Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Slagslunde Syd"

Transkript

1 Mødedato: tirsdag Kl.: Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard, Ole Kjær Sigrid Friis Dagsordensemner 1. Formanden orienterer 2. Foreningens økonomi, herunder kontingentbetaling 3. Hjemmeside 4. Vedligeholdelse af kloak 5. Snerydning 6. Vedligeholdelses- og reparationsopgaver Side 1 af 5

2 1. Formandens orientering siden sidst Krokusvej 10 Nye ejere: Piet Baunø Nielsen og Ditte Walther Jensen. Formanden har aflagt visit og orienteret om grundejerforeningen samt udleveret Velkomstskrivelsen. Taget til efterretning. 2. Foreningens økonomi. Generalforsamlingen 2006 vedtog at der skal købes obligationer. Ult er der købt obligationer for et beløb af kr. Herved er det sikret en betydelig større renteindtægt end budgetteret. Renteindtægten forventes at blive kr. Kontingent På grund af kommunikationsfejl mellem Grundejerforeningen og PBS ved oprettelse af betalingsservice, udsendte PBS opkrævning på 800 kr. Generalforsamlingen vedtog et kontingent på 900 kr. Efterfølgende er der til de 58 grundejere, der nåede at indbetale de 800 kr., fremsendt nyt indbetalingskort. Pr. 9/2-07 er der udestående kontingenter på kr., som fremkommer ved at 5 grundejere ikke har betalt kontingentforhøjelsen på 100 kr. og 2 grundejere ikke har betalt de 900 kr.; betalingerne er overgivet til PBS. Kassereren giver en orientering om budgettets stade. Kassereren fremlagde budgetoversigt 1/ /2-07, der udviser et forbrug på kr. af det afsatte budget på kr. Pr. 27/2.-07 er der 5 medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent. Kassereren fremsender rykkerskrivelse. Det vedtoges, at ophæve bankkontoen på opsigelse og anbringe midlerne i danske obligationer med undtagelse af ca kr kr. til de løbende udgifter i dette år. 3. Hjemmesiden Hjemmesiden er gået i luften i december 2006, og grundejerne er blevet orienteret derom i Informa, december Hjemmesidens design er udarbejdet af en konsulent for et beløb af 1000 kr. Teksten på hjemmesiden står formanden for. Side 2 af 5

3 Der er ikke modtaget meldinger om, hvordan medlemmerne har modtaget hjemmesiden, om den er let tilgængelighed, anvendelighed og evt. mangler. Eventuelle ændringer af hjemmesiden vil konsulenten formentlig påtage sig mod betaling. Opdatering af hjemmesiden kan ingen i bestyrelsen udføre, og formanden har aftalt med konsulenten, at han indtil videre påtager sig opdatering. Honorar herfor er ikke aftalt, idet det afhænger af omfanget, som endnu ikke er kendt, men honoraret vil være af beskeden størrelse. Formanden ønsker bestyrelsens bedømmelse af hjemmesiden og om justeringer er nødvendige. Der er ikke modtaget reaktion på hjemmesiden. Opdatering foretages foreløbig af konsulenten. Det undersøges om der kan indsættes tæller til registrering af antal besøgende på hjemmesiden. 4. Vedligeholdelse af kloak. Regnvand og spillevand udledes i samme kloak. Der er nedlagt spildevandskloak i den ene vejeside og i modsatte side regnvandsbrønde med stikledninger til spildevandskloakken. Den 14/11-06 vedtog bestyrelsen, at der skal indhentes tilbud på TV-inspektion af kloaknettet. Ved kontakt til Kommunen, har formanden fået oplyst, at det er Kommunen der har ansvaret for spildevandskloakken og dermed vedligeholdelsen. Derimod har Grundejerforeningen ansvaret for regnvandsbrøndene og stikledningerne indtil spildevandskloakken. Der er 39 regnvandsbrønde i Grundejerforeningens område. Utætheder i regnvandsledningen er ikke så problematisk som utætheder på spildevandskloakken, idet utætheder i denne medfører forurening af jorden. Ved telefonkontakt med et kloakservicefirma blev oplyst, at et tilbud kun kan gives på baggrund af tegning over kloaknettet. Kloaktegninger kar Kommunen udleveret på et møde med formanden d. 12/2.07. Der er ikke indhentet et konkret tilbud til dette bestyrelsesmøde, idet situationen vurderes ændret efter oplysning om, at Kommunen har ansvaret for spildevandskloakken. Firmaet oplyste generelt om priser, at timelønnen udgør 2000 kr. og at det formentlig vil tage 2½ dage at á 8 timer at gennemgår meter kloakledning. Det kan oplyses, at en grundejer har måttet gennemføre TV-inspektion af spildevandsledningen fra sit hus til spildevandskloakken. Udgiften hertil blev kr. Regnvandsbrøndene skal med passende mellemrum, 4 5 år, renses for tilløbet vejsnavs, løv m.m. Grundejernes indsats med fejning af fortove og vejbane har betydning for mængden at skidt i regnvandsbrøndene, og da det almindelige indtryk af denne indsats er, at den er utilstrækkelig, skal bestyrelsen formentlig regne med oprensning af vejbrøndene hvert 4 år til en udgift af ca kr. Side 3 af 5

4 Formanden foreslår, at 1. bestyrelsen drøfter løbende vedligeholdelsesarbejder/reparationsarbejder 2. om de nye oplysninger om ejerforholdet mellem spildevandskloak og regnvandskloak giver anledning til revurdering af TV-inspektion. Ad 1. Regnvandsbrøndene slamsuges hvert 4. år, første gang i 2007 med undtagelse af Erantisvej, der fik brøndene renses i Ad 2. TV-inspektion undlades under henvisning til Kommunens oplysning om at spildevandskloakkerne hører under Kommunens ansvar. 5. Snerydning Den 14/ vedtog bestyrelsen at der foretages snerydning efter behov og udgifterne udlægges af vejfonden med efterfølgende opkrævning hos grundejerne. en skal også ses på baggrund af, at der på generalforsamlingen 2006 blev oplyst, at der er en tidligere generalforsamlingsbeslutning eller bestyrelsesbeslutning om, at bestyrelsen kan iværksætte snerydning i situationer med ekstraordinært meget snefald. Formanden har forsøgt at få et tilbud på snerydning fra en lokal entreprenør, der også foretager snerydning på en anden grundejerforenings område. Til trods for et par telefonsamtaler om at fremkomme med pristilbud, er der ikke modtaget tilbud. Efter uddeling af Informa december 2006, hvori var nævnt at bestyrelsen undersøger muligheden for at indgå aftale med en entreprenør om snerydning efter tilkald, har en grundejer gjort formanden opmærksom på, at han har modtaget henvendelser fra flere grundejere, der gør opmærksom på at snerydning blev nedstemt på generalforsamlingen. Formanden har ikke reageret på denne meddelelse, idet bestyrelsens beslutning jf. ovenfor er en fastholdelse af den på generalforsamlingen oplyste gamle beslutning om kun at foretage snerydning ved ekstraordinært snefald, som må formodes at være svært for grundejerne selv at magte, og ikke en beslutning om at indgå fast snerydningsaftale med entreprenør. Der har heldigvis ikke været snefald, der nødvendiggør snerydning, og det forventes at vintersæsonen forløber uden mere sne end de enkelte grundejere selv kan fjerne. Formanden foreslår, at bestyrelsen tager oplysningen til efterretning. : Efter dagsordenens udsendelse kom der sne i store mængder. Formanden vurderede, at snerydningsbistand ikke var mulig at få, fordi der ikke var indgået fast snerydningsaftale og en entreprenør derfor først ville bistå efter endt snerydning hos faste kunder vejrudsigten forudsagde tøvejr op til weekenden. Side 4 af 5

5 6. Vedligeholdelse af området Bestyrelsen har tidligere drøftet vedligeholdelsesopgaver og udgifter hertil, idet det ikke har været helt klart for bestyrelsen, hvilke løbende opgaver der er i grundejerforeningens område og udgifterne hertil, som skal være indarbejdet i budgettet. Der må skelnes mellem de opgaver, som må siges at ligge inden for den enkelte grundejers forpligtelse, og de opgaver som naturligt kan henføres til fællesskabet (bestyrelsen). De opgaver som man naturligt må fastholde udført af den enkelte grundejer er: renholdelse af fortov og halvdelen af vejbanen i en strækning svarende til parcellens facade mod vej klipning af hæk, buske mod vej jf. de offentlige regler og deklarationen snerydning og glatførebekæmpelse jf. dog beslutning om snerydning. Følgende opgaver kan karakteriseres som fællesopgaver, da de ikke vil være muligt at pålægge de enkelte grundejere at udføre: beplantning, beskæring og gødskning af træer og buske i vejbedene pleje/græsslåning af det grønne område omkring flagstangen (græsslåning foretages efter sigende af Kommunen) belægning/omlægning af fortove og stier asfaltbelægning/reparation af vejbelægningen slamsugning af regnvandsbrøndene og disses stikledninger frem til spildevandskloakken. Formanden foreslår, at bestyrelsen drøfter hvilke vedligeholdelses- og reparationsopgaver der skal henføres til fællesskabet og dermed bestyrelsens iværksættelse og som skal budgetlægges. : Det vedtoges at godkende ovennævnte opgaver og fordeling med tilføjelse af følgende opgaver henlagt til fællesopgaver: 1) rensning af flagstang 2) sprøjtning mod ukrudt og myrer på vej/fortov Der indhentes pristilbud til forelæggelse på næste møde d. 24/ Underskriftsblad for mødet den Bent Holm Hans Arne Jensen Zetnye Rasmussen Per Aagaard Side 5 af 5

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Tilstede fra bestyrelsen var: Jens Peter Rasmussen (nr. 30), Erik Ulfkjær (nr. 19), Sandra Pedersen (3) og

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere