INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College"

Transkript

1 INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M Bekendtgørelsens krav til fagprøven Oversigt over det praktiske fagprøveforløb trin for trin Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Fortrolige oplysninger... 6 BILAG 1: TIDSPLAN FOR FAGPRØVEFORLØBET... 7 BILAG 2: RÅD OG VINK NÅR DU SKAL I GANG MED DIN OPGAVEBESKRIVELSE OG HANDLINGSPLAN... 8 BILAG 3: RÅD OG VINK - NÅR DU SKAL DISPONERE DEN SKRIFTLIGE RAPPORT BILAG 4: FAGPRØVEKONTRAKT BILAG 6: RÅD OG VINK - FAGPRØVEEKSAMEN BILAG 7: BEDØMMELSESSKEMA

3 1. INDLEDNING Du skal som afslutning på såvel praktiktid som skoleforløb op til en fagprøve. Fagprøven skal ifølge den gældende bekendtgørelse løses som en opgave og beskrives i et projekt/rapport. Fagprøveprojektet skal færdiggøres inden for uddannelsens sidste 6 måneder. Ved fagprøven skal du være i stand til at demonstrere dine evner til at inddrage og anvende teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen i et projekt. Dette gøres gennem et opgavebeskrevet arbejde, hvor elevstyring, samarbejde, helhed og sammenhænge bliver de bærende principper. Fagprøven kommer således til at vise, at du gennem et struktureret og teoretisk velfunderet arbejde kan gennemføre en aktivitet/løse en opgave på praktikstedet. Med dette informationshæfte vil International Business College orientere om, hvordan skolen og virksomheden i fællesskab hjælper dig med at opfylde kravene og hvilke forpligtelser du, den oplæringsansvarlige, virksomheden og skolen har i forbindelse med fagprøven. De råd og vejledninger, vi kommer med i dette hæfte, er et resultat af vores løbende kvalitetsudvikling af elevuddannelserne. Informationshæftet indeholder ud over en beskrivelse af de formelle krav - også en beskrivelse af det praktiske fagprøveforløb suppleret med hjælpeskemaer, der har det formål at lette arbejdet med fagprøven. Den kan derfor med fordel også bruges som en praktisk håndbog. Kort og godt ønsker vi at synliggøre fagprøvearbejdet og den efterfølgende eksamen samt de kriterier, der lægges til grund for fagprøvekarakteren. God arbejdslyst. Bodil Kirkegaard Johansen uddannelseschef 3

4 2. Bekendtgørelse, fagprøven trin for trin m.m Bekendtgørelsens krav til fagprøven Formålet med fagprøven er ifølge bekendtgørelsen. at evaluere dine opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for dit speciale at vise, at du er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave på praktikstedet Og sigtet med fagprøven er, at du skal kunne 1. formulere en idé 2. fastsætte mål 3. planlægge, gennemføre og procesevaluere en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet. Du skal kunne forholde dig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe dig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for din uddannelse og arbejdsområde. Endelig skal du kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Projektet gennemføres som hovedregel individuelt, men kan også gennemføres som gruppearbejde. Såfremt gruppens medlemmer ikke har samme praktikplads, opfordres de til at finde et problemfelt, som genkendes på deres forskellige praktiksteder. Det er også et krav til fagprøven, at den aktivitet eller dele deraf, der beskrives i projektet gennemføres på praktikstedet. Du kan i et særskilt bilag til de enkelte specialer, som inspiration se eksempler på fagprøveemner, som tidligere elever har arbejdet med Oversigt over det praktiske fagprøveforløb trin for trin Til fagprøveprojektet skal praktikstedet give frihed svarende til 1 uge eller 37 arbejdstimer (for offentlig administration dog 2 uger eller 74 arbejdstimer). Fagprøveprojektet afleveres på et tidspunkt, som fastsættes af International Business College. I fagprøveforløbet er der tre parter, nemlig dig, den oplæringsansvarlige og den af skolen udpegede vejleder. Den oplæringsansvarlige og vejlederen skal i fællesskab vejlede dig frem til et godt fagprøveresultat. Fagprøveforløbet vil typisk bestå af følgende tre trin: Trin 1: Trin 2: Trin 3: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse, handlingsplan og tidsplan Det praktiske arbejde med informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning. Aflevering af fagprøverapport, fremlæggelse og forsvar af rapporten samt karaktergivning/bedømmelse. For overskuelighedens skyld er der i bilag 1 en skematisk fremstilling af fagprøveforløbet i form af en tidsakse. Du modtager et brev med angivelse af de præcise datoer og tidspunkter for netop dit fagprøveforløb. 4

5 2.3. Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan I forbindelse med sidste skoleophold (med obligatoriske fag) skal du i samarbejde med den oplæringsansvarlige udarbejde et forslag til fagprøveemne, opgavebeskrivelse, handlingsplan og tidsplan. For at lette dette arbejde, har vi på baggrund af erfaringer fra tidligere år udarbejdet et hjælpeskema. Skemaet (se bilag 2) giver dig et godt styringsredskab i det videre fagprøvearbejde. Det er dog vigtigt, at udspillet til fagprøven kommer fra dig der er jo din fagprøve! Erfaringerne viser også, at det kunne være relevant, at du og den oplæringsansvarlige inddrager dit videre uddannelsesforløb i diskussionen af fagprøveemne, opgavebeskrivelse og handlingsplan. Når indledning, fagprøveemne, opgavebeskrivelsen, og tidsplan er lavet i udkastform skal du sende dette til vejlederen, enten som en eller pr. brev. Når du i samarbejde med vejlederen og din oplæringsansvarlige er blevet enige om emne, indledning, problemformulering, afgrænsning og tidsplan skal din oplæringsansvarlige og du underskrive de dokumenter, der er vist i bilag 4 og 5 (fagprøvekontrakt). Bilagene bliver sendt i originalformat fra International Business College. Du sørger for at udfylde det nødvendige, sikre de nødvendige underskrifter samt sende det hele til International Business College. Hvis du ikke hører noget fra din vejleder senest 8 hverdage fra den dato, hvor din fagprøvekontrakt skal være indsendt, da kan du betragte din kontrakt som godkendt. Alle væsentlige ændringer af den godkendte opgavebeskrivelse kan alene ske med accept fra såvel din oplæringsansvarlige samt vejlederen og skal gøres i god tid inden den endelige aflevering af fagprøven Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Nu kan du så gå i gang med det praktiske arbejde, dvs. arbejde efter den handlingsplan, der er godkendt, og søge vejledning, hvis dette er nødvendigt hos din oplæringsansvarlige/kolleger på arbejdspladsen og din vejleder. Inden du begynder på det praktiske arbejde, er det en god ide at informere dine kolleger om formålet med din fagprøve og fortælle, at de skal være behjælpelige med at give dig de informationer, der er nødvendige, for at du kan lave en god fagprøve til gavn for både dig selv og virksomheden. Vi anbefaler også, at du begynder på fagprøvearbejdet i god tid, da det er tidskrævende at indsamle relevante informationer og formulere et velargumenteret projekt. Når du har indsamlet informationer og behandlet dem, og der er formuleret en løsning på det problem, der arbejdes med, kan arbejdet med selve den skriftlige fagprøverapport begynde. I bilag 3 er der nogle råd og vink i forbindelse med disponeringen af den skriftlige rapport. Du er velkommen til at anvende pc-faciliteter på skolen. Du skal blot reservere forinden i skolens administration. Du har også mulighed for at kontakte vejlederen. Da der er tale om en eksamen, kan vejlederen alene hjælpe dig med svar på spørgsmål, som vedrører formalia, og du kan kun få svar på konkrete spørgsmål. For at vejlederen kan give et kompetent svar skal du maile eller sende et brev til vejlederen med de spørgsmål, som du ønsker svar på. Vejlederen vil inden 5 hverdage kontakte dig. Endvidere er det som nævnt et krav, at du evaluerer din egen indsats i forhold til det fastsatte mål for opgaven. Det betyder, at den praktiske del af arbejdet skal være færdig, inden du skriver den krævede procesevaluering. 5

6 2.5. Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Rapporten afleveres i tre eksemplarer til skolen på den fastsatte afleveringsdato. Rapporten afleveres i administrationen, hvor du modtager en kvittering. Den mundtlige eksamination finder sted 2-4 uger efter, at rapporten er afleveret. Du informeres derfor hurtigst muligt om eksamensdato/tidspunkt. Efter bekendtgørelsen består bedømmelsen af en helhedsvurdering af elevens generelle, faglige og personlige kvalifikationer på grundlag af den udarbejdede fagprøverapport og den samtale, der gennemføres med eleven ved den mundtlige eksamination. Der står videre i bekendtgørelsen, at eleven skal kunne evaluere egen indsats i forhold til den/de af eleven fastsatte mål i projektet. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Gennemføres projektet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt. Eleven skal gå til eksamen enkeltvis. Råd og vink om fremlæggelsen af fagprøverapporten finder du i bilag 6. Fagprøven skal bestås med mindst karakteren 02. Skolen skal tilbyde elever, som ikke består den afsluttende fagprøve en ny eksamen. I forhold til den nye eksamen indgår den tidligere projektrapport, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere en eksamen. For at konkretisere dette bedømmer vi fagprøveforløbet som vist i bedømmelsesskemaet i bilag 7. For at sikre at bedømmelsen bliver fair vil censor inden eksamen blive gjort bekendt med rammerne for elevens fagprøveforløb, bedømmelseskriterierne og anden relevant information om censorrollen. Censorens navn og virke vil blive bekendtgjort i forbindelse med indkaldelse til det mundtlige forsvar af fagprøven Fortrolige oplysninger Rapporter, der beskriver forhold, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort, behandles fortroligt. I så fald skal virksomheden blot orientere skole. Skolen forbeholder sig dog i alle tilfælde ret til, at udpege censorer, der får hele opgavematerialet til bedømmelse. Når en fagprøve er fortrolig, da skal dette fremgå meget tydeligt på forsiden af den skriftlige del af fagprøven. 6

7 Bilag 1: Tidsplan for fagprøveforløbet Hvornår Perioden umiddelbart før, under og efter sidste skoleophold med obligatoriske fag Hvad Orientering fra vejleder om fagprøven og forløbet. Elev og oplæringsansvarlige i virksomheden drøfter emnevalg og udarbejder udkast til problemformulering. Forslag til emnevalg og evt. udkast til problemformulering diskuteres med vejlederen. Vejledning. Elev og vejleder taler om opgavebeskrivelse/emnevalg. Opgavebeskrivelsen godkendes af vejleder og oplæringsansvarlige Dato for aflevering af fagprøvekontrakten Fagprøvekontrakten udfyldes, underskrives og sendes til International Business College. Fagprøvekontrakten er godkendt, hvis ikke din vejleder har kontaktet dig senest 8 hverdage efter afleveringsdatoen. Færdiggørelse Frem til afleveringsdatoen besvarer vejlederen kun konkrete spørgsmål. Dato og tidspunkt for aflevering af fagprøven* Dato og tidspunkt for fremlæggelse og forsvar af fagprøven* Opgaven afleveres i administrationen på International Business College i 3 eksemplarer. Sender du opgaven pr. post skal den være anbefalet. 30 min./elev * Du modtager et brev fra International Business College med datoer og tidspunkter som vedrører dit fagprøveforløb. 7

8 Bilag 2: Råd og vink når du skal i gang med din opgavebeskrivelse og handlingsplan Skemaet, der er vist nedenfor, indeholder 5 faser. Disse er: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Ide til fagprøveemne Opstilling af opgavebeskrivelse En beskrivelse af den teori, du vil bruge En beskrivelse af den praktik, du vil inddrage i fagprøverapporten Opstilling af en tidsplan for dit fagprøvearbejde. Fase 1: Ideen til fagprøveemne Ideen til et fagprøveemne kan du få inspiration til ved at stille dig selv følgende spørgsmål: Jeg har undret mig over, hvorfor vi gør sådan. det ville være lettere at gøre fordi Mit firma har bedt mig om at komme med et forslag til Mit firma har bedt mig undersøge Mit firma skal til at indføre..derfor vil jeg komme med forslag til Jeg vil gerne skrive om.fordi Fase 2: Opgavebeskrivelsen formalia i forhold til fagprøvekontrakt Her skal du formulere den opgave, du vil arbejde med og det mål, du har med rapporten, og en beskrivelse af din tidsplan og din handlingsplan, dvs. hvad du vil gøre for at finde de informationer, du har brug for, for at løse opgaven.. 2.1: Idé Jeg vil skrive om fordi 2.2: Mål Målet med min rapport er 2.3: Problemformulering 2.4 Handlingsplan I handlingsplanen beskriver du følgende: - Hhvilke informationer du vil indsamle - Hvorfor du netop vil indsamle disse informationer - Hvordan du vil indsamle informationerne - Hos hvem du vil indsamle informationerne 8

9 I forbindelse med opstilling af handlingsplanen kan du med fordel stille dig selv følgende spørgsmål: 3: Teorianvendelse - Hvad skal jeg spørge om for at få svar på. - Hvordan skal jeg indsamle svar på spørgsmålene? - Det kan fx ske via spørgeskema; interview; skrevne kilder m.v. - Hvem kan besvare disse spørgsmål? Her beskriver du den teori, du vil anvende, hvorfor du vil bruge den, og hvordan du vil bruge den. 4: Praktikuddannelsen Her beskriver, hvilke dele fra din praktikuddannelse du vil inddrage i fagprøverapporten. 5: Tidsplan Dette er din plan for, hvordan du vil disponere din tid, dvs. den tid du vil anvende fra fagprøveorienteringen og frem til afleveringsdatoen. 9

10 Bilag 3: Råd og vink - når du skal disponere den skriftlige rapport Her følger en brugbar arbejdsskitse til eleven til, hvordan fagprøven kan bygges op, så den er logisk, læsevenlig og samtidig opfylder kravene til den gode fagprøverapport. Bemærk, at det kun er et forslag. Hvis du har en anden fremgangsmåde, der betyder, at du får et sammenhængende projekt, så er det OK. Samtidig skal du være opmærksom på, at der er krav til antal sider, som projektet skal fylde. Du skal derfor tjekke, hvad der er af formalia i forhold til dit speciale. Bemærk også, hvis du skriver fagprøven sammen med andre, da skal opgaven antal sider forøges i forhold til antallet af personer i gruppen. Inden du går i gang med selve rapportskrivningen, følger her nogle retningslinier om layout. Sidenummerering på alle sider, dog ikke forside, indholdsfortegnelse og bilag. Bilagene nummereres fortløbende. Rapportens opbygning Den gode rapport opbygges typisk på denne måde: 1: Forside Forsiden skal indeholde: Fagprøveemne Elevens navn Vejleders navn Gerne en illustration, der passer til emnet 2: Indholdsfortegnelse 3: Indledning I indledningen kan du kort beskrive dig selv, dit firma samt de arbejdsopgaver du har varetaget i elevtiden. Endvidere kan du beskrive dit emne samt de overvejelser, du og din oplæringsansvarlige havde i forbindelse med valg af netop det fagprøveemne. Dette giver vejleder og censor en god mulighed for hurtigt at sætte sig ind i dine overvejelser. 4a: Ide, mål og problemformulering/metodevalg Her beskriver du ideen. Du skriver dit mål med opgaven, og din problemformulering. 4b: Evt. afgrænsning For at få en veldisponeret opgave der behandler det der er aftalt, er det meget vigtigt at du afgrænser din opgave. Hvis du ikke afgrænser din opgave viser erfaringen, at du behandler det hele og dermed ikke behandler noget! Derfor vil din vejleder bruge tid på at tale afgrænsning med dig. 10

11 5: Rapportens analyse del I denne del af rapporten skal du præsentere resultaterne af din informationsindsamling. Dvs. du skal beskrive, og analysere de svar, du har fået på de spørgsmål, du har bedt forskellige udvalgte personer svare på. Du skal også her vise, at du kan anvende teorien. 6: Rapportens løsningsforslag I denne del af rapporten skal du give forslag til løsningen af det/de problemer, du har arbejdet med. Forslaget skal selvfølgelig udarbejdes på baggrund af den teori, samt de analyser, informationer, beregninger, du har indsamlet. 7: Dit forslag til, hvorledes løsningsforslaget kan bruges i praksis Det forslag til løsning på det problem, du har arbejdet med, og som du har beskrevet i afsnit 6, skal kunne bruges i det daglige arbejde. Hvordan dette kan ske, må du give et bud på. Dette bud giver du så i dette afsnit. 8: Konklusion En konklusion er svaret på din problemformulering. Her skal du i den korter version lave en opsamling på de problemer/resultater som du har stillet/fundet frem til. Dvs. du skal redegøre for, om det du kommer med til løsning af problemet også opfylder det mål, der har været for dit fagprøvearbejde og intet andet. 9: Evt. perspektivering I dette afsnit skal du beskrive, hvad det vil betyde for din virksomhed, hvis du indførte det forslag, du giver i din rapport. Du kan få inspiration ved at stille og besvare disse spørgsmål: * Hvis andre gjorde, som du nu har fundet hensigtsmæssigt, så... * Hvis den indsigt, du nu har fået, blev benyttet i store virksomheder, så... 10: Procesevaluering Projektforløbet giver dig frie arbejdsvilkår. Du kan selv vælge, hvordan du vil gribe fagprøvearbejdet an. Derfor skal du også beskrive i rapporten, om den arbejdsmetode og tidsplan, du har valgt at arbejde efter, har været optimal. Hvis den ikke har været optimal, må du i dette afsnit beskrive, hvorfor den ikke har været det, og hvad du kunne have gjort, set i bakspejlet. Et andet problem, der kan opstå, er, at du ikke har kunnet få de interviews/svar, du gerne ville. De mest relevante personer har måske ikke har haft tid, eller der være problemer med at få spørgeskemaer tilbage. Overvejelser over, hvad du kunne have gjort for at få flere svar tilbage, kan du passende beskrive her. 11: Litteraturliste 11

12 Bilag 4: Fagprøvekontrakt Fagprøvekontrakt Speciale Fagprøvekontrakten skal afleveres senest den Elev cpr.nr.: Elevnavn: Adresse: Telefon og Oplæringsansvarliges navn: Adresse: Telefon: Vejleder på IBC: Vejleders Der skal vedlægges et bilag hvor du tydeligt opridser din opgavebeskrivelse, hvor følgende punkter skal indgå: Idé Mål Problemformulering 1 Afgrænsning Virksomheden bekræfter hermed - at fagprøven jævnfør problemformuleringen kan gennemføres i vores virksomhed - at eleven har fri til at skrive projekt i henhold til gældende bekendtgørelse - at der er aftalt og planlagt tid til gennemførelsen af fagprøven - eventuelle udgifter i forbindelse med fagprøven afholdes af virksomheden Dato Oplæringssansvarliges underskrift Elevens underskrift 1 Hvis der bliver behov for at ændre i problemformuleringen skal denne godkendes på ny. Der må gerne ændres i formuleringen af idé og mål. 12

13 Bilag 6: Råd og vink - fagprøveeksamen Til selve eksaminationen er der afsat 30 min. pr. elev inkl. votering. Eksaminationen omfatter følgende punkter Præsentation af dig selv og fagprøverapporten (ca min.) 1 bemærk fodnoten, idet der er forskel fra speciale til speciale. Diskussion af rapporten (ca min) Votering Karaktergivning Da karaktergivningen skal bestå af en helhedsvurdering af din skriftlige rapport og din mundtlige fremlæggelse, betyder den mundtlige præsentation af dit fagprøvearbejde derfor også noget for den endelige karaktergivning. Det er vigtigt, at du forbereder en god præsentation af din rapport og tænker over, hvilke spørgsmål din vejleder kunne finde på at stille dig. Under præsentationen kan du evt. fremhæve følgende: En motivering for, hvorfor du har valgt det emne, du har skrevet om. Gør rede dit teorivalg i relation til det, du har skrevet om. De overvejelser, du har gjort dig om handlingsplan og tidsplan. Evaluering af dit løsningsforslag. Hvilken betydning dit forslag har for virksomheden. De spørgsmål, du naturligt vil få under diskussionen og derfor bør forberede dig på er: Den løsning, du foreslår, vil den opfylde målet for rapporten? Kunne du forestille dig en anden løsningen ud fra det, din analyse viser? På side xx skriver du.. har det betydning for dit løsningsforslag? 1 Bemærk at der kan være forskel på, hvilke forventninger der er til eksaminationen. Nogle specialer ønsker ikke en yderlig præsentation af din fagprøverapport, men at du i stedet fremlægger et emne, der enten uddyber et emne fra din rapport. Eller et emne, der naturligt ville kunne have være en del af rapporten, men som du ikke har haft plads til i rapporten. 13

14 Bilag 7: Bedømmelsesskema NAVN DATO: Nedenstående bedømmelseskriterier er baggrunden for karakteren: Kriterier: Bedømmelsesniveau 2[1] A B C D 1: Sammenhæng mellem problemformulering, afgrænsning, indhold og konklusion 2: Rapportens opbygning 3: Rapportens læsbarhed 4: Rapportens layout og formalia 5: Behandlingsdybden i rapporten 6: Teorianvendelse og det faglige niveau i rapporten 7: Selvstændighed ifm. Informationssøgning 8: Dokumentation for rapportens konklusion(er) Hvis opgaven er overvejende praktisk da: 9.1: Rapportens praktiske anvendelighed 9.2: Rapportens handlingsorientering Hvis rapporten overvejende er teoretisk, da 10.1: Det teoretiske niveau 10.2: Rapportens handlingsorientering 11: Procesevalueringen Fremlæggelsen: 12: Elevens præsentation af rapporten 13: Den mundtlige diskussion 14: Den mundtlige perspektivering/kritik 2[1] A: Udmærket karakteren 10 eller 12 B: Middel - karakteren 4 eller 7 C: Det netop acceptable - karakteren 02 D: Usikker karakteren 00, eller -3 14

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere