KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89)

2 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden 0 (Top og bund ) 8 Undersøgelsens temaer Krænkende adfærd 9 Udvalgte temaer i forhold til Trivsel og tilfredshed Temaside Social Kapital Baggrundsresultater Resultater i tabelform Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S []

3 Introduktion Formål Formålet med Trivselsundersøgelsen 0 er at få medarbejdernes vurdering af trivslen. Resultatet er sammenfattet i denne rapport for Økonomiforvaltningen. Rapporten er med til at give Økonomiforvaltningen mulighed for at identificere styrker, og hvor der er plads til forbedringer. Hvis det er muligt, sammenlignes med resultaterne fra 0. Om undersøgelsen Denne rapport beskriver resultaterne fra Trivselsundersøgelsen 0. Undersøgelsen er gennemført i perioden. januar 0-0. februar 0. I alt har 89 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har 88 valgt at svare. Økonomiforvaltningen har således opnået en svarprocent på 8%. Trivselsundersøgelsen består af et fælles spørgeskema for suppleret med en række forvaltningsspecifikke spørgsmål for Økonomiforvaltningen. Spørgeskemaet og rapporterne er ændret siden 0 for at højne kvaliteten og brugbarheden af resultaterne. Nogle spørgsmål er omformuleret og andre er udgået. Målet har været at bevare så mange spørgsmål som muligt for at kunne sammenligne med 0. Det fremgår af rapporten hvilke spørgsmål, der er ændret og hvilke der er nye. Medarbejdernes anonymitet sikres ved, at der på intet tidspunkt udleveres besvarelser fra enkeltpersoner eller udarbejdes rapporter, hvor svar fra enkeltpersoner kan identificeres eller beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Økonomiforvaltningens samlede resultater for Trivselsundersøgelsen 0 Udviklingen i forhold til Trivselsundersøgelsen 0, hvis muligt Hvordan adskiller Økonomiforvaltningen sig fra gennemsnittet? Tallene i firkantede parenteser [] i søjlerne viser udviklingen siden 0. Er den mindre end +/-0, angives det som. Resultater fra 0 vises ikke, hvis Økonomiforvaltningen er ændret i en sådan grad, f.eks. på grund af organisationsændringer, at det ikke er muligt at sammenligne 0 og 0. Kun spørgsmål fra det fælles spørgeskema for indgår i beregningen af temagennemsnit. De forvaltningsspecifikke spørgsmål indgår altså ikke i temagennemsnittene. []

4 Temaoversigt Temaoversigt Oversigten viser de gennemsnitlige scorer for de temaer i trivselsundersøgelsen, som der kan beregnes gennemsnit for. Tallene i firkantede parenteser [ ] inde i hver søjle angiver udviklingen siden 0. Er den mindre end +/- 0, angives det som. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0 Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder,9,8,[-0,],,,8[-0,],,, Ledelsen,,8, Retfærdighed,,,8[-0,] Samarbejde med nærmeste kolleger,9,9,9 Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar,0,9,[-0,],,,,,[-0,] Vurdering De tre temaer: Mening i arbejdet, Fysiske rammer og Sundhedsfremme indgår ikke i oversigten, da der ikke er beregnet gennemsnit for dem. []

5 Trivsel og tilfredshed Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Trivsel og tilfredshed sammenholdt med Andre temaer i Økonomiforvaltningen Temaet Trivsel og tilfredshed er undersøgelsens hovedtema og giver en pejling af, hvordan medarbejderne oplever arbejdet, arbejdsmiljøet, og om medarbejderne er motiverede og engagerede i arbejdet. I figuren ses enhedernes gennemsnit for temaet Trivsel og tilfredshed sammenholdt med enhedernes gennemsnit for de andre temaer i undersøgelsen: Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Retfærdighed, Samarbejde med nærmeste kolleger, Læring og udvikling, Håndtering af krav i arbejdet og Roller og ansvar. Andre temaer. Økonomiforvaltningen 0.. Koncernservice. Københavns Brandvæsen. Københavns Ejendomme. Økonomiforvaltningen Rådhusdelen Øvrige enheder Antallet af spørgsmål i temaerne varierer, men hvert tema vægter lige meget. Det betyder, at spørgsmålene i temaer med få spørgsmål vægter forholdsvis meget i beregningen. De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Økonomiforvaltningen. De grå linjer i figuren viser gennemsnittet for hhv. Trivsel og tilfredshed og undersøgelsens andre temaer. I bilag og findes resultaterne for enhederne i figuren. []

6 Størst positiv og negativ forskel Formål Tabellerne giver et overblik over, hvor resultaterne for Økonomiforvaltningen adskiller sig mest fra den overliggende enhed. Der fokuseres både på positive og negative forskelle. Top Største positive forskel Tabellen viser de fem spørgsmål i Økonomiforvaltningen, der har den største positive forskel i forhold til Københavns Kommune. Spørgsmål nr. har den største positive forskel, nr. den næststørste osv. Bemærk, at der kan være flere spørgsmål, hvor Økonomiforvaltningens resultater er forskellige fra. Nr. Spørgsmål tekst Forskel Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? Overliggende enhed Økonomiforvaltningen Egen enhed +0,,, Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? +0,,, Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? +0,,0, Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? +0,,9,0 Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? +0,,9,0 Bund Største negative forskel Tabellen viser de fem spørgsmål i Økonomiforvaltningen, der har den største negative forskel i forhold til Københavns Kommune. Spørgsmål nr. har den største negative forskel, nr. den næststørste osv. Bemærk, at der kan være flere spørgsmål, hvor Økonomiforvaltningens resultater er forskellig fra. Nr. Spørgsmål tekst Forskel Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Overliggende enhed Økonomiforvaltningen Egen enhed -0,,0, Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? -0,,,8 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? -0,,,0-0,,,0 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? -0,,, Note: Hvis der ikke er fem spørgsmål med positiv forskel, er der ikke fem spørgsmål i tabellen. Det samme er tilfældet i Bund tabellen. []

7 Udvikling siden 0 Formål Tabellerne giver et overblik over udviklingen siden Trivselsundersøgelsen 0 for Økonomiforvaltningen. Der fokuseres både på positive og negative forskelle. Tabellerne indeholder kun spørgsmål, som også indgik i undersøgelsen i 0. Det er vigtigt at sammenholde resultaterne med de aktiviteter og indsatser, som har været gennemført på arbejdspladsen for at fremme den generelle trivsel samt forhold, der har påvirket positivt eller negativt. Top Største positive udvikling siden 0 Tabellen viser de fem spørgsmål i Økonomiforvaltningen, hvor der er sket den største positive udvikling siden Trivselsundersøgelsen 0. I spørgsmål nr. er der den største positive udvikling, nr. den næststørste osv. Bemærk, at der kan være flere spørgsmål, hvor der er positiv udvikling end vist i tabellen. Nr. Spørgsmål tekst Udvikling fra 0 Score 0 Score 0 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? +0,,, Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? +0,,, Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? +0,,, +0,,,0 +0,,8, Bund Største negative udvikling siden 0 Tabellen viser de fem spørgsmål i Økonomiforvaltningen, hvor der er sket den største negative udvikling siden Trivselsundersøgelsen 0. I spørgsmål nr. er der den største negative udvikling, nr. den næststørste osv. Bemærk, at der kan være flere spørgsmål, hvor der er negativ udvikling end vist i tabellen. Nr. Spørgsmål tekst Udvikling fra 0 Score 0 Score 0 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? -0,,, Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj? -0,,,8 Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? -0,,8, Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? -0,,, Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? -0,,, Note: Hvis der ikke er fem spørgsmål med positiv udvikling, er der ikke fem spørgsmål i tabellen. Det samme er tilfældet i Bund tabellen. []

8 Vurdering Vurdering Tema: Trivsel og tilfredshed samt Indflydelse Trivsel og tilfredshed Figuren viser medarbejdernes vurdering af Trivsel og tilfredshed. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,9,8, [-0,],,, [-0,],8,8, [-0,],,, [-0,],,, [-0,],8,,0 [-0,],,, [-0,] Trivsel og tilfredshed Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Temaet Trivsel og tilfredshed måler den generelle tilfredshed med arbejdet. Trivsel er tegn på, at man oplever balance mellem kravene i arbejdet og egne resurser samt gode muligheder for at udvikle sig. Temaet Indflydelse måler i hvor høj grad, man som ansat oplever at have passende indflydelse på sit arbejde. Høj indflydelse giver typisk en bedre trivsel hos den enkelte og en mindre risiko for stress, fordi indflydelse gør, at man oplever høje krav som mindre belastende. For meget indflydelse kan omvendt give en kompleksitet, der kan være vanskelig for den enkelte at håndtere. Det kan medføre risiko for stress. Indflydelse Figuren viser medarbejdernes vurdering af Indflydelse. *Spørgsmålet er omformuleret i 0. I 0 lød spørgsmålet: Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde?., Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,,, [-0,],8,9 [-0,] [-0,],,,,, [-0,],0,8,, Indflydelse Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde?* Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? [8]

9 Vurdering Vurdering Tema: Nærmeste leder samt Ledelsen Nærmeste leder Figuren viser medarbejdernes vurdering af Nærmeste leder. *Spørgsmålet er omformuleret i 0. I 0 lød spørgsmålet: Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet?. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,,,,,,,,,,,,0,,9 [-0,],9,9, [-0,], [+0,] Nærmeste leder Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdspladsens arbejde?* Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? Temaet Nærmeste leder måler, hvordan medarbejderne oplever, at deres nærmeste leder løser sin opgave. Medarbejdernes oplevelse hænger sammen med, hvordan lederen støtter sine medarbejdere og organiserer arbejdet. Temaet kan være meget påvirket af aktuelle begivenheder for den enkelte og for arbejdspladsen. Temaet Ledelsen måler, hvordan medarbejderne oplever den samlede ledergruppe på arbejdspladsen. Det vil sige den eller de personer, som træffer de overordnede beslutninger på arbejdspladsen. Tillid fra ledelsen betyder meget for trivsel og styrker troen på egne evner. Gensidig tillid mellem ledelsen og medarbejderne har stor betydning for løsningen af kerneopgaven på arbejdspladsen. Ledelsen Figuren viser medarbejdernes vurdering af Ledelsen. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,8,,,0,8,,,,,,,0 Ledelsen Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? [9]

10 Vurdering Vurdering Tema: Retfærdighed samt Samarbejde med nærmeste kolleger Retfærdighed Figuren viser medarbejdernes vurdering af Retfærdighed. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,,,8 [-0,],,,,,,8 [-0,],,,9 [-0,] Retfærdighed Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Temaet Retfærdighed måler i hvor høj grad, man oplever, at der er retfærdighed på arbejdspladsen. Oplevelsen af retfærdighed er vigtig for arbejdspladsens evne til at samarbejde og løse kerneopgaven. Oplevelsen af retfærdighed handler om den måde, beslutninger bliver truffet på. Temaet Samarbejde med nærmeste kolleger måler, hvordan man oplever samarbejdet med kolleger, og i hvor høj grad man oplever at få støtte og anerkendelse fra kollegerne. Et godt samarbejde er typisk kendetegnet ved, at der er klarhed om roller, opgavefordeling og ansvarsområder mellem kolleger. Et godt samarbejde er også kendetegnet ved relationer, hvor faglig sparring og kollegial støtte er til stede. Samarbejde med nærmeste kolleger Figuren viser medarbejdernes vurdering af Samarbejde med nærmeste kolleger. *Spørgsmålet indgik ikke i 0. Derfor vises resultatet for dette spørgsmål for sig selv. Spørgsmålet indgår derfor heller ikke i temagennemsnittet.,9,9,9,0,0,9,0,0,0,,,8 [+0,] Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,9,0 Samarbejde med nærmeste kolleger Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen?* [0]

11 Vurdering Vurdering Tema: Læring og udvikling samt Håndtering af krav i arbejdet Læring og udvikling Figuren viser medarbejdernes vurdering af Læring og udvikling. *Spørgsmålet er omformuleret i 0. I 0 lød spørgsmålet: Har du gode muligheder for efterog videreuddannelse?.,0,9, [-0,],,, [-0,],,, [-0,] Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,,, [-0,] Læring og udvikling Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? Har du gode muligheder for kurser, efter- og videreuddannelse?* Temaet Læring og udvikling måler, hvordan man som ansat oplever mulighederne for at lære nyt, bruge sine evner samt mulighederne for at deltage i kurser og videreuddanne sig. Det har positiv betydning for trivslen, at man kan udnytte sine evner og bliver udfordret i passende grad. Temaet Håndtering af krav i arbejdet måler, hvordan man oplever at kunne håndtere mængde, tempo og sværhedsgrad af arbejdet. Den enkelte har forskelligt udgangspunkt for at håndtere kravene i arbejdet. Forhold som tid, færdigheder og støtte har også betydning for oplevelsen af at kunne håndtere krav i arbejdet. Høje følelsesmæssige krav er ofte et vilkår. Hvis ikke man føler sig klædt på til at tackle disse krav, kan det føre til overbelastning. Håndtering af krav i arbejdet Figuren viser medarbejdernes vurdering af Håndtering af krav i arbejdet. *Spørgsmålene er nye i 0 og kan derfor ikke sammenlignes med 0.,,,,,0, Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,0,0,9 Håndtering af krav i arbejdet Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde?* Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde?* Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? []

12 Vurdering Vurdering Tema: Roller og ansvar samt Mening i arbejdet Roller og ansvar Figuren viser medarbejdernes vurdering af Roller og ansvar. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,,,,8,,,, [-0,] [-0,], [-0,] Roller og ansvar Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Temaet Roller og ansvar måler, i hvor høj grad man som ansat oplever klarhed over, hvad der er ens ansvarsområder og hvilke forventninger, der er til ens arbejde og opgaveløsning. Klarhed om roller hænger sammen med, i hvor høj grad man oplever sammenhæng mellem krav og forventninger. Krav og forventninger kommer fra mange sider, eksempelvis kolleger og nærmeste leder. Temaet Mening i arbejdet måler, i hvor høj grad man oplever arbejdet som meningsfuldt, er tilfreds med kvaliteten af arbejdet samt i hvilken grad man får tilbagemeldinger om kvaliteten. Mening i arbejdet hænger også sammen med oplevelsen af at yde en god arbejdsindsats og at kunne bidrage engageret og tilfredsstillende til løsningen af kerneopgaven. Mening i arbejdet Figuren viser medarbejdernes vurdering af Mening i arbejdet. Der beregnes ikke gennemsnit for temaet.,,, [-0,],,, [-0,] Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,,, [+0,] Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? []

13 Vurdering Vurdering Tema: Fysiske rammer samt Sundhedsfremme Fysiske rammer Figuren viser medarbejdernes vurdering af Fysiske rammer på arbejdspladsen. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0 Der beregnes ikke gennemsnit for temaet. *Spørgsmålet er omformuleret i 0. I 0 lød spørgsmålet: Er du generet af støj og uro i dit arbejde? Bemærk omvendt skala i 0.,,,,,8,0,0,,0,,0, [-0,],8,8,8 [-0,],8,,0 [-0,] Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? Er du tilfreds med indeklimaet? Er dine lysforhold på arbejdet gode? Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj?* Temaet Fysiske rammer måler, hvordan man som ansat oplever de fysiske forhold på arbejdspladsen. Et godt fysisk arbejdsmiljø kan være med til at understøtte løsningen af kerneopgaven samt at øge trivslen. Gode fysiske rammer er vigtige for at mindske fysiske og psykiske belastninger, der kan være forbundet med arbejdet. Temaet Sundhedsfremme måler, i hvor høj grad medarbejderne er tilfredse med arbejdspladsens sundhedsfremmetilbud. Vurderingen er afhængig af, i hvilken grad man mener, at arbejdspladsen skal forholde sig til den enkeltes sundhed. Sundhed kan forstås på mange måder. I denne sammenhæng handler det ofte om initiativer vedrørende kost, rygning, alkohol og motion. Men sundhedsfremme kan også handle om tilbud, der eksempelvis forebygger stress. Sundhedsfremme Figuren viser medarbejdernes vurdering af Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,,, [-0,] Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? []

14 Tema: Krænkende adfærd Nultolerance tolererer ikke vold, trusler, mobning og chikane på arbejdspladsen. Alle ansatte skal behandles med respekt og værdighed, og det skal være trygt at gå på arbejde, jf. "Politik og retningslinjer for en samlet indsats i for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen", som kan findes på Enhver stigning i den procentvise ja-andel siden 0 er negativ. Mobning - s definition Mobning omfatter i situationer, hvor en eller flere ansatte udsætter en anden ansat for handlinger, som opleves krænkende, selvom de ansatte burde være bekendt med eller gjort bekendt med, at handlingerne opleves som krænkende. Bemærk, at definitionen er skærpet i forhold til Trivselsundersøgelsen 0. Krænkende adfærd på arbejdspladsen Trivselsundersøgelsens spørgsmål afdækker, om der er krænkende adfærd på arbejdspladsen i form af vold, trusler, mobning og chikane. Krænkende adfærd kan have langvarige psykiske konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derudover kan det sætte et negativt præg på omgangstonen, stemningen og tilliden på hele arbejdspladsen. Omvendt fremmer det arbejdspladsens overskud til at fokusere på kerneopgaven, når en arbejdsplads er fri for krænkende adfærd. har nultolerance over for krænkende adfærd. Nultolerance betyder, at arbejdspladsen skal reagere, hvis trivselsundersøgelsen viser, at en eller flere medarbejdere udsættes for vold, trusler, mobning eller chikane enten fra kolleger, leder eller brugere. s politik om krænkende adfærd stiller i det hele taget krav om, at arbejdspladsen arbejder systematisk og målrettet med at forhindre krænkende adfærd. Hvis det alligevel forekommer, er det vigtigt, at der bliver reageret hurtigt og effektivt både fra ledelse og medarbejderrepræsentanter. Som ansat i er der hjælp at hente, hvis man har været udsat for krænkende adfærd. Man kan kontakte Tidlig Indsats/SYFO i Arbejdsmiljø København på tlf. eller Falck Healthcare på tlf. 00. Det er vigtigt, at det er tydeligt for medarbejderne, hvor de i øvrigt kan få støtte (f.eks. fra den lokale leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og HR centralt i forvaltningen). Krænkende adfærd kan være vanskeligt selv at arbejde med på arbejdspladsen, og det kan være nødvendigt at få professionel støtte til dette. På Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside kan man læse mere om, hvordan arbejdspladsen selv kan tage fat om problemet. Man kan også rekvirere støtte fra Arbejdsmiljø Københavns konsulenter til arbejdet. Find hele s politik om krænkende adfærd: Politik og retningslinjer for en samlet indsats i for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen på []

15 Tema: Krænkende adfærd Fysisk vold Tabellen viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste måneder har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen og i så fald fra hvem. Udsat for fysisk vold? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Ja dagligt 0 0% 0% Ja ugentligt 0 0% 0 0% Ja månedligt 0% 0% Ja af og til % % Nej 8 99% 99% Total 88 00% 90 00% Total ja 9 % % Hvis ja, fra hvem? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Kolleger 0 0% 0 0% En leder 0 0% % Underordnede % 0 0% Borgere/Brugere/Pårørende 8 9% 9% Ønsker ikke at uddybe 0 0% % Har den fysiske vold fundet sted på dit nuværende job? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for fysisk vold inden for de sidste måneder. Antal svar i figuren er: 0 90% Ja 0% Nej Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? % Ja Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den fysiske vold har fundet sted i deres nuværende job. 8% Nej Antal svar i figuren er: 8 Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Ja på spørgmålet om... fundet sted på dit nuværende job. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Samme princip gælder for de nedenstående spørgsmål. Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den fysiske vold har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 8 % Ja % Nej Finder den fysiske vold stadig sted? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den fysiske vold har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 8 % Ja 8% Nej []

16 Tema: Krænkende adfærd Trusler om vold Tabellen viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste måneder har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen og i så fald fra hvem. Udsat for trusler om vold? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Ja dagligt 0 0% 0% Ja ugentligt 0% 0% Ja månedligt 0% % Ja af og til % 9% Nej 98 9% 90% Total 88 00% 90 00% Total ja 8 % 0% Hvis ja, fra hvem? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Kolleger 0 0% % En leder % % Underordnede 0 0% 0 0% Borgere/Brugere/Pårørende 8 99% 9% Ønsker ikke at uddybe % % Har truslerne om vold fundet sted på dit nuværende job? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for trusler om vold inden for de sidste måneder. Antal svar i figuren er: 8 9% Ja % Nej Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? % Ja Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at truslerne om vold har fundet sted i deres nuværende job. % Nej Antal svar i figuren er: 80 Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Ja på spørgmålet om... fundet sted på dit nuværende job. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Samme princip gælder for de nedenstående spørgsmål. Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at truslerne om vold har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 80 % Ja 8% Nej Finder truslerne om vold stadig sted? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at truslerne om vold har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 80 % Ja % Nej []

17 Tema: Krænkende adfærd Mobning Tabellen viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste måneder har været udsat for mobning på arbejdspladsen og i så fald fra hvem. Udsat for mobning? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Ja dagligt 0% 0% Ja ugentligt 0 % % Ja månedligt % % Ja af og til % 9 % Nej 9 9% 8 9% Total 88 00% 90 00% Total ja 9 % 8% Hvis ja, fra hvem? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Kolleger 0% 9 % En leder 8 0% % Underordnede % % Borgere/Brugere/Pårørende % 0 8% Ønsker ikke at uddybe % % Har mobningen fundet sted på dit nuværende job? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for mobning inden for de sidste måneder. Antal svar i figuren er: 9 90% Ja 0% Nej Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? % Ja Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at mobningen har fundet sted i deres nuværende job. % Nej Antal svar i figuren er: 8 Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Ja på spørgmålet om... fundet sted på dit nuværende job. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Samme princip gælder for de nedenstående spørgsmål. Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at mobningen har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 8 0% Ja 0% Nej Finder mobningen stadig sted? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at mobningen har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 8 % Ja % Nej []

18 Tema: Krænkende adfærd Uønsket seksuel opmærksomhed Tabellen viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste måneder har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen og i så fald fra hvem. Udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Ja dagligt 0 0% 0% Ja ugentligt 0 0% 0 0% Ja månedligt 0% 0% Ja af og til % % Nej 8 99% 98% Total 88 00% 90 00% Total ja % % Hvis ja, fra hvem? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Kolleger % 0% En leder 0 0% % Underordnede % 0 0% Borgere/Brugere/Pårørende % 9 8% Ønsker ikke at uddybe % 8% Har den uønskede seksuelle opmærksomhed fundet sted på dit nuværende job? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed inden for de sidste måneder. 88% Ja % Nej Antal svar i figuren er: Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den uønskede seksuelle opmærksomhed har fundet sted i deres nuværende job. % Ja % Nej Antal svar i figuren er: Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Ja på spørgmålet om... fundet sted på dit nuværende job. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Samme princip gælder for de nedenstående spørgsmål. Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den uønskede seksuelle opmærksomhed har fundet sted i deres nuværende job. 8% Ja 9% Nej Antal svar i figuren er: Finder den uønskede seksuelle opmærksomhed stadig sted? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den uønskede seksuelle opmærksomhed har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: % Ja % Nej [8]

19 Trivsel og tilfredshed Trivsel og tilfredshed Temaet Trivsel og tilfredshed sammenholdt med udvalgte temaer fra undersøgelsen Trivsel og tilfredshed samt Nærmeste leder Figuren viser gennemsnittet for Trivsel og tilfredshed sammenholdt med gennemsnittet for Nærmeste leder. Tilsammen danner de ét unikt punkt for hver enhed, så man kan sammenligne enhedernes resultater. De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Økonomiforvaltningen.. Økonomiforvaltningen 0. Økonomiforvaltningen 0.. Koncernservice. Københavns Brandvæsen. Københavns Ejendomme. Økonomiforvaltningen Rådhusdelen Øvrige enheder Nærmeste leder Trivsel og tilfredshed samt Ledelsen Figuren viser gennemsnittet for Trivsel og tilfredshed sammenholdt med gennemsnittet for Ledelsen. Tilsammen danner de ét unikt punkt for hver enhed, så man kan sammenligne enhedernes resultater. De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Økonomiforvaltningen.. Økonomiforvaltningen 0. Økonomiforvaltningen 0.. Koncernservice. Københavns Brandvæsen. Københavns Ejendomme. Økonomiforvaltningen Rådhusdelen Øvrige enheder Ledelsen [9]

20 Trivsel og tilfredshed Temaet Trivsel og tilfredshed sammenholdt med udvalgte temaer fra undersøgelsen Trivsel og tilfredshed samt Håndtering af krav i arbejdet Figuren viser gennemsnittet for Trivsel og tilfredshed sammenholdt med gennemsnittet for Håndtering af krav i arbejdet. Tilsammen danner de ét unikt punkt for hver enhed, så man kan sammenligne enhedernes resultater. De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Økonomiforvaltningen.. Økonomiforvaltningen 0.. Koncernservice. Københavns Brandvæsen. Københavns Ejendomme. Økonomiforvaltningen Rådhusdelen Øvrige enheder Håndtering af krav i arbejdet [0]

21 Vurdering Social kapital i Økonomiforvaltningen Social kapital På arbejdspladser med en høj social kapital er der en høj oplevelse af retfærdighed, og medarbejdere og ledelse arbejder godt sammen og har tillid til hinanden. Det gør, at de ofte i fællesskab kan finde løsninger, som kan øge produktivitet og kvalitet yderligere, uden at det går ud over arbejdsmiljøet. Undersøgelser har vist, at der er en klar sammenhæng mellem social kapital, arbejdspladsens arbejdsmiljø, produktivitet og kvaliteten af kerneopgaven. Begrebet social kapital stammer fra arbejdsmiljøforskningen. Social kapital er de sociale relationer, der udvikler sig i løsningen af arbejdspladsens kerneopgave. Det gælder både relationerne mellem medarbejdere og ledere samt mellem medarbejdere indbyrdes og ledere indbyrdes. Det afgørende er, om disse relationer er præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. I praksis forudsætter dette, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Det er disse tre forhold, som arbejdspladsen skal sætte fokus på, hvis den vil opbygge en høj social kapital og løbende vedligeholde den. Den sociale kapital beregnes ud fra følgende spørgsmål: Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Det nye spørgsmål vedrørende Social Kapital; "Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen?" indgår ikke i beregningen af indeks for Social kapital 0, men afrapporteres selvstændigt. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,0,,,,,,9,9,9,0,8,,, [-0,] Social kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen? []

22 Vurdering Vurdering Vurdering Social kapital i Økonomiforvaltningen Tillid Figuren viser medarbejdernes vurdering af Tillid. Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,9,,,0,8,,,, Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed Figuren viser medarbejdernes vurdering af Retfærdighed. Bemærk, at spørgsmålet Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen?" stammer fra temaet Ledelsen. De øvrige spørgsmål stammer fra temaet Retfærdighed, som er præsenteret tidligere i rapporten.,,,8 [-0,],,,8 [-0,],,,0,,, Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,,,9 [-0,] Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Samarbejdsevne Figuren viser medarbejdernes vurdering af Samarbejdsevne.,,,,,0, [-0,],,,,0,0,9 Økonomiforvaltningen 0 Økonomiforvaltningen 0,0,0,0 Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? []

23 Vurdering Baggrundsoplysninger Resultater i Økonomiforvaltningen fordelt på baggrundsvariable: Alder Fordeling af medarbejderne 8% Under 0 år % 0-9 år 0% 0-9 år % 0-9 år % Over 0 år Vurdering fordelt på Alder Under 0 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år Over 0 år,0,0,9,9,9,9,0,0,0,9,,,,,,,,,,,,,,9,8,,8,,,,,,,,0,8,,,0,,,,,, Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Retfærdighed Samarbejde med nærmeste kolleger Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar []

24 Vurdering Baggrundsoplysninger Resultater i Økonomiforvaltningen fordelt på baggrundsvariable: Anciennitet Fordeling af medarbejderne 9% 0- år % - år 9% - år % Over år Vurdering fordelt på Anciennitet 0- år - år - år Over år,9,9,0,9,,,,0,0,8,,,,,,,,,,0,0,,9,,8,,,,0,0,,,,,, Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Retfærdighed Samarbejde med nærmeste kolleger Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar []

25 Vurdering Baggrundsoplysninger Resultater i Økonomiforvaltningen fordelt på baggrundsvariable: Køn Fordeling af medarbejderne % Kvinde % Mand Vurdering fordelt på Køn Kvinde Mand,8,9,,,0,,9,,,,9,9,,0,9,,, Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Retfærdighed Samarbejde med nærmeste kolleger Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar []

26 Baggrundsoplysninger Resultater i Økonomiforvaltningen fordelt på baggrundsvariable: Faggrupper Roller og ansvar Håndtering af krav i arbejdet Læring og udvikling Samarbejde med nærmeste kolleger Retfærdighed Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Trivsel og tilfredshed Antal Akademikere,0,8,,,8,9,,, Brand og ambulance,8,9,,0,,,,,8 Chefer, KL,,,,8,,9,,,0 Håndværkere,,,,8,9,,,, Kontor- og IT-personale 0,,,9,,,8,0,8, Køkken- og rengøringsområdet,8,,9,8,8,,,8, Specialarbejdere, gartnere mv. 0,,,8,,,,,, Teknisk Service,,,,9,,,0,,8 Øvrige,0,,,,9,9,0,9, Note: Faggruppeinddelingen er baseret på overenskomstgrupper. Data stammer fra lønsystemet. Metodebilag kan findes på under Trivselsundersøgelsen 0. []

27 Resultater i tabelform: Svarprocent og temagennemsnit Roller og ansvar Håndtering af krav i arbejdet Læring og udvikling Samarbejde med nærmeste kolleger Retfærdighed Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Trivsel og tilfredshed Svarprocent Økonomiforvaltningen 8%,9,,,8,,9,0,, Koncernservice 9%,,,8,,,8,0,8, IT 89%,,,,0,8,9,,, Ledelsessekretariatet 9%,9,,,,,,,, Personale 9%,0,,,,0,,,, Økonomi 9%,,0,,,0,,,9, Københavns Brandvæsen 80%,8,,,,,0,,, Beredskab 8%,,,,9,,,,, Forretning og Administration %,9,,0,,,0,8,,8 Københavns Ejendomme 8%,,0,,,,0,,,8 Analyse og Udvikling 8%,,,8,9,,8,8,0, Chefer i Københavns Ejendomme 00%,,,,,,,,, Direktions- og Fællessekretariat 00%,,,8,,,,,,0 Drift og Service %,,,,,,0,,, Kunder og Planlægning 00%,,,,8,,,9,, Projekt og Bygherre 88%,,8,,,,0,,, Økonomi og Ejendomsadministration 9%,,,8,9,,,,0, Økonomiforvaltningen Rådhusdelen 9%,,0,,,,0,,, Borgerrepræsentationens Sekretariat 00%,8,,9,,,,8,8, Center for Byudvikling 9%,0,8,,,8,9,,0, Center for Økonomi 89%,,,8,,,,8,,8 Ledere i Økonomiforvaltningen Rådhusdelen 9%,,,,9,,,,, Overborgmesterens Sekretariat 00%,8,,0,,,,,8, Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation 9%,9,,,,,9,0,, []

28 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke TEMAER Trivsel og tilfredshed,9 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 88, % % % % 0% % % 0% Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 88,8 % % 9% % 0% % % % Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 88, % 9% % % % 0% 9% % Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 88, % 8% % % % % 0% 0% Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 88,8 % % 0% % % % % % Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 88, % % 9% % % % % 0% Indflydelse, Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 88, % % 8% % % % 0% 0% Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde? 88, % 9% % % % % 0% % Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 88,8 % % % 8% 9% % % % Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 88,0 % % % 0% 9% % % % Nærmeste leder, Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdspladsens arbejde? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 88,9 % % 9% % % % % % 88, % % % 0% 8% % 0% % Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 88, % % % % 9% % % % Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 88, % % % 9% % 0% % % Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 88, % % % % % % % % Ledelsen,8 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 88,0 % % 9% % % 0% % % Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 88, % 9% 0% % % % % % Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 88, % 8% 0% % % 9% 0% 0% Retfærdighed, Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 88, % 0% 0% % % 0% % % Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 88, % 8% 0% % % % 9% 8% Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 88, % % % % 9% 0% 9% 0% Samarbejde med nærmeste kolleger,9 Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 88,0 0% % % % % % % 0% Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 88,0 0% 0% % % % 9% % % Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 88, % % % 9% 9% % % % Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen? Læring og udvikling,0 88,9 % % 9% % 8% % 0% % Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 88, % % 8% % % 8% 8% % Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 88, % % % % % % % 0% Har du gode muligheder for kurser, efter- og videreuddannelse? 88, % % 0% % 0% 0% % 8% Håndtering af krav i arbejdet, Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde? 88, % % % % % % 9% 0% Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde? 88,0 % % 8% % % 9% % 9% Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? 88,0 % % 9% % % 0% % % [8]

29 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke Roller og ansvar, Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 88, % % % 0% 0% % % 0% Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 88, % % % 0% 9% % % % Mening i arbejdet Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 88, % % % % % % % 0% Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 88, % % % 8% % 0% % 0% Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 88, % 9% 0% % % % % % Fysiske rammer Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? 88, % 9% % % % % 0% 0% Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? 88, % % % % % % % % Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? 88,0 % % 8% % % % % 0% Er du tilfreds med indeklimaet? 88, 0% % % 8% % 8% % % Er dine lysforhold på arbejdet gode? 88,8 % % 0% % % % % % Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj? 88,8 % % % % % % 8% 0% Sundhedsfremme Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? Social kapital,0 Tillid,9 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 88, % % 0% % % % 0% 0% 88,0 % % 9% % % 0% % % Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 88, % 9% 0% % % % % % Retfærdighed, Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 88, % 8% 0% % % % 9% 8% Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 88, % 8% 0% % % 9% 0% 0% Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 88, % 0% 0% % % 0% % % Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 88, % % % % 9% 0% 9% 0% Samarbejdsevne, Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 88, % % % 0% 8% % 0% % Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 88, % % % 9% % 0% % % Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 88,0 0% % % % % % % 0% Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 88,0 0% 0% % % % 9% % % [9]

30 Bilag - Enheder fordelt på Trivsel og tilfredshed samt Andre temaer Underliggende enheder til Økonomiforvaltningen, fordelt på gennemsnit for Trivsel og tilfredshed samt Andre temaer Enhederne er rangeret efter uvægtet gennemsnit for Trivsel og Tilfredshed samt Andre temaer. Hvis eller flere enheder har samme gennemsnit for temaet Trivsel og tilfredshed og Andre temaer vises den enhed med højeste gennemsnit for Trivsel og tilfredshed først. Enhedens navn Trivsel og tilfredshed 0 Andre temaer 0 Gennemsnit 0 Trivsel og tilfredshed 0 Økonomiforvaltningen,9,,0,8 Chefer i Københavns Ejendomme,,,, Overborgmesterens Sekretariat,8,9,8, Borgerrepræsentationens Sekretariat,8,8,8, Center for Økonomi,,,, Drift og Service,,,, Direktions- og Fællessekretariat,,, Ledere i Økonomiforvaltningen Rådhusdelen,,,,9 IT,,, Projekt og Bygherre,,,, Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation,9,,, Center for Byudvikling,0,,, Forretning og Administration,9,0,9 Ledelsessekretariatet,9,9,9 Beredskab,,9,8 Økonomi og Ejendomsadministration,,9,8,9 Analyse og Udvikling,,9,, Kunder og Planlægning,,8,,9 Økonomi,,, Personale,0,, [0]

31 Bilag - Enhedernes temagennemsnit sammenlignet med Økonomiforvaltningen Her vises temagennemsnit for de underliggende enheder til Økonomiforvaltningen. Temagennemsnittene er sammenlignet med temagennemsnit for Økonomiforvaltningen. +/-tal viser forskellen i forhold til Økonomiforvaltningen. Enhederne står i samme rækkefølge som i tabellen på forrige side. Enhedens navn Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Retfærdighed Samarbejde med nærmeste kolleger Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar Økonomiforvaltningen,9,,,8,,9,0,, Chefer i Københavns Ejendomme, +,, +,, +0,9, +,, +,, +0,, +,, +,, +0,8 Overborgmesterens Sekretariat,8 +0,9, +0,8,0 +0,8, +,, +0,9, +0,, +0,,8 +0,, +0,8 Borgerrepræsentationens Sekretariat,8 +0,9, +0,8,9 +0,, +,, +0,, +0,,8 +0,8,8 +0,, +0, Center for Økonomi, +0,, +0,,8 +0,, +0,9, +,0, +0,,8 +0,8, +0,,8 +0, Drift og Service, +0,, +0,, +0,, +0,, +0,,0 +0,, +0,, +0,, +0, Direktions- og Fællessekretariat, +0,, +0,8,8 +0,, +0,, +0,, +0,, +0,, +0,,0 +0, Ledere i Økonomiforvaltningen Rådhusdelen, +0,, +0,, -0,,9 +0,, +0,8, -0,, +0,, +0,, 0,0 IT, +0,, +0,, +0,,0 +0,,8 +0,,9 0,0, +0,, +0,, +0, Projekt og Bygherre, +0,,8 +0,, +0,, +0,, 0,0,0 +0,, +0,, -0,, -0, Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation,9 0,0, +0,, +0,, +0,, +0,,9 0,0,0 0,0, 0,0, -0, Center for Byudvikling,0 +0,,8 +0,, -0,, +0,,8 +0,,9 0,0, +0,,0-0,, -0, Forretning og Administration,9 0,0, -0,,0-0,, -0,, -0,,0 +0,,8-0,, 0,0,8 +0, Ledelsessekretariatet,9 0,0, +0,, -0,, -0,, -0,, -0,, +0,, -0,, -0, Beredskab, -0,, -0,, +0,,9-0,9, -0,, +0,, -0,, 0,0, +0, Økonomi og Ejendomsadministration, -0,, -0,,8-0,,9 +0,, -0,, -0,, +0,,0-0,, -0, Analyse og Udvikling, -0,, 0,0,8-0,,9 +0,, -0,,8-0,,8-0,,0-0,, -0, Kunder og Planlægning, -0,, -0,, -0,,8 0,0, -0,, -0,,9 -,, 0,0, -0, Økonomi, -0,,0-0,, -0,, -0,,0-0,, -0,, +0,,9-0,, -0, Personale,0-0,9, -0,9, -0,8, -0,,0-0,, -0,, -0,, -,, -0, Hvis der er en positiv forskel på 0, eller derover markeres med GRØN Hvis der er en forskel på mellem -0, og +0, markeres med GUL Hvis der er en negativ forskel på -0, eller mere markeres med RØD Note: Den ovenfor anvendte farvemarkering GRØN, GUL og RØD bruges til at markere forskelle i scoren mellem enheder og Økonomiforvaltningen. Det er formålet at vise forskelle, som kan siges at have betydning. Værdien 0, er den værdi Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) anvender i vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. []

32 Aarhus Daugbjergvej DK-8000 Århus C T København St. Kongensgade 8 DK- København K T Stockholm Östermalmsgatan 8 b, SE- 9 Stockholm T Oslo Kristian IVs gate NO-0 Oslo T

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 00% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Undersøgelsens temaer 0 Krænkende

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden 0

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden 0 (Top

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: (99/88) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

ALLE SELVEJENDE INSTITUTIONER

ALLE SELVEJENDE INSTITUTIONER KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE SELVEJENDE INSTITUTIONER Strategisk rapport Svarprocent: 65% (1741/2695) 2017 Indhold Del 1 Introduktion Temaoversigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE KLYNGER. Strategisk rapport Svarprocent: 79% (4485/5655)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE KLYNGER. Strategisk rapport Svarprocent: 79% (4485/5655) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE KLYNGER Strategisk rapport Svarprocent: 79% (4485/5655) 2017 Indhold Del 1 Introduktion Temaoversigt Største positive

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 80% (13398/16817) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 ØVRIGE INTERN REVISION Strategisk rapport Svarprocent: 92% (12/13) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt Svarfordelinger

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 96% (1632/1697) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Svarprocent: 88% (5276/6014)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Svarprocent: 88% (5276/6014) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 88% (5276/6014) 02 INDHOLD 3 Introduktion 4 Temaoversigt 5 Trivsel og tilfredshed i Socialforvaltningen 6 Størst positiv

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 85% (14925/17491) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 90% (5677/6275)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 90% (5677/6275) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 90% (5677/6275) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 91% (5468/6028) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (98/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Kultur- og Fritidsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

Tak for din henvendelse af 24. januar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr.

Tak for din henvendelse af 24. januar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Til Badar Shah E-mail: Badar_shah@kk.dk Kære Badar Shah 29. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-20 Tak for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Størst

Læs mere

Et stigende antal lærere og pædagoger udsættes for vold på arbejdspladsen

Et stigende antal lærere og pædagoger udsættes for vold på arbejdspladsen PRESSEMEDDELELSE Et stigende antal lærere og pædagoger udsættes for vold på arbejdspladsen Ny undersøgelse i viser en positiv udvikling i medarbejdernes trivsel, men desværre en markant stigning i antallet

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 89% (5604/6298) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (90/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling,

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 88% (32923/37212) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 96% (1324/1378) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Formålet med dette notat er at orientere om de overordnede resultater og tendenser fra Trivselsundersøgelsen 2019 (TU19).

Formålet med dette notat er at orientere om de overordnede resultater og tendenser fra Trivselsundersøgelsen 2019 (TU19). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT 8. april 2019 Til Økonomiudvalget Orientering om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2019 i Formålet med dette notat er at orientere om de

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere