NORDFYNS KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side ) Revision af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDFYNS KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side ) Revision af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2008"

Transkript

1 Fælledvej Odense C. Tlf.: , Fax: NORDFYNS KOMMUNE Beretning nr. 4 (side ) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af markedet, og leverer Revision, Rådgivning, Service samt Kurser. BDO er Danmarks 5. største revisions- og rådgivningsvirksomhed som beskæftiger godt medarbejdere.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING Drøftelser med ledelsen om besvigelser Den løbende revision Lovpligtig forvaltningsrevision Den afsluttende revision Rapportering og revisionsbemærkninger REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER Regler for økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativet) Kassevirksomhed Administration af NemKonto LØN- OG PERSONALEOMRÅDET Test af nøglekontroller REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Løbende revision Generelt Formål Revisionens omfang og udførelse Forretningsgange m.v Personsager Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Opfølgning på decisionsskrivelser fra 2007 og evt. tidligere år Særlig gennemgang på fleksjobområdet FORVALTNINGSREVISION PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET Formål og udførelse Politiske og administrative mål og visioner Økonomistyring Ledelsestilsyn af sagskvaliteten Sagsgennemgang Samlet konklusion ÅRSREGNSKABET Kommunens årsregnskab for Ledelsens regnskabserklæring Revisionspåtegning REVISION AF ÅRSREGNSKABET Årsregnskabets opbygning og indhold Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Budget- og bevillingskontrol Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Skatter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms...98

3 7.8 Lønninger og vederlag Renter Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Anlægsvirksomhed Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Lånoptagelse Gældsforpligtelser VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI Indledning Vurdering af bæredygtig drift Det likvide beredskab Sammenfatning og konklusion AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER VEDRØRENDE Revisionsberetninger afgivet til Kommunalbestyrelsen REVISORS ERKLÆRING REVISIONENS BEMÆRKNINGER Regler for økonomistyring...110

4 Til Kommunalbestyrelsen i Nordfyns 1 Indledning Vi har den 24. august 2009 afsluttet revisionen af s regnskab for året I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Nordfyns Kommune afgives hermed beretning om den udførte revision. Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vor beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 (beretning nr. 1). 1.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har i forbindelse med vor revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. Side 67

5 1.2 Den løbende revision Generelt Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. Forretningsgange Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Tilsvarende er der ved revision af udvalgte forretningsgange på det sociale område fokuseret på, hvorvidt kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende procedurer, der sikrer, at gældende lovgivning overholdes, samt at it-systemerne anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene ved at følge sagsbehandlingen af kommunens dispositioner, eksempelvis udbetaling af sociale ydelser og lønninger. Kasseeftersyn Vi har i årets løb foretaget uanmeldt kasseeftersyn af likvide beholdninger ved kommunens hovedkasse og andre væsentlige kasser. Formålet er at konstatere, hvorvidt kommunens likvide aktiver er korrekt registreret i overensstemmelse med de respektive pengeinstitutters oplysninger. Mål og bevillinger Vi har undersøgt, om foretagne dispositioner er i overensstemmelse med fastlagte mål, bevillinger, kommunalbestyrelsens og udvalgenes øvrige beslutninger samt love og andre forskrifter, herunder bestemmelserne i "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Side 68

6 Rapporterings- og informationssystemer Kommunens systemer for rapporterings- og informationsstyring er vurderet ud fra et princip om hensigtsmæssig forvaltning og administration. Vi har løbende - under hensyntagen til omkostninger og risici - fremsat forslag til forbedringer. Om den løbende revision henvises til afsnit 2 Regnskabsføring og interne kontroller i denne beretning. 1.3 Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer m.v. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. Tidligere har vi kun rapporteret den udførte forvaltningsrevision i vore revisionsberetninger og ikke i påtegningen på kommunens årsregnskab. Rigsrevisionen har imidlertid skærpet kravene til påtegning af årsregnskabet for organisationer, der modtager statsstøtte, således at revisor i påtegningen skal erklære sig om den udførte forvaltningsrevision. I forlængelse heraf har vi ændret vor påtegning, så vi også erklærer os om resultatet af den udførte forvaltningsrevision. Til forskel fra den finansielle og juridisk-kritiske revision har vi ved forvaltningsrevisionen ikke et bagvedliggende regelsæt, som vi kan revidere op imod, og derved konstatere, om regelsættet er overholdt eller ikke. I påtegningsdelen om forvaltningsrevision konkluderer vi derfor kun, at vi på de gennemgåede områder ikke har konstateret forhold, der afkræfter, at forvaltningen er varetaget under skyldige økonomiske hensyn. Den ændrede påtegning har således ikke medført reelle ændringer af den udførte forvaltningsrevision. Side 69

7 1.4 Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. 1.5 Rapportering og revisionsbemærkninger Revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 11, Revisionens bemærkninger. Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt Orientering og kommentarer De orienteringer og kommentarer, som revisionen har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit. Generelt er alle vore konklusioner drøftet med den administrative ledelse og de berørte forvaltninger inden udformningen af den endelige beretning. Side 70

8 2 Regnskabsføring og interne kontroller 2.1 Regler for økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativet) Formålet med et regelsæt for økonomistyring er, på en god måde at beskrive rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet. Vi har gennemgået kommunens Regler for økonomistyring og herunder vurderet, hvordan reglerne er implementeret i praksis. Vi har i forbindelse med vores revision kunnet konstatere, at der endnu ikke er foretaget tilpasning at de nuværende Regler for økonomistyring herunder foretager den fornødne implementering, samt stillingtagen til etablering af omfanget og dokumentation for udført ledelsestilsyn. Vi finder det kritisk, at der endnu ikke er foretaget beskrivelser af niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet. Økonomiafdelingen har oplyst, at der for alle institutioner med decentraliseringsaftaler er holdt en undervisningsdag for lederne, hvor udførelse og dokumentation for ledelsestilsynet har været et af temaerne. Kommunens ledelse har endvidere over for os oplyst, at der på trods af de manglende beskrivelser alligevel udføres et løbende ledelsestilsyn, som dog ikke i alle tilfælde kan dokumenteres. Der henvises i øvrigt til afsnit 11, Revisionens bemærkninger. 2.2 Kassevirksomhed Efter indførelsen af den elektroniske bilagsbehandling i kommunerne og indførelsen af NemKonto er aktiviteterne ved kassefunktionen efterhånden ret begrænsede. Vi har undersøgt, om kassevirksomhed fungerer betryggende og følger reglerne for økonomistyring for kassekontrol mv. Under revisionen har vi foretaget: et uanmeldt eftersyn den 27. november 2007, hvor vi har optalt og afstemt de kontante beholdninger til bogføringen afstemning af likvide konti i form af indskud i pengeinstitutter mv. en efterprøvning af kassekontrollen. Side 71

9 Endvidere har vi foretages en gennemgang og vurdering af forvaltningens afstemninger af øvrige likvide konti, fejlkonti og konto for ventende betalinger. Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de kontante og likvide beholdninger. 2.3 Administration af NemKonto Kommunerne har adgang til at oprette konti i NemKonto-registret, eksempelvis når en udbetaling skal overføres til en anden konto end borgerens NemKonto. Vi har undersøgt, hvordan kommunen har organiseret ansvaret for at indberette til dette register, og herunder tilrettelagt den efterfølgende kontrol af indberetningerne. Det er vores opfattelse, at har organiseret administrationen af NemKonto på en fornuftig måde, og at der er etableret de nødvendige kontroller af indberetningerne. Side 72

10 3 Løn- og personaleområdet 3.1 Test af nøglekontroller Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar 2008 til Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller 1, som har væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt et antal lønsager til test af forretningsgangene. Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder: w Skoleområdet w Dagpasningsområdet w Ældreområdet w Administrationen I lønsagerne har vi bl.a. påset, at w der foreligger underskrevet ansættelsesbrev w lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst w der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn w der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse w den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. Endvidere har vi vurderet kommunens forretningsgang for oprettelse af pensionsordning for måneds- og timelønnet personale. 1 Bl.a. kontrol af ind- og uddata fra Lønsystemet Side 73

11 Det er vores opfattelse, at kommunens lønadministration fungerer godt og betryggende, hvilket er bekræftet via vores gennemgang af de udvalgte lønsager, hvori vi ikke har konstateret væsentlige fejl eller mangler. Det er endvidere vores vurdering, at lønadministrationen har tilrettelagt forretningsgange, der sikrer, at måneds- og timelønnet personale får pension af deres løn, når betingelserne herfor er opfyldt. Side 74

12 4 Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. 4.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer I bekendtgørelse nr af 12. december 2007 er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Socialministeriets og øvrige ministeriers ressortområder. Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune. Vi udarbejder, jf. aftale med KMD, sådanne revisorerklæringer, som dermed dækker de kommuner, hvor KMD i 2008 har varetaget databehandlingen. Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de den 16. marts 2009 udarbejdede erklæringer for 2008, som fremgår af KMD s hjemmeside. Side 75

13 4.2 Løbende revision Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau Formål Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninges, Indvandrere og Integrations ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om kommunale revisorers revision af børnefamilieydelser bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob Revisionens omfang og udførelse Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier: nyetablerede sager sager af væsentlig økonomisk karakter sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter sager efter revisors vurdering Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. Side 76

14 Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder. Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser Forretningsgange m.v. Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer og procedurer for sagsbehandling) på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis: w Tilbud til udlændinge w Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepensioner og delpension) w Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) w Revalidering w Arbejdsmarkedsforanstaltninger Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. Vi har kunnet konstatere, at forretningsgangene mv. for udførelse af ledelsestilsynet (fagligt og økonomisk) i Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen ikke er nedskrevet. Vi vil derfor anbefale, at der snarest foretages udarbejdelse af skriftlige forretningsgange for det ledelsestilsyn, der udføres. Endvidere vil vi anbefale, at ledelsestilsynet dokumenteres og tilpasse i forhold til en samlet vurdering af væsentlighed og risiko. Dermed sikres en optimering af ledelsens tilsyn, således der eksempelvis løbende kan være fokus på områder og forhold, der kan være særlig problemfyldte. I forbindelse med udarbejdelse af forretningsgangene gør vi endvidere opmærksom på, at der skal være en sammenhæng til ns Regler for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativet), således der som minimum udføres det ledelsestilsyn, som er vedtaget for hele kommunen. Vi er bekendt med, at endnu ikke har vedtaget retningslinjer for omfanget af ledelsestilsynet, men der er igangsat en proces, således der ultimo 2009 foreligger ajourførte Regler for økonomistyring med tilhørende bilag. Side 77

15 Særlig indsats på dagpengeområdet Iflg. bekendtgørelse om digital kommunikation mv. i sager om syge- og barselsdagpenge (Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 677 af 22/6 2006) kan arbejdsgivere samt selvstændige erhvervsdrivende anmelde sygefravær samt anmode om refusion af sygeeller barselsdagpenge via den landsdækkende digitale løsning på virk.dk. I de tilfælde hvor anmeldelsen sker digitalt, skal kommunerne iflg. bekendtgørelsens 12 løbende udtage stikprøvekontrol i 1 pct. af de sygedagpengeudbetalinger, der foretages igennem denne landsdækkende løsning. I samme forbindelse skal kommunerne dokumentere gennemførelsen af stikprøvekontrollen og resultaterne af den. Ifølge vores oplysninger, er stikprøvekontrol for 2008 foregået i forbindelse med kontakten til sygedagpengemodtagerne, og kan således ikke umiddelbart dokumenteres. Vi har efterfølgende fået oplyst, at der i 2009 er etableret en mere formaliseret stikprøvekontrol, således at kontrollen fremover kan dokumenteres. Kontrollen vil fremover ske ved, at der hver måned udvælges et antal sygedagpengemodtagere, der skal udfylde et skema, som be- eller afkræfter arbejdsgiverens sygemelding Personsager På de under afsnit 4.2 omtalte personsagsområder har vi foretaget test af kontroller på udvalgte stikprøver af personsager for at efterprøve kommunens administrative og regnskabsmæssig praksis. Vi har i de følgende afsnit redegjort for resultatet af personsagsgennemgangen og anført antallet af sager på de enkelte personsagsområder, hvor vi har foretaget test af kontroller. Der er redegjort for, om der er konstateret væsentlige fejl og mangler på området, og hvorvidt disse har haft udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. Såfremt der er tale om generelle fejl og mangler, vil dette være anført. Endvidere er der i bilag 1 til dette notat udarbejdet en detaljeret oversigt over vores gennemgang af personsager på udvalgte områder med statsrefusion. Tilbud til udlændinge Vi har foretaget test af kontroller i 4 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager. Side 78

16 På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepension og delpension) Vi har foretaget test af kontroller i 8 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) Vi har foretaget test af kontroller i 45 personsager. Ved gennemgangen af de udvalgte sager er der 3 af sagerne konstateret væsentlige fejl og mangler uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: i 1 sag vedrørende aktivering var der ikke udarbejdet en jobplan forinden opstart af tilbud. i 1 sag vedrørende aktivering var jobplanen ikke underskrevet af borgeren og kommunen i 1 sag vedrørende forrevalidering, er der ikke foretaget rettidig opfølgning På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Side 79

17 Revalideringer Vi har foretaget test af kontroller i 12 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlige fejl og mangel i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til en jobplan, der ikke var underskrevet af borgeren og kommunen. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Vi har foretaget test af kontroller i 3 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. 4.3 Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevis undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. Vi har haft særlig fokus på refusionsordningerne på det sociale område, herunder: Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager efter 176 i lov om social service, hvor vi har påset, at kommunen har tilrettelagt en hensigtsmæssig forretningsgang for registrering af de udgifter, som er omfattet af refusionsordningen Side 80

18 Statsrefusion af udgifter vedrørende boformer efter 109 og 110 i lov om social service (krisecentre og forsorgshjem), hvor vi har påset, at kommunen har modtaget revisorerklæring for takst m.v. fra de kommuner, som driver boformerne Indberetning af udgifter til flaskehalsindsatsen Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne, samt om acontorefusioner i videst muligt omfang svarer til de forventede udgifter. Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af A-skat m.v. Relevante mellemregningskonti er påset afstemt, og vi har herunder vurderet kommunens administration og forretningsgange vedrørende behandling af tilbagebetalingspligtige ydelser. Det er generelt vores opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregninger af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen. Siden overgangen til eindkomst har konstateret differencer mellem SKAT s opkrævninger og de beløbssummer, som er indeholdt via KMD s sociale udbetalingssystemer. Disse differencer har kompliceret afstemningsopgaven betydeligt, og det har heller ikke været muligt at foretage en totalafstemning mellem årstotalerne i udbetalingssystemerne, regnskabsoplysningerne samt oplysninger om registreringer og mellemværende hos SKAT Opfølgning på decisionsskrivelser fra 2007 og evt. tidligere år Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet har i skrivelser af 20. april 2009 kommenteret revisionsberetningen for 2007 for. Ministeriet finder det utilfredsstillende, at der ved regnskabsafslutningen for 2007 forelå statuskonti, som ikke var afstemt. Vi har ved regnskabsafslutningen for 2008 kunnet konstatere, at der nu foreligge afstemning af samtlige væsentlige statuskonti, som har relation til områder med statsrefusion. For den særlig gennemgang af fleksjobområdet har ministeriet anmodet Nordfyns Kommune om at sørge for, at revisor gennemgår alle kommunens sager fra perioden den 1. januar til den 31. december 2007 vedrørende revurderinger på fleksjobområdet, og at statsrefusion vedrørende sagerne berigtiges, således at loven overholdes. Side 81

19 Vi har i august måned 2009 foretaget en gennemgang af de resterende fleksjobsager, hvor der skal foretages revurdering. På baggrund af den udførte revision for 2007, samt den ekstra sagsgennemgang i august 2009, vil vi påse, at der i 2009 foretages berigtigelse af for meget hjemtaget refusion for hele På sygedagpengeområder, hvor der i 2007 er udført særlig temarevision, har vi gennemgået kommunes opgørelse af refusionsmæssige berigtigelser, for de sager hvor opfølgningen ikke er foretaget rettidig. Berigtigelsen foretages i Vores gennemgang af personsager for 2008 har endvidere vist et lavt fejlniveau, og de konstaterede fejl kan hovedsagelig henføres til mangler i formalia i de enkelte sager. Velfærdsministeriet Velfærdsministeriet har i skrivelser af 7. april 2009 kommenteret revisionsberetningen for 2007 for. Ministeriet finder det utilfredsstillende, at der ved regnskabsafslutningen for 2007 forelå statuskonti, som ikke var afstemt. Vi har ved regnskabsafslutningen for 2008 kunnet konstatere, at der nu foreligger afstemning af samtlige væsentlige statuskonti, som har relation til områder med statsrefusion. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Der er endnu ikke modtaget decisionsskrivelse fra ministeriet. 4.4 Særlig gennemgang på fleksjobområdet Som opfølgning på en praksisundersøgelse fra Den Sociale Ankestyrelse indgik regeringen den 7. februar 2006 aftale om justering af fleksjobordningen. Undersøgelsen viste, at kommunerne i en række sager ikke kunne dokumentere, at alle muligheder var afprøvet inden de visiterede til fleksjob. Aftalen om justering af fleksjobordningen indebærer, at der fremadrettet stilles skærpede krav til kommunernes behandling af disse sager, herunder at manglende opfyldelse af disse krav kan medføre økonomiske konsekvenser for kommunerne, da retten til refusion kan mistes i 3 år. Disse ændringer trådte i kraft 1. juli Aftale om justering af fleksjobordningen betyder, at der stilles skærpede krav til kommunerne i forbindelse med nye bevillinger og revurderinger af sager, hvor der udbetales ledighedsydelse. De skærpede krav er, at kommunerne skal sikre, at beslutnings- og revurderingsgrundlag i henholdsvis sager, hvor der bevilges fleksjob eller revurderes ved udbetaling af ledighedsydelse, er tilstrækkeligt dokumenteret og beskrevet i sagens ressourceprofil. Side 82

20 Ressourceprofilen skal udarbejdes efter reglerne vedrørende udvikling, beskrivelse og vurdering af arbejdsevnen (arbejdsevnemetoden). Kravene til kommunerne fremgår af LAB 70 a samt AKL 74 c. Såfremt grundlaget ikke er tilstrækkelig dokumenteret, kan kommunen miste retten til refusion i en periode på 36 måneder. Perioden beregnes fra det tidspunkt, hvor visitationen eller revurderingen er foretaget eller skulle være foretaget. Samtidig med indførelse af de skærpede regler for kommunernes sagsadministration på fleksjobområdet pålagde Folketinget i ændringsloven, at den kommunale revision skal have særligt fokus på området i en periode på 5 år efter reglernes vedtagelse - dvs. fra 1. juli 2006 til og med Revisionen skal hvert år gennemgå halvdelen af kommunens nye bevillinger samt halvdelen af alle de sager, hvor der skal foretages revurdering. Generelt har ikke et bestående IT system, hvor der er mulighed for at trække data/lister ud på, hvem og hvor mange personer kommunen i en given periode har bevilget fleksjob eller revurderet. Grundlaget for opgørelse af antallet af sager for 2008, der er omfattet af vores gennemgang, er derfor foretaget ved, at hver enkelt sagsbehandler har gennemgået deres sagsstamme for derved at kunne registrere, hvem der i 2008 er bevilget fleksjob, og hvem de har og skulle have revurderet. Den nuværende procedure har vist sig at være uhensigtsmæssig, hvorfor det fremover er besluttet, at den enkelte sagsbehandler giver besked til en udpeget koordinator, når der bevilges et fleksjob eller foretages revurdering i en sag. Koordinatoren vil på baggrund af de modtagne oplysninger udarbejde en oversigt, således der løbende kan følges med i bevilling af fleksjob samt have en oversigt over de sager, der skal revurderes. Nytilkendelser fleksjob Med udgangspunkt i ovenstående procedure, har udarbejdet en oversigt over nytilkendelser af fleksjob i året Oversigten viser, at der har været 38 nytilkendelser af fleksjob i perioden 1. januar til 31. december 2008, hvorfor vi har udvalgt 19 sager til revision. Der er ved gennemgangen af sagerne ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. Revurderinger Med udgangspunkt i ovenstående procedure, har udarbejdet en oversigt over sager vedrørende ledighedsydelse, som skal revurderes i perioden 1. januar til 31. december Side 83

21 Oversigten viser, at der er 21 sager vedrørende ledighedsydelse, som skal revurderes i perioden 1. januar til 31. december Vi har udvalgt 11 sager til revision. Der er ved gennemgangen konstateret væsentlig fejl og mangler i 2 af de 11 sager, der kan have refusionsmæssig betydning. Fejlene kan henføres til, at Jobcentret ikke kan foreligge dokumentation for den foretagne revurdering, som er foretaget i forbindelse med ajourføring af ressourceprofilerne. Side 84

22 5 Forvaltningsrevision på Børn- og Ungeområdet 5.1 Formål og udførelse Børn- og Ungeområdet har en særlig bevågenhed i offentligheden på grund af de ofte komplicerede sagsforløb og fordi området traditionelt er meget omkostningskrævende. Vi har derfor valgt at foretage en gennemgang på nedenstående områder: Område Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ud fra en samlet væsentlighedsbetragtning for området, har vi foretaget en vurdering af forvaltningsrevisionsaspektet ledelse og styring samt sagsbehandlingen på området. Vores gennemgang af området er sket via interview med særlig fokus på kommunens forretningsgange vedrørende økonomistyring og ledelsestilsyn på kvaliteten af Børn- og Ungesager. Endvidere har vi gennemgået et antal sager. Omkring gennemgangen af personsagerne skal det bemærkes, at der ikke er foretaget en faglig bedømmelse af sagernes indhold. 5.2 Politiske og administrative mål og visioner har godkendt overordnede politiske retningslinjer vedrørende udsatte børn og unge i Nordfyn Kommune. Kommunalbestyrelsen har ligeledes vedtaget standarder for arbejdet med børn og unge med behov for særlig støtte i Nordfyn Kommune. Formålet med standarderne, er at skabe ledelsesansvarlighed i forhold til arbejdstilrettelæggelsen og indholdet af sagsbehandlingen i Børn- og Ungesager, samt at give en større gennemsigtighed i det sociale arbejde for både borgere, medarbejdere og politikere. Standarderne er opdelt i 5 hovedområder: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikrer, at skoler, dagtilbud mv. foretager de nødvendige underretninger, og at der sker opfølgning på medtagne underretninger. Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under hele indsatsen. Side 85

23 Systematisk inddragelse af familie og netværk Opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse f hjemgivelse af barnet. Afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Det skal af standarderne fremgå, ud fra hvilke konkrete mål kommunalbestyrelsen vil vurdere, om indsatsen på de enkelte områder har levet op til kommunens egne standarder. vedr. mål og visioner Kommunen har i standarderne for sagsbehandlingen ikke fastlagt, ud fra hvilke konkrete mål kommunen vil vurdere, om indsatsen på de enkelte områder har levet op til kommunens egne standarder. Dermed er kommunens regelsæt på området ikke i overensstemmelse med Bekendtgørelse om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge. 5.3 Økonomistyring Kommunen anvender børne- og voksensystemet, samt opus økonomisystem til styring af anbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Det er sagsbehandlerne, som har ansvaret for indberetning til børne- og voksensystemet. Dette gælder for såvel nyoprettede sager, som for eventuelle ændringer i bestående sager. Det er ligeledes sagsbehandlerne, som skal indberette start- og stopdatoer til børneog voksensystemet. Hvis en sag stopper før tid, er det ligeledes sagsbehandlerens ansvar at få foranstaltningen stoppet. Ansvaret for betaling af regninger, for de iværksatte foranstaltninger, er primo 2009 flyttet fra Økonomiafdelingen til Børn- og Ungeafdelingen. Ud over styring af sagerne i børne- og voksensystemet, er der i 2009 iværksat økonomistyring på personsagsniveau. Denne økonomistyring foretages månedsvis og foretages på baggrund af uddata fra kommunens økonomisystem, som efterfølgende sammenholdes med registreringerne i børne- og voksensystemet. Vi har endvidere fået oplyst, at sagsbehandler, når der indstilles til anbringelse af et barn, skal komme med et alternativ til den primære anbringelse. Økonomi er et blandt flere parametre, der indgår i det endelige valg af anbringelse. Side 86

24 vedr. økonomistyring Primo 2009 har kommunen efter vores opfattelse iværksat en række tiltag for at optimere økonomistyringen på børne- og ungeområdet, således der er skabt et bedre overblik over oplysninger om antal sager, økonomi mv. Det skal dog bemærkes, at for at kommunens procedure fungerer, kræver det, at sagsbehandlerne får indberettet korrekt til børne- og voksensystemet. Idet der p.t. ikke findes it-systemer på markedet, som kan sikre en korrekt registrering af antal sager og de samlede sagsomkostninger, vil vi anbefale, at der også fremover er en løbende kontakt og samspil mellem sagsbehandler og økonomiafdelingen. Ved dette samspil kan der blandt andet foretages en sammenholdelse af sagsbehandlernes sagslister, oplysningerne i børne- og voksensystemet samt uddata fra økonomisystemet. Ved en sådan kontrol ville eventuelle fejl kunne fanges og rettes i tide. Vi vil ligeledes anbefale kommunen, at det overvejes, hvorvidt benchmarking kunne indgå som en del af kommunens ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet. 5.4 Ledelsestilsyn af sagskvaliteten Ledelsen har udarbejdet en procedure, som omfatter gennemgang af 1 sag pr. måned for hver sagsbehandler. Ved gennemgangen kontrolleres det om formalia, lovgivningen og kommunens egen procedure overholdes. Der er i alt 16 sagsbehandlere, hvorfor der på årsbasis kontrolleres ca. 192 sager. vedr. ledelsestilsyn af sagskvaliteten Det er vores overbevisning, at kommunen har et godt ledelsestilsyn på anbringelsessagerne og på sager vedrørende forebyggende foranstaltninger, som er med til at sikre, at kvaliteten af kommunens sager lever op til lovgivningen og kommunens egne krav og procedure. Side 87

25 5.5 Sagsgennemgang Til vores sagsgennemgang har vi tilfældigt udvalgt 9 sager med udbetalinger i september måned sager vedrører anbringelser, og 3 sager vedrører forebyggende foranstaltninger. Vi har primært fokuseret på journalføring, 50 undersøgelser, handleplaner og opfølgning på handleplaner. vedr. sagsrevisionen Vi har haft spørgsmål til 3 af de 6 udvalgte anbringelsessager og 2 af de 3 udvalgte sager med forebyggende foranstaltninger, som hovedsageligt kan henføres til, hvorvidt kommunen har udarbejdet 50 undersøgelser forud for iværksættelse af foranstaltningerne. På baggrund af kommunens svar kan vi konstatere, at der generelt foretages 50 undersøgelse forud for iværksættelse af foranstaltningerne, men der er enkelte sager, hvor undersøgelsen ikke kan dokumenteres. Vi vil anbefale, at der i forbindelse med det fremtidige ledelsestilsyn er fokus på, at der i sagerne ligger dokumentation for udarbejdelse af 50 undersøgelsen. 5.6 Samlet konklusion Forvaltningsrevision/procedurer Kommunen har i standarderne for sagsbehandlingen ikke fastlagt, ud fra hvilke konkrete mål kommunen vil vurdere, om indsatsen på de enkelte områder har levet op til kommunens egne standarder. Kommunens regelsæt på området er derfor ikke i fuldt omfang i overensstemmelse med Bekendtgørelse om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge. Det er vores anbefaling, at der snarest foretages en ajourføring af kommunens regelsæt, hvor der indarbejdes konkrete mål til brug for vurdering af indsatsen i Børnog Ungesagerne. Set i relation til økonomistyring på området, er det vores opfattelse, at i 2009 har iværksat fornuftige tiltag med henblik på at styrke økonomistyringen på området, herunder sikrer korrekte oplysninger vedrørende antal sager og de samlede sagsomkostninger, både i den enkelte sag og total set. Vi vil anbefale kommunen, at det overvejes hvorvidt benchmarking kunne indgå som en del af kommunens ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet. Side 88

26 Sagsgennemgang Det er vores opfattelse, at kommunen har et godt ledelsestilsyn på anbringelsessagerne og på sager vedrørende forebyggende foranstaltninger, som er med til at sikre, at kvaliteten af kommunens sager lever op til lovgivningen og kommunens egne krav og procedure. Vores sagsgennemgang har dog givet anledning til spørgsmål, som hovedsageligt kan henføres til, hvorvidt kommunen har udarbejdet 50 undersøgelser forud for iværksættelse af foranstaltningerne. Vi kan dog konstatere, at der generelt foretages 50 undersøgelse forud for iværksættelse af foranstaltningerne, men der er enkelte sager, hvor undersøgelsen ikke kan dokumenteres. Vi har i forbindelse med vores gennemgang fået oplyst, at der i forbindelse med det fremtidige ledelsestilsyn er fokus på, at der i sagerne ligger dokumentation for udarbejdelse af 50 undersøgelsen. Side 89

27 6 Årsregnskabet 6.1 Kommunens årsregnskab for 2008 Det reviderede regnskab for 2008 har omfattet kommunens årsberetning samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelsen skal udarbejdes. Hovedtallene udviser (i kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Positive tal = overskud Negative tal = underskud Oprindeligt budget Regnskab Regnskabsopgørelse (omkostningsbaseret) Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Positive tal = overskud Negative tal = underskud Regnskab Balance Ultimo 2007 Ultimo 2008 Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. Fonds, legater, deposita m.v. Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Side 90

28 6.2 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet Revisionspåtegning Revisionspåtegning (konklusion) Under forudsætning af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af regnskabet for 2008 vil vi forsyne kommunens årsberetning med følgende påtegning: Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Vi har revideret årsregnskabet for for perioden 1. januar 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter Indenrigs- og Socialministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets regnskabsbestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i s revisionsregulativ. Side 91

29 Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af s aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af s årsregnskab for 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af. Ledelsens ansvar s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kommunens forvaltning. Side 92

30 Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i Nordfyns Kommunes revisionsregulativ har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Side 93

31 7 Revision af årsregnskabet 7.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Socialministeriets gældende regler. Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2007 er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af kommunalbestyrelsen. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m. Vi har påset, om de i balancen opførte aktiver og passiver har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. Endelig er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder m.v., som kommunen fører regnskab for, er korrekt opgjort. Ved hjælp af vore forskellige analyseværktøjer har vi anvendt regnskabsanalytiske revisionsmetoder for at minimere den samlede revisionsrisiko. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler. Det er vor opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet. Side 94

32 7.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Det er vor opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende. 7.3 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret væsentlige overskridelse af de meddelte driftsbevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. Det er vores opfattelse, at der i al væsentlighed er søgt om de nødvendige tillægsbevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 7.4 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Neden for er tidligere afgivne revisionsbemærkninger samt den opfølgning, der er gennemført af kommunen i forhold til bemærkningerne, gengivet. Side 95

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 8 (side 198-212) Løbende revision udført indtil december 2010 BDO Kommunernes

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 292 300) Delberetning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011 Tlf: 98 16 03 44 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 244 254) Delberetning for regnskabsåret 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C LANGELAND KOMMUNE Beretning nr. 14 (side 314-324) Løbende revision indtil november 2012 Delberetning for regnskabsåret

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 630-638 LØBENDE REVISION

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 418-430) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 415-428) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 242-259) Løbende revision indtil januar 2012 Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 Aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 114-124) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 25 (side 492-505) Løbende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Provstegade 10, 2. sal DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 231-244) Delberetning for regnskabsår 2010 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 439-448) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 193-231) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 3 33 CVR-nr. 29 79 4 3 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4 Roskilde SOLRØD KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 164-199) Afsluttende beretning for regnskabsåret 21

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 364 375) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde ALLERØD KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 279-321) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 571-583 LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 155-167) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 158 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt.........................................................

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 229-244) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Budget og Regnskab Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/03208 Dato: 08-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Bjørn Tell Økonomisk konsulent

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere