Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger Side 1 af 25

2 *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Poulstruplund Hovedgaden 116A 9760 Vrå Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 67 år (udviklingshæmning) 18 til 67 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse) 18 til 67 år (udviklingshæmning, andre psykiske vanskeligheder) 18 til 67 år (udviklingshæmning, tilknytningsforstyrrelse, stressbelastning) Pladser i alt: 12 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Karin Øgaard Petersen (Socialtilsyn Øst) Side 2 af 25

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Der blev d. 3/ gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn på Poulstruplund. Ved besøget er kvalitetsmodellens 7 temaer belyst. Der har dog været særligt fokus på temaerne Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer. Tilsynet gennemførte interviews med tilbuddets nye leder, som på daværende tidspunkt havde været ansat en lille måneds tid. Der blev ligeledes talt med 2 medarbejdere og 2 borgere. Tilbuddet har siden regodkendelsen i 2015 fået fyldt alle pladser således, at der nu er 6 ind visiterede borgere jf. 85 og 6 ind visiterede borgere jf Tilbuddet dokumenterer løbende det pædagogiske arbejde elektronisk i EKJ, hvori der også udarbejdes pædagogiske handleplaner. Der arbejdes ud fra en individuel tilgang til borgerne og de interviewede borgere udtrykker tilfredshed med at være tilknyttet tilbuddet. De pædagogiske arbejdsmetoder er tilpasset målgruppens kompleksiteter og behov. Det er socialtilsynets vurdering, at nuværende leder er kompetent og har relevante tanker og visioner om tilbuddets fremtid. Efter interview af medarbejdere er det socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er relevante kompetencer. Der ses relevante faglige baggrunde og relevant erfaring med lignende målgrupper. Personalegennemstrømningen er lav i sammenligning med lignende tilbud. Samlet set vurderer socialtilsynet, at Poulstruplund lever op til den kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. *Afgørelse: Godkendt Side 3 af 25

4 Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Oplysningsskema Projektbeskrivelse for Poulstruplund Personalehåndbog Procedure vedr. magtanvendelse Beskrivelse af VUM Dokumentation for medarbejders tilmelding til efteruddannelse/kursus Liste over medarbejdere Liste over indskrevne borgere Kost- og sundhedspolitik Instruks vedrørende medicingivning Specifikation af lønforbrug Statusbeskrivelse Oversigt over borgeres ATA-tid Kommunal indstilling til social indsats Kommunalt udredningsskema Kommunal bevilling Kommunal 141 handleplan Dokumenter vedrørende aktindsigt Trivselsmåling Leders uddannelsesbeviser Dokumentation for borgeres uddannelse/beskæftigelse Side 4 af 25

5 Observation Interview Interviewkilder Ved rundvisning i tilbuddet samt i løbet af tilsynsbesøget havde socialtilsynet mulighed for, at observere samspillet mellem borgere og medarbejdere. Ved besøget blev tilbuddets leder, 2 medarbejdere og 2 borgere interviewet. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 25

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Hovedgaden 116, A, Poulstrup, 9760 Vrå Heidi Malene Fleischer Karin Øgaard Petersen Afdelinger Botilbud Poulstruplund midlertidigt Botilbud Poulstruplund - længerevarende Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Der har ved tilsynsbesøget været særligt fokus på temaerne Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer. Side 6 af 25

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 25

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Tilbuddet arbejder målrettet med, at alle ind visiterede borgere aktiveres dagligt. Nogle er i beskyttet beskæftigelse eller anden form for aktivering i dagligdagen. Der lægges vægt på, at alle borgere beskæftiger sig med aktiviteter, som interesserer dem og som bidrager til den enkeltes livskvalitet. Det er dog kun 5 ud af de ind visterede 12 borgere, som ved tilsynsbesøget er tilknyttet en form for uddannelse eller beskæftigelse udenfor tilbuddet. Det tænkes, at en del af de resterende borgere vil komme til at profitere af, at tilbuddet i februar 2016 har op startet eget dagtilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet forsøger, at etablere kontakter i nærmiljøet, hvor borgerne kan gå til hånde. Der arbejdes målrettet på, at få borgerne i beskæftigelse eller anden aktivering. Ved tilsynsbesøget er 5 af tilbuddets borgere tilknyttet en form for uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet opstarter i februar 2016 eget dagtilbud op, hvor borgerne kan aktiveres i dagtimerne. Side 8 af 25

9 Socialtilsynet vurderer derfor, at tilbuddet i høj grad lever op til dette kriterium i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Medarbejdere og ledelse fortæller, at der sættes mål for borgernes beskæftigelse eller hjemmeaktiviteter. Der følges jævnligt op på de fastsatte mål. Leder informerer om, at der ud af tilbuddets 12 ind visiterede borgere er 5, som er i en form for beskæftigelse. 1 er en gang om ugen tilknyttet det beskyttet værksted NBV, 1 borger er tilknyttet REVA, 1 borger er tilknyttet PMU og 2 borgere er tilknyttet NBV hver dag. Socialtilsynet blev ved besøget informeret om, at der arbejdes på, at få flere borgere i beskæftigelse hen ad vejen, men ikke alle kan honorere en form for beskæftigelse lige nu. Pr. 22. februar 2016 opstarter tilbuddet eget dagtilbud i egne lokaliteter, hvor borgerne kan aktiveres. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet med, at udvikle den enkelte borgers selvstændighed. Borgernes interesser forsøges varetaget i overensstemmelse med, hvad den enkelte borger ønsker og profiterer af. Som relativt nyopstartet botilbud arbejdes der med, at skabe relationer medarbejdere og Side 9 af 25

10 borgere imellem. Der opbygges således en gensidig tillid, som der kan arbejdes ud fra pædagogisk. Tilbuddets borgere har behov for at kende medarbejderne ligesom medarbejdernes kendskab gør, at der kan iværksættes målrettede pædagogiske metoder. Tilbuddet har i løbet af efteråret 2015 fået besat samtlige pladser i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet lever op til Kvalitetsmodellens tema om, at sikre borgerens udvikling af den enkeltes selvstændighed og relationer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet arbejder målrettet på, at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne motiveres til at foretage sig aktiviteter i lokalområdet. Det kan være kirkegang, indkøb, træning m.v. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i Jf. udsagn fra ledelse og medarbejdere samt fremsendt dokumentation fremgår det, at der opstilles individuelle mål sammen med borgerne. Der følges jævnligt op på de aftalte mål. Ledelse, medarbejdere og de borgere socialtilsynet har talt med fortæller, at borgerne indgår i Side 10 af 25

11 sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse fællesskaber i det omgivende samfund. Ledelse og medarbejdere fortæller, at borgerne har kontakt til deres pårørende i det omfang de ønsker og har behov for det. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder ud fra en klar beskrivelse af målgruppen. De pædagogiske metoder arbejdes der på, at få tilpasset målgruppen. Det pædagogiske arbejde dokumenteres i individuelle pædagogiske handleplaner. Den enkeltes udvikling kan derved dokumenteres og måles. Man er begyndt at dokumentere i EKJ, hvilket skaber overblik i den enkelte borgers sag. Temaet omkring Målgruppe, metoder og resultater vurderes, at være i meget høj grad opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at der arbejdes med faglige tilgange og metoder, som er hensigtsmæssige for målgruppen. Borgernes mål følges op og der dokumenteres løbende elektronisk. Idet visiterende kommuner kun har udarbejdet 141 handleplan på en enkelt borger kan det ikke vurderes om tilbuddet er i stand til at opfylde visiterende kommuners mål for den enkelte borger. Side 11 af 25

12 resultater for borgerne Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. 3 (i middel grad Ud fra samtaler med leder og 2 medarbejdere er det socialtilsynets vurdering, at der arbejdes med relevante faglige tilgange og metoder. Tilbuddet er stadig ret nyt og har i løbet af efteråret 2015 fået fyldt alle pladser. Der arbejdes derfor fortsat på, at implementere hensigtsmæssige måder, at udføre det pædagogiske arbejde på. Tilbuddet arbejder i øjeblikket på, at implementere et EKJ system at kende til brug for den daglige dokumentation. Jf. udsagn fra ledelse og medarbejdere samt ud fra fremsendt dokumentation ses, at der arbejdes med, at sætte mål for borgernes udvikling. Målene dokumenteres og følges op på således, at resultater kan dokumenteres. Ved besøget fik socialtilsynet mulighed for, at få indblik i benyttelsen af EKJ og de muligheder systemet rummer. Tilbuddet er omkring 2 år gammelt. Borgerne har ikke fået udarbejdet handleplaner af handlekommune. Medarbejdere fortæller, at kun en enkelt borger ud af 12 har en kommunal 141 handleplan. Enkelte borgere er først flyttet ind i efteråret Det er derfor en smule tidligt, at forvente markant positive resultater hos borgerne. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. Side 12 af 25

13 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Borgerne inddrages i eget liv og understøttes af personalet, når det drejer sig om beslutninger som vedrører den enkelte. Socialtilsynet oplever, at borgerne respekteres og anerkendes således, at hverdagen indeholder aktiviteter, som den enkelte borger profiterer af og har interesse for. Det vurderes derfor, at tilbuddet i høj grad lever op til at inddrage borgerne i eget liv og hverdagen i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Ved observation af samspillet mellem borgere og medarbejderes oplever socialtilsynet, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Jf. samtale med ledelse og medarbejdere informeres socialtilsynet om, at borgerne har indflydelse på egne ønsker og behov. De borgere socialtilsynet har talt med, fortæller ligeledes, at de har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og deres dagligdag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbudets borgere motiveres til at deltage i forskellige aktiviteter i nærmiljøet. Det kan eksempelvis være: svømning i nærliggende svømmehal, dagligvareindkøb, kirkegang, deltagelse i det aktive liv i landsbyen. Det forsøges ligeledes, at etablere kontakter i nærmiljøet. Borgerne ledsages eller vejledes ved besøg hos relevante sundhedspersoner. Tilbuddet har istandsat et rum i kælderen, som benyttes som sanse- og aktivitetsrum, hvor borgerne kan trække sig tilbage når de har behov for ro. Her kan der slappes af til stille musik, der kan trænes på terapibold, gives massage m.v. I kælderen er der ligeledes forskellige værksteder. Udenfor er der anlagt en sansehave med bålplads. Side 13 af 25

14 Det er tilbuddets oplevelse, at borgerne profiterer af at kunne benytte sanserum og kugledyne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, idet der er fokus på sansestimulering, som har til formål, at skabe indre ro. Aktiviteterne er gjort til en integreret del af tilbuddets dagligdag. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Ved observation og samtale med 2 af tilbuddets borgere er det socialtilsynets vurdering, at de trives i tilbuddet. Borgerne fortæller selv, at de er glade for at være tilknyttet tilbuddet. En enkelt er dog lidt kritisk i forhold til, at man ikke selv vælger hvem man kommer til at bo tæt sammen med, når man bor i botilbud. Jf. samtale med ledelse og medarbejdere informeres socialtilsynet om, at borgerne ledsages, støttes og vejledes ved behov i forbindelse med at benytte relevante sundhedsydelser. Ledelse og medarbejdere fortæller, at der arbejdes målrettet på, at sikre, at borgerne beskæftiger sig med ting, som øger den enkeltes livskvalitet. Der er i tilbuddet etableret en sansehave, hvor borgerne hygger sig sammen omkring lejrbål. Der er ligeledes fokus på sansestimulering i et dertil indrette sanserum. Her har borgerne mulighed for, at slappe af med eksempelvis massage og afslappende musik. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Magtanvendelse drøftes jævnligt. Kommunens jurist bistår med sparring ved tvivlsspørgsmål. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad forebygger magtanvendelser. Side 14 af 25

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad Både leder og medarbejdere har fokus på mindsteindgrebsprincippet. Der har ved tilsynsbesøget været foretaget en enkelt magtanvendelse indenfor den sidste måned. Der er stor fokus på Low Arousal, hvilket går ud på, at trappe konfliktsituationer ned i stedet for at gøre den større. På denne måde undgås unødvendig brug af magtanvendelse. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad Der er udarbejdet volds procedurer på borgerne samt en overordnet voldspoletik. Tilbuddets nye leder fortæller, at det vægtes, at tilbuddet bruger magtanvendelser som læring. Der forekommer dog sjældent magtanvendelser, idet medarbejderne arbejder målrettet på at trække sig i tide således at der ikke optrappes til konflikt med efterfølgende magtanvendelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet forebygger overgreb ved at gå i dialog med borgerne, samt ved at aktivere dem med målrettede aktiviteter, der har til formål, at skabe ro. Det vurderes, at tilbuddet i meget høj grad forebygger overgreb. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Ledelse og medarbejdere fortæller, at der arbejdes målrettet med at undgå overgreb i tilbuddet. Det gøres gennem dialog og aktiviteter, som stimulerer og beroliger borgerne. Desuden har man stor fokus på Low Arousal og på, at tage konflikter i opløbet så de ikke udvikler sig voldsomt. Medarbejderne fortæller ligeledes, at svære problematikker eller vanskeligheder drøftes med borgerne i "fredstid", så der er så lidt risiko for konflikt og overgreb som muligt. Ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at alle har kendskab til udarbejdede voldsprocedurer og relevante politikker på området. Side 15 af 25

16 medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Efter tilsynsbesøget er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ledes kompetent. Leder har relevant kompetencegivende uddannelse, diplomuddannelse og erfaring i ledelse. Medarbejderne er rekrutteret efter faglige og personlige kvalifikationer. Idet medarbejderne tilbydes relevant efteruddannelser sikres et højt fagligt niveau i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Ved tilsynsbesøget har leder været ansat en måneds tid. Det er socialtilsynets indtryk, at leder er i gang med at skabe sig et overblik over tilbuddet samt at gøre sig nogle tanker om hvordan tilbuddet skal se ud fremadrettet. Efter interview med både leder og medarbejdere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad har en faglig kompetent ledelse. Side 16 af 25

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad Ved tilsynsbesøget er leder netop tiltrådt sin stilling og har derfor kun haft kort tid til at lære tilbuddet at kende. Jf. information ved interview samt fremsendt dokumentation er leder uddannet ergoterapeut. Hun er ligeledes i gang med en diplomuddannelse i ledelse samt en arbejdsmiljøuddannelse. Derudover har leder løbende taget kurser, som har været relevante for de jobs hun har haft og de målgrupper hun har arbejdet. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Ved samtale med både leder og medarbejdere er det socialtilsynets vurdering, at der hos leder er relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Ledelse og medarbejdere har informeret om, at der er supervision af udefrakommende supervisor cirka hver 3. måned. Derudover har leder mulighed for ledelsesmæssig sparring med sin nærmeste leder og med andre af kommunens ledere på samme ledelsesmæssige niveau. Medarbejdere ytrer ønske om mulighed for supervision oftere end for nuværende. Der tales ligeledes om, at det kunne være hensigtsmæssigt at skifte supervisor. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Der er relevante kompetencer og erfaring hos både ledelse og medarbejdere. Tilbuddet har valgt, at rekruttere en fagligt blandet medarbejdergruppe, hvilket gør, at der er en bred vifte af viden til stede. Socialtilsynet finder denne rekruttering af faglige kompetencer relevant og fornuftigt. Der ses ikke større personalegennemstrømning eller sygefravær end på sammenlignelige arbejdspladser. Side 17 af 25

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 3 (i middel grad Jf. samtale ved besøget og fremsendt materiale fremgår det, at tilbuddet har medarbejdere med relevante kompetencer. Medarbejdergruppen består blandt andet af pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Man har fra opstarten vægtet, at ansætte uddannet personale. Medarbejderne er generelt erfarne inden for det specialiserede område og kan derfor bidrage med relevant viden. Leder har et ønske om, at have flere faggrupper tilknyttet tilbuddet. Siden tilbuddets opstart i foråret 2014 har der været udskiftning af 1 medarbejder, hvilket kan siges at være lavere end på sammenlignelige arbejdspladser. Der har været 3 ledere, hvilket derimod kan siges, at være højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Indikator bedømmes derfor at være i middel graf opfyldt. Tilsynet er ved besøget af leder og interviewede medarbejdere informeret om, at der siden tilbuddets opstart har været nogle sygemeldinger, som har haft sammenhæng med uhensigtsmæssig adfærd fra tilbuddets første leder. Udover dette er det ikke socialtilsynets vurdering, at der for nuværende er et større sygefravær end på sammenlignelige arbejdspladser. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Tilbuddet har siden opstarten vægtet at rekruttere uddannet personale. Det er fortrinsvis pædagoger, men der er også ansat social- og sundhedsassistenter. Den nye leder er uddannet ergoterapeut og det overvejes løbende om der er behov for andre faggrupper for at imødekomme målgruppens behov. Ved tilsynsbesøget er der relevante kompetencer i tilbuddet, som tilgodeser borgerne og mulighederne for udvikling. Side 18 af 25

19 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder de relevante kompetencer, der er nødvendige for at tilgodese målgruppens behov. I rekrutteringsprocessen er der lagt vægt på, at medarbejderne har haft relevante uddannelser og kompetencer. Kriteriet vurderes at være opfyldt i meget høj grad. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Med hensyn til rekrutteringen af medarbejdere er socialtilsynet tidligere informeret om, at der, pga. målgruppens kompleksiteter,lægges vægt på, at medarbejderne har erfaring og relevant faglig baggrund. Dette ses stadig at være gældende. Socialtilsynet bedømmer derfor indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. Tilsynet har, ved observation af samspillet mellem medarbejdere og borgere, oplevet, at der afspejles relevante kompetencer i det pædagogiske arbejde. Indikatoren bedømmes derfor til at være i meget høj grad opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,7 Overordnet set vurderes kommunale tilbud at være økonomisk bæredygtige, da de understøttes af den kommunale økonomi. Tilbuddets økonomi vurderes til at være gennemskuelig for socialtilsynet, men det vurderes ikke at være fuldt Et budget og regnskab over en periode på 3 år fra tilbuddet vil kunne fremme gennemsigtheden for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Side 19 af 25

20 gennemskueligt for de visiterende kommuner pga. manglende opdatering på Tilbudsportalen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kommunale tilbud skal ikke indsende regnskab til socialtilsynet, hvorfor vurderingen fremadrettet vil blive baseret på de indberettede nøgletal fra årsrapporten. Det er først lovpligtigt for kommunale tilbud at indberette nøgletallene, når tilbuddet er godkendt af socialtilsynet. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at den kommunale økonomi understøtter bæredygtigheden i de enkelte tilbud. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 5 (i meget høj grad Kommunale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Da der ikke foreligger en revideret årsrapport for tilbuddet bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget lav grad. Indikatoren bedømmes på baggrund af budget Det vurderes at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Socialtilsynet vurderer, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på kort og mellemlang sigt, da bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Det vurderes således, at der ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Indikatoren kan ikke gradueres i bedømmelsen for offentlige tilbud i forhold til planlagte investeringer, da der jf. regnskabsbekendtgørelsen ikke kan ske henlæggelser mv. i tilbuddets budget, Side 20 af 25

21 men i stedet bliver der givet anlægsbevillinger fra centralt hold i de offentlige tilbud, og investeringen afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Tilbuddet budgetterer med en omsætning med en samlede omsætning på kr , hvor dækningsgraden i budgettet er på 7,5 %. Dækningsgraden vurderes til at være på niveau med sammenlignelige tilbud i offentlig regi. På denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for at der kan opretholdes den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Kriteriet vurderes, at været i høj grad opfyldt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Tilbuddets budget afspejler, at der er mulighed for faglig udvikling af tilbuddets medarbejdere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de På trods af at det ikke har været mulig for socialtilsynet at afstemme de økonomiske nøgletal i forhold til årsregnskabet, så vægtes dette ikke tungt i vurderingen, da tilbuddet ikke er forpligtet til at indberette en årsrapport før tilbuddet er blevet re-godkendt. Side 21 af 25

22 visiterende kommuner Socialtilsynet har forsøgt at afstemme informationerne om budgettet på Tilbudsportalen, og i den forbindelse er det konstateret at nøgletallene De samlede direkte og indirekte omkostninger, der vedrører tilbuddet, Administration (materialer, varekøb, tjenesteydelser mv.) og Ejendoms- og kapitalomkostninger (vedligeholdelse/afskrivning m.v.) ikke stemmer overens med det godkendte budget. På bagrund af ovenstående vurderes det at tilbuddets økonomi i lav grad er gennemskueligt for de visiterende kommuner. Socialtilsynet er ikke umiddelbart blevet forholdt oplysninger og har modtaget de oplysninger, som socialtilsynet har efterspurgt, og på denne baggrund vurderes tilbuddets økonomi som værende gennemskueligt for socialtilsynet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikatoren bedømmes på baggrund af oplysninger fra Tilbudsportalen og forbrugsrapport for 2014 fra tilbuddet. Det har ikke været muligt for socialtilsynet at afstemme nøgletallene i forbindelse tilbuddets årsrapport, og derfor bedømmes indikatoren at være opfyldt i meget lav grad. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 De fysiske rammer har også tidligere fungeret som botilbud. De består af et hoved hus, som er indrettet med fælleslokaliteter som køkken-alrum, opholdsstue og et træningskøkken. Bygningen rummer ligeledes administration, som består af et mødelokale med tekøkken samt leders kontor. Der er fuld kælder, hvor man har etableret sanserum og flere værksteder. Side 22 af 25

23 Bagerst på matriklen er der en bygning, som skal rumme de borgere i tilbuddet, som bliver ind visiteret jf. 85. Udendørsarealerne består meget af græs og have. En sansehave med bålplads er etableret. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er egnede til formålet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilbuddet er opdelt i 2 afdelinger. En afdeling er beliggende i tilbuddets hoved hus. Det er her 107 borgere ind visiteres. I tilstødende bygninger bor tilbuddets 85 borgere. Alle borgere bor i lejligheder med et par værelser, bad, toilet og køkken. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad De borgere socialtilsynet har talt med har givet udtryk for, at trives i deres boliger. Det er ligeledes hvad tilsynet har observeret ved rundvindvisning. Indikator vurderes derfor at være i meget høj grad opfyldt. Tilbuddet er indrettet således, at alle borgere har egne lejligheder, som består af 2 værelser med tekøkken. Tilsynet har ved besøget set 2 lejligheder, hvoraf den ene var en del af 107 tilbuddet. Den anden var en del af 85 tilbuddet. Lejlighederne er forskellige på en sådan måde, at 107 borgere er en del af "hoved huset". 85 borgere er placeret i en bygning, som er beliggende på samme matrikel men med fysisk adskillelse fra de resterende borgere. Tilbuddets fysiske rammer imødekommer de 2 forskellige målgruppers behov og forskellighed. Indikator bedømmes derfor til at være i meget høj grad opfyldt. Indikator 14.c: De fysiske 5 (i meget De fysiske rammer afspejler, at det er borgernes hjem. Lejlighederne er indrettede efter borgernes Side 23 af 25

24 rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem høj grad egne ønsker og interesser. Indikatoren bedømmes derfor til at være i meget høj grad opfyldt. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 24 af 25

25 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 107. Afdeling: Botilbud Poulstruplund midlertidigt Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 3.404,00 midlertidigt ophold 4.578,00 Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Afdeling: Botilbud Poulstruplund - længerevarende Side 25 af 25

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere