Mødet blev holdt onsdag den 08. september 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt onsdag den 08. september 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Teknik og Planudvalget Møde nr. 12 Mødet blev holdt onsdag den 08. september 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Næstformand Lea Herdal (F), Agnete Fog (B), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Drøftelse af besparelsesanalyser Forslag til Ringbus/Bybus i Lillerød Stiadgang til natur og golfområdet på Olden fra Vassingerød Landsby Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i en af de tre søer i Lynge Grusgrav Tilbygning til udflytterbørnehaven ved Ville Heise Park. Ansøgning om dispensation fra lokalplan Ansøgning om landzonetilladelse til støjvold Dispensation fra byplanvedtægt 5 til ændret anvendelse af en del af ejendommen Sjælsø Alle Fastlæggelse af tidspunkter for udvalgets møder... 18

2 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 10/6854 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Til pkt. 3 "Drøftelse af besparelsesanalyser" indgår bilag 3C Udskydelse af investeringsbehov på offentlige sti og fortovsbelægninger, som er eftersendt. Dialog/høring Bilag Fraværende Nej Ingen

3 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 2. Meddelelser Sagsnr.: 10/1052 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende Nej Ingen

4 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 3. Drøftelse af besparelsesanalyser Sagsnr.: 10/5450 Punkttype Orienteringspunkt. Tema Byrådet skal tages stilling til besparelsesanalyserne på budgetseminaret den september Fagudvalgene skal forinden drøfte analyserne på deres respektive områder med henblik på forberedelse til seminaret. Der vil på mødet blive redegjort for analyserne. Sagsbeskrivelse På Teknik og Planudvalgets område er der udarbejdet analyser på følgende områder med henblik på at opnå et besparelsespotentiale på 4,3 mio. kr.: Den kollektive trafik (rutekørsel) Vejbelysning Signalanlæg Vej, sti og fortovsvedligeholdelse Vinterbekæmpelse Brovedligeholdelse Vejafmærkning Regulering af byggesagsgebyrer Besparelsen på den kollektive trafik (2 mio. kr.) er allerede besluttet og indarbejdet i budget Beløbet indgår derfor ikke som en mulig besparelse. Merindtægten ved regulering af byggesagsgebyrer er flyttet fra Økonomiudvalget til Teknik og Planudvalget, hvor området hører under. De udsendte udkast gennemgås og drøftes på mødet, således at udvalget kan være "klædt på" til budgetseminaret. Administrationens Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter udkast til besparelsesanalyser forslag med henblik på bemærkninger eller anbefalinger til byrådet. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Analyserne på Teknik og Planudvalgets område skal tilvejebringe et besparelsespotentiale på 4,3 mio. kr.

5 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september Dialog/høring Bilag Beslutning Teknik og Planudvalget den Fraværende Besparelserne på den kollektive trafik har været drøftet med Ældrerådet i forbindelse med udvalgets møde den 5. maj Bilag_1_Oversigt_over_samlede_besparelser(1).pdf Bilag_ 2_TPUsamlet.pdf Bilag_3_Oversigt_over_forslag_til_besparelser_på_vejbelysningen_forslag 1A1B.pdf Bilag_4_Kort_over_offentlige_veje_og Private_faellesveje_forslag_1D.pdf Bilag_5_Liste_over_private_faellesveje_forslag_1D.pdf Bilag_6_Kort_over_boligveje_forslag_3B.pdf Orienteringen blev taget til efterretning, idet de personalemæssige konsekvenser af besparelserne ønskes oplyst. Ingen

6 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 4. Forslag til Ringbus/Bybus i Lillerød Sagsnr.: 10/9388 Punkttype Tema Beslutningspunkt. Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med forslag fra Ældrerådet om etablering af ringbus og forslag fra Keld Jensen om bybus. Ældrerådet er inviteret til at præsentere forslaget. Sagsbeskrivelse Ældrerådet ved Kjel Bording Johansen har den 3. maj 2010 fremsendt forslag til en ringbus i Lillerød (bilag 2). Ringbussens foreslåede rute er vist på kort (bilag 2), og bussen vil betjene Lillerød Nord med Mimosen, Lillerød Kirke og Skole, Rønneholtparken, Møllemoseparken, Engholm Erhvervsområde med rådhuset, Søageren, Gammel Lyngevej, Biblioteket og Pensionisthuset, Allerød Station, Banevang og Lillerød Hallerne. Ældrerådet forestiller sig, at der køres 2 ture om morgenen, 2 midt på dagen og 3 ture om eftermiddagen. Ældrerådet foreslår, at behovet for ringbussen afprøves ved at gennemføre en prøvekørsel i 6 måneder. Det er Ældrerådets plan senere at udarbejde forslag, der dækker Blovstrød og Lynge. Keld Jensen har den 17. maj 2010 på baggrund af oplysninger om, at flere buslinjer nedlægges, fremsendt forslag til en bybus i Lillerød. Bybussen betjener i henhold til den beskrevne rute i det store og hele de samme områder i byen som Ældrerådets forslag til ringbus (bilag 1). Den 1. december 2010 indføres Flextur i Allerød Kommune, og formålet hermed er efter Forvaltningens opfattelse at løse nogle af de samme transportopgaver som henholdsvis en ringbus og en bybus. Derfor forekommer det hensigtsmæssigt at afvente erfaringerne med Flextur, inden der igangsættes nye initiativer. Administrationens Forvaltningen foreslår: forslag A. At der indhentes erfaringer med Flextur, inden der tages stilling til gennemførelse af undersøgelser af muligheder og økonomi i forbindelse med etablering af ringbus eller bybus. B. Movia anmodes om at undersøge økonomien i de fremsendte forslag og samtidig vurdere, hvorvidt de foreslåede ruter er hensigtsmæssige.

7 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Ikke vurderet Ikke oplyst Ingen Bilag Beslutning Teknik og Planudvalget den Bilag_1_Mail_fra_Keld_Jensen Bilag_2_Brev_fra_Aeldreraadets_trafikudvalg,_v_Kjeld_Bording_Johansen John Køhler og Karen Gausland stemte for forslag A. Agnete Fog og Jørgen Johansen stemte imod, idet forslagene ønskes indsendt til Movia for at få et overslag over økonomien. Forslaget er dermed bortfaldet på grund af stemmelighed. Fraværende Lea Herdal

8 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 5. Stiadgang til natur og golfområdet på Olden fra Vassingerød Landsby Sagsnr.: 08/8725 Punkttype Tema Beslutningspunkt. Markvejen fra Vassingerød Landsby til natur og golfområdet på Olden blev i 2008 nedlagt. Lodsejeren har fremsendt et oplæg til en aftale om en trampesti i skel langs med naboejendommene. Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal indgås en aftale med lodsejeren om trampestien. Sagsbeskrivelse Markvejen mellem Vassingerød Landsby og det lokalplanlagte rekreative natur og golfområde på Olden er vist som stiadgang i Lokalplan 355 for et Natur og Golfområde (bilag 1). Markvejen blev nedlagt i november Lodsejeren har fremsendt oplæg til en aftale om en trampesti i den nordlige og østlige del af hans markskel, hvor han tillader ikkemotoriseret færdsel (gående, cyklende, ridende dog ingen hunde) (bilag 2). Ejeren foreslår, at aftalen skal kunne opsiges med 6 måneders varsel fra ejerens side. Aftalen kan genskabe adgangen til natur og golfområdet fra Vassingerød Landsby, men den bør efter Forvaltningens vurdering justeres på enkelte punkter, jf. vedlagte notat (bilag 3). Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at: A. Der med udgangspunkt i ejerens oplæg og Forvaltningens forslag til justeringer indgås aftale om en trampesti i det nordlige, østligeog sydlige skel til den planlagte overgang til natur og golfområdet. B. Der indgås ikke aftale på de nævnte vilkår og dermed genskabes adgang til natur og golfområdet på Olden fra Vassingerød Landsby ikke. Afledte konsekvenser Såfremt der indgås aftale med ejeren om den foreslåede trampesti vil beboerne i Vassingerød igen have adgang til natur og golfområdet. Hvis markvejen ikke åbnes, vil der ikke være adgang til den sydlige del af natur og golfområdet. Adgang skal i stedet ske via Oldvej i den nordlige del af området.

9 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september Økonomi og finansiering Pkt. A. Såfremt der indgås en frivillig aftale vil der være omkostninger til rydning af ca. 400 m krat på det østlige og sydlige forløb på mellem kr. De årlige udgifter til slåning og grenklipning vurderes til ca kr. (1 km x 80 cm). Dialog/høring Tinglysningsafgiften andrager kr. Udvalgets forslag til nyt anlægsprojekt og ny drift oversendes til byrådets budgetforhandlinger med henblik på en eventuel prioritering i budget 2011 til Pkt. B. Ingen økonomiske konsekvenser. Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Bilag_1_Kortbilag Bilag_2_Oplaeg_til_ aftale_fra_lodsejer_ Bilag_3_Notat_om_aftale_af_25_08_2010.pdf Udvalget besluttede, at der med udgangspunkt i ejerens oplæg og gerne med Forvaltningens forslag til justeringer indgås aftale om en trampesti i det nordlige, østlige og sydlige skel til den planlagte overgang til natur og golfområdet. Udvalgets forslag til nyt anlægsprojekt og ny drift oversendes til byrådets budgetforhandlinger med henblik på en eventuel prioritering i budget 2011 til Fraværende Ingen

10 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 6. Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i en af de tre søer i Lynge Grusgrav Sagsnr.: 09/48316 Punkttype Tema Beslutningspunkt. Naturklagenævnet har ophævet Allerød Kommunes afgørelse om afslag til råstofindvinding i en af de tre søer i Lynge Grusgrav og hjemvist sagen til fornyet behandling med henblik på at uddybe forureningsrisikoen for grundvand og påvirkningen af dyre og planteliv. Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles tilladelse til indvinding. Sagsbeskrivelse Farum Sten & Grus A/S ansøgte i december 2006 om en 3årig tilladelse til at indvinde råstoffer i en af de tre søer i Lynge Grusgrav. Søen ligger delvist i et råstofindvindingsområde og i transportkorridor. Graveområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Der tale om indvinding af sand og grus i en sø, der er dannet på baggrund af en indvinding for ca. 30 år siden. Søen er ca. 7,5 ha stor og der ansøges om at grave til en dybde af 17,5 m under grundvandsspejlet. Da søen er registreret som beskyttet natur, kræver indvindingen dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Af bilag 1 fremgår svarene fra de myndigheder som blev hørt i forbindelse med behandling af ansøgningen i 2007, samt de tilladelser der kræves. Bl.a. kunne Region Hovedstaden og Egedal Kommune ikke anbefale ansøgningen. Miljøudvalget besluttede september 2007 at meddele afslag på ansøgningen under henvisning til, at: søen kun delvist er beliggende indenfor de i regionplanen udpegede råstofindvindingsområder, søen ligger i transportkorridoren og en fordybning af bundkoten vil være fordyrende for et kommende infrastrukturprojekt, Region Hovedstaden ikke anbefaler en tilladelse, søen og dens omgivelser er beliggende indenfor de i regionplanen udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor kommunen

11 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september har en særlig forpligtelse til at sikre grundvandsressourcen mod forurening, søen ligger i indvindingsopland til flere vandværker, indvinding i det primære grundvandsmagasin indebærer uanset de vilkår der måttes stilles i en evt. tilladelse en risiko for forurening af grundvandsressourcen, den pågældende råstofforekomst er tilgængelig andre steder i regionen, søen er beskyttet mod ændringer iht. naturbeskyttelseslovens 3. Farum Sten & Grus A/S påklagede afgørelsen til Naturklagenævnet, som besluttede at ophæve kommunens afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling. En ekstern konsulent har vurderet forureningsrisikoen og påvirkningens af dyre og planteliv (bilag 2). Konsulenten har konkluderet, at der på trods af indvinding i det primære grundvandsspejl og forekomst af de særligt beskyttede bilag IVarter i andre dele af grusgraven, ikke er særlige grundvands og naturmæssige forhold i området, der kan begrunde et afslag om indvinding i søen. Det anbefales, at der stilles vilkår i forhold til at beskytte og sikre søens bredzoner af hensyn til dyre og plantelivet. På denne baggrund anbefaler Forvaltningen at ansøgningen imødekommes med de anførte vilkår. Administrationens forslag Der meddeles en 3årig tilladelse til indvindingen bl.a. på følgende vilkår: at der forinden gravning påbegyndes, skal foreligge en revideret grave og efterbehandlingsplan for graveområdet, som er godkendt af kommunen og som er i overensstemmelse med Lokalplan 332, at der forinden gravning påbegyndes stilles en sikkerhed overfor Allerød Kommune på , kr. til opfyldelse af vilkår for tilladelsen, at gravedybden maksimalt må være 17,5 m under det nuværende grundvandsspejl svarende til 15 m over Dansk Normal Nul, at der ikke graves i den vestlige del af søen af hensyn til rastende padder, at støjniveauet overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, at der skal foregå støvbekæmpelse,

12 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september at arbejdstiden er 616 mandag fredag, at området efter indvindingen overgår til den lokalplanlagte rekreative anvendelse, at der under hensyntagen til den efterfølgende rekreative anvendelse samt muligheden for at forhøje naturindholdet i søen etableres en bredzone med en maksimal hældning på 1:7 langs søbredden, 1 meter over og 2 meter under vandspejlet, som opbygges af indvundne materialer fra grusgraven, at der ikke må tilføres jord til søen og søbredden. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Nej Nej Forskellige myndigheder er blevet hørt i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen i Der er ikke foretaget nabohøring, da generne fra aktiviteterne vurderes som beskedne pga. afstanden til naboer (over 200 m) og set i lyset af de aktiviteter, der ellers foregår i området. Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Fraværende Bilag_1_Notat_om_ansoegning_af_19_08_2007 Bilag_2_Notat_om_grundvand_og_natur_20_01_2010.pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag med 4 stemmer. Agnete Fog stemte imod. Ingen

13 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 7. Tilbygning til udflytterbørnehaven ved Ville Heise Park. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 263. Sagsnr.: 10/15723 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutningspunkt. Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra Københavns Kommune om at udføre en tilbygning til udflytterbørnehaven Muldvarpen, Ville Heise Park 49. Tilbygningen omfatter i alt 122 m 2, og udføres dels som en 2,8 m forøgelse af bygningens bredde, dels som en tilbygning i forskudt plan mod vest jævnfør oversigtsplan (bilag 1). Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan 263, idet byggeriet går ud over de byggezoner der er fastlagt i lokalplanen. Lokalplanen fastlægger en byggezone i 1,5 m bredde langs bygningens facader. Endvidere må byggezonerne højst bebygges i halvdelen af den enkelte bygnings facadelængde. Udvidelsen langs facaden udføres ifølge ansøger i samme karakter som tilsvarende karnaplignende bygninger i området. Den lidt større tilbygning indpasses i det kuperede terræn, og forsynes med træbeklædning samt grønt tag kombineret med glaspartier. Facadetegninger ses af vedlagte bilag ligesom ansøgers arkitekter har fremsendt reference for henholdsvis træbeklædninger og grønt tag (bilag 2 5). Administrationens forslag 1. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med dispensationsansøgningen i form af udsendelse af naboorientering. Såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser meddeles dispensation til det ansøgte. Begrundelsen er, at tilbygningen er tilpasset områdets karakter, og vurderes at blive diskret med en begrænset bygningshøjde samt grøn karakter. Desuden udføres tilbygningen på den side af bygningen, der vender væk fra naboer og fællesareal. 2. Der meddeles afslag til dispensationsansøgningen med den begrundelse, at det vurderes at der er tale om en væsentlig overskridelse af

14 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september lokalplanens byggezoner, som bryder princippet omkring bebyggelsens opdeling i forholdsvis ensartede "stokke". Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Fraværende Såfremt forslag 1 vedtages, udsendes naboorientering af bebyggelsen Ville Heise Park samt de nærmeste beboere på Poppelvej. Bilag_1_Oversigtskort Bilag_2_Snit_og_facader.pdf Bilag_3_Fotos_facade_mod_vest.pdf Bilag_4_Fotos_nabobebyggelse.pdf Bilag_5_Referencer.pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1. Ingen

15 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 8. Ansøgning om landzonetilladelse til støjvold Sagsnr.: 10/15779 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutningspunkt. Ejeren af Sørupgårdsvej 12 ansøger om landzonetilladelse til at anlægge en støjvold. Ejendommen er en landbrugsejendom med et areal på m², bebygget med et stuehus og en driftsbygning. Der ansøges om at anlægge en ca. 200 m lang støjvold langs ejendommens skel mod Hillerødmotorvejen i 5 meters højde og 10 meters bredde (bilag 1 og 2). Det ansøgte kræver landzonetilladelse, byggetilladelse, dispensation fra skovbyggelinje, tilladelser i medfør af Miljøbeskyttelseslovens vedrørende tilkørsel af jord og tilladelse fra Allerød Kommunes vejmyndighed vedrørende midlertidig overkørsel fra Flintholmvej. På ejendommen er tinglyst vejbyggelinje i en afstand af 50 m fra vejmidten. Vejdirektoratet har meddelt dispensation fra vejbyggelinjen på en række betingelser bl.a. at støjvolden placeres min. 4 m fra skel, således at volden med tilhørende beplantning kan anlægges og vedligeholdes fra egen grund, at volden mod vej ikke har en hældning stejlere end 1:2, og at ejer er forpligtet til at tilbagerykke støjvolden uden udgift for Vejdirektoratet, hvis ændringer ved vej og færdsel gør det nødvendigt. Der er endvidere tinglyst en naturgasfordelingsledning med tilhørende sikkerhedszone beliggende langs Hillerødmotorvejen. HMN Naturgas har accepteret at støjvolden kan anlægges indenfor sikkerhedszonen, således at voldens fod kan starte lige over ledningen, ca. 58 m fra vejskel I kommuneplanen er ejendommen beliggende i landskabskarakterområdet Sletten, som er kommunens store sammenhængende landbrugslandskab. Området er karakteriseret ved store dyrkningsflader på et let bølget og forholdsvist åbent terræn med indslag af fladtoppede bakker. Området er indrammet af de omkringliggende skove og byer. Beplantningen er primært lokaliseret omkring gårdene, langs skel og som gamle vejtræer, alléer eller stynede træer. De generelle anbefalinger for området er bl.a. at fastholde landbrugslandskabet, friholde for byggeri, der ikke er landbrugsmæssigt nødvendigt, og fastholde den vide udsigt. Når Vejdirektoratets krav om hældning maks. 1:2 skal overholdes, vil

16 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september alene skråningen mod motorvejen ved en højde på 5 m få en bredde på 10 m. Hertil kommer en krone og skråning mod egen grund, og Forvaltningen antager derfor at voldens bredde kan blive op mod 20 m. Det er Forvaltningens vurdering at støjvolden vil blive et anlæg af en betydelig størrelse, der vil påvirke oplevelsen af landskabet. Det vurderes endvidere, at det har en vis principiel betydning om der tillades anlæg af "enkeltstående" støjvolde, der kun tilgodeser en enkelt eller ganske få ejendommes ønske om støjdæmpning, i det åbne land. Uanset en landzonetilladelse forudsætter en byggetilladelse, at ansøger fremsender et egentligt projekt, herunder målfaste planer og snit, oplysninger om koter, beplantningsplan, tidsplan, redegørelse for den støjdæmpende effekt, m.v. Administrationens forslag A. Der meddeles afslag på landzonetilladelse til anlæggelse af støjvold. Begrundelsen er, at anlægget vil forringe oplevelsen af det forholdsvis flade og åbne landbrugslandskab og være i strid med kommuneplanens retningslinjer. Der lægges endvidere vægt på, at en tilladelse vil kunne skabe præcedens for anlæg af spredte, "enkeltstående" støjvolde i det åbne land. B. Der meddeles landzonetilladelse til anlæggelse af støjvold på vilkår at højden over vejbanen bliver maks. 5 m, at hældningen mod vej og nabo bliver maks. 1:2, og at den beplantes efter aftale med Natur og Miljøteamet, Allerød Kommune. Begrundelsen for tilladelsen er, at der med vilkårene sikres en vis landskabelig tilpasning, så støjvolden ikke virker skæmmende. Inden der kan meddeles landzonetilladelse skal der foretages naboorientering jf. planloven. Såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser meddeles landzonetilladelse. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Fraværende Inden der kan meddeles landzonetilladelse, skal der foretages naboorientering jf. Planlovens 35. Bilag_1_Soerupgårdsvej_12_oversigtskort.pdf Bilag_2_Soerupgårdsvej_12_situationsplan_fra_ansoeger.pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag B. Ingen

17 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 9. Dispensation fra byplanvedtægt 5 til ændret anvendelse af en del af ejendommen Sjælsø Alle 1 Sagsnr.: 10/11961 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutningspunkt. Udvalget skal tage stilling til ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt nr. 5 til anvendelse af del af ejendommen Sjælsø Allé 1 til udlejning til oplag. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ansøger om anvendelsen herunder om tidsbegrænset dispensation. Selskabet Kongeegen ansøger om indretning af "selfstorage" (udlejning af mindre enheder til oplag) på Sjælsø Allé 1 i den tidligere Dagligbrugs samt tilstødende vinkelbygning. Det drejer sig om et areal på ca m 2 ekskl. kælder. Den resterende del af ejendommen benyttes p.t. til kontorformål. Ansøger oplyser, at der er gjort store anstrengelser for at få lejemålet genudlejet til detailhandel, hvilket desværre ikke er lykkedes. Den anførte del af ejendommen ønskes opdelt i mindre depotrum, som udlejes til private og erhvervsdrivende. Adgang vil ske via nøglekort, det vil sige, der vil ikke være fast personale til stede. Der etableres adgang via ppladsen "bag" Sjælsø Alle 1 (mod syd), idet denne plads ønskes indhegnet, således at kun lejere af depotrummene har adgang. Der etableres skydeport med adgangskontrol ved overkørslen mod Blovstrød Allé. Eksisterende hegn mod gangsti bibeholdes og nyt hegn mod Blovstrød Allé og eksisterende boliger mod syd udføres som trådhegn med beplantning. For så vidt angår de trafikale forhold, forventer ansøger kun begrænset trafik, og yderst begrænset tung trafik. Dette begrundes med, at brugerne primært forventes at være private, som har genstande til længerevarende deponering. Facaden mod Sjælsø Allé og Blovstrød Allé vil fremstå med pålimet folie med evt. tekst, som illustreret på vedlagte bilag. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5. Det hedder i dennes 4 at den pågældende ejendom kun må benyttes til butik, liberalt erhverv, bibliotek, børnehave, fritidshjem, cafeteria og lignende efter Sognerådets nærmere godkendelse.

18 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september Forvaltningen vurderer, at det ansøgte kræver dispensation fra denne bestemmelse i Byplanvedtægten. Ansøger har i forbindelse med dialog i august 2010 om anvendelsen af bygningen accepteret en tidsbegrænset dispensation på minimum 5 år. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: A. Der udsendes naboorientering til de nærmeste naboer, og at der meddeles dispensation til det ansøgte, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser. Begrundelsen er, at den ansøgte indretning ikke vurderes at påføre naboer gener, da trafikken vurderes at være af begrænset omfang. B. Der meddeles afslag til det ansøgte med den begrundelse at ejendommen ønskes benyttet til liberalt erhverv, butikker m.v. Afledte konsekvenser Hvis der meddeles afslag til det ansøgte er der en risiko for, at ejendommen til stå tom i længere tid, såfremt det ikke lykkes udlejer at udleje til detailhandel eller liberalt erhverv. Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Beslutning Teknikog Planudvalget den Fraværende Hvis forslag 1 vedtages, udsendes naboorientering til de nærmeste naboer. Facadetegning.pdf Oversigtskort.pdf Sagen genoptages efter dialog med ansøger. Udvalget godkendte med 4 stemmer Forvaltningens forslag A, idet der meddeles tidsbegrænset dispensation på 5 år. Jørgen Johansen undlod at stemme. Ingen

19 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september TEKNIK OG PLANUDVALGET 10. Fastlæggelse af tidspunkter for udvalgets møder Sagsnr.: 09/56312 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Udvalget skal træffe beslutning om tidspunkterne for udvalgets ordinære møder i Møderne i Teknik og Planudvalget foreslås afholdt på rådhuset, lokale C, kl på følgende datoer: onsdag den 5. januar onsdag den 26. januar onsdag den 2. marts onsdag den 30. marts onsdag den 4. maj onsdag den 25. maj onsdag den 10. august onsdag den 7. september onsdag den 21. september onsdag den 26. oktober onsdag den 23. november Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte mødetidspunkter godkendes. Dialog/høring Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Fraværende Nej Udvalget besluttede at genoptage sagen på mødet 22. september Ingen

20 Teknik og Planudvalget onsdag den 08. september Signeret af: John Køhler Formand Lea Herdal Næstformand Agnete Fog Medlem Jørgen Johansen Medlem Karen Gausland Medlem

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Teknik og Planudvalget 20102013 Møde nr. 39 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: John Køhler (V), Lea Herdal (F), Agnete Fog (B), Karen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Att.: Jonas Gerding Iversen HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016 1 ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål med administrationsgrundlaget...3 Lovgrundlag...3 Anden lovgivning...3

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. februar 2005 J.nr.: 03-41/550-0005 KPA Afgørelse i sagen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal på ejendommen matr. nr. 11b, Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 17, 4270 Høng.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal på ejendommen matr. nr. 11b, Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 17, 4270 Høng. Returadresse: Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Tim Theiss Axen Sæbyvej 17 4270 Høng DATO 29. april 2016 SAGSNR. 326-2016-9598 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør Isabel Maria Oliveira Alves Bang Haugårdsvej 23 Næsborg 9670 Løgstør Sendt til: nl@aadalenstegnestue.dk Dato: 23. november 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54362

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Charlotte Aakvist Steengaard Peter Søgaard Carinaparken 49 3460 Birkerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider:

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL FORNYET HØRING AF RÅSTOFPLAN 2016 VEDR. GØTTRUP SØ

BEMÆRKNINGER TIL FORNYET HØRING AF RÅSTOFPLAN 2016 VEDR. GØTTRUP SØ Region Nordjylland Regional udvikling, Råstoffer Mail: Raastoffer@rn.dk Viby, den 7. december 2016 BEMÆRKNINGER TIL FORNYET HØRING AF RÅSTOFPLAN 2016 VEDR. GØTTRUP SØ På vegne af Gøttrup Grusgrav v. Karsten

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Ole Pedersen Kirkemosevej 13 4591 Føllenslev DATO 21. juli 2014 SAGS NR. 326-2014-102529 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at indrette Bed &

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej 38 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Læs mere

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling Side 1/5 Til: Sagsnr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-3-16 Resumenotat Vedr.: Kommentering af høringssvar Forslag til Lokalplan nr. 1126, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest Dato: 27-04-2017 Dette

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2.

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2. Finn Erik Petersen Mosedraget 13 Bannebjerg 3230 Græsted Sag: 2016/07733 006 Id: 022785 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. maj 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 28. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-51444 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/800-0496 SNI Afgørelse

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Andholm Grusgrav BILAG 1

Andholm Grusgrav BILAG 1 Andholm Grusgrav BILAG 1 Grave- og efterbehandlingsplan Udarbejdet for Nymølle Stenindustrier A/S af ENBICON Aps. I samarbejde med Malthas Tegnestue samt Pennen & Sværdet Bilag 1 Graveplan Der er for Andholm

Læs mere

Eivind og Jannie Knudsen Sætervej Helsinge. Landzonetilladelse til uopvarmet udestue. Ejendommen 4 e Skærød By, Ramløse, Sætervej 3

Eivind og Jannie Knudsen Sætervej Helsinge. Landzonetilladelse til uopvarmet udestue. Ejendommen 4 e Skærød By, Ramløse, Sætervej 3 Eivind og Jannie Knudsen Sætervej 3 3200 Helsinge Sag: 2016/30636 009 Id: 026008 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 26. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev. FKO-135 Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.1 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste September 2012

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17 Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej 8 6818 Årre hih@ncc.dh Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 4. april

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. juni 2006 J.nr.: 03-41/250-0011 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Johnny Nielsen Svenstrupvej 102 4400 Kalundborg DATO 22. august 2016 SAGS NR. 326-2016-10661 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre 85

Læs mere

Dennis Birk Bannergaard Dønnevældevej Græsted. Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus. Ejendommen 2 d Dønnevælde By, Græsted, Bjørstrupvej 14

Dennis Birk Bannergaard Dønnevældevej Græsted. Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus. Ejendommen 2 d Dønnevælde By, Græsted, Bjørstrupvej 14 Dennis Birk Bannergaard Dønnevældevej 19 3230 Græsted Sag: 2016/02212 016 Id: 003819 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. august 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Peter Henrik Matti Schou Åsager 2C 2680 Solrød Strand Den 27. november 2015 J.nr. 15/12846 Ref. hpo Direkte telefon: 56182325 LANDZONETILLADELSE Til ridebane og terrænregulering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere