FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI"

Transkript

1 3. november 2014 FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - VIDEN og FREMSYN Hvorfor nu det formålet Det overordnede formål med denne strategi er at skabe en fælles udviklingsramme for Forsvarsakademiet, som kan favne både sammenlægningen med officersskolerne og omlægningen af Forsvarets uddannelsessystem. Mere konkret er det hensigten, at strategien skal udgøre et ledelsesværktøj, som skaber en fælles retning og som sætter alle Forsvarsakademiets chefer i stand til sammen med deres medarbejdere at udarbejde konkrete udviklingsplaner for deres respektive ansvarsområder. Det er også en strategi, som indeholder et fælles værdigrundlag, som er vedtaget af Forsvarsakademiets samarbejdsudvalg og som dermed er gensidigt forpligtende. Dermed har strategien også en adfærdsregulerende og holdningsdannende funktion, som også skal præge de kadetter og studerende, som vi uddanner og udvikler. Det er endvidere hensigten, at strategien skal anvendes som et kommunikationsværktøj, der kan fortælle samarbejdspartnere, jobansøgere, offentlighed og andre interesserede, hvem vi er, hvad vi står for, og hvilke ambitioner vi har inden for Forsvarsakademiets tre produktionsområder: uddannelse, forskning og formidling. Det er med andre ord meningen, at strategien skal bruges og afspejle det, vi rent faktisk gør. Hvad er vores opgave missionen Forsvarsakademiet skal uddanne officerer, der kan føre, lede, udvikle og støtte militære enheder i fred, konflikt og krig. Forsvarsakademiet skal gennem forskning generere militær viden, der understøtter uddannelsesvirksomheden. Forsvarsakademiet skal formidle militær viden til gavn for Forsvaret og samfundet, samt for allierede og partnere. Side 1 af 8

2 Hvad er vores mål visionen Forsvarsakademiet vil udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO. Hvad står vi for - værdigrundlaget Vi vil være en veldrevet og vel-ledet myndighed, der kan fastholde dygtige medarbejdere og rekruttere blandt de bedste inden for alle personelkategorier. Vi vil som myndighed være kendt for at have mod og vilje til at vise medarbejdere og chefer samt kadetter og studerende tillid ved at tilbyde dem frihed under ansvar. Vi vil være et tjenestested, man er stolt af at høre til. Vi vil som ledelse stræbe efter at gøre os fortjent til tillid fra medarbejderne gennem samarbejde og inddragelse. Vi vil sørge for, at ingen er i tvivl om, hvad der forventes af dem, og at alle har de funktionsvilkår, der skal til, for at de kan udføre deres arbejde ordentligt. Målsætningen skal være, at alle føler, at de kan lave det, de er gode til hver dag, og at de anerkendes for det. Vi vil som medarbejdere på Forsvarsakademiet være bevidste om, at alle har et medansvar for, at god ledelse kan trives og udvikles. Vores arbejdsplads skal være præget af respekt for hinanden og for det bidrag, vi hver især yder til den uddannelsesopgave, vi sammen er sat til at løse. Vi vil stille store krav til vores kadetter og studerende og sørge for, at også de ved, hvad der forventes af dem. Vi vil samtidigt skabe de rammer og vilkår, der gør, at Forsvarsakademiets uddannelser og kurser opleves som meningsfyldte, moderne og pædagogisk velgennemførte. Vi vil skabe den viden og dermed etablere det fremsyn, der sætter os i stand til at udvikle vores uddannelser, så de passer til den virkelighed, som vores kadetter og studerende skal ud at virke i, og som kvalificerer os til at præge udviklingen af hele Forsvaret. Vi vil fremme et militært etos, der bygger på fortiden, tilpasses nutiden og sigter mod fremtiden. Vi vil sikre, at vores undervisning og vores adfærd bidrager til den professionalisme og den faglige integritet, som er grundlaget for officersgerningen. Vi vil uddanne dygtige og troværdige militære ledere og chefer, som har modet og viljen til at udøve føring og chefvirke også under ekstreme vilkår. Det er et stort ansvar, som vi kun kan løfte sammen. Derfor vil vi prioritere det faglige og kollegiale fællesskab og udnytte styrken i alle de meget forskellige militære og civile kompetencer, som vi tilsammen råder over. Vi vil opfattes af omverdenen som en troværdig uddannelses- og forskningsinstitution, der tænker tanker og stiller spørgsmål. Vi vil gøre vores til, at Forsvaret opfattes som en åben og kommunikerende organisation. Derfor skal vores forskere, undervisere og analytikere være blandt de dygtigste, og de skal kunne sige, hvad de mener om det, de ved noget om også når det gør ondt. Vi vil være kendt for at være en handlekraftig organisation, der løser sine opgaver godt og leverer de rigtige uddannelser i rette mængde til tiden og til prisen. Det er først og frem- Side 2 af 8

3 mest gennem resultater, at Forsvarsakademiet kan oparbejde den tillid fra det øvrige forsvar, som i sidste ende skal give os den nødvendige handlefrihed. Det er den sammenhæng, der giver os muligheden for at optræde som en uafhængig forskningsinstitution samtidigt med, at vi er en militær organisation under Forsvarschefens myndighedsområde. Vi vil gøre Forsvarsakademiet til en platform for netværksdannelse og kammeratskab på tværs af værn og styrelser og på den måde bidrage til sammenhængskraften og helhedsforståelsen i hele Forsvarsministeriets myndighedsområde. Vi vil alle både individuelt og sammen gøre os umage for at være et eksempel til efterlevelse for de kadetter og studerende, som vi har ansvaret for at udvikle. Hvad er vores rolle og hvordan kommer vi i mål strategien De seneste år har vist en tydelig tendens i retning af kvalitet frem for kvantitet. Øget materielmæssig kompleksitet og et højt operativt tempo inden for en stram økonomisk ramme har medført, at Forsvaret er blevet stadigt mindre, men også mere skarpt og strømlinet. Der er ikke nogen åbenbar grund til at tro, at denne tendens ændrer sig markant. Forsvaret er i store dele af den operative struktur derfor konfronteret med det, man kunne kalde en kritisk-masse-udfordring, der nødvendiggør kompenserende tiltag. Samarbejde med strategiske partnere er én måde at kompensere på, men det er også nødvendigt med en langt mere integreret og tværgående anvendelse af de operative ressourcer, hvis man skal gøre sig håb om at få "mere ud af mindre" eller blot "det samme ud af mindre". Ud over en effektiv overordnet ledelsesstruktur, der understøtter dette, kræver det også et større helhedssyn hos den enkelte officer og en gensidig faglig indsigt i og respekt for de vidt forskellige operationsvilkår, som værnene og de forskellige operative komponenter er underlagt. Denne helhedsforståelse skal grundlægges og udvikles på Forsvarsakademiet. Fælles for alle operative enheder er, at de skal kunne indsættes globalt sammen med alliance- eller koalitionspartnere. Forsvarsakademiet vil derfor sikre, at kadetter og studerende får en stærk international profil. Der skal stilles ambitiøse krav til officerernes evne til at indgå i internationale militære samarbejder og til deres samfunds- og kulturforståelse, hvilket igen stiller krav til Forsvarsakademiets internationale uddannelses- og forskningsnetværk. Engelsk skal prioriteres i grunduddannelserne og på Masteruddannelsen. Perioden siden murens fald har vist, at det er meget vanskeligt at forudsige, hvilke opgaver Forsvaret bliver sat til at løse, og Forsvaret skal til stadighed forberede sig på det uventede. I et uddannelsesperspektiv betyder det, at Forsvarsakademiet skal studere både fortidens og fremtidens konflikter, så vi lærer af vores fejl og succeser, og så vi prøver at skabe det fremsyn, der skal til for at forstå de udfordringer, vi står over for, næste gang vi bliver indsat. Forsvarsakademiets forskning og analyser skal være anerkendt af både Forsvaret, folkevalgte og befolkningen samt af internationale samarbejdspartnere og de skal være et naturligt førstevalg, når militære problemstillinger skal afdækkes og formidles i offentligheden herhjemme. Forsvarsakademiet skal skabe det intellektuelle frirum, der kan fremme Side 3 af 8

4 officerernes lyst og evne til den refleksion og omtanke, der er nødvendig for Forsvarets fortsatte udvikling. Det har Forsvaret brug for, og det har det samfund, vi tjener, krav på. Sammenhængen mellem professionsdannelsen og den forsknings- og studievirksomhed, der skal udvikle professionen, og grunden til, at vores uddannelser skal være forskningsbaserede er meget præcist ramt i følgende formulering fra bogen Educating Americas Military: "The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools." Vi vil koncentrere vores forskningskræfter og målrette dem, så de sikrer en stadig udvikling af den militære profession, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem den grundlæggende og de videregående officersuddannelser. Derfor skal Forsvarsakademiet forske, udvikle og uddanne til gavn for både den praksisnære og den akademiske del af officersprofessionen. Forsvarsakademiet skal altså hverken være en militær professionshøjskole eller et militært universitet vi skal dække hele feltet imellem de to yderpunkter. Vi skal have et professionsforankret, forskningsbaseret, progressivt uddannelsesforløb fra løjtnant til general der ikke udbydes andre steder i det danske uddannelsessystem. Denne sammenhæng skal være fundamentet for uddannelsen af militære ledere og for forskningen inden for de militære kernekompetencer: militære operationer, militær strategi og militær ledelse. De militære kernekompetencer er med en række militære støttekompetencer alle faglige kerneområder, som knytter sig til den militære profession, og som ikke dyrkes i den civile akademiske verden. Disse militære kompetenceområder er drivende for Forsvarsakademiets model, hvor institutter og centre genererer og formidler den nødvendige viden og faglighed til gavn for officersskolernes uddannelser, herunder sprogofficersuddannelsen, og til masteruddannelsen. Herved koncentreres uddannelses- og forskningsressourcerne, så der skabes faglig og pædagogisk-didaktisk udvikling samtidig med, at cheferne for officersskolerne og masteruddannelsen kan fokusere på holdningsdannelse og kvaliteten af uddannelserne. Uddannelsesvilkårene skal understøtte god læring og Forsvarsakademiet vil sikre, at både ansatte, kadetter og studerende har adgang til en digital infrastruktur, der er tidssvarende og understøttende for de forskellige forsknings- og uddannelsesmæssige aktiviteter. Særligt vil blended learning stille høje krav til lærernes pædagogiske kompetencer og uddannelsesteknologiske indsigt. Alle uddannelser og kurser, som gennemføres på Forsvarsakademiet skal tilrettelægges, så der skabes en fornuftig sammenhæng mellem studiebelastning, tjeneste og familieliv. Forsvarsakademiet vil skabe fokuseret militær forskning, effektiv uddannelse og en helhedsorienteret holdningsdannelse af officerer og chefer på alle niveauer. Forsvarsakademiets uddannelser skal understøtte koncernledelsesstrukturen under Forsvarsministeriet. Konstruktionen af funktionelle styrelser under Forsvarsministeriet og den Værnsfælles Forsvarskommando medfører et øget behov for helhedsforståelse på tværs af ministerområdet hos såvel militære som civile embedsmænd. Med et akkrediteret master-program, der også er åbent for offentligheden og den øvrige centraladministration og uddannelsestilbud til militære og civile chefer i hele Forsvarsministeriets myndighedsområde, skal det udnyttes, at professionsudviklingen kan ske i et bredere samfunds- og samtænk- Side 4 af 8

5 ningsperspektiv, og at vores uddannelser og forskning er en platform for netværksdannelse og sammenhængskraft. Forsvarsakademiet skal til stadighed gøre sig fortjent til at råde over nogle af de bedste medarbejdere inden for alle kategorier. Det kræver først og fremmest, at Forsvarsakademiet opfattes som et veldrevet og vel-ledet tjenestested, hvor medarbejdere trives både fagligt og kollegialt. Ledelse på Forsvarsakademiet tager udgangspunkt i Forsvarets Ledelsesgrundlag. Vores høje ambitionsniveau kræver, at vi skaber gode rammer og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det skal bl.a. ske gennem målrettet kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder, så vi som institution råder over de nødvendige kompetencer inden for alle personelkategorier. Vi vil i den forbindelse supplere vores økonomiske handlefrihed ved at udnytte mulighederne for ekstern finansiering. Vi vil se bredt på de muligheder, vi har for at udvikle vore medarbejdere til gavn for Forsvarsakademiet, til gavn for Forsvaret og til gavn for den enkelte. Forsvarsakademiet skal til stadighed råde over opdateret operativ viden, og vores civile forskere skal have den nødvendige viden om Forsvaret. Vi vil rekruttere nye medarbejdere blandt de bedste, og vi vil aktivt lede efter dem. Det betyder, at Forsvarsakademiets brand som en visionær og dygtigt formidlende uddannelsesog forskningsinstitution til stadighed skal plejes og udvikles. Kommunikation bliver et nøgleområde, hvor blandt andre Mediegruppen spiller en central rolle i forhold til offentlighedens kendskab til Forsvarsakademiet og vores omdømme. De kommunikative og formidlingsmæssige evner skal være en integreret del af kompetenceprofilen for officerer og akademikere på Forsvarsakademiet. Vi skal samtidigt skabe gode rammer for udviklingen af den værnsidentitet og den værnsvise faglighed, som er selve forudsætningen for, at man har noget at byde ind med i et operativt og fagligt fællesskab. Forsvarsakademiets Campus, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet, de fysiske rammer, idræt, omgangsformerne og traditionerne gamle som nye er således også vigtige elementer i bestræbelserne på at udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO. Forsvarsakademiet vil sikre, at der er interaktion mellem kadetterne på officersskolerne, så der fra begyndelsen af officerskarrieren bliver etableret et solidt netværk og et godt kammeratskab på tværs af værnene. Forsvarsakademiets faglige fællesskab og visionen om Nyboder som kollegium for Forsvarets officersuddannelser i København samt hele den campus-tanke, der ligger bag, er med til at skabe de rammer, der kan bringe de tre værns kommende ledere sammen personligt og mentalt på et meget tidligt tidspunkt. Forsvarsakademiets tre søjler uddannelse, forskning og formidling Uddannelse: Hvis ikke Forsvarsakademiet eksisterede, ville det være nødvendigt at opfinde det, fordi den uddannelsesvirksomhed, vi leverer, ikke kan tilkøbes civilt. Side 5 af 8

6 Det er dette bagtæppe, uddannelserne skal holdes op imod, og det er derfor, at de militære kernefag skal præge alt, hvad vi laver. Dermed bliver det også væsentligt, at vores undervisere har et indgående kendskab til Forsvarets militærfaglige, ledelsesmæssige og administrative virksomhed, og at de har en let adgang til den nødvendige militære viden. En vision, som sigter mod en uddannelseskvalitet, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO, fordrer, at alle i organisationen forstår, at uddannelse og de tilhørende forudsætningsskabende støtteopgaver, er omdrejningspunktet for alt, der foregår på Forsvarsakademiet. Alle andre aktiviteter er noget, vi kan eller gør, fordi vi uddanner. Uddannelse er også et centralt element i Forsvarets HR-strategi, idet den sociale forpligtelse i relation til officerskorpset ikke længere er hægtet op på tjenestemandsansættelser. I stedet for ansættelse for livet, tilbyder Forsvaret nu officererne, at de med officersuddannelserne altid er værd at ansætte. Forsvarsakademiets uddannelser skal derfor leve op til Forsvarets behov samtidigt med, at de studerende oplever, at uddannelserne også dækker deres behov for faglig og personlig udvikling. Forsvarsakademiets uddannelser skal i sig selv være en medvirkende faktor til, at unge ønsker sig en officerskarriere, og de efterfølgende videreuddannelser, masteruddannelsen og chefuddannelser skal være af så høj kvalitet, at de bliver et naturligt førstevalg blandt konkurrerende civile uddannelsestilbud. Den niveaumæssige genkendelse og anerkendelse af Forsvarets uddannelser sikres gennem akkreditering. Med en forskningsunderstøttet diplomuddannelse og en forskningsbaseret masteruddannelse som fundamentet i dette nye uddannelsesparadigme, er forskningen og forskernes aktive deltagelse i undervisningen på Forsvarsakademiet afgørende for, at uddannelserne kan opretholde akkrediteringen. Men det er uddannelsernes indhold, der skal drive vores forskningsfokus. Uddannelserne kan imidlertid kun drive en relevant forskning, hvis de tilknyttede kompetencemål til stadighed er i overensstemmelse med de krav, som Forsvaret og de enkelte værn stiller. Der er med andre ord tale om et kredsløb, der kun kan sluttes, hvis der er en nær kontakt mellem Forsvarsakademiet og aftagerne. Det skal både sikres gennem det til formålet nedsatte aftagerpanel og gennem en løbende kvalitetssikring af alle uddannelserne. Den tætte dialog skal også sikre, at trekants-relationen mellem Forsvarsakademiet, den studerende og dennes tjenestested, bliver så god som mulig. Forudsætningen for, at de studerende oplever alle Forsvarsakademiets uddannelser og kurser som meningsfyldte, moderne og pædagogisk velgennemførte er, at der allokeres de nødvendige ressourcer og kompetencer til denne del af virksomheden. Det betyder også, at hvis produktionsmålene øges i forhold til de forudsætninger, der er lagt til grund i den organisatoriske udvikling af Forsvarsakademiet, skal der enten tilføres ressourcer eller prioriteres i den samlede opgaveportefølje. Alle uddannelser på Forsvarsakademiet skal i videst mulig omfang understøtte det overordnede ønske om at forankre et militærfagligt og ledelsesmæssigt helhedssyn på alle niveauer i officerskorpset. Side 6 af 8

7 Forskning: Grundpræmissen for forskningen er, at Forsvarsakademiet skal implementere den såkaldte Akkrediteringsmodel, der er bestemt af forsvarsforliget. Det betyder, at Forsvarsakademiet skal forskningsbasere masteruddannelsen og skal forskningstilknytte diplomuddannelsen, samt at vi skal producere den nødvendige faglige viden og den militære studie- og udviklingsvirksomhed, som ikke findes eller produceres andre steder og således kan tilkøbes. Forsvarsakademiet skal producere og levere det nødvendige fagmilitære grundlag, og det kan vi gøre på en helt unik måde i kraft af, at vi har en personalesammensætning med både militære og civile forskere og undervisere. Konsekvensen af det er, at Forsvarsakademiet skal levere internationalt anerkendt forskning inden for kernekompetenceområderne: militære operationer, militær ledelse og militær strategi samt på de tværgående områder: militærhistorie, krigsteori, krigens love og kulturforståelse. Forskningen i militære operationer skal være baseret på national og international tænkning om krig (teori, empiri og rammebetingelser), og den skal kunne understøtte Forsvarets udvikling af doktriner, teknologi, og planlægningsmetodikker. Tilsvarende er det centrale for Forsvarsakademiets forskning i militær ledelse og organisation rammesat af den militære operative kontekst. Forskningen fokuserer her på anvendelse og forvaltning af statens magtmidler, samt på ledelsesbetingelser i en virkelighed, hvor de operative, administrative og politiske rammer er i konstant forandring. Endelig er det centrale for Forsvarsakademiets forskning i militær strategi; militærets placering i strategiske overvejelser, militærets samtænkte rolle i staters forfølgelse af mål og interesser, militærets rolle i internationale relationer, militæret som middel i konfliktforløb, væbnede konflikters anatomi samt folkeretlige reglers dimensionering af militærets anvendelse af fysisk magt. De tværgående områder omfatter; krigsteorier og krigstænkning, identifikation af krigsteoriers aktualitet i nutidens og fremtidens konflikter og krigs- og militærhistorie i det 20. og 21. århundrede i en samfundsmæssig ramme. Herudover indgår anvendelse af kulturforståelse i planlægning af militære operationer. Forskningen på Forsvarsakademiet har med sin forskningsambition, vision og strategi igangsat en udviklingsproces, som i 2017 forventes fuldt implementeret både i forskningskvalitet og i forskningsvolumen. Formidling Forsvarsakademiet skal brandes som en unik, moderne og internationalt anerkendt uddannelsesog forskningsinstitution. Brandet skal dække over en stærk samlet profil, der både uddanner og videreuddanner Forsvarets officerer til at blive nogle af NATO s bedste. Forudsætningen for et stærkt fælles brand er, at hele Forsvarsakademiet handler i overensstemmelse med værdigrundlaget. Derfor vil vi på de indre linjer prioritere arbejdet med Forsvarsakademiets kultur, værdier og tværfaglighed. Og vi vil koble kommunikation på, så det, vi rent faktisk gør, bliver en del af det billede, der tegner sig af Forsvarsakademiet som arbejdsplads på hjemmesi- Side 7 af 8

8 der og sociale medier, via medarbejdernes netværk, hos civile og militære samarbejdsparter og via de studerendes netværk. For at Forsvarsakademiet kan være anerkendt i omverdenen for den særlige militære vinkel på ledelse, strategi og operationer, skal denne særegenhed også være kendt. Det skal ske gennem en målrettet indsats og prioritering af formidlende aktiviteter rettet mod såvel internationale interessenter, det danske samfund og Forsvaret. Forsvarsakademiets synlighed i omverden skal derfor sikres gennem Mediegruppen og ved de formidlingstiltag af den specifikke viden, som Forsvarsakademiet kan levere på både dansk og engelsk, i trykte og digitale medier, via foredragsvirksomhed, seminarer mv. Mediegruppen giver en unik mulighed for at række den militære fagekspertise ud til den offentlige debat og samtidig gøre Forsvarsakademiets ekspertise og viden til et afgørende element i den politiske proces. Disse formidlingsaktiviteter skal samtidig understøtte de rekrutteringstiltag til officersuddannelserne, som Forsvarets Rekruttering sætter i værk på PR-området. Ledelse i Forsvaret bliver omdrejningspunktet, og Forsvarsakademiets uddannelser og særlige viden om militær ledelse skal reflekteres i det anvendte PR-materiale. Egentlige rekrutteringsaktiviteter vedrørende officersuddannelserne skal understøttes af undervisere og kadetter, så de er synlige på alle relevante uddannelsesmesser, sociale medier og åbne arrangementer. Tilsvarende skal formidlingen også skabe anerkendelse internt i Forsvaret. På uddannelsesområdet skal vi opnå forståelse hos chefer og ledere for deres medarbejderes ønsker om videreuddannelse og de ny vilkår for at kunne gennemføre den. Cheferne skal tillige tilskyndes til at gøre brug af medarbejdernes nye viden, så de også næste gang vil sende en medarbejder på uddannelse. Samtidig skal hele Forsvaret forstå og gøre brug af den viden, som Forsvarsakademiet producerer. Forsvarets myndigheder skal tilskyndes til at inddrage Forsvarsakademiets forskere i nationale projekter og internationale missioner, så forskningen kan blive baseret på Forsvarets egen empiri. Internt vil det løfte kvaliteten af Forsvarets viden og analyser, eksternt vil det fastholde Forsvarsakademiets unikke position blandt øvrige forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med forsvarsforhold. Side 8 af 8

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier!

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Diskussionsoplæg Dato: marts 2012/hadl Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Børne- og Kulturchefforeningen er en forening af chefer med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere