Strategi for anvendelse af varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter udlændingeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for anvendelse af varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter udlændingeloven"

Transkript

1 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Senest ajourført d. 4. januar 2011 J.nr.: august 2009 Strategi for anvendelse af varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter 1. Indledning Frihedsberøvelse er lovgivningens mest indgribende foranstaltning over for et andet menneske. Frihedsberøvelse skal derfor altid anvendes med omtanke og kun, hvis og så længe det er nødvendigt for at tilgodese det ønskede saglige formål. Frihedsberøvelse skal have hjemmel i loven Frihedsberøvelse iværksættes altid efter en konkret og individuel vurdering Frihedsberøvelse iværksættes kun, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige Frihedsberøvelsen skal altid være proportional og så kort som muligt Sager med frihedsberøvede skal prioriteres og fremmes mest muligt Der skal tages særlige hensyn til sårbare grupper (syge, ældre, mindreårige, gravide mv.). Denne strategi fastlægger en overordnet ramme for politiets anvendelse af frihedsberøvelse i en udlændingeretlig sammenhæng. Rigsadvokaten har i meddelelse nr. 5/2006 fastsat nærmere retningslinjer for anvendelsen af varetægtsfængsling efter, der understøtter et strafferetligt formål. 2. Den retlige regulering Udlændingeloven indeholder en række bestemmelser vedrørende frihedsberøvelse af udlændinge i forskellige situationer. Bemærkningerne til de lovforslag, hvorved lovens regler om frihedsberøvelse er indført, indeholder udførlige redegørelser for reglernes forhold til Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Torturkonventionen og Børnekonventionen.

2 Side 2 Politiet skal i konkrete sager om frihedsberøvelse sikre, at beslutningen om at frihedsberøve er i overensstemmelse med dansk ret og Danmarks internationale forpligtelser, herunder Menneskerettighedskonventionen. Dette indebærer, at danske myndigheder såvel politiet som domstolene skal sikre, at en afgørelse om frihedsberøvelse er i overensstemmelse med såvel konventionen som Menneskerettighedsdomstolens praksis, herunder kravene til lovgrundlag og proportionalitet. Der sondres i mellem to former for frihedsberøvelse, nemlig varetægtsfængsling efter 35 og frihedsberøvelse efter 36. Der er endvidere mulighed for varetægtsfængsling i forbindelse med en efterfølgende prøvelse af en afgørelse om udvisning, jf. s 50, 50 a og 50 b. Udlændingelovens 35 supplerer retsplejelovens bestemmelser om varetægtsfængsling og kan anvendes i forbindelse med behandlingen af en straffesag mod en udlænding. Bestemmelsen kan anvendes til at sikre udlændingens tilstedeværelse under straffesagen, under eventuel appel, og indtil dommens bestemmelser om udvisning kan fuldbyrdes. Udlændingelovens 36 vedrører administrativ frihedsberøvelse af udlændinge. Bestemmelsen kan anvendes til at sikre muligheden for afvisning, for administrativ udvisning, for overførsel eller tilbageførsel eller for udsendelse af en udlænding, der i øvrigt ikke har ret til at opholde sig her i landet. Herudover er der efter 36 i en række situationer hjemmel til at frihedsberøve en udlænding, der ikke i tilstrækkelig grad medvirker til udlændingemyndighedernes eller politiets sagsbehandling. 3. Generelle forhold i relation til varetægtsfængsling/frihedsberøvelse I dette afsnit gennemgås en række generelle forhold, der altid skal iagttages, når politiet overvejer at anvende varetægtsfængsling eller frihedsberøvelse efter. Der indgår en lang række forhold i vurderingen af, hvorvidt en varetægtsfængsling/frihedsberøvelse er nødvendig, og hver enkelt sag skal afgøres efter en konkret og individuel vurdering. Der skal altid indledningsvis foretages en vurdering af, hvorvidt der skal iværksættes frihedsberøvelse/varetægtsfængsling. Herefter skal det løbende vurderes, om frihedsberøvelsen/varetægtsfængslingen af udlændingen skal opretholdes og eventuelt søges forlænget ved fristens udløb.

3 Indledningsvis skal politiet nøje overveje, hvilke sagsbehandlingsmæssige hensyn/formål varetægtsfængslingen/frihedsberøvelsen skal understøtte (straffesagsbehandling eller et udlændingeretligt hensyn/formål). Side 3 Ud over at varetægtsfængslingen/frihedsberøvelsen skal understøtte et udlændingeretligt formål, skal politiet i hver enkelt sag konkret kunne begrunde, hvad formålet med varetægtsfængslingen/frihedsberøvelsen er, og hvorfor den er nødvenvendig. Ved den indledende vurdering af, om varetægtsfængsling/frihedsberøvelse skal iværksættes, indgår alt afhængig af den konkrete situation forskellige elementer, herunder Omstændigheder ved antræffelse (indrejseforhold, tid og sted) Asylansøger, herunder omstændigheder ved ansøgningens indgivelse Personlige forhold (helbredsmæssige og familiemæssige forhold) Udvist (dom eller administrativt) Kriminalitetens art Længden af frihedsstraf Udsigten til udsendelse, herunder forventet sagsbehandlingstid hos udlændingemyndighederne og hos udenlandske myndigheder i forbindelse med anmodning om rejsedokument/indrejsetilladelse Adfærd (tidligere forsvundet/medvirken til sagsbehandlingen/forsøgt at flygte fra politiet) Praksis på området. Opregningen er ikke udtømmende. Det kan erfaringsmæssigt være nødvendigt med en kortvarig frihedsberøvelse/varetægtsfængsling i den indledende fase af sagsbehandlingen for at få fastlagt/vurderet nærmere bestemte forhold (identitet, nationalitet, rejserute, eventuel Dublinforhandling, medvirken mv.). Det kan endvidere være nødvendigt at frihedsberøve/varetægtsfængsle i forbindelse med en udsendelse for at sikre en effektiv fuldbyrdelse af den trufne afgørelse om afslag på opholdstilladelse eller om udvisning. Situationen kan imidlertid også være den, at politiet vurderer, at en frihedsberøvelse/varetægtsfængsling er nødvendig under hele sagsforløbet. Uanset hvilken situation der er tale om, er det afgørende, at politiet, forinden en frihedsberøvelse/varetægtsfængsling iværksættes, vurderer, om sagsbehandlingen/ den resterende sagsbehandling kan forventes afsluttet inden for rimelig tid (proportionalitetskravet). Politiet skal således altid foretage en konkret proportionalitetsvurdering.

4 Udstrækningen af varetægtsfængslingen/frihedsberøvelsen beror ligeledes på en konkret vurdering af sagens omstændigheder. Side 4 Hverken, dens forarbejder eller Menneskerettighedskonventionen fastsætter en øvre grænse for varigheden af en varetægtsfængsling/ frihedsberøvelse. Grænsen for denne må derfor bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder. Politiet skal således løbende og ikke kun i forbindelse med en fristforlængelse overveje, om frihedsberøvelsen stadig understøtter det oprindelige formål, og om det fortsat er nødvendigt og proportionalt at opretholde frihedsberøvelsen. Den samlede længde af varetægtsfængslingen/frihedsberøvelsen afgøres konkret i hvert enkelt tilfælde bl.a. ud fra et proportionalitetshensyn, herunder den foreliggende retspraksis på området. Særligt for så vidt angår udsendelsesfasen skal politiet løbende sikre, at udsendelsesbestræbelserne skrider fremad, og at de ikke trækker unødigt ud. Jo længere tid en udlænding har været varetægtsfængslet/frihedsberøvet, jo større krav stilles der til sandsynliggørelsen af, at en udsendelse er nært forestående. 4. Situationer, hvor anvendelsen af varetægtsfængsling/frihedsberøvelse kan understøtte/fremme sagsbehandlingen Politiet vil som nævnt altid skulle afgøre spørgsmålet om anvendelse af varetægtsfængsling/frihedsberøvelse ud fra en konkret og individuel vurdering. Nedenfor gennemgås forskellige situationer med henblik på at angive nogle overordnede vejledende retningslinjer for anvendelsen af varetægtsfængsling/ frihedsberøvelse. Beskrivelsen af situationer er ikke udtømmende Asylsager Efter Flygtningekonventionen har enhver ret til at søge asyl. Den omstændighed, at en udlænding ansøger om asyl, kan således ikke i sig selv begrunde anvendelse af frihedsberøvelse. Der kan være anledning til at sondre mellem forskellige situationer, som asylansøgere kan befinde sig i Ansøgningssituationer/-tidspunktet En asylansøger, der ved indrejsen eller umiddelbart herefter af egen drift retter henvendelse til de danske myndigheder og ansøger om asyl, bør som altovervejende hovedregel ikke frihedsberøves.

5 Ansøger udlændingen ikke om asyl i umiddelbar forbindelse med indrejsen i Danmark eller straks ved antræffelse af politiet, bør vurderingen være mere nuanceret. En frihedsberøvelse kan overvejes i de situationer, hvor asylansøgeren ikke har godtgjort, at asylansøgningen er indgivet, så snart det var praktisk muligt efter ankomsten til Danmark. Det bør således tillægges betydelig vægt, hvilken situation udlændingen er antruffet i (har udlændingen selv rettet henvendelse, er udlændingen antruffet ved en intern udlændingekontrol eller i forbindelse med begået kriminalitet, foreligger der formodning for længerevarende ulovligt ophold i Danmark mv.). Side 5 Situationen er således erfaringsmæssigt ofte den, at udlændinge først ansøger om asyl, når de føler sig tvunget hertil, f.eks. i forbindelse med, at politiet afslører dem ved forsøg på ulovlig indrejse i Danmark, eller fordi de efter indrejsen opholder sig ulovligt i Danmark og tilfældigt antræffes af politiet, eventuelt i forbindelse med kriminalitet. Har omstændighederne ved udlændingens ophold i Danmark åbenbart karakter af, at udlændingens reelle hensigt ikke er/har været at ansøge om asyl, kan varetægtsfængsling/frihedsberøvelse overvejes. Politiet skal i hver enkelt sag nøje overveje, om asylansøgeren skal frihedsberøves, medens undersøgelserne i den indledende asylfase pågår. Frihedsberøvelse kan anvendes, såfremt asylansøgerens identitet og rejserute ikke er/skønnes fastlagt, herunder når udlændingen ikke er i besiddelse af identitetspapirer, rejselegitimation mv., og når der i den indledende asylsagsbehandling er grundlag for at undersøge mulighederne for en Dublinforhandling, jf. nærmere nedenfor i afsnit om Dublinforordningen. Frihedsberøvelse kan således iværksættes, hvis udlændingen er uidentificeret, og der er mulighed for at foretage yderligere undersøgelser af udlændingens identitet, bl.a. via en fingeraftryksforespørgsel i Eurodac. Viser yderligere undersøgelser tidligt i forløbet f.eks. i forbindelse med en fingeraftryksforespørgsel, at udlændingen ikke har fortalt sandheden om sin identitet og rejserute, kan udlændingen have en særlig interesse i at skjule sig og sløre identitet og rejserute. I sådanne tilfælde vil et pålæg om opholdssted og meldepligt som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt til at sikre udlændingens tilstedeværelse. Det må endvidere indgå som et vægtigt argument i forhold til en indledende frihedsberøvelse, hvis det kan bevises eller sandsynliggøres, at udlændingen har opholdt sig ulovligt i Danmark gennem længere tid uden at rette henvendelse til de danske myndigheder, eller hvis der i øvrigt er omstændigheder, der tyder på, at udlændingen har til hensigt at skjule sig for myndighederne gå under jorden.

6 Dublinsager Side 6 Dublinforordningen fastslår princippet om, at én og kun én medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der indgives i en af EUmedlemsstaterne. Sager vedrørende asylansøgere, der skal tilbageforhandles til et andet EU-land, som efter forordningens kriterier er ansvarligt for behandlingen af ansøgningen, kan som regel afsluttes inden for relativ kort tid med en tilbageførsel/overførsel af udlændingen til det ansvarlige EU-land. Udlændingen har ved at rejse til Danmark umiddelbart ved sin adfærd vist, at han/hun ikke har til hensigt at opholde sig i det land, hvor asylansøgningen bliver/skal behandlet/behandles, og hvor udlændingen således har ret til at opholde sig, medens ansøgningen behandles. I sager, hvor Dublinforordningen kan bringes i anvendelse, f.eks. når der foreligger et hit i Eurodac, vil frihedsberøvelse som udgangspunkt kunne anvendes. Frihedsberøvelsen skal sikre en effektiv og hurtig sagsbehandling og dermed understøtte formålet med Dublinforordningen Udeblivelse fra en samtale hos udlændingemyndighederne eller en afhøring hos politiet eller manglende medvirken i øvrigt Der er i en række bestemmelser, der giver mulighed for at frihedsberøve en udlænding, der udebliver fra afhøringer ved politiet eller udlændingemyndighederne. I sådanne tilfælde kan en helt kortvarig frihedsberøvelse være nødvendig med henblik på at sikre en effektiv behandling af asylansøgningen. Udebliver udlændingen fra en samtale hos udlændingemyndighederne, bør frihedsberøvelse kun iværksættes efter drøftelse med udlændingemyndighederne og efter anmodning fra disse. Har udlændingen ved sin adfærd klart tilkendegivet, at han/hun ikke ønsker at medvirke til sagens oplysning eller eventuelle udsendelsesbestræbelser kan en frihedsberøvelse overvejes med henblik på en effektiv sagsbehandling Kriminelle asylansøgere udvist ved dom eller ved en administrativ beslutning For denne gruppe af udlændinge er udgangspunktet, at der skal ske varetægtsfængsling efter s 35, stk. 2, eller frihedsberøvelse efter s 36, stk. 3, for at sikre en effektiv fuldbyrdelse af

7 afgørelsen om udvisning. For så vidt angår asylansøgere, der er administrativt udvist, fremgår det af bemærkningerne til s 36, stk. 3, at det vil være udgangspunktet, at en frihedsberøvelse iværksat efter denne bestemmelse opretholdes under den resterende asylbehandling. Side 7 En frihedsberøvelse eller varetægtsfængsling skal være i overensstemmelse med dansk ret og Danmarks internationale forpligtigelser, herunder Menneskerettighedskonventionen, og praksis fra de danske domstole og Menneskerettighedsdomstolen. Det følger af det almindelige proportionalitetsprincip, at der ikke må være et misforhold mellem udvisningsgrundlaget det vil sige det strafbare forhold, der ligger til grund for udvisningen og iværksættelsen/opretholdelsen af frihedsberøvelsen. Et strafbart forhold kan således være så beskeden, at en frihedsberøvelse ikke vil være proportional. Der skal ligeledes tages hensyn til forventet sagsbehandlingstid hos udlændingemyndighederne og/eller tidsperspektivet for en overførsel/tilbageførsel efter Dublinforordningen eller udsendelse efter afslag Asylansøgere i udsendelsesposition Formålet med at frihedsberøve en asylansøger i udsendelsesposition er at sikre udlændingens tilstedeværelse i forbindelse med effektueringen af udlændingemyndighedernes afgørelse om tilbageførsel/overførsel efter Dublinforordningen eller udsendelse efter afslag på asyl. Har asylansøgeren ikke været frihedsberøvet tidligere i forløbet under asylsagens behandling, skal der foreligge ganske særlige omstændigheder, før politiet iværksætter en frihedsberøvelse i forbindelse med udsendelsen. Frihedsberøvelse kan således anvendes, når der er risiko for, at udlændingen vil forsvinde, eller udlændingen på andre måder lægger hindringer i vejen for forberedelsen af tilbagesendelses- eller udsendelsesprocessen. En sådan situation kan bl.a. forekomme, hvor udlændingen klart ved sin adfærd viser en manglende interesse for at medvirke til en udsendelse (f.eks. ved at afgive skiftende forklaringer om nationalitet og identitet, ved at tilkendegive ikke at ville medvirke, ved at forsvinde eller ved i øvrigt ikke i tilstrækkelig grad aktivt at bidrage til udsendelsesbestræbelserne). Er en udsendelse nært forestående, øges udlændingens interesse i at forsvinde væsentligt, og der kan være begrundet frygt for, at den afviste asylansøger vil unddrage sig politiets bestræbelser på at håndhæve udlændingemyndighedernes afgørelse om, at den afviste asylansøger skal udrejse af Danmark. Det kan derfor være nødvendigt at frihedsberøve udlændingen for at sikre en effektiv

8 effektuering af udsendelsen. Det bør i denne situation ud over udlændingens øvrige medvirken indgå i overvejelserne, hvorvidt udlændingen har overholdt en eventuel meldepligt. Det er i disse situationer endvidere vigtigt, at der foretages en vurdering af, hvorvidt en eventuel frihedsberøvelse, der påtænkes udstrakt helt indtil gennemførelsen af udsendelsen, vil være proportional. Hvis dette ikke vurderes at være tilfældet, skal frihedsberøvelsen ikke iværksættes. Side 8 Behandlingen af en udsendelsessag afhænger af, om den afviste asylansøger medvirker til udsendelsen eller ej, og af, om den pågældende har de nødvendige (gyldige) rejsedokumenter. De tilfælde, som i særlig grad kan give anledning til problemer i udsendelsesfasen, er sådanne, hvor der skal skaffes rejsedokumenter/ indrejsetilladelse hos hjemlandets myndigheder/transittilladelser mv. til en udlænding, der ikke vil medvirke til udsendelsen og dermed heller til at få udstedt rejsedokument mv. I sådanne sager kan sagsbehandlingstiden være meget langvarig. I overvejelserne om anvendelse af frihedsberøvelse/varetægtsfængsling kan det indgå, hvorvidt udlændingen ønsker at medvirke. Der skal dog under alle omstændigheder foretages en proportionalitetsvurdering Udlændinge der er udvist af Danmark ved dom Det bør så vidt muligt tilstræbes, at en udlænding, der er udvist ved dom i forbindelse med en idømt frihedsstraf, kan udsendes umiddelbart efter endt afsoning. Er dette ikke muligt, kan det overvejes at varetægtsfængsle/ frihedsberøve udlændingen, indtil en udsendelse kan ske. Ved vurderingen af, om der skal iværksættes varetægtsfængsling eller frihedsberøvelse over for udlændinge, der ved dom er udvist af Danmark på grund af kriminalitet, indgår den idømte strafs længde, den pådømte kriminalitets art og tidsperspektivet for en udsendelse som væsentlige elementer Fængselsstraffe over 3 måneder En længerevarende fængselsstraf (over 3 måneder) indikerer, at udlændingen har begået alvorlig kriminalitet, og såfremt udlændingen ikke umiddelbart kan udsendes i forbindelse med løsladelsen, bør der som udgangspunkt iværksættes en varetægtsfængsling efter endt afsoning. Formålet med varetægtsfængslingen er at sikre en effektiv fuldbyrdelse af bestemmelsen om udvisning. Højesteret har i en række sager taget stilling til den tidsmæssige udstrækning af varetægtsfængslingen i tilfælde, hvor udlændingen havde været frihedsberøvet efter endt afsoning i medfør af s 35 i over et år. Højesterets

9 praksis viser, at i de tilfælde, hvor der ikke er udsigt til en udsendelse inden for en overskuelig fremtid, indgår proportionalitetshensyn med betydelig vægt, når udlændingen har været varetægtsfængslet 4-5 måneder udover det tidspunkt, hvor fuld tid er/ville være afsonet. Side 9 På tidspunktet for prøveløsladelsen skal det vurderes, hvorvidt en udsendelse kan forventes effektueret, inden proportionalitetshensyn taler imod en fortsat fængsling. Kan politiet allerede på prøveløsladelsestidspunktet forudse, at der ikke er udsigt til en udsendelse inden for en overskuelig tid, bør det med betydelig vægt indgå i overvejelserne om varetægtsfængsling, hvor alvorlig kriminalitet udlændingen er dømt for, herunder om der er tale om personfarlig kriminalitet. Det bør endvidere indgå i overvejelserne, hvorvidt det er muligt at effektuere en udsendelse, såfremt udlændingen aktivt medvirker hertil Fængselsstraffe under 3 måneder Kan udvisningen ikke effektueres i umiddelbar forlængelse af afsoningen, bør en varetægtsfængsling overvejes. I den forbindelse er det af afgørende betydning, at der er udsigt til en udsendelse inden for kort tid. Udlændinge, der kun har fået en kortere fængselsstraf (op til tre måneder), og hvor der ikke er udsigt til en udsendelse inden for de næste 6 måneder, bør således som udgangspunkt ikke varetægtsfængsles, idet det vil være stridende mod proportionalitetshensyn Afviste og administrativt udviste udlændinge Der vil være tale om udlændinge, der har begået mindre alvorlige former for kriminalitet eller ordensforseelser, og hvor en eventuel straffesag kan afgøres med en advarsel eller en bøde. Frihedsberøvelse kan overvejes i den indledende fase, indtil det er afklaret, hvorvidt udlændingen skal ud- eller afvises. Frihedsberøvelse iværksættes således indledningsvis i forventning om, at Udlændingeservice træffer afgørelse om udeller afvisning. Udlændinge, der behandles efter reglerne om administrativ udvisning, har ofte ikke en bolig eller opholdssted i Danmark, hvor mindre indgribende foranstaltninger kan iværksættes. Ved vurderingen af, om frihedsberøvelsen skal opretholdes, indgår det som et væsentligt element, under hvilke omstændigheder udlændingen er antruffet i Danmark (er der f.eks. tale om en udlænding, der har opholdt sig ulovligt i Danmark igennem længere tid). Herudover indgår det med betydelig vægt, hvorvidt den pågældende medvirker og samarbejder om identitetsfastlæggelse og

10 udrejsen i øvrigt. Ligeledes er det i disse sager en afgørende faktor, at en udsendelse kan effektueres inden for kort tid. Side 10 Har udlændingen fra starten vist sin onde vilje, og kan en udsendelse effektueres i løbet af ganske kort tid, kan en frihedsberøvelse opretholdes for at sikre en effektiv effektuering af afvisningen eller udvisningen EU-borgere og familiemedlemmer mv. EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed mv. sætter grænser for medlemsstaternes adgang til at ud- og afviste EU-borgere og dermed også for muligheden for en frihedsberøvelse/varetægtsfængsling efter s regler i forbindelse hermed. Praksis på området er ikke afklaret Udlændinge der skønnes af være ofre for menneskehandel Politiet kommer typisk i kontakt med udlændinge, der skønnes at være ofre for menneskehandel, i forbindelse med sager om ulovligt ophold og/eller ulovligt arbejde og i sager om dokumentfalsk i prostitutionsmiljøet. Der vil ofte være anledning til en indledende kortvarig frihedsberøvelse, jf. ovenfor punkt , indtil Udlændingeservice har truffet afgørelse om, hvorvidt udlændingen er offer for menneskehandel. Træffer Udlændingeservice afgørelse om, at udlændingen er offer for menneskehandel, tilbydes den pågældende en reflektionsperiode og forberedt hjemsendelse, og udlændingen skal derefter løslades til et beskyttelsestilbud. Træffer Udlændingeservice afgørelse om, at udlændingen ikke er offer for menneskehandel, afhænger en fortsat frihedsberøvelse af udlændingens opholdsstatus i Danmark og udsigten til en udsendelsen, jf. ovenfor afsnit Mindreårige Der er ingen nedre aldersgrænse for anvendelsen af frihedsberøvelse og varetægtsfængsling efter. Det bemærkes dog, at en varetægtsfængsling efter s 35 forudsætter en straffesag, og varetægtsfængsling efter s 35 kan således kun anvendes over for udlændinge over 15 år, jf. straffelovens 15. Frihedsberøvelse og varetægtsfængsling af mindreårige (under 18 år) udlændinge med hjemmel i skal imidlertid så vidt muligt undgås. Frihedsberøvelse må således alene finde sted, såfremt helt særlige omstændigheder gør sig gældende, og en eventuel, helt undtagelsesvis frihedsberøvelse/ varetægtsfængsling skal i givet fald være så kortvarig som muligt.

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016 2016-27 Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold En advokat klagede over, at hans klient, der havde været på tålt ophold i Danmark siden 2007, fortsat var pålagt at bo i Center Sandholm.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt Svar: [Indledning] Samrådet i dag handler om hjemsendelse til afsoning i udlandet. Jeg er blevet bedt mig om at redegøre for årsagen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Dokument- og personelfalsk

Dokument- og personelfalsk Dokument- og personelfalsk Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Spørgsmål om Dublin/Eurodac

Spørgsmål om Dublin/Eurodac Spørgsmål om Dublin/Eurodac Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Udvisning ved dom Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: udlændinge;udvisning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.6.2015 Status: Gældende Udskrevet: 28.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Udvisning ved dom Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: udlændinge;udvisning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.1.2017 Status: Historisk Udskrevet: 4.11.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Udvisning ved dom Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: udlændinge;udvisning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.6.2015 Status: Historisk Udskrevet: 24.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni )

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni ) Nr. 182 22. marts 2001 Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni 2013 1) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin III-forordningen)

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin III-forordningen) Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Gry Ahlefeld-Engel Sagsnr.: 2012-969-0039 Dok.: 822853 Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

Justitsministeriet har til brug for redegørelsen indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet:

Justitsministeriet har til brug for redegørelsen indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet: JUSTITSMINISTERIET 25. august 2003 Til Statsrevisoratet Ved brev af 23. april 2003 har Statsrevisoratet fremsendt Statsrevisorernes Beretning nr. 9 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl-

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I

Læs mere

UDVISNING. En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BIND 2

UDVISNING. En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BIND 2 UDVISNING En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BIND 2 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler eller hos Statens

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005 Behandlingen af sager mod udlændinge, hvor der er spørgsmål om udvisning på grund af strafbart forhold

Læs mere

amnesty international

amnesty international amnesty international Integrationsministeriet Att: Merete Milo Holbergsgade 6 1057 København K J.nr. 2005/4000-65 Dansk Afdeling/ Danish Section Gammeltorv 8, 5. sal DK-1457 København K Tlf./Tel.: +45

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST TIL Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 66 i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation

Varetægtsfængsling i isolation Varetægtsfængsling i isolation Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation;kompetence forelæggelse underretning;legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.8.2016 Status: Gældende

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6 REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Side 1 af 60 Indhold Indledning... 4 1.

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere