Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014"

Transkript

1 Colas Danmark A/S CSR Rapport 2014

2 Introduktion Colas CSR-rapport for 2014 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens 99 a. CSR-rapporten beskriver selskabets arbejde med videnressourcer, miljø, personaleforhold samt andre forhold, vi mener kan have særlig samfundsinteresse. Ledelsessystem Colas Danmarks ledelsessystem omfatter blandt andet elementer til styring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, som er certificeret efter internationale standarder. Ledelsessystemet blev i efteråret 2012 re-certificeret af Det Norske Veritas og auditeret i efteråret Næste re-certificering vil finde sted i efteråret På det regnskabsmæssige område foretages styring, rapportering og auditering i henhold til dansk regnskabslovgivning suppleret med Colas Gruppens interne styringssystemer. Colas Danmark Management System Factory Production Control Asfalt CO 2 kvoter FPC Grus FPC Bindemidler Kvalitet Miljø Energistyring Kloakautorisation Arbejdsmiljø Europæisk Trafiksikkerhedscharter

3 Introduktion Værdigrundlag/etiske regler Det overordnede værdigrundlag for Colas Danmarks forretningsaktiviteter følger Group Management Principles, som gælder for selskaber i Colas S.A. gruppen, samt Bouygues koncernens etiske politik-2006, der gælder for alle selskaber i Groupe Bouygues. Heri præciseres det blandt andet, at selskabet og dets medarbejdere skal efterleve FN s universelle menneskerettighedserklæring og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende overenskomster, navnlig med hensyn til tvangsarbejde og børns arbejde. Seks rapporteringsområder Vi har i CSR-rapporten valgt at fokusere på følgende områder: Medarbejdere, ligestillingspolitik, mv. Arbejdsmiljø og Sikkerhed Klima og Energistyring Eksternt miljø Teknologi- og Produktudvikling Større infrastrukturprojekter For hvert af disse områder har vi beskrevet: Mål for 2014 Colas præstation i 2014 Politikker I tilknytning til Colas ledelsessystem er der udarbejdet en række politikker og handlingsplaner, som danner grundlag for vores daglige målstyring på områderne: Kvalitet Eksternt miljø Arbejdsmiljø og Sikkerhed Disse rammer dækker også Colas CSR-politik. Formålet med disse politikker er at sikre, at selskabets aktiviteter udføres under forhold, der: opfylder kundernes behov sikrer størst mulig værdi for samfundet sikrer medarbejderne trygge og udviklende ansættelsesforhold sikrer ejerne en rentabel drift af virksomheden 3

4 Medarbejdere Ligestillingspolitik Mål: Colas Danmark A/S bestyrelse har vedtaget en ligestillingspolitik for repræsentation på bestyrelses- og ledelsesniveau i selskabet, der skal gennemføres før 1. april Det er målet for bestyrelsen at have 40% kvinder i bestyrelsen inden 1. april 2017 samt opretholde og sigte mod at øge andelen af kvindelige ledere. Den samlede ligestillingspolitik kan læses på vores hjemmeside: under om Colas. Præstation: I 2014 beskæftigede Colas i Danmark 453 medarbejdere fordelt på 403 mænd og 50 kvinder. Det svarer til at ca. 11 % af de beskæftigede medarbejdere var kvinder. Størstedelen af de beskæftigede kvinder arbejder indenfor administration. På ledelsesniveau udgør kvinders andel 25 %. Selskabets medarbejderstyrke fordelte sig på 159 funktionærer (35 %) og 294 timelønnede (65 %). Flexjob Mål: Det er Colas mål, at vi i videst muligt omfang sikrer virksomhedens medarbejdere fortsat beskæftigelse i selskabet i tilfælde, hvor sygdom medfører nedsat erhvervsevne. Præstation: Colas beskæftigede i 2014 to medarbejdere under flexjob-ordningen. 89/11% 65/35% Mænd Kvinder Timelønnede Fastansatte 4

5 Medarbejdere 5

6 Medarbejdere Uddannelse Mål: Det er Colas Gruppens mål løbende at udbygge medarbejdernes viden og kompetencer. Derfor foregår der løbende efteruddannelse af alle personalegrupper. Det er endvidere et af Colas mål løbende at uddanne elever på vejhold, værksteder, laboratorier og kontorer. Ligeledes er det et mål for Colas, at sikre medarbejderne en løbende erhvervelse og deling af viden. Præstation: Efteruddannelse I 2014 deltog i alt 379 medarbejder ud af 453 beskæftigede i kursusarrangementer med en samlet varighed af arbejdsdage mod dage året forinden. Timelønnede medarbejdere tegner sig for ca. 69 % af kursisterne, som i årets løb deltog i uddannelse, og hovedområderne for deres uddannelse vedrørte sikkerhedsmæssige og fagtekniske forhold. Uddannelsesudgifterne udgjorde i 2014 ca. 2,8 % af selskabets lønsum mod ca. 4,1 % året før, hvor der blev afholdt ekstraordinært mange kursusaktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af en såkaldt sikkerhedsuge. 24 medarbejdere deltog herudover i vinterens løb i Asfaltskolen, som er et brancheinitiativ etableret i samarbejde med 3F, hvor formålet er at styrke almene boglige kvalifikationer gennem et 5-6 ugers uddannelsesforløb i dansk, matematik og IT. Elever I løbet af året afsluttede 5 vej-asfaltørelever deres uddannelse i selskabet. Ved årets udgang var der beskæftiget 13 vej-asfaltørelever og en entreprenørmaskinmekanikerlærling i selskabet. Videndeling Ligeledes er det et mål for Colas, at sikre medarbejderne en løbende erhvervelse og deling af viden. I den forbindelse deltager en række af selskabets medarbejdere løbende i en række koncern-interne seminarer, arbejdsgrupper og netværk, hvor der er mulighed for at udveksle viden med kolleger fra andre af koncernens virksomheder fra det meste af verden. Det er typisk områder som maskinteknologi, produktteknologi, arbejdsmiljø og sikkerhed, eksternt miljø og personaleledelse. 6

7 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Sygefravær Mål: Det er vores mål at opretholde gode fysiske og psykiske rammer for vores medarbejdere, samt bevare et godt arbejdsmiljø i hverdagen og sikre et lavt sygefravær. Præstation: Som en indikator herfor har vi for 2014 opgjort sygefraværet blandt vores medarbejdere. Funktionærgruppen havde i gennemsnit et sygefravær på 1,5 % sammenlignet med et gennemsnitligt fravær på 2,7% hos funktionærer ansat i DA virksomheder. Sygefraværet hos de timelønnede medarbejdere udgjorde i ,5 % sammenlignet med et gennemsnitligt fravær på 3,8 % for timelønnede medarbejdere i bygge- og anlægssektoren. Sygefraværet hos selskabets medarbejdere anses for tilfredsstillende set i forhold til lignende grupper på arbejdsmarkedet. Arbejdsulykker Mål: Det er Colas ultimative mål at undgå arbejdsulykker og nedslidning af vores medarbejdere. For 2014 var det målet, at bringe Ulykkesfrekvensen ned under 6. Præstation: Colas foretager en løbende registrering og opklaring af årsager til alle arbejdsulykker og nærved-ulykker. Hermed søger vi at forhindre gentagelse af ulykker. Selskabets viden på området deles blandt andet med kolleger i Colas Gruppen samt med branchens medlemsvirksomheder og andre virksomheder, som Colas samarbejder med via faglige netværk. I 2014 registreredes i alt 6 arbejdsulykker med fravær samt 16 mindre ulykker uden fravær. 7

8 Arbejdsmiljø og Sikkerhed På baggrund heraf er ulykkesfrekvensen beregnet til 6,9 uheld med fravær pr. en million arbejdstimer sammenlignet med en frekvens på 4,1 året før. Fravær som følge af arbejds-ulykker er for 2014 beregnet til 0,4 promille af arbejdstimerne, hvilket er uændret set i forhold til året før. Én arbejdsulykke medførte et fravær af mere end 4 ugers varighed, og betegnes således som alvorlig. 25,0 Ulykkesfrekvenser, Lost Time Injury Frequency (LTIF) 20,0 LTIF 15,0 10,0 5, Asfaltindustrien Colas Colas fik i foråret for tredje gang inden for de seneste fire år overrakt prisen som Danmarksmester i sikkerhed, kategori bedste virksomhed I december blev et af vores udlægningshold for andet år i træk af Asfaltindustrien og 3F kåret som Danmarksmester i sikkerhed, kategori bedste hold. Priserne blev indstiftet i

9 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Skånejobs Mål: Vi vil tilbyde alle medarbejdere, som rammes af en arbejdsulykke et skånejob i det omfang det er muligt indtil vedkommende igen er fuldt arbejdsdygtig. Præstation: I 2014 var der ikke beskæftiget medarbejdere i skånejob som følge af arbejdsulykker sammenlignet med 1 medarbejder året forinden. 9

10 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Køresikkerhed, Det Europæiske Trafiksikkerhedscharter Mål: Det er vores mål, at holde en høj sikkerhedsstandard i forbindelse med kørsel og undgå involvering i trafikulykker. Det er vores mål, at uheld med tredjeparts involvering højst må omfatte 5% af vores motordrevne køretøjer, svarende til en ulykkesfrekvens på maks. 0,05. Præst ation: Colas tilsluttede sig i september 2005 Det Europæiske Trafiksikkerhedscharter (European Road Safety Charter), hvis formål er at nedbringe antallet af trafikdrab på de europæiske veje. Charteret blev fornyet i sommeren Antallet af kørselsuheld, hvor tredjepart var involveret steg fra 14 i 2013 til 23 i 2014, hvilket skyldes en væsentligt længere sæson i 2014 end året tidligere samt et betydeligt større aktivitetsniveau. Dermed steg uheldsfrekvens fra 0,031 til 0,042 målt i forhold til antallet af motordrevne køretøjer, som i 2014 udgjorde 554. Selskabet opfylder dermed Colas S.A. Gruppens 2014-mål for kørsels-ulykkesfrekvens, hvor målet er en ulykkesfrekvens på maksimalt 0,05. 0,1 Udvikling i kørselsuheldsfrekvens, ,08 Frekvens 0,06 0,04 0,052 0,041 0,040 0,033 0,042 0,

11 Arbejdsmiljø og Sikkerhed Colas medarbejdere deltog i efteråret 2014 i en spørgeskemaundersøgelse sammen med en række andre store danske virksomheders medarbejdere, hvor formålet var at afdække medarbejdernes risikoprofil i forbindelse med kørsel i arbejdstiden. Resultatet af undersøgelsen vil indgå i fremtidig instruktion og køreuddannelse af selskabets medarbejdere. Transport af farligt gods Baggrund: I forbindelse med selskabets asfaltaktiviteter på de danske veje transporterer udlægningshold ofte mindre mængder af brændstof og gods, som i henhold til den europæiske ADR-konvention klassificeres som farligt gods. Det skal derfor transporteres i henhold til særlige regler for transport af farligt gods under den såkaldte frimængde. Mål: Det er vores mål til stadighed at holde alle vores medarbejdere à jour med de regler, som gælder for transport af farligt gods; jfr. reglerne i ADR-konventionen. Præstation: I 2014 har vi gennemført undervisning af medarbejderne i reglerne på dette område. 83 medarbejdere deltog i årets løb i undervisningen på dette område. Alle køretøjer er forsynet med sikkerhedskort udarbejdet af firmaet med skriftlig information om hvordan man skal forholde sig i tilfælde af ulykker eller nødsituationer. Førstehjælpskurser Baggrund: Mange af Colas aktiviteter foregår på trafikerede veje med risiko for at der opstår ulykker. For at være bedst muligt rustet i sådanne situationer uddannes medarbejderne i førstehjælp og brandslukning. Mål: Det er selskabets mål, at 33 % af alle medarbejdere skal have deltaget i et førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. Præstation: I 2014 var der ansat i alt 194 medarbejdere, som inden for de seneste tre år har deltaget i et førstehjælpskursus. Det betyder, at 43 % af alle medarbejdere opfylder koncernens uddannelseskrav på området. 11

12 Klima og Energistyring CO 2 -udledning Baggrund: Colas råder i Danmark over 8 aktive asfaltfabrikker. Heraf var de 2 i 2014 omfattet af den danske kvotelovgivning for CO 2 -udledning. Selskabet indsendte i 2012 ansøgning til Energistyrelsen om tildeling af frie C0 2 -kvoter for vores asfaltanlæg i Nørresundby og Djeld gældende for den tredje kvoteperiode, som løber fra 2013 til Disse anlæg har begge en indfyringskapacitet på mere end 19 MWh på brænderen tilsluttet tørretromlen, hvorimod et tredje anlæg falder ud af ordningen efter ombygning og montering af en brænder med en mindre kapacitet. Mål: Gennem de seneste år har vi arbejdet med at introducere ny teknologi til fremstilling af asfalt, hvor energiforbruget forventes, at blive reduceret med op mod 10 %. Asfalt fremstillet efter den nye teknologi markedsføres af Colas under varemærket Climafalt. Derudover har vi moderniseret brændere og tørretromler på en række af vores asfaltværker med henblik på energibesparelse og reduktion af CO 2 -udledning. Se afsnittet om asfaltfabrikker. Præstation: Selskabet modtog ved udgangen af 2013 fra Energistyrelsen meddelelse om at vi for den tredje kvoteperiode modtager en portion frie kvoter for de ansøgte to asfaltanlæg i Djeld og Nørresundby. De tildelte frie kvoter reduceres løbende frem til cleanergie Colas Gruppens logo for energibesparelser 12

13 Klima og Energistyring Energistyring, asfaltfabrikker Mål: På koncernniveau blev der i Colas S.A. Gruppen iværksat et globalt program for energistyring, cleanergie. Det er målet med det nye system, at vi med udgangen af 2015 skal opnå en generel besparelse af energi på 15 % målt i forhold til niveauet i Præstation: Resultaterne af indsatsen omkring cleanergie programmet for de seneste 4 år fremgår af nedenstående graf. Energiforbruget omfatter al energiforbrug ved asfaltproduktion; tørring af stenmaterialer, opvarmning af bindemidler, håndtering af råvarer, mv. 92,0 Energiforbrug asfaltproduktion, kwh/ton 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80, Af figuren fremgår det, at vi i 2014 opnåede en energibesparelse på 7,4 % set i forhold til basisåret 2011, medens energiforbruget i 2014 faldt med 3,4 % set i forhold til året forinden. Faldet i energiforbruget over de seneste fire år skyldes bl.a. massive investeringer i omlægning af energiforbrug til naturgas på en enkelt af vore fabrikker samt installation af nye effektive brændere og tørretromler på andre fabrikker. 13

14 Klima og Energistyring Energiforbrug, rullende materiel Baggrund: cleanergie programmet til reduktion af energiforbrug omfatter også energiforbrug til biler og entreprenørmateriel. Mål: Det er ligeledes her målet med udgangen af 2015, at reducere energiforbruget med 15 % set i forhold til det relative forbrug i Præstation:I 2014 opnåede vi for det rullende materiel en energibesparelse pr. udlagt tons asfalt på ca. 10 % målt i forhold til året før, medens energiforbruget i 2014 var ca. 18,2 % lavere pr. udlagt tons asfalt end i udgangsåret Denne besparelse skyldes blandt andet, at vi udførte en række store sammenhængende entrepriser, hvor muligheden for en effektiv logistik var til stede samt at vort aktivitetsniveau på udlægningsområdet steg som følge af tilkøbet af Skanska Asfalt. 100 Energiforbrug ved asfaltudlægning, Index 2011 = Index 14

15 Eksternt Miljø Miljøtilsyn Baggrund: Colas miljøledelsessystem er certificeret efter ISO I den forbindelse foretages der en løbende overvågning af selskabets aktiviteter i forhold til miljølovens regler. Mål: Det er målet at drive virksomheden uden at der opstår væsentlige klager om overtrædelse af Miljølovens bestemmelser fra naboer eller myndigheder. Præstation: Der blev ikke i 2014 modtaget klager om brud på miljølovens bestemmelser. Der har i 2014 været afholdt miljøtilsyn fra kommunale myndigheder på selskabets positioner i Køge, Herfølge, Horsens og Aalborg. Tilsynene gav kun anledning til mindre bemærkninger fra tilsynsmyndighederne. Miljøgodkendelser Der har i årets løb i samarbejde med Holbæk kommune været arbejdet på at få udarbejdet et tillæg til kommuneplanen for Holbæk kommune således at selskabets asfaltanlæg i Undløse kan påbegyndes udskiftes med et mere miljømæssigt og tidssvarende anlæg. Genbrug af asfalt Baggrund: Gennem de seneste år har Colas satset på at forøge genbrug af gammel asfalt i produktionen af varmblandet asfalt. Genbrug af asfalt reducerer import af bitumen samt forbrug af lokale stenressourcer. Mål: Det er selskabets mål, at genbruge gammelt asfalt i produktionen af ny asfalt i et omfang svarende til minimum 12 % af vor samlede asfaltproduktion. Præstation: I 2014 udgjorde tilsætningen af genbrugsasfalt gennemsnitligt 13,5 % af vores samlede produktion af asfalt mod 16,2 % året forinden. Nedgangen i tilslag af genbrugsasfalt skyldes ændret produktmiks. Hovedparten af genbrugsasfalten indgår i produktionen af bærelagsmaterialer af typen GAB. 15

16 Forretningsudvikling Baggrund: Colas erhvervede i starten af 2014 Skanska Asfalt A/S med afdelinger i Køge, Horsens og Odense. Herved blev selskabets asfaltaktiviteter på Sydsjælland og i Østjylland styrket gennem erhvervelse af to asfaltanlæg. Derudover fik Colas adgang til et nyt forretningsområde med udførelse af levetidsforlængende forseglinger af ældre og udmagrede asfaltbelægninger på lufthavne og veje. Aktiviteten udføres såvel i Danmark som i udlandet og markedsføres under betegnelsen Colas PenTack. Ved tilkøbet af Skanska Asfalt A/S fulgte ca. 49 medarbejdere med over i Colas. 16

17 Teknologi- og Produktudvikling Udviklingsaktiviteter i 2014 Baggrund: En stor del af den udvikling og optimering, som Colas foretager med hensyn til vores teknologi og produkter, sker i nært samarbejde med Colas Gruppens teknologicenter i Frankrig, som er verdens største privatejede vejforskningslaboratorium. Mål: Det er et mål løbende, at introducere nye produkter samt teknologiforbedringer i Danmark, for dermed at opfylde kundernes behov samt gøre Colas mere konkurrencedygtig. Strategien for udviklingsaktiviteter på teknologi- og produktområdet har i 2014 været fokuseret på at optimere produktion med hensyn til energibesparende produktionsmetoder inklusive reduktion af CO 2 -udledning samt forøget genbrug af asfalt og biprodukter, substitution af opløsningsmidler samt generel effektivisering. Det er endvidere et mål at udvikle metoder til måling og registrering af funktionsegenskaber for vejbelægninger til brug ved optimering af strategi for vedligeholdelse af veje, hvor vi har mangeårige funktionskontrakter. Præstation: For nogle år siden introducerede Colas HøjModul Asfalt (HM-Asfalt), som er en højstabil type asfalt beregnet til veje med tung trafik. Asfalttypen er meget ressourcevenlig både med hensyn til forbrug af stenråvarer og energi. Der er gennem årene udlagt HM-Asfalt på flere stærkt trafikeret veje i Jylland og senest i Københavns kommune. Colas deltager nu i en Vejregelarbejdsgruppe omkring udarbejdelse af vejnormer for anvendelse af HM-Asfalt i Danmark. Vejreglen forventes at blive udgivet i anden halvdel af Deltagelse i national vejregelarbejdsgruppe omkring udvikling af en dansk software til beregning af energiforbrug og CO 2 udslip ved produktion og udlægning af asfalt. Udført fuldskalaforsøg med anvendelse af restprodukt fra fiskeolieindustrien til blødgøring af bindemidler til overfladebehandling. Restproduktet er miljømæssigt ufarligt og kan anvendes til substitution af organiske opløsningsmidler. Optimere anvendelsen af genbrugsasfalt på alle vores asfaltanlæg. Udvikling af et nyt miljørigtigt produkt til lapning af slaghuller. 17

18 Teknologi- og Produktudvikling Colas deltog i et projekt vedr. håndtering af vand fra skybrud på veje i tætbebyggede områder. I projektet deltager samtidigt et rådgivende firma med speciale i vandhåndtering samt et arkitektfirma med speciale i bydesign og udvikling. Projektet støttes finansielt af Realdania. Optimering af bitumenemulsioner til overfladebehandling og klæbning mellem asfaltlag. Resultaterne af Colas udviklingsaktiviteter i 2014 har været tilfredsstillende og udviklingsniveauet vil blive fortsat i

19 Colas Foundation I 2014 valgte Colas Foundation den danske kunstner Frederik Lindskov som en blandt 20 kunstnere til at male et billede med temaet The Road til fondens samling af kunstværker. Frederik Lindskov kvitterede i juni med billedet Lost, som blev præsenteret ved en udstilling i Paris i Oktober. 19

20 Colas Danmark A/S Telefon

Colas CSR-rapport for 2012 Corporate Social Responsibility

Colas CSR-rapport for 2012 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2012 Side 1 af 12 Colas CSR-rapport for 2012 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2012 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug Bæredygtig asfalt Genbrug Genbrug Genbrug Tendenser i samfundet I det moderne samfund tilstræber man i høj grad at spare på naturressourcerne. Genbrug af materialer og produkter er noget, der prioriteres

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2014 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2014 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Af H J Ertman Larsen, Leder af Asfaltafdelingen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, hje,@vd. Abstract Vejregelgruppe U.21 er

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014 Taulov centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2014 For 2013 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål 0 arbejdsulykker 2013. 2 alvorlige arbejdsulykker. Fastholde et højt fremmøde på 97 %. Fremmøde

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Side 1 af 9 Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 2 af 9 Introduktion Skanska Asfalt sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer samt udfører vejbygningsrelaterede

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

-rettidig ekspertise...

-rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise -rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise beskæftiger sig med del- og totalentrepriser inden for renovering og nyanlæg af rørsystemer og ledningsarbejde i fjernvarmebranchen.

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2012-2015 og disse kan kategoriseres i følgende

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Fair, fremadrettet og med et glimt i øjet

Fair, fremadrettet og med et glimt i øjet CSR Corporate Social Responibility - i daglig tale kaldet CSR - bliver et mere og mere fremtrædende begreb. Semler gruppen ønsker at udvise samfundsansvar. Strategien har afsæt i virksomhedens overordnede

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Promecon. Sikker adfærd barrierer begrebet

Promecon. Sikker adfærd barrierer begrebet Promecon Sikker adfærd barrierer begrebet Introduktion Monberg Thorsen a/s, Grundlagt 1919 2001 Fusionere til MT Højgaard a/s 2002 Datterselskab - Promecon a/s 3 faste produktionsadresser. Fredericia,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. Et uddrag findes i Bang & Olufsens årsrapport 2013/14.

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere