Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen."

Transkript

1 Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset 1599 København V Sagsnr Sendt pr. Vedrørende sagsbehandlingstider for behandling af ansøgning om hjælpemidler, personlig pleje og hjælp til boligindretning, forvaltningens j.nr Ved brev af 7. maj 2009 rejste jeg en sag af egen drift vedrørende sagsbehandlingstider for behandling af ansøgning om hjælpemidler, personlig pleje og hjælp til boligindretning i Socialforvaltningen. I brevet anførte jeg blandt andet følgende: Af en artikel i Politiken den 30. april 2009 fremgår, at Københavns Kommune i ét ud af tre tilfælde overskrider sagsbehandlingstiderne for syge eller handicappede borgere der ansøger om hjælpemidler, hjælp til personlig pleje eller boligindretning, og at kun hver tiende får skriftlig besked om, at afgørelsen trækker ud. Det fremgår blandt andet videre, at Socialforvaltningen selv er opmærksom på, at sagsbehandlingstiderne ikke er tilfredsstillende og at det er besluttet at nedsætte en specialgruppe og iværksætte nye arbejdsrutiner for at komme gennem sagsbunkerne. Endvidere vil forvaltningen sikre at alle borgere i fremtiden får de svar, som loven kræver. Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen. Jeg har besluttet at iværksætte en konkret egen driftundersøgelse i anledning af oplysningerne om den manglende overholdelse af sagsbehandlingstiderne i Handicapcenter København og den manglende orientering herom i ni ud af ti tilfælde af denne gruppe af ansøgere, hvis sager trækker ud. Jeg beder herunder Socialforvaltningen om: 1) At uddybe de fremkomne oplysninger om sagsbehandlingstiderne for henholdsvis ansøgning om! "#! $%& '##(# $)*&& +!,!, ---( (##(#

2 hjælpemidler, personlig pleje og boligindretning herunder de enkelte overholdelsesprocenter i forhold til den fastsatte frist efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 1. pkt. for behandlingen af de enkelte ansøgningstyper. 2) For de sager, som ikke overholder den fastsatte sagsbehandlingstid. jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 1. pkt., at redegøre for a) den samlede aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på de forskellige ansøgningstyper og om muligt b) den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de ti procent af sagerne som trækker længst ud. Jeg beder desuden om c) oplysning om baggrunden for at sagerne trækker ud. 3) Redegøre for de tiltag som Socialforvaltningen har eller påtænker at iværksætte til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne og til sikring af overholdelsen af retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 1. pkt. 4) Redegøre for de tiltag som Socialforvaltningen har eller påtænker at iværksætte til sikring af overholdelsen af retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 2. pkt vedrørende orientering af ansøgere om manglende overholdelse af sagsbehandlingstiden. Jeg bemærker, at jeg tidligere har indledt og i brev af 28. marts 2008 har afsluttet en undersøgelse af det daværende Handicapcenter Syds sagsbehandlingstider. Undersøgelsen var dog begrænset til ansøgninger om hjælpemidler. Jeg er opmærksom på, at Handicapcenter København siden da har undergået og må jeg forstå fortsat undergår en omstrukturering. Jeg bad blandt andet i undersøgelsen nærmere oplyst, hvordan der blev prioriteret i de indkomne sager, herunder om der var etableret en forvisitation til vurdering af ansøgningernes karakter og socialfaglige behov. Socialforvaltningen svarede hertil i brev af 17. november 2008 at handicapcentret havde etableret en forvisitationsordning, og at der skete en forvisitation efter kriterierne livsvigtig og kronologi, hvilket betød at såfremt en ansøgning ikke vurderes livsvigtig ekspederes ansøgningen efter tidspunktet fra dennes modtagelse. Jeg beder Socialforvaltningen i tillæg til ovenstående om at oplyse i hvilket omfang der sker en forvisitation af ansøgningssager efter omstruktureringen af Handicapcenter København. Ved brev af 28. august 2009 med bilag modtog jeg forvaltningens svar. Forvaltningen anførte blandt andet følgende: Side 2 af 9

3 Borgerrådgiveren har i brev af 7. maj 2009 iværksat en konkret egen driftsundersøgelse i anledning af oplysningerne i en artikel i Politiken den 30. april 2009 om Handicapcenter Københavns manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrister og manglende overholdelse af orientering af de borgere, hvis sager trækker ud. Borgerrådgiveren har den 13. maj 2009 tilkendegivet i anledning af Socialforvaltningens efterfølgende henvendelse, at Hjemmeplejevisitationen også ønskes inddraget i egen driftsundersøgelsen. Baggrunden er, at forvaltningens særlige sagstidsmåling - som Politiken omtaler i artiklen den 30. april også omfatter Hjemmeplejevisitationen. Socialforvaltningen har ved samme henvendelse til Borgerrådgiveren oplyst, at Socialudvalget den 29. april 2009 er orienteret om den særlige sagstidsmåling i Handicapcenter København og Hjemmeplejevisitationen. Sagstidsmålingen har omfattet sagstyperne personlige hjælpemidler, udskiftning af personlige hjælpemidler og tekniske hjælpemidler i Handicapcenter København, medens der i Hjemmeplejevisitationen er målt på sagstypen personlig pleje og praktisk hjælp. Borgerrådgiveren er den 1. juli 2009 orienteret om, at Socialforvaltningen forventer at svare på egen driftsundersøgelsen i slutningen af august 2009, da direktionen i midten af august 2009 behandler tiltag og status for nedbringelse af sagsbehandlingstider og orientering af borgere, hvis sager trækker ud i Handicapcenter København. Borgerrådgiveren har i sin egen driftsundersøgelse stillet en række specifikke spørgsmål til den særlige sagstidsmåling, som har betydet, at forvaltningen har foretaget en særlig kørsel for at kunne svare på de stillede underliggende spørgsmål til den særlige sagstidsmåling. Socialforvaltningens samlede svar fremgår nedenfor. Socialforvaltningens svar Borgerrådgiveren beder Socialforvaltningen om følgende: 1) At uddybe de fremkomne oplysninger om sagsbehandlingstiderne for henholdsvis ansøgning om hjælpemidler, personlig pleje og boligindretning herunder de enkelte overholdelsesprocenter i forhold til den fastsatte frist efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 1. pkt. for behandlingen af de enkelte ansøgningstyper. Side 3 af 9

4 Socialforvaltningen henviser til den vedlagte orientering til Socialudvalget den 29. april 2009, herunder det uddybende notat af 8. april 2009 om de sagsbehandlingstider, der blev målt i den særlige sagstidsmåling. Målingen blev gennemført i Handicapcenter København og Hjemmeplejevisitationen i ugerne 9 og 10 i 2009 (den 23. februar til 6. marts 2009). Der henvises desuden til nedenfor om status og tiltag vedrørende sagsbehandlingstider og underretning af borgere, hvis sager trækker ud, i Handicapcenter København og Hjemmeplejevisitationen. 2) For de sager, som ikke overholder den fastsatte sagsbehandlingstid. jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 1. pkt., at redegøre for a) den samlede aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på de forskellige ansøgningstyper og om muligt b) den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de ti procent af sagerne som trækker længst ud. Jeg beder desuden om c) oplysning om baggrunden for at sagerne trækker ud. Det kan indledningsvist oplyses, at de fastsatte sagsbehandlingsfrister i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 1. pkt., udgør henholdsvis: - Personlige hjælpemidler, udskiftning = 7 dage - Personlige hjælpemidler = 28 dage - Tekniske hjælpemidler = 56 dage - Personlig pleje og praktisk hjælp = 7 dage Socialforvaltningen kan oplyse følgende for de sager, der ikke overholder sagsbehandlingsfristerne i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 1.pkt: a) den samlede aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på de forskellige ansøgningstyper Handicapcenter København For Handicapcenter København udgjorde den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid i den særlige sagstidsmåling (uge 9-10 i 2009) følgende: - Personlig hjælpemidler, udskiftning = 42,70 dage - Personlige hjælpemidler = 139,65 dage - Tekniske hjælpemidler = 138,93 dage Side 4 af 9

5 Der henvises til nedenfor om de tiltag, der er gjort i anledning af de langt fra tilfredsstillende sagsbehandlingstider, som borgere i Handicapcenter København har oplevet. Hjemmeplejevisitationen For Hjemmeplejevisitationen udgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid i den særlige sagstidsmåling (uge 9-10 i 2009) følgende: - Personlig pleje og praktisk hjælp = 19 dage Der henvises til notatet af 8. april 2009 til Socialudvalget, som er vedlagt, hvoraf det fremgår, at den generelle overholdelsesprocent for personlig pleje og praktisk hjælp udgjorde 72,14 pct., hvilket var en lille forbedring i forhold til sagstidsmålingen for maj 2008, men dog fortsat lidt under målet om en overholdelsesprocent på mindst 80. Der henvises også til, at der fra 1. maj 2009 indføres et nyt omsorgssystem, som indeholder funktionaliteter, der kan understøtte en bedre overholdelse af sagsbehandlingsfrister. b) den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de ti procent af sagerne som trækker længst ud. Handicapcenter København For Handicapcenter København udgjorde den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de ti procent af sagerne i den særlige sagstidsmåling (uge 9-10 i 2009), som trak længst ud, følgende: - Personlig hjælpemidler, udskiftning (gennemsnittet for 8 sager) = 144,13 dage - Personlige hjælpemidler (gennemsnittet for 8 sager) = 364,38 dage - Tekniske hjælpemidler (gennemsnittet for 3 sager) = 238,67 dage Der henvises til nedenfor om de tiltag, der er gjort i anledning af de langt fra tilfredsstillende sagsbehandlingstider, som borgere i Handicapcenter København har oplevet. Hjemmeplejevisitationen For Hjemmeplejevisitationen udgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid i den særlige sagstidsmåling (uge 9-10 i 2009) følgende: - Personlig pleje og praktisk hjælp (gennemsnittet for 4 sager) = 52,75 dage Side 5 af 9

6 Der henvises til ovenfor om notatet af 8. april 2009 til Socialudvalget om Hjemmeplejevisitationen. c) oplysning om baggrunden for at sagerne trækker ud. Handicapcenter København Der henvises til orienteringen til Socialudvalget den 29. april 2009 og notatet af 8. april 2009 om en bunkeophobning af sager i Handicapcenter København, hvoraf det samtidig fremgår, at de initiativer, der allerede var iværksat for at nedbringe sagsbehandlingstiderne, ikke skønnedes at være tilstrækkelige til at afhjælpe sagsbehandlingsmanglerne. Der blev derfor samtidig besluttet i forvaltningen at supplere initiativerne med nedsættelse af en Task Force, hvis formål det blev at sikre en øget ledelsesmæssig fokusering på overholdelse af sagsbehandlingsfrister og underretningsbreve til borgere i handicapcentret. Hjemmeplejevisitationen For så vidt angår Hjemmeplejevisitationen blev det vurderet, at der var tale om enkeltstående sager, hvor der kunne have været særlige vanskeligheder omkring at opnå aftaler med borgeren om visiteringen i dennes hjem. Socialforvaltningen besvarer samlet nedenfor punkterne 3) 5): 3) Redegøre for de tiltag som Socialforvaltningen har eller påtænker at iværksætte til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne og til sikring af overholdelsen af retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 1. pkt. 4) Redegøre for de tiltag som Socialforvaltningen har eller påtænker at iværksætte til sikring af overholdelsen af retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 2. pkt vedrørende orientering af ansøgere om manglende overholdelse af sagsbehandlingstiden. 5) Oplysning om i hvilket omfang, der sker en forvisitation af ansøgningssager efter omstruktureringen af Handicapcenter København. Det kan oplyses, at der vil blive gennemført en ny særlig sagstidsmåling for Hjemmeplejevisitationen og Handicapcenter København for september måned 2009 med henblik på en kontrol af i hvilket omfang de iværksatte initiativer har medført en forbedret kvalitet i sagsbehandlingen, herunder overholdelse af de fastsatte sagsbehandlingsfrister og underretning af borgere, hvis sager har trukket ud. Side 6 af 9

7 Særligt om Hjemmeplejevisitationen For så vidt angår Hjemmeplejevisitationen forventes det, at der med overgangen til det nye omsorgssystem og efter en vis mindre implementeringsperiode vil ske en forbedring af kvaliteten af sagsbehandlingen, herunder af såvel sagsbehandlingstiderne som underretningen af borgerne. Særligt om Handicapcenter København Handicapcenter København foretager i det daglige arbejde en konkret vurdering eller visitation af hver enkelt ansøgning, som modtages. Ansøgningen vurderes og behandles ud fra kriterierne akut / livsvigtig og modtagelsesdato / kronologi. Der opereres ikke direkte med en enhed, som foretager forvisitation af ansøgninger, men der er indført nye arbejdsgange og sagsbehandlingsrutiner, som sikrer, at alle nye ansøgninger bliver konkret vurderet og placeret i sagsstyringsreol af teamets medarbejdere. Det betyder, at der skabes overblik og synlighed for både medarbejdere og ledelse over alle ansøgninger, herunder hvornår der evt. skal sendes underretningsbrev, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Socialforvaltningen har desuden iværksat en række meget massive tiltag og initiativer i Handicapcenter København for at nedbringe sagsbehandlingstiderne og underretningspligten i henholdsvis retssikkerhedslovens 3, stk. 2, 1. og 2. pkt. Initiativerne er nærmere beskrevet nedenfor. Direktionen i Socialforvaltningen har på baggrund af Task Forcens arbejde og erfaringsopsamling i forbindelse med oprydning i sagsbunker og den manglende overholdelse af underretningspligten besluttet, at der i efteråret 2009 skal etableres en kvalitetssikringsenhed med handicapcentrets ydelsesområder som primære indsatsområder. Enheden etableres med reference til Kontorchefen for MR Handicap og Psykiatri og forankres i Tværgående Juridisk Enhed. Enhedens formål Enhedens formål er at bidrage til at sikre en bedre overholdelse af lovgivningen såvel materielt som formelt, og at kvalitetsniveauet i sagerne generelt højnes. Enhedens konkrete opgaver Enheden skal umiddelbart: - Bidrage til et generelt kvalitetsløft - Bidrage til kompetenceudvikling ved Side 7 af 9

8 - At foranstalte undervisning inden for relevante fagområder - Etablere sidemandsoplæring i komplicerede sager - Deltage i afgørelsesteam - Formulere og vejlede omkring begrundelser mv. - Foranstalte stikprøvevis brugerundersøgelse af borgere i kontakt med Handicapcentret - Påbegynde analyse af sagsbehandlingen med henblik på at udfinde og eliminere evt. døde perioder - Påbegynde analyse af interne regler og forretningsgange med henblik på at forenkle sagsgange og referencer, f.eks. give kompetence til flere - Etablere udrykningshold af erfarne sagsbehandlere, der er villige til at påtage sig ekstraarbejde f.eks. i weekenden - Deltage i månedlige opfølgningsmøder mellem Handicapcentret og MR Handicap og Psykiatri Uddybning af enhedens konkrete opgaver Kvalitetssikringsenhedens primære opgaver er at følge op på Task Forcens afvikling af voksenteamets bunker af nye ubehandlede ansøgninger, at få iværksat procedurer, så der generelt i Handicapcentret sker overholdelse af sagstidsfrister og underretningspligt, at danne sig et erfaringsgrundlag over kompetencemangler og bidrage til et generelt kvalitetsløft. Herudover skal enheden dække behovet for juridisk sparring og styring ud over det som allerede varetages af Handicapcentret eller gennem det formaliserede samarbejde med MR Handicap og Psykiatri og Tværgående Juridisk Enhed. Derudover skal Kvalitetssikringsenheden i samarbejde med MR Handicap og Psykiatri, Tværgående Juridisk Enhed og Handicapcentret iværksætte en række tiltag til forbedring af det faglige niveau. Der vil således blive udarbejdet skriftlige retningslinier på alle de paragraffer, hvor disse ikke allerede eksisterer. Dette vil afstedkomme, at den enkelte sagsbehandler er vidende om, inden for hvilken ramme, han eller hun skal agere og træffe afgørelser. Dette behov bliver forstærket af sammenlægningsproblematikken. MR Handicap og Psykiatri og Tværgående Juridisk Enhed vil indgå i tæt samarbejde med Handicapcentret for at få udarbejdet disse. Der vil i lighed med de skriftlige retningslinier på de enkelte paragraffer blive udarbejdet skabeloner til bevillingsskrivelser og vejledningsbreve til borgerne, sådan at der skabes en ensartethed til gavn for såvel medarbejdere som for borgere. Dette vil modvirke den ofte dårlige kvalitet af afgørelser til borgeren. Side 8 af 9

9 MR Handicap og Psykiatri vil i samarbejde med Tværgående Juridisk enhed udbyde en række kurser inden for relevante områder i løbet af efteråret. Herunder vurderes det, om der er behov for ekstern undervisning fra eksempelvis Deloitte og Borgerrådgiveren. Som udgangspunkt skal enheden arbejde med alle sagskategorier på Handicapcentret og minimum en gang om året udtrække et antal af repræsentative sager, som gennemgås, vurderes og følges op på i samarbejde med Handicapcentret. Direktionen i Socialforvaltningen vil løbende have fokus rettet mod den massive indsats, der sættes i gang med kvalitetssikringsenheden for at sikre overholdelse af såvel sagsbehandlingsfrister som underretningspligten i retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Jeg er desuden bekendt med, at Socialforvaltningen i august 2010 har indsat yderligere juridisk ressourcer i Handicapcenter København med henblik på at styrke kvaliteten af centerets arbejde. Det er min opfattelse, at sagsbehandlingstiderne i for mange sager var lange på det tidspunkt, der er beskrevet ovenfor. Jeg finder dette beklageligt. Jeg har noteret mig det oplyste om de skridt som Socialforvaltningen foretog for at rette op på forholdene og det oplyste om forvisitation og foretager mig ikke yderligere på det foreliggende grundlag. Jeg beder dog om at blive underrettet om resultatet af de seneste sagstidsmålinger vedrørende Handicapcenter København og Hjemmeplejevisitationen i relation til de nævnte sagstyper. Med venlig hilsen Johan Busse Borgerrådgiver Side 9 af 9

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Att: Borgerrådgiver Johan Busse Vester Voldgade 2 A 1552 København V 14. december 2012 Sagsnr. 2012-172057 Dokumentnr. 2012-1002790 Status på Socialforvaltningens

Læs mere

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister 2015-10 Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune om forvaltningens overholdelse og revision af de

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 13-08-2012 Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår 2012 Kort beskrivelse af ledelsesinformationssystemet Socialforvaltningen har

Læs mere

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Socialforvaltningen har i perioden gennemført målinger af overholdelse sagsbehandlingsfrister, der er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Målingen

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Teknik- og Miljøforvaltningen 06-02-2009 Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149573 Sendt pr. e-mail: TMF@tmf.kk.dk (cc: TMF-trafik@tmf.kk.dk) Vedrørende

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-97660 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 4. april 2018 Til Finn Rudaizky, MB Sagsnr. 2018-0095357 Dokumentnr. 2018-0095357-7 Kære Finn Rudaizky Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset. Sagsnr København V

Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 29-01-2009 Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149435 Sendt pr. e-mail: SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk Anette.Laigaard@sof.kk.dk Vedrørende

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

RAPPORT Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315

RAPPORT Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315 27. januar 2017 RAPPORT 2017 Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315 MODTAGER Nina Eg Hansen Anders Kirchhoff INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

På den baggrund finder jeg ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder jeg ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk og Anette.Laigaard@sof.kk.dk 21-10-2008 22-10-2008 Sagsnr. 2008-87487 Vedrørende Bofællesskabet

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag.

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag. Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Vedrørende Borgerrådgiverens foreløbige rapport om Kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling Punkt 7. Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling 2017-062046 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017

Læs mere

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Onsdag den 25. september 2013 Dagsorden for præsentationen 1. Præsentation af Task Forcen 2. Analysens opbygning 3. Præsentation af resultaterne af

Læs mere

Side 1 af 6 SOCIALUDVALGET DAGSORDEN for mødet den for mødet den 17.12.2014 [Til bilagsfortegnelse] 4 UDSAT: Revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen (2014-0206289) Socialudvalget

Læs mere

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området.

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området. Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Socialforvaltningens udtalelse i forbindelse med Borgerrådgiverens nye undersøgelse af kommunens personrettede tilsyn

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SIDE 2 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Justitsministeriets sagsnr : sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven

Justitsministeriets sagsnr : sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Justitsministeriets sagsnr. 2017-008-0003: sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven 27-11-2018 1. Indledning I mit brev

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Bilag 2. Skema over høringssvar

Bilag 2. Skema over høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 18. april 2018 Sagsnr. 2017-0412891 Dokumentnr. 2017-0412891-8 Bilag 2. Skema over høringssvar Bilag 1. Skema over høringssvar Høringspart

Læs mere

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Egedal Kommune Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 19. juni 2017 skrevet til Ankestyrelsen om Egedal Kommunes offentliggjorte

Læs mere

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Børn og unge med handicap (Lov om social service) Ny sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016

Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016 Punkt 13. Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016 2017-000634 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for

Læs mere

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT 07-10-2014 Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til Indledning

Læs mere

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svar på 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om sagsbehandlingstider i Sociale Forhold og Beskæftigelse Side 1 af 6 Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering... 3 Hvad kan borgerrådgiveren... 4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Ressourceforbrug... 5 Hvordan

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Differentierede frister indenfor den enkelte paragraf i tunge mindre tunge sager Bilag 1. Forslag begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Sagstype Hjælp til enkeltydelser, 81(Lov om aktiv

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Øget brug af tro og love-erklæringer På Socialudvalgets møde den 15. marts 2017 under punkt 7. Opfølgning på medlemsforslag

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 25-11-2016 Sagsnr. 2016-0415706 Dokumentnr. 2016-0415706-1 Kære Ulrik Kohl

Læs mere

INSPEKTION AF WIBRANDTSVEJ ENDELIG RAPPORT

INSPEKTION AF WIBRANDTSVEJ ENDELIG RAPPORT INSPEKTION AF WIBRANDTSVEJ ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 INSPEKTION AF BØRNE- FAMILIEINSTITUTIONEN WIBRANDTSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: klvoll@kff.kk.dk Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Jeg skrev blandt andet følgende til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Jeg skrev blandt andet følgende til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Fremsendt dags dato med e-mail til: bif@bif.kk.dk og cduklagesager@bif.kk.dk 12-10-2012 Sagsnr. 2012-91002

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt med e-mail 03-01-2019 Sagsnr. 2019-0006301 Dokumentnr. 2019-0006301-2 Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag.

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag. 1 Den 23. maj 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 5. september 2000 af Køge Kommune. Rapporten var samtidig min (første) opfølgning af de spørgsmål som inspektionen har givet anledning

Læs mere

Redegørelse om Justitsministeriets sagsbehandlingstider i aktindsigtssager og om behovet for yderligere initiativer på området

Redegørelse om Justitsministeriets sagsbehandlingstider i aktindsigtssager og om behovet for yderligere initiativer på området Dato: 31. august 2018 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Pernille Østergaard Sagsnr.: 2017-008-0003 Dok.: 842478 Redegørelse om Justitsministeriets sagsbehandlingstider i aktindsigtssager og om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Dato: 06-10-2006 Sagsnr.: 296894 Dok.nr.: 1964043 Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse: 1. Borgerrepræsentationens beslutning om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt analyseog udviklingsforløb, Taskforce - Handicap

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt analyseog udviklingsforløb, Taskforce - Handicap Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Taskforce - handicap Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt analyseog udviklingsforløb, Taskforce - Handicap Ansøgningsfrister fremgår af Socialstyrelsen.dk

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Fundet det meget beklageligt, at der medgik næsten 1 år og 11 måneder til arbejdsdirektoratets behandling af en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. FOB nr.

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Ansøgningsfrist 8. februar 2019 Indhold Indledning... 1 Forventede resultater... 1 Om Task Force forløbet... 2 Analysefasen... 2 Udviklingsfasen... 3 Afslutning

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2018

Borgerrådgiverens beretning 2018 Borgerrådgiverens beretning 2018 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Borgerrådgiveren iværksætter undersøgelse af Folkeregisterets udstedelse af administrative bøder ved forsinket folkeregistrering

Borgerrådgiveren iværksætter undersøgelse af Folkeregisterets udstedelse af administrative bøder ved forsinket folkeregistrering KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen Sendt med e-mail 21-02-2018 Sagsnr. 2018-0048527 Dokumentnr. 2018-0048527-1 Borgerrådgiveren iværksætter undersøgelse af Folkeregisterets

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Den 3. april 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 15. juni 2001 af Udlændingestyrelsen.

Den 3. april 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 15. juni 2001 af Udlændingestyrelsen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. april 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 15. juni 2001 af Udlændingestyrelsen. I rapporten bad jeg Udlændingestyrelsen om nærmere underretning mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Borgerrådgiverens beretning 2017 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...3 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. februar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. februar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør Caroline Stage, MB 14. februar 2018 Sagsnr. 2018-0053577 Kære Caroline Stage Dokumentnr. 2018-0053577-7 Tak for din henvendelse af 5. februar 2018,

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Side 1 af 5 Notat Til Til Aarhus Byråd Orientering SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedrørende

Læs mere