Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord"

Transkript

1 Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

2 Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, og om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- og parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre i de eksisterende forhold, må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre, at kommunalbestyrelsen foretager en planlægningsmæssig vurdering af projektet og samtidig sikre offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en lokalplan for et givent område, f.eks. for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning En lokalplan må naturligvis ikke være i strid med kommune- og regionplanlægningen. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. Dispensation En lokalplan kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod hovedprincipperne i planen. 2

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens område og zonestatus Baggrund og formål med lokalplanen Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning og lovgivning Regionplan 2005 Hvalsø Kommuneplan Zoneforhold Fredning Museumsloven Natur Bjørneklo Natura 2000 Lavbundsarealer Støj Grundvand Forurening Spildevand og regnvand Vandforsyning Varmeforsyning Trafik Deklarationer/servitutter Miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanens bestemmelser 1 Formål med lokalplanen 2 Lokalplanens område og zonestatus 3 Lokalplanens anvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier og parkering 6 Anlæg og forsyning 7 Støj 8 Antenneanlæg 9 Bebyggelsens omfang og placering i delområde A 10 Bebyggelsens ydre fremtræden i delområde A 11 Ubebyggede arealer 12 Grundejerforening 13 Deklarationer 14 Forudsætning for ibrugtagning 15 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 16 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Side Kortbilag: Kortbilag nr. 1. Matrikelkort - Områdets afgrænsning Kortbilag nr. 2. Lokalplankort Kortbilag nr. 3. Byggefelter/niveauplan Kortbilag nr. 4. Dispositionsplan Kortbilag nr. 5. Mosens afgrænsning 3

4 Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord 1. etape Endeligt vedtaget lokalplan sendt til: Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde m.fl. Foreninger Ejere, lejere, brugere Borgere m.fl., der har fremsat indsigelser Godkendt af Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring: 23. marts 2009 Offentlig høring: 31. marts 2009 til 26. maj 2009 Endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen 22. juni 2009 Offentlig bekendtgjort 30. juni

5 Redegørelse Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet er beliggende ved den nordøstlige del af Kirke Hvalsø By. Området er afgrænset af Bentsensvej mod sydøst, af frodige moser og Hvalsø Bys østlige bebyggelse mod vest og åbne landbrugsarealer mod nordøst. Lokalplanområdets beliggenhed ved den nordøstlige del af Kirke Hvalsø By. Lokalplanområdet består i dag af en dyrket mark, et moseområde samt lidt træbevoksning. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 7,3 ha, hvoraf 1. etape udgør ca. 3 ha og 2. etape udgør ca. 4,3 ha. Området er beliggende i landzone og overgår ved lokalplanens vedtagelse til byzone. Landskabet Området mellem Gundested Moserne og den gamle nedlagte Midt Bane er et unikt sted for bosætning i direkte kontakt og nærhed med det fredede kultur- og naturlandskab. Et markant terrænfald ned mod de grønne og frodige moser mod vest og de vidtrækkende åbne landskaber på højderyggen mod øst, giver mulighed for en åben og harmonisk bebyggelse med gode forudsætninger for udsigt fra alle boliger. 5

6 Lokalplanområdet set fra syd. En del af moseområdet, der er omgivet af tæt bevoksning. Baggrund og formål for lokalplanen Baggrunden for lokalplanen er at tilføre Hvalsø By nye attraktive boliger med varieret arkitektur, under hensyn til landskabet og naturen. Denne lokalplan skal udstikke rammerne for opførelse af et nyt boligområde, der kan imødekomme udbygningen af Hvalsø By, som centerby for Lejre Kommune. Formålet med lokalplanen er derfor at muliggøre udstykning og opførelse af 11 åben-lave boliger i 1. etape, samt sætte de overordnede rammer for etablering af ca. 28 åben lave boliger i 2. Etape, som der senere skal tilvejebringes en detaljeret lokalplan for. Samtidig er formålet at sikre principperne for veje og stier i hele området. Formålet er ligeledes at sikre, at de landskabelige værdier fastholdes og at områdets natur omkring mosearealet bibeholdes samt at forbedre offentlighedens adgang hertil. 6

7 Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder således rammebestemmelser for hele området nordvest for Bentsensvej mht. den overordnede anvendelse af området og principperne for veje og stier i området. Etapeopdeling af lokalplanområdet. For 1. etape af området Buske Nord indeholder lokalplanen detaljerede bestemmelser mht. udstykningsforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning mv. For 2. etape af Buske Nord skal der på et senere tidspunkt tilvejebringes en detaljeret lokalplan, hvori bl.a. de konkrete bestemmelser for udformning af kommende byggeri fastlægges, før området kan udbygges med boliger. I lokalplanen lægges vægt på, at det kuperede landskab med bakker og lavninger ned til moserne fastholdes ved, at området i størst muligt om- 7

8 fang bevarer terrænets oprindelige kurver med bebyggede fingre ind i landskabet. Moseområdet skal bevares og sikres en naturmæssig god tilstand. Det betyder, at der efter aftale med Lejre Kommune kan foretages naturpleje i form af fældning og rydning. Det er lokalplanens intention, at bebyggelsen lægges ind i landskabet med grønne kiler, der følger det oprindelige landskab, og hvor bøgebeplantede skråninger skal danne en naturlig overgang mellem bebyggelsen og landskabskilerne. Terrænet afvikles i skråningerne. Tilsvarende kan det markante terrænfald mod vest udnyttes til at føje den vestlige del af bebyggelsen ind i landskabets kurver og give mulighed for boliger i forskudte planer. På grund af det skrånende terræn indeholder lokalplanen bestemmelser om terrænregulering. Derved kan de kommende ejere på forhånd gøre sig klart, hvor meget, der kan terrænreguleres på den enkelte grund. Bebyggelsens ubebyggede arealer holdes i egnstypiske og plantevækster for at give en visuel ro til at kunne opføre et udtryksfuldt byggeri, mens beplantning med forædlede plantearter og vækster omkring boligerne i byggefelterne kan anvendes til at understrege arkitekturen i udstykningen. Boligernes lyse nuancer skal give en kontrast til naturens dominerende grønne farve, analogt til landskabets blomstrende slåen eller den traditionelle hvid- eller gulkalkede gård. Som skygger i landskabet kan de lyse facader brydes med mørkere partier af sten eller træ. Tagbeklædninger, stern og nedløbsrør holdes i ægte metaller og sten for ligeledes at give samhørighed til naturens farver og materialer. Tilsvarende kan tagenes geometri variere som landskabets former - svagt og/eller stærkt stigende, formgivet ved ensidigt hældende tage som skråninger, saddeltage som en bakketop osv. Boliger i forskudte planer kan sammen med taghældninger fremhæve eller nedtone formerne i landskabet og give boligområdet en varieret arkitektur. 8

9 9

10 Det er intentionen, at området skal have en naturprofil med bedst mulig bevarelse af landskabsformen. Niveauudligninger skal beplantes med grøn bøgepur, der skal fremstå som ikke-retlinjede grænser mod grønningen. Grønningen kan beplantes med enkelte, store solitære træer, svarende til landskabets eksisterende arter og under hensyn til bevarelse af det åbne landskab og udsigtsmuligheder for den enkelte bolig. Mod nordøst, til det åbne land, plantes ved siden af stamvejen et naturhegn af egnstypiske træer og buske, som det omkringliggende landskabs læhegn. Beplantningen etableres og vedligeholdes ud fra principperne for naturhegn i agerlandskabet, ved skiftevis at være åben og tæt. Ulige konkurrence mellem de enkelte plantearter reguleres løbende i vedligeholdelsen. Tilgroning og uharmonisk vækst reguleres løbende ved udtydning, beskæring og eventuel genplantning. Det er intentionen at stamvejen med sin beplantning indføjes i landskabet, som et element til markering af grænsen mellem byen og det åbne landskab, analogt til egnens naturhegn og den gamle jernbane. 10

11 Forholdet til anden planlægning og lovgivning Regionplan 2005 Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005, der udlægger området til byformål i form af boliger. Hvalsø Kommuneplan Lokalplanområdet er i Hvalsø Kommuneplan udlagt som perspektivområde til boliger. Området er derfor ikke omfattet af rammebestemmelser. Vedtagelsen af denne lokalplan kræver derfor et kommuneplantillæg, som er udarbejdet sideløbende med lokalplanen. Zoneforhold Fredning Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Lokalplanområdet ligger indenfor et område, der er pålagt fredningsbestemmelser for at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til området. Arealet der lokalplanlægges for kan udgå af fredningen ved vedtagelsen af en lokalplan, der inddrager arealerne under byzone. Der skal ved lokalplanlægningen tages hensyn til arealets beliggenhed ud mod et fredet område. Da denne lokalplan overfører arealet til byzone skal fredningen ophæves for arealet. Der tages med lokalplanen hensyn ved at lokalplanområdet afgrænses mod det åbne land(det fredede areal) af stamvejen og dens beplantning og ved at bebyggelsen indpasses mest muligt i det eksisterende terræn og maksimalt må opføres i en højde på 6,5 m. Museumsloven Natur Bjørneklo Roskilde Museum skal høres om arkæologiske fund og historiske/bevaringsværdige bygninger. Indenfor lokalplanområdet er der registreret en sø, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven 3, hvilket indebærer, at der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse må foretages ændringer i tilstanden. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at moseområdet og dermed søen skal bevares, vedligeholdes og friholdes for bebyggelse. Der forekommer kæmpe-bjørneklo i moseområdet, og disse skal af grundejerforeningen bekæmpes i henhold til Indsatsplan for bekæmpelse af 11

12 kæmpebjørneklo i Lejre Kommune. Natura 2000 Lavbundsarealer Støj Grundvand Forurening Spildevand og regnvand Vandforsyning Varmeforsyning Trafik Deklarationer/ servitutter Miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanområdet er ikke beliggende i eller i umiddelbar nærhed af - et Natura 2000 område og der er ikke fundet Bilag IV arter i området, jf. Habitatdirektivets artikel 12. Lokalplanområdets moseområde er registreret som lavbundsareal. Lavbundsarealer skal så vidt mulig friholdes for byggeri og anlæg, for at sikre at arealerne i fremtiden kan genoprettes som vådområde eller eng. I lokalplanen er der taget hensyn til lavbundsarealet og dette indgår i de fælles friarealer. Lokalplanområdet er ikke beliggende inden for et støjkonsekvensområde. Lokalplanområdet er beliggende i et område, der i Regionplan 2005 er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser(osd). Lokalplanen indeholder derfor bestemmelse om, at der indenfor området ikke må etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Der er på en del af matr.nr. 11-n registreret forurening på vidensniveau 2, men da tilstanden som mose (sø og lavbundsareal) ikke ændres, har dette ingen betydning for lokalplanens gennemførelse. Spildevand og regnvand skal tilsluttes til Buske Spildevandslaugs forsyningsnet. Grundejerne i Buske Nord udstykningen skal op tages som medlemmer i Buske Spildevandslaug. Lokalplanområdet er beliggende i Hvalsø Vandværks forsyningsområde, hvorfra vandforsyning skal finde sted. Lokalplanområdet er beliggende i Hvalsø Kraftvarmeværks forsyningsområde. Der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Der er forbud mod elopvarmning. Kommunalbestyrelsen skal dog jævnfør lov nr. 520 af 7. juni 2006 dispensere fra ovenstående, hvis bebyggelsen opføres som lavenergihus. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Bentsensvej, hvorfra en stamvej går ind i området langs den nordøstlige grænse. Herfra udgår en række boligveje mod sydvest til de enkelte boligområder. Kortbilag 2 viser princippet for vejføringen i lokalplanområdet. Fra boligvejene skal der være stitilslutning til stien, der forløber i den vestlige del af lokalplanområdet neden for boligerne og øst om moseområdet ned til Bentsensvej i syd. Både stamvejen og boligvejene får status som private fællesveje. Lokalplanområdet er omfattet af deklaration om fredning akt. nr. I 641, som skal aflyses efter lokalplanens endelige vedtagelse. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af 12

13 lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering. Konklusion af den indledende screening: Landskabelige forhold (herunder fredning): Hensynet landskabets form og markante terrænforhold er indarbejdet i lokalplanen. Lokalplanområdet afgrænses desuden mod det åbne land(det fredede areal) med et naturhegn, og bebyggelsen indpasses mest muligt i det eksisterende terræn, og må maksimalt må opføres i en højde på 6,5 m. Bevarelse af området omkring mosen er samtidig med til at bevare en del af landskabets naturmæssige særpræg. Naturbeskyttelse: Moseområdet(søen) i lokalplanområdet er registreret som et 3-område, og lokalplanen indeholder bestemmelser om, at det skal bevares, vedligeholdes og friholdes for bebyggelse. På baggrund af ovennævnte konklusioner af screeningen af lokalplanforslag LK12, er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. 13

14 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr af 20. oktober fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål med lokalplanen Lokalplanens formål er: at fastlægge overordnede rammer for hele lokalplanområdet, og detaljerede bestemmelser for Delområde A og Delområde B. at muliggøre opførelse af åben-lave boliger i Delområde A. at fastlægge principperne for udstykning af Delområde A. at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering og udformning i terrænet, således at bebyggelsen indpasses bedst muligt i landskabets former. at fastlægge principperne for vej- og stianlæg samt grønne fællesarealer for hele lokalplanområdet. at sikre, at de landskabelige værdier fastholdes og at områdets natur omkring mosearealet bibeholdes, 2 Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 11-o og 11-n begge Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, samt alle ejendomme, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. 3 Lokalplanområdets anvendelse Lokalplanområdet inddeles i delområderne A, B og C, som vist på kortbilag 2. Delområde A må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse til enfamiliehuse. Delområde B må kun anvendes til grønt friareal til fælles ophold. Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Delområde C må anvendes til åben-lav boligbebyggelse til enfamiliehuse samt til grønt friareal til fælles ophold. Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg og må ikke udstykkes, før der er tilvejebragt en detaljeret lokalplan for området til afløsning for nærværende lokalplan. 14

15 4 Udstykning Udstykning indenfor delområde A skal ske i overensstemmelse med de på kortbilag 2 viste udstykningsprincipper. Ingen grund i delområde A kan udstykkes mindre end 700 m 2. 5 Veje, stier og parkering Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bentsensvej. Stamvejen skal anlægges som vist i princippet på kortbilag 2. Stamvejen anlægges i en bredde på 8 meter med et befæstet kørebaneareal på 6 meter. Mod bebyggelsen anlægges fortov og modsat bebyggelsen er rabatten græsbevokset. Stamvejen befæstes med asfalt. Stamvejen må maksimalt have en hældning på Boligveje skal anlægges ud fra principperne på kortbilag 2. Boligvejen a-b anlægges med en minimumsbredde på 5 meter, og befæstes med asfalt. På begge sider af vejen anlægges græsrabatter med beplantning. Vejen formes som et variabelt køre- og opholdsareal, og hastighedsreguleres til 30 km/t. Boligvejen må maksimalt have en hældning på Både stamvejen og boligvejen har status som private fællesveje. Der skal anlægges stier ud fra principperne på kortbilag 2. Stierne anlægges i 1½ -3 meters bredde belagt med stenmel eller grus. Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund inkl. garage/carport på egen grund. Der kan etableres gæsteparkering på boligvejen, som en integreret del af de grønne øer, som er vist på dispositionsplanen på kortbilag 4. 6 Anlæg og forsyning 6.1 Der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Der er forbud mod 15

16 elopvarmning. Kommunalbestyrelsen skal dog jf. lov nr. 520 af 7. juni 2006 dispensere fra ovenstående, hvis bebyggelsen opføres som lavenergihus Der må kun forekomme solfangere eller solcelleanlæg, der er integreret i tagkonstruktionen. Solfangere eller solcelleanlæg skal placeres i samme niveau som tagbeklædningen, med størst mulig visuel tilpasning. Solfangere må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Solfangere eller solcelleanlæg må kun etableres med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning skal fremføres som jordkabler. Spildevand og regnvand skal tilsluttes Buske Spildevandslaugs forsyningsnet. Området skal vandforsynes fra Hvalsø Vandværk. Der skal etableres gadebelysning på vejene. Eventuel belysning af stier må kun etableres som pullertbelysning. Gadebelysning skal begrænses til det nødvendige i henhold til vejreglerne. Al udendørs belysning indenfor lokalplanområdet skal være i overensstemmelse med Lejre Kommunes Belysningspolitik, hvorfor der skal fremsendes en samlet plan for belysningen af området sammen med byggemodningsprojektet, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Efter etableringen overdrages belysningsanlægget til grundejerforeningen. 7 Støj 7.1 Indendørs og udendørs opholdsarealer skal overholde de vejledende grænser i Miljøstyrelsens vejledning for støj i boligområder på henholdsvis maks. 30 db og 55 db. 8 Antenneanlæg Området antenneforsynes enten fra ét fælles antenneanlæg med maksimalt én luftantenne og/eller ved fibernet. Yderligere luftantenner er ikke tilladte. Dog kan der opsættes parabol. Eventuel parabol skal afskærmes således, at den ikke er synlig fra nabobebyggelse samt områdets friarealer og veje. 9 Bebyggelsens omfang og placering i delområde A Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overskride 30 %. Bebyggelsen må på grundene nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 9 opføres enten i: Højst 1 etage over fastlagt niveauplan 16

17 eller i forskudte planer, Højden på byggeriet må ikke overstige 6,5 m målt fra det på den enkelte grund fastlagte niveauplan, jævnfør kortbilag 3. Mindst 1 af facaderne på hvert hus må maksimalt have en facadehøjde på 4 meter. 9.4 Huse på grundene nr. 5,6,10 og 11 skal opføres i forskudte planer eller som 1 etageplan over øverste fastlagte niveauplan med fritlagt kælderetage, se kortbilag 3. Højden på byggeriet må ikke overstige 6,5 m målt fra det på den enkelte grund fastlagte niveauplan, jævnfør kortbilag 3. Mindst 1 af facaderne på hvert hus må maksimalt have en facadehøjde på 4 meter. i forskudte planer, eller 1 etageplan over fastlagt niveauplan og med fritlagt kælderetage 9.4 Maksimal gulvkote i stueplan svarer til det fastsatte niveauplan for den enkelte grund. Se kortbilag 3. 17

18 Al bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter, bortset fra tekniske anlæg jf Bebyggelsens ydre fremtræden i delområde A 10.1 Facaderne skal fremstå i blank mur i teglsten, der kan berappes, vandskures eller pudses. Berappede, vandskurede eller pudsede flader skal males i lyse nuancer og blank mur holdes eller males i lyse farver. Mindre facadepartier op til 25 % - kan udføres i beton, mørk teglsten eller træbeklædning i naturlige træfarver eller sort Tage skal dækkes med lertegl i rød eller sort farve, patineret zink eller kobber, naturskiffer eller tagpap. Der må ikke anvendes lertegl, der er glaserede, engoberede eller satinerede, eller zink og kobber, som er reflekterende Tage skal udføres med en hældning på mellem 2-30 grader 10.4 Vinduer og døre skal udføres i træ eller metal, eller i en kombination af disse Carporte, garager og udhuse o. lign. kan udføres med facader helt i træ, men skal have samme tagbeklædning som huset Der kan opføres 1 drivhus, såfremt der benyttes ikke reflekterende materialer. 11 Ubebyggede arealer 11.1 For delområde A gælder: Alle arealer udenfor byggefelterne, skal holdes fri for træer og buske med en højde på over 1,2 meter målt fra terræn. Hegn i skel mod Bentsensvej er undtaget jævnfør bestemmelserne nedenfor. Beplantning indenfor byggefelterne må have en maksimal højde på 6,5 meter over det fastlagte niveauplan. Hegn mod vej skal etableres 0,30 m fra skel på egen grund. Hegn mod fælles friarealer/sti må placeres i skel. Hegnet skal etableres som bøgepur af alm. grøn bøg, med en planteafstand på 30 cm. Hegnet holdes i en højde på maks. 1,2 m. Langs skel mod Bentsensvej kan bøgepur dog holdes i højden 1,6 m over vejkote på Bentsensvej. Vedligeholdelsen påhviler grundejeren på begge sider mod vej/sti/fællesareal. Hegn i naboskel skal etableres som minimum 2-rækket bøgepur af alm. grøn bøg i en afstand af 0,15 m på hver side af skel. Hegnet skal holdes i en højde på maks. 1,2 m. Der må ikke opsættes yderligere hegn på grundene, bortset fra hegn omkring terrasserne For delområde B gælder: 18

19 De fælles friarealer skal anlægges og beplantes af udstykkeren i forbindelse med byggemodningen efter en samlet plan, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. De fælles friarealer skal henligge som græsarealer og beplantes med enkelte egnstypiske solitære træer og/eller buske. Enkelte af de store træer af opstammet skovfyr eller egetræer kan plantes i friarealerne nærmest Trebiens Allé, såfremt de er uden gene for udsigt/lysindfald for den enkelte bolig. Langs stamvejen modsat bebyggelsen etableres et 4 meter bredt naturhegn af egnstypiske træer og buske f.eks. Vild æble, Alm. Røn, Hunde- eller Æblerose, Hæg, Naur, Fjeldribs, Gedeblad, Kornel, Slåen, Hvidtjørn, Alm. Bøg. Beplantningen etableres og vedligeholdes ud fra principperne for naturhegn i agerlandskabet, ved skiftevis at være åben og tæt. Moseområdet skal bevares og vedligeholdes som et naturligt moseområde. For at forbedre forholdene for det vilde dyre- og planteliv kan der efter aftale med Lejre Kommune foretages naturpleje i form af fældning og rydning. Bestanden af kæmpe-bjørneklo skal søges udryddet ved bekæmpelse i overensstemmelse med Indsatsplan for Bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune Terrænregulering: For delområde A gælder: Den enkelte grundejer har mulighed for på egen grund at regulere terrænet op til et niveau svarende til 0,1 meter lavere end den i kortbilag 3 fastsatte niveauplan for den pågældende parcel, på følgende vilkår: Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 meter fra vej/sti/naboskel. Terrænregulering kan slutte i skel mod fælles friarealer. Niveauudligninger skal beplantes med grøn bøgepur. Skråningsanlæg må maksimalt anlægges i 1:2 ved opfyldning og 1:1½ ved afgravning. Der må ikke etableres støttemure. For delområde A og B gælder: 19

20 Terrænregulering udover ±1,5 meter kræver dog bygningsmyndighedens særskilte tilladelse. Niveauudligninger skal beplantes med grøn bøgepur, som ved skrænternes fod skal fremstå som ikke-retlinjede grænser mod grønningen. Ovenstående bestemmelser gælder dog ikke ved etablering af veje og stier, idet volde og skråninger i forbindelse med anlæg af vej og sti skal tåles anlagt på de enkelte grunde, som led i byggemodningen af området Der må ikke indenfor lokalplanens område etableres udendørsoplag, herunder henstilling eller parkering af køretøjer over kg, campingvogne, containere, både og lignende. Uden for byggefelterne kan kun tillades opførelse af de nødvendige tekniske anlæg til forsyning af området. Disse tekniske anlæg må ikke opføres uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Affaldscontainere skal afskærmes visuelt inden for den enkelte grunds byggefelt, og overholde Lejre Kommunes Regulativ for Husholdningsaffalds krav til opstilling og adgangsvej m.v. 12 Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes når 50 % af grundene i 1. etape er solgt. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier, grønne arealer når disse er anlagt samt vedligeholdelse af moseområdet. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning. Arealerne overdrages med skøde til grundejerforeningen, som skal forestå drift og vedligeholdelse af disse. Grundejerforeningen skal, efter krav fra Lejre Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. 13 Deklarationer 13.1 Fredningsdeklarationen akt nr. I 641 af 4. december 1980 aflyses for lokalplanområdet efter lokalplanens endelige vedtagelse. 14 Forudsætninger for ibrugtagning 14.1 Ny bebyggelse i område A må først tages i brug: - når de i 5.2 og 5.3 nævnte fælles vejarealer er anlagt. - når den i 6.4 nævnte tilslutning til Buske Spildevandslaugs forsy- 20

21 15 ningsnet er etableret. - når den i 6.5 nævnte tilslutning til Hvalsø Vandværk er etableret. - når den i 6.6 nævnte gadebelysning er etableret. - når den i 11.2 nævnte hegn ved stamvejen er etableret, dog således, at beplantning kan afvente førstkommende plantesæson. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 15.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Der gælder efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 16 Lokalplanens retsvirkninger 16.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, jf. Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i lokalplanen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 21

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan LK 39 for Buske Nord, 3. etape

Lokalplan LK 39 for Buske Nord, 3. etape Lokalplan LK 39 for Buske Nord, 3. etape Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej

Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager

Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ Bo- og Naboskab 9h Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej 9ag Søledsvej

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere