Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 30

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bispehuset Østergade Hjørring Tlf.: Hjemmeside: 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) 18 til 85 år (udviklingshæmning, mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse, synsnedsættelse) Pladser i alt: 24 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Karin Øgaard Petersen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsynet har d. 14. og 15. juni 2016 gennemført driftsorienteret tilsyn på Bispehuset. Tilbuddet startede op i februar 2016 og er en sammenlægning af 5 tidligere kommunale tilbud, som har været beliggende forskellige steder i Hjørring kommune. Dette har derfor været det første gennemførte driftsorienterede tilsyn. Side 2 af 30

3 Der har ved besøget været fokus på hele kvalitetsmodellen og der har været afholdt interviews med leder, 6 medarbejdere og 6 beboere, som i samme forbindelse viste socialtilsynet deres lejligheder. Det vurderes, at tilbuddet udnytter beboernes potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der samarbejdes med beboernes dagtilbud op opstilles relevante mål for den enkelte. Tilbuddet sikrer, at beboerne støttes i kontakten til pårørende og den enkeltes færdigheder forsøges bibeholdt i det omfang det er muligt. Der arbejdes ud fra en målrettet pædagogisk indsats, som er relevant for målgruppen. Den pædagogiske indsats sikres blandt andet ved, at vægte ansættelse af uddannede og erfarne medarbejdere, som har kendskab til målgruppens behov og de relevante arbejdsmetoder. Tilbuddet har en leder, som alene har det ledelsesmæssige ansvar for de 3 etager. Der arbejdes på, at etablere temaog kursus dage, som skal skabe samhørighed for de medarbejdere der endnu ikke kender hinanden og for at skabe en ensrettet pædagogisk indsats. De fysiske rammer kræver tilvænning for beboerne, idet de alle kommer fra små nære botilbud, hvor medarbejderne hele tiden var i nærheden. Nu bor de i egne lejligheder, men det er socialtilsynets indtryk, at medarbejderne gør en stor indsats for at skabe tryghed for beboerne. Socialtilsynet vurderer på baggrund af besøget, at Bispehuset er et tilbud, som lever op til kvalitetsmodellens temaer og konkluderer på den baggrund at tilbuddet besidder den kvalitet der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Tilbuddet kan således opretholde sin godkendelse jf. Servicelovens 108. *Afgørelse: Godkendt Side 3 af 30

4 Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oplysningsskema Sygefraværsstatistik Liste over indskrevne borgere Liste over medarbejdere - faste og vikarer Eksempler på handleplaner/statusbeskrivelser Eksempler på VUM Ved rundvisning i tilbuddet var det muligt for socialtilsynet, at observere borgerne i de nye rammer sammen med medarbejderne. Der blev observeret en behagelig atmosfære og samtlige borgere gav udtryk for at være glade for de nye boliger. Ved tilsynsbesøget blev leder og 6 medarbejdere interviewet. Ved rundvisning blev der talt med 6 borgere, som viste tilsynet deres lejligheder. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 30

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger : Østergade 56, 9800 Hjørring (Anmeldt) : Østergade 56, 9800 Hjørring (Anmeldt) Karin Øgaard Petersen Almindelig længevarende Botilbud til voksne Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 30

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 30

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet samarbejder med beboernes dagtilbud. Der opstilles og understøttes realistiske mål for beboernes daglige beskæftigelse. Der er ligeledes mulighed for ADL træning i tilbuddet. Der bliver taget individuelle hensyn, således at aktiviteterne i både dagtilbud og i tilbuddet er tilpasset den enkelte beboers ønsker, behov og formåen. Hvis beboerne har behov for hjemmedage eller ønsker at gå på pension, er dette en mulighed, som flere i øvrigt har benyttet sig af. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet lever op til kriteriet om, at støtte beboerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. I bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet i samarbejde med den enkeltes dagtilbud sikrer, at beboerne får tilpassede arbejdsopgaver ud fra den enkeltes behov, ønsker og formåen. Side 7 af 30

8 uddannelse og beskæftigelse Ledelse og medarbejdere oplyser, at alle tilbuddets borgere er i beskæftigelse - på nær et par stykker. En er gået på pension og en anden kan ikke rummes i sit nuværende dagtilbud pga. fysisk handicap som bevirker, at vedkommende benytter en meget stor kørestol. Hvis borgerne har behov for yderligere hjemmedage/ senior-dage er dette muligt og planlægges individuelt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Jf. interviews med leder, medarbejdere samt fremsendt dokumentation vurderer socialtilsynet, at tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov for dagtilbud og det aftales med de respektive dagtilbud om beboeren kan frekventere det tilbud der ønskes. Der samarbejdes med de enkelte dagtilbud og sammen med beboeren planlægges hjemmedage og seniordage ligesom der dagligt bliver fulgt op på beboernes trivsel henset til deres arbejdsopgaver. Ved besøget oplyses tilsynet af leder og medarbejdere om, at alle tilbuddets beboere (på nær 2) er i dagtilbud. En enkelt beboer er gået på pension. En anden kan pga. sin fysik ikke rummes i sit dagtilbud. Beboerne har rullende hjemmedage/seniordage. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Tilbuddet sikrer, at beboerne i den udstrækning de ønsker og magter det har kontakt til pårørende og netværk - ligesom tilbuddet medvirker til at beboerne er en del af nærmiljøet. Tilbuddet støtter ligeledes beboerne i at færdes i nærområdet og er opmærksom på de udfordringer, det har givet beboerne at flytte til det Side 8 af 30

9 nye tilbud efter mange år i andre tilbud. Der er ligeledes opmærksomhed på, at beboernes sociale kompetencer og selvstændighed så vidt muligt udvikles. Der udarbejdes pædagogiske handleplaner, hvori der indgår sociale mål for den enkelte beboer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer at kriteriet "Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed" opfyldes. I vurderingen er der lagt vægt på, at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov og at der ud fra disse opstilles individuelle mål for beboernes sociale færdigheder. Tilbuddet vægter beboernes selvbestemmelse og alle aftaler laves på baggrund af beboernes ønsker, hvilket også gælder for socialt samvær med familie, venner og netværk. En del af beboerne har netværk på tværs af de oprindelige botilbud ligesom de færdes i lokalområdet. Medarbejderne støtter op om aktiviteter og samvær ud fra den enkelte beboers ønsker. Tilbuddet er beboernes hjem og derfor er familie, venner og netværk velkomne og kan til enhver tid komme på besøg. Side 9 af 30

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og formåen og der opstilles ud fra disse individuelle mål for beboernes sociale kompetencer og selvstændighed. Ledelse og medarbejdere har ved interviews givet udtryk for, at der har været stor opmærksomhed på, at beboerne har skullet flytte fra små enheder til det nye tilbud og at der i den forbindelse har været særlig opmærksomhed på, at beboernes sociale kompetencer og selvstændighed kunne ændres, når de samtidigt har skullet forholde sig til alt det nye. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Alle borgere skal igennem VUM i løbet af 2016, hvilket vil give medarbejderne et godt udgangspunkt for, i samarbejde med borgerne, at opstille realistiske mål ligesom det også giver mulighed for at evaluere herpå. Der manglede ved besøget at blive udredt nogle beboere. En del af beboerne kendte allerede hinanden ved indflytningen. Flere medarbejdere giver udtryk for, at der arbejdes på, at få beboerne til at opretholde de sociale relationer på tværs af tilbuddets 3 etager. For nogle beboere er det med alder og begyndende demens i mente ikke så overskueligt at mestre andet end det daglige arbejde og sammenkomster med familien. Leder og medarbejdere fortæller, at der tages udgangspunkt i beboernes egne ønsker og behov for samvær med familie og netværk. De støttes i kontakten til pårørende og andet netværk. Familie, venner og netværk er velkomne og kan til enhver tid komme på besøg. Nogle af beboerne fortæller, at de ofte får besøg af pårørende og for andre sker det sjældent. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Det fremgår af samtalen med lede r, at der er fokus på beboernes trivsel og at der er opmærksomhed på de udfordringer den enkelte borger har haft i forbindelse Side 10 af 30

11 med flytningen til tilbuddet. Der er ligeledes fokus på beboernes trivsel og på at skabe nogle rammer, som kan fremme tryghed og trivsel samtidigt med, at der forsøges en struktur, som gør dagligdagen overskuelig for den enkelte beboer. Der er ligeledes fokus på beboernes fysiske og mentale sundhed og det sikres, at beboerne får den nødvendige hjælp og støtte. Beboerne er selvbestemmende i forhold til eget liv og medbestemmende i forhold til fællesskabet. Der vil blive udarbejdet beredskabsplan for overgreb ligesom der er handleplaner ifm. magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppen. Alle tilbuddets borgere kommer til at gennemgå VUM i løbet af 2016 og på den baggrund vil der blive udarbejdet handleplaner og pædagogiske planer for den enkelte borger, hvilket vil være med til at sikre, at der opnås positive resultater for borgerne. Arbejdet er allerede i gang og en del borgere har nu fået udarbejdet handleplaner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Næsten alle medarbejdere har en pædagogisk uddannelse - dog med undtagelse af enkelte der dog har relevant erfaring indenfor området. De fleste medarbejdere har generelt erfaring inden for området og kendskab til den enkelte beboer. Tilbuddet arbejder med afsæt i neuropædagogik samt en annerkendende og strukturpædagogisk tilgang. Side 11 af 30

12 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. Leder og medarbejdere fortæller, at der er en proces i gang hvor der udarbejdes VUM på alle beboere. Disse danner baggrund for handleplaner og pædagogiske planer for den enkelte beboer. Der bliver dagligt dokumenteret i EKJ ligesom der afholdes ugentlige etagemøder og månedlige medarbejdermøder, hvor der sker fælles læring med henblik på udvikling af tilbuddet. Ved tilsynsbesøget blev socialtilsynet orienteret om, at der er en proces i gang og der vil blive udarbejdet VUM på alle beboere i løbet af Det vil være med til at sikre en præcisering af den enkelte beboeres kompetencer, udviklingspotentiale og specifikke vanskeligheder, således at der kan udarbejdes handleplaner, som kan danne grundlag for de pædagogiske planer. Disse kan dermed blive så klare og konkrete, som muligt og der vil ligeledes kunne evalueres på målene. Der dokumenteres dagligt i EKJ og denne dokumentation danner grundlag for arbejdet med beboernes individuelle delmål. Ledelse og medarbejdere fortæller, at der samarbejdes med relevante samarbejdspartnere for at understøtte, at målene for beboerne nås. Det kan være kommunale sagsbehandlere eller andre relevante fagpersoner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet arbejder ud fra en annerkendende og medinddragende tilgang, hvor det er vigtigt at den enkelte beboer er herre i eget liv. Der arbejdes i konteksten "Det hele menneske" og der er fokus på borgernes ressourcer og på at de inddrages og støttes så meget som muligt i beslutningerne omkring deres eget liv. Der er fokus på den enkelte beboers trivsel, ønsker og behov og medarbejderne støtter beboerne i at udvikle og vedligeholde færdigheder, således at de kan mestre eget liv længst muligt. Beboerne har selvbestemmelse over eget liv og medbestemmelse på livet i fællesskabet. Der afholdes Side 12 af 30

13 beboermøder, hvor det er muligt at komme med forslag til fællesskabet. Socialtilsynet vurderer derfor, at tilbuddet i høj grad lever op til kriteriet om, at understøtte beboernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Der er fokus på at inddrage beboerne på en annerkendende og respektfuld måde og med øje for den enkeltes ressourcer og styrker. Der tages udgangspunkt i "Det hele menneske" og der er ligeledes fokus på den enkeltes trivsel, ønsker og behov. Medarbejderne sikrer, at beboerne støttes i at udvikle og vedligeholde færdigheder, således at de kan mestre eget liv. Ved besøget havde socialtilsynet mulighed for, at observere samspillet mellem beboere og medarbejdere. Det blev oplevet at beboerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Beboerne bliver hørt i alle beslutninger, som omhandler dem selv. Tilbuddet finder det vigtigt, at det er beboernes behov, som er i centrum. Der arbejdes ud fra en annerkendende og jeg-støttende tilgang og der lyttes til den enkeltes specifikke behov. Nogle af beboerne har let ved at give udtryk for, hvad de vil eller har brug for, andre skal støttes på baggrund af det kendskab, der er til den enkeltes problematikker og udtryksmåder. Beboerne bestemmer selv over egen lejlighed og er medbestemmende ift. fællesarealerne. Der afholdes beboermøder, hvor ideer og ønsker kan drøftes ligesom det kan drøftes, hvis noget er svært i forhold til at bo i fællesskabet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Ledelse og medarbejdere har haft opmærksomhed på, at beboernes trivsel har kunnet falde i perioden efter flytningen, da de alle trives bedst i trygge, genkendelige og strukturerede rammer. Der har ligeledes været opmærksomhed på, at nogle beboere har kunnet have behov for at blive ledsaget til og fra deres lejligheder, idet de har skullet vænne sig til de nye omgivelser. Side 13 af 30

14 Borgerne har mulighed for at få støtte og hjælp i dagligdagen ligesom de kan blive ledsaget til f.eks. læge og tandlæge. De har ligeledes mulighed for at deltage i aktiviteter i nærområdet såvel som i tilbuddet. Der er fokus på beboernes fysiske og mentale sundhed og der gennemføres VUM på alle beboere i løbet af 2016, som skal være med til at præcisere den enkelte beboers behov, kompetencer samt specifikke problemstillinger, hvilket vil kunne medvirke til at sikre at den nødvendige hjælp og støtte. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad Beboerne er alle beskrevet til at profitere at kendte og trygge rammer. Det har været en stor opgave for ledelse og medarbejdere at sikre, at tilbuddet kan give mulighed for samme genkendelige struktur og tryghed som i de tidligere botilbud. Der arbejdes målrettet på, at beboerne skal blive trygge ved de nye rammer. Der bliver lagt vægt på at gøre bygningen så hjemlig som muligt og beboerne har deltaget i indretningen af egne lejligheder. Møbler i fællesrum er taget med fra de tidligere botilbud således, at møblementet er genkendeligt og trygt. Der bliver ligeledes lagt vægt på, at skabe nogle genkendelige strukturer for beboerne, så de kan føle sig trygge. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på 5 (i meget høj grad Medarbejdere fortæller, at enkelte beboere har behov for tid til at vænne sig til de nye fysiske rammer og at det kræver lidt ekstra fra medarbejdernes side, at få dem integreret det nye sted. Alle beboere har adgang til Hjørring Kommunes generelle sundhedsydelser. Medarbejderne er opmærksomme på den enkelte beboers sundhedsmæssige tilstand og trivsel og handler i samarbejde med beboeren på baggrund af denne viden. Når alle beboere i løbet af 2016 har gennemgået en VUM, forventes det, at tilbuddet kan præcisere den enkelte beboeres behov og specifikke vanskeligheder, således at en relevant indsats kan sikres. Hvis beboerne ønsker det/har behov tager medarbejderne kontakt til relevant sundhedsydelse ligesom de følger beboeren, hvis dette ønskes. Tilbuddet vægter, at beboerne støttes i at deltage i de aktiviteter, de ønsker og magter. Alle beboerne har mulighed for at deltage på lige fod med andre pensionister i de tilbud, der er i forhold Side 14 af 30

15 forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed til relevante sundhedsydelser i kommunen. Tilbuddet vægter ligeledes, at beboerne får tilbudt sund og nærende kost, som de selv kan deltage i tilberedningen af. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Der har ikke været magtanvendelser i beboernes tidligere tilbud og der har heller ikke været behov for at benytte magt efter indflytningen til de nye rammer. Medarbejderne arbejder ud fra en dialog baseret annerkendende tilgang. Alle medarbejdere har et indgående kendskab til beboerne, hvilket er med til at sikre at magtanvendelser ikke bliver nødvendige. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Af interview med leder og medarbejdere fremgår det, at der arbejdes ud fra en anerkendende og understøttende tilgang, hvor den enkelte beboers behov og ønsker er i centrum. Medarbejderne har et stort kendskab til de enkelte beboere, idet de har arbejdet i beboernes tidligere botilbud. Derfor er man også bekendt med de enkelte beboers grænser og udfordringer. Der har ikke været foretaget magtanvendelser. I forbindelse med opstart af tilbuddet har leder udtalt, at der ikke tidligere har været magtanvendelser i beboergrupperne. Der er faste procedurer i Hjørring Kommune ift. magtanvendelser og indberetning heraf. Disse er kendte af medarbejderne. Det forventes ikke, at beboerne fremadrettet vil ændre sig så meget, at der bliver behov for magtanvendelser. Medarbejderne arbejder konfliktnedtrappende og der har ikke været foretaget magtanvendelser siden tilbuddets opstart. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Leder og medarbejdere har et stort kendskab til tilbuddets beboere og det er ældre mennesker, som ikke tidligere har været udad reagerende. Medarbejderne arbejder ud fra et annerkendende perspektiv hvilket understøtter, at der ikke forekommer overgreb ligesom neuropædagogisk viden inddrages i det daglige arbejde med beboerne. Side 15 af 30

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Der er et stort kendskab til den enkelte beboer og ingen af de nuværende beboere har en udad reagerende adfærd. Medarbejderne arbejder ud fra et annerkendende perspektiv, hvilket understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet ligesom medarbejderne er opmærksomme på at skærme beboere, hvis det er nødvendigt. Der er et stort kendskab til tilbuddets beboere og der havde ved tilbuddets opstart kun været udarbejdet en handleplan i forhold til en enkelt borger, da målgruppen generelt ikke er udad reagerende. Beboerne er i stand til at give udtryk for egne behov langt hen af vejen. Tilgangen til beboerne betyder, at det er beboeren der er i centrum og der lyttes til den enkelte. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Tilbuddet har en faglig kompetent leder, som tidligere har været leder for fire af de nu sammenlagte tilbud. Leder har erfaring indenfor området og har godt kendskab til både beboere og medarbejdere. Leder har opmærksomhed på at sikre medarbejdernes faglige udvikling og støtte medarbejderne i sammenlægningsprocessen. Medarbejderne modtager ekstern supervision ligesom der blive afholdt jævnlige team- og personalemøder, hvor fagligheden drøftes og udvikles. Her er der ligeledes mulighed for kollegial supervision. Tilbuddets daglige drift varetages kompetent ud fra en vurdering af at Side 16 af 30

17 beboerne i forhold til deres behov, kan komme i kontakt med medarbejdere med relevante kompetencer. Der er opmærksomhed på at udvikle relevant dokumentationspraksis, således at den enkelte beboers udvikling sikres bedst muligt. Det forventes, at medarbejder gennemstrømingen og sygefraværet ikke vil komme til at være højere end på sammenlignelige arbejdspladser, dog er ledelsen opmærksom på, at der i sammenlægningsprocessen kan forekomme udskiftninger i medarbejdergruppen grundet de ændrede arbejdsforhold. Tilbuddet har ved socialtilsynets besøg været i drift i et halvt år. I denne periode har der ikke været hverken øget personalegennemstrømning eller sygefravær. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Leder har relevant socialfaglig uddannelse suppleret med relevante kurser og efteruddannelse. Leder har derforuden erfaring med målgruppen og kendskab til tilbuddets medarbejdere og beboere. Leder har fokus på at sikre medarbejdernes faglige udvikling og der planlægges kommende temadage omhandlende relevante emner. Leder er ligeledes opmærksom på at sikre god dokumentationspraksis i tilbuddet. Medarbejderne modtager ekstern supervision ligesom der bliver afholdt team- og personalemøder, hvor faglig sparring og fælleslæring vil kunne finde sted. Leder deltager i ledernetværk og har påbegyndt diplom uddannelse i forandringsledelse i efteråret Side 17 af 30

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad Leder er uddannet pædagog med relevante efteruddannelser/kurser og er startet på en diplomuddannelse i forandringsledelse efteråret Leder har års erfaring som leder af 4 af beboernes tidligere botilbud og har derforuden bestridt andre ledelsesmæssige opgaver i kommunalt regi. Leder har derfor et stort kendskab til både kommende beboere og medarbejdere. Leder har i efteråret 2015 afviklet temadage for tilbuddets medarbejdere samt afholdt MUS for bl.a. af afklare forventninger og ønsker til arbejdet i det nye tilbud. Der har i første halvdel af 2016 været afholdt 2 supervisionsdage, hvilket medarbejderne giver udtryk for at kunne profitere af. Der afholdes jævnligt etage-møder og fælles personalemøder, hvor det er muligt at udøve faglig sparring og hvor fælleslæring vil finde sted. Leder deltager i ledernetværk og er påbegyndt en diplomuddannelse i forandringsledelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne besidder de for målgruppen relevante kompetencer og har generelt stor erfaring indenfor området. Medarbejderne har desuden stort kendskab til den enkelte beboer, idet de har været ansat i de tidligere botilbud, hvilket medvirker til at sikre, at beboerne får den nødvendige omsorg, støtte og behandling. Personalegennemstrømningen har ikke været på højere niveau end i sammenlignelige tilbud. De fleste medarbejdere har samtidigt været ansat i flere år i borgernes tidligere tilbud. Det forventes at sygefraværet ligeledes fremover vil være lavt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Side 18 af 30

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad De fleste medarbejdere er uddannede pædagoger og har tidligere været ansat i beboernes tidligere tilbud, så de har et godt kendskab til den enkelte beboers behov og formåen. Medarbejderne har generelt stor erfaring i arbejdet med målgruppen og har desuden deltaget i relevante kurser henset til målgruppens behov. Der er ufaglært morgenpersonale, men disse har også lang erfaring med borgerne. Der er 2 medarbejdere tilstede på hver etage i dagtimerne, således at beboerne kan komme i kontakt med disse. Om natten er der en nattevagt, som dækker alle etager. Leder har ved tidligere tilsynsbesøg oplyst, at der i de tidligere botilbud har været en lav personalegennemstrømning og at dette forventes fortsat. Leder er opmærksom på, at der i de første par år efter opstart godt kan finde en udskiftning sted, da det måske vil være svært for enkelte medarbejdere at skulle arbejde i de nye rammer. Medarbejderne har været vant til at arbejde alene i små enheder og nu skal der opbygges en ny kultur, hvor de både skal arbejde sammen med kolleger og hvor leder også er dagligt tilstede. Ved seneste tilsynsbesøg er personalegennemstrømningen ikke på højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. Leder har ved tidligere tilsynsbesøg oplyst, at medarbejdergruppen inden sammenlægningen har haft et lavt sygefravær. Ved seneste tilsynsbesøg er sygefraværet blandt medarbejderne ikke på højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet besidder relevante kompetencer i medarbejdergruppen i forhold til målgruppens behov og relevante metoder. Side 19 af 30

20 De fleste medarbejdere er uddannede indenfor det socialfaglige felt og har suppleret deres uddannelser med relevante kurser. De har desuden stort kendskab til borgerne, da de har været ansat i de botilbud borgerne kommer fra. Tilbuddet vægter en annerkendende og ligeværdig dialog, hvor respekten for det enkelte menneske og dets selvbestemmelse er prioriteret og hvor relevant faglig viden bruges til, at vælge relevante metoder i forhold til den enkelte borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Medarbejderne har primært en længerevarende socialfaglig uddannelse suppleret med relevante kurser. De fleste medarbejdere har erfaring med målgruppen og har desuden været ansat i de botilbud beboerne kommer fra. De har derfor stort kendskab til den enkelte og dennes specifikke behov. Der lægges vægt på en annerkendende og ligeværdig dialog, hvor respekten for det enkelte menneske og dets selvbestemmelse er i højsæde. Leder har opmærksomhed på vigtigheden af, at medarbejderne skal danne fælles kultur og udvikle relevante kompetencer og metoder i forhold til at beboerne nu bor i et tilbud, som er meget forskelligt fra de tilbud de kom fra. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Medarbejderne er primært uddannede pædagoger med lang erfaring inden for området. De fleste medarbejdere har være ansat i de botilbud, borgerne kommer fra og har derfor stort kendskab til den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer at medarbejderne har relevant opdateret viden og erfaring med målgruppen. Medarbejdernes kompetencer er desuden udvidet med kurser i systemisk tænkning samt kurser i oligefreni og demens. Der har været afholdt mødedage, hvor tilbuddets metoder er drøftet. Leder oplyser ved besøget, at det vægtes at ansætte uddannet personale. Ved tilsynsbesøget er det socialtilsynets indtryk, at medarbejderne har stort kendskab til den enkelte borger. Der er blevet observeret en dialog og omgangstone blandt medarbejdere og Side 20 af 30

21 borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse beboere som afspejler medarbejdernes forståelse og relevante kompetencer i arbejdet med målgruppen. Leder har tidligere givet udtryk for, at medarbejderne er gode til at bruge deres faglighed i arbejdet med beboerne og at det sker ud fra en ligeværdig og annerkendende tilgang. Dette understøttes af socialtilsynets observationer og interviews. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3 Tilbuddet vurderes af socialtilsynet til at være økonomisk bæredygtigt. Det vægtes i den samlede vurdering, at kommunale tilbud fuldstændig understøttes af den kommunale økonomi, og at socialtilsynet derfor på det overordnede plan vurderer kommunale tilbud til at være økonomisk bæredygtige. Tilbuddets økonomi vurderes at være så gennemskueligt for socialtilsynet og de visiterende kommuner som muligt i forhold til at tilbuddet er kommunalt, og derfor ikke er forpligtede til at indsende regnskab til socialtilsynet. Tilbuddet skal være opmærksom på de i lovgivningen angivet frister vedr. økonomi. Budgetter skal således indberettes senest d. 1. oktober via Tilbudsportalen for kommende kalenderår, mens den særlige indberetning (årsrapporten på Tilbudsportalen) skal indsendes til socialtilsynet senest d. 1. maj efter kalenderårets afslutning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kommunale tilbud er ifølge lovgivningen ikke forpligtede til at indsende årsregnskaber til socialtilsynet, og derfor vil vurderingen af tilbuddets økonomi fremadrettet blive baseret på de indberettede nøgletal på Tilbudsportalen vedr. årsrapporten. Da tilbuddet ikke er forpligtede til at indsende et reviderede regnskab vægtes bedømmelse i indikator 11.a derfor heller ikke tungt i den samlede vurdering. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at der er en kommunal økonomi, der understøtter bæredygtigheden. Side 21 af 30

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 5 (i meget høj grad Kommunale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. lov om socialtilsyn 17 og 18. Da der ikke foreligger en revideret årsrapport for tilbuddet, og da indikatoren skal bedømmes rent objektiv, så bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget lav grad. Indikatoren bedømmes på baggrund af seneste godkendte budget. Det er socialtilsynets vurdering, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets økonomiske bæredygtighed på kort og mellemlang sigt, da bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Det vurderes derfor, at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Det vurderes således, at der ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. I tilbuddets budget budgetteres der med en 2016 på Tilbudsportalen senest d. 1. maj Da indikatoren skal bedømmes rent objektiv, så bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget lav grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Samlet set forventer socialtilsynet en tilfredsstillende kvalitet set i forhold til prisen. Tilbuddet forventes, at være i stand til at generere den for nødne likviditet til at sikre et stabilt niveau i kvaliteten. Side 22 af 30

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes ud fra det modtagne budget. Det er socialtilsynets umiddelbare vurdering, at tilbuddet vil kunne levere et tilfredsstillende produkt inden for den afsatte budgetramme. Det skal understreges, at det er et nystartet tilbud, som alt andet lige vil møde overraskelser. Tilbuddet har i budgettet afsat kr til kompetenceudvikling af medarbejdergruppen svarende til 0,7 % af omsætningen og kr pr. fast personale. Beløbet vurderes af socialtilsynet for tilfredsstillende. Den budgetterede normering i budgettet er 0,7 fast personale pr. beboer, mens der er afsat det der svarer til ca. 13 % af fast personale til vikarer, hvilket burde give mulighed for fornuftig vikardækning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddets gennemskuelighed over for de visiterende kommuner kan i høj grad måles på de tilgængelige data på Tilbudsportalen. Som det fremgår af indikator 13.a er ny godkendte tilbud først forpligtede til at indberette årsrapport på Tilbudsportalen året efter de er blevet godkendt, og på denne baggrund vægtes bedømmelsen i indikator 13.a ikke tungt i den samlede vurdering. Socialtilsynet er ikke umiddelbart blevet forholdt oplysninger og har modtaget de oplysninger, som socialtilsynet har efterspurgt. På baggrund af ovenstående vurderes tilbuddets økonomi som værende så gennemskueligt som muligt i relation til at tilbuddet er kommunalt og ny godkendt. Side 23 af 30

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Tilbud er først forpligtede til at indberette årsrapport på Tilbudsportalen året efter det er blevet godkendt. Da tilbuddet først er blevet godkendt i 2016 er tilbuddet dermed først forpligtede til at indberette årsrapport 2016 på Tilbudsportalen senest d. 1. maj Da indikatoren skal bedømmes rent objektiv, så bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget lav grad. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Det vurderes, at tilbuddets indretning og faciliteter opfylder målgruppens behov ligesom beboernes ret til privatliv vil blive tilgodeset. Tilbuddets indretning giver ligeledes mulighed for socialt samvær og aktiviteter. Bygningen er nyindrettet og der er taget højde for at svagtseende og kørestolsbrugere kan færdes i huset. Dog er det ikke muligt for to kørestole at passere hinanden på gangene foran lejlighederne. Der er opmærksomhed på vigtigheden af, at hver etage har sine kendetegn, således at beboerne lettere kan finde rundt i boligområdet. Der er ligeledes opmærksomhed på, at beboerne kan få brug for hjælp til at færdes både i og udenfor tilbuddet og at medarbejderne skal være opmærksomme på den enkelte beboers specifikke behov og trivsel i forhold til de nye omgivelser. Beboerne har selv bestemt indretningen af egne lejligheder ligesom de har været medbestemmende ift. fællesarealerne. Tilbuddet er centralt placeret og giver gode muligheder Side 24 af 30

25 for at bruge nærområdet lige som der er kort vej til offentlig transport. Det skal dog tilføjes, at flere beboere har behov for tid til at vænne sig til at bo i egne lejligheder, som er meget anderledes end de tidligere fysiske rammer. Det er socialtilsynets oplevelse, at medarbejderne arbejder målrettet på, at gøre beboerne trygge i de nye rammer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skaber nogle rammer for beboerne, som støtter deres udvikling og trivsel. Der er opmærksomhed på, at det i opstarten har været svært for enkelte af beboerne at finde sig tilrette i de nye og omfangsrige omgivelser. Der har i opstarten været opmærksomhed på at skabe genkendelighed og pejlemærker, således at beboerne kan finde rundt i huset. Der har ligeledes været opmærksomhed på at sikre, at borgerne får den tilstrækkelige hjælp til at færdes i huset og i nærområdet. Beboerne har selv bestemt indretning af egne lejligheder ligesom de har haft medindflydelse på fællesarealerne. Der er ved indretningen af huset taget hensyn til at lys og pladsforhold som tilgodeser beboernes særlige behov. Side 25 af 30

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Beboerne har boet i samme botilbud gennem mange år og har været rigtigt glade for at bo der. De har profiteret af små og kendte rammer ligesom de har kunnet færdes i nærområdet. Det er ikke muligt at skabe samme nære rammer i det nye tilbud og derfor forsøger medarbejdere og beboere, at finde andre måder at gøre tilbuddet hjemligt og hyggeligt på. Dette sker bl.a. ved, at beboerne bor på etage dels med de beboere de hidtil har boet sammen med - dels med beboere fra det botilbud, de har haft mest med at gøre. Der er ligeledes opmærksomhed på, at hjælpe beboerne så meget som muligt i forhold til at færdes i huset og at de er med til at sætte deres præg på beboelsen. Møblement fra tidligere tilbuds fællesarealer er medbragt til de nye fællesarealer således, at de nye rammer virker så hjemmevante og kendte som muligt. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad Interviewede borgere fortæller, at de trives i de nye rammer. Medarbejdere fortæller, at der er enkelte borgere, som har brug for tilvænning for at føle sig trygge ved det nye. Ved indretningen af tilbuddet er der taget højde for, at lysforholdene skal tilgodese svagtseende ligesom fælleskøkkenet er med hæve-sænke bord, således at kørestolsbrugere kan være med til madlavningen. Lejlighederne er store og rummelige og der er plads til hjælpemidler, hvis dette er eller bliver påkrævet. Beboerne har mulighed for at opholde sig i fællesrum på hver etage ligesom de kan vælge at trække sig tilbage i egen lejlighed efter behov. Beboerne i nederste etage har udgang til lille have/grønt område. Der er en åben plads i gadeniveau, som kan indrettes til grønt område og hvor det vil være muligt at skærme fra øvrig trafik i området. Tilbuddet er beliggende centralt i byen og med gåafstand til indkøb og aktiviteter ligesom der er kort afstand til offentlig transport. Beboerne har deltaget i indretning af både egne lejligheder og fællesarealer, hvilket afspejles ved, at de er individuelle og indrettet efter den enkelte borgeres ønsker og interesser. De interviewede borgere har givet udtryk for, at have deltaget i indretning og indkøb af nye møbler i forbindelse med flytningen. Side 26 af 30

27 Side 27 af 30

28 Side 28 af 30

29 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 108. Afdeling: Almindelig længevarende Botilbud til voksne Error: Subreport could not be shown. Takster Tilbudstype: 108. Afdeling: Almindelig længevarende Botilbud til voksne Side 29 af 30

30 Error: Subreport could not be shown. Tilbudstype: 108. Afdeling: Almindelig længevarende Botilbud til voksne Error: Subreport could not be shown. Side 30 af 30

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 14-12-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 04-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse AKTUEL TILSYNSRAPPORT i Konklusionen på tilsynet Denne tilsynsrapport omhandler et driftsorienteret tilsynsbesøg på Ungekollegiet den 19. maj 2016. Ungekollegiet er et kommunalt tilbud godkendt efter Servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere