Byrådet. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juli 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15

2 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo Jensen (V) Gitte Krogh (V) Martin Rishøj Jensen (V) Birgitte Josefsen (V) Carsten Jespersgaard (V) Kim Toft (V) Karsten Frederiksen (C) Johannes Trudslev Pedersen (A) Ole Bruun (A) Peer Thisted (A) Jette Ramskov (A) Adnan Jedon (A) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen (V) Runa Christensen (V) Poul Pedersen (V) Karl Emil Nielsen (O) Bendt Danielsen (J) Johnny Sort Jensen (J) Uffe Sørensen (J) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Arne M. Jensen (A) Eskild Sloth Andersen (A) Marianne Jensen (A) Ole Jespersgaard (A)

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer Miljøgodkendelse Bredningen 37, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose Miljøgodkendelse Ny Hammelmosevej 60, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose Miljøgodkendelse Taffelgårdsvej 280, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose Miljøgodkendelse Taffelgårdsvej 40, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose Miljøgodkendelse Taffelgårdsvej 88, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose Miljøgodkendelse Taffelgårdsvej 168, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose Orientering

4 Byrådet, den 02. juli 2009 Side Spørgetid for byrådsmedlemmer J.nr.: /dwsvldf Åben sag BY Beslutning i Byrådet den 2. juli 2009: Anvendelse af provenu fra salg af friskole til renovering af Fredensgade 4 (Eskild Sloth Andersen). Steen Christensen, Jette Ramskov, Bendt Danielsen og Hans Chr. Holst var fraværende.

5 Byrådet, den 02. juli 2009 Side Miljøgodkendelse Bredningen 37, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose J.nr.: P19/dwtfll 08/1657 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2009: Udvalget besluttede at tillade det ansøgte projekt. Et mindretal, Ole Bruun (A) følger forvaltningens indstilling. Ole Bruun ønsker sagen forelagt til Byrådets behandling. Sagsfremstilling: Administrationspraksis i forhold til ammoniakafsætning i N2000 områder Den følgende fremstilling er en andengangsbehandling i forhold til den aktuelle problemstilling, idet Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009 havde sagen til behandling under et samlet punkt, Beskyttelsesniveau for ammoniak til Store Vildmose (09/10468). På daværende tidspunkt blev det besluttet at afvente et møde med Miljøstyrelsen, for at høre deres fortolkning af reglerne. Brønderslev Kommune havde den 27. maj 2009 besøg af Miljøstyrelsen, som bl.a. præsenterede Miljøstyrelsens intentioner med husdyrloven i forhold til ammoniak og overholdelse af habitatdirektivet. Fagenheden har udfærdiget en opsummering af Miljøstyrelsens udmeldinger og fagenhedens kommentarer hertil, i vedlagte bilag 2. LandboNords opfølgning på mødet fremgår af bilag 3. Fagenheden er ikke enig i Miljøstyrelsens udmeldinger om, at det beskyttelsesniveau for ammoniak der er fastsat i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, oftest vil være tilstrækkeligt, når det gælder belastningen af habitatnatur med meget lave tålegrænser, og hvor tålegrænserne som udgangspunkt er overskredet. Fagenheden fastholder, at væsentlighedskriteriet i forhold til sådanne tilfælde bør være, at belastningen ikke bør overstige 0,0 kg N/ha/år. Afgørelse af sagen Bredningen 37, med hensyn til ammoniak til St. Vildmose Ejeren af ejendommen Bredningen 37, Brønderslev, har søgt om miljøgodkendelse efter husdyrlovens 12. Sagen omhandler nyetablering af en kyllingeproduktion på 475 DE (dyreenheder). Ammoniakfordampningen fra anlægget vil komme til at ligge på ca kg N/år, hvilket er en særdeles høj fordampning fra en enkeltkilde. Dette vil, ved en afstand på ca. 2 km, medføre en afsætning af ammoniak til ammoniakfølsomme naturtyper i EF habitatområde Store Vildmose. Beregningerne viser en afsætning på ca. 0,13 kg N/ha/år til nærmeste areal med skovbevokset tørvemose, og ca. 0,075 kg N/ha/år til nærmeste areal med aktiv højmose. Udpegningsgrundlaget for N2000 området Store Vildmose er hovedsageligt dets fragmenter af

6 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1391 højmose samt større områder med skovbevokset tørvemose. Størstedelen af de tidligere udstrakte højmosearealer er nu tilgroet med birk og/eller kraftigt påvirket af afvanding, således at hovedparten af de tidligere højmosearealer i dag kan karakteriseres som skovbevokset tørvemose. Fagenhedens væsentligste viden om habitatområdet består i den Natura 2000 basisanalyse som Nordjyllands Amt sammen med Miljøcenter Aalborg har udarbejdet, jf. Miljømålsloven, som et forarbejde til de konkrete naturplaner der fortsat afventes fra staten. Basisanalysen er det bedste officielle og eksisterende vidensgrundlag, til at vurdere konsekvenser for områdets udpegningsgrundlag og dermed om Habitatdirektivet respekteres. Basisanalysen specificerer, at skovbevokset tørvemose og nedbrudt højmose skal genoprettes til aktiv højmose, hvor dette er muligt. Højmosen Store Vildmose er en naturligt ekstremt næringsfattig naturtype, hvis eksistens er afhængig af et meget lavt niveau af luftbåret kvælstof og en vedvarende høj vandstand. Højmoser har derfor en af de laveste tålegrænser for ammoniakpåvirkning af de danske naturtyper. Tålegrænsen ligger på 5-10 kg N/ ha/ år. Baggrundsbelastningen med ammoniak i Brønderslev området ligger på ca. 15,4 kg N / ha / år, og tålegrænsen for naturtypen er således allerede overskredet i udgangspunktet. Tålegrænsen for træbevokset tørvemose er kg N/ha/år, hvilket er relevant, hvis det aktuelle naturareal skal sikres gunstig bevaringsstatus, men ikke forventes målsat til genoprettelse af aktiv højmose. Fagenheden vurderer, at hvor tålegrænsen som udgangspunkt er overskredet for den pågældende naturtype, bør der ikke tillades nogen merbelastning med ammoniak, idet naturtypen allerede er overbelastet i en grad, så den ikke vil kunne bevares i fremtiden. Fagenheden mener, at der bør anvendes et væsentlighedskriterie på 0,0 kg N/ha/år (1 decimals nøjagtighed). Dette bør både gælde til de arealer, der er kortlagt i basisanalysen som aktiv højmose, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose, og hvor man ikke kan udelukke, at der skal ske en genopretning til aktiv højmose, når de konkrete naturplaner skal udarbejdes. For det aktuelle areal med Skovbevokset tørvemose, hvortil der er en afsætning på 0,13 kg N/ha/år samt det aktuelle højmoseareal, hvortil der er en afsætning på 0,075 kg N/ha/år, vurderes disse afsætninger altså at udgøre væsentlige belastninger, der i kumulativ effekt med andre belastninger (baggrundsbelastningen) ikke kan udelukkes at medføre en forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, jf. den overordnede bevaringsmålsætning. LandboNord, som varetager sagen for ansøger, er uenig i fagenhedens vurdering, idet LandboNord mener, at fagenheden bør følge de skærpelsesniveauer, der fremgår af bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis man vælger at følge de fastsatte skærpelsesniveauer, ville man på den pågældende produktion kunne tillade 0,7 kg N/ha/år, hvilket er en meget væsentlig forskel til de 0,0 kg N/ha/år, som fagenheden mener bør være væsentlighedskriteriet. Husdyrloven og godkendelsesbekendtgørelsen repræsenterer ifølge Miljøstyrelsen et helt nyt regime i forhold til vurderinger for ammoniak, i forhold til den tidligere VVM praksis. Niveauerne i bilag 3 er fastsat ud fra en forventning om at det generelle ammoniakniveau i Danmark forventes at falde som følge af lovens krav om generelle ammoniakreduktioner ved etableringer og udvidelser, nye krav om nedfældning samt skærpede krav for overdækning af gyllebeholdere. Fagenheden mener ikke, at de i bilag 3 fastsatte niveauer er anvendelige i forhold til den aktuelle sag, idet sagen berører et habitatområde, hvor kommunen skal kunne afvise en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for området. Kommunen har det endelige ansvar for at foretage en konkret vurdering. En mere udførlig vurdering af sagen fremgår af bilag 1. Lovgrundlag

7 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1392 Ifølge husdyrlovens 29, stk. 2 og 23, samt godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, samt den supplerende vejledning til 29 skal Byrådet varetage beskyttelsen af Natura 2000-områder, og..om nødvendigt i undtagelsesvise tilfælde stille særlige vilkår, som sikrer, at de naturtyper som området er udpeget for at beskytte kan udvikle sig imod miljømålet som fastsat i Habitatdirektivet og Miljømålsloven om gunstig bevaringsstatus. Godkendelsesbekendtgørelsens 11, stk. 2, 3 og 4 specificerer, at eventuelle skærpelser i forhold til ammoniak kun kan ske i overensstemmelse med det i bilag 3 fastsatte beskyttelsesniveau på 0,3; 0,5 og 0,7 kg N/ha/år. 11, stk. 5 specificerer at Byrådet skal give afslag, hvis det vurderer, at beskyttelsesniveauet fastsat i bilag 3 ikke er tilstrækkeligt til at sikre Natura 2000 natur, i overensstemmelse med Habitatdirektivets regler. For de naturtyper og arter, der danner grundlag for udpegningen af Natura 2000 områder gælder det ifølge Habitatdirektivets art. 6, stk. 3, at der ikke må ske en forringelse af deres naturtilstand og udbredelse, som konsekvens af de tilladelser og godkendelser, som kommunen udsteder. Der skal i sagsbehandlingen anlægges en kumulativ betragtning, hvor det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter må skade naturtyperne. Der indgår endvidere et forsigtighedsprincip i habitatdirektivet (EU kommissionens vejledning, 2000), som specificerer, at for at et projekt kan gennemføres, skal der være vished for at projektet ikke har nogen skadelig påvirkning af de arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår med baggrund i ovenstående redegørelse samt lovgrundlaget, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag til det ansøgte projekt på Bredningen 37, idet det ud fra bedste videnskabelige viden ikke kan afvises, at en merbelastning med ammoniak på 0,13 kg N/ha/år af Natura 2000 områdets skovbevoksede tørvemose vil kunne medvirke til en væsentlig forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, hvilket vil være i modstrid med EF-Habitatdirektivet. Bilag: Bredningen 37- vurdering for ammoniak Fagenhedens opfølgning på mødet med Miljøstyrelsen Opfølgning på mødet med miljøstyrelsen - LandboNord Beslutning i Byrådet den 2. juli 2009: Udvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning: For: 17 Imod: 8 (A minus Johannes Trudslev Pedersen + F) Steen Christensen, Jette Ramskov, Bendt Danielsen og Hans Chr. Holst var fraværende

8 Byrådet, den 02. juli 2009 Side Miljøgodkendelse Ny Hammelmosevej 60, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose J.nr.: P19/dwtfll 08/758 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2009: Udvalget besluttede at tillade det ansøgte projekt. Et mindretal, Ole Bruun (A) følger forvaltningens indstilling. Ole Bruun ønsker sagen forelagt til Byrådets behandling. Sagsfremstilling: Administrationspraksis i forhold til ammoniakafsætning i N2000 områder Den følgende fremstilling er en andengangsbehandling i forhold til den aktuelle problemstilling, idet Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009 havde sagen til behandling under et samlet punkt, Beskyttelsesniveau for ammoniak til Store Vildmose (09/10468). På daværende tidspunkt blev det besluttet at afvente et møde med Miljøstyrelsen, for at høre deres fortolkning af reglerne. Brønderslev Kommune havde den 27. maj 2009 besøg af Miljøstyrelsen, som bl.a. præsenterede Miljøstyrelsens intentioner med husdyrloven i forhold til ammoniak og overholdelse af habitatdirektivet. Fagenheden har udfærdiget en opsummering af Miljøstyrelsens udmeldinger og fagenhedens kommentarer hertil, i vedlagte bilag 2. LandboNords opfølgning på mødet fremgår af bilag 3. Fagenheden er ikke enig i Miljøstyrelsens udmeldinger om, at det beskyttelsesniveau for ammoniak der er fastsat i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, oftest vil være tilstrækkeligt, når det gælder belastningen af habitatnatur med meget lave tålegrænser, og hvor tålegrænserne som udgangspunkt er overskredet. Fagenheden fastholder, at væsentlighedskriteriet i forhold til sådanne tilfælde bør være, at belastningen ikke bør overstige 0,0 kg N/ha/år. Afgørelse af sagen Hammelmosevej 60, med hensyn til ammoniak til St. Vildmose Ejer af ejendommen Ny Hammelmosevej 60, Brønderslev har søgt om udvidelse af sin svinebesætning fra 210 DE til 250 DE (dyreenheder) efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven), 12. Ammoniakfordampningen fra anlægget vil ved udvidelsen stige fra ca kg N/år til 4207 kg N/ha/år, hvilket medfører en afsætning af ammoniak til ammoniakfølsomme naturtyper i EF habitatområde Store Vildmose. Beregningerne viser en afsætning efter udvidelse på ca. 0,16 kg N/ha/år til nærmeste areal med skovbevokset tørvemose. Udpegningsgrundlaget for N2000 området Store Vildmose er hovedsageligt dets fragmenter af højmose samt større områder med skovbevokset tørvemose.

9 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1394 Størstedelen af de tidligere udstrakte højmosearealer er nu tilgroet med birk og/eller kraftigt påvirket af afvanding, således at hovedparten af de tidligere højmosearealer i dag kan karakteriseres som skovbevokset tørvemose. Fagenhedens væsentligste viden om habitatområdet består i den Natura 2000 basisanalyse som Nordjyllands Amt sammen med Miljøcenter Aalborg har udarbejdet, jf. Miljømålsloven, som et forarbejde til de konkrete naturplaner der fortsat afventes fra staten. Basisanalysen er det bedste officielle og eksisterende vidensgrundlag, til at vurdere konsekvenser for områdets udpegningsgrundlag og dermed om Habitatdirektivet respekteres. Basisanalysen specificerer, at skovbevokset tørvemose og nedbrudt højmose skal genoprettes til aktiv højmose, hvor dette er muligt. Højmosen Store Vildmose er en naturligt ekstremt næringsfattig naturtype, hvis eksistens er afhængig af et meget lavt niveau af luftbåret kvælstof og en vedvarende høj vandstand. Højmoser har derfor en af de laveste tålegrænser for ammoniakpåvirkning af de danske naturtyper. Tålegrænsen ligger på 5-10 kg N/ ha/ år. Baggrundsbelastningen med ammoniak i Brønderslev området ligger på ca. 15,4 kg N / ha / år, og tålegrænsen for naturtypen er således allerede overskredet i udgangspunktet. Tålegrænsen for træbevokset tørvemose er kg N/ha/år, hvilket er relevant, hvis det aktuelle naturareal skal sikres gunstig bevaringsstatus, men ikke forventes målsat til genoprettelse af aktiv højmose. Fagenheden vurderer, at hvor tålegrænsen som udgangspunkt er overskredet for den pågældende naturtype, bør der ikke tillades nogen merbelastning med ammoniak, idet naturtypen allerede er overbelastet i en grad, så den ikke vil kunne bevares i fremtiden. Fagenheden mener, at der bør anvendes et væsentlighedskriterie på 0,0 kg N/ha/år (1 decimals nøjagtighed). Dette bør både gælde til de arealer, der er kortlagt i basisanalysen som aktiv højmose, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose, og hvor man ikke kan udelukke, at der skal ske en genopretning til aktiv højmose, når de konkrete naturplaner skal udarbejdes. For det aktuelle areal med Skovbevokset tørvemose, hvortil der er en afsætning på 0,13 kg N/ha/år samt det aktuelle højmoseareal, hvortil der er en afsætning på 0,075 kg N/ha/år, vurderes disse afsætninger altså at udgøre væsentlige belastninger, der i kumulativ effekt med andre belastninger (baggrundsbelastningen) ikke kan udelukkes at medføre en forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, jf. den overordnede bevaringsmålsætning. LandboNord, som varetager sagen for ansøger, er uenig i fagenhedens vurdering, idet LandboNord mener, at fagenheden bør følge de skærpelsesniveauer, der fremgår af bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis man vælger at følge de fastsatte skærpelsesniveauer, ville man på den pågældende produktion kunne tillade 0,7 kg N/ha/år, hvilket er en meget væsentlig forskel til de 0,0 kg N/ha/år, som fagenheden mener bør være væsentlighedskriteriet. Husdyrloven og godkendelsesbekendtgørelsen repræsenterer ifølge Miljøstyrelsen et helt nyt regime i forhold til vurderinger for ammoniak, i forhold til den tidligere VVM praksis. Niveauerne i bilag 3 er fastsat ud fra en forventning om at det generelle ammoniakniveau i Danmark forventes at falde som følge af lovens krav om generelle ammoniakreduktioner ved etableringer og udvidelser, nye krav om nedfældning samt skærpede krav for overdækning af gyllebeholdere. Fagenheden mener ikke, at de i bilag 3 fastsatte niveauer er anvendelige i forhold til den aktuelle sag, idet sagen berører et habitatområde, hvor kommunen skal kunne afvise en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for området. Kommunen har det endelige ansvar for at foretage en konkret vurdering. En mere udførlig vurdering af sagen fremgår af bilag 1. Lovgrundlag

10 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1395 Ifølge husdyrlovens 29, stk. 2 og 23, samt godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, samt den supplerende vejledning til 29 skal Byrådet varetage beskyttelsen af Natura 2000-områder, og..om nødvendigt i undtagelsesvise tilfælde stille særlige vilkår, som sikrer, at de naturtyper som området er udpeget for at beskytte kan udvikle sig imod miljømålet som fastsat i Habitatdirektivet og Miljømålsloven om gunstig bevaringsstatus. Godkendelsesbekendtgørelsens 11, stk. 2, 3 og 4 specificerer, at eventuelle skærpelser i forhold til ammoniak kun kan ske i overensstemmelse med det i bilag 3 fastsatte beskyttelsesniveau på 0,3; 0,5 og 0,7 kg N/ha/år. 11, stk. 5 specificerer at Byrådet skal give afslag, hvis det vurderer, at beskyttelsesniveauet fastsat i bilag 3 ikke er tilstrækkeligt til at sikre Natura 2000 natur, i overensstemmelse med Habitatdirektivets regler. For de naturtyper og arter, der danner grundlag for udpegningen af Natura 2000 områder gælder det ifølge Habitatdirektivets art. 6, stk. 3, at der ikke må ske en forringelse af deres naturtilstand og udbredelse, som konsekvens af de tilladelser og godkendelser, som kommunen udsteder. Der skal i sagsbehandlingen anlægges en kumulativ betragtning, hvor det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter må skade naturtyperne. Der indgår endvidere et forsigtighedsprincip i habitatdirektivet (EU kommissionens vejledning, 2000), som specificerer, at for at et projekt kan gennemføres, skal der være vished for at projektet ikke har nogen skadelig påvirkning af de arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget. Fagenhedens forslag Fagenheden kan ud fra bedste videnskabelige viden ikke afvise, at en belastning med ammoniak på 0,16 kg N/ha/år af Natura 2000 områdets skovbevoksede tørvemose vil kunne medvirke til en væsentlig forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, hvilket vil være i modstrid med EF-Habitatdirektivet. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår derfor, med baggrund i ovenstående redegørelse samt lovgrundlaget, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag til det ansøgte projekt på Ny Hammelmosevej 60, med mindre ammoniakbelastningen kan reduceres til 0,0 kg N/ha/år ved at der implementeres ammoniakvirkemidler, der er af en sådan karakter, at de indgår under generel BAT (bedste tilgængelige teknologi). Bilag: Ny Hammelmosevej 60 - vurdering for ammoniak Fagenhedens opfølgning på mødet med Miljøstyrelsen (se bilag 2 sag om Bredningen 37) Opfølgning på mødet med miljøstyrelsen - LandboNord (se bilag 3 sag om Bredningen 37) Beslutning i Byrådet den 2. juli 2009: Udvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning: For: 17 Imod: 8 (A minus Johannes Trudslev Pedersen + F) Steen Christensen, Jette Ramskov, Bendt Danielsen og Hans Chr. Holst var fraværende

11 Byrådet, den 02. juli 2009 Side Miljøgodkendelse Taffelgårdsvej 280, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose J.nr.: P19/dwtfmfk 08/762 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2009: Udvalget besluttede at tillade det ansøgte projekt. Et mindretal, Ole Bruun (A) følger forvaltningens indstilling. Ole Bruun ønsker sagen forelagt til Byrådets behandling. Sagsfremstilling: Administrationspraksis i forhold til ammoniakafsætning i N2000 områder Den følgende fremstilling er en andengangsbehandling i forhold til den aktuelle problemstilling, idet Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009 havde sagen til behandling under et samlet punkt, Beskyttelsesniveau for ammoniak til Store Vildmose (09/10468). På daværende tidspunkt blev det besluttet at afvente et møde med Miljøstyrelsen, for at høre deres fortolkning af reglerne. Brønderslev Kommune havde den 27. maj 2009 besøg af Miljøstyrelsen, som bl.a. præsenterede Miljøstyrelsens intentioner med husdyrloven i forhold til ammoniak og overholdelse af habitatdirektivet. Fagenheden har udfærdiget en opsummering af Miljøstyrelsens udmeldinger og fagenhedens kommentarer hertil, i vedlagte bilag 2. LandboNords opfølgning på mødet fremgår af bilag 3. Fagenheden er ikke enig i Miljøstyrelsens udmeldinger om, at det beskyttelsesniveau for ammoniak der er fastsat i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, oftest vil være tilstrækkeligt, når det gælder belastningen af habitatnatur med meget lave tålegrænser, og hvor tålegrænserne som udgangspunkt er overskredet. Fagenheden fastholder, at væsentlighedskriteriet i forhold til sådanne tilfælde bør være, at belastningen ikke bør overstige 0,0 kg N/ha/år. Afgørelse af sagen Taffelgårdsvej 280, med hensyn til ammoniak til St. Vildmose Ejer af ejendommen Taffelgårdsvej 280, Brønderslev har søgt om udvidelse af sin kvægbesætning fra 170 DE til 305 DE (dyreenheder) efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven), 12. Ammoniakfordampningen fra anlægget vil ved udvidelsen stige fra ca kg N/år til kg N/ha/år, hvilket medfører en afsætning af ammoniak til ammoniakfølsomme naturtyper i EF habitatområde Store Vildmose. Beregningerne viser en afsætning på ca. 0,19 kg N/ha/år til nærmeste areal med skovbevokset tørvemose, og ca. 0,06 kg N/ha/år til nærmeste areal med aktiv højmose. Udpegningsgrundlaget for N2000 området Store Vildmose er hovedsageligt dets fragmenter af højmose samt større områder med skovbevokset tørvemose.

12 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1397 Størstedelen af de tidligere udstrakte højmosearealer er nu tilgroet med birk og/eller kraftigt påvirket af afvanding, således at hovedparten af de tidligere højmosearealer i dag kan karakteriseres som skovbevokset tørvemose. Fagenhedens væsentligste viden om habitatområdet består i den Natura 2000 basisanalyse som Nordjyllands Amt sammen med Miljøcenter Aalborg har udarbejdet, jf. Miljømålsloven, som et forarbejde til de konkrete naturplaner der fortsat afventes fra staten. Basisanalysen er det bedste officielle og eksisterende vidensgrundlag, til at vurdere konsekvenser for områdets udpegningsgrundlag og dermed om Habitatdirektivet respekteres. Basisanalysen specificerer, at skovbevokset tørvemose og nedbrudt højmose skal genoprettes til aktiv højmose, hvor dette er muligt. Højmosen Store Vildmose er en naturligt ekstremt næringsfattig naturtype, hvis eksistens er afhængig af et meget lavt niveau af luftbåret kvælstof og en vedvarende høj vandstand. Højmoser har derfor en af de laveste tålegrænser for ammoniakpåvirkning af de danske naturtyper. Tålegrænsen ligger på 5-10 kg N/ ha/ år. Baggrundsbelastningen med ammoniak i Brønderslev området ligger på ca. 15,4 kg N / ha / år, og tålegrænsen for naturtypen er således allerede overskredet i udgangspunktet. Tålegrænsen for træbevokset tørvemose er kg N/ha/år, hvilket er relevant, hvis det aktuelle naturareal skal sikres gunstig bevaringsstatus, men ikke forventes målsat til genoprettelse af aktiv højmose. Fagenheden vurderer, at hvor tålegrænsen som udgangspunkt er overskredet for den pågældende naturtype, bør der ikke tillades nogen merbelastning med ammoniak, idet naturtypen allerede er overbelastet i en grad, så den ikke vil kunne bevares i fremtiden. Fagenheden mener, at der bør anvendes et væsentlighedskriterie på 0,0 kg N/ha/år (1 decimals nøjagtighed). Dette bør både gælde til de arealer, der er kortlagt i basisanalysen som aktiv højmose, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose, og hvor man ikke kan udelukke, at der skal ske en genopretning til aktiv højmose, når de konkrete naturplaner skal udarbejdes. For det aktuelle areal med Skovbevokset tørvemose, hvortil der er en afsætning på 0,13 kg N/ha/år samt det aktuelle højmoseareal, hvortil der er en afsætning på 0,075 kg N/ha/år, vurderes disse afsætninger altså at udgøre væsentlige belastninger, der i kumulativ effekt med andre belastninger (baggrundsbelastningen) ikke kan udelukkes at medføre en forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, jf. den overordnede bevaringsmålsætning. LandboNord, som varetager sagen for ansøger, er uenig i fagenhedens vurdering, idet LandboNord mener, at fagenheden bør følge de skærpelsesniveauer, der fremgår af bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis man vælger at følge de fastsatte skærpelsesniveauer, ville man på den pågældende produktion kunne tillade 0,7 kg N/ha/år, hvilket er en meget væsentlig forskel til de 0,0 kg N/ha/år, som fagenheden mener bør være væsentlighedskriteriet. Husdyrloven og godkendelsesbekendtgørelsen repræsenterer ifølge Miljøstyrelsen et helt nyt regime i forhold til vurderinger for ammoniak, i forhold til den tidligere VVM praksis. Niveauerne i bilag 3 er fastsat ud fra en forventning om at det generelle ammoniakniveau i Danmark forventes at falde som følge af lovens krav om generelle ammoniakreduktioner ved etableringer og udvidelser, nye krav om nedfældning samt skærpede krav for overdækning af gyllebeholdere. Fagenheden mener ikke, at de i bilag 3 fastsatte niveauer er anvendelige i forhold til den aktuelle sag, idet sagen berører et habitatområde, hvor kommunen skal kunne afvise en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for området. Kommunen har det endelige ansvar for at foretage en konkret vurdering. En mere udførlig vurdering af sagen fremgår af bilag 1. Lovgrundlag

13 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1398 Ifølge husdyrlovens 29, stk. 2 og 23, samt godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, samt den supplerende vejledning til 29 skal Byrådet varetage beskyttelsen af Natura 2000-områder, og..om nødvendigt i undtagelsesvise tilfælde stille særlige vilkår, som sikrer, at de naturtyper som området er udpeget for at beskytte kan udvikle sig imod miljømålet som fastsat i Habitatdirektivet og Miljømålsloven om gunstig bevaringsstatus. Godkendelsesbekendtgørelsens 11, stk. 2, 3 og 4 specificerer, at eventuelle skærpelser i forhold til ammoniak kun kan ske i overensstemmelse med det i bilag 3 fastsatte beskyttelsesniveau på 0,3; 0,5 og 0,7 kg N/ha/år. 11, stk. 5 specificerer at Byrådet skal give afslag, hvis det vurderer, at beskyttelsesniveauet fastsat i bilag 3 ikke er tilstrækkeligt til at sikre Natura 2000 natur, i overensstemmelse med Habitatdirektivets regler. For de naturtyper og arter, der danner grundlag for udpegningen af Natura 2000 områder gælder det ifølge Habitatdirektivets art. 6, stk. 3, at der ikke må ske en forringelse af deres naturtilstand og udbredelse, som konsekvens af de tilladelser og godkendelser, som kommunen udsteder. Der skal i sagsbehandlingen anlægges en kumulativ betragtning, hvor det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter må skade naturtyperne. Der indgår endvidere et forsigtighedsprincip i habitatdirektivet (EU kommissionens vejledning, 2000), som specificerer, at for at et projekt kan gennemføres, skal der være vished for at projektet ikke har nogen skadelig påvirkning af de arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget. Fagenhedens forslag Fagenheden kan ud fra bedste videnskabelige viden ikke afvise, at en merbelastning med ammoniak på 0,19 kg N/ha/år af Natura 2000 områdets skovbevoksede tørvemose vil kunne medvirke til en væsentlig forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, hvilket vil være i modstrid med EF-Habitatdirektivet. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår derfor, med baggrund i ovenstående redegørelse samt lovgrundlaget, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag til det ansøgte projekt på Taffelgårdsvej 280, med mindre ammoniakbelastningen kan reduceres til 0,0 kg N/ha/år ved at der implementeres ammoniakvirkemidler der er af en sådan karakter at de indgår under generel BAT (bedste tilgængelige teknologi). Bilag: Taffelgårdsvej vurdering for ammoniak Fagenhedens opfølgning på mødet med Miljøstyrelsen (se bilag 2 sag om Bredningen 37) Opfølgning på mødet med miljøstyrelsen - LandboNord (se bilag 3 sag om Bredningen 37) Beslutning i Byrådet den 2. juli 2009: Udvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning: For: 17 Imod: 8 (A minus Johannes Trudslev Pedersen + F) Steen Christensen, Jette Ramskov, Bendt Danielsen og Hans Chr. Holst var fraværende

14 Byrådet, den 02. juli 2009 Side Miljøgodkendelse Taffelgårdsvej 40, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose J.nr.: P19/dwtfkdh 08/772 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2009: Udvalget besluttede at tillade det ansøgte projekt. Et mindretal, Ole Bruun (A) følger forvaltningens indstilling. Ole Bruun ønsker sagen forelagt til Byrådets behandling. Sagsfremstilling: Administrationspraksis i forhold til ammoniakafsætning i N2000 områder Den følgende fremstilling er en andengangsbehandling i forhold til den aktuelle problemstilling, idet Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009 havde sagen til behandling under et samlet punkt, Beskyttelsesniveau for ammoniak til Store Vildmose (09/10468). På daværende tidspunkt blev det besluttet at afvente et møde med Miljøstyrelsen, for at høre deres fortolkning af reglerne. Brønderslev Kommune havde den 27. maj 2009 besøg af Miljøstyrelsen, som bl.a. præsenterede Miljøstyrelsens intentioner med husdyrloven i forhold til ammoniak og overholdelse af habitatdirektivet. Fagenheden har udfærdiget en opsummering af Miljøstyrelsens udmeldinger og fagenhedens kommentarer hertil, i vedlagte bilag 2. LandboNords opfølgning på mødet fremgår af bilag 3. Fagenheden er ikke enig i Miljøstyrelsens udmeldinger om, at det beskyttelsesniveau for ammoniak der er fastsat i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, oftest vil være tilstrækkeligt, når det gælder belastningen af habitatnatur med meget lave tålegrænser, og hvor tålegrænserne som udgangspunkt er overskredet. Fagenheden fastholder, at væsentlighedskriteriet i forhold til sådanne tilfælde bør være, at belastningen ikke bør overstige 0,0 kg N/ha/år. Afgørelse af sagen Taffelgårdsvej 40, med hensyn til ammoniak til St. Vildmose Ejer af ejendommen Taffelgårdsvej 40, Brønderslev har søgt om udvidelse af sin kvægbesætning fra 422 DE til 532 DE (dyreenheder) efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven), 12. Ammoniakfordampningen fra anlægget vil ved udvidelsen stige fra ca kg N/år til kg N/ha/år, hvilket medfører en afsætning af ammoniak til ammoniakfølsomme naturtyper i EF habitatområde Store Vildmose. Beregningerne viser en afsætning efter udvidelse på ca. 0,109 kg N/ha/år til nærmeste areal med skovbevokset tørvemose. Udpegningsgrundlaget for N2000 området Store Vildmose er hovedsageligt dets fragmenter af højmose samt større områder med skovbevokset tørvemose.

15 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1400 Størstedelen af de tidligere udstrakte højmosearealer er nu tilgroet med birk og/eller kraftigt påvirket af afvanding, således at hovedparten af de tidligere højmosearealer i dag kan karakteriseres som skovbevokset tørvemose. Fagenhedens væsentligste viden om habitatområdet består i den Natura 2000 basisanalyse som Nordjyllands Amt sammen med Miljøcenter Aalborg har udarbejdet, jf. Miljømålsloven, som et forarbejde til de konkrete naturplaner der fortsat afventes fra staten. Basisanalysen er det bedste officielle og eksisterende vidensgrundlag, til at vurdere konsekvenser for områdets udpegningsgrundlag og dermed om Habitatdirektivet respekteres. Basisanalysen specificerer, at skovbevokset tørvemose og nedbrudt højmose skal genoprettes til aktiv højmose, hvor dette er muligt. Højmosen Store Vildmose er en naturligt ekstremt næringsfattig naturtype, hvis eksistens er afhængig af et meget lavt niveau af luftbåret kvælstof og en vedvarende høj vandstand. Højmoser har derfor en af de laveste tålegrænser for ammoniakpåvirkning af de danske naturtyper. Tålegrænsen ligger på 5-10 kg N/ ha/ år. Baggrundsbelastningen med ammoniak i Brønderslev området ligger på ca. 15,4 kg N / ha / år, og tålegrænsen for naturtypen er således allerede overskredet i udgangspunktet. Tålegrænsen for træbevokset tørvemose er kg N/ha/år, hvilket er relevant, hvis det aktuelle naturareal skal sikres gunstig bevaringsstatus, men ikke forventes målsat til genoprettelse af aktiv højmose. Fagenheden vurderer, at hvor tålegrænsen som udgangspunkt er overskredet for den pågældende naturtype, bør der ikke tillades nogen merbelastning med ammoniak, idet naturtypen allerede er overbelastet i en grad, så den ikke vil kunne bevares i fremtiden. Fagenheden mener, at der bør anvendes et væsentlighedskriterie på 0,0 kg N/ha/år (1 decimals nøjagtighed). Dette bør både gælde til de arealer, der er kortlagt i basisanalysen som aktiv højmose, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose, og hvor man ikke kan udelukke, at der skal ske en genopretning til aktiv højmose, når de konkrete naturplaner skal udarbejdes. For det aktuelle areal med Skovbevokset tørvemose, hvortil der er en afsætning på 0,13 kg N/ha/år samt det aktuelle højmoseareal, hvortil der er en afsætning på 0,075 kg N/ha/år, vurderes disse afsætninger altså at udgøre væsentlige belastninger, der i kumulativ effekt med andre belastninger (baggrundsbelastningen) ikke kan udelukkes at medføre en forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, jf. den overordnede bevaringsmålsætning. LandboNord, som varetager sagen for ansøger, er uenig i fagenhedens vurdering, idet LandboNord mener, at fagenheden bør følge de skærpelsesniveauer, der fremgår af bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis man vælger at følge de fastsatte skærpelsesniveauer, ville man på den pågældende produktion kunne tillade 0,7 kg N/ha/år, hvilket er en meget væsentlig forskel til de 0,0 kg N/ha/år, som fagenheden mener bør være væsentlighedskriteriet. Husdyrloven og godkendelsesbekendtgørelsen repræsenterer ifølge Miljøstyrelsen et helt nyt regime i forhold til vurderinger for ammoniak, i forhold til den tidligere VVM praksis. Niveauerne i bilag 3 er fastsat ud fra en forventning om at det generelle ammoniakniveau i Danmark forventes at falde som følge af lovens krav om generelle ammoniakreduktioner ved etableringer og udvidelser, nye krav om nedfældning samt skærpede krav for overdækning af gyllebeholdere. Fagenheden mener ikke, at de i bilag 3 fastsatte niveauer er anvendelige i forhold til den aktuelle sag, idet sagen berører et habitatområde, hvor kommunen skal kunne afvise en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for området. Kommunen har det endelige ansvar for at foretage en konkret vurdering. En mere udførlig vurdering af sagen fremgår af bilag 1. Lovgrundlag

16 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1401 Ifølge husdyrlovens 29, stk. 2 og 23, samt godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, samt den supplerende vejledning til 29 skal Byrådet varetage beskyttelsen af Natura 2000-områder, og..om nødvendigt i undtagelsesvise tilfælde stille særlige vilkår, som sikrer, at de naturtyper som området er udpeget for at beskytte kan udvikle sig imod miljømålet som fastsat i Habitatdirektivet og Miljømålsloven om gunstig bevaringsstatus. Godkendelsesbekendtgørelsens 11, stk. 2, 3 og 4 specificerer, at eventuelle skærpelser i forhold til ammoniak kun kan ske i overensstemmelse med det i bilag 3 fastsatte beskyttelsesniveau på 0,3; 0,5 og 0,7 kg N/ha/år. 11, stk. 5 specificerer at Byrådet skal give afslag, hvis det vurderer, at beskyttelsesniveauet fastsat i bilag 3 ikke er tilstrækkeligt til at sikre Natura 2000 natur, i overensstemmelse med Habitatdirektivets regler. For de naturtyper og arter, der danner grundlag for udpegningen af Natura 2000 områder gælder det ifølge Habitatdirektivets art. 6, stk. 3, at der ikke må ske en forringelse af deres naturtilstand og udbredelse, som konsekvens af de tilladelser og godkendelser, som kommunen udsteder. Der skal i sagsbehandlingen anlægges en kumulativ betragtning, hvor det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter må skade naturtyperne. Der indgår endvidere et forsigtighedsprincip i habitatdirektivet (EU kommissionens vejledning, 2000), som specificerer, at for at et projekt kan gennemføres, skal der være vished for at projektet ikke har nogen skadelig påvirkning af de arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget. Fagenhedens forslag Fagenheden kan ud fra bedste videnskabelige viden ikke afvise, at en belastning med ammoniak på 0,109 kg N/ha/år af Natura 2000 områdets skovbevoksede tørvemose vil kunne medvirke til en væsentlig forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, hvilket vil være i modstrid med EF-Habitatdirektivet. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår derfor, med baggrund i ovenstående redegørelse samt lovgrundlaget, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag til det ansøgte projekt på Taffelgårdsvej 40, med mindre ammoniakbelastningen kan reduceres til 0,0 kg N/ha/år ved at der implementeres ammoniakvirkemidler der er af en sådan karakter, at de indgår under generel BAT (bedste tilgængelige teknologi). Bilag: Taffelgårdsvej 40 - vurdering for ammoniak Fagenhedens opfølgning på mødet med Miljøstyrelsen (se bilag 2 sag om Bredningen 37) Opfølgning på mødet med miljøstyrelsen - LandboNord (se bilag 3 sag om Bredningen 37) Beslutning i Byrådet den 2. juli 2009: Udvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning: For: 17 Imod: 8 (A minus Johannes Trudslev Pedersen + F) Steen Christensen, Jette Ramskov, Bendt Danielsen og Hans Chr. Holst var fraværende

17 Byrådet, den 02. juli 2009 Side Miljøgodkendelse Taffelgårdsvej 88, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose J.nr.: P19/dwtfkdh 08/770 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2009: Udvalget besluttede at tillade det ansøgte projekt. Et mindretal, Ole Bruun (A) følger forvaltningens indstilling. Ole Bruun ønsker sagen forelagt til Byrådets behandling. Sagsfremstilling: Administrationspraksis i forhold til ammoniakafsætning i N2000 områder Den følgende fremstilling er en andengangsbehandling i forhold til den aktuelle problemstilling, idet Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009 havde sagen til behandling under et samlet punkt, Beskyttelsesniveau for ammoniak til Store Vildmose (09/10468). På daværende tidspunkt blev det besluttet at afvente et møde med Miljøstyrelsen, for at høre deres fortolkning af reglerne. Brønderslev Kommune havde den 27. maj 2009 besøg af Miljøstyrelsen, som bl.a. præsenterede Miljøstyrelsens intentioner med husdyrloven i forhold til ammoniak og overholdelse af habitatdirektivet. Fagenheden har udfærdiget en opsummering af Miljøstyrelsens udmeldinger og fagenhedens kommentarer hertil, i vedlagte bilag 2. LandboNords opfølgning på mødet fremgår af bilag 3. Fagenheden er ikke enig i Miljøstyrelsens udmeldinger om, at det beskyttelsesniveau for ammoniak der er fastsat i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, oftest vil være tilstrækkeligt, når det gælder belastningen af habitatnatur med meget lave tålegrænser, og hvor tålegrænserne som udgangspunkt er overskredet. Fagenheden fastholder, at væsentlighedskriteriet i forhold til sådanne tilfælde bør være, at belastningen ikke bør overstige 0,0 kg N/ha/år. Afgørelse af sagen Taffelgårdsvej 88, mht. ammoniak til St. Vildmose Ejer af ejendommen Taffelgårdsvej 88, Brønderslev har søgt om udvidelse af sin kvægbesætning fra 225 DE til 398 DE (dyreenheder) efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven), 12. Ammoniakfordampningen fra anlægget vil ved udvidelsen stige fra ca kg N/år til kg N/ha/år, hvilket medfører en afsætning af ammoniak til ammoniakfølsomme naturtyper i EF habitatområde Store Vildmose. Beregningerne viser en afsætning efter udvidelse på ca. 0,105 kg N/ha/år til nærmeste areal med skovbevokset tørvemose. Udpegningsgrundlaget for N2000 området Store Vildmose er hovedsageligt dets fragmenter af højmose samt større områder med skovbevokset tørvemose.

18 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1403 Størstedelen af de tidligere udstrakte højmosearealer er nu tilgroet med birk og/eller kraftigt påvirket af afvanding, således at hovedparten af de tidligere højmosearealer i dag kan karakteriseres som skovbevokset tørvemose. Fagenhedens væsentligste viden om habitatområdet består i den Natura 2000 basisanalyse som Nordjyllands Amt sammen med Miljøcenter Aalborg har udarbejdet, jf. Miljømålsloven, som et forarbejde til de konkrete naturplaner der fortsat afventes fra staten. Basisanalysen er det bedste officielle og eksisterende vidensgrundlag, til at vurdere konsekvenser for områdets udpegningsgrundlag og dermed om Habitatdirektivet respekteres. Basisanalysen specificerer, at skovbevokset tørvemose og nedbrudt højmose skal genoprettes til aktiv højmose, hvor dette er muligt. Højmosen Store Vildmose er en naturligt ekstremt næringsfattig naturtype, hvis eksistens er afhængig af et meget lavt niveau af luftbåret kvælstof og en vedvarende høj vandstand. Højmoser har derfor en af de laveste tålegrænser for ammoniakpåvirkning af de danske naturtyper. Tålegrænsen ligger på 5-10 kg N/ ha/ år. Baggrundsbelastningen med ammoniak i Brønderslev området ligger på ca. 15,4 kg N / ha / år, og tålegrænsen for naturtypen er således allerede overskredet i udgangspunktet. Tålegrænsen for træbevokset tørvemose er kg N/ha/år, hvilket er relevant, hvis det aktuelle naturareal skal sikres gunstig bevaringsstatus, men ikke forventes målsat til genoprettelse af aktiv højmose. Fagenheden vurderer, at hvor tålegrænsen som udgangspunkt er overskredet for den pågældende naturtype, bør der ikke tillades nogen merbelastning med ammoniak, idet naturtypen allerede er overbelastet i en grad, så den ikke vil kunne bevares i fremtiden. Fagenheden mener, at der bør anvendes et væsentlighedskriterie på 0,0 kg N/ha/år (1 decimals nøjagtighed). Dette bør både gælde til de arealer, der er kortlagt i basisanalysen som aktiv højmose, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose, og hvor man ikke kan udelukke, at der skal ske en genopretning til aktiv højmose, når de konkrete naturplaner skal udarbejdes. For det aktuelle areal med Skovbevokset tørvemose, hvortil der er en afsætning på 0,13 kg N/ha/år samt det aktuelle højmoseareal, hvortil der er en afsætning på 0,075 kg N/ha/år, vurderes disse afsætninger altså at udgøre væsentlige belastninger, der i kumulativ effekt med andre belastninger (baggrundsbelastningen) ikke kan udelukkes at medføre en forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, jf. den overordnede bevaringsmålsætning. LandboNord, som varetager sagen for ansøger, er uenig i fagenhedens vurdering, idet LandboNord mener, at fagenheden bør følge de skærpelsesniveauer, der fremgår af bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis man vælger at følge de fastsatte skærpelsesniveauer, ville man på den pågældende produktion kunne tillade 0,7 kg N/ha/år, hvilket er en meget væsentlig forskel til de 0,0 kg N/ha/år, som fagenheden mener bør være væsentlighedskriteriet. Husdyrloven og godkendelsesbekendtgørelsen repræsenterer ifølge Miljøstyrelsen et helt nyt regime i forhold til vurderinger for ammoniak, i forhold til den tidligere VVM praksis. Niveauerne i bilag 3 er fastsat ud fra en forventning om at det generelle ammoniakniveau i Danmark forventes at falde som følge af lovens krav om generelle ammoniakreduktioner ved etableringer og udvidelser, nye krav om nedfældning samt skærpede krav for overdækning af gyllebeholdere. Fagenheden mener ikke, at de i bilag 3 fastsatte niveauer er anvendelige i forhold til den aktuelle sag, idet sagen berører et habitatområde, hvor kommunen skal kunne afvise en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for området. Kommunen har det endelige ansvar for at foretage en konkret vurdering. En mere udførlig vurdering af sagen fremgår af bilag 1. Lovgrundlag

19 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1404 Ifølge husdyrlovens 29, stk. 2 og 23, samt godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, samt den supplerende vejledning til 29 skal Byrådet varetage beskyttelsen af Natura 2000-områder, og..om nødvendigt i undtagelsesvise tilfælde stille særlige vilkår, som sikrer, at de naturtyper som området er udpeget for at beskytte kan udvikle sig imod miljømålet som fastsat i Habitatdirektivet og Miljømålsloven om gunstig bevaringsstatus. Godkendelsesbekendtgørelsens 11, stk. 2, 3 og 4 specificerer, at eventuelle skærpelser i forhold til ammoniak kun kan ske i overensstemmelse med det i bilag 3 fastsatte beskyttelsesniveau på 0,3; 0,5 og 0,7 kg N/ha/år. 11, stk. 5 specificerer at Byrådet skal give afslag, hvis det vurderer, at beskyttelsesniveauet fastsat i bilag 3 ikke er tilstrækkeligt til at sikre Natura 2000 natur, i overensstemmelse med Habitatdirektivets regler. For de naturtyper og arter, der danner grundlag for udpegningen af Natura 2000 områder gælder det ifølge Habitatdirektivets art. 6, stk. 3, at der ikke må ske en forringelse af deres naturtilstand og udbredelse, som konsekvens af de tilladelser og godkendelser, som kommunen udsteder. Der skal i sagsbehandlingen anlægges en kumulativ betragtning, hvor det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter må skade naturtyperne. Der indgår endvidere et forsigtighedsprincip i habitatdirektivet (EU kommissionens vejledning, 2000), som specificerer, at for at et projekt kan gennemføres, skal der være vished for at projektet ikke har nogen skadelig påvirkning af de arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget. Fagenhedens forslag Fagenheden kan ud fra bedste videnskabelige viden ikke afvise, at en belastning med ammoniak på 0,105 kg N/ha/år af Natura 2000 områdets skovbevoksede tørvemose vil kunne medvirke til en væsentlig forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, hvilket vil være i modstrid med EF-Habitatdirektivet. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår derfor, med baggrund i ovenstående redegørelse samt lovgrundlaget, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag til det ansøgte projekt på Taffelgårdsvej 88, med mindre ammoniakbelastningen kan reduceres til 0,0 kg N/ha/år ved at der implementeres ammoniakvirkemidler der er af en sådan karakter, at de indgår under generel BAT (bedste tilgængelige teknologi). Bilag: Taffelgårdsvej 88 - vurdering for ammoniak Fagenhedens opfølgning på mødet med Miljøstyrelsen (se bilag 2 sag om Bredningen 37) Opfølgning på mødet med miljøstyrelsen - LandboNord (se bilag 3 sag om Bredningen 37) Beslutning i Byrådet den 2. juli 2009: Udvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning: For: 17 Imod: 8 (A minus Johannes Trudslev Pedersen + F) Steen Christensen, Jette Ramskov, Bendt Danielsen og Hans Chr. Holst var fraværende

20 Byrådet, den 02. juli 2009 Side Miljøgodkendelse Taffelgårdsvej 168, Brønderslev - ammoniak til St. Vildmose J.nr.: P19/dwtfdnm 08/1284 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2009: Udvalget besluttede at tillade det ansøgte projekt forudsat, at belastningen med ammoniak sænkes til under 0,3 kg N/ha/år. Et mindretal, Ole Bruun (A) følger forvaltningens indstilling. Ole Bruun ønsker sagen forelagt til Byrådets behandling. Sagsfremstilling: Administrationspraksis i forhold til ammoniakafsætning i N2000 områder Den følgende fremstilling er en andengangsbehandling i forhold til den aktuelle problemstilling, idet Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009 havde sagen til behandling under et samlet punkt, Beskyttelsesniveau for ammoniak til Store Vildmose (09/10468). På daværende tidspunkt blev det besluttet at afvente et møde med Miljøstyrelsen, for at høre deres fortolkning af reglerne. Brønderslev Kommune havde den 27. maj 2009 besøg af Miljøstyrelsen, som bl.a. præsenterede Miljøstyrelsens intentioner med husdyrloven i forhold til ammoniak og overholdelse af habitatdirektivet. Fagenheden har udfærdiget en opsummering af Miljøstyrelsens udmeldinger og fagenhedens kommentarer hertil, i vedlagte bilag 2. LandboNords opfølgning på mødet fremgår af bilag 3. Fagenheden er ikke enig i Miljøstyrelsens udmeldinger om, at det beskyttelsesniveau for ammoniak der er fastsat i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, oftest vil være tilstrækkeligt, når det gælder belastningen af habitatnatur med meget lave tålegrænser, og hvor tålegrænserne som udgangspunkt er overskredet. Fagenheden fastholder, at væsentlighedskriteriet i forhold til sådanne tilfælde bør være, at belastningen ikke bør overstige 0,0 kg N/ha/år. Afgørelse af sagen Taffelgårdsvej 168, med hensyn til ammoniak til St. Vildmose Ejer af ejendommen Taffelgårdsvej 168, Brønderslev har søgt om udvidelse af sin malkekvægbesætning fra 249 DE til 500 DE (dyreenheder) efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven), 12. Ammoniakfordampningen fra anlægget vil ved udvidelsen stige fra ca kg N/år til 4554 kg N/ha/år, hvilket medfører en afsætning af ammoniak til ammoniakfølsomme naturtyper i EF habitatområde Store Vildmose. Beregningerne viser en afsætning på ca. 0,343 kg N/ha/år til nærmeste areal med skovbevokset tørvemose. Udpegningsgrundlaget for N2000 området Store Vildmose er hovedsageligt dets fragmenter af

21 Byrådet, den 02. juli 2009 Side 1406 højmose samt større områder med skovbevokset tørvemose. Størstedelen af de tidligere udstrakte højmosearealer er nu tilgroet med birk og/eller kraftigt påvirket af afvanding, således at hovedparten af de tidligere højmosearealer i dag kan karakteriseres som skovbevokset tørvemose. Fagenhedens væsentligste viden om habitatområdet består i den Natura 2000 basisanalyse som Nordjyllands Amt sammen med Miljøcenter Aalborg har udarbejdet, jf. Miljømålsloven, som et forarbejde til de konkrete naturplaner der fortsat afventes fra staten. Basisanalysen er det bedste officielle og eksisterende vidensgrundlag, til at vurdere konsekvenser for områdets udpegningsgrundlag og dermed om Habitatdirektivet respekteres. Basisanalysen specificerer, at skovbevokset tørvemose og nedbrudt højmose skal genoprettes til aktiv højmose, hvor dette er muligt. Højmosen Store Vildmose er en naturligt ekstremt næringsfattig naturtype, hvis eksistens er afhængig af et meget lavt niveau af luftbåret kvælstof og en vedvarende høj vandstand. Højmoser har derfor en af de laveste tålegrænser for ammoniakpåvirkning af de danske naturtyper. Tålegrænsen ligger på 5-10 kg N/ ha/ år. Baggrundsbelastningen med ammoniak i Brønderslev området ligger på ca. 15,4 kg N / ha / år, og tålegrænsen for naturtypen er således allerede overskredet i udgangspunktet. Tålegrænsen for træbevokset tørvemose er kg N/ha/år, hvilket er relevant, hvis det aktuelle naturareal skal sikres gunstig bevaringsstatus, men ikke forventes målsat til genoprettelse af aktiv højmose. Fagenheden vurderer, at hvor tålegrænsen som udgangspunkt er overskredet for den pågældende naturtype, bør der ikke tillades nogen merbelastning med ammoniak, idet naturtypen allerede er overbelastet i en grad, så den ikke vil kunne bevares i fremtiden. Fagenheden mener, at der bør anvendes et væsentlighedskriterie på 0,0 kg N/ha/år (1 decimals nøjagtighed). Dette bør både gælde til de arealer, der er kortlagt i basisanalysen som aktiv højmose, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose, og hvor man ikke kan udelukke, at der skal ske en genopretning til aktiv højmose, når de konkrete naturplaner skal udarbejdes. For det aktuelle areal med Skovbevokset tørvemose, hvortil der er en afsætning på 0,13 kg N/ha/år samt det aktuelle højmoseareal, hvortil der er en afsætning på 0,075 kg N/ha/år, vurderes disse afsætninger altså at udgøre væsentlige belastninger, der i kumulativ effekt med andre belastninger (baggrundsbelastningen) ikke kan udelukkes at medføre en forringelse af mulighederne for at opnå gunstig bevaringsstatus, jf. den overordnede bevaringsmålsætning. LandboNord, som varetager sagen for ansøger, er uenig i fagenhedens vurdering, idet LandboNord mener, at fagenheden bør følge de skærpelsesniveauer, der fremgår af bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis man vælger at følge de fastsatte skærpelsesniveauer, ville man på den pågældende produktion kunne tillade 0,7 kg N/ha/år, hvilket er en meget væsentlig forskel til de 0,0 kg N/ha/år, som fagenheden mener bør være væsentlighedskriteriet. Husdyrloven og godkendelsesbekendtgørelsen repræsenterer ifølge Miljøstyrelsen et helt nyt regime i forhold til vurderinger for ammoniak, i forhold til den tidligere VVM praksis. Niveauerne i bilag 3 er fastsat ud fra en forventning om at det generelle ammoniakniveau i Danmark forventes at falde som følge af lovens krav om generelle ammoniakreduktioner ved etableringer og udvidelser, nye krav om nedfældning samt skærpede krav for overdækning af gyllebeholdere. Fagenheden mener ikke, at de i bilag 3 fastsatte niveauer er anvendelige i forhold til den aktuelle sag, idet sagen berører et habitatområde, hvor kommunen skal kunne afvise en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for området. Kommunen har det endelige ansvar for at foretage en konkret vurdering. En mere udførlig vurdering af sagen fremgår af bilag 1. Lovgrundlag

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. marts 2009 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-16:45 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole Bruun

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 28. oktober 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Arne M. Jensen (A) Jens Arne Hedegaard (V) Peer Thisted

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Seniorrådgiver Jesper Bak, Danmarks Miljøundersøgelser I mange husdyrgodkendelser bliver der stillet krav om bræmmer langs følsomme naturområder. Hvad

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H Brøndum, Miljøkonsulent LMO

Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H Brøndum, Miljøkonsulent LMO Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H Brøndum, Miljøkonsulent LMO Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-14:35 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Miljøstyrelsens udkast til vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøstyrelsens udkast til vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug NOTAT Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.00-P17-46-09 Ref.: Bjarke Jensen Direkte tlf. 97 11 36

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Landbruget og Kalkoverdrevet

Landbruget og Kalkoverdrevet 1 stevns kommune Fakta: Ud af den ca.16 km strækning der fredes, og forventelig bliver til naturtypen Kalkoverdrev, er 5 km allerede denne naturtype. Naturtypen Kalkoverdrev er ikke speciel ammoniakfølsom.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 09.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/86 Orientering...

Læs mere

Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Plan og Miljø SSC/JPA

Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Plan og Miljø SSC/JPA Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Plan og Miljø SSC/JPA 13.04.2007 Notat omkring problemstillinger i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug contra EU s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv (Natura2000)

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

MILJØGODKENDELSER KONSEKVENSER AF NYE REGLER VEDRØRENDE TOTALBELASTNING

MILJØGODKENDELSER KONSEKVENSER AF NYE REGLER VEDRØRENDE TOTALBELASTNING MILJØGODKENDELSER KONSEKVENSER AF NYE REGLER VEDRØRENDE TOTALBELASTNING Det Europæiske fællesskab og Ministeriet for FødevareErhverv, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Projekt

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. marts 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Beslutningsprotokol. Brønderslev-Dronninglund Byråds konstituerende møde

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Beslutningsprotokol. Brønderslev-Dronninglund Byråds konstituerende møde Brønderslev-Dronninglund Kommune Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Byråds konstituerende møde Dato: 14. december 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-17.45 Indholdsfortegnelse

Læs mere

J O U R N A L N R. : / 2 19 S A G S B E H A N D L E R : I M S O E

J O U R N A L N R. : / 2 19 S A G S B E H A N D L E R : I M S O E Statsforvaltningens udtalelse af 28. januar 2011 til et byrådsmedlem: 28-01- 2011 Vedr.: Klage over Nordfyns Kommunes administration af natur i landbrugssager: Du har den 26. maj 2007 klaget til Statsforvaltningen

Læs mere

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning Husdyrgodkendelser Vand- og Natura 2000 planerne Procedurekrav Den supplerende vejledning Et eksempel Vand & Natura 2000 områdere Den danske model Iværksættelse af en bindende, rullende planlægning for

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2011 Lokale: Reno Nord Tidspunkt: Kl. 17:00-17:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Afdeling: Byg og Miljø Dato: 02.05.2014 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Damkærvej 18 Homå 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 30. april 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. februar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:15 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Grødeskæring og vandløbsoprensning Der foregår ingen grødeskæring og vandløbsoprensning indenfor habitatområdet, hverken i Tversted eller Uggerby Å.

Grødeskæring og vandløbsoprensning Der foregår ingen grødeskæring og vandløbsoprensning indenfor habitatområdet, hverken i Tversted eller Uggerby Å. Hjørring Kommune Miljøcenter Ålborg Miljø og naturkontoret Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 33 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hirtshals, den 11-03-2010 Sagsnr.:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 30. juni 2004 J.nr.: 03-33/600-0046 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose Udkast til Natura

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

BILAG 1. Situationsplan 2. Diverse afstande 3. Ledningsplan 4. Udløbspunkt, overfladevand 5. Plantegning 6. Gyllekøling, kort 7. Gyllekøling, beregning 8. BAT-niveau 9a Landskabsvurdering 9b Beplantning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol. Dato: 3. april Lokale: Dronninglund Rådhus. Tidspunkt: Kl

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol. Dato: 3. april Lokale: Dronninglund Rådhus. Tidspunkt: Kl Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. april 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 9.00 10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Orientering...

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 16. august 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-22,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/247 Spørgetid for medlemmer

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer 1 Oplæg Repetition af, hvad opgaven drejer sig om De tre slags grænsejusteringer og eksempler (ikke endelige) Kriterier for Miljøstyrelsens egen gennemgang og vurdering af

Læs mere

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1 Notat Bruttoliste med forslag til vedtagelsestekster til ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Horne Strandvej 7, 5600 Faaborg med tilhørende udbringningsarealer. Udarbejdet af: Elisabeth

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Storelung (Natura 2000-område nr. 119).

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Storelung (Natura 2000-område nr. 119). Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Storelung (Natura 2000-område nr. 119). Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt for skovbasisanalyser. Natura 2000-planerne

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (Natura 2000-område nr. 114).

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (Natura 2000-område nr. 114). Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (Natura 2000-område nr. 114). Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Biodiversitet i habitatområder - styrkes den af husdyrloven?

Biodiversitet i habitatområder - styrkes den af husdyrloven? Biodiversitet i habitatområder - styrkes den af husdyrloven? I Danmark er en af de største trusler for både vandsøkosystemer og terrestrisk natur for stor belastning med næringsstoffer. Det er grunden

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. januar 2011 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Lene Hansen, Formand (A) Lone Birkmose Lex (V) Hans Christian Holst (V) Knud L. Pedersen

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING J.nr.: 7510479 SFS/STTA Notat om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING Miljøstyrelsen har bedt mig vurdere, om der i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 i Rådets direktiv af 21. maj

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag.

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag. Hjørring Kommune Knud Suhr Nørregade 2 9800 Hjørring Mads Kobberø Advokat mko@bechbruun.com J.nr. 038439-0003 mko/lf Sekretær Lene Fjord Hocksdahl T +45 72 27 31 91 lf@bechbruun.com 8. januar 2008 Husdyrbrug

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Natura 2000-område nr. 148 Køge Å Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt for skovbasisanalyser. Natura 2000-planerne

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

Betydningen af Miljøklagenævnets. afgørelser?

Betydningen af Miljøklagenævnets. afgørelser? Betydningen af Miljøklagenævnets afgørelser Hvordan skal vi som miljørådgivere bruge Miljøklagenævnets afgørelser? - Eksempler på udmeldinger fra - Forholdet mellem nye og verserende sager v/ Sten W. Laursen

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høringssvar til Forslag til Natura 2000 handleplan Nr. 171 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund.

Høringsnotat vedrørende høringssvar til Forslag til Natura 2000 handleplan Nr. 171 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund. Høringsnotat vedrørende høringssvar til Forslag til Natura 2000 handleplan Nr. 171 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund. Vordingborg Kommune og Naturstyrelsen Storstrøm har i perioden 8. juni til 31. august

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Måge Odde og Karby Odde (Natura 2000-område nr.

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Måge Odde og Karby Odde (Natura 2000-område nr. Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Måge Odde og Karby Odde (Natura 2000-område nr. 42). Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt for skovbasisanalyser.

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på ejendommen Øxenhaverne 12 i Faaborg Kommune i Fyns Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på ejendommen Øxenhaverne 12 i Faaborg Kommune i Fyns Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. januar 2005 J.nr.: 03-33/420-0225 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:25 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

AFGØRELSE i sag om klage over handleplan for Natura 2000-område nr Bygholm Ådal

AFGØRELSE i sag om klage over handleplan for Natura 2000-område nr Bygholm Ådal Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-402-00001 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om klage over handleplan for Natura 2000-område nr. 236

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til en minkfarm i Lemvig kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 i husdyrbrugloven 1.

AFGØRELSE i sag om godkendelse til en minkfarm i Lemvig kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 i husdyrbrugloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. november 2015 J.nr.: NMK-131-00185 Ref.: LOREH/MSA/LEJNI AFGØRELSE i sag om godkendelse til en minkfarm i Lemvig kommune

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 21. januar 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Gitte Krogh Aileen Rasmussen Bodil Thomsen Adnan Jedon Diana Kringelbach

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Brønderslev Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Brønderslev Byråd Beslutningsprotokol Dato: 14. februar 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/412 Spørgetid

Læs mere

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Anholt og havet nord for (Natura 2000-område nr. 46).

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Anholt og havet nord for (Natura 2000-område nr. 46). Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Anholt og havet nord for (Natura 2000-område nr. 46). Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt for skovbasisanalyser.

Læs mere

Baggrundsnotat til politik og grundlag for administration ved miljøvurderinger efter husdyrlovens bestemmelser

Baggrundsnotat til politik og grundlag for administration ved miljøvurderinger efter husdyrlovens bestemmelser 15. december 2008 Sagsnr.: 08/2143 Baggrundsnotat til politik og grundlag for administration ved miljøvurderinger efter husdyrlovens bestemmelser 1. Indledning og formål... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1 Husdyrloven...

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Fra statslig grundvandskortlægning til kommunal grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Charlotte Bamberg, Nikolaj Ludvigsen Conterra Lertykkelseskortet

Læs mere

2/54

2/54 Bilag 1 1/54 2/54 Bilag 2 3/54 Bilag 3 4/54 5/54 Bilag 4 6/54 7/54 Bilag 5 8/54 9/54 Bilag 6 10/54 Bilag 7 11/54 12/54 Bilag 8 13/54 Bilag 9 14/54 15/54 16/54 17/54 Bilag 10 18/54 19/54 Bilag 11 20/54

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Agri Nord kongres, Miljø. 8. Februar 2015

Agri Nord kongres, Miljø. 8. Februar 2015 Agri Nord kongres, Miljø 8. Februar 2015 Potentielle stopklodser for flere dyr Lugt Ammoniak Arealerne beliggenhed Lugt Beregnet som kilo dyr på stald Teknikker til reduktion Luftrensning Ugentlig udslusning

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere