Bilag 1. Fakta om skånejob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Fakta om skånejob"

Transkript

1 BILAGSDEL 38

2 39

3 Bilag 1. Fakta om skånejob Skånejobområdet har ikke været genstand for særlig opmærksomhed i undersøgelsen. Denne prioritering skal ses i lyset af, at antallet af skånejobbere er relativt begrænset og fordi der kun er helt marginale udsving fra år til år jf. Figur 1. Hertil kommer, at begrebet skånejob findes ikke mere i lovgivningen. I stedet beskrives de således i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 nr. 6: personer under 65 år - personer født den 1. juli 1939 eller tidligere dog 67 år - med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Målgruppen for skånejobbet er personer der har fået tilkendt førtidspension. Disse personer kan få tilbud om en ansættelse med løntilskud med det formål at opnå eller fastholde et job. De typiske skånejobbere er personer, der er i arbejde, blevet så syge at vedkommende har fået pension, men som godt vil bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet - og personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (udviklingshæmmede). Tidligere (før juli 2003) hed skånejobbet også 1/3- delsordningen, fordi arbejdslønnen som regel var nedsat til 1/3. Som det fremgår af nedenstående figur 1 og 2, er dette område uhyre stabilt både i kommunerne omfattet af benchmarkinganalysen og på landsplan. Området er karakteriseret ved at førtidspensionister orienteres om mulighederne, og man afventer herefter evt. ansøgninger. Kommunerne er kun i meget ringe omfang opsøgende. Figur 1. Antal Skånejob i de 5 kommuner Antal K3 2000K4 2002K1 2002K2 Kilde: Statistikbanken 2002K3 2002K4 2003K1 2003K2 2003K3 2003K4 2004K1 2004K2 2004K3 Gladsaxe Høje Taastrup Helsingør Greve Roskilde 40

4 Figur 2. Antal skånejob på landsplan i Hele landet K3 2000K1 2000K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 Kilde: Statistikbanken Grundet det billede, der kan tegnes af skånejobområdet, er det ikke behandlet yderligere i analysen, og der er ikke opstillet anbefalinger i forhold hertil. 41

5 Bilag 2. Bagvedliggende datamateriale Nedenstående data er medtaget som bilagsmateriale, da der i selve analysen hovedsageligt benyttes relative tal dvs. aktivitet og udgifter set i forhold til antallet af årige. Bilagsmaterialet giver et billede af det faktiske antal modtagere på overførselsområdet i de forskellige kommuner. Nedenstående tabeller viser det faktiske antal borgere i kommunerne, modtagere af overførsler og udgiftsniveauet i de enkelte kommuner. Hertil kommer data over antal beskæftigede fleksjobbere i den offentlige og den private sektor. Antallet af fleksjobbere er grupperet efter størrelsen på det løntilskud, som virksomhederne modtager for et fleksjob, og efter deres baggrund opgjort efter seneste indkomsttype inden overgang til fleksjobarbejdsmarkedet. Ligeledes fremgår antallet af ledige på fleksjobarbejdsmarkedet fordelt efter deres baggrund opgjort efter seneste indkomsttype inden overgang til fleksjobarbejdsmarkedet. Endelig fremgår varigheden af periode på ledighedsydelse i månedsintervaller. Der er endvidere redegjort kort for opgørelsesmetoderne Opgørelse af befolkningstal i kommunerne Udgifter og aktivitet opgøres i forhold til gruppen af årige på linie med tilsvarene undersøgelser. Antallet af borgere i denne aldersgruppe fremgår af tabel 1. Der er mellem og borgere i denne gruppe af borgere i kommunerne. Antallet af borgere vil kunne have betydning for presset på overførselsområdet. Tabel 1. Antal årige i 2004 Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde Kilde: Danmarks Statistik 2.2. Opgørelse af helårsmodtagere af fordelt på overførselsindkomsttyper Tabel 2-5 viser en opgørelse af antal helårsmodtagere fordelt på typer af overførsler. Den valgte metode svarer til den metode, der anvendes ved indberetning til Danmarks Statistik. Antallet af modtagere er opgjort inkl. modtagere, hvor kommunen modtager 100 refusion fra staten i 2004 for forskellige overførselsindkomster. Der er kun vist tal fra 2003 for antal helårs fleksjobbere og modtagere af ledighedsydelse, for at vise udviklingen på området siden førtidspensionsreformen der trådte i kraft i Data er opgjort enten ved en tælling af antal personer, der får udbetalt løntilskud i hver måned eller ud fra for data fra kontanthjælpsrapporternes for antal personer på ydelserne. For begge datasæt er beregnet et gennemsnit pr. måned. Ulempen ved den valgte metode er, at der tælles færre med, end der reelt er, da personerne alene tælles med, når der betales refusion, og det sker ikke månedligt for alle. Er der stor forskel i kommunerne på betaling af refusion, kan det give problemer i forhold til en sammenligning. 42

6 Tabel 2. Antal helårsmodtagere af fleksjob og ledighedsydelse i 2003 og 2004 Fleksjob Ledighedsydelse Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde Tabel 3. Antal helårsmodtagere i 2004 af kontanthjælp inklusiv aktiverede og antal aktiverede Kontanthjælp inkl. Aktiverede aktiverede Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde Tabel 4. Antal helårsmodtagere i 2004 af sygedagpenge 4-52 uger og over 52 uger samt revalidering Sygedagpenge 4-51 uger Sygedagpenge 52+ uger Revalidering forrevalidering Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde Tabel 5. Antal helårsmodtagere af førtidspension i 2004 FØP* Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde * inkl. invaliditetsydelse 43

7 Kommunernes udgifter til overførsler i 2004 er opgjort som nettoudgifter dvs. efter refusion Opgørelse af nettodriftsudgifter i 2004 på overførselsområdet Tabel 6. Opgørelse af nettoudgiftsniveau (PL ) i regnskab 2004 (1.000 kr.) Gladsaxe Høje- Taastrup Helsingør Greve Roskilde Fleksjob Ledighedsydelse Kontanthjælp, forsørgelse Sygedagpenge FØP inkl. invaliditetsydelse 5 Revalidering og forrevalidering 5 Kontanthjælp til aktiverede I alt Fleksjob - kt. 541 gr. 13,14,15,16,17 2 Ledighedsydelse - kt. 541 gr. 18,19 3 Kontanthjælp - kt. 501 gr. 13,18,19,20 4 Sygedagpenge - kt. 571 gr. 01,03 5 FØP - kt. 568 gr. 01,02 og kt. 569 gr. 01,02,03 6 Revalidering - kt. 501 gr. 01,02,07,11 og 14 7 Beskæftigede arbejdsløse/aktivering kt. 505 gr. 10,11 8 Omregning til PL 2005: Regnskabstallene omregnes til prisniveau Hertil benyttes KL s oplysninger fra budgetvejledning 2005, skrivelse G. 1-2, tabel 13 fra 6. juni 2004: Fra er fremskrivningsprocenten 5,91% og fra er fremskrivningsprocenten 2,45%. 44

8 2.4. Gruppering af fleksjobbere I tabel 7 er fleksjobberne grupperet efter baggrund, som er defineret ved den seneste type indkomst før fleksjobberen startede i et fleksjob. I fastholdelsessagerne var fleksjobberen ansat og fik enten løn eller sygedagpenge enten i en offentlig stilling, hvor der skelnes mellem job i egen kommune eller andre offentlige stillinger, eller i privat virksomhed. I Integrationssagerne modtog fleksjobberne en overførselsindkomst dvs. ledighedsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge eller revalidering. Antallet svarer til antallet af nye fleksjob og antal genplaceringer tilsammen i Tabel 7. Fleksjobbere fordelt efter indkomsttype før ansættelse i et fleksjob, antal oprettet i 2004 Gladsaxe Høje- Helsingør Greve Roskilde Taastrup Ledighedsydelse Kontanthjælp Sygedagpenge 4-52 uger* Sygedagpenge 52 + uger* Bruttorevalidering og løntilskud Fastholdelse i den off. sektor uden periode på sygedagpenge Fastholdelse i samme job i den off. sektor efter periode på sygedagpenge Fastholdelse I kommunens forvaltninger uden periode på sygedagpenge Fastholdelse i samme job i kommunens egne forvaltninger efter periode på sygedagpenge Fastholdelse i den private sektor uden periode på sygedagpenge Fastholdelse i samme job i den private sektor efter periode på sygedagpenge I alt * Modtagere der har modtaget sygedagpenge, som fastholdes hos samme arbejdsgiver i et fleksjob, indgår ikke i antal sygedagpengesager, men under kategorien fastholdelse efter periode på sygedagpenge. 45

9 I Tabel 8 er vist antallet af fleksjobbere, som virksomheden modtager løntilskud til på hhv. 1/3, 1/2 eller 2/3 af mindstelønnen på overenskomstområdet. Løntilskuddets størrelse afhænger af restarbejdsevnen hos fleksjobberen og fastsættes i forhold til det specifikke job som fleksjobberen bestride. Refusionssatsen er typisk afhængig af den arbejdstid dvs. halv tid giver 50 pct. løntilskud. Tabel 8. Grad af løntilskud, antal fleksjob pr /3 1/2 2/3 I alt Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde Tabellerne 9-11 viser fordelingen af fleksjob pr i den private sektor og i den offentlige sektor, hvor der skelnes mellem beskæftigede i egen kommune eller udenfor egen kommune. Tabel 9. Antal fleksjob pr med 1/3 løntilskud fordelt på hhv. privat sektor og den offentlige sektor (job i eller udenfor egen kommune) Beskæftiget i privat sektor Beskæftiget i offentlig sektor udenfor egen kommune Beskæftigede egne borgere i egen kommune Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde Tabel 10. Antal fleksjob pr med 1/2 løntilskud fordelt på hhv. privat sektor og den offentlige sektor (job i eller udenfor egen kommune) Beskæftiget i privat sektor Beskæftiget i offentlig sektor udenfor egen kommune Beskæftigede egne borgere i egen kommune Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde

10 Tabel 11. Antal fleksjob pr med 2/3 løntilskud fordelt på hhv. privat sektor og den offentlige sektor (job i eller udenfor egen kommune) Beskæftiget i privat sektor Beskæftiget i offentlig sektor udenfor egen kommune Beskæftigede egne borgere i egen kommune Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde Fordelingen af fleksjob afspejler i høj grad den erhvervsstruktur, der er i de 5 kommuner. Som det fremgår af Tabel 12, er kun ca. 30 pct. af indbyggerne beskæftiget i den offentlige sektor i Høje-Taastrup og Greve kommuner. I de øvrige tre kommuner er ca. 40 procent beskæftiget i den offentlige sektor. Ser man på fordelingen af arbejdspladser i kommunen fordelt på de to sektorer har Høje-Taastrup Kommune den laveste andel offentlige arbejdspladser med kun 20 pct. og Roskilde Kommune har flest med 45 procent. Ses der på fordelingen af fleksjob, er andelen af fleksjob i den offentlige sektor lavest i Høje Taastrup og Greve kommuner, hvilket er i tråd med den relativt lille andel offentlige beskæftigede indbyggere og en relativ lille andel offentlige arbejdspladser, hvorimod andelen af offentlige fleksjob er størst i Roskilde Kommune, hvor den største andel af indbyggerne er ansat i en offentlig stilling, og hvor antallet af offentlige arbejdspladser er størst. Tabel 12. Andel af indbyggere ansat i den offentlige sektor og andel af arbejdspladser i kommunen i den offentlige sektor i 2003 i (pct.) Indbyggere i offentlige job Offentlige arbejdspladser Procentvis ansatte i fleksjob i off. sektor Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde Kilde ECO Nøgletal d. 4. juli 2004, Sociale forhold, Erhvervsstruktur 2003, indbyggere (pct.) og arbejdspladser (pct.), tabel

11 2.5. Gruppering af modtagere af ledighedsydelse ud fra baggrund før fleksjob og varigheden af ledighed I Tabel 13 er modtagere af ledighedsydelse i 2004 grupperet efter baggrund, som er defineret ved den seneste type indkomst før overgang til ledighedsydelse. Tabel 13. Antal modtagere af ledighedsydelse fordelt efter type indkomst før overgang til ledighedsydelse, antal oprettet i 2004 Gladsaxe Høje- Helsingør Greve Roskilde Taastrup Fleksjob Kontanthjælp Sygedagpenge 4-52 uger* Sygedagpenge 52 + uger* Bruttorevalidering og løntilskud Af Tabel 14 fremgår antallet af modtagere af ledighedsydelse fordelt efter varighed af ledighedsperioden på fleksjobarbejdsmarkedet. Tabel 14. Varighed af periode på ledighedsydelse (mdr.) Over 12 I alt måneder Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Greve Roskilde

12 Bilag 3. Organisation på overførselsområdet i de 5 kommuner Af bilag 3 fremgår alle kommunernes organisering, der er opstillet i diagrammer og beskrevet. Gennemgangen omfatter en beskrivelse af sagsgangene i afklaringsforløbet i hhv. fastholdelsessager, sygedagpengesager og for kontanthjælpsmodtagere. Beskrivelsen er opdelt i de tre faser hhv. afklaringsforløbet (vejen til fleksjob), tilkendelsesforløbet (døren til fleksjob) og realiserings- og driftsfasen (tiden efter tilkendelse af fleksjob) Beskrivelse af arbejdsgange i Helsingør Kommune Nedenfor beskrives arbejdsgangene i kasserne i organisationsdiagrammet i figur 3 i forhold til etablering af fleksjob og ledighedsydelse i Helsingør Kommune. Arbejdsgangene beskrives i forhold til 3 grupper, som er defineret ud fra indkomstgrundlag frem til fleksjob bevilges Vejen til fleksjob Fra sygedagpenge: Initiativtager er sagsbehandler i dagpengegruppen, der varetager borgere, som modtager sygedagpenge. Sagsbehandler i dagpengegruppen laver analyse og afklaring ved hjælp af ressourceprofil. Sagsbehandler har kompetence til at beslutte fleksjob berettigelse. Fra kontanthjælp: Initiativtager er sagsbehandler i Vejledningscentret, der varetager borgere med væsentlige problemer udover ledighed samt revalideringssager. Sagsbehandler i Vejledningscentret laver analyse og afklaring ved hjælp af ressourceprofil. Sagsbehandler har kompetence til at beslutte fleksjob berettigelse. Arbejdsfastholdelse: Initiativtager kan være virksomheden, fagforeningen eller borgeren selv. Sagsbehandler i arbejdsfastholdelsesgruppen (forankret i Arbejdsmarkedscenter Øresund (AMØ)), foretager analyse på virksomheden, og hvis denne peger i retning af behov for en indsats i forhold til Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), bliver sygedagpengegruppen koblet på og laver det videre analysearbejde i forhold ressourceprofil og valg af indsats, der skal iværksættes, for at borgeren kan fastholdes på arbejdsmarkedet. 49

13 Figur 3. Organisering på overførselsområdet i Helsingør Kommune Helsingør Arbejdsmarkedscenteret Øresund Borgeren henvender sig Arbejdsmarkeds parat? Kan der anvises fleksjob nej ja Ledighedsydelse ja Vejledningscenteret Afklaring Fleksjob Sygedagpengegruppe Sygedagpengemo dtager Afklaring Fleksjob 50

14 Døren til fleksjob Fra sygedagpenge: Sagsbehandler i dagpengegruppen har kompetence til at beslutte fleksjob berettigelse. Fra kontanthjælp: Sagsbehandler i vejledningscentret har kompetence til at beslutte fleksjob berettigelse Fra arbejdsfastholdelse: Sagsbehandler i dagpengegruppen har kompetence til at beslutte fleksjob berettigelse Tiden efter tilkendelse af fleksjob Fleksjob etableres af en konsulent i Fleksenheden, der er en del af Arbejdsmarkedscenter Øresund. Konsulenten laver hele arbejdet med at finde jobbet sammen med borgeren dvs. deltager i ansættelsessamtale, koordinerer i forhold til de faglige organisationer samt laver den efterfølgende opfølgning. Opfølgningen på fleksjobbere sker i konsulentgruppen i Fleksenheden. Der bliver lavet en samlet administrativ opfølgning på alle sager. Samtidigt bliver den enkelte fleksejobber spurgt, om der er brug for en faglig opfølgning. Hvis der er behov for dette, kommer konsulenten ud til møde. Det samme gælder også ved arbejdsophør på grund af opsigelse, sygdom eller andet. Opfølgning på modtagere af ledighedsydelse, der venter på et fleksjob, foretages af konsulenterne i Fleksenheden. Indsatsen i forhold til gruppen af borgere på ledighedsydelse består af flere niveauer. Der er 3 konsulenter, der målrettet arbejder på at nedbringe antallet. Der er en indsats i forhold job-parate, den består af aktiv jobsøgning (jobjagt), støtte fra AMØ s virksomhedskonsulenter til at finde job, samt borgernes eget jobnetværk. Den anden indsats, er en indsats i forhold til gruppen af borgere med en ringe arbejdsevne. De tilbydes vejledning og opkvalificering samt revalideringsmæssige tiltag. Dette har til formål at opgradere deres arbejdsevne. Endvidere tilbydes en lille gruppe netværksmøde og fysisk træning. Endelig bliver der lavet en indsat i forhold til grupper af sygemeldte på ledighedsydelse samt for dem, der søger pension. Så samlet set er det en mangfoldighed af indsatser, der bliver benyttet. Refusion til virksomheder udbetales til virksomhederne, når de indsender refusionsbegæring, hvilket kan være hver måned, kvartalshalvårs eller helårsvis. Refusionen anvises af administrativ medarbejder knyttet til Arbejdsmarkedscentret. Ledighedsydelse udbetales månedsvis til borgeren. Udbetalingen varetages af administrativ medarbejder knyttet til Jobhuset. 51

15 3.2. Beskrivelse af arbejdsgange i Gladsaxe Kommune Nedenfor beskrives arbejdsgangene i kasserne i organisationsdiagrammet i figur 4 i forhold til etablering af fleksjob og ledighedsydelse i Gladsaxe Kommune. Arbejdsgangene beskrives i forhold til sygedagpengemodtagere, kontanthjælpemodtagere og fastholdelsessager Vejen til fleksjob Fra sygedagpenge: Hovedparten af de borgere, der visiteres til et fleksjob, har typisk gennemgået et længere sygdomsforløb. Nogle har undervejs mistet deres arbejde og skal derfor integreres på arbejdsmarkedet igen. Andre har endnu tilknytning til deres arbejdsplads, men behov for en fastholdelse via et fleksjob pga. nedsat arbejdsevne. Opfølgningsgruppen foretager en opfølgning blandt de sygemeldte borgere, herunder undersøges muligheden for fleksjob. Der udarbejdes en ressourceprofil, hvorefter borgeren sendes til visitationsudvalget, der afgør, hvorvidt borgerne kan tilkendes et fleksjob. Arbejdsfastholdelse: Den anden gruppe består typisk af borgere, der henvender sig fra gaden til afklaringsteamet. De er endnu ikke sygemeldte, og henvender sig derfor med henblik på arbejdsfastholdelse. I nogen tilfælde er det virksomhederne selv, der tager kontakt med henblik på at fastholde medarbejdere, der står overfor en sygemelding. Afklaringsteamet udarbejder en ressourceprofil, hvorefter borgeren sendes til visitationsudvalget, der afgør, hvorvidt borgeren kan tilkendes et fleksjob. Fra kontanthjælp: Den sidste gruppe, som kun udgør en lille andel i Gladsaxe Kommune, er kontanthjælpsmodtagere, der kun står delvist til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobkonsulenterne i kontanthjælpsenheden udarbejder en ressourceprofil, hvorefter borgeren sendes til visitationsudvalget Døren til fleksjob I Gladsaxe Kommune er det alene visitationsudvalget, der har kompetence til at visitere til fleksjob. Når opfølgningsgruppen, afklaringsgruppen eller jobkonsulenterne har udarbejdet ressourceprofil, sendes sagen således videre til visitationsudvalget, der træffer afgørelse. 52

16 Figur 4. Organisering på overførselsområdet i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Virksomhedsk onsulent Kontakt i virksomhed Sygemelding Nej Finder fleksjob i virksomheden Opfølgningsgr uppen Sygemelding ja Afklaring Fastholdelse Afslutter sagen Afklaringsgrup pen Afklaring Sygedagpenge? Visitationsudva lg Fleksjob? Jobkonsulent Kontanthjælpsmod tager Afklaring Kontanthjælp? Afslutter sagen Fleksjobkonsul ent 53 Anviser fleksjob

17 Tiden efter tilkendelse af fleksjob Fastholdelse: Borgere, der er visiteret til et fleksjob og fortsat har en tilknytning til arbejdsmarkedet, henvises til virksomhedskonsulenterne. Det vil med andre ord sige alle fastholdelsessagerne uanset om borgeren forinden har været på sygedagpenge. Virksomhedskonsulenten fastsætter skånehensyn og løntilskud. Når fleksjobbet er etableret overgår sagen til afklaringsgruppen, der fortager den efterfølgende opfølgning. Opfølgningen sker i første omgang pr. telefon. Hvis der er behov, tager sagsbehandler og virksomhedskonsulenten ud på virksomheden. Integration: Borgere, der er visiteret til fleksjob men uden arbejdsgiver, er berettiget til ledighedsydelse (et fåtal modtager i stedet kontanthjælp). I de tilfælde har fleksjobkonsulenten ansvaret for at finde et passende fleksjob. Sagsbehandleren i afklaringsteamet sørger for, at der løbende sker en rådighedsvurdering af borgeren. Fleksjobkonsulenten fastsætter skånehensyn og løntilskud. Når fleksjobbet er etableret overgår sagen til afklaringsgruppen, der fortager den efterfølgende opfølgning. Opfølgningen sker i første omgang pr. telefon. Hvis der er behov, tager sagsbehandler og virksomhedskonsulenten ud på virksomheden. Udbetaling af løntilskud og ledighedsydelse samt indberetning til ledelsesinformationen foretages i administrationsgruppen. 54

18 3.3. Beskrivelse af arbejdsgange i Greve Kommune Nedenfor beskrives arbejdsgangene i kasserne i organisationsdiagrammet i figur 5 i forhold til etablering af fleksjob og ledighedsydelse i Greve kommune. Figur 5. Organisering på overførselsområdet i Greve Kommune Greve Social- og sundhedsforvaltningen Job og erhvervscenteret Kontakt vedr. fastholdelse Borgere og virksomheder Sygedagpenge Andre problemer end ledighed? Ja Motiveret i forhold til arbejdsmarkedet nej Team kontanthjælp Afklaring Ja Team Aktiv Afklaring Fleksjob nej Ledighedsydelse (LY koordinator på vej til JOE) 55

19 I arbejdet omkring etablering af fleksjob sker der en gradvis afklaring af den enkelte borger i forhold til deres helbredsmæssige forhold, behandlingsmuligheder og hvorledes dette påvirker den enkelte borgers arbejdsevne gennem arbejdsprøvninger m.v., inden der tages stilling til beslutning om fleksjob. Ved fleksjob beslutning skal der ske en matchning af den enkelte i forhold til relevante virksomheder, som er et omfattende opsøgende arbejde i virksomhederne. I tilknytning til disse processer, skal der ske en løbende opfølgning af den enkelte borger. Organiseringen kan, kort fortalt opdeles på 3 tilgange: a. Sygemeldte borgere, som modtager sygedagpenge b. Borgede der endnu ikke er sygemeldte og i arbejde, men beskæftigelsesmæssig truet grundet nedsat arbejdsevne c. Kontanthjælpsmodtagere Vejen til fleksjob Ad a. Sygemeldte borgere, som modtager sygedagpenge. Borgeren er sygemeldt, og der er dagpengesag. Borgeren indkaldes til opfølgningssamtale i Arbejdsmarkedsafdelingen på Greve Rådhus. Rådgiveren laver løbende opfølgning i forhold til sygedagpengesagen, og der sker afklaring af borgeren og ressourceprofil opstartes. Ad b. Borgere, der endnu ikke er sygemeldte og i arbejde, men som er beskæftigelsesmæssig truet grundet nedsat arbejdsevne. Virksomhedskonsulenterne i Job og Erhvervsservice tager imod alle henvendelser fra personen selv, arbejdsgiveren, egen læge eller fagforeningen ved henvendelser om ansøgning af fleksjob for borgere, som er i arbejde, og som ikke er sygemeldte. Virksomhedskonsulenterne samtaler med borgeren og eventuelt andre parter, som har henvendt sig for information om det rummelige arbejdsmarked. Hvis borgeren finder, at fleksjob er relevant, startes ressourceprofil, og det vurderes, om borgeren er berettiget til fleksjob. 56

20 Ad c. Kontanthjælpsmodtagere. Borgeren er kontanthjælpsmodtager og har andre problemer end ledighed. Rådgiveren i Arbejdsmarkedsafdelingen på Greve Rådhus foretager løbende opfølgning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Der sker afklaring af borgeren og ressourceprofil er opstartet Døren til fleksjob Ad a. Sygemeldte borgere, som modtager sygedagpenge. Når borgeren er "afklaret", og det er konstateret, at der ikke kan opnås beskæftigelse på ordinære vilkår, foretages vurdering af, om borgeren er berettiget til fleksjob. Opfølgningsrådgiveren har administrativ kompetence til at bevilge fleksjob. Hvis berettiget til fleksjob kan fleksjob etableres i nuværende job (hvis der et). Ad b. Borgere der endnu ikke er sygemeldte og i arbejde, men som er beskæftigelsesmæssig truet grundet nedsat arbejdsevne. Hvis berettiget til fleksjob bevilges/etableres fleksjob af virksomhedskonsulenten i Job-og Erhvervsservice, oftest i nuværende virksomhed. Ad c. Kontanthjælpsmodtagere. Når borgeren er "afklaret" og det er konstateret, at der ikke kan opnås beskæftigelse på ordinære vilkår, vurderes om borgeren er berettiget til fleksjob. Rådgiveren har administrativ kompetence til at bevilge fleksjobbet Tiden efter tilkendelse af fleksjob Ad a. Sygemeldte borgere, som modtager sygedagpenge. Hvis der ikke er en nuværende arbejdsgiver, skal der etableres "nyt fleksjob", og sagen visiteres til virksomhedskonsulenterne i Job-og Erhvervsservice for etablering af job, og til administrativ rådgiver i Arbejdsmarkedsafdelingen på Greve Rådhus i forhold til udbetaling af ledighedsydelse. 57

21 I forløbet indtil fleksjobbet er fundet, foretages der løbende opfølgning i forhold til fortsat berettigelse til ledighedsydelse, og eventuelle tiltag foregår hos den rådgiver, som har bevilget fleksjobbet. Ved udbetaling af ledighedsydelse visiteres borgeren til en jobklub i Job- og Erhvervsservice, hvor der afholdes ugentligt møde. Det er en virksomhedskonsulent, der forestår jobklubben, hvor ledighedsydelses modtageren coaches til aktivt selv at søge fleksjobbet. Når der er etableret fleksjob, sendes besked til administrativ medarbejder, som opretter udbetalingssag og derefter udbetaler i takt med anmodning fra virksomheden. Første opfølgning på fleksjob sker efter 6. måned af virksomhedskonsulent i Job- og Erhvervsservice, som foretager opfølgningen i virksomheden. Hvis det vurderes, at fleksjobberen er i risiko i forhold til at fastholde fleksjobbet efter den første opfølgning, bibeholder virksomhedskonsulenten opfølgningen ud fra et individuelt behov for opfølgning. Såfremt fleksjob forholdet vurderes uproblematisk, overgår opfølgningen til administrativ medarbejder, som 1 gang årligt udsender et opfølgningsskema til borgeren og virksomheden. Hvis der af oplysningsskemaet fremgår behov for ny vurdering/andre tiltag eller andre problemer i fleksjobbet, visiteres dette til virksomhedskonsulenten, som foretager opfølgning ude i virksomheden. Ad b. Borgere der endnu ikke er sygemeldte og i arbejde, men som er beskæftigelsesmæssig truet grundet nedsat arbejdsevne. Papirer og bevilling sendes til administrativ medarbejder i Arbejdsmarkedsafdelingen på Greve Rådhus, som opretter udbetalingssag, og derefter udbetaler i takt med anmodning fra virksomheden. Første opfølgning sker efter 6. måned af virksomhedskonsulent i Job- og Erhvervsservice, som foretager opfølgningen i virksomheden. Herefter overgår opfølgningen til administrativ medarbejder, som 1 gang årligt udsender et opfølgningsskema til borgeren og virksomheden. Hvis der af oplysningsskemaet fremgår behov for ny vurdering/andre tiltag eller andre problemer i fleksjobbet, visiteres dette til virksomhedskonsulenten, som foretager opfølgning ude i virksomheden. Ad c. Kontanthjælpsmodtagere. Hvis berettiget til fleksjob, skal der etableres "nyt fleksjob" og sagen visiteres til virksomhedskonsulenterne i Job- og Erhvervsservice for etablering af fleksjob. I hele forløbet indtil fleksjob er fundet sker løbende opfølgning i forhold til fortsat berettigelse til kontanthjælp, og eventuelle tiltag hos den rådgiver, som har bevilget fleksjobbet. Når der er/etableres fleksjob, sendes til administrativ medarbejder, som opretter udbetalingssag, og derefter udbetaler i takt med anmodning fra virksomheden. Første opfølgning på fleksjob sker efter 6. måned af virksomhedskonsulent i Job- og Erhvervsservice, som foretager opfølgningen i virksomheden Hvis det vurderes, at fleksjobberen er i risiko i forhold til at fastholde fleksjobbet efter den første opfølgning, bibeholder 58

22 virksomhedskonsulenten opfølgningen ud fra et individuelt behov for opfølgning. Såfremt fleksjob forholdet vurderes uproblematisk overgår opfølgningen til administrativ medarbejder, som 1 gang årligt udsender et opfølgningsskema til borgeren og virksomheden. Hvis der af oplysningsskemaet fremgår et behov for ny vurdering/andre tiltag eller andre problemer i fleksjobbet, visiteres dette til virksomhedskonsulenten, som foretager opfølgning ude i virksomheden. 59

23 3.4. Beskrivelse af arbejdsgange i Høje-Taastrup Kommune Nedenfor beskrives arbejdsgangene i kasserne i organisationsdiagrammet i figur 6 i forhold til etablering af fleksjob og ledighedsydelse i Høje-Taastrup Kommune Vejen til fleksjob Som det fremgår af organisationsdiagrammet er der 3 indgange for borgere, der efterspørger fleksjob: 1. Opfølgningsgruppen, sygedagpenge, Familie- og socialcentret, rådhuset 2. Fleks- og fastholdelsesgruppen, Familie- og socialcentret, rådhuset 3. Familiecentre (3 centre, distriktsopdelt) Lokalcenter Taastrupgård (borgere i Taastrupgård) Erhvervscentret. Ad 1: Opfølgningsgruppen, sygedagpenge, Familie- og socialcentret, rådhuset: Sagsbehandlere i opfølgningsgruppen behandler den største gruppe af potentielle modtagere af fleksjob. Borgeren er som udgangspunkt sygemeldt. Der sker udredning via ressourceprofil, lægelig afdækning samt relevant afprøvning. Gruppen indeholder såvel borgere i job (fastholdelse) og borgere uden job (integration). Hvis udredningen udelukker fremtidig ordinær beskæftigelse eventuelt via revalidering og fleksjob vurderes at være berettiget, indstiller sagsbehandler til Visitationsudvalget under Familie- og socialcentret. Ad 2: Fleks- og fastholdelsesgruppen, Familie- og socialcentret, rådhuset Virksomhedskonsulenter i Fleks- og fastholdelsesgruppen behandler den gruppe af borgere, der efterspørger fleksjob som middel til fastholdelse på arbejdspladsen og som ikke er sygemeldte. Arbejdsmetoden er rundbordssamtaler på virksomhed, hvor det udredes, om problemerne kan løses via intern omplacering, delvis sygemelding/behandling, arbejdsredskaber mv. eller om der skal påbegyndes udredning via ressourceprofil, lægelig afdækning, afprøvning mv. Virksomhedskonsulenter tager sig af hele sagsbehandlingen i disse tilfælde. Hvis fleksjob vurderes berettiget, indstiller virksomhedskonsulent til Visitationsudvalget. Ad 3: Familiecentre (3 centre, distriktsopdelt) Lokalcenter Taastrupgård (borgere i Taastrupgård) Erhvervscentret. Sagsbehandlere i familiecentrene behandler ansøgninger om fleksjob til borgere, der har en aktiv sag i centrene, oftest langvarige kontanthjælpssager. Udredning sker på samme måde som nævnt i 1 og 2 med indstilling til Visitationsudvalget. Sagsbehandlere i lokalcenter Taastrupgård behandler ansøgninger om fleksjob for borgere bosat i Taastrupgård. Udredning og indstilling som nævnt 60

24 ovenfor. Kommunens erhvervscenter (for arbejdsparate borgere) kan i enkelte tilfælde visitere sager til fleksjob for borgere, der er kendt der i forvejen. Sagsbehandling sker som ovenfor beskrevet. Figur 6. Organisering på overførselsområdet i Høje-Taastrup Kommune Høje Taastrup Sygemelding Udbetalingsgru ppe sygemelding Rask melding Nej Opfølgningsgr uppe Afklaring Rask melding Familiecenter / Taastrupgaard Kontanthjælp Afklaring nej Visitationsudva lg Visitationsudvalg Felksjob Ja Fleks- og fastholdelse Henvendelse om fastholdelse Nej Afklaring Anvise fleksjob Finde job Nej Ledighedsydelse 61

25 Døren til fleksjob Kompetencen til at visitere til fleksjob ligger i Visitationsudvalget, Familie-og socialcentret. Visitation sker på grundlag af sagsbehandlers skriftlige fremlæggelse og faglige vurdering af sag på ugentlige møder i udvalget Tiden efter tilkendelse af fleksjob Alle visiterede borgere til fleksjob henvises til virksomhedskonsulenterne i Fleks- og fastholdelsesgruppen, der i fastholdelsessagerne ved samtaler på virksomheden etablerer fleksjob, aftaler skånehensyn og løntilskud og udfærdiger de nødvendige dokumenter og den løbende opfølgning herefter. Opfølgningen sker som udgangspunkt efter lovgivningens regler herom (½ år efter oprettelse og derefter min. 1 gang årligt). Opfølgningsmåden tager udgangspunkt i borgers og virksomheds behov/ønsker og kan være skriftlig, telefonisk og/eller ved samtale på virksomheden. Borgere, der visiteres til fleksjob uden aktuel arbejdsgiver og er berettiget til ledighedsydelse, igangsættes på ydelsen i samme gruppe og henvises til jobkonsulent i kommunens erhvervscenter, der tager sig af jobformidling. Et mindre antal borgere venter på fleksjob på kontanthjælp. Her sker jobformidling ligeledes i kommunens erhvervscenter. Den løbende opfølgning sker for alle, der venter på et fleksjob, i Fleks- og fastholdelsesgruppen i samarbejde med jobkonsulent i erhvervscentret. Denne opfølgning kan vise et behov for en egentlig og aktuel rådighedsvurdering, som foretages i Fleks-og fastholdelsesgruppen. Når der findes et fleksjob til borgeren, sker udfærdigelse af dokumenter og fastlæggelse af skånehensyn, løntilskud mv. oftest af jobkonsulent i erhvervscentret. Matchningen sker i et samarbejde mellem virksomhedskonsulent/jobkonsulent og borger/virksomhed. Administration af løntilskud, udbetaling af ledighedsydelse, tilmelding til fleksydelsesordningen, indberetning til diverse systemer, statistik mv. sker hos administrativ medarbejder i Familie- og socialcentrets stabsafdeling. 62

26 3.5. Beskrivelse af arbejdsgange i Roskilde Kommune Nedenfor beskrives arbejdsgangene i kasserne i organisationsdiagrammet i figur 7 i forhold til etablering af fleksjob og ledighedsydelse i Roskilde Kommune Vejen til fleksjob I Beskæftigelsesafsnittet, hvor visiteringen til fleksjob finder sted, arbejdes der ud fra generalistprincippet. Det betyder, at borgeren har samme sagsbehandler uanset forsørgelsestype. Der er således én indgang til kommunen for de personer, der har andre problemer end ledighed eller hvor sygemeldingen forventes at være længerevarende. En sag, der ender med visitering til fleksjob har været behandlet fra uger til flere år. Typisk starter sagen som en sygedagpengesag med løbende opfølgning. I sygedagpengesager påbegynder sagsbehandler ressourceprofilen ved første samtale. Forløbet viser, at der er behov for iværksættelse af særlige tilbud som f.eks. behandling, arbejdsprøvning eller egentlig revalidering, hvilket iværksættes i form af f.eks. virksomhedspraktik, henvisning til kommunens revalideringsprojekter eller afklarende forløb på BOMI (Roskilde Amts Revacenter) eller daghøjskolen. Sagsbehandler har fokus på mulighederne for at forbedre arbejdsevnen også forbedring af arbejdsevnen, således at mulighederne for at bestride et fleksjob bedres. I arbejdsfastholdelsessager med eller uden sygemelding, hvor det vurderes, at mulighederne for at bedre arbejdsevnen er udtømte, visiteres der direkte til fleksjob. I denne type sager gør sagsbehandler ofte brug af fastholdelseskonsulenten. Ressourceprofilen udarbejdes af sagsbehandler - ofte på baggrund af beskrivelser fra konsulenten Døren til fleksjob Beslutning om visitering til fleksjob træffes i Samråd (beslutningsudvalg) på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler (ressourceprofil). 63

27 Figur 7. Organisering på overførselsområdet i Roskilde kommune Roskilde VAP Beskæftigelsesafsnittet Visitation Visitation- og arbejdsfasthol Udbetalingsafsnittet delsesprojekt Kontanthjælp Sygedagpenge Forudsigeligt forløb? Nej Afklaring JA Arbejdsmarkeds parat? Indsats tilstrækkelig? Nej Øvrige projekter, praktik, revalidering Visitere til fleksjob Ja Straksaktivering Finde et fleksjob? nej Ledighedsydelse eller kontanthjælp Samarbejde med konsulentteam Skal finde fleksjob og følge op 64

28 Tiden efter tilkendelse af fleksjob Ved visitering til fleksjob er der som hovedregel en arbejdsgiver, der vil ansætte ansøger i fleksjob. Den lovbundne opfølgning af etablerede fleksjob foretages p.t. af virksomhedskonsulentteamet ved møde på virksomheden for at styrke kontakten til arbejdspladserne. Opfølgning derudover varetages af sagsbehandler f.eks. ved sygdom. Ved visitering til fleksjob uden jobbet findes (bevilling af ledighedsydelse/kontanthjælp) indkaldes den ledige efterfølgende til et informationsmøde. I forlængelse af mødet, aftales der tid med en virksomhedskonsulent, der i samarbejde med pågældende arbejder på at finde en arbejdsgiver. En virksomhedskonsulent varetager herefter opfølgningen i samarbejde med sagsbehandler. Ved tvivl om rådighed iværksættes der tilbud. Ved forværring af helbredstilstand eller lign. afklares dette af sagsbehandler ved brug af ressourceprofil i forhold til vurdering af pensionsberettigelse. Udbetaling af løntilskud til virksomhederne og ledighedsydelse sker i Udbetalingsafsnittet efter bevilling fra sagsbehandler i Beskæftigelsesafsnittet. 65

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

1. BORGEREN SYGEMELDES indsats i Udbetalingsenheden

1. BORGEREN SYGEMELDES indsats i Udbetalingsenheden 1.1 Borgeren henvender sig til en medarbejder i sygedagpengeafdelingen 1. BORGEREN SYGEMELDES indsats i Udbetalingsenheden 1.2 Udbetalingsenheden modtager dagpengeskema 1.3 Udbetalingsenheden modtager

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS FASTHOLDELSESFLEKSJOB HVAD ER ET FASTHOLDELSESFLEKSJOB? Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob på borgerens hidtidige

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Bevillingsområde 5.44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspension

Bevillingsområde 5.44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspension REGNSKAB 2004 Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Bevillingsområde 5.44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspension Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere