Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014"

Transkript

1 Colas Danmark A/S CSR Rapport 2014

2 Introduktion Colas CSR-rapport for 2014 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens 99 a. CSR-rapporten beskriver selskabets arbejde med videnressourcer, miljø, personaleforhold samt andre forhold, vi mener kan have særlig samfundsinteresse. Ledelsessystem Colas Danmarks ledelsessystem omfatter blandt andet elementer til styring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, som er certificeret efter internationale standarder. Ledelsessystemet blev i efteråret 2012 re-certificeret af Det Norske Veritas og auditeret i efteråret Næste re-certificering vil finde sted i efteråret På det regnskabsmæssige område foretages styring, rapportering og auditering i henhold til dansk regnskabslovgivning suppleret med Colas Gruppens interne styringssystemer. Colas Danmark Management System Factory Production Control Asfalt CO 2 kvoter FPC Grus FPC Bindemidler Kvalitet Miljø Energistyring Kloakautorisation Arbejdsmiljø Europæisk Trafiksikkerhedscharter

3 Introduktion Værdigrundlag/etiske regler Det overordnede værdigrundlag for Colas Danmarks forretningsaktiviteter følger Group Management Principles, som gælder for selskaber i Colas S.A. gruppen, samt Bouygues koncernens etiske politik-2006, der gælder for alle selskaber i Groupe Bouygues. Heri præciseres det blandt andet, at selskabet og dets medarbejdere skal efterleve FN s universelle menneskerettighedserklæring og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende overenskomster, navnlig med hensyn til tvangsarbejde og børns arbejde. Seks rapporteringsområder Vi har i CSR-rapporten valgt at fokusere på følgende områder: Medarbejdere, ligestillingspolitik, mv. Arbejdsmiljø og Sikkerhed Klima og Energistyring Eksternt miljø Teknologi- og Produktudvikling Større infrastrukturprojekter For hvert af disse områder har vi beskrevet: Mål for 2014 Colas præstation i 2014 Politikker I tilknytning til Colas ledelsessystem er der udarbejdet en række politikker og handlingsplaner, som danner grundlag for vores daglige målstyring på områderne: Kvalitet Eksternt miljø Arbejdsmiljø og Sikkerhed Disse rammer dækker også Colas CSR-politik. Formålet med disse politikker er at sikre, at selskabets aktiviteter udføres under forhold, der: opfylder kundernes behov sikrer størst mulig værdi for samfundet sikrer medarbejderne trygge og udviklende ansættelsesforhold sikrer ejerne en rentabel drift af virksomheden 3

4 Medarbejdere Ligestillingspolitik Mål: Colas Danmark A/S bestyrelse har vedtaget en ligestillingspolitik for repræsentation på bestyrelses- og ledelsesniveau i selskabet, der skal gennemføres før 1. april Det er målet for bestyrelsen at have 40% kvinder i bestyrelsen inden 1. april 2017 samt opretholde og sigte mod at øge andelen af kvindelige ledere. Den samlede ligestillingspolitik kan læses på vores hjemmeside: under om Colas. Præstation: I 2014 beskæftigede Colas i Danmark 453 medarbejdere fordelt på 403 mænd og 50 kvinder. Det svarer til at ca. 11 % af de beskæftigede medarbejdere var kvinder. Størstedelen af de beskæftigede kvinder arbejder indenfor administration. På ledelsesniveau udgør kvinders andel 25 %. Selskabets medarbejderstyrke fordelte sig på 159 funktionærer (35 %) og 294 timelønnede (65 %). Flexjob Mål: Det er Colas mål, at vi i videst muligt omfang sikrer virksomhedens medarbejdere fortsat beskæftigelse i selskabet i tilfælde, hvor sygdom medfører nedsat erhvervsevne. Præstation: Colas beskæftigede i 2014 to medarbejdere under flexjob-ordningen. 89/11% 65/35% Mænd Kvinder Timelønnede Fastansatte 4

5 Medarbejdere 5

6 Medarbejdere Uddannelse Mål: Det er Colas Gruppens mål løbende at udbygge medarbejdernes viden og kompetencer. Derfor foregår der løbende efteruddannelse af alle personalegrupper. Det er endvidere et af Colas mål løbende at uddanne elever på vejhold, værksteder, laboratorier og kontorer. Ligeledes er det et mål for Colas, at sikre medarbejderne en løbende erhvervelse og deling af viden. Præstation: Efteruddannelse I 2014 deltog i alt 379 medarbejder ud af 453 beskæftigede i kursusarrangementer med en samlet varighed af arbejdsdage mod dage året forinden. Timelønnede medarbejdere tegner sig for ca. 69 % af kursisterne, som i årets løb deltog i uddannelse, og hovedområderne for deres uddannelse vedrørte sikkerhedsmæssige og fagtekniske forhold. Uddannelsesudgifterne udgjorde i 2014 ca. 2,8 % af selskabets lønsum mod ca. 4,1 % året før, hvor der blev afholdt ekstraordinært mange kursusaktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af en såkaldt sikkerhedsuge. 24 medarbejdere deltog herudover i vinterens løb i Asfaltskolen, som er et brancheinitiativ etableret i samarbejde med 3F, hvor formålet er at styrke almene boglige kvalifikationer gennem et 5-6 ugers uddannelsesforløb i dansk, matematik og IT. Elever I løbet af året afsluttede 5 vej-asfaltørelever deres uddannelse i selskabet. Ved årets udgang var der beskæftiget 13 vej-asfaltørelever og en entreprenørmaskinmekanikerlærling i selskabet. Videndeling Ligeledes er det et mål for Colas, at sikre medarbejderne en løbende erhvervelse og deling af viden. I den forbindelse deltager en række af selskabets medarbejdere løbende i en række koncern-interne seminarer, arbejdsgrupper og netværk, hvor der er mulighed for at udveksle viden med kolleger fra andre af koncernens virksomheder fra det meste af verden. Det er typisk områder som maskinteknologi, produktteknologi, arbejdsmiljø og sikkerhed, eksternt miljø og personaleledelse. 6

7 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Sygefravær Mål: Det er vores mål at opretholde gode fysiske og psykiske rammer for vores medarbejdere, samt bevare et godt arbejdsmiljø i hverdagen og sikre et lavt sygefravær. Præstation: Som en indikator herfor har vi for 2014 opgjort sygefraværet blandt vores medarbejdere. Funktionærgruppen havde i gennemsnit et sygefravær på 1,5 % sammenlignet med et gennemsnitligt fravær på 2,7% hos funktionærer ansat i DA virksomheder. Sygefraværet hos de timelønnede medarbejdere udgjorde i ,5 % sammenlignet med et gennemsnitligt fravær på 3,8 % for timelønnede medarbejdere i bygge- og anlægssektoren. Sygefraværet hos selskabets medarbejdere anses for tilfredsstillende set i forhold til lignende grupper på arbejdsmarkedet. Arbejdsulykker Mål: Det er Colas ultimative mål at undgå arbejdsulykker og nedslidning af vores medarbejdere. For 2014 var det målet, at bringe Ulykkesfrekvensen ned under 6. Præstation: Colas foretager en løbende registrering og opklaring af årsager til alle arbejdsulykker og nærved-ulykker. Hermed søger vi at forhindre gentagelse af ulykker. Selskabets viden på området deles blandt andet med kolleger i Colas Gruppen samt med branchens medlemsvirksomheder og andre virksomheder, som Colas samarbejder med via faglige netværk. I 2014 registreredes i alt 6 arbejdsulykker med fravær samt 16 mindre ulykker uden fravær. 7

8 Arbejdsmiljø og Sikkerhed På baggrund heraf er ulykkesfrekvensen beregnet til 6,9 uheld med fravær pr. en million arbejdstimer sammenlignet med en frekvens på 4,1 året før. Fravær som følge af arbejds-ulykker er for 2014 beregnet til 0,4 promille af arbejdstimerne, hvilket er uændret set i forhold til året før. Én arbejdsulykke medførte et fravær af mere end 4 ugers varighed, og betegnes således som alvorlig. 25,0 Ulykkesfrekvenser, Lost Time Injury Frequency (LTIF) 20,0 LTIF 15,0 10,0 5, Asfaltindustrien Colas Colas fik i foråret for tredje gang inden for de seneste fire år overrakt prisen som Danmarksmester i sikkerhed, kategori bedste virksomhed I december blev et af vores udlægningshold for andet år i træk af Asfaltindustrien og 3F kåret som Danmarksmester i sikkerhed, kategori bedste hold. Priserne blev indstiftet i

9 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Skånejobs Mål: Vi vil tilbyde alle medarbejdere, som rammes af en arbejdsulykke et skånejob i det omfang det er muligt indtil vedkommende igen er fuldt arbejdsdygtig. Præstation: I 2014 var der ikke beskæftiget medarbejdere i skånejob som følge af arbejdsulykker sammenlignet med 1 medarbejder året forinden. 9

10 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Køresikkerhed, Det Europæiske Trafiksikkerhedscharter Mål: Det er vores mål, at holde en høj sikkerhedsstandard i forbindelse med kørsel og undgå involvering i trafikulykker. Det er vores mål, at uheld med tredjeparts involvering højst må omfatte 5% af vores motordrevne køretøjer, svarende til en ulykkesfrekvens på maks. 0,05. Præst ation: Colas tilsluttede sig i september 2005 Det Europæiske Trafiksikkerhedscharter (European Road Safety Charter), hvis formål er at nedbringe antallet af trafikdrab på de europæiske veje. Charteret blev fornyet i sommeren Antallet af kørselsuheld, hvor tredjepart var involveret steg fra 14 i 2013 til 23 i 2014, hvilket skyldes en væsentligt længere sæson i 2014 end året tidligere samt et betydeligt større aktivitetsniveau. Dermed steg uheldsfrekvens fra 0,031 til 0,042 målt i forhold til antallet af motordrevne køretøjer, som i 2014 udgjorde 554. Selskabet opfylder dermed Colas S.A. Gruppens 2014-mål for kørsels-ulykkesfrekvens, hvor målet er en ulykkesfrekvens på maksimalt 0,05. 0,1 Udvikling i kørselsuheldsfrekvens, ,08 Frekvens 0,06 0,04 0,052 0,041 0,040 0,033 0,042 0,

11 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Colas medarbejdere deltog i efteråret 2014 i en spørgeskemaundersøgelse sammen med en række andre store danske virksomheders medarbejdere, hvor formålet var at afdække medarbejdernes risikoprofil i forbindelse med kørsel i arbejdstiden. Resultatet af undersøgelsen vil indgå i fremtidig instruktion og køreuddannelse af selskabets medarbejdere. Transport af farligt gods Baggrund: I forbindelse med selskabets asfaltaktiviteter på de danske veje transporterer udlægningshold ofte mindre mængder af brændstof og gods, som i henhold til den europæiske ADR-konvention klassificeres som farligt gods. Det skal derfor transporteres i henhold til særlige regler for transport af farligt gods under den såkaldte frimængde. Mål: Det er vores mål til stadighed at holde alle vores medarbejdere à jour med de regler, som gælder for transport af farligt gods; jfr. reglerne i ADR-konventionen. Præstation: I 2014 har vi gennemført undervisning af medarbejderne i reglerne på dette område. 83 medarbejdere deltog i årets løb i undervisningen på dette område. Alle køretøjer er forsynet med sikkerhedskort udarbejdet af firmaet med skriftlig information om hvordan man skal forholde sig i tilfælde af ulykker eller nødsituationer. Førstehjælpskurser Baggrund: Mange af Colas aktiviteter foregår på trafikerede veje med risiko for at der opstår ulykker. For at være bedst muligt rustet i sådanne situationer uddannes medarbejderne i førstehjælp og brandslukning. Mål: Det er selskabets mål, at 33 % af alle medarbejdere skal have deltaget i et førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. Præstation: I 2014 var der ansat i alt 194 medarbejdere, som inden for de seneste tre år har deltaget i et førstehjælpskursus. Det betyder, at 43 % af alle medarbejdere opfylder koncernens uddannelseskrav på området. 11

12 Klima og Energistyring CO 2 -udledning Baggrund: Colas råder i Danmark over 8 aktive asfaltfabrikker. Heraf var de 2 i 2014 omfattet af den danske kvotelovgivning for CO 2 -udledning. Selskabet indsendte i 2012 ansøgning til Energistyrelsen om tildeling af frie C0 2 -kvoter for vores asfaltanlæg i Nørresundby og Djeld gældende for den tredje kvoteperiode, som løber fra 2013 til Disse anlæg har begge en indfyringskapacitet på mere end 19 MWh på brænderen tilsluttet tørretromlen, hvorimod et tredje anlæg falder ud af ordningen efter ombygning og montering af en brænder med en mindre kapacitet. Mål: Gennem de seneste år har vi arbejdet med at introducere ny teknologi til fremstilling af asfalt, hvor energiforbruget forventes, at blive reduceret med op mod 10 %. Asfalt fremstillet efter den nye teknologi markedsføres af Colas under varemærket Climafalt. Derudover har vi moderniseret brændere og tørretromler på en række af vores asfaltværker med henblik på energibesparelse og reduktion af CO 2 -udledning. Se afsnittet om asfaltfabrikker. Præstation: Selskabet modtog ved udgangen af 2013 fra Energistyrelsen meddelelse om at vi for den tredje kvoteperiode modtager en portion frie kvoter for de ansøgte to asfaltanlæg i Djeld og Nørresundby. De tildelte frie kvoter reduceres løbende frem til cleanergie Colas Gruppens logo for energibesparelser 12

13 Klima og Energistyring Energistyring, asfaltfabrikker Mål: På koncernniveau blev der i Colas S.A. Gruppen iværksat et globalt program for energistyring, cleanergie. Det er målet med det nye system, at vi med udgangen af 2015 skal opnå en generel besparelse af energi på 15 % målt i forhold til niveauet i Præstation: Resultaterne af indsatsen omkring cleanergie programmet for de seneste 4 år fremgår af nedenstående graf. Energiforbruget omfatter al energiforbrug ved asfaltproduktion; tørring af stenmaterialer, opvarmning af bindemidler, håndtering af råvarer, mv. 92,0 Energiforbrug asfaltproduktion, kwh/ton 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80, Af figuren fremgår det, at vi i 2014 opnåede en energibesparelse på 7,4 % set i forhold til basisåret 2011, medens energiforbruget i 2014 faldt med 3,4 % set i forhold til året forinden. Faldet i energiforbruget over de seneste fire år skyldes bl.a. massive investeringer i omlægning af energiforbrug til naturgas på en enkelt af vore fabrikker samt installation af nye effektive brændere og tørretromler på andre fabrikker. 13

14 Klima og Energistyring Energiforbrug, rullende materiel Baggrund: cleanergie programmet til reduktion af energiforbrug omfatter også energiforbrug til biler og entreprenørmateriel. Mål: Det er ligeledes her målet med udgangen af 2015, at reducere energiforbruget med 15 % set i forhold til det relative forbrug i Præstation:I 2014 opnåede vi for det rullende materiel en energibesparelse pr. udlagt tons asfalt på ca. 10 % målt i forhold til året før, medens energiforbruget i 2014 var ca. 18,2 % lavere pr. udlagt tons asfalt end i udgangsåret Denne besparelse skyldes blandt andet, at vi udførte en række store sammenhængende entrepriser, hvor muligheden for en effektiv logistik var til stede samt at vort aktivitetsniveau på udlægningsområdet steg som følge af tilkøbet af Skanska Asfalt. 100 Energiforbrug ved asfaltudlægning, Index 2011 = Index 14

15 Eksternt Miljø Miljøtilsyn Baggrund: Colas miljøledelsessystem er certificeret efter ISO I den forbindelse foretages der en løbende overvågning af selskabets aktiviteter i forhold til miljølovens regler. Mål: Det er målet at drive virksomheden uden at der opstår væsentlige klager om overtrædelse af Miljølovens bestemmelser fra naboer eller myndigheder. Præstation: Der blev ikke i 2014 modtaget klager om brud på miljølovens bestemmelser. Der har i 2014 været afholdt miljøtilsyn fra kommunale myndigheder på selskabets positioner i Køge, Herfølge, Horsens og Aalborg. Tilsynene gav kun anledning til mindre bemærkninger fra tilsynsmyndighederne. Miljøgodkendelser Der har i årets løb i samarbejde med Holbæk kommune været arbejdet på at få udarbejdet et tillæg til kommuneplanen for Holbæk kommune således at selskabets asfaltanlæg i Undløse kan påbegyndes udskiftes med et mere miljømæssigt og tidssvarende anlæg. Genbrug af asfalt Baggrund: Gennem de seneste år har Colas satset på at forøge genbrug af gammel asfalt i produktionen af varmblandet asfalt. Genbrug af asfalt reducerer import af bitumen samt forbrug af lokale stenressourcer. Mål: Det er selskabets mål, at genbruge gammelt asfalt i produktionen af ny asfalt i et omfang svarende til minimum 12 % af vor samlede asfaltproduktion. Præstation: I 2014 udgjorde tilsætningen af genbrugsasfalt gennemsnitligt 13,5 % af vores samlede produktion af asfalt mod 16,2 % året forinden. Nedgangen i tilslag af genbrugsasfalt skyldes ændret produktmiks. Hovedparten af genbrugsasfalten indgår i produktionen af bærelagsmaterialer af typen GAB. 15

16 Forretningsudvikling Baggrund: Colas erhvervede i starten af 2014 Skanska Asfalt A/S med afdelinger i Køge, Horsens og Odense. Herved blev selskabets asfaltaktiviteter på Sydsjælland og i Østjylland styrket gennem erhvervelse af to asfaltanlæg. Derudover fik Colas adgang til et nyt forretningsområde med udførelse af levetidsforlængende forseglinger af ældre og udmagrede asfaltbelægninger på lufthavne og veje. Aktiviteten udføres såvel i Danmark som i udlandet og markedsføres under betegnelsen Colas PenTack. Ved tilkøbet af Skanska Asfalt A/S fulgte ca. 49 medarbejdere med over i Colas. 16

17 Teknologi- og Produktudvikling Udviklingsaktiviteter i 2014 Baggrund: En stor del af den udvikling og optimering, som Colas foretager med hensyn til vores teknologi og produkter, sker i nært samarbejde med Colas Gruppens teknologicenter i Frankrig, som er verdens største privatejede vejforskningslaboratorium. Mål: Det er et mål løbende, at introducere nye produkter samt teknologiforbedringer i Danmark, for dermed at opfylde kundernes behov samt gøre Colas mere konkurrencedygtig. Strategien for udviklingsaktiviteter på teknologi- og produktområdet har i 2014 været fokuseret på at optimere produktion med hensyn til energibesparende produktionsmetoder inklusive reduktion af CO 2 -udledning samt forøget genbrug af asfalt og biprodukter, substitution af opløsningsmidler samt generel effektivisering. Det er endvidere et mål at udvikle metoder til måling og registrering af funktionsegenskaber for vejbelægninger til brug ved optimering af strategi for vedligeholdelse af veje, hvor vi har mangeårige funktionskontrakter. Præstation: For nogle år siden introducerede Colas HøjModul Asfalt (HM-Asfalt), som er en højstabil type asfalt beregnet til veje med tung trafik. Asfalttypen er meget ressourcevenlig både med hensyn til forbrug af stenråvarer og energi. Der er gennem årene udlagt HM-Asfalt på flere stærkt trafikeret veje i Jylland og senest i Københavns kommune. Colas deltager nu i en Vejregelarbejdsgruppe omkring udarbejdelse af vejnormer for anvendelse af HM-Asfalt i Danmark. Vejreglen forventes at blive udgivet i anden halvdel af Deltagelse i national vejregelarbejdsgruppe omkring udvikling af en dansk software til beregning af energiforbrug og CO 2 udslip ved produktion og udlægning af asfalt. Udført fuldskalaforsøg med anvendelse af restprodukt fra fiskeolieindustrien til blødgøring af bindemidler til overfladebehandling. Restproduktet er miljømæssigt ufarligt og kan anvendes til substitution af organiske opløsningsmidler. Optimere anvendelsen af genbrugsasfalt på alle vores asfaltanlæg. Udvikling af et nyt miljørigtigt produkt til lapning af slaghuller. 17

18 Teknologi- og Produktudvikling Colas deltog i et projekt vedr. håndtering af vand fra skybrud på veje i tætbebyggede områder. I projektet deltager samtidigt et rådgivende firma med speciale i vandhåndtering samt et arkitektfirma med speciale i bydesign og udvikling. Projektet støttes finansielt af Realdania. Optimering af bitumenemulsioner til overfladebehandling og klæbning mellem asfaltlag. Resultaterne af Colas udviklingsaktiviteter i 2014 har været tilfredsstillende og udviklingsniveauet vil blive fortsat i

19 Colas Foundation I 2014 valgte Colas Foundation den danske kunstner Frederik Lindskov som en blandt 20 kunstnere til at male et billede med temaet The Road til fondens samling af kunstværker. Frederik Lindskov kvitterede i juni med billedet Lost, som blev præsenteret ved en udstilling i Paris i Oktober. 19

20 Colas Danmark A/S Telefon

Colas Danmark A/S CSR Rapport 2013

Colas Danmark A/S CSR Rapport 2013 Colas Danmark A/S CSR Rapport 2013 Introduktion Colas CSR-rapport for 2013 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens 99 a. CSR-rapporten beskriver

Læs mere

Colas CSR-rapport for 2009 Corporate Social Responsibility

Colas CSR-rapport for 2009 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2009 Side 1 af 8 Colas CSR-rapport for 2009 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2009 udgør selskabets lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens

Læs mere

Colas CSR-rapport for 2012 Corporate Social Responsibility

Colas CSR-rapport for 2012 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2012 Side 1 af 12 Colas CSR-rapport for 2012 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2012 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til

Læs mere

Colas CSR-rapport for 2011 Corporate Social Responsibility

Colas CSR-rapport for 2011 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2011 Side 1 af 9 Colas CSR-rapport for 2011 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2011 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2012 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2012 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Samfundsansvar 2011. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2011. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2011 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2011 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret LEDELSESBERETNING i Arkil koncernens værdier. 1 SAMFUNDSANSVAR 1 2 ÅRSBERETNING 2015 10% Vi har

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug Bæredygtig asfalt Genbrug Genbrug Genbrug Tendenser i samfundet I det moderne samfund tilstræber man i høj grad at spare på naturressourcerne. Genbrug af materialer og produkter er noget, der prioriteres

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Genbrugsasfalt Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der opsamles meget større mængder genbrugsasfalt i Danmark end asfaltbranchen forbruger i nye asfaltprodukter. Ved en større sortering

Læs mere

CSR-rapport. Colas Danmark A/S. CSR-rapport 2016

CSR-rapport. Colas Danmark A/S. CSR-rapport 2016 2016 CSR-rapport Colas Danmark A/S NR. 2 DECEMBER 2015 COLAS NYT CSR-rapport 2016 1 INDHOLD Indhold Indhold...1 Forord...2 Politik for kvalitet, energi, miljø og arbejdsmiljø...3 Fokus på miljø og klima...4

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

TB-k (tyndlagsbelægninger)

TB-k (tyndlagsbelægninger) TB-k (tyndlagsbelægninger) Af Teknisk Chef Poul Henning Jensen, phj@pankas.dk Pankas A/S, Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk Introduktion Tyndlagsbelægninger af kombinationstypen også benævnt TB-k belægninger

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

CSR-rapport. Colas Danmark A/S. CSR-rapport 2015

CSR-rapport. Colas Danmark A/S. CSR-rapport 2015 2015 CSR-rapport Colas Danmark A/S NR. 2 DECEMBER 2015 COLAS NYT CSR-rapport 2015 1 INDHOLD Indhold Indhold...1 Forord...2 Hvad vil vi og hvordan kommer vi derhen?...3 Mission, vision og værdier...4 Miljø

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2014 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2014 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/21174 Dato: 6. oktober 214 Udarbejdet af: HR Personaleudvikling Notat Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 214 Baggrund Som

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Indhold. Bavarian Nordic og samfundsansvar 3. Nøgletal 4. Politikker for samfundsansvar 5. Miljø 6. Medarbejdere 8.

Indhold. Bavarian Nordic og samfundsansvar 3. Nøgletal 4. Politikker for samfundsansvar 5. Miljø 6. Medarbejdere 8. CSR 2009 2 Redegørelse for samfundsansvar 2009 Indhold Bavarian Nordic og samfundsansvar 3 Nøgletal 4 Politikker for samfundsansvar 5 Miljø 6 Medarbejdere 8 Leverandører 10 Revisorerklæring 11 Rapporteringsprincipper

Læs mere

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Af H J Ertman Larsen, Leder af Asfaltafdelingen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, hje,@vd. Abstract Vejregelgruppe U.21 er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg 16.05.2013 Trends indenfor asfaltbelægninger i Danmark Februar Marts April Maj Maj Maj Maj Arbejdsproces : Drøftelse

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Trafiksikkerhed i Virksomheden

Trafiksikkerhed i Virksomheden Trafiksikkerhed i Virksomheden 2009 Recertificering senest feb. 2010 Trafiksikkerhed i Virksomheden 1. Virksomhedsdata Virksomhedsnavn: Trafiksikkerhedsansvarlig: Vamdrup Specialtransport ApS Jørgen Egeskov

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014 Taulov centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2014 For 2013 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål 0 arbejdsulykker 2013. 2 alvorlige arbejdsulykker. Fastholde et højt fremmøde på 97 %. Fremmøde

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

-rettidig ekspertise...

-rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise -rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise beskæftiger sig med del- og totalentrepriser inden for renovering og nyanlæg af rørsystemer og ledningsarbejde i fjernvarmebranchen.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Indkøb ansvarlig leverandørstyring

Indkøb ansvarlig leverandørstyring I:\CSR\Koncern dokumenter\, 2011.02.14.doc - 27-04-11 15:59 Der arbejdes aktivt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i og samtidig er det intentionen at minimere belastningen

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 CSR - målepunkter for 2014. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 09 CSR - målepunkter for 2014. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. maj 2014 Mads Lund Larsen 09 CSR - målepunkter for 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender målepunkter for CSR 2014

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers juni 2016

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Vejforum Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Vejforum Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Vejforum 2010 -Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Formål: Miljøtilpassede belægninger Hvordan beregnes en evt. miljøgevinst? Hvordan sikrer man at alle regner på samme måde?

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Leverandør Skanska Asfalt A/S Nordhavnsvej 9 4600 Køge Tlf: +4556303666 Fax: +4556303660 Produktionssted Skanska Asfalt, Horsens Kometvej 13 8700 Horsens Tlf: 76261666 Fax: 76261660 Følgende Asfaltprodukter

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere