Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014"

Transkript

1 Kasinooverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

2

3 KASINOOVERENSKOMST mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) for De Danske Kasinoer og HK/Privat, 3F Den Private Servicegruppe og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning Grafisk produktion: Kailow Graphic A/S.

4 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens dækningsområde Arbejdstid Fridage som kompensation for helligdage og Grundlovsdag (for ikke-administrativt personale) Feriefridage Lønforhold Løn for brudte måneder Sygdom, graviditet og barsel Pension Overarbejde Ferie Opsigelse Kompetenceudvikling Deltidsbeskæftigelse Regler for tillidsrepræsentanter/suppleanter Arbejdsmiljø Uddannelsesfond Retsforhold Særlige bestemmelser Overenskomstens varighed Protokollat Protokollat 2 Udvidelse af personalegrupper Protokollat 3 Sundhedsordning Protokollat 4 Bedre helbredskontrol ved natarbejde Protokollat 5 Elektroniske dokumenter Protokollat 6 Udvalgsarbejde Protokollat 7 Seniorordning... 22

5 5 1. Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter samtlige personalegrupper beskæftiget hos medlemmer af Foreningen af Danske Kasinoer. Spillende område: Omfattet af overenskomsten er til og med stillingsbetegnelsen bordchef/inspektor samt kasserer og hovedkasserer. Sikkerhedsfunktionen: Omfattet af overenskomsten er sikkerhedspersonale/security staff. Funktionærer, der indtager ledende stillinger, eller hvis dispositioner i udstrakt grad forpligter kasinoet, eller hvis hverv, fordi det har en særlig fortrolig karakter, gør dem til arbejdsgiverens tillidsmænd, falder udenfor overenskomstens område. I tilfælde hvor hovedkassereren er udstyret med reelle ledelsesbeføjelser, falder funktionen udenfor overenskomstens område. Endvidere er undtaget det af myndighederne krævede kontrol- og overvågningspersonale. 2. Arbejdstid A. Administrativt personale. Administrativt personale, hvis fastlagte arbejdstid skal placeres i tidsrummet mellem kl og kl på ugens 5 første hverdage, har en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der skal gives ½ times spisepause, der ikke medregnes som arbejdstid. Søgnehelligdage og Grundlovsdag er fridage og medregnes ikke i den ugentlige arbejdstid. I uger med søgnehelligdage og overenskomstmæssigt fastsatte fridage reduceres den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid med det antal timer, den pågældende skulle have været på arbejde den pågældende dag. B. Ikke-administrativt personale. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Der skal gives ½ times spisepause, der ikke medregnes som arbejdstid. Arbejdstiden skal tilrettelægges med regelmæssige afstresningspauser af minimum 15 minutters varighed. De 37 timer kan være et gennemsnit over 4 uger.

6 6 Ingen arbejdsuge (fra søndag kl til søndag kl ) kan indeholde mere end 46 arbejdstimer. Der skal være minimum 2 fridøgn pr. uge. Ingen vagt kan overstige 10 arbejdstimer, medmindre dette er aftalt mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden. Ved vagtplanlægning skal det tilstræbes, at den enkelte ansatte får en placering af sine vagter, der er ligeligt fordelt over kasinoets åbningstid, dette gælder dog alene fuldtidsansatte. Der skal forefindes hvilerum med hvilefaciliteter rimeligt adskilt fra spisefaciliteter. Vagtskemaer Vagtskemaer skal udarbejdes for en periode af minimum 4 uger. 3. Fridage som kompensation for helligdage og Grundlovsdag (for ikke-administrativt personale) Der gives de ansatte 6 årlige fridage uden lønafkortning som kompensation for helligdage. 4. Feriefridage Stk. 1. Til samtlige ansatte med 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden indføres der feriefridage efter følgende retningslinier. Der ydes i alt 5 feriefridage med fuld løn. Feriefridagene afvikles i perioden 1. maj til 30. april. Stk. 2. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (1. maj 30. april). For fuldtidsansatte svarer 1 feriefridag til 7,4 time. For deltidsansatte regnes forholdsmæssigt, idet deltidsansatte ydes frihed i forhold til det antal timer, de gennemsnitligt er beskæftiget. Stk. 3. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferielovens bestemmelser.

7 7 Stk. 4. Afholdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, betales medarbejderen en kompensation svarende til fuld løn. Kompensationen beregnes som et gennemsnit af lønnen for de sidste 12 måneders indtægt (ferieåret 1. maj 30. april). Stk. 5. Afholdes feriefridagene ikke inden medarbejderens eventuelle fratræden betales medarbejderen ved fratrædelsestidspunktet kompensation svarende til fuld løn pr. ubrugt feriedag. Kompensationen beregnes som et gennemsnit af lønnen ydet i perioden fra 1. maj til fratræden sker. Stk. 6. Der kan uanset eventuelt jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. Stk. 7. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. 5. Lønforhold Stk. 1. Ikke-administrativt personale Normallønnen udgør: månedsløn Pr. 1. marts 2012: kr ,79 Pr. 1. marts 2013: kr ,40 dækkende samtlige tillæg. Ingen nuværende lønninger forringes som følge af den aftalte garanterede løn. Troncfordeling for det enkelte kasino sker i henhold til de mellem parterne godkendte troncfordelingsskemaer. Fastsættelse af normtal og indplacering i de af parterne godkendte og under overenskomsten gældende troncfordelingsskemaer, forhandles en gang årligt under medvirken af tillidsrepræsentanten. For ikke tronclønnet securitypersonale forhandles uden konfliktadgang Tillæg til overenskomst af februar 1996 lokalt.

8 8 Eventuelle lønrefusioner tilfalder virksomheden, undtaget herfor er tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i kurser og møder, som udbetales af HK. Renter af troncen opgøres efter udløbet af hvert kalenderår. Hvor troncen udgør 100% af garantilønnen eller derover i kalenderårets 12 måneder, fordeles rentebeløbet ubeskåret mellem personalet i forhold til opgjort indtægt i samme kalenderår. Hvor troncen ikke udgør 100%, kan differencen mellem udbetalt garantiløn og tronc modregnes i det opgjorte rentebeløb. Det resterende rentebeløb udbetales mellem personalet i forhold til opgjort indtægt i samme kalenderår. Ved lønudbetaling afregnes A-skat, ATP og AUD efter gældende regler. Stk. 2. Administrativt personale Mindstelønnen udgør: månedsløn Pr. 1. marts 2012: kr ,79 Pr. 1. marts 2013: kr ,24 Ved lønudbetaling afregnes A-skat, ATP og AUD efter gældende regler. Ingen nuværende løn- og arbejdsforhold for den enkelte må forringes på baggrund af denne overenskomst. Personlig løn a. Det betragtes som en forudsætning, at der gives højere løn, end den i overenskomsten fastsatte mindsteløn. b. Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. c. Organisationerne er enige om, at arbejdsgiverne bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelse af den personlige løn. d. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuelt uddannelse.

9 9 e. Såfremt der i det enkelte tilfælde er enighed herom mellem virksomheden og medarbejderen/medarbejderne, kan forhandlinger om medarbejderens/medarbejdernes personlige løn føres under medvirken af tillidsrepræsentanten. f. Parterne er enige om, at begge organisationer, i tilfælde hvor misforhold på dette område som helhed taget, skønnes at være til stede, har påtaleret over for hinanden i overensstemmelse med de regler, som til enhver tid måtte være gældende for behandling af faglig strid. g. Såfremt fastsættelsen af den personlige løn for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningen i stk. d., kan hver af organisationerne begære en forhandling under medvirken af begge organisationer. h. Personlig løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til Ligelønslovens principper. i. Parterne er enige om, at hvor forbundet finder baggrund for en ligelønssag, kan der afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af organisationerne, inden de egentlige organisationsdrøftelser finder sted. I forbindelse med besigtigelse/organisationsforhandling aftales, hvilke lønoplysninger der er nødvendige til brug for en eventuel sag. 6. Løn for brudte måneder Der afregnes med 1/25 af normtallet pr. arbejdsdag/feriedag. 7. Sygdom, graviditet og barsel Fravær som følge af sygdom, graviditet, barsel og ferie (optjent hos arbejdsgiveren) medfører ikke reduktion i lønnen. For kvindelige medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet forstås barsel som 1. Indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt, uger efter fødselstidspunkt. For mandlige medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet forstås barsel som indtil 2 uger efter fødselstidspunktet Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger.

10 10 Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 7 ugers orlov ydes enten til faderen eller moderen. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Det er en forudsætning for betaling af løn ved fravær i forbindelse med barsel, at den pågældende medarbejder er berettiget til dagpenge i henhold til Sygedagpengeloven, således at virksomheden er berettiget til at modtage refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til den pågældende medarbejder tilsvarende. Hvis virksomheden ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Med mindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Pension under barsel Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag Kr.pr.time/kr.pr.md 7,00 / 1.120,00 Kr.pr.time/kr.pr.md 3,50 / 560,00 Kr.pr.time/kr.pr.md 10,50 / 1.680,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. 8. Pension Arbejdsgiverens bidrag udgør 8% og medarbejderens bidrag 4%. Det samlede bidrag udgør i alt 12%. Pensionsbidraget beregnes af den skattepligtige indkomst hos arbejdsgiveren, ved arbejde omfattet af overenskomsten.

11 11 9. Overarbejde Administrativt personale Overarbejde afspadseres. De første 3 timer med tillæg af 50%. Derefter, samt alt arbejde på Grundlovsdag, søn- og helligdage med tillæg af 100%. Ikke administrativt personale Eventuelt overarbejde afspadseres time for time inden 4 uger efter udførelse. Hvis senere afspadsering finder sted, afspadseres med 1½ time pr. præsteret overarbejdstime. Ekstra vagter - Ikke administrativt personale Indkaldes en medarbejder til ekstra vagt, ydes en erstatning for den mistede, planlagte fridag, som skal afvikles senest 4 uger efter. Det kan lokalt aftales en længere frist for afvikling af overarbejde og erstatning for mistet, planlagt fridag. 10. Ferie Ferieloven er gældende. Det kontante ferietillæg på 1% beregnes på baggrund af foregående optjeningsårs ferieberettigede indtjening. 11. Opsigelse Funktionærloven er gældende. Der er mellem parterne enighed om, at såfremt en stilling genbesættes inden udløbet af opsigelsesperioden, betales udgiften af arbejdsgiver, medmindre der er enighed mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant om genbesættelse af stillingen i fritstillingsperioden. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant om genbesættelse af stillingen i fritstillingsperioden, betales udgiften til løn i opsigelsesperioden og til den nyansatte begge af troncen.

12 Kompetenceudvikling Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er efter anmodning herom berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andet uddannelsesniveau, medmindre medarbejderen inden for de seneste 2 år har gennemført 8 ugers efter- og videreuddannelse. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling på op til max. kr ,00. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. I forbindelse med den etablerede efteruddannelse for medarbejdere under overenskomsten er der enighed om, at kursusudgifter ud over de offentlige tilskud afholdes af kasinoerne. For tronclønnede medarbejdere afholdes lønudgiften i kursusperioden af troncen. 13. Deltidsbeskæftigelse Deltidsbeskæftigede skal have en fastlagt arbejdstid og et fastlagt ugentligt timetal, der ikke kan være lavere end 8 timer pr. uge. Aflønning af sådanne medarbejdere sker i forhold til fuldtidsarbejdstiden. Der kan lokalt aftales deltid for følgende personalegrupper: reception, garderobe det spillende personale, kassen, teknikere sikkerhedspersonalet administrativt personale. Arbejde udover den fastlagte arbejdstid betragtes som frivilligt merarbejde. Frivilligt merarbejde udføres efter aftale med den deltidsansatte. Merarbejdet afspadseres efter reglerne i 9. Dog kan der mellem de lokale parter aftales, at merarbejdet udbetales.

13 Regler for tillidsrepræsentanter/suppleanter Det organiserede personale vælger af deres midte en tillidsrepræsentant/suppleant, og såfremt der opnås lokal enighed herom - også en suppleant. Valget er gyldigt fra det tidspunkt forbundet har afgivet meddelelse til arbejdsgiveren. Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg skal være forbundet i hænde senest 7 dage efter modtagelse af meddelelsen om valget. Opgaver Det er tillidsrepræsentantens og suppleantens pligt, såvel overfor sine kolleger og sin organisation, som overfor arbejdsgiveren at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål og vedligeholde et godt og roligt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsrepræsentanten/suppleanten orienteres straks i alle sager vedrørende ansættelse og opsigelse af personale. I personalesager kan tillidsrepræsentanten/suppleanten - såfremt den ansatte ønsker det - drøfte sagen med arbejdsgiver og såfremt enighed ikke opnås, kan sagen videreføres i henhold til 17. For så vidt angår bortvisning, henvises til 18. Der skal gives tillidsrepræsentanten/suppleanten fornøden frihed uden løn til at deltage i kurser i forbindelse med tillidsrepræsentanthvervet. Tillidsrepræsentanten/suppleanten har ret til fornøden frihed uden løntab til varetagelse af sit tillidshverv. I personalets kantine skal der forefindes en tavle, således at der kan opslås faglige foreningsbekendtgørelser til de ansatte. Vederlag Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanter valgt under denne overenskomst vil modtage et årligt vederlag, som udbetales med en ¼ pr. kvartal. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsrepræsentantens varetagelse af sit hverv udenfor dennes arbejdstid. Vederlaget er ikke pensionsgivende eller feriepengeberettiget. Valggrundlaget opgøres ved nyvalg af tillidsrepræsentanten og efterfølgende en gang om året. Ved bortfald af tillidsrepræsentanthvervet bortfalder vederlaget. Vederlaget udgør: Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på op til 49 ansatte modtager et årligt vederlag på kr ,00.

14 14 Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på 50 og derover modtager et årligt vederlag på kr ,00. Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på 100 personer eller derover modtager et årligt vederlag på kr ,00. Hvor der allerede er truffet aftale om aflønning/vederlag til tillidsrepræsentanten modregnes dette i ovenstående vederlag. Afskedigelse af tillidsrepræsentanter/suppleanter a. En tillidsrepræsentants/suppleants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes. b. Tillidsrepræsentantens/suppleantens ansættelsesforhold kan ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, og inden forbundet har haft mulighed for at få afskedigelsens berettigelse gjort til genstand for fagretlig behandling, medmindre der på lokalt plan er enighed herom. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb. c. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af tillidsrepræsentanten/ suppleanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er arbejdsgiveren ud over lønnen i opsigelsesperioden pligtig at betale en godtgørelse, hvis størrelse skal være afhængig af sagens omstændigheder. Denne godtgørelse er endelig, således at der ikke tillige kan kræves godtgørelse efter regler om urimelig afskedigelse. d. Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants/suppleants afskedigelse og størrelsen af den til tillidsrepræsentanten/suppleanten eventuelt tilkommende godtgørelse afgøres endeligt ved faglig voldgift. e. Ovennævnte stykker a. - d. er alene gældende for suppleanten, når denne varetager hvervet som tillidsrepræsentant. 15. Arbejdsmiljø a. Der henvises til bestemmelserne i lovgivningen om arbejdsmiljø. b. I virksomheder, hvor der ikke findes sikkerhedsorganisation, kan den i henhold til 14 valgte tillidsrepræsentant rette henstillinger til eller rejse klage til arbejdsgiveren vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål.

15 15 Hvor der findes sikkerhedsudvalg eller sikkerhedsorganisation, skal henstillinger eller klager behandles af virksomhedens sikkerhedsorganisation. Parterne er i øvrigt enige om, at sager vedrørende denne paragraf og arbejdsmiljølovgivningen bør indbringes til behandling mellem organisationerne, hvis der ikke lokalt er opnået enighed. 16. Uddannelsesfond Stk. 1. Til uddannelsesformål indbetaler arbejdsgiveren til den mellem DA og LO etablerede uddannelsesfond efter retningslinier jf. stk. 2. Stk. 2. Bidraget til uddannelsesfonden udgør i alt 36 øre pr. præsteret arbejdstime. 17. Retsforhold Påståede brud på overenskomsten og behandling af uoverensstemmelser vedrørende overenskomstens forståelse afgøres henholdsvis efter Norm for regler for behandling af faglig strid, og Hovedaftalen indgået mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. Hvor der i ovenstående to regelsæt henvises til organisationerne, skal det forstås som de to overenskomstparter. 18. Særlige bestemmelser Om bortvisningssituationer er der aftalt følgende: Såfremt arbejdsgiveren bortviser en ansat, skal sagen forhandles organisationerne imellem. Forhandlingen skal være tilendebragt inden 10 kalenderdage fra begæring herom fremsættes. 19. Overenskomstens varighed Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2012 og kan tidligst opsiges med 3 måneders varsel til overenskomstens udløbstid, første gang den 28. februar 2014.

16 16 Protokollat 1 Parterne er enige om, at formålet med lokale aftaler om deltid er, at der derved bliver øget weekendfri for alle. Behovet for deltid opgøres i samarbejde mellem tillidsrepræsentanten og det lokale kasino. Parterne er enige om, at de deltidsansatte ikke udelukkende beskæftiges i weekenderne, at der etableres oplæringsturnus ved nyansættelse, at nuværende ansatte har fortrinsret til eventuelle deltidsstillinger og at deltidsansatte har fortrinsret til fuldtidsstillinger. Vagtlængden for deltidsansatte aftales lokalt, dog skal den daglige arbejdstid mindst udgøre 4 timer.

17 17 Protokollat 2 Udvidelse af personalegrupper Udvidelse af personalegrupper, udover de på nuværende tidspunkt kendte på danske kasinoer, kan først finde sted efter forudgående lokal forhandling. Såfremt enighed ikke kan opnås, kan udvidelse af personalegrupper kun finde sted, såfremt man fra arbejdsgiverside kan godtgøre en driftsmæssig interesse heri. I forbindelse med godkendelse af kasino-overenskomsten har der den 2. marts været afholdt et afklarende møde overenskomstparterne imellem med det formål at skabe klarhed om procedure og fortolkning af kasinooverenskomstens protokollat angående Udvidelse af personalegrupper. Parterne er enige om, at denne bestemmelse i overenskomsten dækker samtlige personalegrupper, der er beskrevet i de mellem parterne godkendte troncfordelingsskemaer. Udvidelse af personalegrupper - ud over disse i ovennævnte beskrevne - skal først behandles lokalt. Såfremt der lokalt er enighed, kan en indarbejdning i overenskomstgrundlaget af gruppen først finde sted efter forhandling overenskomstparterne imellem. Såfremt der parterne imellem er uenighed, betragtes problemet som en interessekonflikt. Såfremt der lokalt er uenighed, skal arbejdsgiveren godtgøre en driftsmæssig interesse i udvidelse af personalegruppen, forinden sagen videreføres mellem overenskomstparterne som ovenfor beskrevet. Parterne har anset det for nødvendigt at afklare fortolkning og procedure i relation til protokollatet, idet en eventuel udvidelse af personalegrupper, til at blive omfattet af kasinooverenskomsten, kan afstedkomme en problemstilling, hvor en gruppe i forvejen er overenskomstdækket, f.eks. tjenere og gastronomer.

18 18 Protokollat 3 Sundhedsordning Med virkning fra den 1. januar 2011 omfattes medarbejdere, som gennemsnitligt beskæftiges mere end 8 timer ugentligt, af en forebyggende sundhedsordning. Ordningen skal minimum omfatte tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør af arbejdsrelaterede skader. Virksomheden betaler et bidrag på op til kr. 400,- pr. år pr. medarbejder, der er indtrådt i ordningen. Ordningen placeres i et selskab efter virksomhedens valg.

19 19 Protokollat 4 Bedre helbredskontrol ved natarbejde Medarbejdere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse som natarbejder. Medarbejdere, der bliver klassificeret som natarbejdere, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år.

20 20 Protokollat 5 Elektroniske dokumenter Parterne er enige om, at der i overenskomsten indføres mulighed for, at virksomhederne med frigørende virkning kan aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks eller via . Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før, medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden.

21 21 Protokollat 6 Udvalgsarbejde Parterne er enige om, at der i denne overenskomstperiode nedsættes et udvalg, der drøfter: Beregningen af løn for brudte måneder og beregningen af sygeløn, jfr. hhv. overenskomstens 6 og 7.

22 22 Protokollat 7 Seniorordning Parterne er enige om, at der snarest efter overenskomstforhandlingernes afslutning nedsættes et udvalg med henblik på at indføre en seniorordning for overenskomstdækkede medarbejdere i henhold til følgende retningslinier: - Parterne er enige om at lave en enkel over overskuelig aftale, tilpasset branchen - I aftalen kan indgå elementer i forhold til opsparing af feriefridage og den løbende pensionsopsparing - Seniorordning etableres ved skriftlig lokalaftale på virksomheden.

23

24 HK/Privat Weidekampsgade København C Tel Fax F Privat Service, Hotel og Restauration Kampmannsgade København V Tel Fax Kasinooverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet Serviceforbundet/VSL Upsalagade København Ø Tel Fax HORESTA Arbejdsgiver Vodroffsvej Frederiksberg C Tel arbejdsgiver

KASINO- OVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Overenskomst 2014-2017

KASINO- OVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Overenskomst 2014-2017 KASINO- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

AFSNIT 1 Overenskomstens gyldighedsområde

AFSNIT 1 Overenskomstens gyldighedsområde T O S N I M S O K A RENSK OV E 020 erhver vet 2 7 t 1 st 20 t- og turis m o k s n n a Overe l-, restaur te for ho 4 AFSNIT 1 Overenskomstens gyldighedsområde 4 Overenskomstens gyldighedsområde AFSNIT 1

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉ- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for konceptrestauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2017-2020 for konceptrestauranter Overenskomstens gyldighedsområde AFSNIT 1 3 OVERENSKOMST 2017 2020 2017 2020 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold. for. butikschefer/chefoptikere. mellem. Profil Optik Butikker A/S

O V E R E N S K O M S T. om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold. for. butikschefer/chefoptikere. mellem. Profil Optik Butikker A/S O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for butikschefer/chefoptikere mellem Profil Optik Butikker A/S Og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2017-1.

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 -

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 - Overenskomst mellem Søfartens Ledere og Copenhagen Malmö Port AB for Vagtchefer og Havneassistenter gældende fra 1. april 2014 til 31. marts 2017-1 - 1 Overenskomstens område Overenskomsten er gældende

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Privat om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2014 for de på A/S Dansk Shell og beskæftigede laboranter Laborant overenskomst

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

skibsførere på havnebusser

skibsførere på havnebusser skibsførere på havnebusser overenskomst 2012 2014 DI Overenskomst II v/di og Søfartens Ledere Gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området DI nr. 794553 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere