Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp"

Transkript

1 Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende at se på opgaveløsningen inden for ældreområdet med andre øjne. Borgere, der efterspørger hjemmehjælp og samtidigt har et træningspotentiale vil blive visiteret til aktiv hjælp i form af træning frem for passiv hjemmehjælp. Formålet er at opnå Større livskvalitet for borgere med et træningspotentiale, der kan opnå at være længst muligt i eget liv ved at være selvhjulpne eller delvis selvhjulpne. Gennem hverdagsrehabilitering i borgernes egne hjem. Baggrunden for at tænke anderledes om ældreplejen er, at området står overfor et pres jævnfør den kommende stigning i antallet af ældre og forventede merudgifter i ældreplejen kombineret med borgernes krav og mangel på arbejdskraft. Målgruppe Målgruppen er borgere med et træningspotentiale, hvilket eksempelvis er: Borgere som efter sygehusophold eller langvarig sygdom ønsker kompenserende hjælp. Borgere med risiko for nedsat funktionsevne. Borgere som første gang søger om hjemmehjælp Borgere som søger om en større pakke af hjemmehjælp. Disse borgere vil henvende sig til kommunens visitation til hjemmehjælp/ Syddjurs Myndighedsafdeling. Her vil borgerne blive screenet i forhold til, om de har et træningspotentiale. I så fald vil der blive tilbudt træning efter 86 i serviceloven. Andre tilbydes en kombination af hverdagsrehabilitering og hjemmehjælp. Nogle borgere, der eksempelvis er svært demensramte eller kognitivt skadede, vil ikke kunne trænes, og skal derfor modtage hjemmehjælp efter 83 i serviceloven. Syddjurs træner for en bedre fremtid Der stilles forslag om at arbejde videre med 3 delprojekter inden for rehabilitering i Syddjurs Kommune med opstart den 1. oktober Hverdagsrehabilitering Træningsteam med hjemmetrænere i form af hjemmehjælpere, der har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb samt træningsteam af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Uddybes i næste afsnit under indhold og mål for projektet hverdagsrehabilitering. Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Sygeplejefaglig indsats højnes gennem en opnormering, således de opfølgende hjemmebesøg systematisk kan gennemføres. Opfølgende hjemmebesøg er et led i den samlede rehabiliteringsindsats. DSI har i en undersøgelse for KL i 2009 undersøgt hjemmesygeplejerskernes opgaver, som har udviklet sig over en 10 årig periode. Der skal

2 løses en række nye opgaver i forlængelse af de kortere liggetider på hospitalerne fx tovholder funktion for patienterne. Opgaver, der ligger udover de mange kliniske opgaver, hjemmesygeplejen i forvejen løser. Opsøgende sundhedsfremmeindsats til 65+ årige Nye indsatser inden for opsøgende sundhedsfremmearbejde. Seniorkurser om sundhed og træning på blandt andet aktivitetscentre, hvor ældre har et mødeforum. Indhold i projektet hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er træning i hverdagens gøremål, træne borgerens selvhjulpethed i ADL (almindelig daglig levevis). Eksempelvis at tage tøj på, at tage støttestrømper på, at lave mad, at vaske tøj, lettere personlig pleje. Træningsforløb tilrettelægges som personlige forløb med aktivitetsmål for den enkelte borger. Forløb mellem 2 10 uger afhængigt af, hvad der trænes. Screening af borgere. Borgere, der søger hjemmehjælp 1. gang og & borgere med træningspotentiale i plejekategori 2 og 3. Gennemsnitligt antal borgere pr. måned i 2010 er 1249 borgere. Hvoraf 186 personer var under 67 år og 1063 personer var over 67 år. Omkring 80 % af de visiterede timer gives til personlig og praktisk hjælp i plejekategori 2 og 3. Opstart af Team Træning bestående af projekt-ejer fra ledelsen i Træning & Aktivitet samt projektleder og terapeuter. Team Træning oplærer og uddanner udeteams i at inkorporere træning i hjemmeplejen/ hjemmetræning. Etablere nye træningspakker til ydelseskataloget i visitationen. Projektleder vurderer træningsforløb med henblik på varigheden af træningsforløb, i forhold til hvornår selvhjulpethed opnås. Sideløbende med træningsforløb er der fokus på borgernes ernæringsmæssige tilstand. En god ernæringsmæssig status danner grundlag for at kunne træne. Organisering af hverdagsrehabilitering Ældreområdets Træning & Aktivitet Projektleder hverdagsrehabilitering Myndighedsafd. Visitationen Team Træning terapeuter Udskrivningskoordinator 8 udeteams i hjemmeplejen Ernæringsenheden Køkken & Madservice 2

3 Team Træning udarbejder træningsforløb for den enkelte borger og uddanner 8 udeteams som hjemmetrænere. Samarbejde mellem visitation og udeteams gennem dialogmøder og revisitationer samt videre arbejde med afbureaukratisering gennem medarbejderdrevet innovation i opgaveløsningen. Mål for projektet o Projektet bærer missionen frem om, at borgeren kan være længst muligt i eget liv. At borgerne i så høj grad så muligt kan blive selvhjulpne gennem hverdagsrehabilitering ved at tage udgangspunkt i borgernes egne ressourcer. o Projektet betragtes som en langsigtet investering, idet de rehabiliterende ydelser på sigt er mindre ressourcekrævende end den traditionelle praktiske hjælp og personlige pleje. Forventningen er, at der fremkommer et fald i de visiterede ydelser uden en tilsvarende stigning fra træningsområdet. Samtidigt med at serviceniveauet ikke forringes for de, der stadig modtager passiv hjemmehjælp. o Arbejdet med de rehabiliterende ydelser giver et kompetenceløft til medarbejderne i hjemmeplejens udeteams. De vil kunne bringe deres faglige kompetencer bedre i spil ved at arbejde ud fra hjælp til selvhjælp tankegangen. o Fokus på de træningsforløb, hvor borgernes træningspotentiale udnyttes bedst muligt. Løbende sparring med andre kommuner, der også arbejder med hverdagsrehabilitering med henblik på videndeling og effektmåling. o Fortsat fokus på træningsområdet i Syddjurs Kommune. Der er allerede igangsat et projekt om hverdagsrehabilitering i plejeboliger. Ligeledes er Syddjurs pilotkommune i KL s projekt Faglige kvalitetsoplysninger på plejeboligområdet Sådan virker træning og genoptræning. Resultatkrav for hverdagsrehabilitering Øget selvhjulpethed eller delvis selvhjulpethed og øget livskvalitet. Evalueres ud fra borger-cases. Udsættelse af behovet for passiv hjemmehjælp. En reduktion af perioden en borger modtager hjemmehjælp og tyngden af hjemmehælp. Monitorere den økonomiske effekt gennem fald i visiterede timer til hjemmehjælp. Kompetenceløft i hjemmeplejens 8 udeteams. Medarbejderne arbejder med i rehabiliteringsforløbene sammen med Team Træning og uddannes generelt indenfor rehabilitering. Test af funktionsniveau før og efter et rehabiliteringsforløb. Med henblik på at monitorere, hvilke træningsforløb der virker. Forventninger til besparelsespotentiale Fredericia Kommune har arbejdet intensivt i forhold til hverdagsrehabilitering, og der foreligger nu en økonomisk evaluering af arbejdet med træning af borgere frem for passiv hjemmehjælp, se Der er konstateret et besparelsespotentiale på 15 mio. kr. i år 3. Med en driftsinvestering for nuværende på 1 mio. kr. om året til et tværfagligt træningsteam (se bilag). 3

4 Sammenligning på befolkningsgrundlag mellem Syddjurs Kommune og Fredericia Kommune Syddjurs Fredericia Sum af ældre borgere SUM alle % af ældre over 65 i forhold til alle borgere 18,6% 24,6% 14,5% 18,5% Ud af de ovenstående tal ses det, at Syddjurs Kommune har omkring borgere og Fredericia omkring borgere i 2010, hvilket skal tages i betragtning i sammenligningen og estimatet på en besparelse. Antallet af ældre differentierer med 500 borgere i 2010 de to kommuner imellem. Den procentvise andel af borgere over 65 år er dog større i Syddjurs end i Fredericia Kommune. Der ligger en usikkerhed forbundet i at sammenligne kommunernes besparelsespotentiale, idet serviceniveauet før og efter projektet i Fredericia ikke er tilgængeligt og ikke direkte sammenligneligt med Syddjurs Kommune. Der kan være variation i, hvordan borgerne fordeler sig omhandlende niveau for plejebehov, og der er forskellige ydelsespakker de to kommuner imellem. Der blev i 2008 gennemført en sparerunde på 11 mio. kr. i Fredericia Kommune. Syddjurs Kommune har gennemført besparelser på 10 mio. kr Denne forudsætninger deler de to kommuner. Grundlaget for at benytte projekt hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune som reference er, at deres projekt er veldokumenteret. Der dokumenteres et fald i visiterede timer til personlig pleje på 23% og praktisk hjælp 5%. Dette er i år 3, hvor der er indarbejdet en viden om hverdagsrehabilitering i kommunens opgavevaretagelse. Favrskov Kommune vurderer, at der kan hentes 5,5 % af de visiterede timer ved projekt Rehabilitering frem for passiv hjælp svarende til timer i 2010 jf. projektplan Syddjurs Kommune Et estimat på fald i visiterede timer på 5,5% svarer til timer om året i Syddjurs Kommune (timetakst 322,62 kr. dagtakst). Faldet vil kunne andrage en besparelse på 4.761mio.kr., heraf skal investeringen i projektet fratages. Se afsnit nedenfor. Nettobesparelse: ( ) = mio. kr. Estimat på investering kvartal kr. Til forberedelse af projekt: Løn til projektleder/terapeut. Diverse udstyr og testmaterialer. Udarbejdelse af køreplaner for screening af borgere Udarbejdelse af træningspakke til ydelseskataloget. 4

5 Køreplan for undervisning af hjælpere og udførelse af tests. Udarbejdelse af implementeringsplan ,5 mio. kr. Til udførerdel: Løn til træningsteam. Sygeplejerske til opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse. Pulje til sundhedsfremmende indsats kr. Til visitator 30 timer om ugen: Denne stilling på konto 6 foreslås i 2011 i det 1. år af implementeringen. Visitator indgår i udarbejdelsen af træningspakke til ydelseskataloget. Visitator indgår i samarbejde med træningsteam. Ligeledes indgår visitator i dokumentation af projektet. Der skal i opstarten af projektet føres dobbelt/skyggevisitation for at kunne følge effekten af visitationen. Samlet investering i 2011: mio. kr. Evaluering af hverdagsrehabilitering Projektet evalueres efter 6 måneders drift med henblik på at vurdere træningsindsatsen ud fra de faglige tests samt evaluering af udgiftsudviklingen indenfor de visiterede hjemmehjælpstimer. 5

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv 1 Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV Ældreområdet, Svendborg Kommune November 2014 nye veje til aktivt liv 3 Indhold Forord 5 1.0 Indledning 7 Projektet baggrund

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere