Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard"

Transkript

1 Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard

2 Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse, særlig beskyttelse mod afsked og forflyttelse og ingen konfliktret Særegent pensionssystem

3 Tjenestemænd i staten nu og i fremtiden Ca ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten Når alle er gået på pension vil kun ca stillinger efter de nuværende regler være genbesat primært i politiet, forsvaret, kriminalforsorgen og folkekirken

4 2 slags pensionsordninger Bidragsdefineret pension (alm. Arbejdsmarkedspensioner) Opsparing af formue, pensionen bestemmes af indbetalinger, administration, investeringsevne og skadesprofil Ydelsesdefineret pension (tilsagnspension, tjenestemandspension) Pensionen er fastsat i tjenestemandspensionsloven. Udgifterne afholdes direkte på finansloven. Indbetalingerne bestemmes af ydelserne.

5 Pensionsberegning 2 afgørende parametre: Pensionsalder Skalatrin

6 Pensionsalder Antal fulde års beskæftigelse i en pensionsberettigende stilling (før OK11 talte kun tiden fra det fyldte 25 år) Pensionsalderen kan aldrig overstige 37 år Der optjenes fortsat pensionsalder ved ansættelse efter det 70. år, dog max. 37 år Tjenestemanden er risikodækket (ved sygdom og død) også efter optjening af 37 års pensionsalder

7 Skalatrin Statens lønstruktur for tjenestemænd oprindeligt opbygget som et system af lønrammer og skalatrin og løntrin). I alt 56 skalatrin fordelt på 42 lønrammer. Nu i vidt omfang erstattet af nye lønsystemer, der ikke baseres på skalatrin. Derfor lavet en aftale, der bestemmer, hvordan man i de nye lønsystemer fastlægger det tjenestemandspensionsgivende skalatrin ( bilag M ). Det er ikke aktuelt for Jer, da kommunerne ikke har lavet noget tilsvarende

8 Skalatrin Pensionen beregnes altid på grundlag af det sidst opnåede skalatrin før pensioneringen. Det er uden betydning, hvor længe tjenestemanden har stået på dette eller tidligere trin. Derfor meget dyrt at give løntrin kort før pensioneringstidspunktet

9 Pensionsberegning Pensionen fastsættes som udgangspunkt som en procentdel af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin. Procentdelen afhænger af pensionsalderen. For hvert års ansættelse optjenes en procentdel efter en degressiv skala (de første år vejer tungest). Ved 37 års pensionsalder udgør pensionen 57 pct. af den pensionsgivende løn. Der ydes uregulerede tillæg på skalatrin 1-26 ved pensionsaldre på år. Tillæggene aftrappes med 200 kr. årligt over 20 år.

10 Under folkepensionsalder-tillæg (U/FP-tillæg) Der ydes tillæg til pensionister under folkepensionsalderen. Tillægget er ens for alle skalatrin og afhængig af pensionsalderen. Ved fuld pensionsalder (37 år) udgør tillægget pr. 1. april ,57 kr. årligt.

11 Førtidspension Ved fratræden før folkepensionsalderen foretages der et fradrag i pensionen. Ved fratræden som 60-årig, 61-årig, 62-årig 63-årig og 64-årig reduceres pension inkl. U/FP-tillæg med hhv. 10, 7, 4, 3, og 2 pct. Nye regler om fradrag og aldre, se særskilt skema. Ved fratræden som 60-årig eller 61-årig reduceres pensionen endvidere med et beløb svarende til halvdelen af U/FPtillægget Førtidspensionsfradraget er livsvarigt, og reduceres ikke, når U/FP-tillægget bortfalder.

12 Førtidspension Førtidspensionsfradraget er væsentligt lempeligere end den reduktion, der ved førtidig afgang sker i en almindelig bidragsdefineret arbejdsmarkedspension som følge af de aktuarmæssige realiteter (reduktion på ca. 40 pct. Ved fratræden som 60-årig i stedet for som 65-årig) Derfor forudsat i Velfærdsaftalen fra 2006, at fradragene skal skærpes, så de bliver mere aktuarmæssige. Forgæves forsøgt aftalt ved overenskomstforhandlingerne i Rejst igen som krav i 2011 og er nu blevet skærpet, se særskilt skema.

13 Beregning af pension Skalatrin 49, 32 års pensionsalder, fratræden som 60-årig Pensionsgivende løn: ,40 16x 1,75 pp x 1,5 pp. = 52 pct. Pension ,01+UFP-tillæg: ,20. I alt: ,21 Førtidspensionsfradrag: 10 pct ,02 Beløb svarende til ½ UFP-tillæg: ,60 I alt ,62 Endelig pension ,59 før FP, ,99 efter FP

14 Pensionsregulering Pensioner reguleres med procentregulering som generel regulering af tjenestemandslønninger I 2005 fik pensionerne en særlig regulering på 1 pct. med begrundelse i en påstået udhuling af pensionsreguleringerne, fordi der anvendes en større og større andel af rammen til andre ting end generel lønregulering

15 Pensionstyper Egenpension Ægtefællepension Børnepension/børnepensionstillæg Opsat pension

16 Egenpension - tjenestemænd Egenpension afhænger af afskedsårsagen og udløses ved afsked på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden utilregnelig årsag, og forudsat at tjenestemanden har mindst 10 års ansættelsestid (dog ikke ved kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension).

17 Egenpension medlemmer af statslige pensionsordninger og pensionskasser Egenpension udløses ved afsked på grund af Alder og helbredsbetinget utjenstdygtighed, Forudsat 10 års ansættelse. Ej aktuel pension ved afsked af anden utilregnelig årsag opsat pension.

18 Alderspension For tjenestemænd, der er født den 31. december 1958 eller tidligere kan alderspension udbetales fra det 60. år. Øvrige tjenestemænd, der er ansat før 1. januar 2007, kan ligeledes få alderspension fra det 60. år. For tjenestemænd, der er født den 1. januar 1959 og senere, og som er ansat 1. januar 2007 og senere, hæves aldersgrænsen for alderspension ( pensionsudbetalingsalderen ) gradvis til 62 år over 4 gange ½ år over årene Hvis restlevetiden stiger yderligere, kan aldersgrænsen hæves yderligere fra Se særskilt tabel.

19 Pligtig afgangsalder Den generelle pligtige afgangsalder 70 år for tjenestemænd blev afskaffet i Pligtig afgangsalder findes fortsat for forsvaret (nu 60 år, men hæves i til 52 år), Fængselsbetjente (63 år, der bortfalder i 2019), præster, provster, biskopper og dommere (70 år )

20 Svagelighedspension og kvalificeret svagelighedspension En tjenestemand der afskediges på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed (svagelighed) i forhold til den konkrete stilling og har 10 års ansættelsestid, får en aktuel pension beregnet efter optjent pensionsalder. Er erhvervsevnen nedsat til 1/3 eller derunder i forhold til et hvilket som helst erhverv, gælder der intet krav om 10 års ansættelsestid, og pensionsalderen fastsættes, som om tjenestemanden var forblevet i tjeneste til det 70. år. Helbredsforhold og erhvervsevnetab vurderes af Helbredsnævnet

21 Tilskadekomstpension Afskediges en tjenestemand på grund utjenstdygtighed som følge af tilskadekomst i tjenesten, der begrunder krav om erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven, får tjenestemanden en pension beregnet på grundlag af 37 års pensionsalder Erstatning forudsætter et erhvervsevnetab på mindst 15 pct. Pensionsalderen på 37 år gælder uanset, om tjenestemanden ikke kunne have nået 37 år ved forbliven til det 70. år.

22 Ægtefællepension Efterlevende ægtefæller og registrerede partnere, ikke samlevende (heller ikke ved oprettelse af testamente)

23 Ægtefællepension - betingelser Ægteskabet skal være indgået, før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension, og mindst 3 måneder før dødsfaldet, dog ej, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

24 Ægtefællepension - beregning 71 pct. af egenpensionen for hvert års pensionsalder U/FP-tillæg Afdødes pensionsalder, dog mindst 15 år Efter kvalificeret svagelighedspension = optjent pensionsalder tillagt pensionsperiode. Efter tilskadekomstpension/død ved tilskadekomst i tjenesten = 37 års pensionsalder. Fradrag i ægtefællepension ved stor aldersforskel

25 Bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse Lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse, Finansministeriets cirkulære af 17. april Loven er kønsneutral (modsat enkepensionsloven fra 1941) Gælder for separationer og skilsmisser, der meddeles efter 1. januar Enkepensionsloven og Finansministeriets cirkulære af 25. september 2002 gælder fortsat for separationer og skilsmisser, meddelt før 1. januar 2007.

26 Bevarelse af ret til ægtefællepension Retten til ægtefællepension falder bort i forbindelse med ægteskabets/partnerskabets opløsning ved separation eller skilsmisse uden forudgående separation. Retten kan bevares efter separation og skilsmisse uden forudgående separation under visse betingelser

27 Betingelser Ægteskabet/partnerskabet skal have bestået i mindst 5 år, og tjenestemanden har pligt til at betale ægtefællebidrag til sin fraseparerede eller fraskilte ægtefælle, og det er ikke ved separationen eller skilsmissen aftalt, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.

28 Fastsatte ægtefællebidrag Retten er bevaret, hvis det af separations- eller skilsmissevilkårene fremgår, at ægtefællebidraget fastsættes af statsforvaltningen Gælder, selv om der for tiden ikke er fastsat et bidrag og selv om bidraget på et givet tidspunkt er fastsat til 0 kr. Hvis aftale om gensidig bidragspligt, er retten kun bevaret, hvis der har været fastsat bidrag, og der blev modtaget bidrag ved dødsfaldet.

29 Aftalte ægtefællebidrag Retten er bevaret, hvis det aftalte bidrag mindst svarer til det normalbidrag til børns forsørgelse, der var gældende på separations- eller skilsmissetidspunktet. I 2010 er normalbidraget kr. om året (1.170 kr. om måneden).

30 Kombination af fastsatte og aftalte bidrag Hvis ægtefællebidraget ifølge skilsmissevilkårene fastsættes af statsforvaltningen og parterne samtidig har aftalt, at bidraget maksimalt kan fastsættes til normalbidraget for børn, er retten kun bevaret, hvis bidraget i hele perioden har været fastsat til dette maksimumbeløb. Gælder også, hvis der er aftalt et højere maksimumbeløb.

31 Bortfald af retten Hvis pligten til at betale ægtefællebidrag er tidsbegrænset, bortfalder retten fra samme tidspunkt, som bidraget bortfalder. Hvis den berettigede indgår nyt ægteskab, medmindre den berettigede på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle (tjenestemanden).

32 Afkald på retten En fraskilt kan give afkald på sin bevarede ret til ægtefællepension fordel for tjenestemandens nuværende ægtefælle, men det skal ske inden tjenestemandens død. Afkaldet skal fremstå som en skriftlig aftale mellem tjenestemanden og den berettigede.

33 Flere berettigede Ægtefællepensionen deles imellem de berettigede i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem har været gift med tjenestemanden. Den nuværende ægtefælles andel skal dog mindst udgøre 1/3 af ægtefællepensionen.

34 Flere berettigede En berettigets død påvirker ikke den eller de øvrige berettigedes andel af ægtefællepensionen Hvis den berettigedes ret til ægtefællepension var tidsbegrænset, indtræder tjenestemandens ægtefælle og eventuelt andre berettigede ved ophøret af tidsbegrænsningen i den afdøde berettigedes pensionsandel.

35 Enkepensionsloven af 1941 Gælder for separationer og skilsmisser, der er meddelt før den 1. januar Kun kvinder kunne bevare retten Separation berører ikke retten til ægtefællepension Samme betingelser som den gældende lov.

36 Enkepensionsloven af 1941 Ved enkens indgåelse af nyt ægteskab, bortfalder såvel en bevaret ret som en aktuel ret til ægtefællepension og retten generhverves ikke ved opløsning af det nye ægteskab. Retten bortfalder dog ikke, hvis ægteskabet indgås med den tidligere ægtefælle (tjenestemanden).

37 Børnepensionstillæg børn af pensionerede tjenestemænd Ydes indtil barnets fyldte 21. år. Ikke til børn af tjenestemænd, der får en opsat pension Fast sats, der er uafhængig af tjenestemandens skalatrin og pensionsalder. Personkreds: Egne børn Stedbørn (ægtefælles børn), der er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem, dvs. ikke plejebørn og lign.

38 Børnepensionstillæg Barnet har kun ret til et børnepensionstillæg, dvs. ej ret til dobbelt børnepensionstillæg, selv om begge forældre er pensionerede. Hvis både ret til børnepensionstillæg og børnepension, udbetales børnepensionen (den højeste ydelse).

39 Børnepension Ved tjenestemandens død er samme personkreds som ved børnepensionstillæg berettiget til børnepension Til forældreløse børn udbetales dobbelt børnepension. Udbetales til barnets fyldte 21. år.

40 Opsat pension En tjenestemand, der har optjent mindst 3 års pensionsalder, og som fratræder uden ret til aktuel pension, får uanset årsag til fratrædelsen en opsat pension, der beregnes på grundlag af den optjente pensionsalder og det opnåede skalatrin. Opsat pension kommer til udbetaling ved folkepensionsalderen, men kan af tjenestemanden kræves udbetalt fra 60 år/efterlønsalderen mod førtidspensionsfradrag som ved alderspension. Opsat pension kan også udbetales, hvis den pågældende mister halvdelen eller mere af sin erhvervsevne, og da fra den 1. i måneden efter at sag er rejst overfor finansministeriet

41 Opsat pension Opsat pension beregnes som egenpension i øvrigt Opsat ægtefællepension beregnes som 2/3 af egenpensionen i stedet for 71 pct. Børnepension beregnes som 10 pct. af den opsatte pension, dog max et beløb svarende til børnepensionen efter en egenpensionist Ægtefælle- og børnepension kan ikke overstige den opsatte pension Der ydes ikke børnepensionstillæg

42 Fratrædelsesgodtgørelse I stedet for en opsat pension kan tjenestemanden vælge at få sin optjente pensionsret kapitaliseret i form af en fratrædelsesgodtgørelse, der skal indbetales på en bidragsdefineret pensionsordning, der opfylder de samme krav som staten stiller til pensionsordninger på overenskomstområdet.

43 Lov om tjenestemænd i folkeskolen 4. Løn- og andre ansættelsesvilkår, jf i lov om tjenestemænd, fastsættes efter de regler, der gælder for fastsættelse af løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd i kommunerne. Stk. 2. Pensionen til de i 1 nævnte tjeneste-mænd beregnes på grundlag af det statslige lønsystem. Den pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det statslige skalatrin, der ligger nærmest den opnåede pensionsgivende løn efter stk. 1.

44 Det kommunale løntrinsprojekt Ved OK05 aftaltes det i (amts)kommunerne, at alle tjenestemænd fik tillagt et løntrin i stedet for en procentregulering på 1,78 pct., der ellers skulle være udløst. På KTO-området blev løntrinnet tillagt pr. 1 april 2005.

45 Forskel på lavere og højere løntrin På løntrin 1-45 blev tjenestemanden rykket op på det hidtidige nærmest overliggende trin. På løntrin var den relative afstand mellem løntrinnene væsentligt højere end 1,78 pct. Derfor konstruerede man nye løntrin , der svarede til det hidtidige løntrin + 1,78 pct. Altså f.eks.: Nyt løntrin 50 er hidtidigt løntrin ,78 pct.

46 Forskel mellem statslige og (amts)kommunale pensioner Det betyder, at de statslige pensioner på de øverste skalatrin er væsentligt højere end på de numerisk tilsvarende løntrin i (amts)kommunerne. Alt andet lige vil en stilling i (amts)kommunalt regi være klassificeret et trin højere end den tilsvarende statslige

47 Høker-reglen Pensionsgivende løn Kommunerne skalatrin 50: ,00 Staten: skalatrin 50: ,00 Staten skalatrin 49: ,00

48 Fratrædelsesordninger Omfattet af den kommunale seniorpolitik Ekstra pensionsalder Fratrædelsesgodtgørelse Undgå førtidspensionsfradrag. Denne mulighed findes ikke i staten og kan derfor ikke anvendes for tjenestemænd i den lukkede gruppe. Alternativt kan der aftales et éngangsbeløb der svarer til værdien af førtidspensionsfradraget.

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere