Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud."

Transkript

1 Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune fastsat, at ejendommen udbydes til salg på nedennævnte vilkår. Beskrivelse af ejendommen Ejendommens Ejendommen er beliggende Ullerupvej 3, 6780 Skærbæk. beliggenhed Der henvises til vedlagte luftfoto (bilag 2). Grundareal Bygningsareal Arealet for matr. nr. 2265A Skærbæk ejerlav, Skærbæk, er jf. tingbogsattesten (bilag 3) m². Arealet der udbydes til salg, vil efter udstykning udgøre ca m². Da det udbudte areal endnu ikke er endeligt opmålt, skal køber acceptere mindre ændringer i arealets størrelse. Ejendommen, der er en erhvervsejendom, er en tidligere planteskole. Der henvises til BBR-ejermeddelelse (bilag 4). Ejendommen består af o en bygning på 249 m². Bygningen er opført i Bygningen har været anvendt til udstillings- og salgsrum. Derudover er der i bygningen et fyrrum. Udover de 249 m² er der et overdækket areal på 65 m². o o to drivhuse, et binderi og et blomsterrum med fast gulv på i alt 283 m². De er opført i et træskur på 15 m². Opført i Skuret fremtræder i dårlig stand. Tønder Kommune indestår ikke for rigtigheden af de i BBRejermeddelelsen anførte oplysninger om ejendommens bygninger og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for Tønder Kommune i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller 1

2 erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. Plantegning Vej og adgangs- Der henvises til vedlagte plantegning (bilag 5). Plantegningen er kun retningsvisende i forhold til opdeling. Målene er ikke målfaste. Planen skal betragtes som en vejledende plantegning uden ansvar. Grunden skal vejbetjenes ad en privat fællesvej, der har overkørsel til Ullerupvej. Vejen udlægges til privat fællesvej i forbindelse med udstykning af grunden. Tilstand Landzone Ejendommen er beliggende i landzone. Iflg. planlovens 35, stk. 1 må der ikke opføres ny bebyggelse i landzone uden landzonetilladelse. Hvis der skal opføres ny bebyggelse, skal der søges landzonetilladelse ved Tønder Kommune. Jordbund Kommunen er ikke bekendt med jordbundsforholdene. Grunden overtages som den henligger, og beset af køber med de på grunden værende bygninger, drivhuse, faste belægninger, ledninger, installationer, hegn, træer, beplantninger m.m. Overtagelse sker uden garanti eller ansvar fra kommunens side for jordbundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed for så vidt angår bæreevne, forurening og fortidsminder. Forurening Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel. (bilag 6). Kommunen er ikke bekendt med forekomst af forurening på grunden. Fortidsminder Museum Sønderjylland vurderer, at der ikke er risiko for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde. Hvis der under anlægsarbejde alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsminderne og Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev adviseres (bilag 7). Bygherre skal i givet fald ikke udrede udgifter til en eventuel arkæologisk undersøgelse. Energimærke Energimærkningen for ejendommen er klasse E. Der henvises til vedlagte energimærke (bilag 8). 2

3 Tilstands-/elinstal- Der udarbejdes ikke tilstands- og elinstallationsrapport lationsrapport for ejendommen. Ejendommens forsyning El Ejendommen forsynes med el fra Syd Energi. Det er pt. registreret som inaktiv. Der er fremført stikledning til matriklen. Stikket er IKKE fremført til gruppetavle. Tønder Kommune oplyser, at ejendommens el-installationer opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 s krav om, at eksisterende installationer skal være forsynet med HFI eller HPFI-afbryder fra 1. juli Vand Varme Kloak Bygningen er tilsluttet privat, alment vandforsyningsanlæg og forsynes med vand fra Skærbæk Vandværk A.M.B.A, Brøns Skovvej 2A, Brøns, 6780 Skærbæk. Bygningen på 249 m² har gulvvarme, der opvarmes med pillefyr. Varmeanlægget overdrages som det er og forefindes. Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak. Køber skal være opmærksom på, at så længe ejendommen forbliver i landzone og der ikke bygges nyt, skal der ikke betales mere i kloaktilslutningsbidrag. Hvis der bygges nyt og grunden forbliver i landzone, kan der blive udløst supplerende tilslutningsbidrag. Hvis den frastykkede grund overføres til byzone, skal der betales et tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal minus det bidrag, der allerede er betalt. Der er ingen toiletfaciliteter på ejendommen. Der er etableret spildevandsledninger, der er afproppet i terrænhøjde. Hvis køber ikke skal anvende kloakledningerne, er det købers ansvar at afproppe ved brønd således, at der ikke er tørlagte/ubrugte ledninger i jorden. Meddelelse om ejerskifte Kommunen meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I de tilfælde, hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af køber og sælger i forening. Inventar og løsøre mv. Inventar og løsøre Det i bygningerne evt. værende løst inventar og løsøre medfølger i handelen. 3

4 Ejendommens fremtidige anvendelse Plangrundlag og tilladelser Ejendommen er omfattet af lokalplan 150 hvad angår vejareal, beliggende i den sydlige del af matr. 2265A Skærbæk, mellem matr og 2265B Skærbæk. Den øvrige del af matr. 2265A er ikke omfattet af en lokalplan. I henhold til Tønder Kommuneplan (bilag 9), rammeområde nr er arealet udlagt til erhvervsområde, f.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 1-4. Anvendelse af ejendommen til andet end planteskole kræver, at køber søger byggetilladelse og landzonetilladelse. Evt. øvrige nødvendige tilladelser og godkendelser til gennemførelse af købers projektforslag, kræves endvidere indhentet af køber. Ejendommen må ikke tages i brug, før de nødvendige tilladelser er udstedt. Hvis købers fremtidige anvendelse af ejendommen kræver udarbejdelse af ny lokalplan, afholdes udgiften hertil af køber. Servitutter Køber overtager ejendommen med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Tønder Kommune og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Der henvises til tingbogsattesten (bilag 3). Køber erklærer at være bekendt med kommuneplan samt tinglyste servitutter. Lejemål Grunden sælges fri for lejemål. Øvrige forhold Andre oplysninger Ejendomsdatarapport er vedlagt (bilag 10). Økonomi Lån Gæld udenfor købesummen Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen overdrages uden lån. Der overtages ingen gæld udenfor købesummen. Der påhviler ikke ejendommen nogen momsreguleringsforpligtelse. 4

5 Ejendomsvurdering Der henvises til den offentlige ejendomsvurdering 2012 (bilag 11). Ejendomsskat mm. Der henvises til skattebilletten (bilag 12). Ejendommen er på nuværende tidspunkt fritaget for grundskyld. Efter salg vil ejendommen blive opkrævet ejendomsskat i overensstemmelse med de regler, der gælder for opkrævning af ejendomsskat. Skorstensfejer Skorstensfejeren er opsagt den , idet ejendommen har stået tom siden og ikke været opvarmet. Køber skal sørge for at indgå en ny aftale med skorstensfejeren fra overtagelsesdagen. Finansiering Forsikring Ejendommen sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Køber kan ikke overtage nuværende forsikringer, hvorfor køber skal sørge for at tegne nødvendige forsikringer, herunder imod bygningsbrand med virkning fra overtagelsesdagen. Tilbud Projektforslag Tilbuddet skal ledsages af et projektforslag, som skal indeholde: o Forslag til anvendelse af ejendommen o Beskrivelse af projektet og ideerne bag dette. Projektforslaget skal på en entydig måde gøre det muligt at bedømme tilbuddets kvaliteter og foreligge i en trykt udgave. Mindsteprisen Tilbud Mindsteprisen for ejendommen er kr. Tilbud afgives på vedlagte tilbudsblanket (bilag 13). Tilbuddet og projektforslag sendes eller afleveres i lukket kuvert mærket "Tilbud vedr. Ullerupvej 3, 6780 Skærbæk til Tønder Kommune, Team Ejendomme, att.: Guri Alm, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster, senest mandag den 30. juni Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Tilbud der ikke er udfærdiget på den særlige tilbudsblanket, ikke angiver en fast kontantpris, indeholder forbehold eller kontantpris på andre vilkår end anført i nærværende udbudsmateriale, vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der 5

6 eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted, er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Senest 2 måneder efter åbningen af tilbuddene får hver tilbudsgiver meddelelse, om kommunen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Vælger kommunen at videreføre salgsforhandlingerne med en af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Tilbudsgiverne er bundet af deres bud i 2 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået, jfr. ovenfor. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. Bedømmelse Der vil ved bedømmelse af tilbuddene blive lagt vægt på o Pris o Projektforslag Tønder Kommune vil foretage en samlet vurdering af prisen og projektforslaget. Købesum Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Betaling sker ved deponering på en særskilt deponeringskonto i Sydbank i Tønder Kommunes navn. Sælger opretter deponeringskontoen og oplyser køber om kontonr. senest 14 dage inden overtagelsesdatoen. Køber skal stille bankgaranti, hvis der er mere end en måned til overtagelsesdagen. Bankgarantien skal i dette tilfælde stilles senest 6 bankdage efter, at køber har modtaget en accept af sit købstilbud fra Tønder Kommune. Bankgarantien skal stilles på sædvanlige vilkår. Bankgarantien erstattes af den kontante deponering på overtagelsesdagen. Hvis købesummen ikke er deponeret senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter bestemmelserne i rentelovens 5 herom med den til enhver tid gældende officielle ud- 6

7 lånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. Overtagelse Ejendommen overtages efter nærmere aftale, dog senest løbende måned + 1 måned efter kommunens accept af tilbuddet. Ansvarsfraskrivelse Ejendommen overdrages uden ansvar for Kommunen, således at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende grundens installationer, bundforhold og bygningsegnethed samt forurening. Det påhviler tilbudsgiver for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Omkostninger Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber. Udstedelse og tinglysning af skøde betales af køber. Udarbejdelse af reguleringsopgørelse og refusionsopgørelse betales af køber. Handlens berigtigelse i øvrigt betales af køber. Alle udstykningsomkostninger til landinspektør betales af køber. Sælger kan, såfremt køber ønsker det, foranledige udstykningen igangsat. Ved kontanthandel bærer køber selv alle omkostninger og risici ved en efterfølgende finansiering af ejendomskøbet. Vederlag og omkostninger til sælgers evt. rådgivere betales af sælger. Vederlag til købers advokat betales af køber. Der ydes ingen godtgørelse til køber for udarbejdelse af tilbud. Berigtigelse Udstedelse af og tinglysning af skøde varetages af køber. Udarbejdelse af reguleringsopgørelse og refusionsopgørelse varetages af køber. Handlens berigtigelse i øvrigt varetages af køber. Frister for berigtigelse Købers advokat er pligtig til at have skødet klar til sælgers og købers signering senest 7 dage før overtagelsesdagen. 7

8 Når det digitale skøde fremsendes til underskrift hos Tønder Kommune, skal der være plads til, at to tegningsberettigede fra Tønder Kommune kan underskrive skødet. Sælger og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest på overtagelsesdagen. Det er aftalt, at købers advokat skal anmelde skødet til tinglysning senest 7 dage efter overtagelsesdagen. Køber er berettiget til at kræve endeligt skøde, når alle betalinger og evt. garantistillelser er sket som forudsat i købsaftalen, og når eventuelle øvrige betingelser er opfyldt. Hvis køber eller dennes rådgivers forhold medfører forsinkelse af frigivelse af købesummen, skal købesummen fratrukket beløb anvendt til indfrielse af sælgers eksisterende lån, forrentes med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. 1 for forsinkelsesperioden. I beløbet fratrækkes rente tilskrevet deponeringskontoen i forsinkelsesperioden. Er overdragelsesdokumenterne og/eller refusionsopgørelsen mangelfulde eller foreligger disse ikke ved den aftalte frist ifølge købsaftalen, er sælger berettiget til enten at kræve, at køber anvender ejendomsmægler/bestallingshavende advokat, eller at sælgers rådgiver/bestallingshavende advokat færdiggør berigtigelsen af handlen for købers regning. Hvis dokumenterne herefter ikke foreligger eller foreligger i en form, der giver berettiget anledning til indsigelser senest 8 dage efter, at sælger/sælgers rådgiver har rykket for dokumenterne eller gjort indsigelser mod indholdet af disse, kan sælger uden yderligere varsel iværksætte udarbejdelse af dokumenterne for købers regning. Bestemmelsen gælder uanset, om køber anvender ejendomsmægler/bestallingshavende advokat til berigtigelsen. Betingelser Handelen er betinget af, at køber kan opnå de nødvendige tilladelser og godkendelser til gennemførelse af købers projektforslag og at Kort- og Matrikelstyrelsen godkender udstykning. Såfremt de anførte betingelser ikke kan opfyldes, bortfalder handelen, og begge parter tilbageleverer hvad de har modtaget uden yderligere krav mod hinanden. Besigtigelse Besigtigelse af ejendommen kan aftales med konsulent for Køb & Salg Guri Alm på tlf

9 Bilagsfortegnelse for den tidligere planteskole i Skærbæk, beliggende Ullerupvej 3, 6780 Skærbæk. Bilag 1: Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Bilag 2: Luftfoto Bilag 3: Tingbogsattest Bilag 4: BBR-ejermeddelelse Bilag 5: Plantegning Bilag 6: Attest fra Region Syddanmark vedr. forurening Bilag 7: Attest fra Museum Sønderjylland vedr. fortidsminder Bilag 8: Energimærke Bilag 9: Kommuneplan ramme Bilag 10: Ejendomsdatarapport Bilag 11: Ejendomsvurdering 2012 Bilag 12: Ejendomsskattebillet 2014 Bilag 13: Tilbudsblanket 9

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere