Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret stigende overskud. Samlet set andrager resultatet før skat 37,5 mio. kr. for kvartal 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret stigende overskud. Samlet set andrager resultatet før skat 37,5 mio. kr. for kvartal 2011."

Transkript

1 Dato: 25. oktober 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Selskabsmeddelelse nr. 9 Den positive udvikling i årets overskud fortsætter Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret stigende overskud. Samlet set andrager resultatet før skat 37,5 mio. kr. for kvartal Bankens bidrag til Indskydergarantifonden i forbindelse med konkurserne i Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank m.fl. påvirker resultatet negativt med 20,0 mio. kr. Behovet for nedskrivninger er i forhold til kvartal 2010 faldet med 38 % til 41,9 mio. kr. Endvidere kan fremhæves: Primært resultat 108,8 mio. kr. før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån m.v. samt bidrag til Indskydergarantifonden Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 4 % p.a. Niveauet for rente- og gebyrindtægter fastholdes Stigende indlån og udlån i forhold til kvartal 2010 Solvens 16,8 % og kernekapital 15,9 % Summen af store engagementer 33,5 % Udlån i forhold til egenkapital 4,7 Intet behov pt. for at benytte Nationalbankens tilbud om funding gennem udvidelse af belåningsgrundlaget. Ledelsen udtrykker tilfredshed med de opnåede resultater og den udvikling, banken er inde i. Med baggrund i kvartals regnskabsresultat samt forventningerne til 4. kvartal fastholdes de tidligere udmeldte forventninger om et primært resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. for hele året i niveauet mio. kr. I forventningerne indgår ikke yderligere reservationer til konkursramte pengeinstitutter. Kvartalsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Investor Relations - Selskabsmeddelelser. For uddybende kommentarer henvises til direktør Andreas Rasmussen eller direktør Finn Øst Andersson på telefon Venlig hilsen Mads Hvolby Andreas Rasmussen Formand for bestyrelsen Bankdirektør KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 1 af 23 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

2 KVARTALSRAPPORT kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 2 af 23 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

3 Hoved- og nøgletal kvt kvt Året 2010 Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v **) Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Indskydergarantifonden vedrørende konkursramte pengeinstitutter / Provision vedrørende Bankpakke I **) Nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser Udvalgte nøgletal Basisindtjening pr. omkostn. krone excl. nedskrivninger *)... 1,40 1,46 1,49 Indtjening pr. omkostningskrone... 1,14 1,24 1,20 Egenkapitalforrentning før skat, p.a... 4,0 7,2 6,2 Solvensprocent... 16,8 15,5 15,0 Kernekapitalprocent... 15,9 14,9 14,5 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs/indre værdi pr. aktie... 0,54 0,63 0,65 Antal medarbejdere - gennemsnit *) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 3 af 23

4 Ledelsesberetning Resume Nørresundby Banks resultat før skat blev på 37,5 mio. kr. for kvartal 2011 mod 66,7 mio. kr. for kvartal Faldet i resultatet kan fuldt ud tilskrives negativ kursregulering på værdipapirer. Indtjeningen fra de traditionelle bankaktiviteter, som udgør bankens kerneområder, er med baggrund i de aktuelle konjunkturforhold tilfredsstillende. De samlede netto rente- og gebyrindtægter er for kvartal 2011 på niveau med de budgetterede forventninger, mens udgifterne til at drive banken er lavere end budgetteret. I forhold til 30. september 2010 viser udgifterne en stigning på 6 %. Halvdelen af denne stigning kan henføres til edb- og marketingområderne samt vedligeholdelse af ejendomme. Nedskrivningerne på udlån m.v. falder med 38 % til 41,9 mio. kr., mens bidrag til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank m.fl. påvirker resultatet negativt med 20,0 mio. kr. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter De samlede netto rente- og gebyrindtægter andrager 308,8 mio. kr. pr. 30. september 2011 mod 311,7 mio. kr. i 2010, og er i overensstemmelse med de budgetterede forventninger. Med baggrund i den begrænsede investeringslyst, der præger såvel privatøkonomierne som erhvervslivet, anses det uændrede niveau for indtægterne som tilfredsstillende. Nettorenteindtægterne viser et beskedent fald på 2 % til 225,2 mio. kr. for kvartal 2011 mod 228,9 mio. kr. for kvartal Faldet kan primært henføres til en lavere renteindtægt på bankens obligationsbeholdning som følge af en lavere beholdning. Nettogebyrindtægterne viser en mindre stigning på 1 % til 82,1 mio. kr. for årets første 9 måneder mod 81,1 mio. kr. for samme periode sidste år. Stigningen relaterer sig primært til det urolige værdipapirmarked, som har medført en øget handelsaktivitet, hvorimod gebyrindtægterne på ejendomsområdet falder. Kursreguleringer Kursreguleringerne viser pr. 30. september 2011 et kurstab på 9,4 mio. kr. mod en kursgevinst sidste år på 34,4 mio. kr. Kurstabene kan især henføres til bankens obligationsbeholdning samt aktier i handelsbeholdningen. Banken har en forsigtig investeringspolitik. Kurstabet kan derfor tilskrives de aktuelle konjunkturforhold, som har medført et nervøst værdipapir- og valutamarked. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 4 af 23 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

5 Ledelsesberetning Hertil kommer, at kursreguleringerne på bankens beholdning af aktier i selskaber i den finansielle sektor er lavere end sidste år. Indtjeningen på valuta og andre finansielle instrumenter er på uændret niveau. Driftsudgifter Driftsudgifterne incl. nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver andrager 203,9 mio. kr. mod 191,6 mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på 6 %. Af denne stigning vedrører de 2 % nedskrivninger på domicilejendomme. Endvidere kan andre 3 % henføres til administrationsudgifterne, primært edb-udgifter, markedsføring samt vedligeholdelse af ejendomme. Det forventes, at omkostningsstigningen på årsbasis vil andrage ca. 3 % blandt andet på grund af et fald i medarbejderantallet fra 280 pr. 30. september 2010 til 271 pr. 30. september Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter falder til 20,0 mio. kr. mod 24,6 mio. kr. sidste år. Beløbet dækker bankens andel af udgifter til nødlidende banker, Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank m.v. Posten er i 3. kvartal 2011 positivt påvirket af en dividendeforhøjelse i Amagerbankens konkursbo og negativt påvirket med bankens andel af udgifterne i forbindelse med Max Banks konkurs (se afsnittet Indskydergarantifonden). I 2010 kunne beløbet henføres til betalinger i henhold til Bankpakke I. Nedskrivninger på udlån m.v. Nedskrivninger på udlån m.v. falder med 38 % til 41,9 mio. kr. mod 67,4 mio. kr. i kvartal 2010, hvilket er lavere end forventet. Driftspåvirkningen svarer til en nedskrivningsprocent år til dato på 0,6. De samlede nedskrivninger andrager ultimo 3. kvartal 260,6 mio. kr. svarende til 3,5 % af de samlede udlån og garantier. I forhold til de 3 første kvartaler i 2010 viser nedskrivningsbehovet en faldende tendens. Forudsat der ikke sker væsentlige negative ændringer i de nuværende konjunkturforhold forventes det, at det samlede nedskrivningsbehov for 2011 vil være lavere end for Resultat Bankens resultat før skat andrager 37,5 mio. kr. efter afholdelse af udgifter til nødlidende banker på 20,0 mio. kr. Efter reservation af 10,6 mio. kr. til skat andrager resultatet 26,9 mio. kr. mod 52,9 mio. kr. i KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 5 af 23 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

6 Ledelsesberetning Balancen Det samlede forretningsomfang (indlån incl. pulje, udlån og garantier) andrager pr. 30. september ,0 mia. kr. mod 14,1 mia. kr. i Bankens udlån stiger 4 % til 6,0 mia. kr. mod 5,8 mia. kr. i Stigningen på 215 mio. kr. skyldes en stigning i lån til erhvervslivet på 290 mio. kr. og et fald i udlån til privatkunder på 75 mio. kr. Indlån excl. pulje stiger med 2 % til 6,0 mia. kr. mod 5,9 mia. kr. i Garantiporteføljen falder med 336 mio. kr., hvilket skyldes dels et generelt fald i omsætningen af fast ejendom dels normaliseringen af det digitale tinglysningssystem. Likviditet Ved udgangen af 3. kvartal 2011 udgjorde Nørresundby Banks likviditetsberedskab 1,7 mia. kr. svarede til en overdækning i forhold til lovkravet på 182 %. Bankens likviditetsreserve, der bygger på funding uden statsgaranti har således til stadighed ligget på et niveau, som er betydeligt over grænseværdien på 50 % i Tilsynsdiamanten. Bankens tilfredsstillende likviditet er blandt andet et resultat af en mangeårig konservativ konsolideringspolitik, som har resulteret i en solid egenkapital på 1,3 mia. kr. samt et fornuftigt forhold mellem indlån og udlån. Endvidere har banken optaget lån i inden- og udenlandske banker, der udløber i Banken har optaget yderligere funding uden statsgaranti med udløb i 1. halvår Med udgangspunkt i den tilfredsstillende likviditet har bankens ledelse besluttet, at banken p.t. ikke ønsker at udnytte udvidelsen af Nationalbankens belåningsgrundlag gennem belåning af bankens udlån af god bonitet. Indskydergarantifonden Banken er lovmæssigt omfattet af Indskydergarantifonden, der er en kollektiv aftale, som har til formål at sikre kunders almindelige indlån op til kr. Finansiel Stabilitet har den 28. september 2011 udsendt en meddelelse om, at dividenden i Amagerbankens konkursbo nu er fastsat til 84,4 % mod tidligere 66,1 %. Bankens respektive andel af dividendestigningen, 0,73 % eller 7,3 mio. kr., er indtægtsført under posten Andre driftsudgifter. Bankens tab på Amagerbankens konkurs andrager herefter p.t. 7,0 mio. kr. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 6 af 23 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

7 Ledelsesberetning Det forventes, at Max Bank vil påføre Indskydergarantifonden en udgift på 498 mio. kr. Nørresundby Banks andel heraf, 0,73 % svarende til 3,7 mio. kr., er udgiftsført under posten Andre driftsudgifter. Bankens samlede udgifter vedrørende Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank m.fl. andrager herefter 20,0 mio. kr. mod 24,6 mio. kr. pr. 30. september 2010, hvor beløbet primært skyldes udgifter til Bankpakke I. Kapitalforhold Efter henlæggelse af det realiserede resultat for kvartal 2011 andrager egenkapitalen 1,27 mia. kr. Foruden egenkapitalen består Nørresundby Banks basiskapital af ansvarlig lånekapital på 100 mio. kr., hvoraf de 50 mio. kr. er optaget i I henhold til selskabsmeddelelse af 21. september 2011 har Finanstilsynet godkendt bankens ønske om at førtidsindfri lånet på 50 mio. kr. pr. 1. november Med baggrund i bankens robuste kapitalforhold forventes lånet ikke erstattet med nye udstedelser af aktier eller andre former for kapitaltilførsel. Førtidsindfrielsen medfører et fald i solvensprocenten på ca. 0,7 procentpoint, som er indregnet i solvensopgørelsen pr. 30. september Kernekapitalprocenten er upåvirket. Pr. 1. juli 2011 er en ny bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital trådt i kraft. Bekendtgørelsen ændrer på beregningen af basiskapitalen, således at puljemidler, der er placeret i kapitalandele, ikke længere skal fradrages i basiskapitalen. For banken medfører dette en stigning i solvensprocenten med ca. 2,0 procentpoint. Bankens solvensprocent andrager herefter pr. 30. september ,8, som i forhold til det individuelle solvensbehov på 8,4 % betyder, at banken har en betydelig risikomargin. Dette ses også af kernekapitalprocenten, som er opgjort til 15,9. Der henvises i øvrigt til bankens risikorapport for kvartal 2011 på hjemmesiden I fortegnelsen over større aktionærer er alene opført Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, Aalborg, hvis ejerandel udgør 50,2 %. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 7 af 23 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

8 Ledelsesberetning Risici Risikostyring er et centralt fokusområde i Nørresundby Bank. De forskellige risikotyper, som banken påvirkes af, og de tiltag, der gøres for at styre og minimere risici, beskrives i bankens risikorapport, som er tilgængelig på bankens hjemmeside Overvågning og styring af bankens risici sker dels centralt i bankens stabsafdelinger i henhold til rammer fastsat af bestyrelsen dels fremadrettet af en risikoansvarlig, som er en ny funktion, pengeinstitutterne har pligt til at etablere. En af de væsentligste risici er kreditrisikoen, som med det fortsatte fald i nedskrivningsbehovet bevæger sig i den rigtige retning. Kreditrisikoen er i Nørresundby Bank spredt på en lang række mindre engagementer. Dette illustreres ved, at summen af store engagementer alene andrager 33,5 % af basiskapitalen. Endvidere er den samlede gearing af udlån med 4,7 på et lavt niveau, hvilket skal henføres til bankens robuste egenkapital. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2010 samt til ovennævnte risikorapport. Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Tilsynsdiamant Finanstilsynet har i 2010 introduceret værktøjet Tilsynsdiamanten, hvor pengeinstitutternes styrke og risikoeksponering vurderes ud fra fem parametre med hver sin grænseværdi. Nørresundby Bank opfylder pr. 30. september 2011 fortsat de fastlagte grænseværdier: Udlånsvækst < 20 % Ejendomseksponering < 25 % Likviditetsoverdækning > 50 % Funding-ratio < 1 Summen af store engagementer < 125 % 3,7 % 23,1 % 182,0 % 0,74 33,5 % På alle områder, bortset fra ejendomseksponeringen, har banken en god margin til grænseværdierne. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 8 af 23 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

9 Ledelsesberetning På ejendomsområdet har banken historisk haft et godt og tæt samarbejde med den almene boligsektor, som finansieringsmæssigt bygger på en, før projektet påbegyndes, fastlagt finansieringsplan. Risikobilledet på disse projekter vurderes derfor at være langt mindre end på traditionelle ejendomsprojekter. Lån og kreditter til denne sektor udgør knap halvdelen af den samlede ejendomseksponering. Anvendt regnskabspraksis Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis fremgår af note 1, hvorfor der henvises dertil. Forventninger Banken fastholder forventningerne til et primært resultat for 2011 før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. i niveauet mio. kr. Disse forventninger forudsætter, at banken ikke mødes med yderligere krav om betaling til konkursramte pengeinstitutter. Finanskalender Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport 2011 (forventet) 7. februar 2012 KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 9 af 23 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

10 Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar til 30. september Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m. fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Det er vor opfattelse, at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, kvartalets resultat og bankens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken står overfor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Nørresundby, den 25. oktober Direktionen Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson / Alma Lund Høj Økonomichef Bestyrelsen Mads Hvolby Poul Søe Jeppesen Kresten Skjødt John Chr. Aasted Helle Rørbæk Juul Lynge Bo Bojer KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 10 af 23 Direktionen Torvet Nørresundby Tel Fax SWIFT: NRSBDK24 CVR-nr

11 5 år i tal kvartal Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivn. på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v **) Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter / Provision vedr. Bankpakke I **) Nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 11 af 23

12 Nøgletal kvartal Indtjening Basisindtjening pr. omk. krone excl. nedskr. *)... 1,40 1,46 1,55 1,58 1,62 Indtjening pr. omkostningskrone... 1,14 1,24 1,25 1,36 1,83 Egenkapitalforrentning før skat, p.a.... 4,0 7,2 7,6 8,1 16,6 Egenkapitalforrentning efter skat, p.a.... 2,8 5,7 5,3 6,5 12,7 Afkast Periodens resultat før skat pr. aktie... 8,2 14,5 14,9 15,8 29,4 Periodens resultat efter skat pr. aktie... 5,8 11,5 10,4 12,5 22,5 Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo Børskurs/periodens resultat pr. aktie (P/E) Børskurs/indre værdi pr. aktie... 0,54 0,63 0,69 0,91 1,55 Solvens Solvensprocent ,8 15,5 15,5 13,5 12,4 Kernekapitalprocent... 15,9 14,9 14,6 12,6 11,8 Markedsrisiko Renterisiko (pct.)... 1,6 2,0 3,5 3,1 3,8 Valutaposition (pct.)... 3,3 5,5 5,1 3,0 4,6 Valutarisiko (pct.)... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivn. i pct. af indlån... 92,6 90,5 92,7 116,0 106,9 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet ,0 285,7 269,8 77,9 63,4 Kreditrisiko Periodens nedskrivningspct... 0,6 0,9 0,9 0,2-0,1 Akkumuleret nedskrivningspct... 3,5 4,1 2,9 1,3 1,1 Andel af tilgodeh. med nedsat rente... 1,8 2,1 2,3 0,4 0,3 Summen af store engagementer (pct.) **)... 33,5 45,6 23,1 77,7 107,9 Periodens udlånsvækst... -1,9-2,6-14,9 10,3 11,6 Udlån i forhold til egenkapital... 4,7 4,6 4,9 5,9 5,6 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finanstilsynets anvisninger, idet det bemærkes, at periodens resultat ikke er omregnet til helårstal i nøgletallene. *) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter. **) Summen af store engagementer (pct.) er opgjort i henhold til nye regler fra Sammenligningstallene er tilpasset. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 12 af 23

13 Resultatopgørelse kvt kvt Året 2010 Note (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Opgørelse af totalindkomst: Resultat efter skat Værdiregulering domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme Anden totalindkomst efter skat Samlet totalindkomst KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 13 af 23

14 Balance Note (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodeh. hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf: Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 14 af 23

15 Balance Note (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 15 af 23

16 Egenkapitalforklaring (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) Aktiekapital: Aktiekapital primo Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Aktiekapital ultimo Opskrivningshenæggelser: Opskrivningshensæggelser primo Anden totalindkomst: Værdiregulering domicilejendomme Skat vedr. værdiregulering domicilejendomme Opskrivningshenlæggelser ultimo Lovpligtige reserver: Lovpligtige reserver primo Overført til overført overskud ved fusion med datterselskab Lovpligtige reserver ultimo Overført overskud: Overført overskud primo Periodens resultat Overført fra lovpligtige reserver Modtaget udbytte egne aktier Køb/salg af egne aktier Anden totalindkomst: Værdiregulering domicilejendomme Overført overskud ultimo Foreslået udbytte primo Udbetalt udbytte Periodens resultat Foreslået udbytte ultimo Egenkapital ultimo Opgørelse af den samlede totalindkomst: Periodens resultat efter skat Værdiregulering domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme Anden totalindkomst efter skat Samlet totalindkomst KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 16 af 23

17 Solvensopgørelse og kapitalkrav (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Basiskapitalkrav i h.t. FiL 124, stk. 1 (8% af vægtede poster) Risikovægtede poster i alt Kernekapitalprocent... 15,9 14,9 14,5 Solvensprocent... 16,8 15,5 15,0 Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning for pengeinstitutter m.fl. Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 17 af 23

18 Pengestrømsopgørelse kvt kvt (1.000 kr) (1.000 kr) Driftsaktivitet: Periodens resultat Regulering for beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Andre resultatposter uden likviditetsvirkning Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster Ændring i driftskapitalen: Udlån Indlån Nettotilgodehavender kreditinstitutter m.v., ej anfordring Anden driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten Investeringsaktivitet: Investering i anlægsaktiver: Immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Finansieringsaktivitet: Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Periodens samlede likviditetsvirkning Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo specificeres således: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos Danmarks Nationalbank Tilgodehavender kreditinstitutter, anfordring m.v Letsælgelige og ubelånte værdipapirer I alt Hertil kommer kredittilsagn og lånerammer Likviditet iht. Lov om Finansiel Virksomhed Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes af den officielle kvartalsrapport. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 18 af 23

19 Noter til kvartalsrapporten Note Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Bankens regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år med undtagelse af følgende forhold: Nøgletallet "Summen af store engagementer i pct." er opgjort i henhold til reglerne i bekendtgørelsen fra 2010 om store engagementer, og der er foretaget tilpasning af sammenligningstal. Solvensprocenten er opgjort i henhold til ny bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital gældende fra 1. juli Konsekvensen heraf er bl.a., at puljemidler der er placeret i kapitalandele ikke længere skal fradrages i basiskapitalen. Af administrative hensyn har det ikke for nuværende været muligt at foretage tilpasning af sammenligningstal. Der er foretaget implementering af begrebet "Totalindkomst" jf. nye regler i Regnskabsbekendtgørelsen. Totalindkomst er en samlet opgørelse af periodens resultat og værdireguleringer indregnet direkte på egenkapitalen. Totalindkomsten er opgjort under resultatopgørelsen og egenkapitalen. Der er foretaget omflytning af enkelte gebyrindtægter i note 4, herunder tilpasning af sammenligningstal. Der er endvidere foretaget mindre justringer i sammenligningstallene vedrørende klassifikation af balanceposter kvt kvt (1.000 kr) (1.000 kr) 2 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 19 af 23

20 Noter til kvartalsrapporten kvt kvt Note (1.000 kr) (1.000 kr) Noter 4 Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender (hedge) Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 20 af 23

21 Noter til kvartalsrapporten kvt kvt Note (1.000 kr) (1.000 kr) Noter 7 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier Individuelle nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsperioder Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsperioder Akkumulerede nedskrivninger ultimo perioden Individuelle og gruppevise nedskrivninger på udlån i alt Akkumulerede nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsperioder Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo perioden Hensættelser til tab på garantier Akkumulerede hensættelser primo perioden Hensættelser i periodens løb Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere regnskabsperioder Endelig tabt tidligere hensat Akkumulerede hensættelser ultimo perioden Nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier i alt Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser primo perioden Nedskrivninger og hensættelser i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidl. perioder Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet / hensat Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser ultimo perioden Der er ikke foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter eller øvrige tilgodehavender. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 21 af 23

22 Noter til kvartalsrapporten Note (1.000 kr) (1.000 kr) Noter 7 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. (fortsat) Driftspåvirkning vedr. nedskrivninger Ændring af nedskrivninger mv., netto Endelig tabt ej tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer Rente af udlån, hvorpå der er foretaget nedskrivning Værdiregulering af overtagne aktiver Periodens nedskrivninger m.v. i resultatopgørelsen Rentenulstillede udlån Rentenulstillet Nedskrivninger herpå Udlån procent procent Udlån og garantier fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom *) Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt *) Vedrørende fast ejendom bemærkes, at den almennyttige boligsektor udgør 9% i 2011, og at udlån og garantier til fast ejendom i øvrigt udgør 14% i Indlån Andel af indlån incl. puljeordninger dækket af Indskydergarantifonden Herudover kan det oplyses, at bankens 10 største indlånskunder udgør mindre end 10% af det samlede indlån. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 22 af 23

23 Noter til kvartalsrapporten Note (1.000 kr) (1.000 kr) Noter 10 Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Eventualforpligtelser i øvrigt I alt eventualforpligtelser Nørresundby Bank har til sikkerhed for clearing m.v. over for Danmarks Nationalbank pantsat obligationer med en kursværdi på Nørresundby Bank er part i enkelte retssager, der vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. Disse retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på bankens økonomiske stilling. KVARTALSRAPPORT KVARTAL 2011 Side 23 af 23

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser.

Kvartalsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside  under Om banken - Selskabsmeddelelser. Dato: 2. maj 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 5 Selskabsmeddelelse Overskud i 1. kvartal Nørresundby Bank har opnået et primært resultat før kursreguleringer

Læs mere

Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat på 17,5 mio. kr.

Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat på 17,5 mio. kr. Dato: 23. august 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 7 Overskud og faldende nedskrivninger Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser.

Halvårsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside  under Om banken - Selskabsmeddelelser. Dato: 10. august 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 11 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende overskud før skat på 48 mio. kr. Efter betaling af 26 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Andreas Rasmussen Bankdirektør

Andreas Rasmussen Bankdirektør NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 Selskabsmeddelelse Markant resultatfremgang Med et halvårsresultat før skat på 49,1 mio. kr. har

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Resultat over 50 mio. kr.

Resultat over 50 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 29. april 2014 Selskabsmeddelelse nr. 11 Resultat over 50 mio. kr. Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2014 realiseret et resultat før skat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Flot udvikling i banken

Flot udvikling i banken NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 27. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 8 Flot udvikling i banken Bestyrelsen i har i dag godkendt halvårsrapporten pr. 30. juni 2013, som

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for

Årsregnskabsmeddelelse for NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Årsregnskabsmeddelelse for 2011.. Østjydsk Bank kom ud af 2011 med et overskud på

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2014 Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 21.5.27 Side: Vor ref.: 1 direktionen Dato: 21.5.27 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 8.27 Kvartalsrapport for 1. kvartal 27 Resultat før

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2013 Halvårsrapport

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere