0 Indhold. Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 21 Sidst ændret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0 Indhold. Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 21 Sidst ændret:"

Transkript

1 Titel: Biologisk effektmonitering i fisk og muslinger, impo- og intersex i snegle samt miljøfarlige stoffer i biota fisk og muslinger- og i marint sediment Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere: SVANA: Martha Laursen, Elisabeth Jensen FDC ferskvand: Liselotte Johansson, Peter Wiberg-Larsen, Lisbet Sortkjær FDC marin: Mihail-Constantin Carausu TA henvisninger Indhold TA. nr.: DT04 Version: 1 Oprettet: Gyldig fra: Sider: 21 Sidst ændret: S09 Kviksølv i fisk V20 Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløb: Sediment og biota M22 Miljøfarlige stoffer i muslinger M24 Miljøfarlige stoffer i sediment M25 Miljøfarlige stoffer i fisk M26 Biologisk effektmonitering i fisk M27 Imposex og intersex i havsnegle M28 Biologisk effektmonitering i muslinger 1 Indledning og afgrænsning Systembeskrivelse Systemoversigt Dataflow Fra Prøvetagning til kvalitetssikring Indlæggelse af data i fagsystem Tekniske forhold Miljøfarlige stoffer i delprogrammerne Vandløb og Søer - fisk Miljøfarlige stoffer i ferskvandsfisk Miljøfarlige stoffer under det marine program sediment, muslinger og fisk Miljøfarlige stoffer i sediment Miljøfarlige stoffer i muslinger Miljøfarlige stoffer i fisk Biologisk effektmonitering Biotaeffekter i snegle Biotaeffekter i fisk og muslinger Data og koder Fejl og mangler Kvalitetssikring Kvalitetssikring ved indlægning af data i fagsystem eller filoverførselssystem Mulighed for Kvalitetssikring af data i MFSBase og udtræk herfra Kvalitetssikring ved overførsel af data fra MFSbase til ODA Faglig kvalitetskontrol Bilag... 20

2 2 1 Indledning og afgrænsning Denne datatekniske anvisning dækker beskrivelser af dataflow et for miljøfarlige stoffer i biota fra NOVANA-delprogrammerne i Vandløb, Søer og Hav og Fjorde. Endvidere dækker den dataflowet for miljøfarlige stoffer i sediment i marine områder samt biologiske effektundersøgelser i snegle, muslinger og fisk under det marine delprogram. Beskrivelserne dækker dataflow et fra data genereres, til data ligger i databasen i kvalitetssikret stand. Dataene skal indrapporteres i MFSBase og bliver efterfølgende én gang i døgnet automatisk overført til den fælles OverfladevandsDAtabase (ODA), der er tilgængelig via den fællesoffentlige brugerstyring. Dataflowet for miljøfarlige stoffer i sediment samt vandfase for NOVANA-delprogrammerne Vandløb og Søer er beskrevet i dta01. 2 Systembeskrivelse 2.1 Systemoversigt Herunder gives en oversigt over de systemer, der indgår i data-flowet for miljøfarlige stoffer i biota for delprogrammerne Søer, Vandløb og Hav og Fjorde, miljøfarlige stoffer i sediment samt biologiske effektundersøgelser for Hav og Fjorde. Systemnavn MFSBasen Modul - Tildeling af rettigheder Mulige roller Adgang til system Brugervejledninger Drift af system Support Udviklingsønsker Superbruger Styrelsen for vand- og naturforvaltning, opret en opgave ved Statens IT for at få adgang til MFSBase Indlæse / Redigere / Læse Citrix-system I begrænset omfang er der brugervejledning i MFSBase under Hjælp Danmarks Miljøportal Fejl i funktionaliteter indmeldes til Danmarks Miljøportal via kontaktformular, som findes på følgende link: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning via FKG Sø, FKG Vandløb og FKG Marin Martha Laursen, Systemnavn Tildeling af rettigheder Mulige roller Adgang til system ODA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Flemming Nørgaard, Indlæse / Redigere / Læse Citrix-system. - henvendelse Flemming Nørgaard, for at få tildelt rolle til at kvalitetssikre

3 3 Brugervejledninger Drift af system Support Udviklingsønsker: Der henvises til den quickguide, som ligger i ODA s hjælpemenu DCE, Aarhus Universitet Fejl meldes til ODA-support postkassen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning via FKG Sø, FKG Marin og FKG Vandløb 2.2 Dataflow Fra Prøvetagning til kvalitetssikring Miljøfarlige stoffer i sediment (marin) samt biota (marin, sø og vandløb) Dataflow MFS i sediment (marin) samt biota (marin, sø og vandløb): Tilsyns- og prøvedata som angivet i den tekniske anvisning registreres på rekvisitionsskema og rekvisitionsskemaet (se Overvågningsintra) medsendes til laboratoriet. Eventuelle andre oplysninger medsendes også til laboratoriet, f.eks. sedimentoplysninger, lugt mv. Det er en god ide selv at beholde Laboratoriet medsender data fra rekvisitionen mv. sammen med analyserapporten til enhederne. For biotaprøver der tages som blandingsprøver af flere individer, rapporteres kun Laboratoriet sender STANDATfiler indeholdende data fra laboratoriet og rekvisitionsblanketter ne samt andre eventuelle blanketter med andre data til SVANA. SVANA s lokale enheder sørger i udgangspunktet for indlæggelse af STANDAT filerne i MFSBasen. I nogle tilfælde lægger en kopi af di- middel, stan- analyselaboratoriet Alt overføreverse skemaer. Evt. dardafvigelse /konsulenten selv anvendes elektronisk og min-max af data ind i MFSbasen elektronisk til rekvisitionssystem, der de målte individers støtterekte indtastning. via STANDAT eller di- pt. for nogle konsulenter er under udvikling, parametre Ved problemer med ODA sammen med følgeseddel til prøverne. Hvis prøvebehandling (f.eks. depurering og vægt- længderelationer) foregår på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings laboratorium i Odense sendes resultater herfra både til næste analyselaboratorie og den lokale enhed, der har rekvireret analysen. (længde, vægt f.eks.), i overensstemmelse med indrapporteringsformater i STANDAT og for- OSPAR/ICES indlæggelse af STAN- DAT-filer kontaktes superbrugeren der evt. kan kontakte SVANA s IT-konsulent på databasen. Der kan søges en aftale om dette, hvis fejlfinding i forbindelse med importen er vanskelig. Kvalitetssikring, se diagram, afsnit 4

4 4 SVANA s laboratoriet sender i så fald prøverne videre til det laboratorium der skal analysere prøven. Hg i ferskvandsfisk er typisk blevet lagt direkte ind i MFSbasen af analyselaboratoriet, da det er stort set lige så hurtigt som at oprette STANDAT-filen. Biologiske effektstudier omhandler følgende marine undersøgelser: Biologisk effektmonitering i fisk og Impo- og intersex i havsnegle og Biologisk effektmonitering i muslinger Dataflow biologiske effekter (marin): Tilsyns- og prøvedata som angivet i kommer ind i databasen af- Den ansvarlige for at data den tekniske anvisning registreres i området. Den der står for at hænger af evt. kontrakt på felten, bl.a. position, dybde samt sørger for at resultater af undersøgelsen bliver udført metode for prøvetagningenlysninger indtastes i MFS- undersøgelsen og prøveopbase. Der er mulighed for at læse imposex data ind via STANDAT. Eventuelle tilhørende analyser af sporstoffer som f.eks ved nogle ålekvabbeundersøgelser overføres via STANDAT som anført i afsnittet ovenfor. Nogle specielle analyser i forbindelse med ålekvabber (EROD, PAH-metabolitter mv.) indtastes dog som regel direkte i MFSbasen. Alt overføres elektronisk til ODA Kvalitetssikring, se diagram, afsnit 4

5 5 3 Indlæggelse af data i fagsystem Generelt henvises der til afsnit Tekniske forhold I databasen findes en hjælpefunktion under fanebladet Hjælp øverst til venstre, hvor supplementer til nedenstående high lights kan findes: Man kan i MFSBase vælge at få vist koordinaterne i Geografiske Euref89 format eller i UTM Euref89 format. Man kan også vælge de tilsvarende ED50 formater. ED50 er tidligere anvendte koordinatsystemer/-referencesystemer og ikke aktuelle mere. For vandløb og sø anvendes typisk UTM (Zone32=Euref89) koordinater og for marine områder anvendes typisk Geografiske koordinater. Databasen kan dog vise begge dele for stationerne og prøverne. Det koordinatformat, der ønskes vist vælges under Administration, Dine indstillinger, se dette print: For at indtaste eller redigere i databasen skal man trykke på ikonet Slå til under Standard øverst i billedet, se klip her

6 6 Langt de fleste oplysninger overføres automatisk, men nogle indtastes. Indlæsning via STANDAT: Under fanebladet Standard vælges Standat Import i øverste bjælke som vist på klippet. Herved kommer Import af standatfil-vinduet frem, og der vælges hvilken type data/ format-type (Sediment sporstoffer, biota sporstoffer eller biotaeffekter) der skal importeres. Filen der skal importeres vælges ved at klikke på Gennemse og Institution /enhed data hører til vælges. Herefter trykkes på knappen Importer fil. Det er vigtigt, at stationen i STANDAT-filen hedder akkurat det samme som i databasen, da der ellers vil blive oprettet en ny station.

7 7 Eksempel på indtastning af data: Oprettelse af ny station: Under Standard, Dataoversigt tryk på Tilføj station, udfyld stationsoplysninger og tryk på Tilføj station til databasen Nogle felter skal udfyldes inden en station kan oprettes. Det drejer sig om: Stationstype, StationsNr., koordinater (bemærk valgte koordinatformat) og for NOVANA stationer skal der angives, at stationen er en Almindelig analysestation. Men det er også vigtigt at udfylde Institution samt navn og område, evt. delområde. Prøveoplysninger til eksisterende station: Stå på den station du vil indtaste en ny prøve for se gul markering i klip nedenfor til venstre. Tryk på Tilføj Prøve - se gul markering i klip nedenfor til højre. Vælg Prøvetype du vil indtaste oplysninger for i boksen, der popper op midt i billedet og vælg OK, opret prøve nu - se gul markering i klip nedenfor i midten.

8 8 Udfyld prøveoplysninger i overensstemmelse med de tekniske anvisninger. Der er 3 faneblade til formålet. Som prøveejer vælges Naturstyrelsen, se klip.,

9 9 Skal man oprette eller tilføje/redigere analysedata for en art, går man ind i fanebladet artsregistreringer; trykker på + for opret og trekant for at kalde data frem for den prøve, man ønsker, se klip nedenfor.

10 10 Trykker man på + for at tilføje data for en art, kommer nedenstående skærmbillede frem. Vælg art og skema til inddatering for kemiske analyser i venstre kolonne og for effekter i højre kolonne. Ønsker man at redigere i data vælges relevante prøve blot. Kommer man til at trykke på + i eksempelvis venstre kolonne uden at fylde noget ind i den, vil man få en fejlmelding i ODA på, at organkode mangler. Man vil kunne slette denne prøve ved at slette en ghost prøve, der kommer frem som blå markering, når man står under oversigt. Dette gøres ved at trykke på delete, når man står på det blå felt (tryk ikke på slet). Prøven kan fremover ses som vist på nedenstående klip gul markering øverst til højre. Stationsoplysninger, prøveoplysninger og analyseresultater kommer frem ved at dobbeltklikke på det, der ønskes vist, eller trykke på vis/ret, når du står det ønskede sted.

11 Miljøfarlige stoffer i delprogrammerne Vandløb og Søer - fisk For prøver til analyse for sporstoffer/miljøfarlige stoffer i biota registreres tilsynsog prøvedata på rekvisitionen for den enkelte station/prøve. Data fra rekvisition overføres via STANDAT formatet til MFSBase sammen med analysedata. Hvis det ikke er muligt at overføre evt. yderligere oplysninger, der ikke indgår i STANDAT formatet via STANDAT tekstfelter angives det som kommentar i MFSBase efter indlæggelse af STANDAT-filen. I forbindelse med STANDAT-filerne er det vigtigt at ønsket stationsnavn udfyldes korrekt, således at et stationsnavn ikke optræder i flere udgaver. Mellemrum, forbogstaver mv. skal være ens fra gang til gang, så længe det er samme station. Hvis det ikke er tilfældet vil der blive oprettet en ny station. Det er vigtigt at prøvetagningskoordinater udfyldes, hvis de er forskellige fra stationskoordinaterne. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings lokale enheder skal tjekke at data ligger korrekt i MFSbasen samt kvalitetssikre data i ODA. Husk at kontrollere at prøveejer, stationstype (datamedie), basis (vådvægt/tørvægt), art/organ, stofparameter/enhed og detektionsgrænse er indtastet. Andre vigtige oplysninger er prøvedato, prøvetype, konservering, prøvetager, analyseperson, laboratorium og analysedato. Noget af dette fanges i den elektroniske kontrol i ODA, se afsnit Miljøfarlige stoffer i ferskvandsfisk I forbindelse med oprettelse af en ny ferskvandsstation i MFSBase, skal der rettes henvendelse til Fagdatacenter for Ferskvand, der opretter et nyt observationsstednummer for den nye station. Dette observationsstednummer skal indtastes i MFSbasen under stationsoplysninger sammen med de øvrige oplysninger. Data indlæses via STANDAT-filer.

12 Miljøfarlige stoffer under det marine program sediment, muslinger og fisk For prøver til analyse for sporstoffer/miljøfarlige stoffer i biota eller sediment registreres tilsyns- og prøvedata på rekvisitionen for den enkelte station/prøve. Data fra rekvisition overføres via STANDAT formatet til MFSBase sammen med analysedata. Hvis det ikke er muligt at overføre evt. yderligere oplysninger, der ikke indgår i STANDAT formatet via STANDAT tekstfelter angives det som kommentar i MFS- Base efter indlæggelse af STANDAT-filen. I forbindelse med STANDAT-filerne er det vigtigt at ønsket stationsnavn udfyldes korrekt, således at et stationsnavn ikke optræder i flere udgaver. Mellemrum, forbogstaver mv. skal være ens fra gang til gang, så længe det er samme station. Hvis det ikke er tilfældet vil der blive oprettet en ny station. Det er vigtigt at prøvetagningskoordinater udfyldes, hvis de er forskellige fra stationskoordinaterne. Data (inkl. evt. oprettelse af station) indlæses således i MFSBase via standatfil. Hvordan håndteringen af hvem der står for hvad, i forhold til, at analysedata kommer i database, fremgår af kontrakt og / eller SVANA s overvågnings intra. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings lokale enheder skal under alle omstændigheder tjekke, at data ligger korrekt i databasen samt kvalitetssikre data: Husk også at kontrollere, at prøveejer, stationstype (datamedie), basis (vådvægt/tørvægt), art/organ, stofparameter/enhed og detektionsgrænse er indtastet. Andre vigtige oplysninger er prøvedato, prøvetype, konservering, prøvetager, analyseperson, laboratorium og analysedato. En del af dette fanges i den elektroniske kontrol i ODA, se nedenfor Miljøfarlige stoffer i sediment Prøvetagningspositionen og dybden for sedimentprøver er oftest sammenfaldende med oplysningerne for stationen. Afvigelser herfra indføres under prøveoplysninger Miljøfarlige stoffer i muslinger Prøvetagningspositionen for muslinger er ofte forskellig fra koordinaterne for stationen, da der ikke altid er muslinger lige på stationspositionen. Her er det vigtig at få de korrekte prøvetagningspositioner ind i databasen under prøveoplysninger. Prøvetagningsdybden er ofte også forskellig fra stationsdybden. Det registreres også under prøveoplysninger Miljøfarlige stoffer i fisk Fangstpositionen for fisk kan være forskellig fra koordinaterne for stationen. Her er det vigtigt, at de korrekte fangst-/prøvetagningspositioner bliver lagt ind i databasen under prøveoplysninger. Relevante oplysninger vedr. prøvetagningen udfyldes og eventuelle bemærkninger hertil noteres i bemærkningsfeltet Biologisk effektmonitering Biotaeffekter i snegle Data indtastes direkte i MFSbasen eller læses ind via STANDAT-filer. Husk at trykke på slå til redigering ikonet, se afsnit 3.1 for at kunne indtaste. Herefter trykkes på tilføj station hvorefter stationsoplysninger indtastes. Herefter kan man, mens den nyoprettede station er markeret, trykke på tilføj prøve og indtaste oplysninger for den enkelte prøve. Når prøven er oprettet trykkes tilføj art og data kan indtastes.

13 Biotaeffekter i fisk og muslinger Data for biotaeffekter i muslinger samt data for biotaeffekter i fisk inklusive PAH metabolitter og EROD mv. indtastes i MFSBasen. Tilhørende målinger af sporstoffer i fiskelever og muskel overføres via STANDAT format og indlæst i MFSBase i MFSbasens biotasporstof modul (inkl. evt. oprettelse af station). Se afsnit Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal tjekke, at data ligger korrekt i databasen. 3.2 Data og koder På findes en oversigt over standat kodelister, heriblandt dem, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning af MFS data. Hvis der mangler en kode (fx hvis der er analyseret for stoffer, eller der er taget prøve fra organismer, der hidtil ikke har indgået i overvågningen) i kodelisterne, skal følgende procedure anvendes: Der sendes en anmodning til Standatsekretariatet ved DCE ( om tildeling af foreløbigt STANDAT-kodenummer. Med hensyn til oprettelse af nye taxa skal anmodningen indeholde følgende oplysninger: Latinsk navn (slægt, art) og evt. dansk navn. Ved artsgruppe angives, hvilke arter gruppen omfatter Author(er) Bestemmelsesværk Klasse Standatsekretariatet verificerer hos Fagdatacenter for Ferskvand eller Det Marine Fagdatacenter, at nomenklaturen er korrekt og at taxon-navnet er validt inden tildeling af det foreløbige STANDAT-kodenummer. Efter tildeling af kodenummeret retter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (superbruger/odag) henvendelse til Danmarks Miljøportal, med henblik på at få arten oprettet i MFSBase. 3.3 Fejl og mangler Hvert år planlægger FKG antal tilsyn mv. Der kan af forskellige årsager ske aflysninger af enkelte tilsyn, i disse tilfælde kontaktes den relevante FKG, som koordinerer ændringer i programmet. Begrundelsen herfor noteres i SVANA s PSV (Planlægnings- og Styringsværktøj). Hvis konsulenter observerer mangler i nødvendige oplysninger herunder tilsynsdata, rettes der henvendelse til den ansvarlige enhed i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning/rekvirenten.

14 14 4 Kvalitetssikring Alle data skal være fagligt kvalitetssikrede, mærkede og afsluttede i ODA inden udløbet af den aftalte frist for dataindberetning, hvilket fremgår af meldinger via Vigtige meddelelser eller Nyt fra FKG på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings overvågningsintra. Hver nat overføres data fra MFSBase til ODA. Samtidig sker der en kvalitetssikring, som sørger for at dataintegriteten opretholdes, og at der gøres opmærksom på mangelfulde oplysninger, åbenlyse fejl og mistænkelige værdier, herunder hvis mangelfulde oplysninger medfører, at data ikke kan overføres til ODA. Kun nye eller rettede data bliver kvalitetskontrolleret på denne måde. Fejlmeldinger kommer tilbage til de dataansvarlige per og er samtidig tilgængelige i ODA. De dataansvarlige skal tage hånd om fejlene ved at fremskaffe manglende oplysninger, kontrollere validiteten af mistænkelige værdier, og hvad der i øvrigt er nødvendigt for, at alle data kan betragtes som kvalitetssikrede. Endelig skal der foretages en faglig kontrol af data. Dette skal være afsluttet, inden fristen for dataindberetning er udløbet. Alle ændringer, rettelser og tilføjelse af manglende oplysninger foretages i MFSBase. Efter afslutningen af den faglige kontrol, laver fagdatacentret en kontrol af data, og endelig kan der komme en yderligere kontrol, når data bliver sendt videre til internationale organer. Figur 2. Skitse over dataflow og kvalitetssikring i fagsystem og fælles database (ODA) med den tilføjelse at for data, der kasseres i kvalitetskontrollen sendes disse data tilbage til dataleverandøren til check. For overskuelighedens skyld er fagdatacenterets kvalitetssikring udeladt af figuren.

15 Kvalitetssikring ved indlægning af data i fagsystem eller filoverførselssystem Mulighed for Kvalitetssikring af data i MFSBase og udtræk herfra Den primære kvalitetssikring foregår i ODA, men der er også mulighed for at trække data ud af MFSbasen. Der vælges dataudtræk i MFSBase, se billede her: Vælg hvilken datatype der skal udtrækkes og gå videre til stationer, stamdata, data og analyseresultater, hvis relevant Kvalitetssikring ved overførsel af data fra MFSbase til ODA I forbindelse med den daglige (natlige) overførsel af data fra MFSBase til ODA sker der en automatisk kvalitetssikring på to niveauer: Indlæsningskontrol: Dataoverførselsrutinerne kontrollerer først for HC-fejl (Hard Constraints). Dette er fejl, som har at gøre med dataintegritet og som betyder, at data ikke kan lægges ind i ODA. Data bliver altså afvist, men der bliver sendt en fejlmelding til den dataansvarlige. Fra MFSbasen bliver data med indlæsningsfejl/hc-fejl overført til ODA, men med en HC-fejl mærke på. HC fejl kan handle om manglende dato, observationsstednummer, enhed eller lignende. Når de mangelfulde data er rettet i MFSbase, vil de den efterfølgende nat søges overført til ODA igen. Elektronisk kontrol: Data, som passerer indlæsnings (HC-) kontrollen, bliver lagt ind i ODA og derefter underlagt en kontrol for SCL1 (Soft Constraints) fejl. Dette er fejl, som ikke er afgørende for dataintegriteten, men som alligevel skal håndteres af hensyn til datakvalitet, konsistens og anvendelighed af data. Der kan være tale om manglende oplysninger om fx prøvetagningsudstyr eller metode, analyselaboratorium eller lignende.

16 16 Der kan også være tale om outliers, som skal vurderes af en fagkyndig medarbejder. De overordnede principper bag outlier kontrollen er: Metode Min og Max værdier baseret på 1 og 99 percentiler Faste prædefinerede grænser baseret på ekspert vurdering Min-max værdier vægtet imod særlige biologiske parametre som længde, vægt etc. Antal observationer Biota sporstoffer >10 Per klasse/art, organ, parameter, enhed <10 Ej vurderet Eller per art, organ, parameter, enhed Sediment Per parameter, enhed, kildepåvirkning Ej vurderet Biota effekt Per antal døde eller antal individer per type deformitet Per art, parameter, enhed >10 Per art og parameterforhold Data, som passerer den elektroniske kontrol, mærkes automatisk som godkendt i den elektroniske kontrol. På ferskvandsområdet er der besluttet en standardenhed for hvert stof, som data registreres i. Desuden er angivet en konverteringsfaktor for relevante enheder til standardenheden. Relevante enheder konverteres ved indlæsning til standardenhed, mens der gives en fejlmeddelelse i de tilfælde, hvor kombinationen parameter/enhed ikke er registreret. På marinområdet er der udarbejdet særskilte konverteringstabeller for både biota sporstoffer og sediment. For biota effekter er der kun parametre, hvor enheden per definition er ens. De 2 konverteringstabeller for sporstoffer og sedimenter består af lister over, hvilke stoffer der kan måles i hvilke enheder, hvor der yderligere konverteres til den enhed som findes angivet som standard/normal enhed for det pågældende stof i Dansk Strandard (DS). Hvis kombinationen parameter-enhed findes i konverteringstabellen og enheden er standard-/normal enhed for parameteren vil enheden forblive det samme og resultatet ganges med faktor 1. Hvis kombinationen parameter-enhed findes i konverteringstabellen og enheden ikke er normal enhed for det pågældende parameter vil enheden ændres til normal enhed og resultatet ganges med den specifikke konverteringsfaktor. Konverteringen sker on-the-fly ved kopiering af resultatdata fra fagsystem til ODA via dataflow,

17 17 men systemet vil stadig kunne huske den oprindelige enhed som gemmes i ODA som leveringsenhed. Hvis en kombination parameter-enhed ikke findes i konverteringstabellen ved kopiering af data fra MFSbase til ODA via dataflow, betyder det i princippet at enten stoffet eller enheden må være forkert og det vil udløse en parameter-/enhedsfejl af typen SCL1. Det vil sige at nye parametre eller nye kombinationer af parameterenhed skal registreres først i konverteringstabellen ellers vil de udløse en fejl gang på gang de kopieres i ODA fra MFSbase. De dataansvarlige i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning lokale enheder skal vurdere de data, der fanges i den elektroniske kontrol (mærket mistænkelige ) og hertil giver ODA nogle muligheder for at få yderligere informationer om de mistænkelige værdier ved at klikke på I eller G knap, hvor disse optræder, dels sammen med andre værdier fra prøven og dels på en graf med andre værdier fra stationen. Finder man, at den mistænkeligt mærkede værdi kan accepteres, markeres den som godkendt, ellers skal man rette i MFSBase, og så overføres de rettede oplysninger til ODA natten efter. Hvis data er forkerte, og der ikke er mulighed for at rette data (i MFSBase), skal data i ODA markeres som forkastet under elektronisk kontrol. Dataansvarlig ved Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning sørger for at evt. konsulent kan se fejllisterne fra ODA eller får dem til gennemsyn for at kunne rette fejlene eller acceptere dataene/give en melding om at data kan godkendes. Bemærk at så snart data er mærket elektronisk kontrol godkendt, er de i princippet tilgængelige for andre, der har adgang til ODA, herunder at de kan blive overført til Danmarks Miljøportal, hvorfor kontrollen bør foretages løbende. 4.2 Faglig kvalitetskontrol Den faglige kvalitetssikring foretages i ODA, men kan kun udføres på data, som allerede er elektronisk godkendt. Man skal derfor håndtere indlæsningsfejlene og de elektronisk genererede fejlmeldinger, inden man laver den faglige kvalitetssikring. Den faglige kvalitetssikring i ODA stiller nogle værktøjer til rådighed (f.eks. grafer, tabeller), som fagligt kompetente medarbejdere i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal bruge til at vurdere kvaliteten af data og fange eventuelle fejl, som er sluppet igennem den elektroniske kontrol. Kontrollen foretages senest til den aftalte indberetningsfrist. Rettelse, tilføjelse og sletning af data sker i MFSBase, og de ændrede data (undtagen slettede) starter forfra i kvalitetssikringsprocessen. I ODA applikationen vælger man: Kvalitetssikring->Hav/sø/vandløb->Ønsket dataemne->faglig kontrol. Værktøjet Status for sø og vandløb giver en oversigt over, hvor langt data er nået i kvalitetssikringsprocessen. Derudover er der, alt afhængig af dataemnet, forskellige værktøjer i form af grafer, tabeller og lignende til at vurdere data i sammenhæng. For data vedrørende miljøfarlige stoffer er der værktøjer, hvor man kan udvælge specifikke data og plotte udviklingen i tidsserier eller plotte udvalgte stationer sammen. Man kan også udtrække sporstoffer sammen med støtteparametre i tabelform.

18 18 For marine data er det primære kvalitetssikringsværktøj Tidsserieplot, der, som navnet antyder, viser en graf over måleresultater som funktion af datoen. Brugeren skal vælge et eller flere observationssteder (evt. med hjælp fra opslagsfelter for observationsstedlister eller lokalitet), parametre/prøvetyper samt tidsinterval. Efter at have valgt sine kriterier, klikker man på enten Vis graf eller Vis multigraf. Førstnævnte kan kun anbefales, hvis man har at gøre med få data. Hvis man har valgt flere observationssteder og/eller parametre, vil det være nødvendigt at bruge multigrafer. Disse genererer separate grafer for enten hvert observationssted eller hver parameter, afhængig af hvad man vælger som Bladrevariabel. Man kan zoome ind på udvalgte dele af grafen med musen. Når man finder et datapunkt, som ser mistænkeligt ud, kan man zoome ind og med musen markere punktet. Derved kommer der et lille vindue, hvori man kan give punktet et kvalitetsmærke. Mærkningsniveauerne er G= Godkendt, U= Under kontrol (mistænkelige data som skal undersøges nærmere) og F= Forkastet (mistænkelige data der betragtes som fejl) samt A= Afsluttet. Når man har mærket alle suspekte punkter behørigt, klikker man Godkend mærkning eller Godkend mærkning og afslut. Derved mærkes alle data godkendt med undtagelse af de punkter som man specifikt har mærket U eller F. Hvis man har brugt knappen med afslut, afsluttes data samtidig og kan dermed betragtes som indberettet til fagdatacentret. Man skal snarest muligt sørge for at afklare om data under kontrol skal rettes, forkastes eller godkendes. De andre værktøjer i ODA kan bruges til at undersøge sagerne nærmere. Man kan også vælge at samplotte relevante observationssteder eller parametre eller vælge andre tidsperioder. Det aktuelle valg af metode afhænger af situationen og problemstillingerne kan ofte angribes ad flere veje. Kontrol af data for MFS er i høj grad en videns- og erfaringsbaseret vurdering af, om måleresultater ser sandsynlige ud i lyset af prøvetagningsdato, lokalitetens karakter og miljøtilstand samt sammenhæng mellem forskellige parametre og andre faktorer. Det er derfor afgørende, at medarbejderen har den fornødne viden og erfaring på området. I praksis er den faglige kvalitetskontrol en gennemgang af data sammenholdt med analyserapporter fra laboratoriet, og en vurdering af om resultaterne er troværdige. Af andre værktøjer til vurdering af værdiernes troværdighed kan nævnes: 1. For eksempel for kviksølvmålinger i ferskvandsfisk gælder det at fisken optager kviksølv fra vandet gennem gællerne og via føden. Kviksølv opkoncentreres igennem fødekæden, og vil derfor kun være lav i de nederste led af fødekæden og for små fisk (typisk er det kun hundestejler, der overholder EU's EQS på 20 µg/kg vådvægt). Ældre (større) fisk vil normalt have større indhold af kviksølv end yngre (mindre), men optaget er betinget af kviksølvindholdet i søen. For søer med spildevandsudledning fra hospitaler kan der være historisk betingede høje koncentrationer i sedimentet, som frigives til vandsøjlen. Søer der ikke har noget afløb kan også opkoncentrere kviksølv i forhold til søer, der har et konstant gennemløb. Endelig kan søer, hvor der er iltsvind og meget organisk materiale have bakterier i bunden, som omdanner kviksølv til methylkviksølv. Methylkviksølv er mere flygtigt end kviksølv, og optages direkte i blodbanen fra gællerne. Det meste kviksølv i fisk på højere trofiske niveauer er på formen methylkviksølv ( For højeste trofiske niveauer kan kviksølv komme op på mg/kg niveau!

19 19 Det er bemærkelsesværdigt at EU s EQS værdi er blevet præciseret så den gælder for toppredatorer (trofisk niveau omkring 4-5) og hele fisk. Det betyder at de målte værdier principielt skal omregnes (øges) så de svarer til dette trofiske niveau; der er i OSPAR lavet et udredningsarbejde på dette i 2016, se dette link som beskriver hvordan man kan omregne i marine områder. 2. For marint sediment er det om der er nogenlunde sammenhæng mellem høje Li, Al, TOC, glødetab og ler/silt fraktion og de målte metalværdier (hvis Al er <5000 mg/kg TS for eksempel bør Li være tæt på 2 mg/kg TS, TOC <1 % og ler/silt fraktionen <5%). Der er forskel på hvordan metallerne er bundet, så Hg og Cd kan være høje ved høj TOC/glødetab selvom der er lavt Li/Al indhold, hvorimod Pb, Cr typisk følger LI/Al indholdet meget tæt. Der er forskellige forhold mellem metallerne i forskelle områder, så resultaterne indenfor samme område bør være ens. Der er i de årlige rapporter om miljøtilstanden i Marine Områder jævnligt diskuteret normalisering af sedimenter (se især kapitel 25 i Marine Områder 2003, og gennemgangen af sediment resultater i Marine Områder For muslinger er der variation fra år til år, og for enkelte områder findes kun sandmuslinger, som har et andet (højere) optag af metaller. Der kan være relativt store år til år variationer afhængig af hvor mange alger, der er til rådighed (lipid indholdet og skal længde/bløddels vægt kan fortælle noget om konditionen af muslingerne), en gennemgang af normalisering af muslingeresultaterne kan findes i Marine områder 2001 ( Ved værdier langt udenfor normal området bør man checke om det er en station, der forventes at være forurenet med de stoffer, der er højere end normalt, og evt. rette henvendelse til laboratoriet for at sikre at kvalitetsdata fra kørslen er acceptable. Værktøjerne i ODA virker principielt ens for alle vandmedier, om end der kan være små forskelle i detaljen. Dagen efter man har afsluttet den faglige kvalitetssikring, kontrolleres at alle stationer er HC-, SCL1- samt fagligt godkendt via oversigten, som findes i ODA under Administration >Status for dataindlægning og kvalitetssikring>hav/sø/vandløb/jordvand. Vælg herunder aktuelle periode, dataansvarlig og dataemne (vandkemisk undersøgelse) samt måleprogram. Fremstår felterne for de enkelte parametre som gule, er der mangler. Er felterne gule i kolonnen ODA, er antallet af indrapporterede HC- og SCL1-godkendte data ikke opfyldt, er felterne gule i kolonnen OK mangler der en faglig godkendelse. FDC kan ikke se data, der ikke er fagligt godkendt. Kvalitetssikringsgruppen for miljøfarlige forurenende stoffer (KSG-MFS) understøtter og sikrer enhedernes kvalitetssikring af MFS-data, og KSG-MFS laver den årlige oversigt over evt. datamangler, dvs. data, som enten ikke er indsamlet, eller som er forsinkede. KSG-MFS sender oversigten til de relevante fagdatacentre til den årligt aftalte frist mellem fagdatacentrene og SVANA. Fagdatacentrene fremsender herefter en oversigt over mistænkelige data m.m. til SVANA ved KSG-MSF, og KSG- MFS håndterer disse mistænkelige data og meddeler FDC, når det er sket.

20 20 Herefter foretager fagdatacentret en yderligere kontrol af data, FDC kontrol. Hvis FDC finder data, som ser mistænkelige ud, mærkes de som FDC under kontrol, og der indledes en dialog med SVANA om de pågældende data. For beskrivelse henvises der til den quickguide, som ligger i ODA s hjælpemenu. Den omhandler både kvalitetsnoter og FDC fejlnoter. I ODA vil disse data kunne findes i værktøjet FDC under kontrol(vis). SVANA skal lave en grundig og kritisk undersøgelse af disse data og tage stilling til, om der skal rettes i data, mærkes forkastet, eller om SVANA fastholder, at data er godkendt. I sidstnævnte fald kan FDC vælge at mærke data FDC fagligt forbehold, eller tage SVANA s vurdering til efterretning og godkende data. SVANA kan indtil videre rette i data, som tidligere har været godkendt og afsluttet, også under fagdatacentrets faglige kontrol. Det sker ved at ændre data i MFSBase, FDC skal også orienteres herom, da det kan ændre i data, der er rapporteret videre internationalt og anvendt ved den årlige rapportering af NOVANA. De rettede data i MFSBase starter herefter forfra med en fuld kvalitetssikringsproces (alle kvalitetssikringstrin). 5 Bilag Bilag 5.1 HC (indlæsnings-) og SCL1 (elektroniske) kvalitetskontrol for MFS i det marine område.

Titel: Datateknisk anvisning for marin blødbundsfauna

Titel: Datateknisk anvisning for marin blødbundsfauna Titel: Datateknisk anvisning for marin blødbundsfauna Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Marin: Jørgen Hansen, L.S. Hansen, Mihail-Constantin Carausu MST: Helle Buur Pedersen TA henvisninger

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Titel: Vandkemi og feltmålinger Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC ferskvand: Jens Bøgestrand, Liselotte Sander Johansson og

Læs mere

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014 Titel: Stoftransport Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Ferskvand: Jens Bøgestrand og Jytte Erfurt TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DB01 1 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

0 Indhold. S05 Fiskeundersøgelse i Søer. Version: 1. Oprettet: Gyldig fra: Sider:28 Sidst ændret:

0 Indhold. S05 Fiskeundersøgelse i Søer. Version: 1. Oprettet: Gyldig fra: Sider:28 Sidst ændret: Titel: Fiskeundersøgelse i søer Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere: NST: Mads Ulrik Kousgaard FDC ferskvand: Liselotte Sander Johansson og Lisbet Sortkjær TA henvisninger: TA. nr.: DS02 Version:

Læs mere

Titel: Fytoplankton og zooplankton Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Version: 1

Titel: Fytoplankton og zooplankton Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Version: 1 Titel: Fytoplankton og zooplankton Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere: NST: Nikolaj Holmboe, Helene Munk Sørensen, Helle Jensen og Karsten Fugl. FDC ferskvand: Liselotte Sander Johansson, Jens

Læs mere

V02 Opsætning af kontrolovervågningsstationer

V02 Opsætning af kontrolovervågningsstationer Titel: Stations- og oplandsoplysninger Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere: NST: Jan Grandahl FDC ferskvand: Jytte Erfurt og Peter Wiberg-Larsen TA henvisninger TA. nr.: DV-01 Version: 1.0 Oprettet:

Læs mere

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1 Titel: Interviewdata i LOOP Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Stofudvaskning fra dyrkede arealer: Anton Rasmussen og Gitte Blicher-Mathiesen NST: Kirsten Broch TA henvisninger TA. nr.: Version:

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S06 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at kommunen kan tjekke, at deres badevandsdata er blevet korrekt migreret til PULS. Det vil sige, at stationerne er rigtigt oprettet og derfor er klar til, at

Læs mere

Sporstoffer i marin biota og sediment

Sporstoffer i marin biota og sediment STOQ SQL Server Sporstoffer i marin biota og sediment Brugervejledning til det marine sporstofmodul Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej

Læs mere

TA henvisninger B01, L01, L02, L03, L04, L07, M02, M03, M04, M05, M06, M07, S01,S10,S06,V02

TA henvisninger B01, L01, L02, L03, L04, L07, M02, M03, M04, M05, M06, M07, S01,S10,S06,V02 Titel: Vandkemi og feltmålinger Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC ferskvand: Jens Bøgestrand, Lise-lotte Sander Johansson og Rikke Bjerring Hansen FDC marin: Ole H. Manscher NST: Erik O.

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S03 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) kan tjekke data om badevandsstationer i PULS, godkende ændringer i stamdata samt låse stationer op i tilfælde

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA Bilag til Dataansvarsaftale Senest revideret september 01 (Type 1-) Vandløb NOVANAovervågning Stationsnet (økologisk) Stations-stamdata Navn Stationsnet (Vand og stoftransport) Stations-stamdata Navn Løbende

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Punktkilder: BSKOV TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DP01-2 1.1 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

0 Indhold. Oprettet: Version: 1.0 Gyldig fra: Sider: 38 Sidst ændret:

0 Indhold. Oprettet: Version: 1.0 Gyldig fra: Sider: 38 Sidst ændret: Titel: Fysisk indeks, vegetation, bundfauna og fisk Dokumenttype: Datateknisk anvisning TA. nr.: DV-02 Forfattere: NST: Jan Grandahl FDC ferskvand: Jytte Erfurt og Peter Wiberg-Larsen Version: 1.0 Gyldig

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Titel: Kviksølv i fisk i søer prøveindsamling. Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S09

Titel: Kviksølv i fisk i søer prøveindsamling. Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S09 Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S09 Version: 2 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger http://bios.au.dk/videnudveksling/til

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. AAR 001-00793 Den 8. december 2010 Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 12. november 2010 stillet følgende

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Manual til Fiskbase.

Manual til Fiskbase. Manual til Fiskbase. Denne manual omhandler indtastnings tekniske i fiskbase udviklet af Bio/consult.as for de danske Amterne. Fiskbase overordnet Når fiskbasen åbnes kommer nedenstående vindue frem. Inden

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen FDC for Ferskvand, DMU, AU TA henvisninger TA. nr.: V19 Version: 1 Oprettet: 12.5. 2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 8 Sidst ændret: 0 Indhold

Læs mere

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Rettigheder til redigering af geografi Du skal være oprettet som bruger med adgang

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Krav til data i en digital miljøforvaltning Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Indhold Generelt om miljøportalen Hvilke data finder man i systemerne? Hvilke systemer

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Denne vejledning beskriver indtastning af afværgefaser i JAR. Der vil desuden komme en kort beskrivelse af undersøgelsesfaser. Hele delen omkring projekt og faseoprettelse

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INDRAPPORTERING INDRAPPORTØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015

Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015 Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere