Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014"

Transkript

1 Colas Danmark A/S CSR Rapport 2014

2 Introduktion Colas CSR-rapport for 2014 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens 99 a. CSR-rapporten beskriver selskabets arbejde med videnressourcer, miljø, personaleforhold samt andre forhold, vi mener kan have særlig samfundsinteresse. Ledelsessystem Colas Danmarks ledelsessystem omfatter blandt andet elementer til styring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, som er certificeret efter internationale standarder. Ledelsessystemet blev i efteråret 2012 re-certificeret af Det Norske Veritas og auditeret i efteråret Næste re-certificering vil finde sted i efteråret På det regnskabsmæssige område foretages styring, rapportering og auditering i henhold til dansk regnskabslovgivning suppleret med Colas Gruppens interne styringssystemer. Colas Danmark Management System Factory Production Control Asfalt CO 2 kvoter FPC Grus FPC Bindemidler Kvalitet Miljø Energistyring Kloakautorisation Arbejdsmiljø Europæisk Trafiksikkerhedscharter

3 Introduktion Værdigrundlag/etiske regler Det overordnede værdigrundlag for Colas Danmarks forretningsaktiviteter følger Group Management Principles, som gælder for selskaber i Colas S.A. gruppen, samt Bouygues koncernens etiske politik-2006, der gælder for alle selskaber i Groupe Bouygues. Heri præciseres det blandt andet, at selskabet og dets medarbejdere skal efterleve FN s universelle menneskerettighedserklæring og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende overenskomster, navnlig med hensyn til tvangsarbejde og børns arbejde. Seks rapporteringsområder Vi har i CSR-rapporten valgt at fokusere på følgende områder: Medarbejdere, ligestillingspolitik, mv. Arbejdsmiljø og Sikkerhed Klima og Energistyring Eksternt miljø Teknologi- og Produktudvikling Større infrastrukturprojekter For hvert af disse områder har vi beskrevet: Mål for 2014 Colas præstation i 2014 Politikker I tilknytning til Colas ledelsessystem er der udarbejdet en række politikker og handlingsplaner, som danner grundlag for vores daglige målstyring på områderne: Kvalitet Eksternt miljø Arbejdsmiljø og Sikkerhed Disse rammer dækker også Colas CSR-politik. Formålet med disse politikker er at sikre, at selskabets aktiviteter udføres under forhold, der: opfylder kundernes behov sikrer størst mulig værdi for samfundet sikrer medarbejderne trygge og udviklende ansættelsesforhold sikrer ejerne en rentabel drift af virksomheden 3

4 Medarbejdere Ligestillingspolitik Mål: Colas Danmark A/S bestyrelse har vedtaget en ligestillingspolitik for repræsentation på bestyrelses- og ledelsesniveau i selskabet, der skal gennemføres før 1. april Det er målet for bestyrelsen at have 40% kvinder i bestyrelsen inden 1. april 2017 samt opretholde og sigte mod at øge andelen af kvindelige ledere. Den samlede ligestillingspolitik kan læses på vores hjemmeside: under om Colas. Præstation: I 2014 beskæftigede Colas i Danmark 453 medarbejdere fordelt på 403 mænd og 50 kvinder. Det svarer til at ca. 11 % af de beskæftigede medarbejdere var kvinder. Størstedelen af de beskæftigede kvinder arbejder indenfor administration. På ledelsesniveau udgør kvinders andel 25 %. Selskabets medarbejderstyrke fordelte sig på 159 funktionærer (35 %) og 294 timelønnede (65 %). Flexjob Mål: Det er Colas mål, at vi i videst muligt omfang sikrer virksomhedens medarbejdere fortsat beskæftigelse i selskabet i tilfælde, hvor sygdom medfører nedsat erhvervsevne. Præstation: Colas beskæftigede i 2014 to medarbejdere under flexjob-ordningen. 89/11% 65/35% Mænd Kvinder Timelønnede Fastansatte 4

5 Medarbejdere 5

6 Medarbejdere Uddannelse Mål: Det er Colas Gruppens mål løbende at udbygge medarbejdernes viden og kompetencer. Derfor foregår der løbende efteruddannelse af alle personalegrupper. Det er endvidere et af Colas mål løbende at uddanne elever på vejhold, værksteder, laboratorier og kontorer. Ligeledes er det et mål for Colas, at sikre medarbejderne en løbende erhvervelse og deling af viden. Præstation: Efteruddannelse I 2014 deltog i alt 379 medarbejder ud af 453 beskæftigede i kursusarrangementer med en samlet varighed af arbejdsdage mod dage året forinden. Timelønnede medarbejdere tegner sig for ca. 69 % af kursisterne, som i årets løb deltog i uddannelse, og hovedområderne for deres uddannelse vedrørte sikkerhedsmæssige og fagtekniske forhold. Uddannelsesudgifterne udgjorde i 2014 ca. 2,8 % af selskabets lønsum mod ca. 4,1 % året før, hvor der blev afholdt ekstraordinært mange kursusaktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af en såkaldt sikkerhedsuge. 24 medarbejdere deltog herudover i vinterens løb i Asfaltskolen, som er et brancheinitiativ etableret i samarbejde med 3F, hvor formålet er at styrke almene boglige kvalifikationer gennem et 5-6 ugers uddannelsesforløb i dansk, matematik og IT. Elever I løbet af året afsluttede 5 vej-asfaltørelever deres uddannelse i selskabet. Ved årets udgang var der beskæftiget 13 vej-asfaltørelever og en entreprenørmaskinmekanikerlærling i selskabet. Videndeling Ligeledes er det et mål for Colas, at sikre medarbejderne en løbende erhvervelse og deling af viden. I den forbindelse deltager en række af selskabets medarbejdere løbende i en række koncern-interne seminarer, arbejdsgrupper og netværk, hvor der er mulighed for at udveksle viden med kolleger fra andre af koncernens virksomheder fra det meste af verden. Det er typisk områder som maskinteknologi, produktteknologi, arbejdsmiljø og sikkerhed, eksternt miljø og personaleledelse. 6

7 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Sygefravær Mål: Det er vores mål at opretholde gode fysiske og psykiske rammer for vores medarbejdere, samt bevare et godt arbejdsmiljø i hverdagen og sikre et lavt sygefravær. Præstation: Som en indikator herfor har vi for 2014 opgjort sygefraværet blandt vores medarbejdere. Funktionærgruppen havde i gennemsnit et sygefravær på 1,5 % sammenlignet med et gennemsnitligt fravær på 2,7% hos funktionærer ansat i DA virksomheder. Sygefraværet hos de timelønnede medarbejdere udgjorde i ,5 % sammenlignet med et gennemsnitligt fravær på 3,8 % for timelønnede medarbejdere i bygge- og anlægssektoren. Sygefraværet hos selskabets medarbejdere anses for tilfredsstillende set i forhold til lignende grupper på arbejdsmarkedet. Arbejdsulykker Mål: Det er Colas ultimative mål at undgå arbejdsulykker og nedslidning af vores medarbejdere. For 2014 var det målet, at bringe Ulykkesfrekvensen ned under 6. Præstation: Colas foretager en løbende registrering og opklaring af årsager til alle arbejdsulykker og nærved-ulykker. Hermed søger vi at forhindre gentagelse af ulykker. Selskabets viden på området deles blandt andet med kolleger i Colas Gruppen samt med branchens medlemsvirksomheder og andre virksomheder, som Colas samarbejder med via faglige netværk. I 2014 registreredes i alt 6 arbejdsulykker med fravær samt 16 mindre ulykker uden fravær. 7

8 Arbejdsmiljø og Sikkerhed På baggrund heraf er ulykkesfrekvensen beregnet til 6,9 uheld med fravær pr. en million arbejdstimer sammenlignet med en frekvens på 4,1 året før. Fravær som følge af arbejds-ulykker er for 2014 beregnet til 0,4 promille af arbejdstimerne, hvilket er uændret set i forhold til året før. Én arbejdsulykke medførte et fravær af mere end 4 ugers varighed, og betegnes således som alvorlig. 25,0 Ulykkesfrekvenser, Lost Time Injury Frequency (LTIF) 20,0 LTIF 15,0 10,0 5, Asfaltindustrien Colas Colas fik i foråret for tredje gang inden for de seneste fire år overrakt prisen som Danmarksmester i sikkerhed, kategori bedste virksomhed I december blev et af vores udlægningshold for andet år i træk af Asfaltindustrien og 3F kåret som Danmarksmester i sikkerhed, kategori bedste hold. Priserne blev indstiftet i

9 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Skånejobs Mål: Vi vil tilbyde alle medarbejdere, som rammes af en arbejdsulykke et skånejob i det omfang det er muligt indtil vedkommende igen er fuldt arbejdsdygtig. Præstation: I 2014 var der ikke beskæftiget medarbejdere i skånejob som følge af arbejdsulykker sammenlignet med 1 medarbejder året forinden. 9

10 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Køresikkerhed, Det Europæiske Trafiksikkerhedscharter Mål: Det er vores mål, at holde en høj sikkerhedsstandard i forbindelse med kørsel og undgå involvering i trafikulykker. Det er vores mål, at uheld med tredjeparts involvering højst må omfatte 5% af vores motordrevne køretøjer, svarende til en ulykkesfrekvens på maks. 0,05. Præst ation: Colas tilsluttede sig i september 2005 Det Europæiske Trafiksikkerhedscharter (European Road Safety Charter), hvis formål er at nedbringe antallet af trafikdrab på de europæiske veje. Charteret blev fornyet i sommeren Antallet af kørselsuheld, hvor tredjepart var involveret steg fra 14 i 2013 til 23 i 2014, hvilket skyldes en væsentligt længere sæson i 2014 end året tidligere samt et betydeligt større aktivitetsniveau. Dermed steg uheldsfrekvens fra 0,031 til 0,042 målt i forhold til antallet af motordrevne køretøjer, som i 2014 udgjorde 554. Selskabet opfylder dermed Colas S.A. Gruppens 2014-mål for kørsels-ulykkesfrekvens, hvor målet er en ulykkesfrekvens på maksimalt 0,05. 0,1 Udvikling i kørselsuheldsfrekvens, ,08 Frekvens 0,06 0,04 0,052 0,041 0,040 0,033 0,042 0,

11 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Colas medarbejdere deltog i efteråret 2014 i en spørgeskemaundersøgelse sammen med en række andre store danske virksomheders medarbejdere, hvor formålet var at afdække medarbejdernes risikoprofil i forbindelse med kørsel i arbejdstiden. Resultatet af undersøgelsen vil indgå i fremtidig instruktion og køreuddannelse af selskabets medarbejdere. Transport af farligt gods Baggrund: I forbindelse med selskabets asfaltaktiviteter på de danske veje transporterer udlægningshold ofte mindre mængder af brændstof og gods, som i henhold til den europæiske ADR-konvention klassificeres som farligt gods. Det skal derfor transporteres i henhold til særlige regler for transport af farligt gods under den såkaldte frimængde. Mål: Det er vores mål til stadighed at holde alle vores medarbejdere à jour med de regler, som gælder for transport af farligt gods; jfr. reglerne i ADR-konventionen. Præstation: I 2014 har vi gennemført undervisning af medarbejderne i reglerne på dette område. 83 medarbejdere deltog i årets løb i undervisningen på dette område. Alle køretøjer er forsynet med sikkerhedskort udarbejdet af firmaet med skriftlig information om hvordan man skal forholde sig i tilfælde af ulykker eller nødsituationer. Førstehjælpskurser Baggrund: Mange af Colas aktiviteter foregår på trafikerede veje med risiko for at der opstår ulykker. For at være bedst muligt rustet i sådanne situationer uddannes medarbejderne i førstehjælp og brandslukning. Mål: Det er selskabets mål, at 33 % af alle medarbejdere skal have deltaget i et førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. Præstation: I 2014 var der ansat i alt 194 medarbejdere, som inden for de seneste tre år har deltaget i et førstehjælpskursus. Det betyder, at 43 % af alle medarbejdere opfylder koncernens uddannelseskrav på området. 11

12 Klima og Energistyring CO 2 -udledning Baggrund: Colas råder i Danmark over 8 aktive asfaltfabrikker. Heraf var de 2 i 2014 omfattet af den danske kvotelovgivning for CO 2 -udledning. Selskabet indsendte i 2012 ansøgning til Energistyrelsen om tildeling af frie C0 2 -kvoter for vores asfaltanlæg i Nørresundby og Djeld gældende for den tredje kvoteperiode, som løber fra 2013 til Disse anlæg har begge en indfyringskapacitet på mere end 19 MWh på brænderen tilsluttet tørretromlen, hvorimod et tredje anlæg falder ud af ordningen efter ombygning og montering af en brænder med en mindre kapacitet. Mål: Gennem de seneste år har vi arbejdet med at introducere ny teknologi til fremstilling af asfalt, hvor energiforbruget forventes, at blive reduceret med op mod 10 %. Asfalt fremstillet efter den nye teknologi markedsføres af Colas under varemærket Climafalt. Derudover har vi moderniseret brændere og tørretromler på en række af vores asfaltværker med henblik på energibesparelse og reduktion af CO 2 -udledning. Se afsnittet om asfaltfabrikker. Præstation: Selskabet modtog ved udgangen af 2013 fra Energistyrelsen meddelelse om at vi for den tredje kvoteperiode modtager en portion frie kvoter for de ansøgte to asfaltanlæg i Djeld og Nørresundby. De tildelte frie kvoter reduceres løbende frem til cleanergie Colas Gruppens logo for energibesparelser 12

13 Klima og Energistyring Energistyring, asfaltfabrikker Mål: På koncernniveau blev der i Colas S.A. Gruppen iværksat et globalt program for energistyring, cleanergie. Det er målet med det nye system, at vi med udgangen af 2015 skal opnå en generel besparelse af energi på 15 % målt i forhold til niveauet i Præstation: Resultaterne af indsatsen omkring cleanergie programmet for de seneste 4 år fremgår af nedenstående graf. Energiforbruget omfatter al energiforbrug ved asfaltproduktion; tørring af stenmaterialer, opvarmning af bindemidler, håndtering af råvarer, mv. 92,0 Energiforbrug asfaltproduktion, kwh/ton 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80, Af figuren fremgår det, at vi i 2014 opnåede en energibesparelse på 7,4 % set i forhold til basisåret 2011, medens energiforbruget i 2014 faldt med 3,4 % set i forhold til året forinden. Faldet i energiforbruget over de seneste fire år skyldes bl.a. massive investeringer i omlægning af energiforbrug til naturgas på en enkelt af vore fabrikker samt installation af nye effektive brændere og tørretromler på andre fabrikker. 13

14 Klima og Energistyring Energiforbrug, rullende materiel Baggrund: cleanergie programmet til reduktion af energiforbrug omfatter også energiforbrug til biler og entreprenørmateriel. Mål: Det er ligeledes her målet med udgangen af 2015, at reducere energiforbruget med 15 % set i forhold til det relative forbrug i Præstation:I 2014 opnåede vi for det rullende materiel en energibesparelse pr. udlagt tons asfalt på ca. 10 % målt i forhold til året før, medens energiforbruget i 2014 var ca. 18,2 % lavere pr. udlagt tons asfalt end i udgangsåret Denne besparelse skyldes blandt andet, at vi udførte en række store sammenhængende entrepriser, hvor muligheden for en effektiv logistik var til stede samt at vort aktivitetsniveau på udlægningsområdet steg som følge af tilkøbet af Skanska Asfalt. 100 Energiforbrug ved asfaltudlægning, Index 2011 = Index 14

15 Eksternt Miljø Miljøtilsyn Baggrund: Colas miljøledelsessystem er certificeret efter ISO I den forbindelse foretages der en løbende overvågning af selskabets aktiviteter i forhold til miljølovens regler. Mål: Det er målet at drive virksomheden uden at der opstår væsentlige klager om overtrædelse af Miljølovens bestemmelser fra naboer eller myndigheder. Præstation: Der blev ikke i 2014 modtaget klager om brud på miljølovens bestemmelser. Der har i 2014 været afholdt miljøtilsyn fra kommunale myndigheder på selskabets positioner i Køge, Herfølge, Horsens og Aalborg. Tilsynene gav kun anledning til mindre bemærkninger fra tilsynsmyndighederne. Miljøgodkendelser Der har i årets løb i samarbejde med Holbæk kommune været arbejdet på at få udarbejdet et tillæg til kommuneplanen for Holbæk kommune således at selskabets asfaltanlæg i Undløse kan påbegyndes udskiftes med et mere miljømæssigt og tidssvarende anlæg. Genbrug af asfalt Baggrund: Gennem de seneste år har Colas satset på at forøge genbrug af gammel asfalt i produktionen af varmblandet asfalt. Genbrug af asfalt reducerer import af bitumen samt forbrug af lokale stenressourcer. Mål: Det er selskabets mål, at genbruge gammelt asfalt i produktionen af ny asfalt i et omfang svarende til minimum 12 % af vor samlede asfaltproduktion. Præstation: I 2014 udgjorde tilsætningen af genbrugsasfalt gennemsnitligt 13,5 % af vores samlede produktion af asfalt mod 16,2 % året forinden. Nedgangen i tilslag af genbrugsasfalt skyldes ændret produktmiks. Hovedparten af genbrugsasfalten indgår i produktionen af bærelagsmaterialer af typen GAB. 15

16 Forretningsudvikling Baggrund: Colas erhvervede i starten af 2014 Skanska Asfalt A/S med afdelinger i Køge, Horsens og Odense. Herved blev selskabets asfaltaktiviteter på Sydsjælland og i Østjylland styrket gennem erhvervelse af to asfaltanlæg. Derudover fik Colas adgang til et nyt forretningsområde med udførelse af levetidsforlængende forseglinger af ældre og udmagrede asfaltbelægninger på lufthavne og veje. Aktiviteten udføres såvel i Danmark som i udlandet og markedsføres under betegnelsen Colas PenTack. Ved tilkøbet af Skanska Asfalt A/S fulgte ca. 49 medarbejdere med over i Colas. 16

17 Teknologi- og Produktudvikling Udviklingsaktiviteter i 2014 Baggrund: En stor del af den udvikling og optimering, som Colas foretager med hensyn til vores teknologi og produkter, sker i nært samarbejde med Colas Gruppens teknologicenter i Frankrig, som er verdens største privatejede vejforskningslaboratorium. Mål: Det er et mål løbende, at introducere nye produkter samt teknologiforbedringer i Danmark, for dermed at opfylde kundernes behov samt gøre Colas mere konkurrencedygtig. Strategien for udviklingsaktiviteter på teknologi- og produktområdet har i 2014 været fokuseret på at optimere produktion med hensyn til energibesparende produktionsmetoder inklusive reduktion af CO 2 -udledning samt forøget genbrug af asfalt og biprodukter, substitution af opløsningsmidler samt generel effektivisering. Det er endvidere et mål at udvikle metoder til måling og registrering af funktionsegenskaber for vejbelægninger til brug ved optimering af strategi for vedligeholdelse af veje, hvor vi har mangeårige funktionskontrakter. Præstation: For nogle år siden introducerede Colas HøjModul Asfalt (HM-Asfalt), som er en højstabil type asfalt beregnet til veje med tung trafik. Asfalttypen er meget ressourcevenlig både med hensyn til forbrug af stenråvarer og energi. Der er gennem årene udlagt HM-Asfalt på flere stærkt trafikeret veje i Jylland og senest i Københavns kommune. Colas deltager nu i en Vejregelarbejdsgruppe omkring udarbejdelse af vejnormer for anvendelse af HM-Asfalt i Danmark. Vejreglen forventes at blive udgivet i anden halvdel af Deltagelse i national vejregelarbejdsgruppe omkring udvikling af en dansk software til beregning af energiforbrug og CO 2 udslip ved produktion og udlægning af asfalt. Udført fuldskalaforsøg med anvendelse af restprodukt fra fiskeolieindustrien til blødgøring af bindemidler til overfladebehandling. Restproduktet er miljømæssigt ufarligt og kan anvendes til substitution af organiske opløsningsmidler. Optimere anvendelsen af genbrugsasfalt på alle vores asfaltanlæg. Udvikling af et nyt miljørigtigt produkt til lapning af slaghuller. 17

18 Teknologi- og Produktudvikling Colas deltog i et projekt vedr. håndtering af vand fra skybrud på veje i tætbebyggede områder. I projektet deltager samtidigt et rådgivende firma med speciale i vandhåndtering samt et arkitektfirma med speciale i bydesign og udvikling. Projektet støttes finansielt af Realdania. Optimering af bitumenemulsioner til overfladebehandling og klæbning mellem asfaltlag. Resultaterne af Colas udviklingsaktiviteter i 2014 har været tilfredsstillende og udviklingsniveauet vil blive fortsat i

19 Colas Foundation I 2014 valgte Colas Foundation den danske kunstner Frederik Lindskov som en blandt 20 kunstnere til at male et billede med temaet The Road til fondens samling af kunstværker. Frederik Lindskov kvitterede i juni med billedet Lost, som blev præsenteret ved en udstilling i Paris i Oktober. 19

20 Colas Danmark A/S Telefon

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening

Bilfærgernes Rederiforening Bilfærgernes Rederiforening Årsberetning 2009-2010 Bestyrelse og sekretariat............ 4 Forord........................ 6 Bilfærgernes Rederiforening......... 8 Færgefarten i Danmark............ 10

Læs mere

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere