Referat af åben dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af åben dagsorden"

Transkript

1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. juni 2011 kl. 09:00 i Lokale C4

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Gensidig orientering * 1 2 Orientering om opderet psykiriplan for Region Midtjylland * 2 3 Orientering om opstart af behandling for let til moder angst * 5 4 Behandling af udkast til ventetidsundersøgelse 2011 * 6 5 Placering af nye og ledige ydernumre * 8 6 Brug af efteruddannelsesmidler 2011 * 10 7 Eventuelt * 11

3 Gensidig orientering Administrionen indstiller, der gives en gensidig orientering til samarbejdsudvalgets medlemmer. Sagsfremstilling Udpegelse af psykologrepræsentanter til samarbejdsudvalget Opdering af praksisdeklarion på sundhed.dk Oplysning om behandlende psykolog på afregning og faktura Bilag Udpegelsen af psykologrepræsentanter blev taget til efterretning. Psykologsiden i udvalget afprøver vejledningerne og giver en tilbagemelding inden udsendelse til alle psykologer med ydernummer i Region Midtjylland. Der var enighed om, spørge Landssamarbejdsudvalget om der kan arbejdes på en nional løsning, særligt idet den nye overenskomst giver behov for kunne skelne mellem afregning fra ydernummerpsykologen og praksiskandider. Vejledninger vedr. praksisdeklarion fra sundhed.dk

4 Orientering om opderet psykiriplan for Region Midtjylland Resumé Siden vedtagelsen af Region Midtjyllands psykiriplan den 16. april 2008 er der sket væsentlige ændringer på psykiriområdet. Psykiriplanen er derfor blevet opderet. Opderingen er sket med udgangspunkt i blandt andet ny lovgivning og organisering på psykiriområdet siden Samtidig er der lavet en opdering af anbefalingerne i psykiriplanen, da flere anbefalinger er realiserede, mens andre ikke er aktuelle længere grundet nye tiltag på området. Samarbejdsudvalget for psykologer orienteres om denne opdering. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Siden vedtagelsen af Region Midtjyllands psykiriplan den 16. april 2008 er der sket væsentlige ændringer på psykiriområdet. Med udgangspunkt heri vedtog regionsrådet den 21. april 2010, psykiriplanen skulle opderes inden udgangen af Det rådgivende udvalg vedrørende psykiri- og socialområdet har været inddraget under processen og har den 7. oktober 2010 drøftet det første udkast til den opderede psykiriplan. Det rådgivende udvalgs respons er efterfølgende søgt indarbejdet i den opderede psykiriplan. Samtidig med behandling af det første udkast til den opderede psykiriplan blev koordinering af psykiriplanen med følgende rapporter drøftet: Det midlertidige udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og somiks rapport "Redegørelse vedrørende samarbejde mellem psykiri og somik". Danske Regioners rapport "Retspsykiri - kvalitet og sikkerhed". Idet der først forventedes en afklaring på udredningerne i starten af 2011, godkendte regionsrådet den 15. december 2010, behandlingen af den opderede psykiriplan for Region Midtjylland blev uds til Regionsrådet vedtog den opderede plan den 27. april Den opderede psykiriplan for Region Midtjylland Psykiriplanens overordnede principper, hensigter og struktur fra 2008 er stadig gældende. Der er imidlertid foretaget en gennemskrivning af psykiriplanen fra 2008, så blandt andet ny lovgivning og organisering på området er indarbejdet i den opderede psykiriplan, mens allerede realiserede anbefalinger og tiltag er taget ud af planen.

5 3 I henhold til ovenstående er den opderede psykiriplan blandt andet ændret med udgangspunkt i følgende tiltag og ændringer på psykiriområdet: Ny organisering i Region Midtjylland fra Regeringens handleplan for psykiri fra Danske Regioners stregi "En psykiri i verdensklasse - regionernes visioner for fremtidens psykiri" fra Ny lovgivning om blandt andet udvidet behandlingsret i voksenpsykirien fra Ny organisering af behandlingen i hovedfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner med sundhedsstyrelsens specialeudmelding fra Danske Regioners rapport "Retspsykiri - kvalitet og sikkerhed" fra Til forskel fra den første udgave af psykiriplanen afdækker den opderede psykiriplan ikke regionens leverandøropgave på det socialpsykiriske område. Dette skyldes blandt andet, regionsrådet i 2009 godkendte "Stregi for udvikling af det socialt drevne område", som klarlægger, hvordan Region Midtjylland organiserer og kvalificerer regionens arbejde på det specialiserede socialområde. Samtidig giver "Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område" Region Midtjylland mulighed for fremhæve kvaliteten på det sociale område. Ændringerne på psykiriområdet og realiseringen af anbefalinger siden vedtagelse af psykiriplanen i 2008 har i opderingen af psykiriplanen medført, flere afsnit er reviderede, nogle afsnit er taget ud, mens enkelte nye afsnit er skrevet til i den opderede psykiriplan. Ændringer i psykiriplanens anbefalinger Der er foretaget en grundig gennemgang af anbefalingerne i psykiriplanen godkendt i regionsrådet i Følgende anbefalinger fra psykiriplanen vedtaget i 2008 er ikke indbeftet i den opderede psykiriplan: Anbefalinger, som er realiserede efter vedtagelse af psykiriplanen i Anbefalinger, som ikke længere er aktuelle grundet nye tiltag på psykiriområdet. Anbefalinger, som bærer præg af værende konstante fokus- og indssområder. Fokus- og indssområderne er imidlertid skrevet ind som generel tekst i den opderede psykiriplan. Den opderede psykiriplans nye tiltag og indssområder har medført enkelte nye anbefalinger. Der forventes udarbejdet en ny psykiriplan for perioden i Det rådgivende udvalg på psykiri- og socialområdet har aftalt, den reviderede psykiriplan bør foreligges samarbejdsudvalget for psykologer til orientering. Anders Vistisen orienterede om opderingen, der primært er tilpasninger til ny organisering af psykirien i Region Midtjylland. I foråret 2012 starter arbejde med en egentlig revidering af psykiriplanen.

6 4 Psykologerne efterspurgte mulighed for henvise til en psykirisk udredning og til akut psykirisk hjælp. Der kan henvises til psykirisk udredningen gennem egen læge, og i akutte tilfælde kan den psykiriske rådgivningstelefon kontaktes. Der udsendes meriale om begge dele til psykologer med ydernummer i Region Midtjylland. Samarbejdsudvalget konsterede, der er et behov for orientering om psykiriens behandlingstilbud. Det blev derfor aftalt, der i forlængelse af næste samarbejdsudvalgsmøde arrangeres et oplæg fra repræsentanter fra psykiri og socialledelsen. Bilag Opderet psykiriplan 2011

7 Orientering om opstart af behandling for let til moder angst Resumé Persongruppen omftet af Overenskomst om Psykologhjælp blev med den seneste overenskomst udvidet til også indbefte personer i aldersgruppen år med let til moder angst. Ordningen trådte i kraft 1. maj 2011, der udløses pr. 1. januar 2012 på landsplan 50 nye ydernumre til ordningen, heraf 11 i Region Midtjylland. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Persongruppen omftet af Overenskomst om Psykologhjælp blev med den seneste overenskomst udvidet til også indbefte personer i aldersgruppen år med let til moder angst. Begrænsningen i persongruppen er fasts i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udste persongrupper. Ordningen trådte i kraft 1. maj 2011, dvs. de praktiserende læger fra denne do har kunnet henvise pienter med let til moder angst (herunder let til moder OCD) til psykologhjælp. Som følge af udvidelsen af personkredsen udløses pr. 1. januar 2012 på landsplan 50 nye ydernumre til ordningen, 11 af disse udløses i Region Midtjylland. Placeringen af de 11 nye ydernumre behandles i andet punkt på dagsordnen. Grundet den korte implementeringsfrist vil ikke alle praktiserende lægers it-systemer være fuldt funktionsdygtige ved ordningens ikrafttrædelse. Per 1. maj 2011 vil det derfor kun være muligt for en del af lægerne registrere henvisningen med årsag 11. For de læger, hvor dette ikke er muligt, stilles der krav om følgende procedure: lægen henviser med årsag 10 og i bemærkningsfeltet (oplysninger til psykologen) oplyses det vedrører årsag 11. Per 1. juni 2011 forventes det, alle læger kan henvise med henvisningsårsag 11. Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udste persongrupper Aftale mellem RLTN og DP om ny overenskomst

8 Behandling af udkast til ventetidsundersøgelse 2011 Resumé Administrionen har foretaget en undersøgelse af ventetiden for nye pienter henvist fra alment praktiserende læge til psykologhjælp opgjort i uge Undersøgelsen viser en tendens til stigende ventetider. Der ses ingen sammenhæng mellem omsætning og ventetider. Administrionen indstiller, udkastet til afrapportering om ventetidsundersøgelsen drøftes og godkendes, og spørgsmålet om eventuelt manglende arbejdstid under overenskomsten drøftes. Sagsfremstilling Ligesom i 2008, 2009 og 2010 har administrionen udarbejdet en ventetidsundersøgelse for få et overblik over ventetiden for de nye pienter, der henvises til psykologbehandling hos de praktiserende psykologer i Region Midtjylland. Udgangspunktet for undersøgelsen i 2011 er de samme cases, som også er blevet benyttet ved tidligere udførte ventetidsundersøgelser, dog er undersøgelsen rykket til uge 14 mod tidligere uge 10. For sikre en høj deltagelsesprocent og dermed få det mest korrekte billede af ventetiden er undersøgelsen foretaget ved telefonisk rundspørge til alle ydernummerpsykologer i Region Midtjylland. Der blev spurgt om den aktuelle ventetid for to typer henvendelser, en "almindelig" henvendelse og en subakut henvendelse. Der er pt. 175 psykologer med ydernummer i Region Midtjylland. Der er opnået telefonisk kontakt til og besvarelse fra 142 psykologer. Derudover har tre psykologer indsendt besvarelser pr. mail til regionen, idet de ikke forventede kunne træffes i perioden. I alt giver det 145 besvarelser, svarende til en svarprocent på 82,8 %. 29 psykologer er der ikke opnået kontakt med og en psykolog har ikke ønsket deltage i undersøgelsen, da ydernummeret var opsagt. Der er således i årets ventetidsundersøgelse tale om en meget tilfredsstillende svarprocent, der gør det muligt lægge ventetiderne til grund ved geografisk fordeling af ydernumre. Den gennemsnitlige ventetid for en almindelig henvendelse i Region Midtjylland er på 47,8 dage. Herning, Holstebro og Odder kommuner har de længste ventetider med et gennemsnit på hhv. 83,8, 93,2 og 102,3 dage. Favrskov og Hedensted kommuner har de korteste gennemsnitlige ventetider med henholdsvis 15,3 og 16,3 dage. For en henvendelse af subakut karakter er den gennemsnitlige ventetid på 34,2 dage i Region Midtjylland. Herning, Odder og Holstebro topper listen som ved case 1 med gennemsnitlige ventetider på henholdsvis 58,1, 59,3 og 75,7 dage. Favrskov og Hedensted har ligesom ved case 1 de korteste gennemsnitlige ventetider med henholdsvis 7,3 og 8,3 dage.

9 7 Undersøgelsen viser, ventetiden i 2011 er længst i Odder, Holstebro og Herning kommuner. Samtidigt viser undersøgelsen, der er stor variion i ventetiden indenfor de enkelte kommuner. I alle kommuner kan klienterne tilbydes behandling indenfor 14 dage i subakutte tilfælde. De almindelige tilfælde kan også i de fleste tilfælde tilbydes behandling indenfor 14 dage, undtagelserne herfra er Herning, Silkeborg og Syddjurs kommuner. Sammenligningen med ventetidsundersøgelserne fra 2009 og 2010 viser stigende ventetider i Region Midtjylland. Samarbejdsudvalget har tidligere besluttet, ventetidsundersøgelsen skulle sammenholdes med psykologernes omsætning for deraf eventuelt kunne se, om der skulle være en sammenhæng mellem ventetider hos de enkelte psykologer og deres omsætning. Administrionen har i ventetidsundersøgelsen sammenholdt de to ventetider i 2011 med psykologernes omsætning for 2010 og må ligesom tidligere konkludere, der ikke umiddelbart kan ses nogen sammenhæng mellem ventetid og omsætning. Særligt ved almindelige henvendelser ser omsætningsniveauet ud til være stort set den samme uafhængig af ventetiden. Dette kan muligvis tages som et udtryk for, ventetiderne for pienter henvist fra praktiserende læge påvirkes af psykologernes andre klienter. Der er ikke i overenskomsten om psykologhjælp stillet krav til hvor meget af psykologernes arbejdstid, der skal stilles til rådighed for arbejde under overenskomsten. Der stilles alene krav om, hvor mange timer ugentligt psykologerne skal være i priv praksis. Det kan dog problemiseres, hvis psykologerne ikke i nødvendigt omfang står til rådighed for sygesikringen, og der dermed ikke reelt er den behandlingsmæssige kapacitet, som er antaget i antallet af ydernumre. I vedlagte udkast til ventetidsundersøgelse på psykologområdet 2011 gennemgås undersøgelsen mere detaljeret. 1. : Udkastet til afrapportering blev godkendt. Der udsendes orientering om undersøgelsen til psykologer med ydernummer i regionen. 2. : Der var enighed om, det ikke er hensigtsmæssigt, nogle psykologer kun i mindre grad arbejder i ydernummeret. Der var enighed om, orientere psykologer med ydernummer i regionen om samarbejdsudvalgets drøftelse. Bilag Udkast til not vedr. ventetidsundersøgelse på psykologområdet

10 Placering af nye og ledige ydernumre Resumé Bedømmelsesudvalget skal primo november 2011 tage stilling til fordeling af ydernumre pr. 1. januar Der skal dels fordeles ledige ydernumre efter ophør og dels de 11 nye ydernumre, der udløses som følge af udvidelsen af personkredsen (behandling af let til moder angst ved årige) i den nye Overenskomst om Psykologhjælp. Administrionen har som grundlag for beslutningen om den geografiske fordeling af de 11 nye ydernumre udarbejdet en oversigt over forskellige variable, der kan belyse behovet for psykologydernumre i regionens kommuner. Administrionen indstiller, det ledige ydernummer opslås i Skanderborg Kommune, og de 11 nye ydernumre fordeles med et til hver af Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens Ikast-Brande, Odder, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Århus Kommuner. Sagsfremstilling Bedømmelsesudvalget skal 3. november 2011 tage stilling til fordeling af ydernumre pr. 1. januar Der skal dels fordeles ledige ydernumre efter ophør og dels de nye ydernumre der udløses som følge af udvidelsen af personkredsen (behandling af let til moder angst ved årige) i den nye Overenskomst om Psykologhjælp. Fristen for indmelding af antal ydernumre og geografisk placering til Dansk Psykologforening er den 25. juli Ydernumre, der er ledige efter ophør Der er modtaget en meddelelse om ophør i Ry. Som det kan ses af oversigten over ydernumre i Region Midtjylland betyder ophøret, der i Skanderborg Kommune er 9639 borgere/psykolog. Dermed er Skanderborg Kommune den kommune i Regionen med tredje flest borgere pr. psykolog, Favrskov og Hedensted kommuner har flere. Den gennemsnitlige omsætning pr. psykolog i Skanderborg Kommune er ca. lig den gennemsnitlige omsætning i Region Midtjylland. Ventetidsundersøgelsen viser, Skanderborg Kommune har den femte længste ventetid på case 1 og den ottende længste på case 2. Favrskov og Hedensted kommuner har de korteste ventetider. Administrionen indstiller på den baggrund, ydernummeret genopslås i Skanderborg Kommune. Nye ydernumre Der udløses som følge af den nye Overenskomst om Psykologhjælp 50 nye ydernumre, 11 af disse i Region Midtjylland.

11 9 Administrionen har som grundlag for beslutningen om den geografiske fordeling af disse udarbejdet en oversigt over forskellige variable, der kan belyse behovet for psykologydernumre i regionens kommuner. Variablene er: Ventetid og udvikling i ventetid (over de år hvor der er foretaget ventetidsundersøgelse), gennemsnitlig omsætning og udvikling i gennemsnitlig omsætning, borgere pr. psykolog, og antal borgere i aldersgruppen På baggrund af disse variable indstiller administrionen, de 11 ydernumre fordeles således: Et til Horsens pga. mange borgere i aldersgruppen, høj og stigende omsætning samt stigende ventetid Et til Viborg Kommune pga. mange borgere i aldersgruppen, mange borgere pr. psykolog, høj og stigende omsætning og stigende ventetid. Et til Odder pga. lang og stærkt stigende ventetid og stigende omsætning Et til Herning Kommune pga. lang og stigende ventetid samt mange borgere i aldersgruppen Et til Holstebro pga. lang og stigende ventetid Et til Århus pga. mange borgere i aldersgruppen og høj og stigende omsætning. Et til Ikast-Brande pga. høj omsætning og stigende ventetid Et til Skanderborg Kommune pga. stigende ventetid og omsætning og mange borgere pr. psykolog (borgere pr. psykolog, når det opsagte ydernummer er genbes, er 8.262) Et til Favrskov kommune pga. mange borgere pr. psykolog og en omsætning lige under det regionale gennemsnit. Et til Silkeborg Kommune pga. mange borgere i aldersgruppen Et til Syddjurs Kommune pga. mange borgere pr. psykolog og en stærkt stigende omsætning 1. : Vedtaget som indstillet. 2. : Samarbejdsudvalget drøftede placeringerne. Det blev besluttet, placere tre ydernumre i Århus Kommune, et i Favrskov Kommune, et i Herning Kommune, et i Holstebro Kommune, et i Horsens Kommune, et i Ringkøbing-Skjern Kommune, et i Silkeborg Kommune, et i Skanderborg Kommune og et i Viborg Kommune. Bilag Fordelingen af ydernumre i Region Midtjylland maj 2011 Variable til belysning af behovet for psykologydernumre i regionens kommuner Tidsplan for bedømmelsesudvalget - efterår 2011

12 Brug af efteruddannelsesmidler 2011 Resumé Jævnfør overenskomsten er regionerne forpligtigede til i 2011 og 2012 udmønte 0,09 kr. pr. indbygger til efteruddannelse for psykologerne med ydernummer i regionen. Anvendelse af de afste midler i 2011 ønskes drøftet. Administrionen indstiller, anvendelsen af midlerne for 2011 drøftes. Sagsfremstilling Jævnfør overenskomsten er regionerne forpligtigede til i 2011 og 2012 udmønte 0,09 kr. pr. indbygger til efteruddannelse for psykologerne med ydernummer i regionen. Samarbejdsudvalget beslutter til hvilke efteruddannelsesaktiviteter midlerne skal anvendes. Efteruddannelsesaktiviteterne kan afvikles af to eller flere regioner i fællesskab. Der var i Region Midtjylland pr. 1. januar indbyggere svarende til ca kr. til efteruddannelsesmidler. Psykologerne i samarbejdsudvalget har indgået aftale med psykologerne fra samarbejdsudvalget fra Region Syddanmark om arbejde på et fælles arrangement for 2011 midlerne. Region Syddanmark har godt kr. til formålet. Ideen er lave et dagsarrangement, hvor der inviteres to oplægsholdere med forskelligt tilgang til behandling af angstlidelser, og hvor diskussion til inspirion for de tilstedeværende skal være en central del af indholdet. Der er allerede tilsagn fra den ene oplægsholder, en amerikaner og ved blive skabt kontakt til repræsentanter fra den anden retning, sandsynligvis en englænder. Psykologerne arbejder på arrangementet skal foregå i trekantsområdet, og har konsteret, der er kursusfaciliteter der, som kan rumme de psykologer, som forventes komme. Det ønskes, samarbejdsudvalget drøfter anvendelsen af midlerne. Samarbejdsudvalget tilsluttede sig det foreslåede arrangement. Det blev drøftet have delvis egenbetaling for sikre fremmøde, ligesom det blev foreslået inddrage region Nordjylland i arrangementet. Arrangementet forventes først afholdt i 2012, hvorfor midlerne fra 2012 også kan anvendes. Psykologerne fortsætter planlægningen af arrangementet.

13 Eventuelt Anders Vistisen orienterede om, der er neds et midlertidigt udvalg vedrørende etiske dilemmaer i psykirien.

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016 Indledning Ventetidsundersøgelse I november 2016 udsendte Dansk Psykolog

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 19. januar 2011 /KRILOR Dagsorden til mødet i Kontaktforum, Psykiriområdet 24. januar 2011 kl. 13.00 i mødelokale F3, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 AFRAPPORTERING AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT YDERNUMMERPSYKOLGER Indhold Indledning... 2 Indsamling og distribution... 2 Overordnede konklusioner... 3 1. Henvisningskategori

Læs mere

Psykologer. i Region Midtjylland. Regionshuset VIBORG

Psykologer. i Region Midtjylland. Regionshuset VIBORG Psykologer i Region Midtjylland Regionshuset VIBORG Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om praksisområdet 3. Generelt om psykologområdet 4. Faktuelt om psykologområdet i Region Midtjylland (antal

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene november 2017

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene november 2017 Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2017 14. november 2017 1 Indledning Hermed følger årsberetningen for arbejdet i bedømmelsesudvalgene i 2017. Formålet med årsberetningen er at give Landssamarbejdsudvalget

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden. Refer Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre Regionshuset Viborg Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer.

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer. Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 20 1 Indhold Indledning... 3 Henvisningskategori 10 og 11... 4 Gennemsnitlig

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog Forening 05-10-2015

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

Dagsorden. til mødet i Udvalget vedrørende landdistrikter 15. marts 2007 kl

Dagsorden. til mødet i Udvalget vedrørende landdistrikter 15. marts 2007 kl Region Midtjylland Regional Udvikling Dagsorden til mødet i Udvalget vedrørende landdistrikter 15. marts 2007 kl. 13-17 på Dansk Skaldyrcenter Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors tlf. 96 69 02 83 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2018

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2018 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 20 Indhold Indledning... 3 Henvisningskategori 10 og 11... 4 Ventetid på behandling

Læs mere

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene november 2018

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene november 2018 Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2018 2. november 2018 Indledning Følgende årsberetning kortlægger arbejdet med tildelingen af ydernumre i bedømmelsesudvalgene i 2018. Årsberetningen omhandler ansøgere

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Årlig lægedækningshøring 2017

Årlig lægedækningshøring 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2017 Region Midtjylland skal jævnfør overenskomst om almen

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2017

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2017 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 20 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Henvisningskategori 10 og 11... 4 1.1

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. juli 2010 /CLAJEN Refer fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2016

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2016 Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2016 28. oktober 2016 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning... 3 Bedømmelsesudvalgenes opgaver... 3 Resumé... 3 Ansøgere... 4 Afslagsbegrundelser...

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2018 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 17-05-2018 14:00 Sted: Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2. juni 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen

Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen Ældrerådet Referat Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen Pkt. Tekst Side 10 Godkendelse af referat fra møde den 30. januar 2018 1 11 Retningslinjer for udbetaling af diæter m.v.

Læs mere

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016 Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene 2014 Udgave per 10. august 2016 Indhold Indledning... 2 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning... 2 Bedømmelsesudvalgenes opgaver... 2 Resumé... 2 Ansøgere... 2 Afslagsbegrundelser...

Læs mere

Praksisplan for psykologer

Praksisplan for psykologer Praksisplan for psykologer Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning baggrund og formål... 3 2. Resume... 4 3. Mål og visioner for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland...

Læs mere

Vejledning til geografisk fordeling af kapacitet for psykologhjælp

Vejledning til geografisk fordeling af kapacitet for psykologhjælp Enhed for Tværsektoriel Udvikling og Enhed for Praksisoverenskomster Vejledning til geografisk fordeling af kapacitet for psykologhjælp og flytning af psykologpraksis Godkendt af Samarbejdsudvalget den

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

Udviklingsplan på psykologområdet.

Udviklingsplan på psykologområdet. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 10/3062 Dato: 8. februar 2010 Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen E-mail: Joergen.Marinus.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631393

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 15. januar 2010 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 15. januar 2010 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 15. januar 2010 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om det hidtidige arbejde i Bestyrelsen

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Servicemålet er gældende for regionen som helhed.

Servicemålet er gældende for regionen som helhed. Opgørelse over servicemålsoverholdelse for responstider fra 2010-2017 Vi læser din anmodning således, at du ønsker aktindsigt i servicemålsoverholdelsen for hastegrad A og B. Regionsrådet vedtog i 2007

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 23. september 2010 /KRILOR Dagsorden til mødet i Kontaktforum, Psykiriområdet 30. september 2010 kl. 14:00 Mødet afholdes på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016 Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene 2015 Udgave per 10. august 2016 Indhold Indledning... 2 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning... 2 Bedømmelsesudvalgenes opgaver... 2 Resumé... 2 Ansøgere... 2 Afslagsbegrundelser...

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 20. september 2019 /SUSSOR Dagsorden til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Samarbejdsaftale om palliion 1 2

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Gennemgang af aftaleresultat om ny praksisoverenskomst pr. 1. oktober 2019

Gennemgang af aftaleresultat om ny praksisoverenskomst pr. 1. oktober 2019 Gennemgang af aftaleresultat om ny praksisoverenskomst pr. 1. oktober 2019 Torsdag d. 29. august blev der indgået ny aftale om overenskomst om psykologhjælp mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes

Læs mere

Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen

Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen Ældrerådet Dagsorden Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen Pkt. Tekst Side 10 Godkendelse af referat fra møde den 30. januar 2018 1 11 Retningslinjer for udbetaling af diæter m.v.

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Region Midtjylland. Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 5 Region Midtjylland Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 5 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG Adr. Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22, Postboks

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ANBROE Refer til møde i Akutprogramstyregruppe 26. februar 2015 kl. 08:00 i Lokale 13, OPA 15, Regionshuset Århus Olof Palmes Alle 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Vedr. udkast til praksisplan for fodterapi i Region Nordjylland

Vedr. udkast til praksisplan for fodterapi i Region Nordjylland Høringsnotat Vedr. udkast til praksisplan for fodterapi i Region Nordjylland 2013-2016 Udkast til Praksisplan har været i høring i perioden 21. november 2012 til 12. februar 2013. Der er indkommet 5 høringssvar.

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. for psykologpraksis i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Primær Sundhed Kontoret for Økonomi og Planlægning

UDVIKLINGSPLAN. for psykologpraksis i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Primær Sundhed Kontoret for Økonomi og Planlægning UDVIKLINGSPLAN for psykologpraksis i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Kontoret for Økonomi og Planlægning Udviklingsplan for psykologpraksis i Region Midtjylland Udgivet af Region

Læs mere

Al behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen.

Al behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen. Notat Dato: Emne: Den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfrie ridefysioterapi (speciale 65) i Viborg Kommune 2008-2010 Job & Velfærd Sundhedsstaben Dato: 15. september 2010 Sagsnr.: 2009/03051

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Refer Mødedo: 15. maj 2008 Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 17.00 Mødested: Mødelokale 10 Nytorv 6, 2. sal Mødenr.: 4 Fraværende: Ulla Serup Thomsen;Mette Nielsen;Mogens Munk;Karl Engelbrecht Peter

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste s ventetid at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Ventetidsundersøgelse I udsendte Dansk Psykolog Forening en undersøgelse om ventetider til alle

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol

Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen sprotokol 06-12-2017 10:00 Brandstationen Viborg, Industrivej 3 Afbud fra:. Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden...3 2 (Offentlig) Budgetopfølgning per 30.09.2017...4

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Responstider i Skanderborg Kommune

Responstider i Skanderborg Kommune Notat 20. marts 2019 Responstider i I notatet ses på responstid for A- og B-kørsler samt på en ny opgørelse over responstid for akutlægebiler. 1. Generelt om responstider I er det Præhospitalet, der har

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Referat af takstgruppemøde den 23. februar Mette Juulsgaard Langhoff Holstebro Kommune. Gerd Møller Nielsen Lemvig Kommune.

Referat af takstgruppemøde den 23. februar Mette Juulsgaard Langhoff Holstebro Kommune. Gerd Møller Nielsen Lemvig Kommune. Mødedato: 23. februar 2017 Mødetid: Kl. 12.00 (inkl. Frokost) Mødested: Lokale M1.4 Rådhuset Prinsens Alle 5, 8000 Viborg Deltagere: Birgit Juul Jensen Favrskov Kommune Steen Holk Bank Herning Kommune

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2010 /BRIMAD Refer af mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 9. december 2010 kl. 13:00 i Mødelokale F8, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere