier har været ramt af spekulation i en afmatning af væksten i Kina. Vi ser uændret vækstmuligheder på de nyere markeder, der ikke som Europa og USA, er belastet af stor offentlig gæld og beskæftigelsesproblemer. Porteføljen Porteføljen består af 41 solide virksomheder. Der er i halvåret reduceret i antal ved salg af ungarske Budapesti Elektromos samt kinesiske People s Food og Fufeng. Halvårets bedste investering blev det malaysiske konglomerat YTL, og den russiske detailkæde Magnit. Telecom Argentina, viser fortsat tilfredsstillende resultater, men aktien blev ramt af den argentinske nationalisering af Repsols olieaktiviteter. påvirket resultatet positivt. Selvom det er et forsigtigt valg. Forventninger Vi venter uændret, at virksomhederne i 2012 vil have en høj indtjening med vækst på et lavere niveau. Vi forventer udsving i aktiekurserne i 2. halvår med en stabil og høj indtjening i virksomhederne, sammen med en historisk attraktiv prissætning giver det uændret forventning om et positivt afkast for året. Det vil være påvirket af fortsat refinansiering af offentlig gæld i Europa, der på afgørende vis vil betyde mindre usikkerhed og større tiltro til fremtiden og bevare markederne for virksomhederne i de nye markeder. Soliditet og indtjening Virksomhederne i Independent New Global er velkapitaliserede med en egenkapitalandel på ikke mindre end 51%, der i 2011 blev forrentet ovenud med 21%. Virksomhederne ventes at levere fremgang i toplinien i 2012, dog med en mere afdæmpet vækst. Stor spredning Spredningen af porteføljens virksomheder er betydelig på sektorer, geografi og størrelse i 17 forskellige lande. De største sektorer er stabilt forbrug og sundhed, der udgør henholdsvis 3 og 1. Udsving i valuta har i 1. halvår været markant, men samlet 5

7 Independent New Global Børsnoteret/Listed 12. december 2005 Halvårsrapport/Part Yearly Report Independent Invest Resultatopgørelse Profit and Loss Account DKK Renter og udbytter Interest and Dividends Kursgevinster og -tab Capital gains and losses Administrationsomkostninger Administrative expenses Resultat før skat Net profits for the period Skat Non refundable dividend tax Halvårets nettoresultat Net profits for the period Balance Balance sheet Aktiver Assets Likvide midler 1) Available funds Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) Foreign listed companies Andre aktiver Total other assets Aktiver i alt Total assets Passiver Liabilities Medlemmernes formue 2) Members capital Anden gæld Other Liabilities Passiver i alt Total liabilities Note 1: Finansielle instrumenter Financial instruments Børsnoterede finansielle instrumenter Listed financial instruments Øvrige finansielle instrumenter Other financial instruments Finansielle instrumenter i alt Total financial instruments Strategien er forsigtig indgang til investering i de nye økonomier. Virksomhedernes forretningsområder er rettet mod de nye økonomier og deres geografiske placering. Markederne omfatter Asien, Central- og Østeuropa, Sydamerika og Afrika samt Australien og New Zealand. Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele Members net assets Medlemmernes formue primo Members capital start period Emissioner i perioden New issues in the period Indløsninger i perioden Redemptions in the period Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 27 Net issue/redemption margin Udlodning fra sidste år Dividend last year Periodens resultat Net result of the period Medlemmernes formue ultimo Members capital end period Hoved- og nøgletal Key figures and ratios Hovedtal Halvårets nettoresultat (tkr.) Net profits of the period Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) Members capital Cirkulerende andele (tkr.) Issued capital Nøgletal Indre værdi pr. andel (kr.) Net asset value per unit Årets afkast (pct.) 6,72-8,75 13,20 24,10-10,53 Return (pct.) Sharpe Ratio 0,71 0,09-0,14-0,12 NA Sharpe Ratio Omkostningsprocent* 0,98 1,04 0,86 0,83 0,91 Average cost (%) ÅOP* 1,37 1,54 1,26 1,27 1,64 Calculated average cost (%) * Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser Sundhed 16% Tele 8% Industri 7% Kontant Råvarer 9% Forbrugcyklisk Forbrugstabile 3 Argentina Tjekkiet Sydafrika Mexico Chile Singapore 6% Hong Kong 1 Rusland 8% Indien Kina 1% Polen 1% Malaysia Egenkapital under 10 mia. DKK 4 Egenkapital over 100 mia. DKK 1 Finans Forsyning Olie & gas 10% Australien 20% Irland Østrig Brasilien 16% Egenkapital mellem mia. DKK 46% 6

8 Independent Invest Ledelsens beretning for BasicEnergy Global I 1. halvår viste afdelingen et resultat på -0,5 % efter omkostninger. Indtjeningen i porteføljens virksomheder var som forventet fortsat høj. Aktiekurserne har vist udsving, og er ikke steget. Afdelingen har således ikke vist den stigning, vi ventede i årsrapporten Den usikre udvikling i Europa, samt frygten for fald i væksten i Kina, har betydet udsving og på det seneste vist fald i råvare- og oliepriserne, hvilket har presset forventningen til væksten i virksomhederne. Porteføljen Hvad har vist sig bedst og ringest? Energiog vandbehandlingsvirksomheden Sembcorp fra Singapore, viser stor fremgang i ordreindgang, omsætning og indtjening, og blev halvårets bedste investering. Den kinesiske kulvirksomhed Yanzhou Coal Mining med fortsat tilfredsstillende resultater blev en af halvårets dårligste aktier, presset af både de vigende priser på råvare og investorernes mindre appetit på kinesiske aktier. Vi holder fast i de langsigtede afkast. Tractebel Energia, Hess Corporation og Schoeller-Bleckmann blev solgt fra porteføljen, mens oliesleskaberne Total og Occidental Petroleum blev købt til med udgangspunkt i vores uforandrede investeringsstrategi. pressede pris på olie og råvarer, ventes at reducere virksomhedernes vækst i omsætning og indtjening i Spredning Porteføljen er spredt på 38 virksomheder inden for energi, råvarer, forsyning herunder transport. Virksomheder inden for olie og gas er største sektor, og geografisk er porteføljen spredt på 16 lande. Dollaren er den betydende valuta for BasicEnergy, og har påvirket resultatet i 1. halvår positivt. Forventninger Vi venter, at virksomhederne i 2012 fortsat vil have en høj indtjening, der kan blive påvirket af stigende omkostninger til eftersøgning og udvinding, på et lavere niveau. Aktiekurserne i 2. halvår forventes med en fortsat stabil og høj indtjening i virksomhederne sammen med en historisk attraktiv prissætning på aktier at give et positivt afkast for året - påvirket af refinansiering af offentlig gæld i Europa, der vil medvirke til at stabilisere olie- og råvarepriserne. Soliditet og indtjening Virksomhederne i porteføljen er højt kapitaliserede med en soliditet på 5, hvilket gør dem i stand til at agere uafhængigt også af bankerne. Virksomhederne tjener mange penge, og den høje egenkapital forrentes med 17%. Uroen i Europa, og dermed den fortiden 7

9 Independent BasicEnergy Global Børsnoteret/Listed 12. september 2007 Halvårsrapport/Part Yearly Report Independent Invest Resultatopgørelse Profit and Loss Account DKK Renter og udbytter Interest and Dividends Kursgevinster og -tab Capital gains and losses Administrationsomkostninger Administrative expenses Resultat før skat Net profits for the period Skat Non refundable dividend tax Halvårets nettoresultat Net profits for the period Balance Balance sheet Aktiver Assets Likvide midler 1) Available funds Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) Foreign listed companies Andre aktiver Trade receivable Aktiver i alt Total assets Passiver Liabilities Medlemmernes formue 2) Members capital Anden gæld Other Liabilities Passiver i alt Total liabilities Note 1: Finansielle instrumenter Financial instruments Børsnoterede finansielle instrumenter Listed financial instruments Øvrige finansielle instrumenter Other financial instruments Finansielle instrumenter i alt Total financial instruments Strategien er at investere primært inden for energi og råvareområdet samt forsyning og transport. Den er således rettet mod vækst og mod de mere knappe ressourcer i verden. Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele Members net assets Medlemmernes formue primo Members capital start period Emissioner i perioden New issues in the period Indløsninger i perioden Redemptions in the period Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 8 Net issue/redemption margin Udlodning fra sidste år 0 Dividend last year Periodens resultat -388 Net result of the period Medlemmernes formue ultimo Members capital end period Hoved- og nøgletal Key figures and ratios Hovedtal 9½ mdr. Halvårets nettoresultat (tkr.) Net profits of the period Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) Members capital Cirkulerende andele (tkr.) Issued capital Nøgletal Indre værdi pr. andel (kr.) Net asset value per unit Periodens afkast (pct.) -0,47-4,78-1, ,71 Return (pct.) Sharpe Ratio 0,39-0,30 NA NA NA Sharpe Ratio Omkostningsprocent* 1,02 1,04 0,91 0,89 0,99 Average cost (%) ÅOP* 1,41 1,43 1,49 1,57 1,58 Calculated average cost (%) * Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser Industri Kontant Råvarer 3 USA 2 Tyskland Hong Kong 7% Japan Egenkapital under 10 mia. DKK Egenkapital over 100 mia. DKK 4 Olie & gas 5 Forbrug-stabile Forsyning Sydafrika Holland Schweiz Singapore England Bermuda 1% Italien Rusland 18% Brasilien 7% Kina 10% Frankrig 1% Australien Egenkapital mellem mia. DKK 5 8

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni 2014 Ledelsens beretning Foreningen Independent Invest omfatter aktieafdelingerne Independent Global, Independent New Global og Independent

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni 2011 Ledelsens beretning Det går godt for virksomhederne I det første halvår af 2011 har porteføljerne vist negative resultater. Aktiemarkederne

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni 2008 Langsigtet aktieinvestors strategi Ved køb af tre andele for ca. kr. 200.000 opnås spredning i 150 solide veldrevne virksomheder for

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni 2015 Ledelsens beretning Beretningen indeholder en beskrivelse af vores investeringsstrategi, en vurdering af den globale økonomiske og

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni 2016 Ledelsens beretning Beretningen indeholder en beskrivelse af vores investeringsstrategi, en vurdering af den globale økonomiske og

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Den uafhængige investeringsforening. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Den uafhængige investeringsforening. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Den uafhængige investeringsforening Halvårsrapport 30. juni 2009 Independent Global Strategi Aktier globalt Investeringshorisont min. 3-5 år Risiko Aktier, middel

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni 2013 Ledelsens beretning Foreningen Independent Invest omfatter aktieafdelingerne Independent Global og Independent New Global samt Independent

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Den uafhængige investeringsforening. Markedsrapport 1. halvår inklusiv sammendrag World Wide Invest

Investeringsforeningen Independent Invest. Den uafhængige investeringsforening. Markedsrapport 1. halvår inklusiv sammendrag World Wide Invest Investeringsforeningen Independent Invest Den uafhængige investeringsforening Markedsrapport 1. halvår 2012 - inklusiv sammendrag World Wide Invest 1 Fra idé til fremtid Idéen blev skabt i 2003. Investeringsstrategien

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 38 73 33 info@majinvest.dk www.majinvest.dk CVR-nr. 28 70 59 21 Medlemmer

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Den uafhængige investeringsforening. Årsrapport 2013. - including a Summary in English

Investeringsforeningen Independent Invest. Den uafhængige investeringsforening. Årsrapport 2013. - including a Summary in English Investeringsforeningen Independent Invest Den uafhængige investeringsforening Årsrapport 2013 - including a Summary in English Indhold Foreningens data 2 Forord - Fra idé til fremtid 3 Ledelsens beretning

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Vimmelskaftet, Strøget, København. Årsrapport 2007. - including a Summary in English

Investeringsforeningen Independent Invest. Vimmelskaftet, Strøget, København. Årsrapport 2007. - including a Summary in English Investeringsforeningen Independent Invest Vimmelskaftet, Strøget, København Årsrapport 2007 - including a Summary in English Aktieinvestors mulige investeringsstrategi Investering i tre andele giver spredning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest International

Investeringsforeningen Nykredit Invest International Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest Halvårsrapport 2016 Investeringsforening i henhold til dansk lov CVR.-nr: 24250534 Investeringsforeningen Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 4 BETALINGSSTEDER OG SALGSKONTORER 4 DE FINANSIELLE

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere