INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College"

Transkript

1 INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M Bekendtgørelsens krav til fagprøven Oversigt over det praktiske fagprøveforløb trin for trin Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Fortrolige oplysninger... 6 BILAG 1: TIDSPLAN FOR FAGPRØVEFORLØBET... 7 BILAG 2: RÅD OG VINK NÅR DU SKAL I GANG MED DIN OPGAVEBESKRIVELSE OG HANDLINGSPLAN... 8 BILAG 3: RÅD OG VINK - NÅR DU SKAL DISPONERE DEN SKRIFTLIGE RAPPORT BILAG 4: FAGPRØVEKONTRAKT BILAG 6: RÅD OG VINK - FAGPRØVEEKSAMEN BILAG 7: BEDØMMELSESSKEMA

3 1. INDLEDNING Du skal som afslutning på såvel praktiktid som skoleforløb op til en fagprøve. Fagprøven skal ifølge den gældende bekendtgørelse løses som en opgave og beskrives i et projekt/rapport. Fagprøveprojektet skal færdiggøres inden for uddannelsens sidste 6 måneder. Ved fagprøven skal du være i stand til at demonstrere dine evner til at inddrage og anvende teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen i et projekt. Dette gøres gennem et opgavebeskrevet arbejde, hvor elevstyring, samarbejde, helhed og sammenhænge bliver de bærende principper. Fagprøven kommer således til at vise, at du gennem et struktureret og teoretisk velfunderet arbejde kan gennemføre en aktivitet/løse en opgave på praktikstedet. Med dette informationshæfte vil International Business College orientere om, hvordan skolen og virksomheden i fællesskab hjælper dig med at opfylde kravene og hvilke forpligtelser du, den oplæringsansvarlige, virksomheden og skolen har i forbindelse med fagprøven. De råd og vejledninger, vi kommer med i dette hæfte, er et resultat af vores løbende kvalitetsudvikling af elevuddannelserne. Informationshæftet indeholder ud over en beskrivelse af de formelle krav - også en beskrivelse af det praktiske fagprøveforløb suppleret med hjælpeskemaer, der har det formål at lette arbejdet med fagprøven. Den kan derfor med fordel også bruges som en praktisk håndbog. Kort og godt ønsker vi at synliggøre fagprøvearbejdet og den efterfølgende eksamen samt de kriterier, der lægges til grund for fagprøvekarakteren. God arbejdslyst. Bodil Kirkegaard Johansen uddannelseschef 3

4 2. Bekendtgørelse, fagprøven trin for trin m.m Bekendtgørelsens krav til fagprøven Formålet med fagprøven er ifølge bekendtgørelsen. at evaluere dine opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for dit speciale at vise, at du er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave på praktikstedet Og sigtet med fagprøven er, at du skal kunne 1. formulere en idé 2. fastsætte mål 3. planlægge, gennemføre og procesevaluere en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet. Du skal kunne forholde dig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe dig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for din uddannelse og arbejdsområde. Endelig skal du kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Projektet gennemføres som hovedregel individuelt, men kan også gennemføres som gruppearbejde. Såfremt gruppens medlemmer ikke har samme praktikplads, opfordres de til at finde et problemfelt, som genkendes på deres forskellige praktiksteder. Det er også et krav til fagprøven, at den aktivitet eller dele deraf, der beskrives i projektet gennemføres på praktikstedet. Du kan i et særskilt bilag til de enkelte specialer, som inspiration se eksempler på fagprøveemner, som tidligere elever har arbejdet med Oversigt over det praktiske fagprøveforløb trin for trin Til fagprøveprojektet skal praktikstedet give frihed svarende til 1 uge eller 37 arbejdstimer (for offentlig administration dog 2 uger eller 74 arbejdstimer). Fagprøveprojektet afleveres på et tidspunkt, som fastsættes af International Business College. I fagprøveforløbet er der tre parter, nemlig dig, den oplæringsansvarlige og den af skolen udpegede vejleder. Den oplæringsansvarlige og vejlederen skal i fællesskab vejlede dig frem til et godt fagprøveresultat. Fagprøveforløbet vil typisk bestå af følgende tre trin: Trin 1: Trin 2: Trin 3: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse, handlingsplan og tidsplan Det praktiske arbejde med informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning. Aflevering af fagprøverapport, fremlæggelse og forsvar af rapporten samt karaktergivning/bedømmelse. For overskuelighedens skyld er der i bilag 1 en skematisk fremstilling af fagprøveforløbet i form af en tidsakse. Du modtager et brev med angivelse af de præcise datoer og tidspunkter for netop dit fagprøveforløb. 4

5 2.3. Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan I forbindelse med sidste skoleophold (med obligatoriske fag) skal du i samarbejde med den oplæringsansvarlige udarbejde et forslag til fagprøveemne, opgavebeskrivelse, handlingsplan og tidsplan. For at lette dette arbejde, har vi på baggrund af erfaringer fra tidligere år udarbejdet et hjælpeskema. Skemaet (se bilag 2) giver dig et godt styringsredskab i det videre fagprøvearbejde. Det er dog vigtigt, at udspillet til fagprøven kommer fra dig der er jo din fagprøve! Erfaringerne viser også, at det kunne være relevant, at du og den oplæringsansvarlige inddrager dit videre uddannelsesforløb i diskussionen af fagprøveemne, opgavebeskrivelse og handlingsplan. Når indledning, fagprøveemne, opgavebeskrivelsen, og tidsplan er lavet i udkastform skal du sende dette til vejlederen, enten som en eller pr. brev. Når du i samarbejde med vejlederen og din oplæringsansvarlige er blevet enige om emne, indledning, problemformulering, afgrænsning og tidsplan skal din oplæringsansvarlige og du underskrive de dokumenter, der er vist i bilag 4 og 5 (fagprøvekontrakt). Bilagene bliver sendt i originalformat fra International Business College. Du sørger for at udfylde det nødvendige, sikre de nødvendige underskrifter samt sende det hele til International Business College. Hvis du ikke hører noget fra din vejleder senest 8 hverdage fra den dato, hvor din fagprøvekontrakt skal være indsendt, da kan du betragte din kontrakt som godkendt. Alle væsentlige ændringer af den godkendte opgavebeskrivelse kan alene ske med accept fra såvel din oplæringsansvarlige samt vejlederen og skal gøres i god tid inden den endelige aflevering af fagprøven Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Nu kan du så gå i gang med det praktiske arbejde, dvs. arbejde efter den handlingsplan, der er godkendt, og søge vejledning, hvis dette er nødvendigt hos din oplæringsansvarlige/kolleger på arbejdspladsen og din vejleder. Inden du begynder på det praktiske arbejde, er det en god ide at informere dine kolleger om formålet med din fagprøve og fortælle, at de skal være behjælpelige med at give dig de informationer, der er nødvendige, for at du kan lave en god fagprøve til gavn for både dig selv og virksomheden. Vi anbefaler også, at du begynder på fagprøvearbejdet i god tid, da det er tidskrævende at indsamle relevante informationer og formulere et velargumenteret projekt. Når du har indsamlet informationer og behandlet dem, og der er formuleret en løsning på det problem, der arbejdes med, kan arbejdet med selve den skriftlige fagprøverapport begynde. I bilag 3 er der nogle råd og vink i forbindelse med disponeringen af den skriftlige rapport. Du er velkommen til at anvende pc-faciliteter på skolen. Du skal blot reservere forinden i skolens administration. Du har også mulighed for at kontakte vejlederen. Da der er tale om en eksamen, kan vejlederen alene hjælpe dig med svar på spørgsmål, som vedrører formalia, og du kan kun få svar på konkrete spørgsmål. For at vejlederen kan give et kompetent svar skal du maile eller sende et brev til vejlederen med de spørgsmål, som du ønsker svar på. Vejlederen vil inden 5 hverdage kontakte dig. Endvidere er det som nævnt et krav, at du evaluerer din egen indsats i forhold til det fastsatte mål for opgaven. Det betyder, at den praktiske del af arbejdet skal være færdig, inden du skriver den krævede procesevaluering. 5

6 2.5. Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Rapporten afleveres i tre eksemplarer til skolen på den fastsatte afleveringsdato. Rapporten afleveres i administrationen, hvor du modtager en kvittering. Den mundtlige eksamination finder sted 2-4 uger efter, at rapporten er afleveret. Du informeres derfor hurtigst muligt om eksamensdato/tidspunkt. Efter bekendtgørelsen består bedømmelsen af en helhedsvurdering af elevens generelle, faglige og personlige kvalifikationer på grundlag af den udarbejdede fagprøverapport og den samtale, der gennemføres med eleven ved den mundtlige eksamination. Der står videre i bekendtgørelsen, at eleven skal kunne evaluere egen indsats i forhold til den/de af eleven fastsatte mål i projektet. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Gennemføres projektet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt. Eleven skal gå til eksamen enkeltvis. Råd og vink om fremlæggelsen af fagprøverapporten finder du i bilag 6. Fagprøven skal bestås med mindst karakteren 02. Skolen skal tilbyde elever, som ikke består den afsluttende fagprøve en ny eksamen. I forhold til den nye eksamen indgår den tidligere projektrapport, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere en eksamen. For at konkretisere dette bedømmer vi fagprøveforløbet som vist i bedømmelsesskemaet i bilag 7. For at sikre at bedømmelsen bliver fair vil censor inden eksamen blive gjort bekendt med rammerne for elevens fagprøveforløb, bedømmelseskriterierne og anden relevant information om censorrollen. Censorens navn og virke vil blive bekendtgjort i forbindelse med indkaldelse til det mundtlige forsvar af fagprøven Fortrolige oplysninger Rapporter, der beskriver forhold, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort, behandles fortroligt. I så fald skal virksomheden blot orientere skole. Skolen forbeholder sig dog i alle tilfælde ret til, at udpege censorer, der får hele opgavematerialet til bedømmelse. Når en fagprøve er fortrolig, da skal dette fremgå meget tydeligt på forsiden af den skriftlige del af fagprøven. 6

7 Bilag 1: Tidsplan for fagprøveforløbet Hvornår Perioden umiddelbart før, under og efter sidste skoleophold med obligatoriske fag Hvad Orientering fra vejleder om fagprøven og forløbet. Elev og oplæringsansvarlige i virksomheden drøfter emnevalg og udarbejder udkast til problemformulering. Forslag til emnevalg og evt. udkast til problemformulering diskuteres med vejlederen. Vejledning. Elev og vejleder taler om opgavebeskrivelse/emnevalg. Opgavebeskrivelsen godkendes af vejleder og oplæringsansvarlige Dato for aflevering af fagprøvekontrakten Fagprøvekontrakten udfyldes, underskrives og sendes til International Business College. Fagprøvekontrakten er godkendt, hvis ikke din vejleder har kontaktet dig senest 8 hverdage efter afleveringsdatoen. Færdiggørelse Frem til afleveringsdatoen besvarer vejlederen kun konkrete spørgsmål. Dato og tidspunkt for aflevering af fagprøven* Dato og tidspunkt for fremlæggelse og forsvar af fagprøven* Opgaven afleveres i administrationen på International Business College i 3 eksemplarer. Sender du opgaven pr. post skal den være anbefalet. 30 min./elev * Du modtager et brev fra International Business College med datoer og tidspunkter som vedrører dit fagprøveforløb. 7

8 Bilag 2: Råd og vink når du skal i gang med din opgavebeskrivelse og handlingsplan Skemaet, der er vist nedenfor, indeholder 5 faser. Disse er: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Ide til fagprøveemne Opstilling af opgavebeskrivelse En beskrivelse af den teori, du vil bruge En beskrivelse af den praktik, du vil inddrage i fagprøverapporten Opstilling af en tidsplan for dit fagprøvearbejde. Fase 1: Ideen til fagprøveemne Ideen til et fagprøveemne kan du få inspiration til ved at stille dig selv følgende spørgsmål: Jeg har undret mig over, hvorfor vi gør sådan. det ville være lettere at gøre fordi Mit firma har bedt mig om at komme med et forslag til Mit firma har bedt mig undersøge Mit firma skal til at indføre..derfor vil jeg komme med forslag til Jeg vil gerne skrive om.fordi Fase 2: Opgavebeskrivelsen formalia i forhold til fagprøvekontrakt Her skal du formulere den opgave, du vil arbejde med og det mål, du har med rapporten, og en beskrivelse af din tidsplan og din handlingsplan, dvs. hvad du vil gøre for at finde de informationer, du har brug for, for at løse opgaven.. 2.1: Idé Jeg vil skrive om fordi 2.2: Mål Målet med min rapport er 2.3: Problemformulering 2.4 Handlingsplan I handlingsplanen beskriver du følgende: - Hhvilke informationer du vil indsamle - Hvorfor du netop vil indsamle disse informationer - Hvordan du vil indsamle informationerne - Hos hvem du vil indsamle informationerne 8

9 I forbindelse med opstilling af handlingsplanen kan du med fordel stille dig selv følgende spørgsmål: 3: Teorianvendelse - Hvad skal jeg spørge om for at få svar på. - Hvordan skal jeg indsamle svar på spørgsmålene? - Det kan fx ske via spørgeskema; interview; skrevne kilder m.v. - Hvem kan besvare disse spørgsmål? Her beskriver du den teori, du vil anvende, hvorfor du vil bruge den, og hvordan du vil bruge den. 4: Praktikuddannelsen Her beskriver, hvilke dele fra din praktikuddannelse du vil inddrage i fagprøverapporten. 5: Tidsplan Dette er din plan for, hvordan du vil disponere din tid, dvs. den tid du vil anvende fra fagprøveorienteringen og frem til afleveringsdatoen. 9

10 Bilag 3: Råd og vink - når du skal disponere den skriftlige rapport Her følger en brugbar arbejdsskitse til eleven til, hvordan fagprøven kan bygges op, så den er logisk, læsevenlig og samtidig opfylder kravene til den gode fagprøverapport. Bemærk, at det kun er et forslag. Hvis du har en anden fremgangsmåde, der betyder, at du får et sammenhængende projekt, så er det OK. Samtidig skal du være opmærksom på, at der er krav til antal sider, som projektet skal fylde. Du skal derfor tjekke, hvad der er af formalia i forhold til dit speciale. Bemærk også, hvis du skriver fagprøven sammen med andre, da skal opgaven antal sider forøges i forhold til antallet af personer i gruppen. Inden du går i gang med selve rapportskrivningen, følger her nogle retningslinier om layout. Sidenummerering på alle sider, dog ikke forside, indholdsfortegnelse og bilag. Bilagene nummereres fortløbende. Rapportens opbygning Den gode rapport opbygges typisk på denne måde: 1: Forside Forsiden skal indeholde: Fagprøveemne Elevens navn Vejleders navn Gerne en illustration, der passer til emnet 2: Indholdsfortegnelse 3: Indledning I indledningen kan du kort beskrive dig selv, dit firma samt de arbejdsopgaver du har varetaget i elevtiden. Endvidere kan du beskrive dit emne samt de overvejelser, du og din oplæringsansvarlige havde i forbindelse med valg af netop det fagprøveemne. Dette giver vejleder og censor en god mulighed for hurtigt at sætte sig ind i dine overvejelser. 4a: Ide, mål og problemformulering/metodevalg Her beskriver du ideen. Du skriver dit mål med opgaven, og din problemformulering. 4b: Evt. afgrænsning For at få en veldisponeret opgave der behandler det der er aftalt, er det meget vigtigt at du afgrænser din opgave. Hvis du ikke afgrænser din opgave viser erfaringen, at du behandler det hele og dermed ikke behandler noget! Derfor vil din vejleder bruge tid på at tale afgrænsning med dig. 10

11 5: Rapportens analyse del I denne del af rapporten skal du præsentere resultaterne af din informationsindsamling. Dvs. du skal beskrive, og analysere de svar, du har fået på de spørgsmål, du har bedt forskellige udvalgte personer svare på. Du skal også her vise, at du kan anvende teorien. 6: Rapportens løsningsforslag I denne del af rapporten skal du give forslag til løsningen af det/de problemer, du har arbejdet med. Forslaget skal selvfølgelig udarbejdes på baggrund af den teori, samt de analyser, informationer, beregninger, du har indsamlet. 7: Dit forslag til, hvorledes løsningsforslaget kan bruges i praksis Det forslag til løsning på det problem, du har arbejdet med, og som du har beskrevet i afsnit 6, skal kunne bruges i det daglige arbejde. Hvordan dette kan ske, må du give et bud på. Dette bud giver du så i dette afsnit. 8: Konklusion En konklusion er svaret på din problemformulering. Her skal du i den korter version lave en opsamling på de problemer/resultater som du har stillet/fundet frem til. Dvs. du skal redegøre for, om det du kommer med til løsning af problemet også opfylder det mål, der har været for dit fagprøvearbejde og intet andet. 9: Evt. perspektivering I dette afsnit skal du beskrive, hvad det vil betyde for din virksomhed, hvis du indførte det forslag, du giver i din rapport. Du kan få inspiration ved at stille og besvare disse spørgsmål: * Hvis andre gjorde, som du nu har fundet hensigtsmæssigt, så... * Hvis den indsigt, du nu har fået, blev benyttet i store virksomheder, så... 10: Procesevaluering Projektforløbet giver dig frie arbejdsvilkår. Du kan selv vælge, hvordan du vil gribe fagprøvearbejdet an. Derfor skal du også beskrive i rapporten, om den arbejdsmetode og tidsplan, du har valgt at arbejde efter, har været optimal. Hvis den ikke har været optimal, må du i dette afsnit beskrive, hvorfor den ikke har været det, og hvad du kunne have gjort, set i bakspejlet. Et andet problem, der kan opstå, er, at du ikke har kunnet få de interviews/svar, du gerne ville. De mest relevante personer har måske ikke har haft tid, eller der være problemer med at få spørgeskemaer tilbage. Overvejelser over, hvad du kunne have gjort for at få flere svar tilbage, kan du passende beskrive her. 11: Litteraturliste 11

12 Bilag 4: Fagprøvekontrakt Fagprøvekontrakt Speciale Fagprøvekontrakten skal afleveres senest den Elev cpr.nr.: Elevnavn: Adresse: Telefon og Oplæringsansvarliges navn: Adresse: Telefon: Vejleder på IBC: Vejleders Der skal vedlægges et bilag hvor du tydeligt opridser din opgavebeskrivelse, hvor følgende punkter skal indgå: Idé Mål Problemformulering 1 Afgrænsning Virksomheden bekræfter hermed - at fagprøven jævnfør problemformuleringen kan gennemføres i vores virksomhed - at eleven har fri til at skrive projekt i henhold til gældende bekendtgørelse - at der er aftalt og planlagt tid til gennemførelsen af fagprøven - eventuelle udgifter i forbindelse med fagprøven afholdes af virksomheden Dato Oplæringssansvarliges underskrift Elevens underskrift 1 Hvis der bliver behov for at ændre i problemformuleringen skal denne godkendes på ny. Der må gerne ændres i formuleringen af idé og mål. 12

13 Bilag 6: Råd og vink - fagprøveeksamen Til selve eksaminationen er der afsat 30 min. pr. elev inkl. votering. Eksaminationen omfatter følgende punkter Præsentation af dig selv og fagprøverapporten (ca min.) 1 bemærk fodnoten, idet der er forskel fra speciale til speciale. Diskussion af rapporten (ca min) Votering Karaktergivning Da karaktergivningen skal bestå af en helhedsvurdering af din skriftlige rapport og din mundtlige fremlæggelse, betyder den mundtlige præsentation af dit fagprøvearbejde derfor også noget for den endelige karaktergivning. Det er vigtigt, at du forbereder en god præsentation af din rapport og tænker over, hvilke spørgsmål din vejleder kunne finde på at stille dig. Under præsentationen kan du evt. fremhæve følgende: En motivering for, hvorfor du har valgt det emne, du har skrevet om. Gør rede dit teorivalg i relation til det, du har skrevet om. De overvejelser, du har gjort dig om handlingsplan og tidsplan. Evaluering af dit løsningsforslag. Hvilken betydning dit forslag har for virksomheden. De spørgsmål, du naturligt vil få under diskussionen og derfor bør forberede dig på er: Den løsning, du foreslår, vil den opfylde målet for rapporten? Kunne du forestille dig en anden løsningen ud fra det, din analyse viser? På side xx skriver du.. har det betydning for dit løsningsforslag? 1 Bemærk at der kan være forskel på, hvilke forventninger der er til eksaminationen. Nogle specialer ønsker ikke en yderlig præsentation af din fagprøverapport, men at du i stedet fremlægger et emne, der enten uddyber et emne fra din rapport. Eller et emne, der naturligt ville kunne have være en del af rapporten, men som du ikke har haft plads til i rapporten. 13

14 Bilag 7: Bedømmelsesskema NAVN DATO: Nedenstående bedømmelseskriterier er baggrunden for karakteren: Kriterier: Bedømmelsesniveau 2[1] A B C D 1: Sammenhæng mellem problemformulering, afgrænsning, indhold og konklusion 2: Rapportens opbygning 3: Rapportens læsbarhed 4: Rapportens layout og formalia 5: Behandlingsdybden i rapporten 6: Teorianvendelse og det faglige niveau i rapporten 7: Selvstændighed ifm. Informationssøgning 8: Dokumentation for rapportens konklusion(er) Hvis opgaven er overvejende praktisk da: 9.1: Rapportens praktiske anvendelighed 9.2: Rapportens handlingsorientering Hvis rapporten overvejende er teoretisk, da 10.1: Det teoretiske niveau 10.2: Rapportens handlingsorientering 11: Procesevalueringen Fremlæggelsen: 12: Elevens præsentation af rapporten 13: Den mundtlige diskussion 14: Den mundtlige perspektivering/kritik 2[1] A: Udmærket karakteren 10 eller 12 B: Middel - karakteren 4 eller 7 C: Det netop acceptable - karakteren 02 D: Usikker karakteren 00, eller -3 14

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Formål med fagprøven

Formål med fagprøven Formål med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé Fastsætte mål Planlægge og gennemføre en opgave indenfor et afgrænset arbejdsområde Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige,

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Generelle krav Fagprøven har til formål at: evaluere elevens opnåede faglige, personlige og generelle kvalifikationer inden for det

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU)

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Adgangsforudsætninger Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende er fritaget

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby. Tlf.

Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. Fagprøvevejledning - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk Undervisningssted Handelsskolen København Nord Lundtoftevej

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Omfang og formkrav... 2 3. Faser i forbindelse med udarbejdelse af eksamensprojektet... 3 3.1 Vejledningsperiode... 3 3.2 Problemformulering... 3 3.3

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Kombineret Ungdomsuddannelse. Retningslinjer for præsentationsportfolio og portfolioprøve til brug for eksaminatorer og censorer.

Kombineret Ungdomsuddannelse. Retningslinjer for præsentationsportfolio og portfolioprøve til brug for eksaminatorer og censorer. Kombineret Ungdomsuddannelse Retningslinjer for præsentationsportfolio og portfolioprøve til brug for eksaminatorer og censorer. 1 Indledning Materialet tager udgangspunkt i BEK nr 793 af 23/06/2015 (Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

Bedømmelse og karakterer

Bedømmelse og karakterer Bedømmelse og karakterer Fagkonsulent Lena Bagge Ejendomsservicetekniker uddannelsen Side 1 Rammer og regler for prøven Svendeprøven Tilrettelæggelse og beskrivelse af prøven Information og vejledning

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

TEKNOLOGI-EKSAMEN 2014

TEKNOLOGI-EKSAMEN 2014 Opgaverne udleveres Gennemgang af vink mm. Valg af gruppe og opgave Projektbeskrivelse klar. Status-samtale, præsentation af projektforløbet Påskeuge Husk, Mandag fri! Projektuge Fra tirsdag Aflevering

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere