Når en medarbejder bliver syg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når en medarbejder bliver syg"

Transkript

1 Når en medarbejder bliver syg

2 Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten er i korte vendinger at beskrive, hvordan et typisk sagsforløb er, og hvilke redskaber vi bruger, så vi i samarbejde med virksomheder kan fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen. Ved en fælles indsats er der mulighed for at få medarbejderen tilbage så hurtigt som muligt. Opfordrer derfor din medarbejder til at bevare kontakten til jer under et sygdomsforløb. Det mindsker risikoen for, at forløbet bliver langvarigt, og at medarbejderen eventuelt mister kontakten til arbejdsmarkedet. Virksomhederne efterspørger i høj grad arbejdskraft i disse år, men da ledigheden er meget lav, er det vigtigt, at man formår at fastholde de medarbejdere, man ansætter. Vi har værktøjerne til at hjælpe virksomheder og medarbejdere til at finde den rigtige løsning. Alle undersøgelser viser, at en tidlig indsats hjælper. Virksomheder kan derfor med fordel inddrage Jobcenteret så hurtigt som muligt, når man får en fornemmelse af, at medarbejderen er i risiko for at være sygemeldt i længere tid. Sygedagpenge er en kortvarig ydelse baseret på borgerens egen sygdom. Som udgangspunkt bevilliges der kun sygedagpenge op til 52 uger. Det er derfor afgørende, at vi hurtigt arbejder sammen om at finde nogle holdbare løsninger for den sygemeldte medarbejder.

3 Pjecens indhold: En tidlig indsats hjælper Kontakt Jobcenter Esbjerg hurtigst muligt, hvis I har brug for hjælp til en sygemeldt medarbejder. En sygedagpengesags vej gennem systemet Den aktive sygemeldte borger Hvordan fastholde en syg medarbejder? - Støttemuligheder for virksomhederne Jobcenter Esbjerg hjælper gerne med den forebyggende indsats Brug Det Lokale Beskæftigelsesråds projektkonsulenter - få lavet eller revideret jeres sygefraværspolitikker Partnerskabsaftaler

4 En sygedagpengesags gang gennem systemet I forbindelse med en borgers længerevarende sygemelding er både Social Myndighed og Jobcenter Esbjerg ved Esbjerg Kommune involveret. Det er således Social Myndighed, der modtager anmeldelsen om sygdom fra virksomhederne, ligesom det er Social Myndighed, der udbetaler sygedagpenge og refusion vedrørende sygedagpengesager. Esbjerg kommune Social Myndighed Figuren beskriver hovedtræk i sagsgangen. Variationer kan forekomme. Uger Borgeren sygemelder sig hos arbejdsgiver Borgeren tilsendes et oplysningsskema som sendes retur til kommunen Seneste frist for virksomhedernes indberetning til Esbjerg Kommune. Bemærk anden frist i evt. forsikringsaftaler Sagsbehandling videregives til Jobcenter Esbjerg Afdeling: Jobafklaring Social Myndighed er i hele perioden ansvarlig for udbetaling af sygedagpenge/refusion Fraværet anmeldes enten via den landsdækkende digitale løsning på eller pr. papirblanket (DP201 eller DP200A)

5 Jobcenter Esbjerg modtager efter ca. 6-8 uger sagen, og herefter er det vores opgave at iværksætte en plan for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. I planen indgår tilbud om rundbordssamtale, afklaringsforløb til den sygemeldte og en række støtte- og fastholdelsesmuligheder til virksomheder. Dem kan man læse om i det følgende. Jobcenter Esbjerg Jobafklaring Figuren beskriver hovedtræk i sagsgangen. Variationer kan forekomme. Jobcenter Esbjerg modtager sagen til videre sagsbehandling Sygedagpenge stopper som hovedregel Uger Borgeren indkaldes til info-møde og 1. opfølgningssamtale Rundbordssamtale. Borgerens sag følges herefter op hver 4. eller 8. uge afhængig af borger og sygdom. I samme periode indkaldes borgeren til jobafklarende forløb og herefter til individuelle tilbud

6 Den aktive sygemeldte Når Jobcenter Esbjerg modtager en sygedagpengesag, igangsættes en række aktiviteter, som følger de bestemmelser, der er i sygedagpengelovgivningen. Baseret på den sygemeldtes og eventuelle lægelige oplysninger, indplaceres man i tre forskellige kategorier afhængig af, hvor tæt den sygdomsramte er på at vende tilbage til arbejdspladsen. Disse kategorier er bestemmende for, hvad vi umiddelbart sætter i gang, herunder hvor ofte vi er i kontakt med den sygemeldte og med arbejdspladsen. Faktaboks: Sygedagpengelovgivningens kategorier. 1. Sager, hvor den sygemeldte er tæt på at vende tilbage til arbejdsmarkedet 2. Sager, hvor der er en vis risiko for længerevarende sygdom 3. Sager, der forventes at være længerevarende, herunder livstruende sygdomme Som sygemeldt er man ikke nødvendigvis sengeliggende. Derfor iværksætter vi hurtigst muligt en plan for at få borgeren i gang igen, selvfølgelig tilpasset de nødvendige skånebehov. Det kan f.eks. dreje sig om afklaringsforløb og kurser med motion, men det kan også dreje sig om, at vi i samarbejde med virksomheden søger at fastholde medarbejderen.

7 Hvordan fastholde en syg medarbejder? - Støttemuligheder for virksomhederne Hvis en medarbejder er sygemeldt enten med en midlertidig eller kronisk lidelse, kan Jobcenter Esbjerg umiddelbart støtte ved at bevillige enten en delvis syge/ raskmelding eller en såkaldt 56-aftale. Delvis syge/raskmelding 56-aftale En delvis sygemelding erstatter en sygemelding på fuld tid. Den bruges f.eks. hvis den sygemeldte har brug for behandlinger i en periode. En 56-aftale bruges, hvis medarbejderen har en langvarig eller kronisk lidelse, der giver en del fravær (mindst 10 dage om året). En delvis raskmelding bruges, når medarbejderen i en kortere periode vender tilbage til arbejdet på nedsat tid. Det sker efter aftale med Jobcenter Esbjerg. Aftalen betyder, at virksomheden ikke skal betale fra 1. fraværsdag, når medarbejderen er fraværende. Afhængig af overenskomst modtager medarbejderen eller arbejdsgiver sygedagpenge som kompensation.

8 Det kan også tænkes, at medarbejderen ikke umiddelbart kan vende tilbage til sin gamle arbejdsfunktion - i hvert fald ikke uden støtte og hjælp. Som virksomhed har I mulighed for at tage initiativ til eller deltage i en såkaldt rundbordssamtale, hvor hensigten er at afklare, hvad der skal til for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Udgangspunktet er, at jeres virksomhed er en vigtig aktør, når uheld eller sygdom rammer en medarbejder. Ved aktivt at gå ind og hjælpe en god medarbejder og kollega, opnår virksomheden, at medarbejderens viden bliver hos jer, ligesom jeres medarbejder bliver fastholdt på arbejdsmarkedet. Rundbordssamtalen Afhængig af sygdommens karakter kan fl ere forskellige parter deltage i en rundbordssamtale. Foruden medarbejderen kan det være ledelsesrepræsentanter, tillidsvalgte, en kommunal sagsbehandler, personens egen læge, fagforening o.l. Alle de nævnte parter kan tage initiativ til at iværksætte en rundbordssamtale. Formålet er at fi nde en fælles aftale om det videre forløb for medarbejderen - f.eks. muligheder for at fi nde mindre belastende arbejde på virksomheden, oplæring til nyt arbejde, investeringer i redskaber, indretning af arbejdspladsen, mulighed for personlig assistance mv.

9

10 Jobcenter Esbjerg kan bidrage med en række støttemuligheder, som kan bruges til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen: Redskaber og indretning af arbejdspladsen Personlig assistance Som virksomhed kan man få hjælp til at afklare, om redskaber og arbejdspladsindretninger kan afhjælpe en medarbejders begrænsninger i arbejdsevnen. Der kan ligeledes søges om tilskud til at dække udgifterne. Dog dækkes ikke udgifter, der generelt er nødvendige i virksomheden, eller er almindelige arbejdsmiljøkrav. En kronisk lidelse eller et handicap kan betyde, at der er visse arbejdsopgaver, en medarbejder ikke kan udføre. En virksomhed kan få støtte til, at der ansættes en personlig assistent (en kollega eller en person udefra). Mentor Omplacering i virksomheden Jobcenter Esbjerg kan bevillige, at medarbejderen afprøves i en anden arbejdsfunktion, mens der stadig udbetales sygedagpenge. Er der behov for en længerevarende opkvalifi cering/uddannelse i virksomheden, kan der etableres et løntilskudsjob i oplæringsperioden. En mentor er en kollega eller en ekstern person, der i en periode introducerer og oplærer en medarbejder, der skal have en ny arbejdsfunktion pga. helbredsproblemer. Virksomheden kan søge Jobcenter Esbjerg om at afholde de udgifter, der rækker ud over virksomhedens almindelige forpligtelse til at oplære en medarbejder.

11 Når ovennævnte støtteforanstaltninger er udtømte, vil vi afprøve andre arbejdsfunktioner i andre virksomheder i en virksomhedspraktik, evt. som et led i en revalidering. Revalidering kan f.eks. bestå af optræning til andre erhverv, opkvalificerende kurser eller decideret omskoling. Vi samarbejder med en lang række arbejdspladser om at afprøve sygdomsramte i nye arbejdsfunktioner, og vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I vil bidrage til at hjælpe andre borgere med arbejdsprøvninger/virksomhedspraktikker. Først i det øjeblik alle muligheder for ordinær beskæftigelse er udtømte, afdækker vi, om borgeren kan tilkendes et fleksjob eller eventuelt en førtidspension. Et fleksjob kræver, at personen har en varig begrænsning i arbejdsevnen på minimum 50%. Det vurderes grundigt på baggrund af lægelige oplysninger og en række arbejdsprøvninger. Et fleksjob giver den sygemeldte mulighed for at arbejde så meget, som skånebehovet åbner mulighed for - f.eks. en kortere arbejdsdag eller med begrænsninger i arbejdsfunktionen. Er fleksjobbet den rigtige løsning, vil man blive ansat på normale overenskomstmæssige vilkår på mindsteløn, mens arbejdsgiveren modtager et tilskud til lønnen. Tilskuddets størrelse er bestemt af begrænsningerne i medarbejderens arbejdsevne.

12 Jobcenter Esbjerg hjælper gerne med den forebyggende indsats Jobcenter Esbjerg hjælper gerne virksomheder med den forebyggende indsats. Det sker ud fra devisen, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Har man en medarbejder, der er i risiko for at blive sygemeldt i længere tid, vil vi gerne træde til for at hjælpe med at forebygge. Udgangspunktet er, at der indledes med en rundbordssamtale. Afhængig af problemstillingen besluttes det i fællesskab, hvilke parter der er relevante at inddrage i samtalen. På mødet får vi i fællesskab afdækket mulighederne for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen, før det ender med en langvarig sygemelding - herunder hvorvidt ovennævnte støtteforanstaltninger som delvis syge- og raskmelding, omplacering, mentor, personlig assistance, 56-aftale mv. kan anvendes.

13 Brug Det Lokale Beskæftigelsesråds projektkonsulenter - få lavet eller revideret jeres sygefraværspolitikker I Esbjerg og Fanø kommuner har Det Lokale Beskæftigelsesråd ansat projektkonsulenter, der gratis tilbyder en række ydelser i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Foruden at drive et virksomhedsnetværk for virksomheder, der arbejder inden for forebyggelse, fastholdelse og integration, tilbyder vi bl.a.: Rådgivning, sparring og medvirken omkring udformning af sygefraværspolitikker Projektkonsulenterne fungerer som procesrådgivere og sparringspartnere i forhold til, hvorledes sygefraværspolitikker kan bygges op. Vi hjælper gerne både A og B-siden med at få en dialog om, hvordan sygefraværsproblematikken kan gribes an i jeres virksomhed. Kurser i at indføre trivsels- og rundbordssamtaler i virksomheden Ved kurser i trivsels- og rundbordssamtaler igangsættes en proces, hvor I sammen (A og B-side) finder en fælles forståelse af, hvorledes trivsels- og rundbordssamtaler kan implementeres i jeres virksomhed, og hvilke værdier sygefraværspolitikken kan bygge på. LBR s projektkonsulenter kan kontaktes ved Jobcenter Esbjerg: , eller find vore mailadresser direkte på LBR s hjemmeside:

14 Partnerskabsaftaler En partnerskabsaftale er en samarbejdsaftale mellem en virksomhed og Jobcenter Esbjerg, hvor det overordnede mål er rekruttering af arbejdskraft og integration af udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Partnerskabsaftaler er frivillige forpligtende samarbejdsaftaler, der beskriver det fælles mål, hvad der samarbejdes om, og hvem der gør hvad og hvornår. Formålet med partnerskabsaftalen er at: Virksomheden i højere grad selv kan tilrettelægge en målrettet og fleksibel indsats for ledige eller sygemeldte borgere. Afhængig af partnerskabsaftalens udformning kan virksomheden modtage refusion på faktisk afholdte udgifter til mentor, administration og vejlednings- og opkvalificeringsforløb Borgeren får vedvarende beskæftigelse på virksomheden eller en anden ind placering på arbejdsmarkedet, eksempelvis via virksomhedens netværk.

15 Hvem tager sig af hvad i Esbjerg Kommune: Jobcenter Esbjerg Social Myndighed Sagsbehandling af sager vedr.: Sygedagpenge Revalideringsforløb Ledighedsydelse Fleksjob Skånejob Visitation til pension Udbetaling af ydelser og refusion vedr.: Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp mv Befordring Ledighedsydelse Personlige tillæg Du er velkommen til at kontakte: Jobcenter Esbjerg Jobafklaring Skolebakken Esbjerg Ø Esbjerg Kommune Social Myndighed Sct. Knuds Allé Bramming De nævnte adresser er kontaktadresser. Al post sendes til Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg Mærket: Relevant afdeling

16 Tilbage ordinært arbejde nye opgaver særlige vilkår Rundbordssamtale afklaringsforløb afprøvning motion forebyggelse fastholdelse Syg informationsmøde opfølgningssamtaler På vej tilbage Pjecen er udgivet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i samarbejde med Jobcenter Esbjerg

17 Når en medarbejder bliver syg - Ny sygedagpengelovgivning giver ændringer i Jobcenter Esbjergs informationsmateriale til virksomheder. Indledning Det Lokale Beskæftigelsesråd udgav i sommeren 2008 pjecen Når en medarbejder bliver syg til arbejdsgivere. Den fortæller i korte træk om den typiske sagsgang i Esbjerg Kommune og Jobcenter Esbjerg, ligesom den fokuserer på, hvilke initiativer jobcentret kan bidrage med, når virksomheder har en medarbejder, der skal fastholdes på arbejdspladsen. Med ny sygedagpengelovgivning, hvis sidste fase implementeres pr. 4. januar 2010, er der behov for en række ændringer i pjecens indhold. Ændringerne er på disse sider gengivet i korte træk. En sygedagpengesags vej gennem systemet Med ny sygedagpengelovgivning vil Esbjerg Kommunes kontakt til virksomheder og borgere ændre sig, specielt i forhold til tidsperspektivet. Sagsgang: Anmeldelse af sygdom modtages af Borgerservice i Borger & Arbejdsmarked. Herfra er man i hele sygedagpengeforløbet ansvarlig for udbetaling af sygedagpenge eller refusion herfor. Det fremgår af nedenstående figur:

18 Umiddelbart herefter overtager Jobcenter Esbjerg (Jobafklaring) sagen, idet man herfra er ansvarlig for opfølgningen af den sygemeldtes sag og ansvarlig for kontakten til arbejdsgiver med henblik på at finde en løsning på fastholdelse af den sygemeldte på arbejdsmarkedet. Jobafklaring skal inden udgangen af uge 8 afholde 1. opfølgningssamtale med borgeren og skal i forbindelse hermed tage kontakt til arbejdsgiver for at lave en rundbordssamtale. Formålet er i samarbejde med nærmeste leder og / eller HR at etablere en plan for at fastholde medarbejderen. I planen arbejder man primært med mulighed for at etablere en delvis raskmelding, sekundært en virksomhedspraktik hos arbejdsgiver, hvis borgeren ikke har arbejdsevne nok til at vende gradvist tilbage med løn for de timer, der udføres på virksomheden. Under en virksomhedspraktik fortsætter sygedagpengene uændret. Er disse løsninger ikke mulige, skal borgeren som alternativ tilbydes aktiviteter via Jobcentret - som udgangspunkt 10 timer pr. uge. Jobcentret vil følge op på sygedagpengesagen hver 4. uge eller hver 3. måned afhængig af sygdomsforløbet. Den typiske sagsgang i Jobcenteret efter 4. januar 2010 er vist her: Redskaber til fastholdelse I pjecen kan man læse nærmere om de forskellige redskaber, som Jobcenter Esbjerg kan bidrage med i forbindelse med fastholdelse af en medarbejder. Det drejer sig om: Delvis sygemelding/raskmelding 56-aftale Redskaber og indretning af arbejdspladsen Omplacering i virksomheden Personlig assistance Mentorordning

19 Med ny lovgivning vil især en delvis raskmelding eller en virksomhedspraktik som led i arbejdsfastholdelse have første prioritet, idet dette øger den sygemeldtes chance for at komme tilbage i arbejde. Delvis raskmelding Ved hver opfølgningssamtale (første gang efter 8 ugers sygdom) skal kommunen vurdere, om den sygemeldte kan vende gradvist tilbage til arbejdet I forlængelse heraf tager kommunen kontakt til arbejdspladsen og indgår i en dialog om arbejdspladsens muligheder for, at den sygemeldte helt eller gradvist kan vende tilbage Tidspunkt for raskmelding skal så vidt muligt fastlægges Ved en delvis raskmelding betaler arbejdsgiver løn for det antal timer, medarbejderen er på arbejde. Afhængig af overenskomst modtager medarbejderen eller virksomheden sygedagpenge som kompensation for de resterende timer Virksomhedspraktik Kommunen kan tilbyde den sygemeldte om at komme i virksomhedspraktik på sin arbejdsplads Det kan være et middel til at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen i tilfælde, hvor den syge ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende gradvist tilbage Den sygemeldte kan medvirke til at løse mindre opgaver og deltage i det kollegiale fællesskab Afhængig af overenskomst modtager den sygemeldte eller arbejdsgiveren sygedagpenge som kompensation

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere