Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder og indførelse af nye regler om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse) I lov om statens tjenestemænd i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 5. august 1991, som ændret ved 4 i lov nr. 365 af 2. juni 1999, lov nr af 20. december 2000 og 1 i lov nr af 22. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 29 udgår fylder 65 år eller. 2. I 29 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Biskoppen over Grønlands stift afskediges fra udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 65 år. 3. I overskriften til kapitel 7 ændres ved Grønlands landsret til: og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen. 4. I 34, stk. 1, ændres retsassessor til: tjenestemandsansat jurist ved Grønlands retsvæsen. 5. I 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 65 år. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 34, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres to steder retsassessorer til: andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen. 2 I lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 12. august 1993, som ændret ved 6 i lov nr. 346 af 2. juni 1999, 2 i lov nr af 22. december 2004 og 5 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 6, stk. 1, ændres det tidspunkt, da han skulle have været afskediget på grund af alder til: udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 65 år. 1

2 , stk. 5, affattes således: Stk. 5. Ved separation eller skilsmisse bevarer en tjenestemands fraseparerede eller fraskilte ægtefælle ret til ægtefællepension efter regler svarende til reglerne i lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk , stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland, som ændret ved denne lovs 1, nr. 1, berører ikke ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. Stk , stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, som affattet ved denne lovs 2, nr. 2, finder anvendelse på separationer og skilsmisser, der meddeles den 1. juli 2009 eller senere. Stk. 4. De hidtil gældende regler i 10, stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland finder fortsat anvendelse for fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før den 1. juli Stk. 5. Fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før den 1. juli 2009, bevarer denne ret, hvis de på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle den 1. juli 2009 eller senere. Stk. 6. Hustruer, der er fraseparerede den 1. juli 2009, bevarer ret til enkepension efter de hidtil gældende regler i 10, stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål, baggrund og indhold Lovforslaget har til formål at ophæve den generelle pligtige afgangsalder på 65 år for statens tjenestemænd i Grønland svarende til ophævelsen af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for statens tjenestemænd i Danmark. Derved undgås det, at tjenestemænd, der kan og vil arbejde længere, afskediges på grund af en opnået alder. Lovforslaget har endvidere til formål at ændre reglerne om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse for statens tjenestemænd i Grønland svarende til de ændringer på dette område, der er gennemført i Danmark. 2. Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 65 år for statens tjenestemænd i Grønland 2.1. Gældende regler Efter 29 i lov om statens tjenestemænd i Grønland afskediges statens tjenestemænd i Grønland fra udgangen af den måned, hvori de fylder 65 år eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf. lovens 41. Der er i dag ikke mulighed for, at ansættelsen kan fortsætte på tjenestemandsvilkår, efter at tjenestemanden er fyldt 65 år. Selv om både ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden måtte ønske, at tjenestemanden skal fortsætte, skal den pågældende således afskediges fra tjenestemandsstillingen fra udgangen af den måned, hvori vedkommende fylder 65 år. Hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden ønsker, at den pågældende skal fortsætte efter det 65. år, må ansættelsesmyndigheden og den pågældende inden for rammerne af reglerne om aflønning af pensionerede indgå en individuel aftale om ansættelse og om vilkårene for ansættelsen. En sådan aftale kan ikke indeholde bestemmelser om fortsat optjening af tjenestemandspension, selv om den pågældende ikke har opnået den højeste pensionsalder på 37 år. En tilsvarende afgangsalder er fastsat i landstingslovgivningen om Grønlands hjemmestyres og de grønlandske kommuners tjenestemænd. Efter 48, stk. 2, i lov om statens tjenestemænd i Grønland gælder udpegningen til stedfortræder for formanden for Tjenestemandsretten for Statens Tjenestemænd i Grønland indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 65 år eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges Overvejelser om ændring af reglerne Der bør generelt ikke være pligtige aldersgrænser for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hverken i lovgivningen eller i overenskomster, og tidspunktet for hvornår man stopper på arbejdsmarkedet, skal ikke afgøres af utidssvarende regler. De ansatte bør således ikke tvinges ud af arbejdsmarkedet, fordi de når en bestemt alder, men bør have mulighed for at fortsætte, så længe de har lyst og evne til det. Ved lov nr. 484 af 17. juni 2008 om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.) er den generelle pligtige afgangsalder på 70 år ophævet for statens tjenestemænd i Danmark. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en stillingtagen til, om den pligtige af-

4 4 gangsalder for statens tjenestemænd i Grønland bør ophæves, bør afvente, at Finansministeriet har drøftet spørgsmålet med Grønlands hjemmestyre. Grønlands hjemmestyre har tilkendegivet, at hjemmestyret påtænker at ophæve afgangsalderen i landstingslovgivningen om hjemmestyrets og de grønlandske kommuners tjenestemænd. Efter drøftelse med hjemmestyret fremsættes herefter forslag om ophævelse af aldersgrænsen på 65 år for statens tjenestemænd i Grønland. Forslaget omfatter som udgangspunkt alle statens tjenestemænd i Grønland. For enkelte grupper af tjenestemænd er der dog behov for særlige overvejelser af spørgsmålet om pligtig afgangsalder. Der henvises til pkt om dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen og pkt om biskoppen over Grønlands stift. Den foreslåede ophævelse af den pligtige afgangsalder på 65 år i lov om statens tjenestemænd i Grønland vil indebære, af der kan ske ansættelse på tjenestemandsvilkår, selv om den, der ansættes, er fyldt 65 år. Der skal således ikke indgås kollektive eller individuelle aftaler om ophævelse af denne afgangsalder. En ophævelse af den pligtige afgangsalder på 65 år har ikke betydning for tjenestemændenes ret til at søge sig afskediget, og de vil i forhold til retten til pension være stillet på samme måde som hidtil, hvis de vælger af søge sig afskediget ved det fyldte 65. år. Der er således efter Finansministeriets opfattelse ikke noget tjenestemandsretligt til hinder for at ophæve den pligtige afgangsalder på 65 år. Tjenestemænd, der ansættes eller fortsætter efter det fyldte 65. år, vil være omfattet af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland og herunder optjene pensionsalder, indtil de opnår den højeste pensionsalder på 37 år. Ansættelsesforholdet fortsætter, indtil tjenestemanden afskediges efter ansøgning eller uden ansøgning. Saglige grunde til uansøgt afsked kan på samme måde som for tjenestemænd under 65 år f.eks. være sygdom eller uegnethed. Alder vil derimod ikke længere være en saglig afskedsgrund, medmindre der i lovgivningen er fastsat en aldersgrænse, eller der er aftalt en pligtig afgangsalder. Ophævelsen af den generelle pligtige afgangsalder på 65 år berører ikke ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. En tjenestemand, der før lovens ikrafttræden er afskediget ansøgt eller uansøgt på grund af den nuværende generelle afgangsalder på 65 år, fratræder således på det fastsatte fratrædelsestidspunkt, også selv om tjenestemanden først fylder 65 år efter lovens ikrafttræden. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at ansættelsesmyndigheden kan trække afskedigelsen tilbage, hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden er enige om, at ansættelsesforholdet skal fortsætte. Ansættelsesforholdet fortsætter i givet fald uændret på tjenestemandsvilkår Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen Grønlands retsvæsen står overfor en reform, der blandt andet indebærer, at der oprettes en ny juridisk domstol som 1. instans, Retten i Grønland. Reformen træder i kraft den 1. januar 2010, dog således at dommeren ved Retten i Grønland kan udnævnes tidligere. Der vil derfor være dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved både Retten i Grønland og Grønlands Landsret, der sammen med kredsretterne vil udgøre Grønlands retsvæsen. Som nævnt under pkt blev den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd i Danmark ophævet ved lov nr. 484 af 17. juni 2008 om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love.

5 5 Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved de danske domstole er ikke omfattet af den nævnte lovændring og afskediges således fortsat fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år, jf. tjenestemandslovens 34, stk. 2, som affattet ved lov nr. 484 af 17. juni I forbindelse med behandlingen af det pågældende lovforslag drøftede Justitsministeriet og Finansministeriet spørgsmålet om en eventuel regulering af den pligtige afgangsalder for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene med repræsentanter for domstolene, Dommerforeningen, Dommerfuldmægtigforeningen og Domstolsstyrelsen. Regeringen besluttede på baggrund af disse drøftelser, at spørgsmålet om ændring af den pligtige afgangsalder for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene ikke skulle være omfattet af det omhandlede lovforslag. Regeringen tilkendegav samtidig, at man ville tage initiativ til, at der efter lovens vedtagelse blev gennemført et udvalgsarbejde om eventuel fastsættelse af en højere pligtig afgangsalder for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene. En eventuel regulering af den pligtige afgangsalder på 65 år for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen bør på den baggrund afvente udfaldet af dette udvalgsarbejde. Det samme gælder for hvervet som stedfortræder for formanden for Tjenestemandsretten for Statens Tjenestemænd i Grønland. De nævnte stillinger og det nævnte hverv er således ikke omfattet af det foreliggende forslag om at ophæve den pligtige afgangsalder på 65 år for statens tjenestemænd i Grønland Biskoppen over Grønlands stift Efter de gældende regler reguleres ansættelsesvilkårene for biskoppen over Grønlands stift af lovgivningen om statens tjenestemænd i Grønland. Biskoppen er således omfattet af den generelle pligtige afgangsalder på 65 år for statens tjenestemænd i Grønland. Ved ophævelsen af tjenestemandslovens generelle pligtige afgangsalder, blev en afgangsalder på 70 år opretholdt for præster, provster og biskopper i Danmark med henblik på nærmere overvejelser af de særlige spørgsmål for disse stillinger. Det foreslås, at en eventuel regulering af den pligtige afgangsalder på 65 år for biskoppen over Grønlands stift afventer udfaldet af disse overvejelser. Denne stilling er således ikke omfattet af det foreliggende forslag om at ophæve den pligtige afgangsalder på 65 år for statens tjenestemænd i Grønland Aftalte afgangsaldre Forslaget berører ikke adgangen til at indgå aftaler om pligtig afgangsalder, jf. 41 i lov om statens tjenestemænd i Grønland. En sådan aftale om en lavere pligtig afgangsalder er indgået for polititjenestemænd i Grønland. Ifølge aftalen afskediges disse fra udgangen af den måned, hvori de fylder 63 år, og kan forlange afsked fra udgangen af den måned, hvori de fylder 60 år Konsekvensændringer i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Forslaget i pkt om at ophæve den pligtige afgangsalder på 65 år for statens tjenestemænd i Grønland nødvendiggør en ændret formulering af bestemmelsen om beregning af kvalificeret svagelighedspension i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. Ved den foreslåede ændring opretholdes den gældende retstilstand. 3. Bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

6 Gældende regler Efter 10, stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland bevarer en tjenestemands fraskilte hustru ret til ægtefællepension i overensstemmelse med reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse (enkepensionsloven) fra 1941, der ikke gælder for Grønland. Efter enkepensionsloven bevares retten til ægtefællepension i separationsperioden for fraseparerede kvinder og mænd. Ved skilsmisse kan retten til ægtefællepension under visse betingelser bevares, dog kun for fraskilte kvinder. En bevaret ret til enkepension bortfalder, hvis den fraskilte hustru indgår nyt ægteskab. Dette gælder også, selv om ægteskabet på ny indgås med den tidligere ægtefælle Overvejelser om ændring af reglerne Ved lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse er der med virkning fra 1. januar 2007 indført nye regler om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Samtidig er enkepensionsloven ophævet. De nye regler indebærer dels, at skæringstidspunktet for bortfald af retten til ægtefællepension er ændret fra skilsmissetidspunktet til separationstidspunktet, dels, at reglerne er gjort kønsneutrale, så eventuel bevarelse af retten til ægtefællepension gælder for både mænd og kvinder. Som efter reglerne i enkepensionsloven bortfalder en bevaret ret til ægtefællepension, hvis den berettigede indgår nyt ægteskab. Dette gælder dog ikke, hvis den berettigede på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle efter 1. januar Den nye lov gælder ikke for Grønland. Efter Finansministeriets opfattelse bør lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland ændres, således at en tjenestemands fraseparerede eller fraskilte ægtefælle ved separation eller skilsmisse bevarer ret til ægtefællepension efter regler svarende til reglerne i lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Forslaget indebærer, at lovgivningen om statens tjenestemænd i Grønland med virkning fra 1. juli 2009 kommer til at svare til lovgivningen i Danmark på dette område. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten

7 7 Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Høring m.v. Lovforslaget har været i høring hos Domstolsstyrelsen, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Offentligt Ansattes Organisationer, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, Akademikernes Centralorganisation, Grønlands hjemmestyre og Rigsombudsmanden i Grønland. Lovforslaget har været forhandlet med tjenestemændenes centralorganisationer. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 (lov om statens tjenestemænd i Grønland) Til nr. 1 Efter lovens 29 afskediges statens tjenestemænd i Grønland fra udgangen af den måned, hvori de fylder 65 år eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf. lovens 41. Det foreslås at ophæve den generelle pligtige afgangsalder på 65 år for statens tjenestemænd i Grønland. Forslaget indebærer, at der kan ske ansættelse på tjenestemandsvilkår, selv om den, der ansættes, er fyldt 65 år, og at tjenestemænd kan forblive ansat på tjenestemandsvilkår, selvom de fylder 65 år. Ansættelsesforholdet fortsætter således, efter at tjenestemanden er fyldt 65 år, indtil tjenestemanden afskediges efter ansøgning eller uden ansøgning. Saglige grunde til uansøgt afsked kan f.eks. være sygdom eller uegnethed. Al-

8 8 der vil derimod ikke længere være en saglig afskedsgrund, medmindre der er aftalt en pligtig afgangsalder. Tjenestemænd, der ansættes eller fortsætter efter det fyldte 65. år, vil være omfattet af lovgivningen om statens tjenestemænd i Grønland og herunder optjene pensionsalder, hvis de ikke har opnået den højeste pensionsalder på 37 år. Den foreslåede bestemmelse omfatter ikke biskoppen over Grønlands stift samt dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen, jf. forslaget til 1, nr. 2 og 5 (lovens 29, stk. 2, og 34, stk. 2). Til nr. 2 Den foreslåede bestemmelse opretholder den hidtidige pligtige afgangsalder på 65 år for biskoppen over Grønlands stift, jf. pkt i de almindelige bemærkninger. Det er ikke nødvendigt at opretholde den gældende henvisning til aftalte afgangsaldre, idet det ikke er aktuelt at indgå en sådan aftale for stillingen som biskop. Til nr. 3 Der er tale om en redaktionel ændring. Til nr. 4 Efter lovens 34, stk. 1, kan ansættelse som dommer og retsassessor ved Grønlands Landsret kun ske som varig ansættelse. Grønlands retsvæsen står overfor en reform, der blandt andet indebærer, at der oprettes en ny juridisk domstol som 1. instans, Retten i Grønland. Reformen træder i kraft den 1. januar 2010, dog således at dommeren ved Retten i Grønland kan udnævnes tidligere. Der vil derfor være dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved både Retten i Grønland og Grønlands Landsret, der sammen med kredsretterne vil udgøre Grønlands retsvæsen. Det foreslås, at bestemmelsen udstrækkes til at gælde for alle tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen. Bestemmelsen vil derved svare til bestemmelsen i tjenestemandslovens 34, stk. 1, og der tages samtidig højde for den kommende reform af Grønlands retsvæsen. Til nr. 5 Den foreslåede bestemmelse, der indsættes i lovens kapitel 7 om særbestemmelser om dommere og retsassessorer, opretholder den hidtidige pligtige afgangsalder på 65 år for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen, jf. pkt i de almindelige bemærkninger. Det er ikke nødvendigt at opretholde den gældende henvisning til aftalte afgangsaldre, idet det ikke er aktuelt at indgå sådanne aftaler for disse grupper. Til nr. 6 Efter lovens 34, stk. 3, gælder en række af lovens bestemmelser ikke eller ikke fuldt ud for retsassessorer. Det drejer sig om bestemmelserne i 13, stk. 2 og 3, om stillingsforandring, om suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål samt 49, stk. 1, nr. 2, og stk. 4, 49 b og 49 c, stk. 2, om kompetencen for Tjenestemandsretten for Statens Tjenestemænd i Grønland. Bestemmelserne i 28 og 31 om afsked gælder kun for retsassessorer, når disse kan afskediges administrativt uden ansøgning.

9 9 Det foreslås, at bestemmelsen udstrækkes til at gælde for alle tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen bortset fra dommere. Bestemmelsen vil derved svare til bestemmelsen i tjenestemandslovens 34, stk. 3, og der tages samtidig højde for den kommende reform af Grønlands retsvæsen. Til 2 (lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland) Til nr. 1 Som konsekvens af forslaget om at ophæve den pligtige afgangsalder på 65 år, jf. pkt i de almindelige bemærkninger, forslås det at ændre 6, stk. 1, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. Efter lovens 6, stk. 1, har en tjenestemand ret til kvalificeret tjenestemandspension, hvis den pågældendes erhvervsevne er nedsat til 1/3 af fuld erhvervsevne eller derunder. Den kvalificerede tjenestemandspension fastsættes efter den pensionsalder som tjenestemanden ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget på grund af alder. Det betyder, at tjenestemandspensionen beregnes efter den pensionsalder, som tjenestemanden ville have opnået ved fratræden ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 65 år. Det foreslås derfor at ændre 6, stk. 1, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland med henblik på at opretholde den gældende retstilstand for beregning af kvalificeret svagelighedspension. Til nr. 2 Efter 10, stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland bevarer en tjenestemands fraskilte hustru ret til ægtefællepension efter reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse (enkepensionsloven) fra Efter enkepensionsloven bevares retten til ægtefællepension i separationsperioden. Ved skilsmisse kan kvinder under visse betingelser bevare retten. I den danske lovgivning blev der indført nye regler ved lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse, jf. pkt i de almindelige bemærkninger. Den nye lov finder anvendelse på separationer og skilsmisser, der meddeles efter 1. januar 2007, mens reglerne i enkepensionsloven fortsat finder anvendelse for fraseparerede og fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en separation eller skilsmisse meddelt før 1. januar Efter de nye regler bortfalder en bevaret ret til ægtefællepension, hvis den berettigede indgår nyt ægteskab. Dette gælder dog ikke, hvis den berettigede på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle efter 1. januar Det foreslås, at lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse med virkning fra 1. juli 2009 finder anvendelse for statens tjenestemænd i Grønland, jf. pkt i de almindelige bemærkninger. Forslaget indebærer, at lovgivningen om statens tjenestemænd i Grønland kommer til at svare til lovgivningen i Danmark på dette område. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

10 I stk. 2 foreslås det, at 29, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland, som ændret ved denne lovs 1, nr. 1, ikke berører ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at en tjenestemand, der før lovens ikrafttræden er afskediget ansøgt eller uansøgt på grund af den nuværende generelle pligtige afgangsalder på 65 år, fratræder på det fastsatte fratrædelsestidspunkt, også selv om tjenestemanden først fylder 65 år efter lovens ikrafttræden. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at ansættelsesmyndigheden kan trække afskedigelsen tilbage, hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden er enige om, at ansættelsesforholdet skal fortsætte. Ansættelsesforholdet fortsætter i givet fald uændret på tjenestemandsvilkår. I stk. 3 foreslås det, at 10, stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, som affattet ved denne lovs 2, nr. 2, finder anvendelse på separationer og skilsmisser, der meddeles den 1. juli 2009 eller senere. I stk. 4 foreslås det, at de hidtil gældende regler i 10, stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland fortsat finder anvendelse for fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før den 1. juli I stk. 5 foreslås det, at fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før den 1. juli 2009, bevarer denne ret, jf. bemærkningerne til 2, nr. 2. I stk. 6 foreslås det, at hustruer, der er fraseparerede den 1. juli 2009, bevarer ret til enkepension efter de hidtil gældende regler i 10, stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. Bestemmelserne i stk. 3-6 svarer med de nødvendige tilpasninger til overgangsbestemmelserne i i lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. 10

11 11 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 Lov om statens tjenestemænd m.v. i Grønland 29. Tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 65 år eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf. 41. Kapitel 7. Særbestemmelse om dommere ved Grønlands landsret 34. Ansættelse som dommer og retsassessor kan kun ske som varig ansættelse. Stk. 2. Bestemmelserne i 8, 11 a 14, 19 25, 49, stk. 1, nr. 2 og stk. 4, 49 b og 49 c, stk. 2, gælder ikke for dommere. Bestemmelserne i 28 og 31 gælder kun for dommere, når disse kan afskediges administrativt uden ansøgning. Stk. 3. Bestemmelserne i 13, stk. 2 og 3, 19 25, 49, stk. 1, nr. 2 og stk. 4, 49 b og 49 c, stk. 2, gælder ikke for retsassessorer. Bestemmelserne i 28 og 31 gælder kun for retsassessorer, når disse kan afskediges administrativt uden ansøgning. I lov om statens tjenestemænd i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr 574 af 5. august 1991 som ændret ved 4 i lov nr. 365 af 2. juni 1999, lov nr af 20.december 2000 og 1 i lov nr af 22. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 29 udgår»fylder 65 år eller«. 2. I 29 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Biskoppen over Grønlands stift afskediges fra udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 65 år. 3. I overskriften til kapitel 7 ændres ved Grønlands landsret til: og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen. 4. I 34, stk. 1, ændres retsassessor til: tjenestemandsansat jurist ved Grønlands retsvæsen. 5. I 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 65 år. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 34, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres to steder retsassessorer til: andre tjenestemandsansatte jurister ved Grønlands retsvæsen.

12 12 2 I lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 12. august 1993, som ændret ved 6 i lov nr. 346 af 2. juni 1999, 2 i lov nr af 22. december 2004 og 5 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: Lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland 6. En tjenestemand, der er under 60 år, og hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel af fuld erhvervsevne eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil det tidspunkt, da han skulle have været afskediget på grund af alder. Stk Stk. 5. Efter skilsmisse bevarer en tjenestemands fraskilte hustru ret til ægtefællepension i overensstemmelse med reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse med senere ændringer. 1. I 6, stk.1, ændres»det tidspunkt, da han skulle have været afskediget på grund af alder«til:»udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 65 år« , stk. 5, affattes således: Stk. 5. Ved separation eller skilsmisse bevarer en tjenestemands fraseparerede eller fraskilte ægtefælle ret til ægtefællepension efter regler svarende til reglerne i lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk , stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland, som ændret ved denne lovs 1, nr. 1, berører ikke ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. Stk , stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, som affattet ved denne lovs 2, nr. 2, finder anvendelse på separationer og skilsmisser, der meddeles den 1. juli 2009 eller senere. Stk. 4. De hidtil gældende regler i 10, stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd

13 13 m.v. i Grønland finder fortsat anvendelse for fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før den 1. juli Stk. 5. Fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før den 1. juli 2009, bevarer denne ret, hvis de på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle den 1. juli 2009 eller senere. Stk. 6. Hustruer, der er fraseparerede den 1. juli 2009, bevarer ret til enkepension efter de hidtil gældende regler i 10, stk. 5, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland.

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller.

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller. FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige

Læs mere

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-30-1 Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation

Bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation Cirkulære om Bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse 2007 Cirkulære af 17. april 2007 Perst. nr. 046-07 PKAT nr. J.nr. 07-8029-3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Personkreds...

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

AFSKRIFT. Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

AFSKRIFT. Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFSKRIFT Cirkulære nr. 633 Januar 2007 Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse Side 2 AFSKRIFT Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

U D T A L E L S E DEN PLIGTIGE AFGANGSALDER FOR DOMMERE OG ANDRE TJENESTEMANDSANSATTE JURISTER VED DOMSTOLENE

U D T A L E L S E DEN PLIGTIGE AFGANGSALDER FOR DOMMERE OG ANDRE TJENESTEMANDSANSATTE JURISTER VED DOMSTOLENE Udvalget om pligtig afgangsalder for dommere mv. Dato: 9. januar 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2011-0970-0002 Dok.: 1024866 U D T A L E L S E OM DEN PLIGTIGE

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidet mulighed

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005.

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. 1 147.194,00 169.624,00 29 231.191,00 266.420,00 2 149.455,00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Cirkulære om. Bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse

Cirkulære om. Bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse Cirkulære om Bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse 2002 1 Cirkulære om bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse (Til ministerier, pensionsberegnende myndigheder,

Læs mere

Øvre aldersgrænser i erhverv berettiget ulige behandling

Øvre aldersgrænser i erhverv berettiget ulige behandling Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt N O T A T Øvre aldersgrænser i erhverv berettiget ulige behandling på grund af alder 24-04-2014 Sagsnr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Ressortomlægninger 2015

Ressortomlægninger 2015 Ressortomlægninger 2015 Informationsmøde ansættelsesretlige forhold 1. 1 Delingsaftaler mv. 2 TIDSPLAN FOR DELINGSAFTALER MV. Udarbejdelse af delingsaftaler igangsættelse snarest muligt Mandag den 10.

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015 2015-27 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds,

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Danmarks Radio afskedigede med udgangen af april 2008 en musiker i Radiosymfoniorkestret

Danmarks Radio afskedigede med udgangen af april 2008 en musiker i Radiosymfoniorkestret 2009 8-1 Afskedigelse fra Danmarks Radio på grund af alder Danmarks Radio afskedigede med udgangen af april 2008 en musiker i Radiosymfoniorkestret på grund af alder. Afskedigelsen skete efter et tjenestemandsreglement

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken FINANSMINISTERIET Cirkulære om Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken 2000 1 Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken (Til ministerier og styrelser

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger Cirkulære om Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger 2006 Cirkulære af 31. maj 2006 Perst. nr. 031-06 PKAT nr. J.nr. 06-543-24 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale

Læs mere

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003 1 Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 038-10 J.nr. 09-233-14 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Overførselsaftale. Særaftale X

Overførselsaftale. Særaftale X Særaftale X Overførselsaftale Dansk Industri, Tele Danmark A/S, CO-industri og Telekommunikationsforbundet anerkender og respekterer at overførselsaftalen af 5. november 1996, incl. samtlige bilag mv.

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere