Jacob Mollerup Danmarks Radio. Vedr.: Klage til. burde. kanal til. Fødevarer. Landbrug og. At Landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jacob Mollerup Danmarks Radio. Vedr.: Klage til. burde. kanal til. Fødevarer. Landbrug og. At Landbrug"

Transkript

1 Lytterne og seernes redaktør Jacob Mollerup Danmarks Radio Fremsendt pr. 19. november 2013 Dok. Nr. D Vedr.: Klage til DR over udsendelse en 'Hele Svineriet' Dyrenes Beskyttelse skal hermed klage over udsendelsen Hele svineriet bragt på DR2 lørdag d. 16 november DR2 lægger i før-omtalen af udsendelsen op, til at den vil behandle dilemmaer og problemer i svineproduktionen, ligesom der i udsendelsens intro gives dette indtryk. På denne baggrund finder Dyrenes Beskyttelse det problematisk, at der i udsendel- en lang række negative elementer, herunder nogle af de allervigtigste og mest kend- te, helt udelades. Når negative forholdd omkring svineproduktionen endelig behandles gøres det ved, at svinebranchens forklaringer på, hvorfor man producerer på den giv- ne måde, fremførers i lange uimodsagte passager af erhvervet selv, uden at selve sen i overvældende grad fokuseres påå positive elementer ved svineproduktion, mens problemets kerne (kritikpunktet) er belyst. Udsendelsen fremstår derfor særdeless tendentiøs, og man får indtryk af et kampag- burde bruge licensmidler på og ikke burde lægge kanal til. nefremstød for konventionel svineproduktion, som DR som public p service station ikke I det følgende uddybes en række problemer ved udsendelsen: 1. Udsendelsens produktion Udsendelsen er tilrettelagt af freelancejournalist Erik Rasmussen, som er medejer af kommunikationsbureauet Anzats, og produceret af produktionsselskabet Com- plot. Complot og Erik Rasmussen/ /Anzats er faste leverandører af LandTV. Com- plot har ifølge egen hjemmeside produceret over 50 LandTV film forr Fødevarer, og er i fortsat produktion. Complot har endvidere stået for udvikling af LandTVs logo. Complot oplyses till at være et mindre jyskk foretagende, hvorfor man må antage, at virksomheden økonomiskk er afhængig af den faste aftale med Fødevarer. Denne meget tætte forbindelse gør Complot/Anzats uegnet til journalistisk objektiv produktion af en udsendelse til DRR om netop svineproduktion, der er en af hoved- søjlerne under Landbrug & Fødevarer. Det burde DR have indset. At Landbrug og Fødevarer, LandTV og Complot/Ansatz er e helt tæt knyttet fremgår af Fødevarers hjemmeside

2 (http://www. lf.dk/aktuelt/land_tv/ /2013.aspx) og videre af a en opdatering på Land TVs facebook 16. oktober, hvor der står (vedlagt som bilag 1): LandTV er som tidligere nævnt i gang med en større tema-produktion om grisen og dansk svineproduktion til DR 2.. Det betyder, at vores egenproduktion til LandTV's kanaler er sat lidt på standby. På vores egne tv-kanaler genudsender vi derfor i næste uge et program om fremtidens planteavl, som s sagtens tåler et gen- syn: DR2s programredaktørr Peter Grenn Larsen har til pressenn (BT, 16.nov) udtalt Jeg kunne have taget et produktionsselskab inden for Valby V Bakke, men så ville det have været den sædvanlige vinkel. De her jyder (Complot, red.) ) står selv med benene i staldene, og jeg ville gerne have, at de kom til orde. o Jeg ved, at de også laver ting for landbruget, men jeg tror på, at de kan skillee tingene ad. Dyrenes Beskyttelse finder at ovenstående sammenblanding af LandTV og Com- plots produktion til DR tyder t på det modsatte. Dette underbygges yderligere af Complots før-omtale af f programmet, som er at finde på Landbrug L & Fødevarers hjemmesidee for LandTV. Her omtales svineproduktionenn af Complot overvælden- de positivt, og grisen som en samfundsstøtte, der skaber værdi, og som vi skal være stolte af. Der er tale om en anprisning, der ikke virker betryggende i forhold til at de kan skille tingene ad, som anført af DR2s redaktør. (Complots omtale kan ses her: Den er også vedlagt som bilag 2) ). 2. Udsendelsens konstruktioner Dyrenes Beskyttelse finder det betænkeligt, at Asger Krogsgaard, der er næst-- formand for Fødevarers virksomhedsbestyrelse, præsenteres somm en tilfældig svinebonde i programmet. Dyrenes Beskyttelse finder det på sin plads, at det oplyses, at der her er tale om den absolutte medietrænede top af dansk landbrug. De ufortalte tætte forbindelser mellem Complot og Landbrug & Fødevarer under- streges samtidig af, at den pølsevogn som er omdrejningspunktet for udsendelsen ejes af netop den Asger Krogsgaard, som Gade og Rhode besøger r undervejs og som sidder i flere af de mest magtfulde positioner i landbruget. I udsendelsen er vognen dog forsynet med DRs logo. (se også vedlagt som bilag 3). Endelig finder Dyrenes Beskyttelsee det mærkværdigt, at den tilsyneladende tilfæl- dige pølsevognskunde hos Søren Gade og Thomas Rohde, da de gør stop i Skjern for at høre den almindelige befolknings holdninger til svinekød, selv er svi- neproducent. Flere kommer kort till orde, men den eneste, der tillægges vægt i et formand i Danish Crown, næstformand i Fødevarer ogg Side 2

3 omfang, så han præsenteres ved navn, er svineproducenten Kristian Ahle. I den- ne situation, hvor en pølsevogn bruges som rammen for en form forr vox pop, er det uacceptabelt, at man også herr vælger at lade branchen selv tale, endda uden at oplyse at det er tilfældet (se avis.ugepostenskjern.dk/ups/ ?s=1&p=18, også vedlagt som bilag 4) 3. Udsendelsens ensidighed DR2s før-omtale og selve udsendelsen prætenderer, at dette d program kommerr hele vejen rundt om svineproduktionen, og der lægges op o til livtag med den kritik, som svinebranchen udsættes for, hvad angår f.eks. dyrevelfærd og miljø. På den baggrund finder Dyrenes Beskyttelse det særdeles problematisk, att det alt over- vejende er svinebranchens egne holdninger, der kommer til udtryk. Kommunikationschef Tina Engbergg fra Dyrenes Beskyttelse henvendte sig tors- dag den 14. november 2013 (3 dage før udsendelsen) till DR2 programredaktør Peter Gren Larsen for at tilkendegive foreningens forundring over, at et program, der vil hele vejen rundt om den danske svineproduktion ikke i har inddraget fagligt kvalificeret modspil fra f.eks. Dyrenes Beskyttelse i tilrettelæggelsenn af program- met. Peter Gren Larsen påpegedee i denne samtale, at Thomas Rode var valgt som fortaler r for dyrevelfærden og dermed kritikker af Fødevarer. Det undrede os, at kokken Thomas Rode, der ikke tidligere har h optrådt som dyrevel- færdskender, skulle være i stand til at levere kvalificeret argumentation mod Fødevarer. Udsendelsen viser da også tydeligt, at Thomas Rode på ingen måde kan betrag- tes som eksponent for det modsatte synspunkt, og at han h ikke harr forudsætnin- gerne (viden) til at udgøre denne modvægt til o Fødevarer. Thomas Rode har da også selv til pressen udtalt, at han ikke blevv bedt om at være kritisk, hvilket samtidig forklarer, hvorfor han har meget lidt taletid i forhold til Landbrug og Fødevarers top repræsenteret ved Søren Gade og Asger Krogsgaard, samtt di- verse svineproducenter. Det forklarer også, hvorfor hanss udtalelser i det store he- at det skal foregå på en ordentlig måde og skåle i gris. Det står naturligvis Thomas Rode frit for at have denne lægmandsopfattelse aff dy- le fremstår som aftalte oplæg til udtalelser fra svinebranchen selv, ligesom der især er fokuseret på Thomas Rodee udtalelser om, at fikserede søer r ligger og hygger sig, og at han kan se, at drægtige søer i en konventionel stald har det godt og rart og dejligt og til sidst må konkludere, at allee gør deres s yderste for, renes trivsel og adfærdsmæssige behov, men Dyrenes Beskyttelse B finder det uacceptabelt, at DR sender programmet ud fra en præmis om, at man her kom- mer hele vejen rundt om svinebranchen, også om de negative sider, som eksem- pelvis dyrevelfærdsproblemer, nårr dette slet ikke er tilfældet. Side 3

4 Dyrenes Beskyttelse err klar over, at der ved produktion af a et tv program må væl- ges i stoffet og vinkles. Men det err ensidigt og tendentiøst i et program med den beskrevne præmis, at Vise fikserede søerr og en enkelt dødfødte pattegris i den ene aff de to omtalte faringer (pattegrisedødelighed på 5,5 %) og ingen døde grise i den anden (dødelighed på 0 %), når realiteten er, at dødelighed en er totalt set er % afhængig af hvilken produktionsform, der er tale om. Vise foder frem og omtale foderet som indeholdendee lige nøjagtig det der skal til for, at soen kan have et godtt liv, når det er velkendt, at halvdelen af søerne og en tredjedel af slagtesvinene får mavesår netop på p grund af forkert for- for at skåne pattegrisene og senere lade Thomas Rode konkludere, at søer i bokse ligger og hygger sig, når alle eksperter og endda landbruget selv erkender, at fikse- ring er stærkt lidelsesvoldendee for søer. dring. Vise optagelser af en fikseret so og blot oplyse, at den ligger der Lade det stå uimodsagt og ikkee underbygget fra uvildig side, at dødeligheden tredobles i en indendørs produktion, hvis soen er løs under faring Der i indslag om alternativ produktion i meget høj grad fokuseres på negative forhold, mens det modsatte er tilfældet for den konventionelle produktion. Fødevarer uimodsagt og på opfordring af Thomas Rode får lej- lighed til at skamrose svineproducenternes ansvarlige forhold til antibiotika, uden at der kommes ind på, att det er et kendt og stigende problem med multi- svinebranchens antibiotikaforbrug. Der gentagen gange i udsendelsen vises halekuperede grise uden at det resistente bakterier, der smitter fra grisenee til mennesker netop på grund aff nævnes, at alle grise i den konventionellee svineproduktion halekuperes på grund af stressudløste halebid hos grisene. Dette til trods t for at rutinemæssig halekupering er forbudt. Søers velfærd i staldene anprises, uden at det berøres, at godt hver fjerde so ikke gennemfører det planlagtee produktionsliv, men i stedet findes selvdød el- produceres er lig antallet der fødes når virkeligheden er, at der fødes 39 ler må aflives i stalden og herefter sendess til destruktion. Det oplyses, at der årligt fødess 29 mio grise i Danmark, som omm antallet der mio, hvoraf de 10 millioner af dem er dødfødte eller dør d i staldene. Samtlige problematikker har værett omtalt i medierne og må være DR/Complot/LandTV bekendt, hvorfor der må ligge aktive beslutninger bag den ekstremt positive fortælling om svineproduktion i en form, hvor det prætenderes, at man kommer hele vejen rundt. Skulle DR have behov for dokumentation i behandling aff klagen, eftersender vi gerne denne, men vi vil gøre opmærksom på, at DR selvv ligger indee med indslag om disse problematikker. Svinebranchen er kommet til orde i samtlige disse ind- slag, hvorforr de dårligt kan brugess som argument for at lade branchen komme Side 4

5 uimodsagt til orde i mere end en time i Hele svineriet, som s antydett af DR2s re- daktør overfor BT. Ud over det ovenfor omtalte kunne en lang række andre manipulationerr og tendentiø- velfærdsmæssige. Dyrenes Beskyttelse vil derfor anmodee om, at DR foretager en vurdering af udsendel- sen i sin helhed og i forhold til de problematikker, der her er fremhævet. Dyrenes Beskyttelse opfordrer DR til at udsende en bekræftelse af, at udsendelsen er se fremstillinger og undladelser trækkes frem, også på andree områder end det dyre- produceret som et subjektivt partsindlæg. Udsendelsen bør ikke genudsendelse, lige- som den bør fjernes online, så den ikke kan ses på DRs hjemmeside. Med venlig hilsen Britta Riis Direktør Side 5

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Velfærdsproblemer. hos de danske søer

Velfærdsproblemer. hos de danske søer Velfærdsproblemer hos de danske søer Rapporten er udarbejdet af Oktober 2004 Oplag: 500 Layout: Sanne Kjall Egeberg Forsidefoto: Scanpix Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Dines Andersen Anne-Dorthe Hestbæk Socialforskningsinstituttet 99:22 Ansvar og værdier Hvilke værdier lægger nutidens forældre vægt på i deres børneopdragelse?

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

BØRNENOTAT 1/14 EN GOD FREMTID FOR BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE

BØRNENOTAT 1/14 EN GOD FREMTID FOR BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE BØRNENOTAT 1/14 BØRNERÅDET DECEMBER 2014 EN GOD FREMTID FOR BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE I forsommeren 2014 afholdt Børnerådet en række møder med børn og unge i Vollsmose. Hensigten var at give en stemme til

Læs mere

ISO-certificeres? Antallet af privatansatte DM ere stiger kraftigt

ISO-certificeres? Antallet af privatansatte DM ere stiger kraftigt dm privat NR. 03 20. MARTS 2015 3Travle arbejdsdage presser TR-arbejdet 6Skal ligestilling ISO-certificeres? 10Grin og god mad til årets nytårskur Antallet af privatansatte DM ere stiger kraftigt Jobtal

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere