Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet"

Transkript

1 BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl i mødelokale H5 * Der afholdes formøde for psykologerne kl i mødelokale H8 Mødeleder: Kirsten Bjerregaard MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Region Hovedstaden, Kongen Vænge 2, 3400 Hillerød, Mødelokale H5 MEDLEMMER Kirsten Bjerregaard Formand, Udvalgsmedlem Deltog Mette Lise Vinum Udvalgsmedlem Deltog Nina Berrig Udvalgsmedlem Afbud Annie Hagel Udvalgsmedlem Deltog Nancy Jacobsen Udvalgsmedlem Deltog Søren Wiborg Udvalgsmedlem Afbud Side 1

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol fra møde den 5. november Indragelse af patientinddragelsesudvalg 4. Statusrapport Implementering af praksisplanen 5. Geografisk fordeling af 7 ledige ydernumre pr Ventetider - orientering 7. Gensidig orientering 8. Næste møde 9. Eventuelt 19. Tilbud om tilgængelighed af praksis i Region Hovedstaden Side 2

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN INDSTILLING 1. at dagsorden godkendes. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt med følgende ændring: Sag om "Tilbud om tilgængelighedsmærkning af praksis i Region Hovedstaden" optages som punkt nr. 19. Side 3

4 2. PROTOKOL FRA MØDE DEN 5. NOVEMBER 2014 INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Der er ikke fremkommet bemærkninger til protokollen. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 4

5 3. INDRAGELSE AF PATIENTINDDRAGELSESUDVALG INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget drøfter muligheden for at inddrage patientinddragelsesudvalget i arbejdet med praksisplanen fremover RESUME - SAGSFREMSTILLING I Bekendtgørelsen om patientinddragelsesudvalg (PIU), 24. marts 2014, skal alle regioner nedsætte et patientinddragelsesudvalg, der består af 8 medlemmer. Heraf udpeges tre medlemmer af Danske Patienter, tre udpeges af Danske Handicaporganisationer, et af Ældre Sagen og et af Regionsældrerådet. I Region Hovedstaden blev patientinddragelsesudvalget konstitueret den 20. juni 2014 med formand Kai Nørrung fra Ældresagen og næstformand Jette Bay fra Scleroseforeningen, udpeget af Danske Patienter. Patientinddragelsesudvalget skal systematisk inddrages i drøftelsen af emner, der ligger inden for Praksisplanudvalgets og Sundhedskoordinationsudvalgets emneområder. Det er op til PPU og SKU at tilrettelægge en procedure for systematisk inddragelse af PIU med afsæt i et første møde forud for hver ny praksisplan og ny sundhedsaftalte. På denne baggrund godkendte PPU og SKU den 25. november 2014 et samarbejdsnotat, der beskriver mulighederne for det fremtidige samarbejde mellem henholdsvis SKU/PPU og PIU. Samarbejdsnotatet giver mulighed for at samarbejdsudvalget inddrager PIU i arbejdet med kommende praksisplaner, hvor det findes relevant. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Sagen blev drøftet. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Lone Holm BILAGSFORTEGNELSE 1. Samarbejdsnotat PIU, SKU og PPU_ Side 5

6 4. STATUSRAPPORT IMPLEMENTERING AF PRAKSISPLANEN INDSTILLING 1. at Statusrapport 2014 godkendes RESUME Styregruppen for implementering af Praksisplan for psykologhjælp har udarbejdet og godkendt denne rapport, som redegør for implementeringsaktiviteterne i Efter godkendelse i samarbejdsudvalget forelægges statusrapporten for Udvalg for Tværsektorielt Samarbejde. SAGSFREMSTILLING Som led i den løbende rapportering om implementering af Praksisplan for psykologhjælp forelægges den første af de årlige statusrapporter for implementeringsarbejdet. Arbejdet med implementering af praksisplanens anbefalede indsatser tilrettelægges i den styregruppe for implementering af praksisplanen, som blev nedsat af samarbejdsudvalget ved praksisplanens godkendelse. Statusrapporten er udarbejdet af styregruppen. Implementeringsarbejdet har i 2014 især fokuseret på følgende: Psykologernes indberetning af ventetider til sundhed.dk Samarbejde med almen praksis omkring henvisninger og epikriser Patientsikkerhed - indkredsning og vidensformidling af mulige utilsigtede hændelser i psykologpraksis Praksiskonsulentordningen har, udover medvirken til disse indsatser, bl.a. planlagt og afviklet flere efteruddannelsesarrangementer med anvendelse af de overenskomstsafsatte efteruddannelsesmidler. Temaerne for disse efteruddannelsesarrangementer er tilrettelagt med udgangspunkt i praksisplanens anbefalinger. I kommisorium for styregruppen for implementering af praksisplanen indgår, at gruppen, når der er ledige ydernumre, skal foreslå geografisk placering af disse til beslutning i samarbejdsudvalget. Dette er også varetaget i 2014, hvor foreslag er fremlagt for samarbejdsudvalget i forhold besættelser af ledige ydernumre pr og pr Efter samarbejdsudvalgets godkendelse af statusrapporten forelægges denne for Udvalg for Tværsektorielt Samarbejde. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Pernille Breum BILAGSFORTEGNELSE 1. Statusrapport dec 2014 IGokPDF Side 6

7 5. GEOGRAFISK FORDELING AF 7 LEDIGE YDERNUMRE PR INDSTILLING 1. at forslag til geografisk fordeling af 7 ledige ydernumre godkendes RESUME Primo februar 2015 har regionen kendskab til 7 ydernumre, som vil være ledige til besættelse pr Styregruppen for implementering af Praksisplan psykologhjælp foreslår, at de ledige ydernumre opslås i kommunerne Gribskov, Halsnæs, Egedal, Gladsaxe, Frederiksberg, København/Østerbro og København/Amager. SAGSFREMSTILLING Styregruppen for implementering af Praksisplan for psykologhjælp har i sit kommissorium til opgave at foreslå geografisk fordeling af ledige ydernumre til godkendelse i samarbejdsudvalget. De ledige ydernumre var før ledighed placeret i kommunerne Gribskov, Halsnæs, Furesø, Rudersdal, Glostrup, Frederiksberg og København/Indre By. Styregruppen har på møde den 16. februar 2015 drøftet placering af disse ledige ydernumre. Med udgangspunkt i vejledningen vedr. flytning og fordeling af ledig kapacitet, som samarbejdsudvalget godkendte juni 2012, foreslår styregruppen for implementering af praksisplanen nedenstående geografiske fordeling af de ledige ydernumre: Der foreslås uændret fordeling af ydernumrene mellem de fire hovedområder, men en ændret placering inden for hovedområdet. Nord 2 ydernumre var før ledighed placeret i Gribskov og Halsnæs kommuner. De 2 ydernumre foreslås opslået i samme kommuner. Gribskov har i dag en dækning med antal psykologer i forhold til antal borgere, som ligger nær regionsgennemsnittet. Dette ønskes fastholdt. Halsnæs har i dag en lav dækning i forhold til antal borgere. Ventetiden er i øjeblikket lav, og omsætningen på regionsgennemsnittet. Det foreslås, at kapaciteten fastholdes i Halsnæs. Midt 2 ydernumre var før ledighed placeret i Furesø og Rudersdal kommuner. De 2 ydernumre foreslås placeret i henholdsvis Egedal og Gladsaxe. Egedal har en dækning under regionsgennemsnittet i forhold til antal borgere i Midt, langt. Gladsaxe Kommune har ligeledes en lav dækning. Psykologerne i Gladsaxe har tillige en høj gennemsnitlig indtjening. Byen 2 ydernumre var før ledighed placeret i Frederiksberg og København/Indre By. De 2 ydernumre foreslås placeret i Frederiksberg og København/Østerbro. Indre By har en meget høj dækning i forhold til borgere. Det foreslås at placere 1 ydernummer i Østerbro, som har en lavere dækning end regionsgennemsnittet, en indtjening over regionsgennemsnittet, samt en ventetid, der i august 2014 var som regionsgennemsnittet. Frederiksberg har en dækning som regionsgennemsnittet, en høj ventetid og en omsætning over regionsgennemsnittet. Syd 1 ydernummer var før ledighed placeret i Glostrup. Det foreslås placeret i planområde Amager (Amager-øst-vest i Københavns Kommune). Dækningen i Amager-øst-vest er lavere end regionsgennemsnittet, ventetiden var pr. august 2014 var på henholdsvis 8 og 5 uger, og indtjeningen ligger over regionsgennemsnittet. Amager -øst-vest ligger Side 7

8 geografisk tæt på Tårnby, som også har meget høj ventetid og lav dækning, men hvor det tidligere har vist sig vanskeligt for psykologer at finde egnede lokaler. Ved placering af 1 ydernummer i Amager -østvest kan den samlede dækning i denne del af område Syd forbedres. Bornholm har en bemærkelsesværdig høj ventetid, trods en dækning i forhold til antal borgere, som er højere end regionsgennemsnittet. Den gennemsnitlige ventetid til psykologhjælp er på Bornholm 19 uger. Dette forhold vil styregruppen for implementering af praksisplanen analysere nærmere. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Pernille Breum BILAGSFORTEGNELSE 1. Endelig vejledning ved flytning og geografisk fordeling af ledige kapaciteter DOK (2) 2. Oversigt geografisk fordeling Side 8

9 6. VENTETIDER - ORIENTERING INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning RESUME Der gives en halvårlig orientering om ventetidernes registrering og længde. Der orienteres endvidere om opfølgning overfor psykologer, som ikke inddaterer ventetid. SAGSFREMSTILLING Praksisudviklingsplan for psykologhjælp fastlægger, at samarbejdsudvalget halvårligt følger op på såvel ventetider som ventetidsregistrering. Seneste orientering til samarbejdsudvalget fandt sted Siden sidste orientering har styregruppen for implementering af praksisplanen løbende fulgt de registrerede ventetider og arbejdet med opfølgning overfor de psykologer, som ikke registrerer ventetiderne på sundhed.dk. Psykologsiden har i den anledning kontaktet 65 psykologer, som foråret 2014 aldrig havde registreret deres ventetid på sundhed.dk. Overenskomst om psykologhjælp fastsætter i 25 stk. 3: "Psykologen skal oplyse den gennemsnitlige ventetid til første konsultation for sine ikke -akutte patienter på sin praksisdeklaration. Psykologen skal skønne ventetiden og indtaste oplysning på sundhed.dk, og oplysningen skal opdateres minimum hver anden måned." Ventetid for 'Øvrige ikke-akutte patienter' Pr har ialt 88 % af psykologerne registreret ventetid for disse patienter på sund.dk. Dette er en stigning i forhold til foråret 2014, hvor 77 % af psykologerne havde registreret ventetiden. Imidlertid har kun 19 % af psykologerne ud fra statistik fra sundhed.dk inddateret denne ventetid rettidigt jævnfør overenskomstens krav. Den gennemsnitlige ventetid for denne gruppe patienter er på 6,2 uger, men med meget stor variation mellem kommunerne. Ventetid for 'Ikke akutte patienter med depression eller angst' Pr har 45 % af psykologerne registreret ventetid for disse patienter på sundhed. Men kun 15 % af psykologerne har ud fra statistik fra sundhed.dk registreret denne ventetid rettidigt jævnfør overenskomstens krav. Den gennemsnitlige ventetid for denne gruppe patienter er på 10 uger, også for denne gruppen patienter er der meget stor variation mellem kommunerne. I styregruppen for implementering af praksisplanen har psykologsiden oplyst, at man finder det teknisk besværligt/vanskeligt for psykologerne at opdatere tidligere registreret ventetid på sundhed.dk. Regionen er i dialog med Danske Regioner med henblik på at forenkle og forbedre arbejdsgangen ved registrering af ventetid på sundhed.dk. Opfølgning overfor psykologer, som fortsat ikke registerer ventetid Styregruppen for implementering af praksisplanen arbejder på at forbedre registreringen af ventetider på sundhed.dk og dermed forbedring af informationen til borgerne ved valg af psykolog. Styregruppen har i den forbindelse aftalt, at administrationen udsender information til de psykologer, der ikke har registreret ventetider i 2014 og Informationen henviser til overenskomstens krav om registrering og til vejledning om, hvordan registrering foretages. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Samarbejdsudvalget besluttede, at brevet til psykologerne skærpes, og at proceduren, som aftalt i Implementeringsgruppen, følges. Brev udarbejdes i samarbejde med psykologsiden. Brev Side 9

10 godkendes blandt Implementeringsgruppens medlemmer. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Pernille Breum BILAGSFORTEGNELSE 1. Ventetider øvrige ikke akutte pat Ventetider pat.depr.angst.1.1 Side 10

11 7. GENSIDIG ORIENTERING Karen Toke har opsagt sin stilling, idet hun skal være sundhedschef i Københavns Kommune. Karen Toke udtræder derfor af Implementeringsgruppen. Enhedschefstillingen er i opslag. Side 11

12 8. NÆSTE MØDE Det næste møde er den 17. juni 2015 kl Der er formøde kl Side 12

13 9. EVENTUELT Der var ingen bemærkninger under dette punkt. Side 13

14 19. TILBUD OM TILGÆNGELIGHEDSMÆRKNING AF PRAKSIS I REGION HOVEDSTADEN INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget for psykologhjælp tager orienteringen til efterretning. RESUME Politikerne i Region Hovedstaden tilbyder i samarbejde med foreningen God Adgang tilgængelighedsmærkning af praksis i Region Hovedstaden. SAGSFREMSTILLING I regionale praksisplaner for alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer samt fodterapeuter er tilgængelighed et generelt fokusområde. Praksisplanerne konkretiserer overenskomstens hensigter om telefonisk, elektronisk og især fysisk tilgængelighed. Det er aftalt i samtlige praksisplaner for ydergrupperne at fokusere på at fremme handicaptilgængeligheden. Region Hovedstadens politikere ønsker at skabe en større synlighed og nuancering i forhold til praksissektorens tilgængelighed. Dette vil give borgerne i regionen en større valgmulighed, og samtidig gøre den enkelte praksis mere attraktiv for nuværende og kommende patienter. I samarbejde med foreningen God Adgang tilbyder Region Hovedstaden tilgængelighedsmærkning af praksis i regionen. Tilbuddet gælder i perioden Formålet med tilbuddet er: At indsamle og formidle information om de fysiske adgangsforhold til praksis indenfor praksisområdet i Region Hovedstaden. Informationen stilles til rådighed for borgere via sundhed.dk, godadgang.dk og via praksissernes egne hjemmesider. (Sidstnævnte er op til den enkelte praksis). At udarbejde en status over tilgængeligheden til den enkelte praksis og videre formidle anbefalinger til forbedringer til praksisejeren. At akkumulere de indsamlede data fra de enkelte praksis til en samlet (anonym) analyse af tilgængeligheden til praksis indenfor de enkelte praksisområder: praktiserende læger, tandlæger, fodterapeuter, kiropraktorer, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. God Adgang mærkning er baseret på en registrering af de fysiske adgangsforhold til og i praksissen i henhold til de kriterier, der ligger til grund for mærkeordningen. Mærkningsordningen omfatter 7 forskellige handicapgrupper med hver deres behov for tilgængelighed. Mærket gives for tilgængelighed inden for en eller flere af følgende 7 handicapkategorier: kørestolsbrugere, gang -, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astmatikere og allergikere, udviklingshandicappede og alle med læsevanskeligheder. Både bygningsreglementets og de overenskomstmæssige bestemmelser vedr. tilgængelighed er inkluderet i kriterierne. Mærkningen danner grundlag for, at den enkelte praksis får information om adgangsforholdene til nuværende og kommende patienter på sundhed.dk. Hver praksis vil modtage en rapport med anbefalinger til, hvordan den enkelte praksis kan forbedre adgangsforholdene på sigt. Det er gratis for den enkelte praksis at deltage i mærkeordningen, da Region Hovedstaden dækker alle omkostninger i perioden Efter denne periode kan praksis tage stilling til fortsættelse med præsentation på sundhed.dk og medlemskabet af God Adgang. Pris for årligt medlemskab er i dag kr. ex. moms (pristalsreguleres). God adgang er en non-profit og upolitisk organisation, hvis formål er at inspirere og motivere til, at der skabes bedre tilgængelighed til det byggede miljø ved hjælp af mærkeordningen og rådgivning om Side 14

15 tilgængelige adgangsforhold. For at læse yderligere om God Adgang, henvises til hjemmesiden For at læse mere om projektet og om tilmeldingen, henvises til hjemmesiden SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Sengül Köse Side 15

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere