Byrådsindstilling. Grønt Regnskab Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling"

Transkript

1 Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter dels Grønt Regnskab for Århus Kommune som bysamfund (geografisk område), dels Grønt Regnskab for Århus Kommune som virksomhed (de kommunale afdelinger/institutioner). Grønt Regnskab for Århus Kommune som bysamfund skal give et helhedsindtryk af kommunens samlede miljøpåvirkninger, dvs. fra såvel husholdninger som privat og offentlig virksomhed. Grønt Regnskab for Århus Kommune som virksomhed sætter fokus på forbrug og miljøpåvirkningen fra den kommunale virksomhed. Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2005/01141 Sagsbehandler Line Wagener Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Århus Byråd har vedtaget en Miljøhandlingsplan og har besluttet, at det grønne regnskab indeholder en opfølgning på Miljøhandlingsplanens mål og indikatorer. Miljøhandlingsplanen og Grønt Regnskab er således udtryk for, at Århus Kommune har miljømål, der følges op på. Den nye miljøhandlingsplan, der efterfølger Miljøhandlingsplan , var ved udgangen af 2004 fortsat under udarbejdelse. Det grønne regnskab for 2004 er på den baggrund sat i forhold til målene i Miljøhandlingsplan Regnskabsdelen vedrørende Århus Kommune som virksomhed er blevet saneret i Grønt Regnskab 2004 i forhold til tidligere. Størstedelen af data til virksomhedsdelen er indsamlet via Århus Kommunes nye energi- og miljødatabase. I forbindelse med overgangen til elektronisk dataindsamling er der sket justeringer af indsamlings- og afrapporteringsmetoder, hvilket betyder, at regnskabstal for 2004 vedrørende Århus Kommune som virksomhed ikke i alle tilfælde er direkte sammenlignelige med tidligere års regnskabstal. Som led i saneringen er Grønt Regnskab 2004

2 virksomhedsdelen nu opbygget efter samme struktur som bysamfundsdelen, således at de enkelte afsnit blandt andet indledes med en samlet vurdering af miljøtilstanden på området. Tidligere beslutninger Siden Grønt Regnskab 1997 har byrådet hvert år vedtaget et Grønt Regnskab. Den 7. juni 2000 vedtog Byrådet Miljøhandlingsplan Det skete som opfølgning på kommuneplanen Århus Kommune i det 21. Århundrede. Grønt Regnskab følger op på Miljøhandlingsplanens mål og initiativer, og der er således en klar sammenhæng mellem Miljøhandlingsplanen og Grønt Regnskab. Den 9. juni 2004, i forbindelse med vedtagelsen af Grønt Regnskab 2003, besluttede byrådet, at der skulle foretages en sanering i regnskabsdelen om Århus Kommune som virksomhed i lighed med den sanering, der var foretaget i regnskabsdelen om Århus Kommune som bysamfund. Det grønne regnskab for 2004 er udarbejdet på dette grundlag. Byrådet besluttede den 17. marts 2004, at der fremover ikke skal udarbejdes en Energirapport. Afrapporteringen til Byrådet vedrørende el, vand og varme sker fremover udelukkende i det grønne regnskab. Beskrivelse af indstilling Grønt Regnskab for 2004 for Århus er vedlagt. 1. Formål med Grønt Regnskab Formålet med det grønne regnskab er at informere kommunens borgere og omverdenen i øvrigt om ressourceforbrug og miljøpåvirkning fra den kommunale virksomhed samt borgernes og erhvervslivets aktiviteter. Desuden er formålet at informere om miljøindsatsen og miljøtilstanden i kommunen. Internt i kommunen er formålet at skabe engagement og motivation i ressource- og miljøarbejdet samt skabe bevidsthed om nye besparelsesmuligheder og indsatsområder gennem synliggørelse af ressourceog miljømæssige forhold. 2. Indhold i Grønt Regnskab 2004 Grønt Regnskab 2004 består af Grønt Regnskab for Århus Kommune Grønt Regnskab 2004 Side 2 af 7

3 som bysamfund (geografisk område) samt Grønt Regnskab for Århus Kommune som virksomhed (de kommunale afdelinger/institutioner). Grønt Regnskab 2004 for Århus Kommune som bysamfund omhandler bysamfundets samlede forbrug af el, varme og vand samt miljøbelastningen som følge heraf. Desuden behandles bysamfundets produktion af spildevand og affald samt håndteringen heraf i form af genbrug, forbrænding, specialbehandling og deponering. Endelig behandles miljøtilstanden for kommunens naturområder, vandløb og badevand samt miljøpåvirkningen som følge af trafikken i kommunen. Grønt Regnskab 2004 for Århus Kommune som virksomhed omhandler de kommunale afdelingers/institutioners driftsmæssige forbrug af el, varme, vand, transport, pesticider, vejsalt mv., produktion og behandling af affald samt indkøb af økologiske madvarer samt udvalgte kemikalier og rengøringsmidler. 3. Oplysninger til udarbejdelse af Grønt Regnskab 2004 Magistratsafdelingerne har leveret oplysninger fra deres respektive sektorer til det grønne regnskab. Desuden har de relevante fagkontorer udarbejdet tekstafsnit, herunder miljøvurderinger og leveret data til de hovedafsnit, som de enkelte fagkontoret er ansvarlige for. Oplysninger om bysamfundets elforbrug er indhentet hos NRGi A/S, Østjysk Energi, Viby El-værk, Brabrand El-selskab og Galten Elværk til brug for afsnittet om el i regnskabsdelen om Århus Kommune som bysamfund. 4. Opbygningen af Grønt Regnskab 2004 Det grønne regnskab følger i sin opbygning ikke magistratsafdelingerne, men er tværgående for så vidt angår de enkelte miljøparametre, som f.eks. el, varme, vand osv. De to hovedafsnit bysamfundsdelen og virksomhedsdelen indledes begge med en skematisk oversigt, der sammenfatter væsentlige regnskabstal fra de forskellige hovedområder. De enkelte delafsnit (el, vand, varme mv.) indledes med en sammenfattende vurdering af miljøtilstanden på området. Herefter følger en afrapportering af regnskabstal. Det er tilstræbt, at der primært følges op på Miljøhandlingsplanens mål og indikatorer. Herudover gives en Grønt Regnskab 2004 Side 3 af 7

4 status på området. Endelig redegøres der for områdets planer og initiativer. Afslutningsvis i regnskabet er der opstillet en oversigt med status på Miljøhandlingsplanens initiativer og aktiviteter. Miljøhandlingsplanen Byrådet vedtog i 2000 Miljøhandlingsplan Den nye miljøhandlingsplan var ved udgangen af 2004 fortsat under udarbejdelse. Det grønne regnskab for 2004 er på den baggrund sat i forhold til målene i Miljøhandlingsplan Ændring i Grønt Regnskab 2004 Energi- og miljødatabase Størstedelen af de data, der afrapporteres på i virksomhedsdelen i Grønt Regnskab 2004 er indsamlet via Århus Kommunes nye energiog miljødatabase. Energi- og miljødatabasen er et internetbaseret værktøj, som fremover skal anvendes til den løbende indrapportering af el-, vand- og varmeforbrug i de kommunale bygninger og ejendomme. Samtidig anvendes databasen til indsamling af en række miljødata til brug for det grønne regnskab for Århus Kommune som virksomhed. Indrapporteringen af energidata sker decentralt i de enkelte bygninger, og forbruget illustreres både i tabelform og grafisk i databasen. Systemet giver mulighed for at følge forbrugsudviklingen på den enkelte måler, samt aggregeret på såvel bygnings- og ejendomsniveau som på forvaltningsniveau, magistratsniveau og for hele kommunen under ét. Miljødata til brug for Grønt Regnskab kan ligeledes indberettes decentralt på den enkelte ejendom eller institution eller centralt inden for de forskellige sektorer, eksempelvis børnehaver, vuggestuer, administrationsbygninger mv. Databasen er nu i drift, og alle magistratsafdelinger har i den forbindelse deltaget aktivt og konstruktivt i implementeringsprocessen. Fremover er det de enkelte magistratsafdelinger der har ansvaret for indberetning og kvalitetssikring af data bl.a. til afrapportering i Grønt Regnskab. Grønt Regnskab 2004 Side 4 af 7

5 Såfremt der sker decentral indberetning kan de enkelte institutioner/ejendomme - eksempelvis skoler og børnehaver - selv udarbejde egne grønne regnskaber ligesom forbruget kan sammenlignes med lignende ejendomme/institutioner. Sanering af virksomhedsdelen Byrådet gav i forbindelse med vedtagelsen af Grønt Regnskab 2003, Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til, at der foretages en sanering i virksomhedsdelen i lighed med den sanering, der havde fundet sted i bysamfundsdelen i forbindelse med Grønt Regnskab Som led i saneringen indledes hvert afsnit i virksomshedsdelen i Grønt Regnskab 2004 med en miljøtilstand. Det vurderes, om der er sket en miljøforbedring, miljøforværring eller om tilstanden på området er uændret i forhold til forgående år. Herefter følger et afsnit med mål og målopfyldelse, og der afsluttes med en beskrivelse af eventuelle planer og initiativer på området. Denne afrapporteringsmetode har siden Grønt Regnskab 2003 været anvendt i bysamfundsdelen. De to hovedafsnit har således fået samme opbygning og struktur. I forbindelse med ibrugtagningen af Århus Kommunes nye energi- og miljødatabase og overgangen til elektronisk indberetning er der blevet foretaget en gennemgang og sanering af de data, der indsamles til brug for regnskabsdelen om Århus Kommune som virksomhed. Der er ligeledes sket en række ændringer og justeringer af indsamlings- og afrapporteringsmetoderne. En række bygninger og ejendomme er eksempelvis blevet omplaceret mellem de forskellige sektorer, og opgørelses- og afrapporteringsmetoderne er i en række tilfælde justeret. Eksempelvis adskilles det ikkebygningsrelaterede energiforbrug nu fra det øvrige energiforbrug. Det er forventningen, at ibrugtagningen af den nye database på sigt på en række områder vil bidrage til et mere detaljeret datagrundlag, særligt hvad angår energiforbruget. Med ibrugtagning af databasen er der blandt andet også mulighed for at tilvælge elektronisk opsamling af energiforbruget, således at målerstanden på de enkelte energimålere automatisk overføres til databasen. Dette reducerer risikoen for fejl i indberetningerne og giver samtidig mulighed for at følge forbruget time for time, hvorved eventuelle uregelmæssigheder hurtigt kan opfanges. Grønt Regnskab 2004 Side 5 af 7

6 Overgangen til nye indsamlings- og opgørelsesmetoder medfører dog samtidig et brud i datagrundlaget. Regnskabstallene for 2004 vedrørende Århus Kommune som virksomhed er pga. de nye indsamlingsog opgørelsesmetoder ikke i alle tilfælde umiddelbart sammenlignelige med tidligere års regnskabstal. Det skal desuden bemærkes, at en række af de miljødata, der indsamles via databasen ikke kan opgøres ved en eksakt måling eller opgørelsesmetode, hvorfor der stadig på påregnes en vis usikkerhed i tilknytning hertil. Oversigtsskema over miljøbelastningen Som noget nyt er der i Grønt Regnskab 2004 som indledning til henholdsvis afsnittet om bysamfund og virksomhed udarbejdet en oversigt over miljøbelastningen, der giver et overblik over forbruget og miljøbelastningen vedrørende en række væsentlige regnskabstal. Det Fælleseuropæiske Projekt om Indikatorer for Bæredygtighed I forbindelse vedtagelsen af Grønt Regnskab 2003 besluttede byrådet, at der fremover ikke skal afrapporteres på Det Fælleseuropæiske Projekt om Indikatorer for Bæredygtighed i det grønne regnskab. Afrapporteringen på dette projekt indgår på den baggrund ikke længere i det grønne regnskab. 6. Grønt Regnskab 2005 Det grønne regnskab følger primært op på Miljøhandlingsplanens mål og indikatorer. Byrådet forventes at blive forelagt Miljøhandlingsplan i løbet af Det indstilles, at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at indarbejde mål og indikatorer fra den kommende Miljøhandlingsplan og foretage de nødvendige justeringer i Grønt Regnskab 2005 i henhold hertil. Grønt Regnskab vil på den baggrund følge op på Miljøhandlingsplan Formidling Grønt Regnskab 2004 vil, efter førstebehandlingen af regnskabet i Byrådet, blive fremlagt på bibliotekerne og vil kunne købes i Kommune Information. Desuden vil Grønt Regnskab 2004 blive udlagt på kommunens hjemmeside på internettet. Grønt Regnskab 2004 Side 6 af 7

7 I Regnskabsredegørelsen er den del af Grønt Regnskab 2004, der omhandler Århus Kommune som virksomhed, resumeret. Herved markeres det grønne regnskab som en del af Kommunens samlede regnskabsmateriale. Økonomiske konsekvenser Indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser. Miljømæssige konsekvenser Det grønne regnskab for Århus Kommune er et element i den samlede indsats for at forbedre miljøet i Århus Kommune. I det grønne regnskab er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af bysamfundets og den kommunale virksomheds aktiviteter. Konsekvenser i forhold til mål Det grønne regnskab indeholder opfølgning på en række byrådsvedtagne mål og er på den måde et værktøj, der sikrer, at målsætninger på miljøområdet bliver afrapporteret til Byrådet. Beslutningspunkter Det indstilles, At 1) Grønt Regnskab 2004 for Århus Kommune godkendes At 2) Grønt Regnskab 2005 afrapporterer på Miljøhandlingsplan , og at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at indarbejde mål og indikatorer fra den kommende Miljøhandlingsplan og foretage de nødvendige justeringer i Grønt Regnskab 2005 i henhold hertil. Louise Gade / Niels Vad Sørensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Grønt Regnskab 2004 (vedlagt til alle/- elektronisk) Grønt Regnskab 2004 Side 7 af 7

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2286 Jour. nr.: M0 2005/01511 Ref.:

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 2.1 Målsætninger for ForskEL og ForskVE 15 3 2.2 Udmøntning af ForskEL 15 og ForskVE 15 4 3. Miljøvurdering i

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere