Flot udvikling i banken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flot udvikling i banken"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Dato: 27. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 8 Flot udvikling i banken Bestyrelsen i har i dag godkendt halvårsrapporten pr. 30. juni 2013, som med et overskud før skat på 52,8 mio. kr. stiger med 8 % sammenlignet med 1. halvår Bestyrelsen betegner resultatet, der forrenter egenkapitalen med 7,8 % p.a., som tilfredsstillende. Resultatet, der er det bedste de seneste 5 år, er positivt påvirket af et fald i omkostningerne på 2,8 mio. kr. excl. udgifter til nødlidende pengeinstitutter samt et fald i nedskrivningerne på 20,0 mio. kr. Fremhæves skal: Fald i nedskrivningerne Fald i omkostningerne nye kunder i 1. halvår. Udlån mio. kr. svarende til 1. halvår Indlån mio. kr. svarende til 1. halvår Egenkapital mio.kr. egne penge. Solvensprocent 17,5 og kernekapitalprocent 17,5. Solvensbehov 10,3 % - solvensoverdækning 525 mio. kr. Med baggrund i det realiserede resultat for 1. halvår 2013 fastholdes de tidligere udmeldte forventninger om et primært resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. i niveauet mio. kr. I forventningerne indgår en udgift på ca. 14 mio. kr. til nødlidende pengeinstitutter. Der henvises til vedlagte halvårsrapport og for uddybende kommentarer til bankdirektør Andreas Rasmussen eller bankdirektør Finn Øst Andersson på telefon Venlig hilsen Mads Hvolby Formand for bestyrelsen Andreas Rasmussen Bankdirektør Side 1 af 25

2 Halvårsrapport 1. halvår 2013 Side 2 af 25

3 Hoved- og nøgletal 1. halvår halvår 2012 Året 2012 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Heraf Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser m.v Udvalgte nøgletal Basisindtjening pr. omkostningskrone excl. nedskrivninger på udlån **) 1,56 1,57 1,56 Indtjening pr. omkostningskrone 1,32 1,27 1,27 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 7,8 7,6 7,4 Solvensprocent 17,5 16,6 17,7 Kernekapitalprocent 17,5 16,4 17,6 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,52 0,50 0,50 Antal medarbejdere - gennemsnit **) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter. Side 3 af 25

4 Ledelsesberetning Resume Bankens resultat før skat for 1. halvår 2013 stiger med 8 % til 52,8 mio. kr. mod 49,1 mio. kr. sidste år det bedste resultat de seneste 5 år. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 3,9 % svarende til 7,8 % p.a. Netto rente- og gebyrindtægterne er med 214,5 mio. kr. mod 216,6 mio. kr. i 1. halvår 2012 fastholdt på cirka samme niveau. De samlede udgifter til at drive banken er på 139,0 mio. kr. mod 139,6 mio. kr. sidste år. I udgifterne for 1. halvår 2013 indgår engangsudgifter på cirka 4 mio. kr. i forbindelse med tilpasninger af afdelingsnet og medarbejderstab samt en stigning i udgifterne til nødlidende pengeinstitutter på 2,2 mio. kr. Banken har herefter i 1. halvår 2013 realiseret et primært resultat (før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v.) på 77,5 mio. kr. mod 79,2 mio. kr. sidste år. Ses bort fra ovennævnte engangsudgifter samt stigningen i udgifterne til nødlidende pengeinstitutter er den primære drift forbedret med 4,5 mio. kr. Bankens kursreguleringer blev negativt påvirket af den uro, der opstod på værdipapirmarkederne ultimo halvåret. Kursreguleringerne for 1. halvår 2013 blev derfor et nulresultat mod en kursgevinst sidste år på 14,6 mio. kr. Hensættelser til imødegåelse af tab falder i 1. halvår 2013 med 20,0 mio. kr. til 24,6 mio. kr. mod 44,6 mio. kr. sidste år. Efter reservation til skat på 13,7 mio. kr. andrager resultatet 39,1 mio. kr. for 1. halvår 2013 mod 37,7 mio. kr. sidste år. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Nettorenteindtægterne for 1. halvår 2013 falder med 12,4 mio. kr. til 137,2 mio. kr. mod 149,6 mio. kr. sidste år. Knap halvdelen heraf kan henføres til en faldende rentemarginal ligesom et fald i det gennemsnitlige udlån på ca. 200 mio. kr. i 1. halvår 2013 sammenlignet med 1. halvår 2012 har reduceret renteindtægterne. Endvidere falder renteindtægterne af bankens obligationsbeholdning med cirka 1 mio. kr. selvom obligationsbeholdningen er steget med ca. 250 mio. kr. til mio. kr. Faldet i renteindtægterne skal tilskrives et generelt faldende renteniveau. Nettogebyrindtægterne stiger med 5,8 mio. kr. til 71,0 mio. kr. for 1. halvår 2013 mod 65,2 mio. kr. for samme periode sidste år. Stigningen, der er større end budgetteret, kan blandt andet henføres til øget aktivitet på værdipapirområdet. Side 4 af 25

5 Ledelsesberetning Kursreguleringer Et stigende renteniveau i slutningen af juni måned 2013 medførte et kurstab i niveau 8 mio. kr. på bankens betydelige obligationsbeholdning. På aktieområdet har banken derimod realiseret kursgevinster på 6,3 mio. kr., ligesom kursgevinster på valuta og finansielle instrumenter m.v. andrager 1,6 mio. kr. Samlet set resulterer kursreguleringerne herefter i et nulresultat for 1. halvår Bankens samlede renterisiko, opgjort som resultatpåvirkningen ved 1 procentpoint ændring i renteniveauet, andrager 1,7 % af bankens kernekapital efter fradrag ultimo 1. halvår Driftsudgifter Banken har i såvel årsrapporten 2012 som i 1. kvartalsmeddelelsen 2013 redegjort for gennemførte tiltag af omkostningsbesparende karakter. Engangsudgifter i forbindelse hermed på cirka 4 mio. kr. indgår i de samlede driftsudgifter for 1. halvår Det er på den baggrund tilfredsstillende, at omkostningerne til at drive banken (personale, administration, afog nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver) excl. andre driftsudgifter falder med 2 % eller 2,8 mio. kr. til 130,9 mio. kr. for 1. halvår 2013 mod 133,7 mio. kr. sidste år. De udmeldte forventninger om et fald i driftsudgifterne for 2013 fastholdes derfor. Den fulde effekt af ovennævnte tiltag forventes først realiseret i Andre driftsudgifter/indskydergarantifonden Andre driftsudgifter, der alene vedrører bankens udgifter til nødlidende pengeinstitutter andrager 8,1 mio. kr. for 1. halvår 2013 mod 5,9 mio. kr. sidste år. Beløbet fordeler sig med 6,6 mio. kr. til bankens andel af sektorens forsikringspræmie til Indskydergarantifonden og de resterende 1,5 mio. kr. vedrører yderligere tab på Fjordbank Mors og Sparekassen Lolland. Bankens samlede udgifter til sektorens forsikringspræmie forventes at andrage 13,1 mio. kr. for hele Nedskrivninger på udlån m.v. Det samlede nedskrivningsbehov er for 1. halvår 2013 opgjort til 24,6 mio. kr. mod 44,6 mio. kr. for 1. halvår Periodens nedskrivningsbehov svarer til 0,4 % af bankens udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Det er tilfredsstillende, at det faldende nedskrivningsbehov for 1. kvartal 2013 er fortsat ind i 2. kvartal. Det forventes, at nedskrivningsbehovet for hele 2013 vil afspejle udviklingen i konjunkturerne. Porteføljen af udlån med standset renteberegning andrager før nedskrivninger 97,8 mio. kr. Nedskrivningerne på disse engagementer udgør 80,4 mio. kr. Side 5 af 25

6 Ledelsesberetning Bankens akkumulerede nedskrivninger andrager 323,1 mio. kr. eller 4,8 % af bankens udlån og garantier. Det vurderes, at bankens udlånsportefølje er solid. Det skyldes blandt andet, at værdierne på de stillede sikkerheder er forsigtigt opgjort, ligesom disse er spredt på forskellige aktivtyper. Hertil kommer, at bankens kreditpolitik sikrer, at der løbende foretages en aktiv indsats på engagementer, der måtte udvise svaghedstegn. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet introducerede i 2010 et nyt værktøj Tilsynsdiamanten, hvor pengeinstitutters styrke og risikoeksponering vurderes ud fra fem nøgletal med hver sin grænseværdi. Tilsammen skal de fem nøgletal give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om pengeinstituttet er finansielt robust. Fra og med årsrapporten 2012 er det et krav, at der i ledelsesberetningen er en samlet præsentation af de fem nøgletal sammenholdt med de af Finanstilsynet fastsatte grænseværdier på de fem områder. Som det fremgår af nedenstående skema, lever banken op til de fastsatte grænseværdier for 1. halvår Udlånsvækst < 20% 0 % Ejendomseksponering < 25% 21 % Likviditetsoverdækning >50% 253 % Funding-ratio < 1 0,60 Summen af store engagementer < 125 % 44 % På alle områder har banken en god margin til grænseværdierne. Dog ligger bankens ejendomseksponering i den øvre ende af den anbefalede grænseværdi. Det kan oplyses, at godt 40 % af eksponeringen vedrører lån til den almennyttige boligsektor, hvor risikobilledet er væsentligt lavere end på almindelig ejendomsfinansiering. Dette skyldes den specielle finansieringsmodel, der gælder for almennyttigt boligbyggeri. Resultat Resultatet før skat for 1. halvår 2013 andrager 52,8 mio. kr. mod 49,1 mio. kr. sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen med 3,9 % svarende til 7,8 % p.a. Efter reservation til skat på 13,7 mio. kr. andrager resultatet 39,1 mio. kr. mod 37,7 mio. kr. året før. Balancen Bankens samlede forretningsomfang (indlån incl. pulje, udlån og garantier) andrager 13,8 mia. kr. svarende til niveauet pr. 1. halvår På erhvervssegmentet oplever banken en stor forskel i efterspørgslen på finansiering afhængig af branche. Side 6 af 25

7 Ledelsesberetning Afledt af den store søgning til AAU har Aalborg Kommune gennem byens boligselskaber åbnet op for opførelsen af cirka ungdomsboliger over de næste par år. Medfinansieringen heraf har medført og vil også fremadrettet medføre en vis udlånsaktivitet. På boligområdet har aktivitetsniveauet i bankens markedsområde været stigende, specielt for ejerlejligheder, selvom niveauet fortsat må betegnes som lavt. Det er på den baggrund tilfredsstillende, at bankens udlån pr. 30. juni 2013 med mio. kr. er på niveau med 1. halvår 2012, hvor bankens udlån var på mio. kr. Denne udvikling kunne indikere, at de seneste års udlånsfald er standset. Bankens indlån ved udgangen af halvåret 2013 andrager mio. kr. svarende til 1. halvår Likviditet Bankens likviditetsberedskab må med en overdækning på 253 % betegnes som særdeles tilfredsstillende. Baggrunden herfor er dels en robust egenkapital på mio. kr., som er egne penge, dels forholdet mellem bankens udlån og indlån. Kapitalforhold Efter henlæggelse af periodens resultat andrager egenkapitalen mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af aktiekapital på 46 mio. kr. samt overført overskud på mio. kr. De tilfredsstillende kapitalforhold ses også af solvensprocenten, som er på 17,5 og kernekapitalprocenten, som ligeledes er på 17,5. Opgørelsen af solvensbehovet sker nu med udgangspunkt i den såkaldte 8 + metode og er pr. 30. juni 2013 opgjort til 10,3 % mod 10,8 % pr. 31. december 2012, hvor solvensbehovet blev opgjort efter sandsynlighedsmetoden. I solvensbehovet indgår den fulde reservation til koncentrationsrisici uagtet Finanstilsynet generelt har accepteret, at reservationen til disse risici alene indgår med 50 % i Med udgangspunkt i solvensbehovet kan den solvensmæssige overdækning opgøres til 525 mio. kr. Banken kan således, uden at komme i konflikt med kapitalkravene, tabe 10 % af det samlede udlån på et år, udover hvad der i forvejen er hensat til imødegåelse af tab. Der henvises i øvrigt til bankens risikorapport for 1. halvår 2013 på hjemmesiden EU har den 20. juni 2013 endeligt vedtaget CRD IV direktivet, som herefter skal indarbejdes i dansk lovgivning. Det forventes, at de nye regler skal tages i anvendelse fra den 1. januar Side 7 af 25

8 Ledelsesberetning Direktivet indeholder bl.a. skærpede krav til kapitalgrundlaget i form af nye minimumskrav til egentlig kernekapital samt til en kapitalbevaringsbuffer og modcyklisk buffer. Kapitalbevaringsbufferen og den modcykliske buffer indfases gradvist i årene Da banken over en lang årrække har oparbejdet et særdeles robust kernekapitalniveau, lever banken, med udgangspunkt i direktivets bestemmelser allerede nu op til de fulde kapitalkrav. Kursen på aktien er i årets første 6 måneder steget fra 151 til 160 svarende til 6 %. I fortegnelsen over større aktionærer er alene opført Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, Aalborg med en ejerandel på 50,2 %. Risici Risikostyring er et centralt fokusområde for banken. I risikostyringen indgår en løbende vurdering af, om der er kunder eller brancher, som i særlig grad kan påføre banken tabsrisici. Endvidere indgår en vurdering af, hvilke aktivtyper banken har sikkerhed i samt værdiansættelsen heraf. Herudover arbejder banken løbende med at udvikle og forbedre de systemer og arbejdsrutiner, som skal medvirke til at minimere de risici, som beskrives i bankens risikorapport pr. 31. december 2012, som er tilgængelig på Overvågning og styring af bankens risici sker centralt i bankens stabsafdelinger i henhold til rammer fastsat af bestyrelsen. De risici, der knytter sig til formidling af lån og kreditter, er bankens væsentligste risikoområde. Det er derfor også tilfredsstillende, at kreditrisikoen er spredt på en lang række af mindre engagementer. Dette illustreres ved, at summen af store engagementer alene andrager 44 % af basiskapitalen. Endvidere er den samlede udlånsgearing med 3,8 på et lavt niveau. Dette gør det netop muligt for banken at agere offensivt i markedsområdet, hvilket har resulteret i nye kundeforhold, herunder indenfor landbrugserhvervet. I forbindelse med debatten om en forøgelse af tabsrisikoen på privatkunderne med afdragsfrihed på realkreditlån har bankens risikoansvarlige gennemført en analyse med henblik på at afdække denne problemstilling. Analysen har omfattet kundernes lån i Totalkredit, hvor afdragsfriheden udløber i perioden frem til udgangen af 2017 (ca lån). Konklusionen er, at bankens risiko for tab ikke vurderes som væsentlig. Konklusionen understøttes endvidere af, at kun 2,7 % af bankens samlede formidling af realkreditlån i Totalkredit er placeret i udlånsintervallet over 80 % af ejendommens vurderede værdi. Side 8 af 25

9 Ledelsesberetning Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån m.v. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2012 samt førnævnte risikorapport for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Anvendt regnskabspraksis Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis fremgår af note 1, hvortil der henvises. Forventninger 2013 Bankens forventninger bygger på uændrede konjunkturforhold. De tidligere udmeldte forventninger om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. i niveauet mio. kr. fastholdes. I dette beløb indgår en udgift på ca. 14 mio. kr. til nødlidende pengeinstitutter. Finanskalender Kvartalsrapport, kvartal Årsrapport 2013 Side 9 af 25

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Det er vor opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, halvårets resultat og bankens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken står overfor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Nørresundby, den 27. august Direktionen Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson / Bestyrelsen Pia Foss Henriksen Økonomichef Mads Hvolby Poul Søe Jeppesen Kresten Skjødt John Chr. Aasted Helle Rørbæk Juul Lynge Bo Bojer Side 10 af 25

11 5 års hoved- og nøgletal 1. halvår Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v. **) Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Heraf Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter/provision Bankpakke I **) Heraf nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser m.v Udvalgte nøgletal Basisindtjening pr. omkostningskrone excl. nedskrivninger på udlån ***) 1,56 1,57 1,31 1,46 1,56 Indtjening pr. omkostningskrone 1,32 1,27 1,10 1,25 1,21 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 7,8 7,6 2,8 7,9 6,6 Solvensprocent 17,5 16,6 17,4 17,2 16,7 Kernekapitalprocent 17,5 16,4 15,9 15,5 15,0 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,52 0,50 0,59 0,62 0,64 Antal medarbejdere - gennemsnit ***) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter. Side 11 af 25

12 5 års nøgletal 1. halvår Indtjening Basisindtjening pr. omkostningskrone excl. nedskrivninger på udlån 1,56 1,57 1,31 1,46 1,56 Indtjening pr. omkostningskrone 1,32 1,27 1,10 1,25 1,21 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 7,8 7,6 2,8 7,9 6,6 Egenkapitalforrentning efter skat, p.a. 5,8 5,8 2,1 6,4 4,5 Afkast Periodens resultat før skat pr. aktie 11,5 10,7 3,8 10,5 8,6 Periodens resultat efter skat pr. aktie 8,5 8,2 2,8 8,6 5,8 Indre værdi pr. aktie 307,7 293,9 281,1 275,3 265,5 Børskurs ultimo Børskurs / periodens resultat pr. aktie (P/E) 18,8 18,1 58,9 19,9 29,4 Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,52 0,50 0,59 0,62 0,64 Solvens Solvensprocent 17,5 16,6 17,4 17,2 16,7 Kernekapitalprocent 17,5 16,4 15,9 15,5 15,0 Markedsrisiko Renterisiko (pct.) 1,7 2,3 1,5 2,5 3,1 Valutaposition (pct.) 6,9 5,4 4,9 5,0 4,7 Valutarisiko (pct.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i pct. af indlån incl. puljeordninger 75,3 75,1 92,8 90,5 98,3 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 253,2 240,3 174,1 288,6 250,9 Kreditrisiko Periodens nedskrivningspct. 0,4 0,6 0,3 0,6 0,6 Akkumuleret nedskrivningspct. 4,8 4,4 3,2 4,2 2,7 Andel af tilgodeh. med nedsat rente (pct.) 1,7 1,6 1,8 2,8 2,0 Summen af store engagementer (pct.) 43,9 32,9 41,2 31,3 42,2 Periodens udlånsvækst (pct.) -1,2-9,8-1,7-3,5-8,2 Udlån i forhold til egenkapital 3,8 4,0 4,8 4,6 5,4 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finanstilsynets anvisninger, idet det bemærkes, at periodens resultat ikke er omregnet til helårstal i nøgletallene. Summen af store engagementer (pct.) og solvens- og kernekapitalprocenten er opgjort i henhold til gældende Bekendtgørelser. Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter. Side 12 af 25

13 Resultatopgørelse 1. halvår halvår 2012 Året 2012 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse: Resultat efter skat Værdiregulering domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme Anden totalindkomst efter skat Samlet totalindkomst Side 13 af 25

14 Balance Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodeh. hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf: Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Side 14 af 25

15 Balance Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser m.v Side 15 af 25

16 Egenkapitalbevægelser (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Aktiekapital: Aktiekapital primo Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Aktiekapital ultimo Opskrivningshenlæggelser: Opskrivningshenlæggelser primo Anden totalindkomst: Værdiregulering domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme Opskrivningshenlæggelser ultimo Overført overskud: Overført overskud primo Periodens resultat Modtaget udbytte egne aktier Køb / salg af egne aktier Anden totalindkomst: Værdiregulering domicilejendomme Overført overskud ultimo Foreslået udbytte: Foreslået udbytte primo Udbetalt udbytte Periodens resultat Foreslået udbytte ultimo Egenkapital ultimo Totalindkomstopgørelse: Periodens resultat efter skat Værdiregulering domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme Anden totalindkomst efter skat Samlet totalindkomst Side 16 af 25

17 Solvensopgørelse og kapitalkrav (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital Heraf periodens resultat Egenkapital excl. periodens resultat Heraf opskrivningshenlæggelser Kernekapital Fradrag af foreslået udbytte Fradrag af udskudt skatteaktiv Fradrag af immaterielle aktiver Fradrag af egne aktier til sikkerhed for udlån Fradrag vedrørende 50% af kapitalandele Kernekapital efter fradrag Medregnet opskrivningshenlæggelser Basiskapital før fradrag Fradrag vedrørende yderligere 50% af kapitalandele Basiskapital efter fradrag Basiskapitalkrav i h.t. FiL 124, stk. 2, nr. 1 (8% af vægtede poster) Risikovægtede poster med kredit-, modparts- og leveringsrisiko Risikovægtede poster med markedsrisiko Risikovægtede poster med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Risikovægtede poster i alt Kernekapitalprocent 17,5 16,4 17,6 Solvensprocent 17,5 16,6 17,7 Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendgørelse om kapitaldækning. Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Side 17 af 25

18 Pengestrømsopgørelse 1. halvår halvår 2012 Året 2012 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Driftsaktivitet: Periodens totalindkomst Regulering for beløb i periodens totalindkomst uden likviditetseffekt: Afskrivninger og værdireguleringer på immat. og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Andre resultatposter uden likviditetsvirkning Totalindkomst korrigeret for ikke likvide poster Ændring i driftskapitalen: Udlån Indlån Nettotilgodehavender kreditinstitutter m.v., ej anfordring Anden driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten Investeringsaktivitet: Investering i anlægsaktiver: Immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Finansieringsaktivitet: Indfrielse af ansvarlig lånekapital Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Periodens samlede likviditetsvirkning Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo specificeres således: Kassebeholdning og anfordringstilgodeh. hos centralbanker Tilgodehavender kreditinstitutter, anfordring m.v Letsælgelige og ubelånte værdipapirer I alt Hertil kommer kredittilsagn og lånerammer Likviditet iht. Lov om Finansiel Virksomhed Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes af den officielle halvårsrapport. Side 18 af 25

19 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Bankens regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er dog foretaget mindre justeringer i enkelte noter, herunder tilpasning af sammenligningstal. Vi henviser til årsrapporten for 2012 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 1. halvår halvår 2012 Året 2012 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 2 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Side 19 af 25

20 Noter 1. halvår halvår 2012 Året 2012 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender (hedge) Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme til dagsværdi (regulering ved salg) Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Kursreguleringer af valuta og af valutakontrakter skal ses samlet, idet banken løbende afdækker valutapositioner med henblik på at minimere valutarisici. 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion (2 medlemmer) Bestyrelse (6 medlemmer) Repræsentantskab (25 medlemmer) I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Afgifter på grundlag af lønsum I alt Øvrige administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Side 20 af 25

21 Noter 1. halvår halvår 2012 Året 2012 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver: Afskrivninger på immaterielle aktiver Afskrivninger på domicilejendomme Nedskrivninger og tilbageførte nedskrivninger på domicilejendomme Afskrivninger på øvrige materielle aktiver I alt af- og nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier Individuelle nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. perioder Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. perioder Akkumulerede nedskrivninger ultimo perioden Individuelle og gruppevise nedskrivninger på udlån i alt Akkumulerede nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. perioder Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo perioden Hensættelser til tab på garantier Akkumulerede hensættelser primo perioden Hensættelser i periodens løb Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidl. perioder Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede hensættelser ultimo perioden Nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier i alt Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser primo perioden Nedskrivninger og hensættelser i periodens løb Tilbageførsel nedskr./hensæt. foretaget i tidl. perioder Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet / hensat Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser ultimo perioden Der er ikke foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter eller øvrige tilgodhavender. Side 21 af 25

22 Noter 1. halvår halvår 2012 Året 2012 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 Nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier - fortsat Driftspåvirkning vedr. nedskrivninger Ændring af nedskrivninger m.v., netto Endelig tabt ej tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Periodens nedskrivninger m.v. i resultatopgørelsen Rentenulstillede lån Rentenulstillet Nedskrivninger herpå Skat: Periodens skat kan opdeles således: Skat af periodens resultat Skat af anden totalindkomst (egenkapitalbevægelser) I alt skat Den udgiftsførte skat specificeres således: Aktuel skat Udskudt skat Regulering af tidligere års beregnede skat Skat af periodens resultat Aktuel skatteprocent 25,0% 25,0% 25,0% Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter m.v. 1,0% -1,7% 0,0% Regulering af tidligere års skat 0,0% 0,0% 0,0% Effektiv skatteprocent 26,0% 23,3% 25,0% Den effektive skatteprocent er skat af årets resultat i forhold til resultat før skat. Side 22 af 25

23 Noter Året 2012 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 Udlån og garantier Udlån og garantier før nedskrivninger fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom *) Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt *) Vedr. fast ejendom bemærkes, at den almennyttige boligsektor udgør tkr i 2013 ( / tkr. i 2012) og at udlån og garantier til fast ejendom i øvrigt udgør tkr. i 2013 ( / tkr. i 2012) Året 2012 procent procent procent Udlån og garantier før nedskrivninger fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom *) Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt *) Vedr. fast ejendom bemærkes, at den almennyttige boligsektor udgør 9% i 2013 (7%/8% i 2012) og at udlån og garantier til fast ejendom i øvrigt udgør 12% i 2013 (14%/12% i 2012). Side 23 af 25

24 Noter Året 2012 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 Udlån og garantier - fortsat Maksimal krediteksponering (primært udlån, garantier og kredittilsagn) fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt Heraf indregnet i balancen før nedskrivninger Året 2012 procent procent procent Maksimal krediteksponering (primært udlån, garantier og kredittilsagn) fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt Side 24 af 25

25 Noter Året 2012 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 Aktiver i midlertidig besiddelse Under aktiver i midlertidig besiddelse indgår pr. 30. juni 2013 en ejendom overtaget som følge af afvikling af et nødlidende kundeengagement. Ejendommen er indregnet til dagsværdi ved overtagelsen. Ejendommen forventes solgt i 3. kvt Indlån og anden gæld Andel af indlån incl. puljeordninger dækket af Indskydergarantifonden 83% 81% 83% Herudover kan det oplyses, at bankens 10 største indlånskunder udgør mindre en 10% af det samlede indlån. 13 Eventualforpligtelser m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Øvrige garantier m.v I alt eventualforpligtelser m.v Til sikkerhed for clearing m.v. over for Danmarks Nationalbank er pantsat obligationer med en kursværdi på er part i enkelte retssager, der vurderes løbende, og der er foretaget de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. Disse retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på bankens økonomiske stilling. Side 25 af 25

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Resultat over 50 mio. kr.

Resultat over 50 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 29. april 2014 Selskabsmeddelelse nr. 11 Resultat over 50 mio. kr. Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2014 realiseret et resultat før skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser.

Kvartalsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside  under Om banken - Selskabsmeddelelser. Dato: 2. maj 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 5 Selskabsmeddelelse Overskud i 1. kvartal Nørresundby Bank har opnået et primært resultat før kursreguleringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Andreas Rasmussen Bankdirektør

Andreas Rasmussen Bankdirektør NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 Selskabsmeddelelse Markant resultatfremgang Med et halvårsresultat før skat på 49,1 mio. kr. har

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret stigende overskud. Samlet set andrager resultatet før skat 37,5 mio. kr. for kvartal 2011.

Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret stigende overskud. Samlet set andrager resultatet før skat 37,5 mio. kr. for kvartal 2011. Dato: 25. oktober 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 Den positive udvikling i årets overskud fortsætter Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret

Læs mere

Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat på 17,5 mio. kr.

Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat på 17,5 mio. kr. Dato: 23. august 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 7 Overskud og faldende nedskrivninger Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat

Læs mere

Resultat før skat over 175 mio. kr.

Resultat før skat over 175 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8 Resultat før skat over 175 mio. kr. Det er med tilfredshed, at bestyrelsen kan offentliggøre et

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Solidt regnskab i en krisetid

Solidt regnskab i en krisetid NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 12. februar 2013 Side: Side 1 af 1 Vor ref.: Selskabsmeddelelse nr. 2 Solidt regnskab i en krisetid har i 2012 realiseret et resultat før

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser.

Halvårsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside  under Om banken - Selskabsmeddelelser. Dato: 10. august 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 11 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende overskud før skat på 48 mio. kr. Efter betaling af 26 mio.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 27. februar 2013 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2013 Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere