FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI"

Transkript

1 3. november 2014 FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - VIDEN og FREMSYN Hvorfor nu det formålet Det overordnede formål med denne strategi er at skabe en fælles udviklingsramme for Forsvarsakademiet, som kan favne både sammenlægningen med officersskolerne og omlægningen af Forsvarets uddannelsessystem. Mere konkret er det hensigten, at strategien skal udgøre et ledelsesværktøj, som skaber en fælles retning og som sætter alle Forsvarsakademiets chefer i stand til sammen med deres medarbejdere at udarbejde konkrete udviklingsplaner for deres respektive ansvarsområder. Det er også en strategi, som indeholder et fælles værdigrundlag, som er vedtaget af Forsvarsakademiets samarbejdsudvalg og som dermed er gensidigt forpligtende. Dermed har strategien også en adfærdsregulerende og holdningsdannende funktion, som også skal præge de kadetter og studerende, som vi uddanner og udvikler. Det er endvidere hensigten, at strategien skal anvendes som et kommunikationsværktøj, der kan fortælle samarbejdspartnere, jobansøgere, offentlighed og andre interesserede, hvem vi er, hvad vi står for, og hvilke ambitioner vi har inden for Forsvarsakademiets tre produktionsområder: uddannelse, forskning og formidling. Det er med andre ord meningen, at strategien skal bruges og afspejle det, vi rent faktisk gør. Hvad er vores opgave missionen Forsvarsakademiet skal uddanne officerer, der kan føre, lede, udvikle og støtte militære enheder i fred, konflikt og krig. Forsvarsakademiet skal gennem forskning generere militær viden, der understøtter uddannelsesvirksomheden. Forsvarsakademiet skal formidle militær viden til gavn for Forsvaret og samfundet, samt for allierede og partnere. Side 1 af 8

2 Hvad er vores mål visionen Forsvarsakademiet vil udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO. Hvad står vi for - værdigrundlaget Vi vil være en veldrevet og vel-ledet myndighed, der kan fastholde dygtige medarbejdere og rekruttere blandt de bedste inden for alle personelkategorier. Vi vil som myndighed være kendt for at have mod og vilje til at vise medarbejdere og chefer samt kadetter og studerende tillid ved at tilbyde dem frihed under ansvar. Vi vil være et tjenestested, man er stolt af at høre til. Vi vil som ledelse stræbe efter at gøre os fortjent til tillid fra medarbejderne gennem samarbejde og inddragelse. Vi vil sørge for, at ingen er i tvivl om, hvad der forventes af dem, og at alle har de funktionsvilkår, der skal til, for at de kan udføre deres arbejde ordentligt. Målsætningen skal være, at alle føler, at de kan lave det, de er gode til hver dag, og at de anerkendes for det. Vi vil som medarbejdere på Forsvarsakademiet være bevidste om, at alle har et medansvar for, at god ledelse kan trives og udvikles. Vores arbejdsplads skal være præget af respekt for hinanden og for det bidrag, vi hver især yder til den uddannelsesopgave, vi sammen er sat til at løse. Vi vil stille store krav til vores kadetter og studerende og sørge for, at også de ved, hvad der forventes af dem. Vi vil samtidigt skabe de rammer og vilkår, der gør, at Forsvarsakademiets uddannelser og kurser opleves som meningsfyldte, moderne og pædagogisk velgennemførte. Vi vil skabe den viden og dermed etablere det fremsyn, der sætter os i stand til at udvikle vores uddannelser, så de passer til den virkelighed, som vores kadetter og studerende skal ud at virke i, og som kvalificerer os til at præge udviklingen af hele Forsvaret. Vi vil fremme et militært etos, der bygger på fortiden, tilpasses nutiden og sigter mod fremtiden. Vi vil sikre, at vores undervisning og vores adfærd bidrager til den professionalisme og den faglige integritet, som er grundlaget for officersgerningen. Vi vil uddanne dygtige og troværdige militære ledere og chefer, som har modet og viljen til at udøve føring og chefvirke også under ekstreme vilkår. Det er et stort ansvar, som vi kun kan løfte sammen. Derfor vil vi prioritere det faglige og kollegiale fællesskab og udnytte styrken i alle de meget forskellige militære og civile kompetencer, som vi tilsammen råder over. Vi vil opfattes af omverdenen som en troværdig uddannelses- og forskningsinstitution, der tænker tanker og stiller spørgsmål. Vi vil gøre vores til, at Forsvaret opfattes som en åben og kommunikerende organisation. Derfor skal vores forskere, undervisere og analytikere være blandt de dygtigste, og de skal kunne sige, hvad de mener om det, de ved noget om også når det gør ondt. Vi vil være kendt for at være en handlekraftig organisation, der løser sine opgaver godt og leverer de rigtige uddannelser i rette mængde til tiden og til prisen. Det er først og frem- Side 2 af 8

3 mest gennem resultater, at Forsvarsakademiet kan oparbejde den tillid fra det øvrige forsvar, som i sidste ende skal give os den nødvendige handlefrihed. Det er den sammenhæng, der giver os muligheden for at optræde som en uafhængig forskningsinstitution samtidigt med, at vi er en militær organisation under Forsvarschefens myndighedsområde. Vi vil gøre Forsvarsakademiet til en platform for netværksdannelse og kammeratskab på tværs af værn og styrelser og på den måde bidrage til sammenhængskraften og helhedsforståelsen i hele Forsvarsministeriets myndighedsområde. Vi vil alle både individuelt og sammen gøre os umage for at være et eksempel til efterlevelse for de kadetter og studerende, som vi har ansvaret for at udvikle. Hvad er vores rolle og hvordan kommer vi i mål strategien De seneste år har vist en tydelig tendens i retning af kvalitet frem for kvantitet. Øget materielmæssig kompleksitet og et højt operativt tempo inden for en stram økonomisk ramme har medført, at Forsvaret er blevet stadigt mindre, men også mere skarpt og strømlinet. Der er ikke nogen åbenbar grund til at tro, at denne tendens ændrer sig markant. Forsvaret er i store dele af den operative struktur derfor konfronteret med det, man kunne kalde en kritisk-masse-udfordring, der nødvendiggør kompenserende tiltag. Samarbejde med strategiske partnere er én måde at kompensere på, men det er også nødvendigt med en langt mere integreret og tværgående anvendelse af de operative ressourcer, hvis man skal gøre sig håb om at få "mere ud af mindre" eller blot "det samme ud af mindre". Ud over en effektiv overordnet ledelsesstruktur, der understøtter dette, kræver det også et større helhedssyn hos den enkelte officer og en gensidig faglig indsigt i og respekt for de vidt forskellige operationsvilkår, som værnene og de forskellige operative komponenter er underlagt. Denne helhedsforståelse skal grundlægges og udvikles på Forsvarsakademiet. Fælles for alle operative enheder er, at de skal kunne indsættes globalt sammen med alliance- eller koalitionspartnere. Forsvarsakademiet vil derfor sikre, at kadetter og studerende får en stærk international profil. Der skal stilles ambitiøse krav til officerernes evne til at indgå i internationale militære samarbejder og til deres samfunds- og kulturforståelse, hvilket igen stiller krav til Forsvarsakademiets internationale uddannelses- og forskningsnetværk. Engelsk skal prioriteres i grunduddannelserne og på Masteruddannelsen. Perioden siden murens fald har vist, at det er meget vanskeligt at forudsige, hvilke opgaver Forsvaret bliver sat til at løse, og Forsvaret skal til stadighed forberede sig på det uventede. I et uddannelsesperspektiv betyder det, at Forsvarsakademiet skal studere både fortidens og fremtidens konflikter, så vi lærer af vores fejl og succeser, og så vi prøver at skabe det fremsyn, der skal til for at forstå de udfordringer, vi står over for, næste gang vi bliver indsat. Forsvarsakademiets forskning og analyser skal være anerkendt af både Forsvaret, folkevalgte og befolkningen samt af internationale samarbejdspartnere og de skal være et naturligt førstevalg, når militære problemstillinger skal afdækkes og formidles i offentligheden herhjemme. Forsvarsakademiet skal skabe det intellektuelle frirum, der kan fremme Side 3 af 8

4 officerernes lyst og evne til den refleksion og omtanke, der er nødvendig for Forsvarets fortsatte udvikling. Det har Forsvaret brug for, og det har det samfund, vi tjener, krav på. Sammenhængen mellem professionsdannelsen og den forsknings- og studievirksomhed, der skal udvikle professionen, og grunden til, at vores uddannelser skal være forskningsbaserede er meget præcist ramt i følgende formulering fra bogen Educating Americas Military: "The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools." Vi vil koncentrere vores forskningskræfter og målrette dem, så de sikrer en stadig udvikling af den militære profession, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem den grundlæggende og de videregående officersuddannelser. Derfor skal Forsvarsakademiet forske, udvikle og uddanne til gavn for både den praksisnære og den akademiske del af officersprofessionen. Forsvarsakademiet skal altså hverken være en militær professionshøjskole eller et militært universitet vi skal dække hele feltet imellem de to yderpunkter. Vi skal have et professionsforankret, forskningsbaseret, progressivt uddannelsesforløb fra løjtnant til general der ikke udbydes andre steder i det danske uddannelsessystem. Denne sammenhæng skal være fundamentet for uddannelsen af militære ledere og for forskningen inden for de militære kernekompetencer: militære operationer, militær strategi og militær ledelse. De militære kernekompetencer er med en række militære støttekompetencer alle faglige kerneområder, som knytter sig til den militære profession, og som ikke dyrkes i den civile akademiske verden. Disse militære kompetenceområder er drivende for Forsvarsakademiets model, hvor institutter og centre genererer og formidler den nødvendige viden og faglighed til gavn for officersskolernes uddannelser, herunder sprogofficersuddannelsen, og til masteruddannelsen. Herved koncentreres uddannelses- og forskningsressourcerne, så der skabes faglig og pædagogisk-didaktisk udvikling samtidig med, at cheferne for officersskolerne og masteruddannelsen kan fokusere på holdningsdannelse og kvaliteten af uddannelserne. Uddannelsesvilkårene skal understøtte god læring og Forsvarsakademiet vil sikre, at både ansatte, kadetter og studerende har adgang til en digital infrastruktur, der er tidssvarende og understøttende for de forskellige forsknings- og uddannelsesmæssige aktiviteter. Særligt vil blended learning stille høje krav til lærernes pædagogiske kompetencer og uddannelsesteknologiske indsigt. Alle uddannelser og kurser, som gennemføres på Forsvarsakademiet skal tilrettelægges, så der skabes en fornuftig sammenhæng mellem studiebelastning, tjeneste og familieliv. Forsvarsakademiet vil skabe fokuseret militær forskning, effektiv uddannelse og en helhedsorienteret holdningsdannelse af officerer og chefer på alle niveauer. Forsvarsakademiets uddannelser skal understøtte koncernledelsesstrukturen under Forsvarsministeriet. Konstruktionen af funktionelle styrelser under Forsvarsministeriet og den Værnsfælles Forsvarskommando medfører et øget behov for helhedsforståelse på tværs af ministerområdet hos såvel militære som civile embedsmænd. Med et akkrediteret master-program, der også er åbent for offentligheden og den øvrige centraladministration og uddannelsestilbud til militære og civile chefer i hele Forsvarsministeriets myndighedsområde, skal det udnyttes, at professionsudviklingen kan ske i et bredere samfunds- og samtænk- Side 4 af 8

5 ningsperspektiv, og at vores uddannelser og forskning er en platform for netværksdannelse og sammenhængskraft. Forsvarsakademiet skal til stadighed gøre sig fortjent til at råde over nogle af de bedste medarbejdere inden for alle kategorier. Det kræver først og fremmest, at Forsvarsakademiet opfattes som et veldrevet og vel-ledet tjenestested, hvor medarbejdere trives både fagligt og kollegialt. Ledelse på Forsvarsakademiet tager udgangspunkt i Forsvarets Ledelsesgrundlag. Vores høje ambitionsniveau kræver, at vi skaber gode rammer og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det skal bl.a. ske gennem målrettet kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder, så vi som institution råder over de nødvendige kompetencer inden for alle personelkategorier. Vi vil i den forbindelse supplere vores økonomiske handlefrihed ved at udnytte mulighederne for ekstern finansiering. Vi vil se bredt på de muligheder, vi har for at udvikle vore medarbejdere til gavn for Forsvarsakademiet, til gavn for Forsvaret og til gavn for den enkelte. Forsvarsakademiet skal til stadighed råde over opdateret operativ viden, og vores civile forskere skal have den nødvendige viden om Forsvaret. Vi vil rekruttere nye medarbejdere blandt de bedste, og vi vil aktivt lede efter dem. Det betyder, at Forsvarsakademiets brand som en visionær og dygtigt formidlende uddannelsesog forskningsinstitution til stadighed skal plejes og udvikles. Kommunikation bliver et nøgleområde, hvor blandt andre Mediegruppen spiller en central rolle i forhold til offentlighedens kendskab til Forsvarsakademiet og vores omdømme. De kommunikative og formidlingsmæssige evner skal være en integreret del af kompetenceprofilen for officerer og akademikere på Forsvarsakademiet. Vi skal samtidigt skabe gode rammer for udviklingen af den værnsidentitet og den værnsvise faglighed, som er selve forudsætningen for, at man har noget at byde ind med i et operativt og fagligt fællesskab. Forsvarsakademiets Campus, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet, de fysiske rammer, idræt, omgangsformerne og traditionerne gamle som nye er således også vigtige elementer i bestræbelserne på at udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO. Forsvarsakademiet vil sikre, at der er interaktion mellem kadetterne på officersskolerne, så der fra begyndelsen af officerskarrieren bliver etableret et solidt netværk og et godt kammeratskab på tværs af værnene. Forsvarsakademiets faglige fællesskab og visionen om Nyboder som kollegium for Forsvarets officersuddannelser i København samt hele den campus-tanke, der ligger bag, er med til at skabe de rammer, der kan bringe de tre værns kommende ledere sammen personligt og mentalt på et meget tidligt tidspunkt. Forsvarsakademiets tre søjler uddannelse, forskning og formidling Uddannelse: Hvis ikke Forsvarsakademiet eksisterede, ville det være nødvendigt at opfinde det, fordi den uddannelsesvirksomhed, vi leverer, ikke kan tilkøbes civilt. Side 5 af 8

6 Det er dette bagtæppe, uddannelserne skal holdes op imod, og det er derfor, at de militære kernefag skal præge alt, hvad vi laver. Dermed bliver det også væsentligt, at vores undervisere har et indgående kendskab til Forsvarets militærfaglige, ledelsesmæssige og administrative virksomhed, og at de har en let adgang til den nødvendige militære viden. En vision, som sigter mod en uddannelseskvalitet, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO, fordrer, at alle i organisationen forstår, at uddannelse og de tilhørende forudsætningsskabende støtteopgaver, er omdrejningspunktet for alt, der foregår på Forsvarsakademiet. Alle andre aktiviteter er noget, vi kan eller gør, fordi vi uddanner. Uddannelse er også et centralt element i Forsvarets HR-strategi, idet den sociale forpligtelse i relation til officerskorpset ikke længere er hægtet op på tjenestemandsansættelser. I stedet for ansættelse for livet, tilbyder Forsvaret nu officererne, at de med officersuddannelserne altid er værd at ansætte. Forsvarsakademiets uddannelser skal derfor leve op til Forsvarets behov samtidigt med, at de studerende oplever, at uddannelserne også dækker deres behov for faglig og personlig udvikling. Forsvarsakademiets uddannelser skal i sig selv være en medvirkende faktor til, at unge ønsker sig en officerskarriere, og de efterfølgende videreuddannelser, masteruddannelsen og chefuddannelser skal være af så høj kvalitet, at de bliver et naturligt førstevalg blandt konkurrerende civile uddannelsestilbud. Den niveaumæssige genkendelse og anerkendelse af Forsvarets uddannelser sikres gennem akkreditering. Med en forskningsunderstøttet diplomuddannelse og en forskningsbaseret masteruddannelse som fundamentet i dette nye uddannelsesparadigme, er forskningen og forskernes aktive deltagelse i undervisningen på Forsvarsakademiet afgørende for, at uddannelserne kan opretholde akkrediteringen. Men det er uddannelsernes indhold, der skal drive vores forskningsfokus. Uddannelserne kan imidlertid kun drive en relevant forskning, hvis de tilknyttede kompetencemål til stadighed er i overensstemmelse med de krav, som Forsvaret og de enkelte værn stiller. Der er med andre ord tale om et kredsløb, der kun kan sluttes, hvis der er en nær kontakt mellem Forsvarsakademiet og aftagerne. Det skal både sikres gennem det til formålet nedsatte aftagerpanel og gennem en løbende kvalitetssikring af alle uddannelserne. Den tætte dialog skal også sikre, at trekants-relationen mellem Forsvarsakademiet, den studerende og dennes tjenestested, bliver så god som mulig. Forudsætningen for, at de studerende oplever alle Forsvarsakademiets uddannelser og kurser som meningsfyldte, moderne og pædagogisk velgennemførte er, at der allokeres de nødvendige ressourcer og kompetencer til denne del af virksomheden. Det betyder også, at hvis produktionsmålene øges i forhold til de forudsætninger, der er lagt til grund i den organisatoriske udvikling af Forsvarsakademiet, skal der enten tilføres ressourcer eller prioriteres i den samlede opgaveportefølje. Alle uddannelser på Forsvarsakademiet skal i videst mulig omfang understøtte det overordnede ønske om at forankre et militærfagligt og ledelsesmæssigt helhedssyn på alle niveauer i officerskorpset. Side 6 af 8

7 Forskning: Grundpræmissen for forskningen er, at Forsvarsakademiet skal implementere den såkaldte Akkrediteringsmodel, der er bestemt af forsvarsforliget. Det betyder, at Forsvarsakademiet skal forskningsbasere masteruddannelsen og skal forskningstilknytte diplomuddannelsen, samt at vi skal producere den nødvendige faglige viden og den militære studie- og udviklingsvirksomhed, som ikke findes eller produceres andre steder og således kan tilkøbes. Forsvarsakademiet skal producere og levere det nødvendige fagmilitære grundlag, og det kan vi gøre på en helt unik måde i kraft af, at vi har en personalesammensætning med både militære og civile forskere og undervisere. Konsekvensen af det er, at Forsvarsakademiet skal levere internationalt anerkendt forskning inden for kernekompetenceområderne: militære operationer, militær ledelse og militær strategi samt på de tværgående områder: militærhistorie, krigsteori, krigens love og kulturforståelse. Forskningen i militære operationer skal være baseret på national og international tænkning om krig (teori, empiri og rammebetingelser), og den skal kunne understøtte Forsvarets udvikling af doktriner, teknologi, og planlægningsmetodikker. Tilsvarende er det centrale for Forsvarsakademiets forskning i militær ledelse og organisation rammesat af den militære operative kontekst. Forskningen fokuserer her på anvendelse og forvaltning af statens magtmidler, samt på ledelsesbetingelser i en virkelighed, hvor de operative, administrative og politiske rammer er i konstant forandring. Endelig er det centrale for Forsvarsakademiets forskning i militær strategi; militærets placering i strategiske overvejelser, militærets samtænkte rolle i staters forfølgelse af mål og interesser, militærets rolle i internationale relationer, militæret som middel i konfliktforløb, væbnede konflikters anatomi samt folkeretlige reglers dimensionering af militærets anvendelse af fysisk magt. De tværgående områder omfatter; krigsteorier og krigstænkning, identifikation af krigsteoriers aktualitet i nutidens og fremtidens konflikter og krigs- og militærhistorie i det 20. og 21. århundrede i en samfundsmæssig ramme. Herudover indgår anvendelse af kulturforståelse i planlægning af militære operationer. Forskningen på Forsvarsakademiet har med sin forskningsambition, vision og strategi igangsat en udviklingsproces, som i 2017 forventes fuldt implementeret både i forskningskvalitet og i forskningsvolumen. Formidling Forsvarsakademiet skal brandes som en unik, moderne og internationalt anerkendt uddannelsesog forskningsinstitution. Brandet skal dække over en stærk samlet profil, der både uddanner og videreuddanner Forsvarets officerer til at blive nogle af NATO s bedste. Forudsætningen for et stærkt fælles brand er, at hele Forsvarsakademiet handler i overensstemmelse med værdigrundlaget. Derfor vil vi på de indre linjer prioritere arbejdet med Forsvarsakademiets kultur, værdier og tværfaglighed. Og vi vil koble kommunikation på, så det, vi rent faktisk gør, bliver en del af det billede, der tegner sig af Forsvarsakademiet som arbejdsplads på hjemmesi- Side 7 af 8

8 der og sociale medier, via medarbejdernes netværk, hos civile og militære samarbejdsparter og via de studerendes netværk. For at Forsvarsakademiet kan være anerkendt i omverdenen for den særlige militære vinkel på ledelse, strategi og operationer, skal denne særegenhed også være kendt. Det skal ske gennem en målrettet indsats og prioritering af formidlende aktiviteter rettet mod såvel internationale interessenter, det danske samfund og Forsvaret. Forsvarsakademiets synlighed i omverden skal derfor sikres gennem Mediegruppen og ved de formidlingstiltag af den specifikke viden, som Forsvarsakademiet kan levere på både dansk og engelsk, i trykte og digitale medier, via foredragsvirksomhed, seminarer mv. Mediegruppen giver en unik mulighed for at række den militære fagekspertise ud til den offentlige debat og samtidig gøre Forsvarsakademiets ekspertise og viden til et afgørende element i den politiske proces. Disse formidlingsaktiviteter skal samtidig understøtte de rekrutteringstiltag til officersuddannelserne, som Forsvarets Rekruttering sætter i værk på PR-området. Ledelse i Forsvaret bliver omdrejningspunktet, og Forsvarsakademiets uddannelser og særlige viden om militær ledelse skal reflekteres i det anvendte PR-materiale. Egentlige rekrutteringsaktiviteter vedrørende officersuddannelserne skal understøttes af undervisere og kadetter, så de er synlige på alle relevante uddannelsesmesser, sociale medier og åbne arrangementer. Tilsvarende skal formidlingen også skabe anerkendelse internt i Forsvaret. På uddannelsesområdet skal vi opnå forståelse hos chefer og ledere for deres medarbejderes ønsker om videreuddannelse og de ny vilkår for at kunne gennemføre den. Cheferne skal tillige tilskyndes til at gøre brug af medarbejdernes nye viden, så de også næste gang vil sende en medarbejder på uddannelse. Samtidig skal hele Forsvaret forstå og gøre brug af den viden, som Forsvarsakademiet producerer. Forsvarets myndigheder skal tilskyndes til at inddrage Forsvarsakademiets forskere i nationale projekter og internationale missioner, så forskningen kan blive baseret på Forsvarets egen empiri. Internt vil det løfte kvaliteten af Forsvarets viden og analyser, eksternt vil det fastholde Forsvarsakademiets unikke position blandt øvrige forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med forsvarsforhold. Side 8 af 8

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere