Resumé af konsekvensanalysen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af konsekvensanalysen"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2007) 1684 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Hvidbogen om integration af EU s realkreditmarkeder Resumé af konsekvensanalysen {KOM(2007) 807 endelig} {SEK(2007) 1683} DA DA

2 RESUMÉ Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denne rapport forpligter kun de tjenestegrene i Kommissionen, der har været involveret i udarbejdelsen, og den er udarbejdet med henblik på at indhente bemærkninger og foregriber på ingen måde en eventuel senere afgørelse truffet af Kommissionen. 1. INDLEDNING Køb af fast ejendom udgør for de fleste EU-borgere deres livs største finansielle investering. Realkreditmarkederne repræsenterer en væsentlig andel af den europæiske økonomi med en restgæld på boliglån svarende til omkring 47% af BNP i EU 1. Gennemførelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser udgør en integrerende del af Lissabon-processens økonomiske reformer og er essentiel for EU's konkurrenceevne på globalt plan. Skønt der er blevet gjort betydelige fremskridt med indretningen af et indre marked for finansielle tjenester, har integrationen på detailmarkedet for finansielle tjenester imidlertid endnu ikke nået sit fulde potentiale. Konkurrencen på visse markeder er utilstrækkelig, hvilket betyder, at forbrugerne og realkreditudbyderne i EU endnu ikke kan udnytte de fulde fordele ved det indre marked. Denne konsekvensanalyse bør således ses på baggrund af hvidbogen om finansielle tjenesteydelser , resultaterne af sektorundersøgelsen i detailbanksektoren 3, grønbogen om finansielle tjenester i detailleddet 4 og meddelelsen om et indre marked for Europa i det 21. århundrede 5. Kommissionen har i adskillige år beskæftiget sig med EU-markederne for boliglån. Undersøgelsen dækker lån, der ydes mod sikkerhed i fast ejendom eller mod en tilsvarende form for sikkerhed, samt lån til erhvervelse af ejendomsrettigheder. Der fokuseres på boliglån, men den kan i enkelte tilfælde have følger for erhvervsmæssige realkreditlån. Den politik, som Kommissionen anbefaler, redegøres der for i en hvidbog om realkredit. I overensstemmelse med principperne for bedre lovgivning analyseres alle politiske projekter og deres konsekvenser grundigt på forhånd. Der er således blevet gennemført en konsekvensanalyse, der bygger på resultaterne af en række høringer og undersøgelser i perioden I denne konsekvensanalyse identificeres problemerne på realkreditmarkederne i EU, og der redegøres for Kommissionens målsætninger på realkreditområdet, de politiske muligheder for at realisere disse målsætninger og deres potentielle effekt. Hvidbogens politiske anbefalinger vil efterfølgende blive videreudviklet i tæt samarbejde med alle interessenter, og der vil blive gennemført konsekvensanalyser af de forskellige forslag HYPOSTAT 2005: A review of Europe's Mortgage and Housing Markets, European Mortgage Federation, november 2006, s KOM(2005) 629 af KOM(2007) 33 af og SEK(2007) 106 af KOM(2007) 226 af KOM(2007) 724 af og SEK(2007) 1520 af Se bilag 2. DA 2 DA

3 2. PROBLEMER PÅ EU'S REALKREDITMARKEDER Med udgangspunkt i en grundig analyse af realkreditmarkederne i EU og de oplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med en række ekstensive høringer, er der blevet identificeret en række specifikke problemer 7. Problemerne kan inddeles i fire overordnede kategorier: hindringer for grænseoverskridende udbud af realkredit, begrænset produktdiversitet, ringe forbrugertillid og begrænset forbrugermobilitet Hindringer for realkreditudbyderes virksomhed på tværs af landegrænserne Varierende lovgivning og forbrugerbeskyttelsesregler, fragmenterede infrastrukturer og uensartede regler vedrørende realkreditfinansiering skaber juridiske og økonomiske barrierer, begrænser muligheden for at trænge ind på markeder og vanskeliggør udviklingen af effektive realkreditfinansieringsstrategier. Resultatet er begrænset produktdiversitet og højere priser for forbrugerne. Økonomiske barrierer (f.eks. omkostningerne forbundet med infrastrukturadgang og tilpasning af produkter, forretningsmodeller og prisstrategier) øger omkostningerne ved at drive virksomhed i en anden medlemsstat. De forøger også realkreditudbydernes udgifter til finansiering af realkreditlån, forringer muligheden for at opnå stordriftsfordele og afskrækker realkreditudbyderne fra at benytte kapitalmarkedsinstrumenter til finansiering af realkreditlån. Disse barrierer afskrækker nye virksomheder fra at trænge ind på markedet, begrænser konkurrencen og forøger priserne for forbrugerne. Juridiske barrierer kan hindre eller komplicere udbuddet af bestemte produkter eller adgangen til markedsinfrastrukturer og dermed begrænse konkurrencen og kvæle innovationen. I nogle lande er det helt umuligt for visse realkreditudbydere at drive virksomhed. Mange af disse juridiske begrænsninger, der er indført for at beskytte forbrugerne eller realkreditudbydernes finansielle stabilitet, kan indirekte begrænse forbrugernes adgang til et realkreditlån. Juridiske bestemmelser eller manglen på samme i nogle medlemsstater kan også influere kraftigt på valget af finansieringsteknikker og dermed på produktdiversiteten. Der er på følgende områder blevet peget på specifikke problemer, der lægger en bremse på realkreditudbydernes grænseoverskridende virksomhed: information forud for kontraktindgåelse, førtidig indfrielse, koblingssalg, låneregistre, vurdering, procedurer for tvangsauktioner, tinglysning, lovvalg, rentebegrænsninger og realkreditfinansiering Begrænset diversitet i produktudbuddet Låntagere i EU har i dag adgang til en bred vifte af produkter på de primære markeder. Der kan imidlertid ikke peges på et enkelt land, hvor der kan siges at være adgang til et komplet udvalg af produkter i henseende til enten produkternes karakteristika eller de låntagere, produkterne er rettet mod 8. Det skyldes flere forhold, f.eks. forbrugernes præferencer, kulturelle forskelle og realkreditudbydernes varierende appetit for risiko. Det skyldes imidlertid også, at man i nogle medlemsstater finder økonomiske og juridiske barrierer, der forhindrer realkreditudbydere i at udbyde bestemte produkter på bestemte markeder eller i frit at vælge deres foretrukne finansieringsstrategi, og det begrænser valgmulighederne på efterspørgselssiden og svækker konkurrencen på udbudssiden. 7 8 Se bilag 3. Se bilag 1. DA 3 DA

4 Der er på følgende områder blevet peget på specifikke problemer, der begrænser produktdiversiteten: førtidig indfrielse, rentebegrænsninger, realkreditfinansieringsproblemer, krav om status som kreditinstitut Ringe forbrugertillid Forbrugerne i EU handler først og fremmest lokalt, når de ønsker at optage et realkreditlån. Der er stort set ingen EU-forbrugere, der køber realkreditprodukter direkte over grænserne 9. Skønt forskellige undersøgelser viser, at hovedparten af forbrugerne også i fremtiden vil optage realkreditlån lokalt, vil nogle få overveje at shoppe på tværs af grænserne i fremtiden 10. Dette fænomen har to hovedårsager: manglende kendskab til udbuddet andre steder 11 og ringe forbrugertillid. Utilstrækkelig eller dårlig information, frygt for, at juridiske rettigheder ikke vil blive respekteret, utilstrækkelig juridisk beskyttelse, hvis noget går galt, og behovet for at kommunikere på et fremmedsprog er nogle af de årsager, forbrugerne har fremført for at forklare, hvorfor de ikke handler på tværs af grænserne 12. Uregelmæssigheder i informationsstrømmen mellem långiver og låntager kan også forstyrre situationen på markedet. Der er på følgende områder blevet peget på specifikke problemer, der har indflydelse på forbrugertilliden: information forud for kontraktindgåelse, finansiel viden, produktets egnethed, førtidig indfrielse og lovvalg Begrænset forbrugermobilitet Forbrugernes mobilitet og deres tilbøjelighed til at skifte mellem realkreditudbydere kan påvirke konkurrenceniveauet på et marked. To hovedfaktorer har indflydelse på mobiliteten: Nogle forbrugere vil måske foretrække ikke at omlægge deres realkreditlån og forbliver derfor hos deres aktuelle lokale udbyder. Der kan være store omkostninger forbundet med at skifte udbyder. I nogle tilfælde forhindrer bestemte aftaleklausuler forbrugerne i at opsige deres realkreditlån. I andre tilfælde kan de store omkostninger forbundet med enten at skifte udbyder (f.eks. afgifter ved førtidig indfrielse eller administrationsomkostninger) eller optage et nyt realkreditlån (f.eks. udgifter til søgning) ophæve gevinsten. Der er på følgende områder blevet peget på specifikke problemer, der begrænser forbrugermobiliteten: information forud for kontraktindgåelse, førtidig indfrielse, koblingssalg, låneregistre, procedurer for tvangsauktioner, tinglysning Public Opinion in Europe on Financial Services, særudgave af Eurobarometer 230, august 2005, s. 39 og bilag (Q4a). Det bemærkes, at der her ikke er taget hensyn til forbrugere, der optager et realkreditlån lokalt for at finansiere fast ejendom i udlandet. Se s. 42 i den i fodnote 9 nævnte undersøgelse og bilag (Q4b). Internal Market opinions and experiences of citizens in EU-25, særudgave af Eurobarometer 254, oktober 2006, s. 59 (QD16). Se s. 47 i den i fodnote 9 nævnte undersøgelse og bilag (Q4c). DA 4 DA

5 3. BEHOV FOR EU-INDSATS Ifølge traktaten er et indre marked kendetegnet ved afskaffelse af hindringer for den fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Det indre marked for boliglån er langt fra en realitet, da der fortsat forekommer forskellige hindringer. Disse hindringer indskrænker i væsentlig grad den grænseoverskridende realkreditvirksomhed på både udbudsog efterspørgselssiden og begrænser derfor konkurrencen og valgmulighederne på markedet. Det kan derfor tænkes, at udbyderne er mindre effektive, end de ellers kunne være, og at låntagerne modtager færre konkurrencedygtige tilbud og har adgang til et mere begrænset produktudbud, og at visse kategorier af långivere kan blive marginaliseret eller endda udelukket fra markedet. Adskillige undersøgelser 13 har vist, at en integration af EU s realkreditmarkeder vil føre økonomiske fordele med sig. I en af dem skønnes det, at i 2015, dvs. over en periode på ti år ( ), kunne integrationen af EU's realkreditmarkeder resultere i en forøgelse af BNP og det private forbrug i EU med henholdsvis 0,7% og 0,5%. Ifølge undersøgelsen fra London Economics anslås nettonutidsværdien af alle omkostninger og gevinster ved nye initiativer over en periode på ti år ( ) at udgøre 94,6 mia. EUR eller 0,9% af EU's BNP i I henhold til en anden undersøgelse svarer den årlige gevinst ved at gøre realkreditmarkederne i EU mere effektive og mere sammenhængende til 0,3 0,6% af de udestående boliglån eller til 0,12 0,24% af BNP i EU har ikke umiddelbart mulighed for at beskæftige sig med nogle af de mindre håndgribelige aspekter af det grænseoverskridende udbud af realkreditlån, f.eks. sprog, afstand, forbrugerpræferencer eller långivernes forretningsstrategier. Andre problemer, der forhindrer udøvelsen af virksomhed på tværs af grænserne eller i væsentlig grad fordyrer det at udbyde eller optage realkreditlån i andre medlemsstater, kan imidlertid løses ved hjælp af passende politiske tiltag på EU-plan. 4. POLITISKE MÅLSÆTNINGER Der er blevet fastsat fire generelle målsætninger med det formål at løse de problemer, der er blevet identificeret 16 : lette udbuddet og finansieringen af realkreditlån på tværs af grænserne ved at fjerne de relevante barrierer og reducere omkostningerne forbundet med at indlede grænseoverskridende virksomhed og derved åbne markederne og styrke konkurrencen; sikre et mere diversificeret udbud af produkter, der opfylder forbrugernes behov, ved at fjerne hindringerne for distribution og salg af produkter, herunder innovative og nye produkter, i Europa; Se f.eks. The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets, London Economics, august 2005, s. 5. Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets, Mercer Oliver Wyman og European Mortgage Federation, oktober 2003, s. 5. Risk and Funding in European Residential Mortgages, Mercer Oliver Wyman og Mortgage Insurance Trade Association, april 2005, s. 5. The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets, London Economics, august 2005, s. 5. Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets, Mercer Oliver Wyman og European Mortgage Federation, oktober 2003, s. 5. De præcise formål med de enkelte foranstaltninger er beskrevet i bilag 3. DA 5 DA

6 forøge forbrugernes tillid ved at sætte dem i stand til selv at vælge og sikre dem et højt beskyttelsesniveau; fremme forbrugernes mobilitet ved at sikre, at forbrugere, der ønsker at skifte realkreditudbyder, ikke forhindres i at gøre det eller afskrækkes fra at gøre det på grund af urimelige juridiske eller økonomiske barrierer. Det vil være vanskeligt at opfylde disse målsætninger samtidigt. Det vil være en stor udfordring at forlige bestræbelserne på at forbedre produktdiversiteten med og øge forbrugernes mobilitet og tillid ved f.eks. at sikre dem et passende beskyttelsesniveau. 5. EVALUERING OG SAMMENLIGNING AF POLITIKMULIGHEDER 5.1. Det optimale policy-mix Der er blevet gennemført en komplet analyse og sammenligning af de forskellige politiske valgmuligheder for at finde frem til den mest velegnede strategi til opfyldelse af de fastsatte målsætninger. For hvert problem, der er blevet identificeret, har man overvejet en blanding af følgende muligheder: gøre ingenting, udforme en 'resultattavle', udstede retningslinjer, offentliggøre en henstilling, tilskynde til selvregulering, håndhæve eksisterende EUlovgivning eller fremsætte forslag til ny lovgivning. Nogle af mulighederne er blevet opgivet, fordi de enten er urealistiske eller urentable. På andre områder (f.eks. rentebegrænsninger, muligheden for at overføre låneporteføljer, realkreditobligationer og problemet med ikkebanker) er der tydeligvis behov for nye analyser, før der kan foreslås seriøse politiske løsninger. Der er blevet gennemført en grundig undersøgelse af konsekvenserne af alle realistiske muligheder, hvor man har taget hensyn til alle positive og negative, direkte og indirekte virkninger. I forbindelse med sammenligningen af de forskellige muligheder er der først og fremmest blevet taget udgangspunkt i, hvor meget hver enkelt af dem vil kunne bidrage til at opfylde målsætningerne. Der er desuden blevet taget hensyn til, hvor effektfulde de enkelte muligheder vil være, og hvilke konsekvenser de vil få for de forskellige grupper af interessenter, hvis der ellers har været fornuft i at gøre det på dette stadium af undersøgelsen. På basis af denne vurdering er alle virkningsløse valgmuligheder blevet taget af bordet. I konsekvensanalysen peges der på en pakke af løsninger, der kan bidrage effektivt til at opfylde de fastsatte målsætninger. På flere områder anses en række komplementære foranstaltninger at være hensigtsmæssige. DA 6 DA

7 Konsekvensanalysen viser, at lovgivning er den mest effektive løsning på flere områder (f.eks. med hensyn til information før indgåelse af aftaler, produkternes egnethed og låneregistre) og den eneste effektive løsning i visse tilfælde (f.eks. med hensyn til årlige omkostninger i procent (ÅOP) og førtidig indfrielse). Skønt lovgivning vil være det mest effektive middel til at opfylde målsætningerne, vil det stadig være nødvendigt at undersøge, om omkostningerne forbundet med gennemførelsen af lovgivning ikke vil være større end gevinsten. Det er særlig vigtigt på områder såsom information forud for kontraktindgåelse og produkternes egnethed, hvor selvregulering også kan være effektiv, ganske vist i mindre grad, men til en lavere pris. Det samme er tilfældet for så vidt angår ÅOP og førtidig indfrielse, hvor lovgivning betragtes som den bedste løsning. Der er derfor behov for en mere dybtgående kvantitativ konsekvensanalyse for at afgøre, om lovgivning eller selvregulering vil være den mest effektive løsning. Selvregulering betragtes også som en effektiv politisk løsning i sig selv på andre områder (f.eks. med hensyn til låneregistre og indberetning af oplysninger om realkreditfinansiering). Det fremgår af konsekvensanalysen, at ikke-bindende foranstaltninger såsom offentliggørelse af en 'resultattavle' (f.eks. vedrørende procedurer for tvangsauktioner, tinglysning) og en henstilling (f.eks. om ejendomsvurdering, procedurer for tvangsauktioner, tinglysning) kan give en effektiv løsning på de påviste problemer. På flere områder (låneregistre, sikrede obligationer) er det planen at håndhæve de eksisterende EU-regler. På flere områder (f.eks. lovvalg, Basel II, finansiel viden, ejendomsprisindekser) var de eksisterende EU-politikker allerede indrettet på en sådan måde, at det var muligt at løse de påviste problemer. Endelig henstilles det i konsekvensanalysen, at der ikke gøres noget ved bestemte problemer med hensyn til sikrede obligationer og realkreditobligationer Konsekvenser for interessenter Pakken har både direkte og indirekte konsekvenser for forbrugerne. Med hensyn til de indirekte konsekvenser forholder det sig således, at mange af de foranstaltninger, der skal bidrage til at gøre det grænseoverskridende realkreditmarked såvel primære som sekundære markeder mere effektivt og konkurrencepræget, også vil resultere i øget produktdiversitet og potentielt lavere priser for forbrugerne. En forøget forbrugermobilitet takket være flere af de valgte løsninger (f.eks. information, låneregistre, koblingssalg) kan også forventes at skærpe konkurrencen og føre til lavere priser. Med hensyn til de indirekte konsekvenser fokuseres der på at sikre, at forbrugerne køber det mest hensigtsmæssige realkreditprodukt til dækning af deres behov, hvilket også vil styrke forbrugernes tillid. Det fordrer bedre information, bedre rådgivning og bedre vurderinger af kreditværdighed. Ved at vælge det mest hensigtsmæssige produkt minimeres risikoen for, at forbrugerne mister deres hjem. Disse foranstaltninger vil samtidig forøge omkostningerne for långiverne og derfor få negativ indflydelse på prisen på et realkreditlån og i mindre grad på produktdiversiteten. Skønt det er vanskeligt at sætte tal på nettovirkningen, synes fordelene samlet set at være positive. DA 7 DA

8 For realkreditudbyderne medfører pakken både omkostninger og gevinster. Der kan opnås en gevinst ved at effektivisere långivningsprocessen, og det vil også føre til lavere omkostninger: færre omkostninger til refinansiering, tinglysning og indhentning af kreditoplysninger. Realkreditudbyderne skulle ligeledes kunne drage fordel af større gennemsigtighed på flere områder (låneregistre, tinglysningsregistre, procedurer for tvangsauktioner, husprisindekser). Endvidere vil realkreditudbydernes mulighed for at trænge ind på nye markeder og engagere sig i grænseoverskridende virksomhed blive klart forbedret og skabe nye forretningsmuligheder. Skønt pakken medfører fordele for långiverne, må omkostningerne forbundet med gennemførelsen af disse foranstaltninger ikke undervurderes. Det vil være nødvendigt at ændre de administrative procedurer og sikre, at de overholdes. Det skal imidlertid understreges, at de foranstaltninger, der medfører de største omkostninger for långiverne, samtidig er de mest fordelagtige for forbrugerne. Flere faktorer vil medvirke til at mindske risikoen for investorer, der investerer i produkter med sikkerhed i fast ejendom. For det første vil større gennemsigtighed på markedet gøre det nemmere at vurdere de risici, der knytter sig til et produkt, og muliggøre præcise sammenligninger mellem forskellige investeringsprodukter med sikkerhed i fast ejendom. For det andet vil investorerne, i tilfælde af misligholdelse, have større sikkerhed med hensyn til værdien af deres investering. Endelig vil investorerne kunne udnytte en bredere vifte af investeringsmuligheder takket være en større produktdiversitet på både primære og sekundære markeder. Omkostningerne for medlemsstaterne kan groft opdeles i to kategorier: omkostninger til gennemførelse af lovgivning og henstillinger og omkostninger til indsamling af data til resultattavler og ejendomsprisindekser. Omkostningernes størrelse vil afhænge af, om medlemsstaterne allerede har indført tilsvarende lovgivning eller processer. Medlemsstaternes omkostninger til gennemførelse af lovgivning kan minimeres ved at vælge selvregulering frem for lovgivning. Som forklaret ovenfor indebærer selvregulering imidlertid, at der må gives køb på effektiviteten, medmindre det ved hjælp af særlige mekanismer er muligt at sikre, at alle relevante parter deltager i og overholder selvreguleringen. Hvis medlemsstaterne skal have ansvaret for disse mekanismer, vil det også påføre dem omkostninger. Der vil være behov for en detaljeret kvantitativ konsekvensanalyse for til fulde at kunne vurdere nettokonsekvenserne af henholdsvis selvregulering og lovgivning for de forskellige interessenter, før der træffes en endelig afgørelse. DA 8 DA

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Europa-kommissionens grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet i det indre marked KOM(2007)226

Europa-kommissionens grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet i det indre marked KOM(2007)226 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0226 Bilag 4 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG (Efter afsluttet høring) 9. juli 2007 FORM /dlm Ændringer i forhold til grundnotatet er markeret med fed

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2006/2102(INI) 12.5.2006 UDKAST TIL BETÆNKNING om realkredit i EU (2006/2102(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: John Purvis Rådgivende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Resumé af konsekvensanalysen Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

INTEGRATION AF REALKREDITMARKEDERNE I EU

INTEGRATION AF REALKREDITMARKEDERNE I EU INTEGRATION AF REALKREDITMARKEDERNE I EU Rapport fra forumgruppen om realkredit Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for det Indre Marked Denne rapport er udgivet af Europa-Kommissionen. Synspunkterne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Likviditetsreglerne gør rentetilpasningslånene så dyre, at de reelt vil forsvinde fra realkreditmarkedet

Likviditetsreglerne gør rentetilpasningslånene så dyre, at de reelt vil forsvinde fra realkreditmarkedet S429 - D12703 16. april 2010 Nyhed til hjemmesiden Realkreditrådet svarer på EU's forslag om nye likviditets- og kapitaldækningsregler Det danske realkreditsystem bliver stærkt svækket, hvis EU's forslag

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0230 (COD) 12420/17 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. september 2017 til: Vedr.: EF 199 ECOFIN

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget Folketingets Økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2011 SEK(2011) 483 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

13922/15 hsm/pp/hsm 1 DGG 1B

13922/15 hsm/pp/hsm 1 DGG 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13922/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 13531/15 + COR 1 Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0226 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0226 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0226 Bilag 3 Offentligt EU-specialudvalget for den finansielle sektor (intr.mail@ftnet.dk) Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 20. juni 2007 Lotte Aakjær

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til. Forslag til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til. Forslag til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006) 1726 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0062(COD) 2.2.2012 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) PUBLIC 15196/15 LIMITE FISC 189 ECOFIN 971 NOTE fra: til: Vedr.: Den Tjekkiske Republiks delegation De Faste Repræsentanters

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0284 (COD) 15302/15 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 10. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: PI 103

Læs mere