FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE"

Transkript

1 FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1

2 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og forældre 5 Værdier for udvikling af samarbejdet mellem professionelle og forældre 6 Professionelle og forældre skaber fællesskaber 8 Relationen mellem professionelle og forældre skal være ligeværdig 9 Professionelle og forældre skaber fælles kultur 10 Kommunikation er nøglen til forståelse 12 De grundlæggende roller i samarbejdet 12 De professionelles ansvar og rolle 12 Forældrenes rolle og ansvar 14 Faktabox fokusgruppeinterview 15 Faktabox dataindsamling 2

3 FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE Faktabox historie Projektet udspringer af erfaringer fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælle ansvar fra Formål: Alle børn har ret til at blive inkluderet i deres lokale miljø. Udviklingsprogrammet viste, at forældrenes aktive medvirken spiller en central rolle for de professionelles mulighed for at udvikle og sikre inklusion i de kommunale tilbud. Ifølge Ballerup Kommunes inklusionsstrategi fra 2009 skal forældre i højere grad inddrages i samarbejdet med de professionelle om inklusionsopgaven i 0 18 års området. I Inklusionsstrategien blev det ligeledes meget centralt beskrevet, at der var behov for, i institutioner og skoler, at fokusere mere på det forpligtende samarbejde med forældrene i forhold til det enkelte barns trivsel, udvikling og læring samt i forhold til styrkelse af børns fællesskaber. Derfor indgår Forældre som samarbejdspartnere i den politiske Servicestrategi såvel i 2011 og I foråret 2011 blev der nedsat en projektledelse til at varetage opgaven. 3

4 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE 4

5 FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE EN FÆLLES OPGAVE FOR PROFESSIONELLE OG FORÆLDRE Forældrene er de vigtigste voksne i barnets liv. Forældrene har ansvaret for barnets opvækst og barnets basale behov, men de står ikke alene med ansvaret. I løbet af barndommen tilbringer børn og unge meget tid i kommunale tilbud sammen med professionelle voksne, som på den måde får et medansvar for det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Allerede fra fødslen får familien tilbud om støtte fra sundhedsplejen og siden hen spiller bl.a. pædagoger og lærere en væsentlig rolle i barnets opvækst. Når et barn har brug for en særlig hjælp involveres fx talepædagoger, psykologer eller andre professionelle med en særlig påkrævet viden. I den del af barnets opvækst, som foregår i kommunale institutioner, deler forældre og professionelle derfor ansvaret for barnets opvækst. Ballerup Kommune betragter det derfor som en fælles opgave for forældre og professionelle at skabe forudsætningerne for det enkelte barn og den samlede børnegruppes trivsel, udvikling og læring i de kommunale tilbud. Forældre og professionelle går ind i samarbejdet med forskellige ansvarsroller, erfaringer og indfaldsvinkler. Det løbende samarbejde om det enkelte barns trivsel, udvikling og læring og fællesskaberne mellem børnene er imidlertid særdeles sparsomt beskrevet rent lovgivningsmæssigt, hvad angår indsatsen i de kommunale institutioner/skoler. Hensigten med et fælles værdigrundlag for samarbejdet mellem forældre og professionelle er derfor at skabe et fælles udgangspunkt for dialogen om den fælles opgave. VÆRDIER FOR UDVIKLING AF SAMARBEJDET MELLEM PROFESSIO- NELLE OG FORÆLDRE I det følgende beskrives fire værdier, fællesskaber, relationer, kultur og kommunikation, som i praksis har vist sig at være værdifulde i opbygningen af det gode samarbejde mellem professionelle og forældre. For hver værdi er der beskrevet eksempler på spørgsmål til drøftelse og refleksion. Disse er er formuleret af professionelle og forældre ud fra deres erfaringer og viden fra praksis. Interviewguideen, som er brugt til indsamling af viden, findes bagerst i materialet. De fire værditemaer er: 1. Professionelle og forældre skaber fællesskaber 2. Relationen mellem professionelle og forældre skal være ligeværdig 3. Professionelle og forældre skaber fælles kultur 4. Kommunikation er nøglen til forståelse 5

6 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE 1 Professionelle og forældre skaber fællesskaber I samarbejdet mellem professionelle og forældre udvikles fællesskaber, hvor parterne er sammen om at løse fælles opgaver til gavn for børnegruppen og klassens trivsel, udvikling og læring. Disse fællesskaber udvikles gennem dialog og samarbejde f.eks. i forbindelse med samtaler, forældremøder med alle forældre og professionelle, til sommerfesten, eller ved legepladsmødet, men også ved det tilfældige møde i garderoben eller på gangen i skolen. I løsning af den fælles opgave er der en klar forventning om, at samarbejdet bygger på indbyrdes forståelse og respekt mellem professionelle og forældre og forældrene indbyrdes. Fællesskaberne og det gensidige engagement er noget, der ikke bare er i vores institutioner og skoler, men noget, der skal opbygges, vedligeholdes og arbejdes med i hverdagen. Det skal fremhæves, at de professionelle og forældrenes bidrag til fællesskaberne er forskellige, ligesom vi har forskellige grader af indflydelse på det fælles. Fællesskaber defineres på mange måder. Forældrene har brug for, at de professionelle er tydelige og tør forventningsafstemme, så alle er klar over ansvar og roller. Er vi - som professionelle - bevidste om og tydelige på, inden for hvilke rammer forældrene kan bidrage til det betydningsfulde fællesskab? Hvilken rolle og hvilket ansvar har forældrene på vores institution/skole? 6

7 FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE Dialog omkring måden at være fællesskab på. Forældre oplever, at forældre med tid og overskud sætter dagsorden for, hvordan vi her i klassen/gruppen er fælles, og på hvilken måde? Hvordan sikrer vi en dialog i forældregruppen, hvor alles stemmer bliver hørt, og på hvilken måde får alle mulighed for at få indflydelse? Når enkelte børn opleves at fylde meget i gruppen. Forældre fortæller, at åbenhed og fortællinger i forældregruppen om barnets udfordringer og dét at være i vanskeligheder skaber forståelse og viden. Det gør, at de øvrige forældre bliver en ressource for barnet i hverdagen. På hvilken måde sikrer vi, at børn i vanskeligheder bliver inkluderet af forældregruppen? På hvilken måde skaber vi åbenhed om, at navngivne børn støttes i hverdagen og har brug for særlig positiv opmærksomhed og fleksibel deltagelse? 7

8 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE 2 Relationen mellem professionelle og forældre skal være ligeværdig Relationen mellem professionelle og forældre skal være ligeværdig I Ballerup Kommune er det vigtigt, at samarbejdet bygger på ligeværdige relationer, hvor professionelle og forældres synspunkter og oplevelser tillægges værdi. Vi lægger stor vægt på, at det er den professionelles opgave og ansvar at sikre etablering af relationen. Det forudsætter, at den professionelle i relationen med forældrene skal være bevidst om personlige holdninger og oplevelser og forholder sig professionelt til egne og forældres følelser. Dette sker med henblik på at indgå i et respektfuldt og frugtbart samarbejde med forældrene. Professionelle og forældre må hele tiden reflektere over, hvordan de hver især og sammen bidrager til samarbejdet. Deres viden og erfaringer samt refleksion er nødvendig som forudsætning for kontinuerligt at udvikle, tilpasse og styrke relationen. At opleve relationen professionelt. Forældre oplever, at de professionelles tilgang ofte bliver personificeret af egne holdninger og perspektiver frem for at have et fælles fagprofessionelt afsæt. Hvad har vi gjort for, at de professionelle handler og agerer med udgangspunkt i institutionens/ skolens fælles kultur og værdigrundlag? På hvilken måde sikrer vi, at der bliver fulgt op på og givet feed-back på det relationelle arbejde? Den gode relation bygger på tillid. Professionelle og forældre peger på, at omdrejningspunktet for den gode relation er at udvikle og skabe tillid i samarbejdet. Hvordan arbejder vi med differentiering i samarbejdet, så forældrene oplever en anerkendelse af deres muligheder og potentialer? Hvordan håndterer vi samarbejdet med forældre, når det opleves som særligt udfordrende parterne imellem? 8

9 FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 3 Professionelle og forældre skaber fælles kultur Kultur forstås som den viden, de betydninger og værdier, som vi deler og forhandler med hinanden i vores måde at være sammen på. I samarbejdet mellem professionelle og forældre skabes kulturer, der former sig efter de mennesker, der er involveret, og den samtid, vi alle er en del af. I mødet med hinanden må vi forpligte os på at udvikle og præge kulturen, så den fortsat er dynamisk, genkendelig og åben for alle. De professionelle og forældrene skal sammen have fokus på, at forældrene indbyrdes får et betydningsfuldt fællesskab, hvor denne kultur bliver bærende for, at forældrene bidrager og er deltagende i forhold til forældremøder, arrangementer, samtaler og lignende. At opleve sig som en del af den fælles kultur. Forældre har brug for, at opleve sig som en del af miljøet/kulturen. På hvilken måde tager vi, som ledelse og medarbejdere, ansvar for at udvikle den fælles kultur? Hvordan sikrer vi, at forældre oplever sig som en del af miljøet i institutioner og skoler? Vigtige elementer i en imødekommende kultur. Forældre peger på, at vi mødes i en kultur, der er præget af god stemning, hvor nærvær, imødekommenhed og sammenhold er mærkbart og tydeligt. Hvilke værdier og overvejelser ligger til grund for den kultur, vi har udviklet og skabt i vores praksis? 9

10 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE 4 Kommunikation er nøglen til forståelse Kommunikation er grundlæggende for alle fællesskaber. Kommunikation skaber respekt, forståelse og ligeværdighed, når parterne anerkender hinanden som personer med forskellige baggrunde, viden og erfaringer. Vores måder at kommunikere på har mange former: det sproglige (det talte og skrevne), det kropslige (mimik og kropssprog) samt stemme og intonation (måden vi siger tingene på). Kommunikationen mellem professionelle og forældre i Ballerup Kommune har et mangfoldigt udtryk og mange medier: Dialog og samtale omkring det enkelte barn eller en gruppe børn, telefonsamtaler, generel skriftlig information til en gruppe af forældre f.eks. på Børne- og Forældreintra, smsbeskeder og s. Vores brug af kommunikationsveje og -former er alsidige. Professionelle og forældre peger på vigtigheden af at afstemme formål, forventninger og etik i brugen af de forskellige kommunikationsformer. Hvilke overvejelser og rammer ligger til grund for vores måder at kommunikere med forældrene på? Hvordan sikrer vi, at kommunikationsveje og former ikke skaber eksklusion af forældre? Hver af disse kommunikationsformer har deres egen genre og særlige form. Valg af kommunikationsform forudsætter, at vi i vores samarbejde taler om, hvordan vi bedst kommunikerer med hinanden. Det betyder, at vi i fællesskab fastlægger måder og former, der sikrer, at alle inkluderes. 10

11 FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE Hvad gør vi, når omgangstonen bliver ekskluderende? Professionelle og forældre har oplevelser af ekskluderende sprogbrug fx på Intra hvor kommunikationen ikke er etisk, men direkte nedsættende, ydmygende og upassende overfor børn, forældre og professionelle. Hvordan arbejder vi med og følger op på etikken i kommunikationen? Hvordan arbejder vi med at skabe en respektfuld og anerkendende omgangstone mellem børn, forældre og professionelle? Når mediet skaber afstand frem for nærvær. Forældre fortæller, at nogle kommunikationsformer er ødelæggende for etablering af relationen. Hvordan sikrer vi, at dialogen ikke kun sker gennem skemaer og computere, men også foregår i et samspil med nærvær? Hvordan inddrager vi forældrene i kommunikationen/formidlingen om deres barn fx når barnet er i vanskeligheder eller ved overgang fra institution til skole? 11

12 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE DE GRUNDLÆGGENDE ROLLER I SAMARBEJDET De professionelles ansvar og rolle De professionelle er uddannet til og har ansvaret for dagligt at skabe et udviklings og læringsmiljø for det enkelte barn og den samlede børnegruppe, så børnene trives, udvikles og lærer bedst muligt. Det kræver, at de professionelle kontinuerligt tilpasser samt løbende udvikler og fornyer deres praksis. De professionelles tilgang til forældrene skal bygge på en åben og anerkendende tilgang, hvor forældrene oplever sig respekteret og mødt med positive forventninger. De professionelle har ansvar for kontinuerligt at informere og gå i dialog med forældrene om barnets og hele børnegruppens trivsel, udvikling og læring. Ledelsen og de professionelle har ansvaret for at skabe et positivt afsæt for samarbejdet, herunder at lovgrundlaget for samarbejdet er kendt. De har herudover hovedansvaret for, at der udvikles tydelige rammer for, hvordan forældrene i praksis kan involvere sig og bidrage både i forhold til deres eget barn og den samlede børnegruppe. De professionelle har et ansvar for at involvere og guide forældrene i den lokale og fælles samarbejds- og kommunikationskultur. I denne sammenhæng har lederne en særlig forpligtelse til at være tilgængelige og synlige for både professionelle og forældre. Forældrenes rolle og ansvar Forældrene yder gennem opdragelsen af deres børn de grundlæggende bidrag til, at barnet trives og udvikler et positivt selvværd, som gør barnet i stand til at udvikle sig selvstændigt, udnytte sit læringspotentiale og indgå i og bidrage positivt i sociale relationer med jævnaldrende og med andre voksne i de kommunale institutioner. Forældrene har ansvaret for, at barnets basale behov såsom omsorg, sund kost og søvn er opfyldt, så barnet er i stand til at indgå aktivt i læringsaktiviteter og de sociale miljøer i de kommunale institutioner. Forældrene præger barnet med deres egne værdier og normer. Forældrene har samtidig ansvaret for, at deres børn lærer at respektere og værdsætte forskellighed og kan gå i dialog med mennesker, der er anderledes end dem selv. Alle forældre har et medansvar for, at alle børn deltager i fællesskaberne udenfor såvel som i de kommunale institutioner. Forældrene har en vigtig opgave i at skabe en positiv opmærksomhed om både barnets og den samlede børnegruppes hverdag i de kommunale institutioner, så børnene oplever sammenhæng mellem normer, holdninger og regler hjemme og i institutioner. Alle forældre har et medansvar for, at forældrefællesskaber i og omkring de kommunale institutioner udvikler sig, så de bygger på deltagelse af alle familier. 12

13 FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 13

14 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE Faktabox fokusgruppeinterview på interviewguide til fokusgruppeinterview. Vi skal skabe refleksiv dialog ud fra det, der gør samarbejdet konstruktivt og udbytterigt for professionelle og forældre. Udgangspunktet er i highlights og værdibegreber fra de professionelle og forældrenes fortællinger. Kommunikationen med de professionelle Hvordan bliver vi talt med, og hvordan taler vi selv som forældre med de professionelle? Hvad betyder kommunikationen for mig/os? Relationen mellem forældre og de professionelle Er tillid en vigtig faktor i relationen til de professionelle? Hvordan opnår vi den tillidsfulde relation? Hvilke faktorer skal være til stede? Hvilket ansvar har de professionelle og hvilket ansvar er forældrenes? Handlemønstre Hvordan bliver forældrene inddraget? Er der medindflydelse? Bliver forældrene hørt? Hvordan bliver I hørt? Bliver I hørt og inddraget tilstrækkeligt? Stemninger At opleve en stemning betyder meget. Hvilken stemning kendetegner de steder I er forældre? Hvad kendetegner en god stemning hvornår er det mærkbart, at der foregår noget? Kultur Hvordan oplever jeg at blive mødt? Oplever jeg som forældre at høre til har mit barn denne oplevelse? Er jeg velkommen, og må jeg deltage i hverdagen? 14

15 FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE Faktabox dataindsamling Der er foretaget en omfattende dataindsamling, hvor der indgår medarbejdere og forældre ud fra den strategi, at alle områder i kommunen er repræsenteret på tværs af tilbuddene 0-18 år. Medarbejdere og forældrerepræsentanter har indgået i følgende: - Følgegruppe, 35 deltagere - Fokusgruppeinterview, professionelle, (sundhedsplejen, dagplejen, 0-5 år, BFO/ skole, klub, specialområdet) 40 deltagere - Fokusgruppeinterview, forældre, (sundhedsplejen, dagplejen, 0-5 år, BFO/skole, klub, specialområdet) 40 deltagere - Brugerrejser, to familier 15

16 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE 16

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere