Udbudsbetingelser. Reimplementering af Prophix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Reimplementering af Prophix"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Reimplementering af Prophix Maj 2014

2 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet Regelgrundlag 3 2 Udbudsbetingelserne Udbudsmaterialet Tavshedspligt 4 3 Udbudsforløb Tidsplan for udbudsforretningen Tilbud Aflevering af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Kontrakttildeling Kontraktudformning Krav til vedståelse for endeligt tilbud Tilbudsomkostninger 7 4 Udformning af tilbud Generelle betingelser for udformning af tilbud Sprog Forbehold Alternative tilbud Krav til tilbudsgiverne Personlige forhold Oplysninger om gæld til det offentlige Arbejdspladsforhold Oplysninger om konsortiedannelse Serviceattest Tilbudsgivers økonomiske formåen Tilbudgivers tekniske og faglige formåen Tilbudsgivers oplysninger til brug for evaluering af tilbud 10 5 Bedømmelse af tilbud Tildelingskriterium og underkriterier Pris (40 %) Metode og organisering (10 %) Kompetencer (30 %) Kvalitet (20 %) 13 6 Huskeliste 14

3 3 Udbudsbetingelser Generelt 1 Generelt 1.1 Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed ved dette udbud er: Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Ørestad City DK-2300 København S Telefon: Telefax: adresse: Internetadresse: I det følgende benævnt "Trafikstyrelsen". 1.2 Baggrund for udbuddet Budgettering og budgetopfølgning løses i dag hos Trafikstyrelsen ved brug af budgetsystemet Prophix. Trafikstyrelsens målsætning for udbuddet er at opnå en reimplementering af Prophix baseret på standard funktionalitet, hvor eventuelle specialtilretninger og udviklingsaktiviteter holdes på et minimum, og kun gennemføres, hvis de vurderes kritiske for understøttelsen af Trafikstyrelsens forretnings aktiviteter. Det nye system skal være klar til ibrugtagning d. 1. december 2014, således at systemet kan anvendes i forbindelse med budgetopfølgning for Regelgrundlag Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og sker i overensstemmelse med: Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (Tilbudsloven). Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Lov nr. 492 af 15. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Håndhævelsesloven)

4 4 Udbudsbetingelser Udbudsbetingelserne 2 Udbudsbetingelserne 2.1 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbetingelser Skabelon til brug for afgivelse af tro-og loveerklæring om gæld til det offentlige Skabelon til brug for afgivelse af tro-og loveerklæring om arbejdspladsforhold Skabelon til brug for afgivelse af konsortiumerklæring Kontrakt med bilag: - Bilag 1: Opgavebeskrivelse - underbilag 1.1: Kravspecifikation - Bilag 2: Tilbudsliste - Bilag 3: Leverandørens tilbud - Bilag 4: Spørgsmål og svar fra udbudsprocessen Udbudsmaterialet kan rekvireres hos Trafikstyrelsen pr. til indtil den 20. juni Ved rekvireringen af udbudsmaterialet skal rekvirenten angive kontaktperson samt telefonnummer og -adresse, som Trafikstyrelsen kan anvende ved kommunikation med den potentielle tilbudsgiver. Rettelsesmateriale og spørgsmål og svar vil i givet fald blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside samt udsendt samtidigt pr. mail til de potentielle tilbudsgivere, som Trafikstyrelsen er bekendt med, har rekvireret udbudsmaterialet. 2.2 Tavshedspligt Tilbudsgiveren skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til enhver oplysning om Trafikstyrelsen eller om andre forhold som måtte komme til deres kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. Denne tavshedspligt består også efter udbudsforretningens ophør. For Trafikstyrelsens personale gælder reglerne for offentlige ansatte. Eventuelle ikkeansatte, der bistår Trafikstyrelsen i forbindelse med nærværende udbudsforretning, vil blive pålagt tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om tilbudsgivers forhold, som gælder for tilbudsgiverne med hensyn til Trafikstyrelsens forhold. Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i Trafikstyrelsens udbud vil kunne være omfattet af retsregler om andres adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter med flere kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra konkurrerende virksomheder,

5 5 Udbudsbetingelser Udbudsbetingelserne der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud efter omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Det indgår dog blandt andet i denne bedømmelse, om den virksomhed, der har afgivet et tilbud, har anmodet om, at tilbuddet behandles fortroligt. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget indsigt, bedes tilbudsgiveren derfor angive dette udtrykkeligt i sit tilbud. I den forbindelse ser Trafikstyrelsen gerne, at tilbudsgiveren tydeligt indikerer hvilke oplysninger eller elementer, tilbudsgiveren så vidt muligt ønsker undtaget fra aktindsigt. Trafikstyrelsen vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.

6 6 Udbudsbetingelser Udbudsforløb 3 Udbudsforløb 3.1 Tidsplan for udbudsforretningen Udbuddet forventes at følge nedennævnte vejledende tidsplan. Eventuelle ændringer i tidsplanen meddeles samtidigt og skriftligt på til alle tilbudsgivere. Dato Aktivitet 28. maj 2014 Udsendelse af udbudsmateriale 10. juni 2014 Spørgefrist 14. juni 2014 Frist for Trafikstyrelsens svar 20. juni 2014 kl Tilbudsfrist 27. juni 2014 Kontrakttildeling 30. juni 2014 Kontraktunderskrift Systemet skal ibrugtages 1. december Den overordnede implementeringstidsplan er beskrevet i bilag 1 (opgavebeskrivelsen). 3.2 Tilbud Aflevering af tilbud Tilbud skal være modtaget hos Trafikstyrelsen senest fredag den 20. juni 2014 kl Tilbud, der modtages efter denne frist, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbuddene skal afleveres hos: Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, Ørestad City, DK-2300 København S. Att.: Henning L. Kristensen og bedes mærket Tilbud, reimplementering af Prophix - må ikke åbnes af postfunktion." Tilbuddene bedes afleveret i 5 eksemplarer og 1 elektronisk udgave. Ved uoverensstemmelse mellem papirversionen og den elektroniske version, har papirversionen forrang. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene eller til at få oplysninger om de øvrige tilbudsgiveres tilbud. 3.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet Eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet skal afklares gennem skriftlige spørgsmål. De skriftlige spørgsmål, der skal være på dansk, skal sendes til Trafikstyrelsen på e- mail til: med angivelse af: Spørgsmål til Udbud, reimplementering af Prophix i emnefeltet. Trafikstyrelsens besvarelse af skriftlige spørgsmål vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside under samt sendt pr. mail samtidigt til alle potentielle tilbudsgivere, som Trafikstyrelsen er bekendt med har rekvireret udbudsmaterialet. Trafikstyrelsen forbeholder sig ret til ikke at besvare spørgsmålene i den rækkefølge,

7 7 Udbudsbetingelser Udbudsforløb de er kommet ind. Den vejledende frist for at stille spørgsmål er den 10. juni Spørgsmål, der stilles efter denne vejledende frist, vil blive besvaret, såfremt det ikke er urimeligt byrdefuldt for Trafikstyrelsen at besvare spørgsmålet inden 6 dage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret. 3.4 Kontrakttildeling Når Trafikstyrelsen har truffet beslutning om tildeling vil alle tilbudsgivere blive underrettet samtidigt pr. mail. 3.5 Kontraktudformning Kontrakten er på dansk. 3.6 Krav til vedståelse for endeligt tilbud Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud fra tilbudsfristen og 6 måneder frem. Vedståelsesfristen suspenderes, hvis der indgives klage over nærværende udbud til Klagenævnet for Udbud, indtil klagens endelige afgørelse. Trafikstyrelsen anser ikke udbuddet for afsluttet, før Kontrakten er underskrevet. 3.7 Tilbudsomkostninger Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er Trafikstyrelsen uvedkommende.

8 8 Udbudsbetingelser Udformning af tilbud 4 Udformning af tilbud Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere følgende dokumenter og/eller oplysninger til brug for Trafikstyrelsens vurdering af tilbudsgivernes egnethed og tildeling af kontrakten. Tilbudsgivers underskrift er bindende for samtlige priser og for alle øvrige oplysninger i de fremsatte tilbud. 4.1 Generelle betingelser for udformning af tilbud Sprog Tilbudsdokumenterne skal udformes på dansk. Dog accepteres fortrykte materialer på dansk, engelsk, svensk, norsk og tysk Forbehold Såfremt tilbudsgiver efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål bliver opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiver i tilbuddet tydeligt angive, hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold for udbudsmaterialet bedes dette angivet i tilbuddet på følgende måde: Kontrakthenvisning Trafikstyrelsens formulering Tilbudsgivers Formulering Tilbudsgivers begrundelse I det omfang en ændring ikke er markeret, er Trafikstyrelsen berettiget til at se bort fra ændringen, og ændringen vil således ikke være en del af aftalegrundlaget efterfølgende. Hvis tilbudsgiver tager forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet er Trafikstyrelsen forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Hvis tilbudsgiver tager forbehold for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, er Trafikstyrelsen berettiget til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Trafikstyrelsen kan vælge at kapitalisere forbeholdet, såfremt dette er muligt og kan ske uden at rykke ved konkurrencegrundlaget. Kan Trafikstyrelsen ikke kapitalisere forbeholdet, er Trafikstyrelsen forpligtet til at afvise tilbuddet Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 4.2 Krav til tilbudsgiverne Tilbudsgiver skal aflevere nedenstående oplysninger og opfylde de opstillede mindstekrav for deltagelse. Tilbudsgiver skal således være opmærksom på, at manglende eller mangelfulde oplysninger kan medføre, at ordregiver kan være berettiget eller forpligtet til at afvise tilbuddet.

9 9 Udbudsbetingelser Udformning af tilbud Personlige forhold Tilbuddet bør indledningsvist indeholde generelle oplysninger om tilbudsgiveren i form af tilbudsgivers firmanavn, adresse, adresse og telefonnummer. Tilbudsgiveren skal desuden vedlægge et executive summary af tilbuddet beregnet til personer i Trafikstyrelsen, som ikke forventes at læse hele tilbuddet. Executive summary skal indeholde det væsentligste indhold fra de øvrige områder i tilbuddet Oplysninger om gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal Trafikstyrelsen kræve, at tilbudsgiverne afgiver en tro og love erklæring vedrørende eventuel gæld til det offentlige. Tilbudsgiver skal derfor afgive en sådan erklæring samtidig med tilbuddet. Til brug for dette kan tilbudsgiver anvende den i udbudsmaterialet indeholdte skabelon Arbejdspladsforhold Tilbudsgiver skal vedlægge en tro- og loveerklæring vedrørende arbejdspladsforhold i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen, og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen præsteres, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. september Til brug for dette kan tilbudsgiver anvende den i udbudsmaterialet indeholdte skabelon Oplysninger om konsortiedannelse Såfremt et tilbud afgives af en sammenslutning af flere økonomiske aktører, det vil sige et konsortium, joint venture eller tilsvarende, skal hver enkelt deltager udfylde og aflevere ovenstående tro- og loveerklæringer samt nedenstående oplysninger og økonomisk og teknisk samt faglig formåen. Såfremt et tilbud afgives af en sammenslutning af flere økonomiske aktører, det vil sige et konsortium, joint venture eller tilsvarende, skal tilbudsgiver vedlægge en erklæring om: - de økonomiske aktører i sammenslutningen - hvem af de deltagende økonomiske aktører, der er udpeget som fælles befuldmægtiget og dermed tegningsberettige overfor Trafikstyrelsen samt - underskrift fra samtlige deltagende økonomiske aktørers underskrift på at alle deltagere hæfter solidarisk, direkte og ubegrænset. Til brug for dette kan tilbudsgiver anvende den i udbudsmaterialet indeholdte skabelon Serviceattest Trafikstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, som Trafikstyrelsen tildeler kontrakten, overfor Trafikstyrelsen fremlægger dokumentation for ovenstående i form af en serviceattest eller tilsvarende inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Såfremt den vindende tilbudsgiver er et konsortium, skal hver enkelt deltager aflevere en serviceattest eller tilsvarende.

10 10 Udbudsbetingelser Udformning af tilbud Tilbudsgivers økonomiske formåen Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet følgende oplysninger om tilbudsgivers økonomi: - Årlig omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår - Egenkapital for det seneste regnskabsår Mindstekrav, der skal være opfyldt: 1) Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 2,5 mio. DKK for de seneste tre disponible regnskabsår. 2) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital for det seneste regnskabsår Tilbudgivers tekniske og faglige formåen Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet følgende oplysninger om tilbudsgivers tekniske og faglige formåen: - liste over referencer, der dokumenterer erfaring med udvikling af tilsvarende løsninger udført inden for de seneste 3 år, herunder relevante referencer, som Trafikstyrelsen er berettiget til at tage kontakt til. Ved tilsvarende løsninger forstås "udvikling af budgetsystemer". Mindstekrav, der skal være opfyldt: 1) Tilbudsgiver skal have mindst 3 referencer, der dokumenterer erfaring med udvikling af tilsvarende løsninger udført inden for de seneste 3 år. 2) Af disse tre referencer skal mindst 1 vedrøre udvikling af et budgetsystem for en statslig institution. 4.3 Tilbudsgivers oplysninger til brug for evaluering af tilbud Til brug for Trafikstyrelsens evaluering af tilbuddene i henhold til tildelingskriteriet angivet i afsnit 5 skal tilbudsgiverne aflevere følgende oplysninger: Nr. Leverance Indhold 1. Pris Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten i bilag Projektplan Skal indeholde tilbudsgiverens forslag til projekt- og tidsplan for implementeringsprojektet. 3. Integrationsoversigt Skal beskrive, hvorledes tilbudsgiver anbefaler de krævede integrationer løst. 4. Datakonvertering Skal beskrive tilbudsgivers forslag til datakonvertering med hensyn til konverteringsmetode og tidspunkt for implementering. 5. Teststrategi Leverandøren skal i forbindelse med tilbudsafgivelse aflevere en teststrategi, overordnet testplan og metode for test. Teststrategien skal indeholde beskrivelser af alle testakti-

11 11 Udbudsbetingelser Udformning af tilbud Nr. Leverance Indhold viteter, inklusive prøver og test samt nødvendige prøver og test af delleverancer. 6. Implementeringsmetode 7. Ressourcer og CV'er 8. Projektorganisa- tion- Skal beskrive tilbudsgivers forslag til implementeringsmetode herunder metodegrundlag, kvalitetssikring, ændringsstyring, projektledelse mm. CV er skal vedlægges på de nøgleressourcer, som foreslås anvendt i projektet. Skal indeholde en beskrivelse af foreslået projektorganisation. 9. Kravopfyldelse Skal indeholde en besvarelse af kravspecifikationen udfyldt i henhold til angivne vejledning i underbilag 1.1. Desuden skal besvarelserne leveres elektronisk i det Excel-regneark, som er udleveret med nærværende udbudsmateriale. Der henvises til kravspecifikation i underbilag 1.1.

12 12 Udbudsbetingelser Bedømmelse af tilbud 5 Bedømmelse af tilbud 5.1 Tildelingskriterium og underkriterier Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende underkriterier: o Pris (40 %) o Metode og organisering (10 %) o Kompetencer (30 %) o Kvalitet (20 %) Pris (40 %) Tilbudsgivers samlede evalueringspris vil blive lagt til grund for evalueringen af tilbuddene, jf. bilag 2. Den samlede evalueringspris vil blive beregnet ved sammenlægning af følgende to poster, der beregnes som neden for beskrevet: 1) Implementering 2) Timepriser Ad. 1: Den samlede sum af posterne for implementering i tilbudslisten, jf. bilag 2. Ad. 2: Den vægtede tilbudte timepris (fratrukket rabat) for de i bilag 2 angivne medarbejder-kategorier ganget med 200 timer. Eksempel: Tilbudsgiver A har tilbudt en pris for implementering på kr. og følgende timepriser for medarbejderkategorierne (fratrukket rabat): Projektleder: 1000 kr. Løsningsarkitekt: 900 kr. Konsulent: 800 kr. Programmør: 700 kr. Vægtet timepris er (0,10 x 1000) + (0,10 x 900) + (0.40 x 800) + (0,40 x 700) = 790 kr. Evalueringspris for konsulentbistand: 790 kr. x 200 = kr. Samlet evalueringspris = kr = kr.

13 13 Udbudsbetingelser Bedømmelse af tilbud Metode og organisering (10 %) Trafikstyrelsen lægger ved vurdering af metode vægt på følgende: o At tilbudsgiver demonstrerer forståelse for opgaven med henblik på opfyldelse af Trafikstyrelsens målsætninger for projektet gennem: - veltilrettelagt tidsplan indeholdende de nødvendige elementer for ibrugtagning til den fastlagte deadline. - veldokumenteret og kvalificeret metode, herunder planlægning, integrationer, datakonvertering, testforløb samt implementering. Trafikstyrelsen lægger ved vurdering af organisering vægt på følgende: o o At tilbudsgiver har tilbudt en projektorganisation med hensigtsmæssig ressourcefordeling. At tilbudsgiver har tilbudt en projektorganisation, der sikrer et optimalt samarbejdsforløb med Trafikstyrelsen Kompetencer (30 %) Trafikstyrelsen lægger ved vurdering af kompetencer vægt på følgende: o At de af tilbudsgiver tilbudte personer har erfaring inden for relevante områder, der bidrager til en bedre løsning samt opnåelse af Trafikstyrelsens målsætninger for dette konkrete projekt. Ved relevante områder forstås bl.a.: - erfaring med systemunderstøttelse af statslig økonomistyring - erfaring med Navision Stat, Timesag, SOL, ØSLDV og Targit - erfaring med projektledelse og implementering af Prophix Kvalitet (20 %) Trafikstyrelsen lægger ved vurdering af kvalitet vægt på følgende: o o At det tilbudte system understøtter Trafikstyrelsens rapportbehov i så høj grad som muligt Så høj kravopfyldelse som muligt, jf. underbilag 1.1 (kravspecifikation)

14 14 Udbudsbetingelser Huskeliste 6 Huskeliste Nedenstående huskeliste er en hjælp til tilbudsgiver i form af en liste over alle de ting, som tilbudsgiver skal huske at aflevere i sit tilbud. Listen indeholder således både erklæringer vedrørende ansøgers egnethed samt oplysninger, der vil blive brugt i evalueringen af tilbuddet, og som derfor også fremgår af skemaet i afsnit 4.3. Der gøres dog opmærksom på, at tilbudsgiver selv er ansvarlig for at aflevere alle de krævede oplysninger, og Trafikstyrelsen er derfor ikke ansvarlig for, hvis der skulle mangle oplysninger i nedenstående liste. Nr. Titel Krav til indhold 1. Executive summary Tilbuddet bør indledningsvist indeholde generelle oplysninger om tilbudsgiveren i form af tilbudsgivers firmanavn, adresse, adresse og telefonnummer. Tilbudsgiveren skal desuden vedlægge et executive summary af tilbuddet beregnet til personer i Trafikstyrelsen som ikke forventes at læse hele tilbuddet. Executive summary skal indeholde det væsentligste indhold fra de øvrige områder i tilbuddet. 2. Teststrategi Leverandøren skal i forbindelse med tilbudsafgivelse aflevere en teststrategi, overordnet testplan og metode for test. Teststrategien skal indeholde beskrivelser af alle testaktiviteter, inklusive prøver og test samt nødvendige prøver og test af delleverancer. 3. Priser Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten i bilag Integrationsoversigt Skal beskrive, hvorledes tilbudsgiver anbefaler de krævede integrationer løst. 5. Datakonvertering Skal beskrive tilbudsgivers forslag til datakonvertering med hensyn til konverteringsmetode og tidspunkt for implementering. 6. Implementeringsmetode Skal beskrive tilbudsgivers forslag til implementeringsmetode, herunder metodegrundlag, kvalitetssikring, ændringsstyring, projektledelse mm. 7. Projektplan Skal indeholde tilbudsgiverens forslag til projekt- og tidsplan for implementeringsprojektet. 8. Ressourcer og CV er 9. Projektorganisation CV er skal vedlægges på de nøgleressourcer som foreslås anvendt i projektet. Hvis der skal benyttes underleverandører, skal dette angives specifikt. Skal indeholde en beskrivelse af foreslået projektorganisation.

15 15 Udbudsbetingelser Huskeliste Nr. Titel Krav til indhold 10. Kravopfyldelse Skal indeholde en besvarelse af kravspecifikationen udfyldt i henhold til angivne vejledning. Desuden skal besvarelserne leveres elektronisk i det Excel-regneark, som er udleveret med nærværende udbudsmateriale. Der henvises til kravspecifikation i underbilag Hardware og teknologi Leverandøren skal oplyse, hvis den foreslåede løsning forudsætter anden hardware eller teknologi end den, Trafikstyrelsen bruger i dag til Prophix version August Forbehold Skal indeholde en beskrivelse af tilbudsgiverens eventuelle forbehold til udbudsmaterialet, jf. afsnit Referencer Skal indeholde en liste over referencer, der dokumenterer erfaring med udvikling af tilsvarende løsninger udført inden for de seneste 3 år, herunder relevante referencer, som Trafikstyrelsen er berettiget til at tage kontakt til, jf. afsnit Økonomi Skal, jf. afsnit 4.2.5, indeholde en beskrivelse af tilbudsgiverens: - Årlige omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår - Egenkapital for det seneste regnskabsår 15. Erklæringer Tilbudsgiver skal vedlægge følgende erklæringer: - Tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige, jf. afsnit Tro- og loveerklæring vedr. arbejdspladsforhold, jf. afsnit Konsortium-erklæring (afgives kun, hvis tilbudsgiver er et konsortium), jf. afsnit

16 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Udbudsbetingelser

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSVILKÅR INDHOLD. 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed 2 1.2 Baggrund for udbuddet 2 1.3 Regelgrundlag 3

UDBUDSVILKÅR INDHOLD. 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed 2 1.2 Baggrund for udbuddet 2 1.3 Regelgrundlag 3 AALBORG KOMMUNE & REALDANIA BYGHERRERÅDGIVNING, PROJEKT KICKSTART TORNHØJ PROJEKT 2V0001 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby UDBUDSVILKÅR TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1.

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1. TØNDER KOMMUNE STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg

Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Tilbudsgrundlag Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg 01.07.2014 2 Tilbudsgrundlag Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3 1.2.1 Regelgrundlag 3 2 Udbudsbetingelserne

Læs mere

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012.

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012. Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi Udbudsmateriale af 28. september 2012. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Side 2 1.1 Ordregivende myndighed... 3 1.2 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Nationalt udbud. Udbudsbetingelser. Etablering af en fælles afgørelsesportal på Fødevareministeriets område 11. december 2014.

Nationalt udbud. Udbudsbetingelser. Etablering af en fælles afgørelsesportal på Fødevareministeriets område 11. december 2014. Nationalt udbud Udbudsbetingelser Etablering af en fælles afgørelsesportal på Fødevareministeriets område 11. december 2014 Side 0 af 10 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Den ordregivende myndighed... 2

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014 Nationalt udbud Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol 10. september 2014 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af maritimt vestsystem INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN

UDBUDSBETINGELSER KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN UDBUDSBETINGELSER KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - UDBUDSBETINGELSER SIDE 1 INDHOLD 1. Indledning 3 1.1 Definitioner 3 2. Den ordregivende myndighed 4 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Betingelser for udbud af Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Rev Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune. Udbudsvilkår (BUT)

Rev Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune. Udbudsvilkår (BUT) Rev. 1.02.0 i Ikast-Brande Kommune Udbudsvilkår (BUT) 2018-2021 Ikast Brande Kommune; Drift og anlægsafdelingen Side 2/12 Udbudsvilkår (BUT) - Indholdsfortegnelse 25. september 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 2013 Udbudsbetingelser Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 1. Indledning Dette udbud udbydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Beskrivelse Juni 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA, REGION SYDDANMARK...

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af Hjemmeplejebiler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere