Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 29

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Botilbud Handicap Hammel Eriksminde 21-37, Hammel 8450 Hammel Tlf.: Hjemmeside: 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) Pladser i alt: 20 ABL 105, stk. 1 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Susanne Qvist (Socialtilsyn Midt) Side 2 af 29

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: Botilbud Handicap Hammel støtter borgerne i de interesser og ressourcer de har i forhold beskæftigelse og uddannelse. Der arbejdes grundlæggende med den enkelte borgers trivsel og udvikling i forhold til dagtilbud. Tilbuddet støtter borgernes selvstændighed og relationer i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov og de understøtter borgernes kontakt til familien og netværk. Tilbuddet arbejder med en målgruppe der har en bred sammensætning. De faglige tilgange og metoder der benyttes, tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Tilbuddet understøtter borgerens medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet bidrager til borgernes fysiske og mentale sundhed. Der arbejdes med en anerkendende tilgang og der er en anerkendende omgangstone, som understøtter udviklingen af den enkelte borger. Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 29

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Straffeattest, CV og uddannelsesbevis på Tage Johnsen Handleplaner og pæd. planer på tre borgere APV 2013 Politik for kursus og kompetenceudvikling Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende sociale tilbud Spørgeskema ifh. tilfredshedsundersøgelser Liste over indskrevne borgere Opgørelse over faggrupper Opgørelser over episoder ifh. vold og trusler Opgørelse over fratrådte og nyansatte medarbejdere Fraværs opgørelse Trivsesmåling Tilsynet besigtigede alle tilbuddets afdelinger og udearealer. Fik fremvist tre lejligheder samt borgernes fællesarealer. Tilsynet havde interview med de to afdelingsledere på tilbuddet, tre medarbejdere en fra hver afdeling samt tre hold pårørende. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 4 af 29

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Hanne Albinus Susanne Qvist Afdelinger Eriksminde 23 Eriksminde 25 Eriksminde 21 Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Kvalitetsmodellens syv temaer er gennemgået. Side 5 af 29

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 29

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Det er samlet set vurderingen, at botilbud Hammel støtter borgerne i de interesser og ressourcer de har i forhold beskæftigelse og uddannelse. De borgere der har behov for det, tilbydes aktivitetstilbud i botilbuddet i dagtimerne, alt efter deres funktionsniveau. Det vurderes, at der tages individuelle hensyn til hver enkelt borger, for at finde det bedste tilbud. Der arbejdes grundlæggende med den enkelte borgers trivsel og udvikling i forhold til dagtilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der tages hensyn til hver enkelt borgers helt specielle behov for aktiviteter i dagtimerne. Side 7 af 29

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Det vurderes at der i meget opstilles mål for hver enkelt borgers beskæftigelse. I de handleplaner tilsynet har modtaget indgår emnet beskæftigelse/skole i personbeskrivelsen. Ledelsen oplyser, at et af principperne på tilbuddet er, at alle kan lære noget og der vil altid være et læringspotentiale til stede. Tilbuddet har udarbejdet et spørgeskema/tilfredshedsundersøgelse som borgerne i samarbejde med personale udfylder hver år. I dette skema indgår emnet arbejde, hvor der f.eks. spørges til om borgeren er glad for sit arbejde. Det vurderes, at alle borgere i meget er i en eller anden form for beskæftigelse. Der er forskellige muligheder for beskæftigelse og dagtilbud som imødekommer den enkelte borgers behov. Enkelte borgere har et helhedstilbud, som tilgodeser et aktivitetstilbud på botilbuddet. For de borgere der er i aktivitetstilbud i botilbuddet er det døgnpersonalet der varetager opgaven. I Favrskov kommune er der mulighed for at modtage et dagtilbud efter det fyldet 65 år der tages individuelle hensyn i forhold til ønsker og behov. Tilbuddet arbejder med mest muligt i eget liv hvilket gør sig gældende i forhold til beskæftigelse, da der findes individuelle løsninger. Ledelsen oplyser, at der er forståelse fra kommunernes side i forhold til ressourcefordeling, således at der kan tilføres ekstra ressourcer, når der er behov for det, men at ressourcerne løbende justeres, så det stemmer overens med det faktiske behov. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Det er samlet set vurderingen, at tilbuddet støtter borgernes selvstændighed og relationer i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. Der Side 8 af 29

9 arbejdes målrettet med at borgerne bliver selvstændighed igennem projekt mest muligt i eget liv. Tilbuddet understøtter borgernes kontakt til familien og netværk. Flere af borgerne har ikke behov for relationer til andre end deres familie og personalet på botilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetence og selvstændighed igennem en individuel tilgang og arbejde med mest muligt i eget liv. Borgerne etablerer sociale relationer og fællesskaber ud fra deres individuelle behov, ønsker og ressourcer. Tilbuddet støtter og hjælper borgerne i kontakten til familie og netværk, som altid er velkomne i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i Det er tilsynets vurdering at der i meget arbejdes med borgerens sociale kompetencer og selvstændighed i det omgang det er muligt for den enkelte borger. Tilsynet har modtaget tre handleplaner, hvor der i personbeskrivelsen indgår emnet sociale relationer. Det er ikke nødvendigvis alle borgere, der har konkrete delmål i forhold til at udvikle sociale kompetencer, men der arbejdes konkret med at skabe gode relationer til borgerne. Ledelsen oplyser, at de har særligt fokus på Mest muligt i eget liv som handler om at gøre borgerne selvstændige og mestre eget liv. Nogle af borgerne har store vanskeligheder med at være sammen med andre mennesker, så det er ikke hos alle borgere sociale kompetencer har særligt fokus. Der tages individuelle hensyn, i forhold til at nogle borgere kan være passive i kontakte med øvrige borgere f.eks. kan borgerne være en del af fællesskabet uden selv at være aktive. Medarbejderne fortæller at nogle af borgerne er sammen med mange mennesker, når de er i beskæftigelse, så der er behov for at kunne trække sig, når de kommer tilbage til botilbuddet. Det vurderes at borgerne i meget indgår i sociale relationer og fællesskab og netværk i det Side 9 af 29

10 sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse omgivende samfund. Det oplyses at de fleste borgere der bor på tilbuddet ikke har ressourcer til at deltage aktivt i netværk i det omgivende samfund. Medarbejderne oplyser at nogle af borgerne kommer i klub og svømmeklub i følgeskab med personale. Nogle af borgerne kommer i biografen og deltager i internt aftenskolehold kunstmaling. Det vurderes at borgerne i meget har kontakt til familie og netværk ud fra deres ønsker og behov. Såvel ledelse som medarbejdere oplyser, at tilbuddet har et godt samarbejde med pårørende til borgerne. Nogle enkelte borgere har ikke pårørende. De pårørende er velkommen i tilbuddet og de opfattes som vigtige aktører i borgernes liv og nogle af de pårørende deltager i statusmøderne. De pårørende som tilsynets talte med fortæller, at de altid er velkomne og de er blevet meget godt modtaget på stedet. Der er et godt samarbejde med personalet og der er en god dialog. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Tilbuddet arbejder med en målgruppe der har en bred sammensætning. De faglige tilgange og metoder der benyttes, tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Resultaterne af indsatsen beskrives i statusrapporterne til den anbringende kommune. Det vurderes, at tilbuddet understøtter borgerens medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Der arbejdes med et spørgeskema/tilfredshedsundersøgelse og mest muligt i eget liv som understøtter borgernes indflydelse på eget liv. Side 10 af 29

11 Det er tilsynets vurdering at tilbuddet bidrager til borgernes fysiske og mentale sundhed. Der arbejdes med en anerkendende tilgang og der er en anerkendende omgangstone, som understøtter udviklingen af den enkelte borger. Borgerne tilses af sundhedssystemet efter behov. Tilsynet vurderer at tilbuddet anvender faglige tilgange, som forebygger anvendelse af magtanvendelse. Tilbuddets personale er opdateret på lovgivningen og registrering af magtanvendelser. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet forebygger vold og trusler. Der er udarbejdet procedure for personalets håndtering af vold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet arbejder med en målgruppe der har en bred sammensætning. De faglige tilgange og metoder der benyttes tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Resultaterne af indsatsen beskrives i statusrapporterne til den anbringende kommune. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning Det er tilsynets vurdering at Botilbuddet i meget anvender metoder der er relevante for målgruppen. Det vurderes at botilbuddet har en relativ bred målgruppe, der kræver en individuel tilgang til hver enkelt borger. Det vurderes, at såvel ledelse som medarbejdere omsætter de metodiske tilgange i det pædagogiske arbejde, men det er et stor udfordring for personalet at Side 11 af 29

12 og målgruppe rumme den brede målgruppe. Ledelsen oplyser, at målgruppen på alle tre afdelinger er mennesker med nedsat psykisk funktionsevne. Der arbejdes ikke med en konkret målgruppe og det oplyses at målgruppen er bredt sammensat med en stor spændvidde. Fra Multihandicappede borgere til borgere der har børn og børnebørn, borger med svær autisme, Down synkrom og andre tillægsdiagnoser. Kendetegnende for brugergruppen er, at de alle har behov for særlig støtte i deres liv. Der tages et individuelt hensyn til hver enkelt borger i tilbuddet som tilgodeser de individuelle behov. De faglige tilgange og metoderne der anvendes er tilrettelagt efter et individuelt behov. En særlig tilgang med udgangspunkt i mest muligt i eget liv er grundtanken i tilgangen. Ideen er at borgerne ikke skal passe ind i systemet, men systemet skal tilpasses den enkelte borger. Det oplyses, at de faglige tilgange og metoder tager udgangspunkt i: Neuropædagogik, relationens betydning, totalkommunikation, anerkendende tilgang, videoanalyse, mest muligligt i eget liv, Marte Meo og kontakt-ø. Medarbejderne oplyser: Hus 21: Meget bred målgruppe, hvor der bl.a. er en borger, der skal skærmes som har opmærksomhedsforstyrrelse, en døv blind borger, en med spastisk lammelse og en borger med demens som har børn og børnebørn. Personalet oplyser, at det kræver, at de bliver opdateret på ny viden. Fagligt bliver personalet klædt på igennem fagligt forum i organisationen. Total kommunikation billeder, konkreter, kropssprog, neutrale udtryk fra personalet eller benytter fagter. De sørger for at klæde hinanden på for at give viden og erfaringer videre. Personalet benytter ligeledes hinanden som sparring. Alle pædagoger har neuropædagogiks grundkurser. Der er flere af personalet der kan udarbejde neuropædagogiks udredning. Marte Meo metoder er blevet introdukseret fra Ålborg skolen. Hus 23: Der tages hånd om de pædagogiske problemer der opstår i det daglige arbejde. Side 12 af 29

13 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Brugergruppen har ændret sig en del indenfor de sidste år den er blevet mere forskelligartet. Afdelingen skal f.eks. rumme borger med demens, en borger med udviklingshæmning og autisme. En borger med verbalsprog og to borgere med medfødte hjerneskader. Borgernes svingende funktionsevne medfører, at de skal have fysisk hjælp til eksempelvis badning, påklædning mm. Alle borgere har neuropædagogisk udredning, som viser deres udviklingstrin, hvad kan de lære og hvad kan de ikke lære. Der arbejdes med Marte Meo. Hus 25: Beboergruppen er sammensat i aldersgruppe fra år med en del plejeopgaver. Der bor f.eks. en borger med autisme, en borger der får sonde, med udfordrende adfærd og meget sygepleje. Tre borgere med spastiske lammelse på meget lavt funktionsniveauniveau. En borger der har særlige taktile vanskeligheder som der skal tages særligt hensyn til. Der bor fire borgere der har epilepsi som ofte har kramper. En enkelt borger er skærmet fra de øvrige beboere i egen lejlighed. Afdelingen får bl.a. vejledning og evaluering af medicin fra neurolog. Der arbejdes med at kommunikere med borgerne på deres præmisser med kropssprog, nærvær og omsorg. De pårørende oplyser, at der arbejdes med at sætte mål for arbejdet med borgerne og de involveres i forbindelse med statusmøder. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i meget dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for beboerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Tilsynet har modtaget tre handleplaner og det vurderes at tilbuddet opstiller mål for borgerne. I statusbeskrivelsen indgår emnerne: evaluering af langsigede udviklingsområder, evaluering af kortsigtede udviklingsområder, evaluering af indsatsområder samt forslag til kommende delmål. I alle tre handleplaner er der fyldestgørende beskrivelser af emnerne. Tilbuddet arbejder med at bruge Bosted til at dokumentere delmål i det daglige arbejde. Der afholdes handleplansmøder en gang om året, hvor der evalueres på mål og delmål. Side 13 af 29

14 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i Det vurderes at tilbuddet i dokumenterer resultater i forhold til opfyldelse af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Det fremgår i statusplanerne hvilke resultater der er opnået. I de tre handleplaner som tilsynet har modtaget indgår emnet evaluering af sidste års 141 handleplan. Alle borgere har handleplaner. Det sker at der ikke udarbejdes en ny hvert år, således det fortsat er den gamle der gælder. Der er udarbejdet en vejledning til medarbejderne vedr. udarbejdelse af handleplaner og statusrapporter som der tages udgangspunkt i. Der er udarbejdet spørgeskema tilfredshedsundersøgelse, som de borgere der har ressourcer til det, er med til at udfylde. For de borgere der ikke har mulighed for at udfylde skemaet, udfylder personalet det i forhold til de observationer de gør i dagligdagen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgerens medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Der arbejdes med et spørgeskema/tilfredshedsundersøgelse og mest muligt i eget liv som understøtter borgernes indflydelse på eget liv. Side 14 af 29

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det vurderes, at borgerne i meget bliver hørt, respekteret og anerkendt igennem det daglige arbejde og det afspejler sig i den skriftlige dokumentation. Tilbuddet har udarbejdet et spørgeskema/tilfredshedsundersøgelse som udfyldes hver år ved status. Borgeren får individuel støtte og hjælp, ud fra deres ressourcer, til at udfylde skemaet. Ved de borgere der ikke har mulighed for at deltage, observerer personalet borgeren. Tilbuddet har f.eks. modtaget et pengebeløb fra Sct. Georg kilderne, hvor borgerne har fået medindflydelse på hvad pengene skulle bruges til. Det vurderes, at borgerne i meget har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Det vurderes, at borgerne ud fra deres ressourcer har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv. Spørgeskema/tilfredshedsundersøgelse indeholder punkter, som vedrører den enkelte borgers ønsker og behov. Der arbejdes med mest muligt i eget liv som understøtter borgernes indflydelse på hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet har ikke etableret et brugerråd, da det ikke er relevant for brugergruppen. Der er etableret et fælles pårørende råd på organisations niveau i Favrskov Kommune. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet bidrager i meget til borgerens fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der arbejdes med anerkendende tilgang og der er en anerkendende omgangstone, som understøtter udviklingen af den enkelte borger. Borgerne tilses af sundhedssystemet efter behov. Side 15 af 29

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Det er tilsynets vurdering, at borgerne i meget høj trives i tilbuddet. Tilsynet havde samtale med to borgere som begge giver udtryk for, at de var glade for at bo på tilbuddet. De giver udtryk for, at der altid er medarbejdere der kan hjælpe dem i hverdagen. De har mulighed for at komme på udflugter ud af huset. De tre pårørende som tilsynet havde samtale med, giver alle udtryk for at deres pårørende trives i tilbuddet. De har dog oplevet, at der har været store besparelser, som har bevirket, at der ikke er mulighed for de samme aktiviteter som tidligere. Det er tilsynets vurdering, at borgerne i meget har adgang til relevante sundhedsydelser. Der er udarbejdet procedure vedr. medicin og alle medarbejderne er opdateret i forhold til medicinhåndtering. Alle borgere har deres eget medicinskab og der kvitteres for udlevering af medicin i Bosted. Medarbejderne oplyser at UTH bliver indberettet og der følges op på hændelser på afdelingsmøder. Der benyttes specialtandlæge i Viborg. Borgerne har hver især deres egen læge. Tilbuddet har et godt samarbejde med hjemmesygeplejen, som kommer på tilbuddet, når der behov for det. Der indhentes specialviden omkring den enkelte borger f.eks. ved kontakt til neurolog. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i meget har fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed. Tilbuddet har i deres personbeskrivelse emnet fysik/helbred og psykiske forhold, som tager udgangspunkt i borgernes sundhed både fysisk og mentalt. Ledelsen og personalet oplyser, at emnet motion og kost er en stor udfordring i forhold til arbejdet med borgerne. Det er forskelligt på afdelingerne, hvordan den varme mad bliver tilberedt. Det er tilrettelagt ud fra hvad der passer til den enkelte afdeling. På en afdeling er der ansat en husassistent der tilbereder alle måltider. Side 16 af 29

17 På de to øvrige afdelinger bliver der lavet mad hver dag af pædagogisk personale, således at der i et hus bestilles mad udefra 4 dage om ugen og laves mad sammen med borgerne de sidste 3 dage. En del af borgerne har deres eget køleskab, som bruges til at egne indkøb af sodavand ol. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet anvender faglige tilgange, som forebygger anvendelse af magt. Der har været tre magtanvendelser indenfor det sidste år. Personalet er opdateret på lovgivningen og registrering af magtanvendelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i meget forbygger anvendelse af magt, som meget sjældent forekommer. De pædagogiske tilgange i forhold til kommunikation og forståelse af borgerens handicap er medvirkende til, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i meget dokumenterer og følger op på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Ledelsen og medarbejdere oplyser, at der er udarbejdet procedure for anvendelse af magtanvendelse og alle medarbejdere kommer på kursus i reglerne. Der introdukseret i udfyldelse af skema. Det oplyses, at der tages et læringsperspektiv, når der har været magtanvendelse og hvad der skal til for at forebygge lignende situationer. Der har været tre magtanvendelse indenfor det sidste år. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet forebygger i meget overgreb. Der er udarbejdet procedure for personalets håndtering af vold. Den pædagogiske tilgang og ledelsens fokus er medvirkende til, at der sker forebyggelse i forhold til vold og trusler. Side 17 af 29

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Det er tilsynets vurdering at tilbuddets pædagogiske indsats i meget understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Tilbuddet har dagsordensat psykisk magt som et tema. Der er udarbejdet et registreringssystem over episoder med vold eller trusler mod medarbejdere eller mellem borgere. Ledelsen tager hånd om episoderne og følger op på disse. Der har været 14 indberetninger vedr. vold mod personale og 11 indberetninger vedr. vold borgere imellem indenfor det sidste år. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i meget har et beredskab i forhold til at forebygge overgreb som er tilpasset målgruppen og er kendt af personalet. Ledelsen oplyser at vold og trusler er et tema der prioriteres fra deres side. Der er opmærksomhed på at medarbejderne reagerer forskelligt på vold og trusler og der tages højde for det i den opfølgning, der sker efter eventuelle episoder. Arbejdsmiljø repræsentanten og leder tager hånd om emnet og der er et læringsperspektiv i at ændre forhold som kan optimere arbejdsmiljøet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det vurderes, at tilbuddet samlet set har en faglig kompetent ledelse, der varetager tilbuddets daglige drift kompetent. Der bliver uddelegeret ansvar til personalet som udviser af engagement til at løse de pædagogiske opgaver. Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling og der følges op på Viso forløb med faglig sparring. Det er tilsynets vurdering at borgerne sikres kontakt til Det anbefales at det etableres kontinuerlig faglig supervision såvel for ledelsen som medarbejderne. Det anbefales at begge afdelingsledere tilegner sig lederuddannelse, da de begge er ansvarlige for den daglige drift af hele tilbuddet. Side 18 af 29

19 personale med tilstrækkelige kompetencer. Personalegennemstrømningen er lav på tilbuddet og sygefraværet er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddet har samlet set en faglig kompetent ledelse, der varetager tilbuddets daglige drift kompetent. Der er sammenhæng mellem det ledelsen sætter som mål for indsatsen og det personalet arbejder ud fra. Der bliver uddelegeret ansvar til personalet som udviser af engagement til at løse opgaven. Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling og der følges op på Viso forløb med faglig sparring. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og 4 (i 3 (i middel grad Det vurderes at ledelsen i har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Der er to afdelingsledere på botilbuddet. Det vurderes at de samlet set har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. De er begge uddannet pædagoger og har et bredt kendskab til målgruppen samt forskellige efteruddannelser. Den øverste leder har ligeledes et bredt kendskab til målgruppen og relevant lederuddannelse. Den ene af afdelingslederne har ikke nogen lederuddannelse. Der tages udgangspunkt i en lyttende anerkendende tilgang samt en fagfaglig tilgang for at skabe et godt samspil mellem medarbejderne. Ledelsen har fordelt opgaverne i mellem sig, så der er forskellige kompetencer tilstede på tilbuddet og det vurderes at ledelsen supplerer hinanden til gavn for tilbuddets udvikling. Det vurderes at tilbuddet i middel grad benytter sig at ekstern faglig supervision eller anden form for sparing for ledelse og medarbejdere. Der er ikke tilknyttet ekstern supervision til ledelse eller medarbejdere. Hvis der er behov for ekstern supervision bliver der fra ledelsen side taget initiativ til dette. Side 19 af 29

20 medarbejdere Afdelingslederne er i team med fire andre afdelingsledere fra Hinnerup og Hadsten, hvor der er gensidig sparring. Tilbuddet har benyttet Viso i flere tilfælde, som har været medvirkende til faglig sparring og udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent som er medvirkende til at borgerne sikres kontakt til personale med tilstrækkelige kompetencer. Personalegennemstrømningen er lav på tilbuddet og sygefraværet er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Det er tilsynets vurdering, at borgerne i meget sikres tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Alle borgerne har en kontaktperson samt adgang til personale hele døgnet. Da det er en bred målgruppe af borgere der bor på tilbuddet, stilles der store krav til personalet for at være opdateret på viden og relevante metoder. Medarbejderne oplyser, at de får ny viden fra fælles faglig fora og igennem fælles temadage i organisationen, men der er ikke mulighed for at komme på individuelle kurser. Det oplyses ligeledes, at det er en stor opgave for medarbejderne at rumme den brede målgruppe og de nogle gange mangler redskaber til at løse de pædagogiske problemstillinger. De mener dog samtidig, at de store udfordringer er med til at højne arbejdsglæden og interesse for arbejdet. Ledelsen oplyser at de fleste ansatte er socialpædagoger. Der er i alt ansat 17 pædagoger. Derudover er der en social og sundhedsassistent og to omsorgsmedhjælpere. De løse vikarer er uuddannede, hvor nogle er tilknyttet enkelte huse andre er i flere huse. Det faste personale er tilknyttet et fast hus, men der hjælpes i de andre huse ved sygdom. Der snakkes sammen om hvordan dagligdagen skal forløbe. Man møder ind og har overlap om morgenen samt om eftermiddagen. Der er 2 vågne faste nattevagter der dækker alle afdelinger. Side 20 af 29

21 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse Personalegennemstrømningen er lav på tilbuddet, hvorfor det vurderes at personalegennemstrømningen på tilbuddet i meget ikke at være på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Det oplyses, at der har indenfor det sidste år har været en omsorgsmedhjælper, der er fratrådt grundet pension, tre pædagoger på barsel og 2 pædagoger fratrådt grundet pension. Ledelsen oplyser, at der er høj anciennitet og det er meget sjældent at medarbejdere rejser fra stedet. Sygefraværet blandt medarbejderne vurderes i meget til ikke at være på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Det oplyses, at der har været et sygefravær på tilbuddet på 4,2 % i 2013 Såvel ledelse som medarbejdere fortæller, at personalepleje prioriteres højt og der er af frihed under ansvar for personalet. Der uddelegeres ansvar og sættes fokus på at medarbejderne har forskellig kompetence som sættes i spil, hvilket bevirker at personalet bliver engageret og udnytter deres viden og kompetencer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det er vurderingen at medarbejderne samlet set besidder relevante kompetencer til løsning af de pædagogiske opgaver på tilbuddet. De fleste medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse og en bred erfaring indenfor området. Der bliver løbende afholdt temadage og fælles kurser til opkvalificering af medarbejderne. Der er etableret fælles faglig fora i organisationen, som er med til at bringe viden og erfaring videre til kollegaer. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne møder Side 21 af 29

22 borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddets medarbejderne besidder set besidder relevante kompetencer til løsning af opgaven. De fleste medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse og har en bred erfaring indenfor området. Der bliver løbende afholdt temadage og kurser til opkvalificering af medarbejderne Side 22 af 29

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Det vurderes at medarbejdergruppen i meget har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring. Det vurderes at det er en meget bred målgruppe som medarbejderne skal været opdateret på, som er krævende og udfordrende, men at der var stort engagement og interesse i at udvikle det faglige niveau. Der er udarbejdet et overordnet formål med kompetenceudvikling som tager udgangspunkt i: At sikre en høj faglighed og fortsat udvikling heraf At være en attraktiv arbejdsplads og hold på fagligt kompetente medarbejdere At sikre kvaliteten og udviklingen heraf i tilbuddet. De grundlæggende tanker er at få øje på læringspotentialet i hverdagen, udvikle og kvalificere ressourcerne hos de enkelte medarbejdere. Der er ligeledes udarbejdet en politik for kursus og kompetenceudvikling hvor der indgår fælles temadag, faglige fora, jobrotation og generel kompetenceplan. Medarbejderne fortæller, at der sker udvikling af kompetence ved at uddanne specialister indenfor organisationen som der trækkes på f.eks. Demenskoordinator, sorgpilot, seksualvejleder KRAP vejleder, medarbejdere med neuropædagogisk uddannelse samt Marte Meo. Såvel medarbejdere og ledelsen oplyser at der afholdes MUS samtaler hvert år. Det er i meget afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Det er tilsynets vurdering at medarbejdernes kompetencer afspejler sig i evnen til at indgå i relation med borgerne. Tilsynet observerede samspillet mellem borgerne og medarbejderne som troværdigt og anerkendende. Borgere spørges om de vil vise deres lejlighed, som fremstår med deres individuelle indretning og kommunikative hjælpemidler. Side 23 af 29

24 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,3 Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Dette gælder også for Botilbud Handicap Hammel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Indikatoren kan ikke bedømmes. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets Tilbuddet har økonomisk råderum til et aktivitetsniveau på minimum samme niveau som i 2013 Side 24 af 29

25 økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Det vurderes, at der i meget er økonomisk råderum til et aktivitetsniveau på minimum samme niveau som i 2013 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,3 Samlet set er det vurderingen, at de fysiske rammer til en Side 25 af 29

26 vis grad understøtter borgernes behov for udvikling og trivsel. Der er gode fællesarealer i alle tre afdelinger som er medvirkende til borgernes trivsel. På en af de tre afdelinger har borgeren ikke deres eget bad og toilet, hvilket tilsynet vurderer som ikke tidssvarende. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Borgerne trives i middel grad med de fysiske rammer, da det er vanskeligt at tilgodese borgere med særlige behov i de nuværende rammer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad 2 (i lav grad Det er tilsynets vurdering at borgerne i middel grad trives i de fysiske rammer, da det er vanskeligt at tilgodese borgere med særlige behov. Medarbejdere giver udtryk for, at det er vanskelige arbejdsforhold i forhold til kørestole og lifte. Ligeledes er de fysiske rammer ikke optimale for de borgere der har behov for skærmning. Ledelsen giver udtryk for, at der er hyggeligt på stedet og en del borgere trives med genkendeligheden, men at det ikke er optimalt for hele beboergruppen. De borgere som tilsynet havde samtale med, var alle glade for at bo i deres lejligheder. En borger gav udtryk for, at hun gerne ville have eget køkken og vaskemaskine. Det vurderes at de fysiske rammer og faciliteter i lav grad imødekommer borgerens særlige behov. Der er hyggeligt på tilbuddet, men de fysiske rammer og faciliteter er ikke optimale i forhold til borgere med særlige behov. Det er små rammer og små lejligheder til borgernes privatliv. Der er rummelige fællesarealer, som borgerne har direkte adgang til. En del at borgerne har ikke særlig stor gavn af de store fællesarealer, da det er vanskeligt for dem at rumme mange stimuli. Medarbejderne oplyser, at det er specielt problematisk i forhold til borgere, der har behov for skærmning. Side 26 af 29

27 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem I hus 21 og 23 har borgerne eget badeværelse og i hus 25 er der et rums boliger med fælles bad og toilet til 4 borgere. Der er ligeledes begrænsninger i de nuværende boliger i forhold til hjælpemidler - lifte og kørestole Det er besluttet, at der skal bygges nye boliger til borgerne på botilbud Hammel. I det nye byggeri skal der være plads til 38 borgere og 5 aflastningspladser. Det er tilsynets vurdering at borgernes værelser og lejligheder i meget er indrettet efter borgernes personlige ønsker og behov. Fælles arealerne bærer præg af, at nogle borgere har vanskeligt ved mange stimuli, hvilke afspejler indretningen og viser respekt for den enkelte borgers vanskeligheder. Side 27 af 29

28 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 28 af 29

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere