Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord"

Transkript

1 Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

2 Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, og om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- og parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre i de eksisterende forhold, må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre, at kommunalbestyrelsen foretager en planlægningsmæssig vurdering af projektet og samtidig sikre offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en lokalplan for et givent område, f.eks. for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning En lokalplan må naturligvis ikke være i strid med kommune- og regionplanlægningen. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. Dispensation En lokalplan kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod hovedprincipperne i planen. 2

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens område og zonestatus Baggrund og formål med lokalplanen Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning og lovgivning Regionplan 2005 Hvalsø Kommuneplan Zoneforhold Fredning Museumsloven Natur Bjørneklo Natura 2000 Lavbundsarealer Støj Grundvand Forurening Spildevand og regnvand Vandforsyning Varmeforsyning Trafik Deklarationer/servitutter Miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanens bestemmelser 1 Formål med lokalplanen 2 Lokalplanens område og zonestatus 3 Lokalplanens anvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier og parkering 6 Anlæg og forsyning 7 Støj 8 Antenneanlæg 9 Bebyggelsens omfang og placering i delområde A 10 Bebyggelsens ydre fremtræden i delområde A 11 Ubebyggede arealer 12 Grundejerforening 13 Deklarationer 14 Forudsætning for ibrugtagning 15 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 16 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Side Kortbilag: Kortbilag nr. 1. Matrikelkort - Områdets afgrænsning Kortbilag nr. 2. Lokalplankort Kortbilag nr. 3. Byggefelter/niveauplan Kortbilag nr. 4. Dispositionsplan Kortbilag nr. 5. Mosens afgrænsning 3

4 Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord 1. etape Endeligt vedtaget lokalplan sendt til: Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde m.fl. Foreninger Ejere, lejere, brugere Borgere m.fl., der har fremsat indsigelser Godkendt af Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring: 23. marts 2009 Offentlig høring: 31. marts 2009 til 26. maj 2009 Endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen 22. juni 2009 Offentlig bekendtgjort 30. juni

5 Redegørelse Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet er beliggende ved den nordøstlige del af Kirke Hvalsø By. Området er afgrænset af Bentsensvej mod sydøst, af frodige moser og Hvalsø Bys østlige bebyggelse mod vest og åbne landbrugsarealer mod nordøst. Lokalplanområdets beliggenhed ved den nordøstlige del af Kirke Hvalsø By. Lokalplanområdet består i dag af en dyrket mark, et moseområde samt lidt træbevoksning. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 7,3 ha, hvoraf 1. etape udgør ca. 3 ha og 2. etape udgør ca. 4,3 ha. Området er beliggende i landzone og overgår ved lokalplanens vedtagelse til byzone. Landskabet Området mellem Gundested Moserne og den gamle nedlagte Midt Bane er et unikt sted for bosætning i direkte kontakt og nærhed med det fredede kultur- og naturlandskab. Et markant terrænfald ned mod de grønne og frodige moser mod vest og de vidtrækkende åbne landskaber på højderyggen mod øst, giver mulighed for en åben og harmonisk bebyggelse med gode forudsætninger for udsigt fra alle boliger. 5

6 Lokalplanområdet set fra syd. En del af moseområdet, der er omgivet af tæt bevoksning. Baggrund og formål for lokalplanen Baggrunden for lokalplanen er at tilføre Hvalsø By nye attraktive boliger med varieret arkitektur, under hensyn til landskabet og naturen. Denne lokalplan skal udstikke rammerne for opførelse af et nyt boligområde, der kan imødekomme udbygningen af Hvalsø By, som centerby for Lejre Kommune. Formålet med lokalplanen er derfor at muliggøre udstykning og opførelse af 11 åben-lave boliger i 1. etape, samt sætte de overordnede rammer for etablering af ca. 28 åben lave boliger i 2. Etape, som der senere skal tilvejebringes en detaljeret lokalplan for. Samtidig er formålet at sikre principperne for veje og stier i hele området. Formålet er ligeledes at sikre, at de landskabelige værdier fastholdes og at områdets natur omkring mosearealet bibeholdes samt at forbedre offentlighedens adgang hertil. 6

7 Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder således rammebestemmelser for hele området nordvest for Bentsensvej mht. den overordnede anvendelse af området og principperne for veje og stier i området. Etapeopdeling af lokalplanområdet. For 1. etape af området Buske Nord indeholder lokalplanen detaljerede bestemmelser mht. udstykningsforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning mv. For 2. etape af Buske Nord skal der på et senere tidspunkt tilvejebringes en detaljeret lokalplan, hvori bl.a. de konkrete bestemmelser for udformning af kommende byggeri fastlægges, før området kan udbygges med boliger. I lokalplanen lægges vægt på, at det kuperede landskab med bakker og lavninger ned til moserne fastholdes ved, at området i størst muligt om- 7

8 fang bevarer terrænets oprindelige kurver med bebyggede fingre ind i landskabet. Moseområdet skal bevares og sikres en naturmæssig god tilstand. Det betyder, at der efter aftale med Lejre Kommune kan foretages naturpleje i form af fældning og rydning. Det er lokalplanens intention, at bebyggelsen lægges ind i landskabet med grønne kiler, der følger det oprindelige landskab, og hvor bøgebeplantede skråninger skal danne en naturlig overgang mellem bebyggelsen og landskabskilerne. Terrænet afvikles i skråningerne. Tilsvarende kan det markante terrænfald mod vest udnyttes til at føje den vestlige del af bebyggelsen ind i landskabets kurver og give mulighed for boliger i forskudte planer. På grund af det skrånende terræn indeholder lokalplanen bestemmelser om terrænregulering. Derved kan de kommende ejere på forhånd gøre sig klart, hvor meget, der kan terrænreguleres på den enkelte grund. Bebyggelsens ubebyggede arealer holdes i egnstypiske og plantevækster for at give en visuel ro til at kunne opføre et udtryksfuldt byggeri, mens beplantning med forædlede plantearter og vækster omkring boligerne i byggefelterne kan anvendes til at understrege arkitekturen i udstykningen. Boligernes lyse nuancer skal give en kontrast til naturens dominerende grønne farve, analogt til landskabets blomstrende slåen eller den traditionelle hvid- eller gulkalkede gård. Som skygger i landskabet kan de lyse facader brydes med mørkere partier af sten eller træ. Tagbeklædninger, stern og nedløbsrør holdes i ægte metaller og sten for ligeledes at give samhørighed til naturens farver og materialer. Tilsvarende kan tagenes geometri variere som landskabets former - svagt og/eller stærkt stigende, formgivet ved ensidigt hældende tage som skråninger, saddeltage som en bakketop osv. Boliger i forskudte planer kan sammen med taghældninger fremhæve eller nedtone formerne i landskabet og give boligområdet en varieret arkitektur. 8

9 9

10 Det er intentionen, at området skal have en naturprofil med bedst mulig bevarelse af landskabsformen. Niveauudligninger skal beplantes med grøn bøgepur, der skal fremstå som ikke-retlinjede grænser mod grønningen. Grønningen kan beplantes med enkelte, store solitære træer, svarende til landskabets eksisterende arter og under hensyn til bevarelse af det åbne landskab og udsigtsmuligheder for den enkelte bolig. Mod nordøst, til det åbne land, plantes ved siden af stamvejen et naturhegn af egnstypiske træer og buske, som det omkringliggende landskabs læhegn. Beplantningen etableres og vedligeholdes ud fra principperne for naturhegn i agerlandskabet, ved skiftevis at være åben og tæt. Ulige konkurrence mellem de enkelte plantearter reguleres løbende i vedligeholdelsen. Tilgroning og uharmonisk vækst reguleres løbende ved udtydning, beskæring og eventuel genplantning. Det er intentionen at stamvejen med sin beplantning indføjes i landskabet, som et element til markering af grænsen mellem byen og det åbne landskab, analogt til egnens naturhegn og den gamle jernbane. 10

11 Forholdet til anden planlægning og lovgivning Regionplan 2005 Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005, der udlægger området til byformål i form af boliger. Hvalsø Kommuneplan Lokalplanområdet er i Hvalsø Kommuneplan udlagt som perspektivområde til boliger. Området er derfor ikke omfattet af rammebestemmelser. Vedtagelsen af denne lokalplan kræver derfor et kommuneplantillæg, som er udarbejdet sideløbende med lokalplanen. Zoneforhold Fredning Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Lokalplanområdet ligger indenfor et område, der er pålagt fredningsbestemmelser for at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til området. Arealet der lokalplanlægges for kan udgå af fredningen ved vedtagelsen af en lokalplan, der inddrager arealerne under byzone. Der skal ved lokalplanlægningen tages hensyn til arealets beliggenhed ud mod et fredet område. Da denne lokalplan overfører arealet til byzone skal fredningen ophæves for arealet. Der tages med lokalplanen hensyn ved at lokalplanområdet afgrænses mod det åbne land(det fredede areal) af stamvejen og dens beplantning og ved at bebyggelsen indpasses mest muligt i det eksisterende terræn og maksimalt må opføres i en højde på 6,5 m. Museumsloven Natur Bjørneklo Roskilde Museum skal høres om arkæologiske fund og historiske/bevaringsværdige bygninger. Indenfor lokalplanområdet er der registreret en sø, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven 3, hvilket indebærer, at der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse må foretages ændringer i tilstanden. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at moseområdet og dermed søen skal bevares, vedligeholdes og friholdes for bebyggelse. Der forekommer kæmpe-bjørneklo i moseområdet, og disse skal af grundejerforeningen bekæmpes i henhold til Indsatsplan for bekæmpelse af 11

12 kæmpebjørneklo i Lejre Kommune. Natura 2000 Lavbundsarealer Støj Grundvand Forurening Spildevand og regnvand Vandforsyning Varmeforsyning Trafik Deklarationer/ servitutter Miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanområdet er ikke beliggende i eller i umiddelbar nærhed af - et Natura 2000 område og der er ikke fundet Bilag IV arter i området, jf. Habitatdirektivets artikel 12. Lokalplanområdets moseområde er registreret som lavbundsareal. Lavbundsarealer skal så vidt mulig friholdes for byggeri og anlæg, for at sikre at arealerne i fremtiden kan genoprettes som vådområde eller eng. I lokalplanen er der taget hensyn til lavbundsarealet og dette indgår i de fælles friarealer. Lokalplanområdet er ikke beliggende inden for et støjkonsekvensområde. Lokalplanområdet er beliggende i et område, der i Regionplan 2005 er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser(osd). Lokalplanen indeholder derfor bestemmelse om, at der indenfor området ikke må etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Der er på en del af matr.nr. 11-n registreret forurening på vidensniveau 2, men da tilstanden som mose (sø og lavbundsareal) ikke ændres, har dette ingen betydning for lokalplanens gennemførelse. Spildevand og regnvand skal tilsluttes til Buske Spildevandslaugs forsyningsnet. Grundejerne i Buske Nord udstykningen skal op tages som medlemmer i Buske Spildevandslaug. Lokalplanområdet er beliggende i Hvalsø Vandværks forsyningsområde, hvorfra vandforsyning skal finde sted. Lokalplanområdet er beliggende i Hvalsø Kraftvarmeværks forsyningsområde. Der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Der er forbud mod elopvarmning. Kommunalbestyrelsen skal dog jævnfør lov nr. 520 af 7. juni 2006 dispensere fra ovenstående, hvis bebyggelsen opføres som lavenergihus. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Bentsensvej, hvorfra en stamvej går ind i området langs den nordøstlige grænse. Herfra udgår en række boligveje mod sydvest til de enkelte boligområder. Kortbilag 2 viser princippet for vejføringen i lokalplanområdet. Fra boligvejene skal der være stitilslutning til stien, der forløber i den vestlige del af lokalplanområdet neden for boligerne og øst om moseområdet ned til Bentsensvej i syd. Både stamvejen og boligvejene får status som private fællesveje. Lokalplanområdet er omfattet af deklaration om fredning akt. nr. I 641, som skal aflyses efter lokalplanens endelige vedtagelse. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af 12

13 lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering. Konklusion af den indledende screening: Landskabelige forhold (herunder fredning): Hensynet landskabets form og markante terrænforhold er indarbejdet i lokalplanen. Lokalplanområdet afgrænses desuden mod det åbne land(det fredede areal) med et naturhegn, og bebyggelsen indpasses mest muligt i det eksisterende terræn, og må maksimalt må opføres i en højde på 6,5 m. Bevarelse af området omkring mosen er samtidig med til at bevare en del af landskabets naturmæssige særpræg. Naturbeskyttelse: Moseområdet(søen) i lokalplanområdet er registreret som et 3-område, og lokalplanen indeholder bestemmelser om, at det skal bevares, vedligeholdes og friholdes for bebyggelse. På baggrund af ovennævnte konklusioner af screeningen af lokalplanforslag LK12, er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. 13

14 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr af 20. oktober fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål med lokalplanen Lokalplanens formål er: at fastlægge overordnede rammer for hele lokalplanområdet, og detaljerede bestemmelser for Delområde A og Delområde B. at muliggøre opførelse af åben-lave boliger i Delområde A. at fastlægge principperne for udstykning af Delområde A. at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering og udformning i terrænet, således at bebyggelsen indpasses bedst muligt i landskabets former. at fastlægge principperne for vej- og stianlæg samt grønne fællesarealer for hele lokalplanområdet. at sikre, at de landskabelige værdier fastholdes og at områdets natur omkring mosearealet bibeholdes, 2 Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 11-o og 11-n begge Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, samt alle ejendomme, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. 3 Lokalplanområdets anvendelse Lokalplanområdet inddeles i delområderne A, B og C, som vist på kortbilag 2. Delområde A må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse til enfamiliehuse. Delområde B må kun anvendes til grønt friareal til fælles ophold. Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Delområde C må anvendes til åben-lav boligbebyggelse til enfamiliehuse samt til grønt friareal til fælles ophold. Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg og må ikke udstykkes, før der er tilvejebragt en detaljeret lokalplan for området til afløsning for nærværende lokalplan. 14

15 4 Udstykning Udstykning indenfor delområde A skal ske i overensstemmelse med de på kortbilag 2 viste udstykningsprincipper. Ingen grund i delområde A kan udstykkes mindre end 700 m 2. 5 Veje, stier og parkering Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bentsensvej. Stamvejen skal anlægges som vist i princippet på kortbilag 2. Stamvejen anlægges i en bredde på 8 meter med et befæstet kørebaneareal på 6 meter. Mod bebyggelsen anlægges fortov og modsat bebyggelsen er rabatten græsbevokset. Stamvejen befæstes med asfalt. Stamvejen må maksimalt have en hældning på Boligveje skal anlægges ud fra principperne på kortbilag 2. Boligvejen a-b anlægges med en minimumsbredde på 5 meter, og befæstes med asfalt. På begge sider af vejen anlægges græsrabatter med beplantning. Vejen formes som et variabelt køre- og opholdsareal, og hastighedsreguleres til 30 km/t. Boligvejen må maksimalt have en hældning på Både stamvejen og boligvejen har status som private fællesveje. Der skal anlægges stier ud fra principperne på kortbilag 2. Stierne anlægges i 1½ -3 meters bredde belagt med stenmel eller grus. Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund inkl. garage/carport på egen grund. Der kan etableres gæsteparkering på boligvejen, som en integreret del af de grønne øer, som er vist på dispositionsplanen på kortbilag 4. 6 Anlæg og forsyning 6.1 Der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Der er forbud mod 15

16 elopvarmning. Kommunalbestyrelsen skal dog jf. lov nr. 520 af 7. juni 2006 dispensere fra ovenstående, hvis bebyggelsen opføres som lavenergihus Der må kun forekomme solfangere eller solcelleanlæg, der er integreret i tagkonstruktionen. Solfangere eller solcelleanlæg skal placeres i samme niveau som tagbeklædningen, med størst mulig visuel tilpasning. Solfangere må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Solfangere eller solcelleanlæg må kun etableres med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning skal fremføres som jordkabler. Spildevand og regnvand skal tilsluttes Buske Spildevandslaugs forsyningsnet. Området skal vandforsynes fra Hvalsø Vandværk. Der skal etableres gadebelysning på vejene. Eventuel belysning af stier må kun etableres som pullertbelysning. Gadebelysning skal begrænses til det nødvendige i henhold til vejreglerne. Al udendørs belysning indenfor lokalplanområdet skal være i overensstemmelse med Lejre Kommunes Belysningspolitik, hvorfor der skal fremsendes en samlet plan for belysningen af området sammen med byggemodningsprojektet, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Efter etableringen overdrages belysningsanlægget til grundejerforeningen. 7 Støj 7.1 Indendørs og udendørs opholdsarealer skal overholde de vejledende grænser i Miljøstyrelsens vejledning for støj i boligområder på henholdsvis maks. 30 db og 55 db. 8 Antenneanlæg Området antenneforsynes enten fra ét fælles antenneanlæg med maksimalt én luftantenne og/eller ved fibernet. Yderligere luftantenner er ikke tilladte. Dog kan der opsættes parabol. Eventuel parabol skal afskærmes således, at den ikke er synlig fra nabobebyggelse samt områdets friarealer og veje. 9 Bebyggelsens omfang og placering i delområde A Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overskride 30 %. Bebyggelsen må på grundene nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 9 opføres enten i: Højst 1 etage over fastlagt niveauplan 16

17 eller i forskudte planer, Højden på byggeriet må ikke overstige 6,5 m målt fra det på den enkelte grund fastlagte niveauplan, jævnfør kortbilag 3. Mindst 1 af facaderne på hvert hus må maksimalt have en facadehøjde på 4 meter. 9.4 Huse på grundene nr. 5,6,10 og 11 skal opføres i forskudte planer eller som 1 etageplan over øverste fastlagte niveauplan med fritlagt kælderetage, se kortbilag 3. Højden på byggeriet må ikke overstige 6,5 m målt fra det på den enkelte grund fastlagte niveauplan, jævnfør kortbilag 3. Mindst 1 af facaderne på hvert hus må maksimalt have en facadehøjde på 4 meter. i forskudte planer, eller 1 etageplan over fastlagt niveauplan og med fritlagt kælderetage 9.4 Maksimal gulvkote i stueplan svarer til det fastsatte niveauplan for den enkelte grund. Se kortbilag 3. 17

18 Al bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter, bortset fra tekniske anlæg jf Bebyggelsens ydre fremtræden i delområde A 10.1 Facaderne skal fremstå i blank mur i teglsten, der kan berappes, vandskures eller pudses. Berappede, vandskurede eller pudsede flader skal males i lyse nuancer og blank mur holdes eller males i lyse farver. Mindre facadepartier op til 25 % - kan udføres i beton, mørk teglsten eller træbeklædning i naturlige træfarver eller sort Tage skal dækkes med lertegl i rød eller sort farve, patineret zink eller kobber, naturskiffer eller tagpap. Der må ikke anvendes lertegl, der er glaserede, engoberede eller satinerede, eller zink og kobber, som er reflekterende Tage skal udføres med en hældning på mellem 2-30 grader 10.4 Vinduer og døre skal udføres i træ eller metal, eller i en kombination af disse Carporte, garager og udhuse o. lign. kan udføres med facader helt i træ, men skal have samme tagbeklædning som huset Der kan opføres 1 drivhus, såfremt der benyttes ikke reflekterende materialer. 11 Ubebyggede arealer 11.1 For delområde A gælder: Alle arealer udenfor byggefelterne, skal holdes fri for træer og buske med en højde på over 1,2 meter målt fra terræn. Hegn i skel mod Bentsensvej er undtaget jævnfør bestemmelserne nedenfor. Beplantning indenfor byggefelterne må have en maksimal højde på 6,5 meter over det fastlagte niveauplan. Hegn mod vej skal etableres 0,30 m fra skel på egen grund. Hegn mod fælles friarealer/sti må placeres i skel. Hegnet skal etableres som bøgepur af alm. grøn bøg, med en planteafstand på 30 cm. Hegnet holdes i en højde på maks. 1,2 m. Langs skel mod Bentsensvej kan bøgepur dog holdes i højden 1,6 m over vejkote på Bentsensvej. Vedligeholdelsen påhviler grundejeren på begge sider mod vej/sti/fællesareal. Hegn i naboskel skal etableres som minimum 2-rækket bøgepur af alm. grøn bøg i en afstand af 0,15 m på hver side af skel. Hegnet skal holdes i en højde på maks. 1,2 m. Der må ikke opsættes yderligere hegn på grundene, bortset fra hegn omkring terrasserne For delområde B gælder: 18

19 De fælles friarealer skal anlægges og beplantes af udstykkeren i forbindelse med byggemodningen efter en samlet plan, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. De fælles friarealer skal henligge som græsarealer og beplantes med enkelte egnstypiske solitære træer og/eller buske. Enkelte af de store træer af opstammet skovfyr eller egetræer kan plantes i friarealerne nærmest Trebiens Allé, såfremt de er uden gene for udsigt/lysindfald for den enkelte bolig. Langs stamvejen modsat bebyggelsen etableres et 4 meter bredt naturhegn af egnstypiske træer og buske f.eks. Vild æble, Alm. Røn, Hunde- eller Æblerose, Hæg, Naur, Fjeldribs, Gedeblad, Kornel, Slåen, Hvidtjørn, Alm. Bøg. Beplantningen etableres og vedligeholdes ud fra principperne for naturhegn i agerlandskabet, ved skiftevis at være åben og tæt. Moseområdet skal bevares og vedligeholdes som et naturligt moseområde. For at forbedre forholdene for det vilde dyre- og planteliv kan der efter aftale med Lejre Kommune foretages naturpleje i form af fældning og rydning. Bestanden af kæmpe-bjørneklo skal søges udryddet ved bekæmpelse i overensstemmelse med Indsatsplan for Bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune Terrænregulering: For delområde A gælder: Den enkelte grundejer har mulighed for på egen grund at regulere terrænet op til et niveau svarende til 0,1 meter lavere end den i kortbilag 3 fastsatte niveauplan for den pågældende parcel, på følgende vilkår: Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 meter fra vej/sti/naboskel. Terrænregulering kan slutte i skel mod fælles friarealer. Niveauudligninger skal beplantes med grøn bøgepur. Skråningsanlæg må maksimalt anlægges i 1:2 ved opfyldning og 1:1½ ved afgravning. Der må ikke etableres støttemure. For delområde A og B gælder: 19

20 Terrænregulering udover ±1,5 meter kræver dog bygningsmyndighedens særskilte tilladelse. Niveauudligninger skal beplantes med grøn bøgepur, som ved skrænternes fod skal fremstå som ikke-retlinjede grænser mod grønningen. Ovenstående bestemmelser gælder dog ikke ved etablering af veje og stier, idet volde og skråninger i forbindelse med anlæg af vej og sti skal tåles anlagt på de enkelte grunde, som led i byggemodningen af området Der må ikke indenfor lokalplanens område etableres udendørsoplag, herunder henstilling eller parkering af køretøjer over kg, campingvogne, containere, både og lignende. Uden for byggefelterne kan kun tillades opførelse af de nødvendige tekniske anlæg til forsyning af området. Disse tekniske anlæg må ikke opføres uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Affaldscontainere skal afskærmes visuelt inden for den enkelte grunds byggefelt, og overholde Lejre Kommunes Regulativ for Husholdningsaffalds krav til opstilling og adgangsvej m.v. 12 Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes når 50 % af grundene i 1. etape er solgt. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier, grønne arealer når disse er anlagt samt vedligeholdelse af moseområdet. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning. Arealerne overdrages med skøde til grundejerforeningen, som skal forestå drift og vedligeholdelse af disse. Grundejerforeningen skal, efter krav fra Lejre Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. 13 Deklarationer 13.1 Fredningsdeklarationen akt nr. I 641 af 4. december 1980 aflyses for lokalplanområdet efter lokalplanens endelige vedtagelse. 14 Forudsætninger for ibrugtagning 14.1 Ny bebyggelse i område A må først tages i brug: - når de i 5.2 og 5.3 nævnte fælles vejarealer er anlagt. - når den i 6.4 nævnte tilslutning til Buske Spildevandslaugs forsy- 20

21 15 ningsnet er etableret. - når den i 6.5 nævnte tilslutning til Hvalsø Vandværk er etableret. - når den i 6.6 nævnte gadebelysning er etableret. - når den i 11.2 nævnte hegn ved stamvejen er etableret, dog således, at beplantning kan afvente førstkommende plantesæson. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 15.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Der gælder efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 16 Lokalplanens retsvirkninger 16.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, jf. Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i lokalplanen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 21

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere