INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College"

Transkript

1 INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M Bekendtgørelsens krav til fagprøven Oversigt over det praktiske fagprøveforløb trin for trin Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Fortrolige oplysninger... 6 BILAG 1: TIDSPLAN FOR FAGPRØVEFORLØBET... 7 BILAG 2: RÅD OG VINK NÅR DU SKAL I GANG MED DIN OPGAVEBESKRIVELSE OG HANDLINGSPLAN... 8 BILAG 3: RÅD OG VINK - NÅR DU SKAL DISPONERE DEN SKRIFTLIGE RAPPORT BILAG 4: FAGPRØVEKONTRAKT BILAG 6: RÅD OG VINK - FAGPRØVEEKSAMEN BILAG 7: BEDØMMELSESSKEMA

3 1. INDLEDNING Du skal som afslutning på såvel praktiktid som skoleforløb op til en fagprøve. Fagprøven skal ifølge den gældende bekendtgørelse løses som en opgave og beskrives i et projekt/rapport. Fagprøveprojektet skal færdiggøres inden for uddannelsens sidste 6 måneder. Ved fagprøven skal du være i stand til at demonstrere dine evner til at inddrage og anvende teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen i et projekt. Dette gøres gennem et opgavebeskrevet arbejde, hvor elevstyring, samarbejde, helhed og sammenhænge bliver de bærende principper. Fagprøven kommer således til at vise, at du gennem et struktureret og teoretisk velfunderet arbejde kan gennemføre en aktivitet/løse en opgave på praktikstedet. Med dette informationshæfte vil International Business College orientere om, hvordan skolen og virksomheden i fællesskab hjælper dig med at opfylde kravene og hvilke forpligtelser du, den oplæringsansvarlige, virksomheden og skolen har i forbindelse med fagprøven. De råd og vejledninger, vi kommer med i dette hæfte, er et resultat af vores løbende kvalitetsudvikling af elevuddannelserne. Informationshæftet indeholder ud over en beskrivelse af de formelle krav - også en beskrivelse af det praktiske fagprøveforløb suppleret med hjælpeskemaer, der har det formål at lette arbejdet med fagprøven. Den kan derfor med fordel også bruges som en praktisk håndbog. Kort og godt ønsker vi at synliggøre fagprøvearbejdet og den efterfølgende eksamen samt de kriterier, der lægges til grund for fagprøvekarakteren. God arbejdslyst. Bodil Kirkegaard Johansen uddannelseschef 3

4 2. Bekendtgørelse, fagprøven trin for trin m.m Bekendtgørelsens krav til fagprøven Formålet med fagprøven er ifølge bekendtgørelsen. at evaluere dine opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for dit speciale at vise, at du er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave på praktikstedet Og sigtet med fagprøven er, at du skal kunne 1. formulere en idé 2. fastsætte mål 3. planlægge, gennemføre og procesevaluere en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet. Du skal kunne forholde dig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe dig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for din uddannelse og arbejdsområde. Endelig skal du kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Projektet gennemføres som hovedregel individuelt, men kan også gennemføres som gruppearbejde. Såfremt gruppens medlemmer ikke har samme praktikplads, opfordres de til at finde et problemfelt, som genkendes på deres forskellige praktiksteder. Det er også et krav til fagprøven, at den aktivitet eller dele deraf, der beskrives i projektet gennemføres på praktikstedet. Du kan i et særskilt bilag til de enkelte specialer, som inspiration se eksempler på fagprøveemner, som tidligere elever har arbejdet med Oversigt over det praktiske fagprøveforløb trin for trin Til fagprøveprojektet skal praktikstedet give frihed svarende til 1 uge eller 37 arbejdstimer (for offentlig administration dog 2 uger eller 74 arbejdstimer). Fagprøveprojektet afleveres på et tidspunkt, som fastsættes af International Business College. I fagprøveforløbet er der tre parter, nemlig dig, den oplæringsansvarlige og den af skolen udpegede vejleder. Den oplæringsansvarlige og vejlederen skal i fællesskab vejlede dig frem til et godt fagprøveresultat. Fagprøveforløbet vil typisk bestå af følgende tre trin: Trin 1: Trin 2: Trin 3: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse, handlingsplan og tidsplan Det praktiske arbejde med informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning. Aflevering af fagprøverapport, fremlæggelse og forsvar af rapporten samt karaktergivning/bedømmelse. For overskuelighedens skyld er der i bilag 1 en skematisk fremstilling af fagprøveforløbet i form af en tidsakse. Du modtager et brev med angivelse af de præcise datoer og tidspunkter for netop dit fagprøveforløb. 4

5 2.3. Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan I forbindelse med sidste skoleophold (med obligatoriske fag) skal du i samarbejde med den oplæringsansvarlige udarbejde et forslag til fagprøveemne, opgavebeskrivelse, handlingsplan og tidsplan. For at lette dette arbejde, har vi på baggrund af erfaringer fra tidligere år udarbejdet et hjælpeskema. Skemaet (se bilag 2) giver dig et godt styringsredskab i det videre fagprøvearbejde. Det er dog vigtigt, at udspillet til fagprøven kommer fra dig der er jo din fagprøve! Erfaringerne viser også, at det kunne være relevant, at du og den oplæringsansvarlige inddrager dit videre uddannelsesforløb i diskussionen af fagprøveemne, opgavebeskrivelse og handlingsplan. Når indledning, fagprøveemne, opgavebeskrivelsen, og tidsplan er lavet i udkastform skal du sende dette til vejlederen, enten som en eller pr. brev. Når du i samarbejde med vejlederen og din oplæringsansvarlige er blevet enige om emne, indledning, problemformulering, afgrænsning og tidsplan skal din oplæringsansvarlige og du underskrive de dokumenter, der er vist i bilag 4 og 5 (fagprøvekontrakt). Bilagene bliver sendt i originalformat fra International Business College. Du sørger for at udfylde det nødvendige, sikre de nødvendige underskrifter samt sende det hele til International Business College. Hvis du ikke hører noget fra din vejleder senest 8 hverdage fra den dato, hvor din fagprøvekontrakt skal være indsendt, da kan du betragte din kontrakt som godkendt. Alle væsentlige ændringer af den godkendte opgavebeskrivelse kan alene ske med accept fra såvel din oplæringsansvarlige samt vejlederen og skal gøres i god tid inden den endelige aflevering af fagprøven Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Nu kan du så gå i gang med det praktiske arbejde, dvs. arbejde efter den handlingsplan, der er godkendt, og søge vejledning, hvis dette er nødvendigt hos din oplæringsansvarlige/kolleger på arbejdspladsen og din vejleder. Inden du begynder på det praktiske arbejde, er det en god ide at informere dine kolleger om formålet med din fagprøve og fortælle, at de skal være behjælpelige med at give dig de informationer, der er nødvendige, for at du kan lave en god fagprøve til gavn for både dig selv og virksomheden. Vi anbefaler også, at du begynder på fagprøvearbejdet i god tid, da det er tidskrævende at indsamle relevante informationer og formulere et velargumenteret projekt. Når du har indsamlet informationer og behandlet dem, og der er formuleret en løsning på det problem, der arbejdes med, kan arbejdet med selve den skriftlige fagprøverapport begynde. I bilag 3 er der nogle råd og vink i forbindelse med disponeringen af den skriftlige rapport. Du er velkommen til at anvende pc-faciliteter på skolen. Du skal blot reservere forinden i skolens administration. Du har også mulighed for at kontakte vejlederen. Da der er tale om en eksamen, kan vejlederen alene hjælpe dig med svar på spørgsmål, som vedrører formalia, og du kan kun få svar på konkrete spørgsmål. For at vejlederen kan give et kompetent svar skal du maile eller sende et brev til vejlederen med de spørgsmål, som du ønsker svar på. Vejlederen vil inden 5 hverdage kontakte dig. Endvidere er det som nævnt et krav, at du evaluerer din egen indsats i forhold til det fastsatte mål for opgaven. Det betyder, at den praktiske del af arbejdet skal være færdig, inden du skriver den krævede procesevaluering. 5

6 2.5. Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Rapporten afleveres i tre eksemplarer til skolen på den fastsatte afleveringsdato. Rapporten afleveres i administrationen, hvor du modtager en kvittering. Den mundtlige eksamination finder sted 2-4 uger efter, at rapporten er afleveret. Du informeres derfor hurtigst muligt om eksamensdato/tidspunkt. Efter bekendtgørelsen består bedømmelsen af en helhedsvurdering af elevens generelle, faglige og personlige kvalifikationer på grundlag af den udarbejdede fagprøverapport og den samtale, der gennemføres med eleven ved den mundtlige eksamination. Der står videre i bekendtgørelsen, at eleven skal kunne evaluere egen indsats i forhold til den/de af eleven fastsatte mål i projektet. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Gennemføres projektet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt. Eleven skal gå til eksamen enkeltvis. Råd og vink om fremlæggelsen af fagprøverapporten finder du i bilag 6. Fagprøven skal bestås med mindst karakteren 02. Skolen skal tilbyde elever, som ikke består den afsluttende fagprøve en ny eksamen. I forhold til den nye eksamen indgår den tidligere projektrapport, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere en eksamen. For at konkretisere dette bedømmer vi fagprøveforløbet som vist i bedømmelsesskemaet i bilag 7. For at sikre at bedømmelsen bliver fair vil censor inden eksamen blive gjort bekendt med rammerne for elevens fagprøveforløb, bedømmelseskriterierne og anden relevant information om censorrollen. Censorens navn og virke vil blive bekendtgjort i forbindelse med indkaldelse til det mundtlige forsvar af fagprøven Fortrolige oplysninger Rapporter, der beskriver forhold, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort, behandles fortroligt. I så fald skal virksomheden blot orientere skole. Skolen forbeholder sig dog i alle tilfælde ret til, at udpege censorer, der får hele opgavematerialet til bedømmelse. Når en fagprøve er fortrolig, da skal dette fremgå meget tydeligt på forsiden af den skriftlige del af fagprøven. 6

7 Bilag 1: Tidsplan for fagprøveforløbet Hvornår Perioden umiddelbart før, under og efter sidste skoleophold med obligatoriske fag Hvad Orientering fra vejleder om fagprøven og forløbet. Elev og oplæringsansvarlige i virksomheden drøfter emnevalg og udarbejder udkast til problemformulering. Forslag til emnevalg og evt. udkast til problemformulering diskuteres med vejlederen. Vejledning. Elev og vejleder taler om opgavebeskrivelse/emnevalg. Opgavebeskrivelsen godkendes af vejleder og oplæringsansvarlige Dato for aflevering af fagprøvekontrakten Fagprøvekontrakten udfyldes, underskrives og sendes til International Business College. Fagprøvekontrakten er godkendt, hvis ikke din vejleder har kontaktet dig senest 8 hverdage efter afleveringsdatoen. Færdiggørelse Frem til afleveringsdatoen besvarer vejlederen kun konkrete spørgsmål. Dato og tidspunkt for aflevering af fagprøven* Dato og tidspunkt for fremlæggelse og forsvar af fagprøven* Opgaven afleveres i administrationen på International Business College i 3 eksemplarer. Sender du opgaven pr. post skal den være anbefalet. 30 min./elev * Du modtager et brev fra International Business College med datoer og tidspunkter som vedrører dit fagprøveforløb. 7

8 Bilag 2: Råd og vink når du skal i gang med din opgavebeskrivelse og handlingsplan Skemaet, der er vist nedenfor, indeholder 5 faser. Disse er: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Ide til fagprøveemne Opstilling af opgavebeskrivelse En beskrivelse af den teori, du vil bruge En beskrivelse af den praktik, du vil inddrage i fagprøverapporten Opstilling af en tidsplan for dit fagprøvearbejde. Fase 1: Ideen til fagprøveemne Ideen til et fagprøveemne kan du få inspiration til ved at stille dig selv følgende spørgsmål: Jeg har undret mig over, hvorfor vi gør sådan. det ville være lettere at gøre fordi Mit firma har bedt mig om at komme med et forslag til Mit firma har bedt mig undersøge Mit firma skal til at indføre..derfor vil jeg komme med forslag til Jeg vil gerne skrive om.fordi Fase 2: Opgavebeskrivelsen formalia i forhold til fagprøvekontrakt Her skal du formulere den opgave, du vil arbejde med og det mål, du har med rapporten, og en beskrivelse af din tidsplan og din handlingsplan, dvs. hvad du vil gøre for at finde de informationer, du har brug for, for at løse opgaven.. 2.1: Idé Jeg vil skrive om fordi 2.2: Mål Målet med min rapport er 2.3: Problemformulering 2.4 Handlingsplan I handlingsplanen beskriver du følgende: - Hhvilke informationer du vil indsamle - Hvorfor du netop vil indsamle disse informationer - Hvordan du vil indsamle informationerne - Hos hvem du vil indsamle informationerne 8

9 I forbindelse med opstilling af handlingsplanen kan du med fordel stille dig selv følgende spørgsmål: 3: Teorianvendelse - Hvad skal jeg spørge om for at få svar på. - Hvordan skal jeg indsamle svar på spørgsmålene? - Det kan fx ske via spørgeskema; interview; skrevne kilder m.v. - Hvem kan besvare disse spørgsmål? Her beskriver du den teori, du vil anvende, hvorfor du vil bruge den, og hvordan du vil bruge den. 4: Praktikuddannelsen Her beskriver, hvilke dele fra din praktikuddannelse du vil inddrage i fagprøverapporten. 5: Tidsplan Dette er din plan for, hvordan du vil disponere din tid, dvs. den tid du vil anvende fra fagprøveorienteringen og frem til afleveringsdatoen. 9

10 Bilag 3: Råd og vink - når du skal disponere den skriftlige rapport Her følger en brugbar arbejdsskitse til eleven til, hvordan fagprøven kan bygges op, så den er logisk, læsevenlig og samtidig opfylder kravene til den gode fagprøverapport. Bemærk, at det kun er et forslag. Hvis du har en anden fremgangsmåde, der betyder, at du får et sammenhængende projekt, så er det OK. Samtidig skal du være opmærksom på, at der er krav til antal sider, som projektet skal fylde. Du skal derfor tjekke, hvad der er af formalia i forhold til dit speciale. Bemærk også, hvis du skriver fagprøven sammen med andre, da skal opgaven antal sider forøges i forhold til antallet af personer i gruppen. Inden du går i gang med selve rapportskrivningen, følger her nogle retningslinier om layout. Sidenummerering på alle sider, dog ikke forside, indholdsfortegnelse og bilag. Bilagene nummereres fortløbende. Rapportens opbygning Den gode rapport opbygges typisk på denne måde: 1: Forside Forsiden skal indeholde: Fagprøveemne Elevens navn Vejleders navn Gerne en illustration, der passer til emnet 2: Indholdsfortegnelse 3: Indledning I indledningen kan du kort beskrive dig selv, dit firma samt de arbejdsopgaver du har varetaget i elevtiden. Endvidere kan du beskrive dit emne samt de overvejelser, du og din oplæringsansvarlige havde i forbindelse med valg af netop det fagprøveemne. Dette giver vejleder og censor en god mulighed for hurtigt at sætte sig ind i dine overvejelser. 4a: Ide, mål og problemformulering/metodevalg Her beskriver du ideen. Du skriver dit mål med opgaven, og din problemformulering. 4b: Evt. afgrænsning For at få en veldisponeret opgave der behandler det der er aftalt, er det meget vigtigt at du afgrænser din opgave. Hvis du ikke afgrænser din opgave viser erfaringen, at du behandler det hele og dermed ikke behandler noget! Derfor vil din vejleder bruge tid på at tale afgrænsning med dig. 10

11 5: Rapportens analyse del I denne del af rapporten skal du præsentere resultaterne af din informationsindsamling. Dvs. du skal beskrive, og analysere de svar, du har fået på de spørgsmål, du har bedt forskellige udvalgte personer svare på. Du skal også her vise, at du kan anvende teorien. 6: Rapportens løsningsforslag I denne del af rapporten skal du give forslag til løsningen af det/de problemer, du har arbejdet med. Forslaget skal selvfølgelig udarbejdes på baggrund af den teori, samt de analyser, informationer, beregninger, du har indsamlet. 7: Dit forslag til, hvorledes løsningsforslaget kan bruges i praksis Det forslag til løsning på det problem, du har arbejdet med, og som du har beskrevet i afsnit 6, skal kunne bruges i det daglige arbejde. Hvordan dette kan ske, må du give et bud på. Dette bud giver du så i dette afsnit. 8: Konklusion En konklusion er svaret på din problemformulering. Her skal du i den korter version lave en opsamling på de problemer/resultater som du har stillet/fundet frem til. Dvs. du skal redegøre for, om det du kommer med til løsning af problemet også opfylder det mål, der har været for dit fagprøvearbejde og intet andet. 9: Evt. perspektivering I dette afsnit skal du beskrive, hvad det vil betyde for din virksomhed, hvis du indførte det forslag, du giver i din rapport. Du kan få inspiration ved at stille og besvare disse spørgsmål: * Hvis andre gjorde, som du nu har fundet hensigtsmæssigt, så... * Hvis den indsigt, du nu har fået, blev benyttet i store virksomheder, så... 10: Procesevaluering Projektforløbet giver dig frie arbejdsvilkår. Du kan selv vælge, hvordan du vil gribe fagprøvearbejdet an. Derfor skal du også beskrive i rapporten, om den arbejdsmetode og tidsplan, du har valgt at arbejde efter, har været optimal. Hvis den ikke har været optimal, må du i dette afsnit beskrive, hvorfor den ikke har været det, og hvad du kunne have gjort, set i bakspejlet. Et andet problem, der kan opstå, er, at du ikke har kunnet få de interviews/svar, du gerne ville. De mest relevante personer har måske ikke har haft tid, eller der være problemer med at få spørgeskemaer tilbage. Overvejelser over, hvad du kunne have gjort for at få flere svar tilbage, kan du passende beskrive her. 11: Litteraturliste 11

12 Bilag 4: Fagprøvekontrakt Fagprøvekontrakt Speciale Fagprøvekontrakten skal afleveres senest den Elev cpr.nr.: Elevnavn: Adresse: Telefon og Oplæringsansvarliges navn: Adresse: Telefon: Vejleder på IBC: Vejleders Der skal vedlægges et bilag hvor du tydeligt opridser din opgavebeskrivelse, hvor følgende punkter skal indgå: Idé Mål Problemformulering 1 Afgrænsning Virksomheden bekræfter hermed - at fagprøven jævnfør problemformuleringen kan gennemføres i vores virksomhed - at eleven har fri til at skrive projekt i henhold til gældende bekendtgørelse - at der er aftalt og planlagt tid til gennemførelsen af fagprøven - eventuelle udgifter i forbindelse med fagprøven afholdes af virksomheden Dato Oplæringssansvarliges underskrift Elevens underskrift 1 Hvis der bliver behov for at ændre i problemformuleringen skal denne godkendes på ny. Der må gerne ændres i formuleringen af idé og mål. 12

13 Bilag 6: Råd og vink - fagprøveeksamen Til selve eksaminationen er der afsat 30 min. pr. elev inkl. votering. Eksaminationen omfatter følgende punkter Præsentation af dig selv og fagprøverapporten (ca min.) 1 bemærk fodnoten, idet der er forskel fra speciale til speciale. Diskussion af rapporten (ca min) Votering Karaktergivning Da karaktergivningen skal bestå af en helhedsvurdering af din skriftlige rapport og din mundtlige fremlæggelse, betyder den mundtlige præsentation af dit fagprøvearbejde derfor også noget for den endelige karaktergivning. Det er vigtigt, at du forbereder en god præsentation af din rapport og tænker over, hvilke spørgsmål din vejleder kunne finde på at stille dig. Under præsentationen kan du evt. fremhæve følgende: En motivering for, hvorfor du har valgt det emne, du har skrevet om. Gør rede dit teorivalg i relation til det, du har skrevet om. De overvejelser, du har gjort dig om handlingsplan og tidsplan. Evaluering af dit løsningsforslag. Hvilken betydning dit forslag har for virksomheden. De spørgsmål, du naturligt vil få under diskussionen og derfor bør forberede dig på er: Den løsning, du foreslår, vil den opfylde målet for rapporten? Kunne du forestille dig en anden løsningen ud fra det, din analyse viser? På side xx skriver du.. har det betydning for dit løsningsforslag? 1 Bemærk at der kan være forskel på, hvilke forventninger der er til eksaminationen. Nogle specialer ønsker ikke en yderlig præsentation af din fagprøverapport, men at du i stedet fremlægger et emne, der enten uddyber et emne fra din rapport. Eller et emne, der naturligt ville kunne have være en del af rapporten, men som du ikke har haft plads til i rapporten. 13

14 Bilag 7: Bedømmelsesskema NAVN DATO: Nedenstående bedømmelseskriterier er baggrunden for karakteren: Kriterier: Bedømmelsesniveau 2[1] A B C D 1: Sammenhæng mellem problemformulering, afgrænsning, indhold og konklusion 2: Rapportens opbygning 3: Rapportens læsbarhed 4: Rapportens layout og formalia 5: Behandlingsdybden i rapporten 6: Teorianvendelse og det faglige niveau i rapporten 7: Selvstændighed ifm. Informationssøgning 8: Dokumentation for rapportens konklusion(er) Hvis opgaven er overvejende praktisk da: 9.1: Rapportens praktiske anvendelighed 9.2: Rapportens handlingsorientering Hvis rapporten overvejende er teoretisk, da 10.1: Det teoretiske niveau 10.2: Rapportens handlingsorientering 11: Procesevalueringen Fremlæggelsen: 12: Elevens præsentation af rapporten 13: Den mundtlige diskussion 14: Den mundtlige perspektivering/kritik 2[1] A: Udmærket karakteren 10 eller 12 B: Middel - karakteren 4 eller 7 C: Det netop acceptable - karakteren 02 D: Usikker karakteren 00, eller -3 14

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby. Tlf.

Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. Fagprøvevejledning - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk Undervisningssted Handelsskolen København Nord Lundtoftevej

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN 1 Indholdsfortegnelse 1. Mål for afsluttende praktisk prøve... 3 2. Prøveperioden... 3 Skrive-/arbejdsfasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Uddannelsesbog Kontorassistent Administration Herningsholm Erhvervsskole

Uddannelsesbog Kontorassistent Administration Herningsholm Erhvervsskole Kontorassistent Administration Herningsholm Erhvervsskole Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1. Formål med uddannelsesbogen 1.2. Målgruppe 1.3. Udgivelse og ajourføring 1.4. Målet med detailhandelsuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere