Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014"

Transkript

1 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage ved ergo- og/eller fysioterapeut. Neuroteamet på GenoptræningsCentret tager imod ca nye borgere med apopleksi eller anden neurologisk sygdom pr. år. Hovedparten er 60+ årige. Formål som beskrevet ovenfor, men med en lidt mindre træningshyppighed fra 2 til 3 gange om ugen + supplerende selvtræning på GC. Beskrivelse af indsats, forventede aktiviteter. Formål og målgruppe (se ansøgningsskemaet) Formål: At tilbyde borgere med en ny erhvervet hjerneskade en mere intensiveret genoptræning/ rehabilitering mhp. at forbedre borgerens funktionsevne og dermed livskvalitet. MTV rapporten fra 2011 viser god evidens for at arbejde med høj genoptræningsintensitet, særligt i de første seks til 9 måneder efter en hjerneskade, hvilket kan forbedre borgerens prognose, både hvad angår gangfunktion og ADL Målgruppen: Borgere med en ny hjerneskade og som er hjemmeboende. Borgere som ikke visiteres til døgnrehabilitering samt borgere efter udskrivning fra døgnrehabilitering. Aktivitet: Ud fra en individuel vurdering/test af borgerens funktionsevne og i tæt dialog med borgeren tilbydes genoptræning på alle hverdage. Genoptræningen varetages af GenoptræningsCentrets neuroteam og kan foregå i hjemmet, i lokalområdet og på GenoptræningsCentret. Træningsdagen på GenoptræningsCentret udvides med selvtræning og netværksdannelse. Forventet økonomi Lønudgift: 1.2 mio. kr. pr. år. 2,7 stilling fordelt på: 2 fysioterapeuter på 30 timer 1 ergoterapeut 35 timer Transport til borgere og terapeuter mv.: 0,1 mio. kr. Samlet årlig økonomi 1,3 mio. kr. Lønudgift: 0,675 mio. kr. pr. år 1,5 stilling fordelt på 1 fysioterapeut og 0,5 ergoterapeut Transport 0,05 mio. kr. Samlet årlig økonomi 0,725 mio.kr

2 2. Kompetenceudvikling af sygeplejersker Efteruddannelsesforløb for Plejens sygeplejersker af 2 ugers varighed. Plejen har arbejdet målrettet med medarbejdernes kompetenceudvikling. Plejen er startet ud med SOSU gruppen, hvor alle medarbejdere er tilbudt et kursus af 2 ugers varighed. Kurserne er lavet ved hjælp af et rotationsprojekt. Det har givet er betydeligt fagligt løft. Sygeplejegruppen har brug for at lignende kompetenceløft for at være endnu bedre rustet i fht den hastig stigende kompleksitet, der er i opgaverne omkring især den ældre del af befolkningen, som følge af de accelererede forløb, der er på sygehusene. Målet er at 70 % af patienterne, der indlægges på sygehusenes fælles akutmodtagelser, skal være udskrevet inden for 24 timer. Det stiller store og øgede krav til kompetencerne hele vejen rundt hos den kommunale pleje og sygepleje. Det er ikke muligt at lave kurserne for sygeplejerskerne som et rotationsprojekt. 3. Udbredelse af rehabiliterings sygepleje til alle distrikter. Plejen har arbejdet målrettet med udbredelsen af den rehabiliterende tænkning i alle områder. Også i fht sygeplejeydelserne er målet at alle får blik for borgernes ressourcer mhp., at understøtte borgerne til igen selv at kunne, hvor det er forsvarligt. Vi har en god tradition for at Formål: Opkvalificering indenfor Geriatrisk sygepleje, kroniker området og rehabilitering. Målgruppen: Alle sygeplejersker (ca. 80) Aktivitet: Der tilrettelægges et efteruddannelsesforløb i samarbejde med UCL med særligt fokus på geriatri, kronikerområdet og rehabilitering af 2 ugers varighed. Der skal således afvikles 4 forløb med 20 deltagere på hvert forløb. Der vil være behov for køb af erstatningspersonale mens uddannelsen foregår, da vi skal opretholde serviceringen af borgerne. Formål: Udbredelse af rehabilitering på sygeplejeindsatser til alle distrikter. Målgruppe: D1, D3 og D6 Aktivitet: Der ansættes en sygeplejerske i 6 måneder i hvert distrikt for at give tid til systematisk gennemgang af alle handleplaner med alle borgere samt formulering af rehabiliterende indsatser i samarbejde med borgerne. Desuden planlægges og afholdes ugentlige Udgift til køb af uddannelse: 0,8 mio. kr. Udgift til vikardækning: 1,1 mio. kr. (16 fuldtidssygeplejersker i 8 uger) Udgift til transport m.m.: 0,1 mio. kr. Samlet økonomi: 2 mio. kr. Indsatsen vil kunne afvikles i Udgiften er alene i Lønudgift: 0,7 mio. kr. 3 sygeplejerskelønninger i 6 måneder Samlet økonomi: 0,7 mio. Indsatsen vil kunne afvikles i Udgiften er alene i 2014.

3 starte op i mindre skala og gøre vores erfaring, for derefter at udbrede til de øvrige distrikter. D4 er startet op, og vi er klar til at skulle brede ud til de 3 øvrige distrikter. rehabiliteringsmøder mhp læring og udvikling. 4. God dag ved egen kraft på plejecentrene. Styrkelse af eftermiddag og tidlige aftentimer. En god dag ved egen kraft er plejecentrenes indsat i fht den rehabiliterende tilgang til borgere på plejecentrene. LMIEL på plejecentrene handler om livskvalitet, den gode dag ved bidrag af borgeren egne kræfter og ressourcer, gode oplevelser, socialt samvær og vedligeholdelse af funktioner. Fredericia kommune har 7 plejecentre med 358 boliger. Formål: Bedre forhold for de svageste ældre. Styrkelse af indsatsen eftermiddag og aften i En god dag ved egen kraft, plejecentrenes version af Længst Muligt I Eget Liv. Der henvises til det Grønne hæfte, hvor indsatser er beskrevet. Vi har prioriteret at styrke indsatsen i eftermiddagstimerne og de tidlige aftentimer for at give mulighed for at flere aktiviteter i ydertimerne og omkring aftensmåltidet. Målgruppe: Borgerne på plejecentrene. Aktivitet: Ansættelse af pædagoger og SOSU personale for at styrke aktiviteterne/ træning en god dag. Ansættelse af ergoterapeuter, SOSU og pædagoger for at styrke den rehabiliterende/ sociale indsats ved egen kraft. Lønudgift: 2 pædagoger, 2 ergoterapeuter, 2 SSA og 2 SSH. I alt ca. 3,3 mio. kr. Samlet økonomi 3,3 mio. kr. årligt. Indsatsen ville kunne påbegyndes i Vi kan reducere ovenstående med 2 SOSU Lønudgift: 2 pædagoger, 2 ergoterapeuter, 2 SOSU. I alt ca. 2,6 mio. kr. Indsatsen vil kunne påbegyndes i 2014

4 5. Diætist fokus på ernæring til ældre, kronikere, småtspisende Kan kombineres med Spisevenner i samarbejde med Ældresagen. Mad og drikke har stor betydning for livskvalitet, og det er byggestenene for et sundt og aktivt liv. Mange ældre spiser ikke sufficient af mange grunde. Vi ved, at nogle indlæggelser skyldes ernæringsmæssige problemer, og disse kan forebygges. Indsatsen kan kombineres med Spisevenner idet vi ved at socialt samvær omkring måltidet har en positiv indflydelse på indtagelsen af mad. Plejecentrene har tilknyttet en kostvejleder, så indsatsen her målrettes borgere i eget hjem og på aflastning og rehabiliteringspladser på Hannerup. Formål: Fokus på borgernes ernæringstilstand med henblik på forebyggelse og rehabilitering. Målgruppe: Borgere på aflastning, døgnrehabilitering og i eget hjem. Aktivitet: Ansættelse af en diætist, hvor hovedopgaven er udarbejdelse af kostplaner, vejledning/ støtte til borgerne samt kompetenceudvikling og undervisning af basispersonalet i hjemmeplejen. Desuden en styrket indsats i forhold til spisevenner til ensomme og småt spisende borgere. Lønudgift: 0, 44 mio. kr. årligt Transport: 0,02 mio. kr. år Pulje til mad til spisevenner = 0,04 mio. kr. årligt. Samlet årlig økonomi: 0,5 mio. kr. 6. Akut ude- kørende Team tværgående geriatrisk team. Skabe tryghed omkring borgere med akutte eller komplekse problemstillinger, så unødige indlæggelser / genindlæggelser undgås. Teamet vil skulle samarbejde meget tæt med borgerens egen læge og sygehuset. Sikre at vi har kapacitet at klare komplekse udelæggelser. Afledt effekt: Færre indlæggelser / genindlæggelser. Formål: Forebygge indlæggelser og genindlæggelser. At skabe tryghed omkring den enkelte borgere og sikre at unødige skift mellem hjem og sygehus undgås. Målgruppe: Borgere med særligt behov for tæt observation og igangsættelse af behandling/ opfølgning på behandling. Aktivitet: Oprettelse af et akut team der med kort varsel kan tage ud i borgerens hjem og varetage pleje og behandling af borgeren i akutte situationer som f.eks. ved akut sygdom, udskrivelse fra sygehus, behov for særligt fokus på medicinen (polyfarmaci) m.m.. Teamet vil skulle kunne blive i længere tid i hjemmet eller komme på meget tætte besøg i en akutfase. Lønudgift: 1,1 mio. kr. til 3 SSA + 2,2 mio. kr. til 5 sygeplejerske stillinger = 3,3 mio. kr. Driftsudgift inkl. ledelse = 0,7 mio. kr. Transportudgift: 0,1 mio. Udstyr: 0,1 mio. Samlet årlig økonomi I alt: 4,2 mio. kr. Denne indsat vil skulle planlægges i detaljer og opstart vil tidligst kunne ske i det sene efterår Skal beregnes nøjere og evt.

5 7. Styrket Demensindsat i hjemmeplejen og på plejecentre med særligt fokus på udadreagerende borgere. Plejen har i dag 2 demenskonsulenter, som dækker hele Plejens område. Ligeledes er der lavet en 3 årig indsats i , hvor vi kompetenceudvikler personalet i fht viden inden for demens. De to demenskonsulenter varetager store administrative opgaver bl.a. i fht værgemål og magtanvendelser i samarbejde med frontpersonalet. Det tager en del tid, som i dag går fra den direkte borger og pårørende kontakt. Området kunne med stor fordel styrkes, set i lyset af en forventet stigning i antallet af demente borgere. Teamet skal dække dag og aften ugens 7 dage og bestå af sygeplejersker og assistenter. Kan evt. kombineres med en fremskudt visitation. Formål: Sikre bedre udskrivelser fra sygehusene. Et bedre koordineret forløb vil være forebyggende for genindlæggelser, og samtidig sikre endnu bedre data, så den rigtige hjælp iværksættes. Målgruppe: Borgere der er indlagt på Sygehus Lillebælt. Der kan være behov for udvidelse, når det nye OUH tager flere borgere fra området. Aktivitet: Der ansættes en visitator mere, da opgaven kræver visitator er til stede på sygehusene i Sygehus Lillebælt (Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle). Formål: Styrkelse af indsatsen i forhold til udadreagerende borgere til gavn for borger, pårørende og personale. Målgruppe: Borgere med demens, pårørende og personale i både hjemmeplejen og på plejecentre. Aktivitet: Ansættelse af et øget antal demenskonsulenter med særligt fokus på målgruppen samt forebyggelse af udadreagerende adfærd gennem kompetenceudvikling af basispersonalet og øget tilstedeværelse på plejecentrene og i hjemmeplejen. sammentænkes med eksisterende ydelser. Der vil være behov for projektledelse i fht opstart og afrapportering. Løn udgift: 1 visitator = 0,5 mio. kr. til dækning af såvel løn som øget transportudgifter Lønudgift: 1 mio. kr. årligt til 2 demenskonsulenter. Samlet årlig økonomi 2 mio. kr. Lønudgift: 0,5 mio.kr. år (1 demenskonsulent) Samlet årlig økonomi 0,5 mio. kr.

6 8. 4 ekstra aflastningspladser på Hannerup pleje og rehabiliteringscenter (HPR) gøres permanente fra 2015 Socialudvalget og Sundhedsudvalget har i efteråret 2013 besluttet, ved hjælp af midler fra Økonomiaftalen 2014 (1,0 mio. kr.), midler fra frit valgsrammen (0,5 mio. kr.)samt fra Plejens sparede midler ( 1,5 mio.kr.), at finansiere 4 aflastningspladser på HPR. Der mangler 1,5 mio. kr. fra 2015, som der nu vil kunne findes finansiering til. Der er et stort pres på aflastningspladserne. 9. Permanentgøre Kommunal hjerneskadekoordinatorfunktion (fra 2015) Hjerneskadekoordinator funktionen er nøglen til implementering af forløbsprogrammet, som er meget i fokus regionalt og nationalt og her i Fredericia. Fredericia Kommune har ca. 70 nye hjerneskadede borgere pr. år med rehabiliteringsbehov. Borgere er indlagt i Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter eller visiteret til Hverdagsrehabilitering/genoptræning ved neuroteamet på GenoptræningsCentret. Fredericia kommune har deltaget, som en af forsøgskommunerne, finansieret ved midler fra ministeriet for Sundhed og forebyggelse. Senhjerneskadekoordinator funktionen er etableret fra 1. maj 2012 og finansieret frem til udgangen af Formål: Aflastningspladserne er midlertidige døgnpladser, hvor borgerne kan visiteres til. Under opholdet arbejdes der med pleje og rehabilitering med henblik på at genvinde tabte funktioner. Ligeledes afklares, hvilken støtte og hjælp borgeren skal have fremadrettet og evt. om der er behov for et boligskifte. Målgruppe: borgere med akutopstået pleje og omsorgsbehov, der ikke kan løses med døgnplejens tilbud. Det kan både være af fysiske og psykiske årsager. Målgruppen er helt overvejende +60 årige. Aktivitet: Pleje og rehabilitering over hele døgnet Formål: At sikre borgere med erhvervet hjerneskade en koordineret og sammenhængende rehabiliteringsindsats på tværs af sektorer og interne kommunale afdelinger. Målgruppe: Borgere med funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsninger efter en senhjerneskade (Rehabiliteringsfase lll). Aktivitet: Sikre at den enkelte borger modtager et velkoordineret og sammenhængende rehabiliteringsforløb. Sikre fælles målsætning/handlingsplan og timing på tværs af afdelinger som borgeren er tilknyttet. Tilbyde støtte og kompetenceudvikling til pårørende (individuelle samtaler/pårørende kurser). Tovholder i senhjerneskadeteamet. Medvirker til kompetenceudvikling i Fredericia Kommune inden for hjerneskadeområdet. Deltage i den overordnede planlægning/dokumentation af den samlede 1,5 mio. fra 2015 årligt. De 4 pladser tages i brug 1. marts 2014, og der skal senest til efteråret 2014 tages stilling til den videre finansiering, såfremt de 4 pladser skal forblive åbne i Lønudgift: 0,45 mio. kr. årligt. 2 x 18 timer pr. uge fordelt til ergoterapeuter med neurologisk specialviden. Samlet årlig økonomi 0,45 mio. kr. Indsatsen er ufinansieret fra 2015

7 Høj 10. Forebyggende hjemmebesøg til borgere under 75 år, som der kommer henvendelse fra / på. kommunale indsats til borgere med en erhvervet hjerneskade (basalt, avanceret og specialiseret niveau). Indgår i samarbejdsgrupper med øvrige kommuner og Region Syddanmark omkring udvikling, implementering og opfølgning på forløbsprogrammet for rehabilitering af borgere med en senhjerneskade. Formål: Tidlig indsats som skal hjælp ældre til at bevare/genvinde deres fysiske og psykiske funktionsevne og dermed fastholde et uafhængigt liv så længe som muligt. Målgruppe: Borgere som viser tegn på funktionstab, tristhed eller træthed og som medfører at borgeren begynder at isolere sig til hjemmet. Målgruppen kan også være borgere, som har mistet en ægtefælle. Aktivitet: Borgerens tab af funktionsevne spottes fx hos praktiserende læge, i forbindelse med praktisk hjælp, via Visitationsafdelingen, Ældresagen, boligselskabet, seniorkurser mv. Borgeren kontaktes af forebyggende medarbejder som tilbyder samtale og besøg i hjemmet + opfølgning. Forebyggende medarbejder anbefaler evt. udredning for sygdom hos praktiserende læge og opmuntrer borgeren til at genoptage eller komme i gang med aktiviteter i den frivillige sektor. Lønudgift: 0,31 kr. Forebyggende medarbejder 25 timer pr. uge Transportudgift: 0,01 Samlet årlig udgift 0,32 mio. kr. Indsatsen kan startes op i 2014 Mindre skala: Forebyggende hjemmebesøg før 75 år: Det er ikke en forpligtelse i lovgivningen og dermed en KAN opgave. Ingen tvivl om, at det er en god idé med tidlig forebyggelse. Vi kunne vælge at afsætte et lille beløb på 8 timer pr. uge svarende til 3 forebyggende hjemmebesøg < 75 årige pr. Mindre skala: Lønudgift 0,1 mio. årligt

8 uge inkl. dokumentation, koordinering. Det vil kræve, at vi har en medarbejder inden for Pleje og Sundhed, som kan varetage funktionen i en delt stilling. 11. Ansættelse af ergoterapeuter i ude distrikterne og på Hannerup pleje og rehabiliteringscenter ( HPR) Indsatsen skal ses i sammenhæng med en yderligere styrkelse af den rehabiliterende tilgang i den direkte kontakt med borgerne 12. Mulighed for bevilling af midlertidige (mindre) hjælpemidler som kan fremme et rehabiliteringsforløb. Mulighed for bevilling af større hjælpemidler, der ikke gør borgeren selvhjulpen, men afhjælper funktioner, så borgeren kan klare sig bedre og måske med lidt mindre hjælp fra plejen. Formål: Styrkelse af indsatsen i trænende hjemmehjælp og rehabiliteringen eftermiddag og aften på Hannerup. Målgruppe: Borgerne i hjemmeplejen og på Hannerup. Aktivitet: Ansættelse af en ergoterapeut i hvert ude distrikt for at styrke den rehabiliterende indsats hos borgerne. Ansættelse af en ergoterapeut på Hannerup i eftermiddags og aften timerne for at tilbyde rehabilitering / træning hele døgnet. Formål: Ifølge lovgivningen kan sagsbehandleren på Hjælpemidler & Kommunikation ikke bevilge et hjælpemiddel, som kan karakteriseres som midlertidigt. Der er behov for i højere grad at åbne op for et forebyggende og midlertidigt udlån af udvalgte hjælpemidler, som anvendes som et led i pleje, genoptræning og vedligeholdende træning til gavn for borgeren. Målgruppe: ældre borgere som er tilknyttet genoptræning, vedligeholdende træning, personlig hjælp. Aktivitet: Fagpersoner ansøger om et midlertidigt genbrugs hjælpemiddel som et led i den ældre borgers rehabiliteringsforløb, Målet er at gøre borgeren mest mulig selvstændig i sin hverdag og uafhængig af hjælp (stokke, rollator, badebænk, toiletstol, strømpe af/påtager, gribetang, doucetoilet). Større hjælpemidler er eksempelvis teknologiske senge. lønudgift: 5 ergoterapeuter i 30 timer om ugen = 1,7 mio. kr. transport: 0,1 mio. Samlet økonomi: 1,8 mio. kr. Indsatsen kan deles op så der alene prioriteres til ude - distrikterne eller alene på HPR 0,2 mio. kr. pr. år. For mindre hjælpemidler. 0,3 mio. kr. for større hjælpemidler. Samlet Økonomi årligt 0,5 mio. kr. Her kan der også vælges en af indsatserne.

9 . Pleje og Sundhed 21. jan Administration / tovholder på diverse projekter. Formål: Økonomi til en / flere tovholder(e), som skal lave projektbeskrivelsen til ministeriet, opfølgningen på indsatserne herunder endelig projektevaluering samt økonomi og regnskabsaflæggelse. 0,2 mio. kr.

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet

Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet Skanderborg Kommune har 30 midlertidige døgndækkede pladser i ældreområdet, som er fordelt på seks plejecentre. I forbindelse

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Hvidovre Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.880.000 kr. Tilskud

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Plejecentrene) 2015 1.1 Fokusområder i aftaleperioden Der tages udgangspunkt i fokusområder og effektmål i budgetstyringsdokumentet Mål og Midler for

Læs mere

Bilag 2 Supplerende redegørelse 2017 Revideret april 2017

Bilag 2 Supplerende redegørelse 2017 Revideret april 2017 Bilag 2 Supplerende redegørelse 2017 Revideret april 2017 Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune.

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. Notatark Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. 21. maj 2017 - Sagsnr. 16/18979 - Løbenr. 100689-17 Seniorudvalget vedtog den 5. april 2016, at forvaltningen skulle

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

NOTAT. Hvordan har eksisterende aflastningspladser været anvendt?

NOTAT. Hvordan har eksisterende aflastningspladser været anvendt? NOTAT Beskrivelse af målgrupper og behov for genoptrænings- og aflastningspladser i det nye Center for Træning og Rehabilitering Dato Velfærdsforvaltningen Staben I Kommissorium for anvendelse af genoptrænings-

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Midlertidigt ophold i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Midlertidigt ophold i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Midlertidigt ophold i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.1.1 Midlertidigt ophold på Marstal

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Jammerbugt Kommune Hjemmepleje og Plejecentre Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Dokumenttype: Instruks Dokumentansvarlig: VIP-Gruppen Version: 1.0 Gældende fra: 01.07.2016 Revideres senest: 01.07.2019

Læs mere

Den gode udskrivelse starter med den gode indlæggelse!

Den gode udskrivelse starter med den gode indlæggelse! Den gode udskrivelse starter med den gode indlæggelse! Faser fra udskrivelse - til hjemme i trygge rammer 1. Kontakt mellem visitation i kommunen og sygehuset der er meget korte frister og varsler. 2.

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Assens Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.832.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem. Kvalitetsstandard

Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem Lovgrundlag Lov om Social Service 83, 83a, 84 og 163 Sundhedsloven

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Rehabilitering. - støtte til et godt og selvstændigt hverdagsliv

Rehabilitering. - støtte til et godt og selvstændigt hverdagsliv Rehabilitering - støtte til et godt og selvstændigt hverdagsliv 1 Hvis du ønsker at søge om hjælp til pleje eller praktiske opgaver, vil dit behov blive vurderet i samarbejde med en visitator. Visitator

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

DET GODE PATIENT FORLØB TILBAGE TIL HVERDAGEN MED DET UDKØRENDE APOPLEKSITEAM.

DET GODE PATIENT FORLØB TILBAGE TIL HVERDAGEN MED DET UDKØRENDE APOPLEKSITEAM. DET GODE PATIENT FORLØB TILBAGE TIL HVERDAGEN MED DET UDKØRENDE APOPLEKSITEAM. BAGGRUND Hjerne-nervesygdomme senge flyttede i efteråret 2016 til Kolding Sygehus. I den forbindelse fik vi tilført midler

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Assens Kommune. Tilskud 2018:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Assens Kommune. Tilskud 2018: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 Kommune: Assens Kommune Tilskud 2018: Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet 2.116.00

Læs mere

Værdighedspolitik. Indsatser til udmøntning af Værdighedspolitikken. Overblik og status

Værdighedspolitik. Indsatser til udmøntning af Værdighedspolitikken. Overblik og status Værdighedspolitik Indsatser til udmøntning af Værdighedspolitikken Overblik og status I skemaet er præsenteret de indsatser, som skal udmønte Faaborg-Midtfyn Kommunes værdighedspolitik. Et opmærksomhedspunkt

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...2 Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold...2 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om

Læs mere

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse.

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse. Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Godkendt: August 2016

Godkendt: August 2016 1 of 5 Overskrift: Hjerneskadekoordinering Akkrediteringsstandard: Hjerneskaderehabilitering Godkendt: August 2016 Revideres næste gang: August 2017 Formål: At sikre at borgere med følger efter hjerneskader

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes fortsat ved at fastholde ansættelsen af flere ergoterapeuter. Besparelse på tid

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Tænker nyt i forhold til de midlertidige boliger Intensiv træningsforløb og rehabiliteringsindsats At øge kvaliteten af

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem udfører indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Midlertidige døgnpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 7. Kvalitetsstandard. Midlertidige døgnpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Midlertidige døgnpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 7 2 of 7 Ydelse Intensiv og målrettet sygepleje - og genoptræningsindsats gennem døgnet med henblik på rehabilitering efter udskrivelse

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Nedenstående forslag nr. 1-7 indeholder et prioriteret forslag til indsatsområder svarende til kommunens ramme på 16,7 mio. Kr.

Nedenstående forslag nr. 1-7 indeholder et prioriteret forslag til indsatsområder svarende til kommunens ramme på 16,7 mio. Kr. Notat Dato: 17. januar 2014 Kopi til: Ældre- og Sundhedsudvalget Job & Velfærd Dato: 17. januar 2014 Sagsbehandler: vpnkr Emne: Puljen til løft af ældreområdet 2014 - forslag til indsatser Indledning Til

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50.

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50. Pulje til løft af Ældreområdet 2015 Budget 2015 1. Forebyggelse/rehabilitering a. Træning i eget hjem 355.000 b. Vedligeholdende træning på center 502.770 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Rehabilitering Personlig pleje

Rehabilitering Personlig pleje Rehabilitering Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er rehabilitering personlig pleje: Rehabilitering er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode, hvor du i fællesskab med en ergoterapeut

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere