FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI"

Transkript

1 3. november 2014 FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - VIDEN og FREMSYN Hvorfor nu det formålet Det overordnede formål med denne strategi er at skabe en fælles udviklingsramme for Forsvarsakademiet, som kan favne både sammenlægningen med officersskolerne og omlægningen af Forsvarets uddannelsessystem. Mere konkret er det hensigten, at strategien skal udgøre et ledelsesværktøj, som skaber en fælles retning og som sætter alle Forsvarsakademiets chefer i stand til sammen med deres medarbejdere at udarbejde konkrete udviklingsplaner for deres respektive ansvarsområder. Det er også en strategi, som indeholder et fælles værdigrundlag, som er vedtaget af Forsvarsakademiets samarbejdsudvalg og som dermed er gensidigt forpligtende. Dermed har strategien også en adfærdsregulerende og holdningsdannende funktion, som også skal præge de kadetter og studerende, som vi uddanner og udvikler. Det er endvidere hensigten, at strategien skal anvendes som et kommunikationsværktøj, der kan fortælle samarbejdspartnere, jobansøgere, offentlighed og andre interesserede, hvem vi er, hvad vi står for, og hvilke ambitioner vi har inden for Forsvarsakademiets tre produktionsområder: uddannelse, forskning og formidling. Det er med andre ord meningen, at strategien skal bruges og afspejle det, vi rent faktisk gør. Hvad er vores opgave missionen Forsvarsakademiet skal uddanne officerer, der kan føre, lede, udvikle og støtte militære enheder i fred, konflikt og krig. Forsvarsakademiet skal gennem forskning generere militær viden, der understøtter uddannelsesvirksomheden. Forsvarsakademiet skal formidle militær viden til gavn for Forsvaret og samfundet, samt for allierede og partnere. Side 1 af 8

2 Hvad er vores mål visionen Forsvarsakademiet vil udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO. Hvad står vi for - værdigrundlaget Vi vil være en veldrevet og vel-ledet myndighed, der kan fastholde dygtige medarbejdere og rekruttere blandt de bedste inden for alle personelkategorier. Vi vil som myndighed være kendt for at have mod og vilje til at vise medarbejdere og chefer samt kadetter og studerende tillid ved at tilbyde dem frihed under ansvar. Vi vil være et tjenestested, man er stolt af at høre til. Vi vil som ledelse stræbe efter at gøre os fortjent til tillid fra medarbejderne gennem samarbejde og inddragelse. Vi vil sørge for, at ingen er i tvivl om, hvad der forventes af dem, og at alle har de funktionsvilkår, der skal til, for at de kan udføre deres arbejde ordentligt. Målsætningen skal være, at alle føler, at de kan lave det, de er gode til hver dag, og at de anerkendes for det. Vi vil som medarbejdere på Forsvarsakademiet være bevidste om, at alle har et medansvar for, at god ledelse kan trives og udvikles. Vores arbejdsplads skal være præget af respekt for hinanden og for det bidrag, vi hver især yder til den uddannelsesopgave, vi sammen er sat til at løse. Vi vil stille store krav til vores kadetter og studerende og sørge for, at også de ved, hvad der forventes af dem. Vi vil samtidigt skabe de rammer og vilkår, der gør, at Forsvarsakademiets uddannelser og kurser opleves som meningsfyldte, moderne og pædagogisk velgennemførte. Vi vil skabe den viden og dermed etablere det fremsyn, der sætter os i stand til at udvikle vores uddannelser, så de passer til den virkelighed, som vores kadetter og studerende skal ud at virke i, og som kvalificerer os til at præge udviklingen af hele Forsvaret. Vi vil fremme et militært etos, der bygger på fortiden, tilpasses nutiden og sigter mod fremtiden. Vi vil sikre, at vores undervisning og vores adfærd bidrager til den professionalisme og den faglige integritet, som er grundlaget for officersgerningen. Vi vil uddanne dygtige og troværdige militære ledere og chefer, som har modet og viljen til at udøve føring og chefvirke også under ekstreme vilkår. Det er et stort ansvar, som vi kun kan løfte sammen. Derfor vil vi prioritere det faglige og kollegiale fællesskab og udnytte styrken i alle de meget forskellige militære og civile kompetencer, som vi tilsammen råder over. Vi vil opfattes af omverdenen som en troværdig uddannelses- og forskningsinstitution, der tænker tanker og stiller spørgsmål. Vi vil gøre vores til, at Forsvaret opfattes som en åben og kommunikerende organisation. Derfor skal vores forskere, undervisere og analytikere være blandt de dygtigste, og de skal kunne sige, hvad de mener om det, de ved noget om også når det gør ondt. Vi vil være kendt for at være en handlekraftig organisation, der løser sine opgaver godt og leverer de rigtige uddannelser i rette mængde til tiden og til prisen. Det er først og frem- Side 2 af 8

3 mest gennem resultater, at Forsvarsakademiet kan oparbejde den tillid fra det øvrige forsvar, som i sidste ende skal give os den nødvendige handlefrihed. Det er den sammenhæng, der giver os muligheden for at optræde som en uafhængig forskningsinstitution samtidigt med, at vi er en militær organisation under Forsvarschefens myndighedsområde. Vi vil gøre Forsvarsakademiet til en platform for netværksdannelse og kammeratskab på tværs af værn og styrelser og på den måde bidrage til sammenhængskraften og helhedsforståelsen i hele Forsvarsministeriets myndighedsområde. Vi vil alle både individuelt og sammen gøre os umage for at være et eksempel til efterlevelse for de kadetter og studerende, som vi har ansvaret for at udvikle. Hvad er vores rolle og hvordan kommer vi i mål strategien De seneste år har vist en tydelig tendens i retning af kvalitet frem for kvantitet. Øget materielmæssig kompleksitet og et højt operativt tempo inden for en stram økonomisk ramme har medført, at Forsvaret er blevet stadigt mindre, men også mere skarpt og strømlinet. Der er ikke nogen åbenbar grund til at tro, at denne tendens ændrer sig markant. Forsvaret er i store dele af den operative struktur derfor konfronteret med det, man kunne kalde en kritisk-masse-udfordring, der nødvendiggør kompenserende tiltag. Samarbejde med strategiske partnere er én måde at kompensere på, men det er også nødvendigt med en langt mere integreret og tværgående anvendelse af de operative ressourcer, hvis man skal gøre sig håb om at få "mere ud af mindre" eller blot "det samme ud af mindre". Ud over en effektiv overordnet ledelsesstruktur, der understøtter dette, kræver det også et større helhedssyn hos den enkelte officer og en gensidig faglig indsigt i og respekt for de vidt forskellige operationsvilkår, som værnene og de forskellige operative komponenter er underlagt. Denne helhedsforståelse skal grundlægges og udvikles på Forsvarsakademiet. Fælles for alle operative enheder er, at de skal kunne indsættes globalt sammen med alliance- eller koalitionspartnere. Forsvarsakademiet vil derfor sikre, at kadetter og studerende får en stærk international profil. Der skal stilles ambitiøse krav til officerernes evne til at indgå i internationale militære samarbejder og til deres samfunds- og kulturforståelse, hvilket igen stiller krav til Forsvarsakademiets internationale uddannelses- og forskningsnetværk. Engelsk skal prioriteres i grunduddannelserne og på Masteruddannelsen. Perioden siden murens fald har vist, at det er meget vanskeligt at forudsige, hvilke opgaver Forsvaret bliver sat til at løse, og Forsvaret skal til stadighed forberede sig på det uventede. I et uddannelsesperspektiv betyder det, at Forsvarsakademiet skal studere både fortidens og fremtidens konflikter, så vi lærer af vores fejl og succeser, og så vi prøver at skabe det fremsyn, der skal til for at forstå de udfordringer, vi står over for, næste gang vi bliver indsat. Forsvarsakademiets forskning og analyser skal være anerkendt af både Forsvaret, folkevalgte og befolkningen samt af internationale samarbejdspartnere og de skal være et naturligt førstevalg, når militære problemstillinger skal afdækkes og formidles i offentligheden herhjemme. Forsvarsakademiet skal skabe det intellektuelle frirum, der kan fremme Side 3 af 8

4 officerernes lyst og evne til den refleksion og omtanke, der er nødvendig for Forsvarets fortsatte udvikling. Det har Forsvaret brug for, og det har det samfund, vi tjener, krav på. Sammenhængen mellem professionsdannelsen og den forsknings- og studievirksomhed, der skal udvikle professionen, og grunden til, at vores uddannelser skal være forskningsbaserede er meget præcist ramt i følgende formulering fra bogen Educating Americas Military: "The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools." Vi vil koncentrere vores forskningskræfter og målrette dem, så de sikrer en stadig udvikling af den militære profession, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem den grundlæggende og de videregående officersuddannelser. Derfor skal Forsvarsakademiet forske, udvikle og uddanne til gavn for både den praksisnære og den akademiske del af officersprofessionen. Forsvarsakademiet skal altså hverken være en militær professionshøjskole eller et militært universitet vi skal dække hele feltet imellem de to yderpunkter. Vi skal have et professionsforankret, forskningsbaseret, progressivt uddannelsesforløb fra løjtnant til general der ikke udbydes andre steder i det danske uddannelsessystem. Denne sammenhæng skal være fundamentet for uddannelsen af militære ledere og for forskningen inden for de militære kernekompetencer: militære operationer, militær strategi og militær ledelse. De militære kernekompetencer er med en række militære støttekompetencer alle faglige kerneområder, som knytter sig til den militære profession, og som ikke dyrkes i den civile akademiske verden. Disse militære kompetenceområder er drivende for Forsvarsakademiets model, hvor institutter og centre genererer og formidler den nødvendige viden og faglighed til gavn for officersskolernes uddannelser, herunder sprogofficersuddannelsen, og til masteruddannelsen. Herved koncentreres uddannelses- og forskningsressourcerne, så der skabes faglig og pædagogisk-didaktisk udvikling samtidig med, at cheferne for officersskolerne og masteruddannelsen kan fokusere på holdningsdannelse og kvaliteten af uddannelserne. Uddannelsesvilkårene skal understøtte god læring og Forsvarsakademiet vil sikre, at både ansatte, kadetter og studerende har adgang til en digital infrastruktur, der er tidssvarende og understøttende for de forskellige forsknings- og uddannelsesmæssige aktiviteter. Særligt vil blended learning stille høje krav til lærernes pædagogiske kompetencer og uddannelsesteknologiske indsigt. Alle uddannelser og kurser, som gennemføres på Forsvarsakademiet skal tilrettelægges, så der skabes en fornuftig sammenhæng mellem studiebelastning, tjeneste og familieliv. Forsvarsakademiet vil skabe fokuseret militær forskning, effektiv uddannelse og en helhedsorienteret holdningsdannelse af officerer og chefer på alle niveauer. Forsvarsakademiets uddannelser skal understøtte koncernledelsesstrukturen under Forsvarsministeriet. Konstruktionen af funktionelle styrelser under Forsvarsministeriet og den Værnsfælles Forsvarskommando medfører et øget behov for helhedsforståelse på tværs af ministerområdet hos såvel militære som civile embedsmænd. Med et akkrediteret master-program, der også er åbent for offentligheden og den øvrige centraladministration og uddannelsestilbud til militære og civile chefer i hele Forsvarsministeriets myndighedsområde, skal det udnyttes, at professionsudviklingen kan ske i et bredere samfunds- og samtænk- Side 4 af 8

5 ningsperspektiv, og at vores uddannelser og forskning er en platform for netværksdannelse og sammenhængskraft. Forsvarsakademiet skal til stadighed gøre sig fortjent til at råde over nogle af de bedste medarbejdere inden for alle kategorier. Det kræver først og fremmest, at Forsvarsakademiet opfattes som et veldrevet og vel-ledet tjenestested, hvor medarbejdere trives både fagligt og kollegialt. Ledelse på Forsvarsakademiet tager udgangspunkt i Forsvarets Ledelsesgrundlag. Vores høje ambitionsniveau kræver, at vi skaber gode rammer og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det skal bl.a. ske gennem målrettet kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder, så vi som institution råder over de nødvendige kompetencer inden for alle personelkategorier. Vi vil i den forbindelse supplere vores økonomiske handlefrihed ved at udnytte mulighederne for ekstern finansiering. Vi vil se bredt på de muligheder, vi har for at udvikle vore medarbejdere til gavn for Forsvarsakademiet, til gavn for Forsvaret og til gavn for den enkelte. Forsvarsakademiet skal til stadighed råde over opdateret operativ viden, og vores civile forskere skal have den nødvendige viden om Forsvaret. Vi vil rekruttere nye medarbejdere blandt de bedste, og vi vil aktivt lede efter dem. Det betyder, at Forsvarsakademiets brand som en visionær og dygtigt formidlende uddannelsesog forskningsinstitution til stadighed skal plejes og udvikles. Kommunikation bliver et nøgleområde, hvor blandt andre Mediegruppen spiller en central rolle i forhold til offentlighedens kendskab til Forsvarsakademiet og vores omdømme. De kommunikative og formidlingsmæssige evner skal være en integreret del af kompetenceprofilen for officerer og akademikere på Forsvarsakademiet. Vi skal samtidigt skabe gode rammer for udviklingen af den værnsidentitet og den værnsvise faglighed, som er selve forudsætningen for, at man har noget at byde ind med i et operativt og fagligt fællesskab. Forsvarsakademiets Campus, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet, de fysiske rammer, idræt, omgangsformerne og traditionerne gamle som nye er således også vigtige elementer i bestræbelserne på at udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO. Forsvarsakademiet vil sikre, at der er interaktion mellem kadetterne på officersskolerne, så der fra begyndelsen af officerskarrieren bliver etableret et solidt netværk og et godt kammeratskab på tværs af værnene. Forsvarsakademiets faglige fællesskab og visionen om Nyboder som kollegium for Forsvarets officersuddannelser i København samt hele den campus-tanke, der ligger bag, er med til at skabe de rammer, der kan bringe de tre værns kommende ledere sammen personligt og mentalt på et meget tidligt tidspunkt. Forsvarsakademiets tre søjler uddannelse, forskning og formidling Uddannelse: Hvis ikke Forsvarsakademiet eksisterede, ville det være nødvendigt at opfinde det, fordi den uddannelsesvirksomhed, vi leverer, ikke kan tilkøbes civilt. Side 5 af 8

6 Det er dette bagtæppe, uddannelserne skal holdes op imod, og det er derfor, at de militære kernefag skal præge alt, hvad vi laver. Dermed bliver det også væsentligt, at vores undervisere har et indgående kendskab til Forsvarets militærfaglige, ledelsesmæssige og administrative virksomhed, og at de har en let adgang til den nødvendige militære viden. En vision, som sigter mod en uddannelseskvalitet, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO, fordrer, at alle i organisationen forstår, at uddannelse og de tilhørende forudsætningsskabende støtteopgaver, er omdrejningspunktet for alt, der foregår på Forsvarsakademiet. Alle andre aktiviteter er noget, vi kan eller gør, fordi vi uddanner. Uddannelse er også et centralt element i Forsvarets HR-strategi, idet den sociale forpligtelse i relation til officerskorpset ikke længere er hægtet op på tjenestemandsansættelser. I stedet for ansættelse for livet, tilbyder Forsvaret nu officererne, at de med officersuddannelserne altid er værd at ansætte. Forsvarsakademiets uddannelser skal derfor leve op til Forsvarets behov samtidigt med, at de studerende oplever, at uddannelserne også dækker deres behov for faglig og personlig udvikling. Forsvarsakademiets uddannelser skal i sig selv være en medvirkende faktor til, at unge ønsker sig en officerskarriere, og de efterfølgende videreuddannelser, masteruddannelsen og chefuddannelser skal være af så høj kvalitet, at de bliver et naturligt førstevalg blandt konkurrerende civile uddannelsestilbud. Den niveaumæssige genkendelse og anerkendelse af Forsvarets uddannelser sikres gennem akkreditering. Med en forskningsunderstøttet diplomuddannelse og en forskningsbaseret masteruddannelse som fundamentet i dette nye uddannelsesparadigme, er forskningen og forskernes aktive deltagelse i undervisningen på Forsvarsakademiet afgørende for, at uddannelserne kan opretholde akkrediteringen. Men det er uddannelsernes indhold, der skal drive vores forskningsfokus. Uddannelserne kan imidlertid kun drive en relevant forskning, hvis de tilknyttede kompetencemål til stadighed er i overensstemmelse med de krav, som Forsvaret og de enkelte værn stiller. Der er med andre ord tale om et kredsløb, der kun kan sluttes, hvis der er en nær kontakt mellem Forsvarsakademiet og aftagerne. Det skal både sikres gennem det til formålet nedsatte aftagerpanel og gennem en løbende kvalitetssikring af alle uddannelserne. Den tætte dialog skal også sikre, at trekants-relationen mellem Forsvarsakademiet, den studerende og dennes tjenestested, bliver så god som mulig. Forudsætningen for, at de studerende oplever alle Forsvarsakademiets uddannelser og kurser som meningsfyldte, moderne og pædagogisk velgennemførte er, at der allokeres de nødvendige ressourcer og kompetencer til denne del af virksomheden. Det betyder også, at hvis produktionsmålene øges i forhold til de forudsætninger, der er lagt til grund i den organisatoriske udvikling af Forsvarsakademiet, skal der enten tilføres ressourcer eller prioriteres i den samlede opgaveportefølje. Alle uddannelser på Forsvarsakademiet skal i videst mulig omfang understøtte det overordnede ønske om at forankre et militærfagligt og ledelsesmæssigt helhedssyn på alle niveauer i officerskorpset. Side 6 af 8

7 Forskning: Grundpræmissen for forskningen er, at Forsvarsakademiet skal implementere den såkaldte Akkrediteringsmodel, der er bestemt af forsvarsforliget. Det betyder, at Forsvarsakademiet skal forskningsbasere masteruddannelsen og skal forskningstilknytte diplomuddannelsen, samt at vi skal producere den nødvendige faglige viden og den militære studie- og udviklingsvirksomhed, som ikke findes eller produceres andre steder og således kan tilkøbes. Forsvarsakademiet skal producere og levere det nødvendige fagmilitære grundlag, og det kan vi gøre på en helt unik måde i kraft af, at vi har en personalesammensætning med både militære og civile forskere og undervisere. Konsekvensen af det er, at Forsvarsakademiet skal levere internationalt anerkendt forskning inden for kernekompetenceområderne: militære operationer, militær ledelse og militær strategi samt på de tværgående områder: militærhistorie, krigsteori, krigens love og kulturforståelse. Forskningen i militære operationer skal være baseret på national og international tænkning om krig (teori, empiri og rammebetingelser), og den skal kunne understøtte Forsvarets udvikling af doktriner, teknologi, og planlægningsmetodikker. Tilsvarende er det centrale for Forsvarsakademiets forskning i militær ledelse og organisation rammesat af den militære operative kontekst. Forskningen fokuserer her på anvendelse og forvaltning af statens magtmidler, samt på ledelsesbetingelser i en virkelighed, hvor de operative, administrative og politiske rammer er i konstant forandring. Endelig er det centrale for Forsvarsakademiets forskning i militær strategi; militærets placering i strategiske overvejelser, militærets samtænkte rolle i staters forfølgelse af mål og interesser, militærets rolle i internationale relationer, militæret som middel i konfliktforløb, væbnede konflikters anatomi samt folkeretlige reglers dimensionering af militærets anvendelse af fysisk magt. De tværgående områder omfatter; krigsteorier og krigstænkning, identifikation af krigsteoriers aktualitet i nutidens og fremtidens konflikter og krigs- og militærhistorie i det 20. og 21. århundrede i en samfundsmæssig ramme. Herudover indgår anvendelse af kulturforståelse i planlægning af militære operationer. Forskningen på Forsvarsakademiet har med sin forskningsambition, vision og strategi igangsat en udviklingsproces, som i 2017 forventes fuldt implementeret både i forskningskvalitet og i forskningsvolumen. Formidling Forsvarsakademiet skal brandes som en unik, moderne og internationalt anerkendt uddannelsesog forskningsinstitution. Brandet skal dække over en stærk samlet profil, der både uddanner og videreuddanner Forsvarets officerer til at blive nogle af NATO s bedste. Forudsætningen for et stærkt fælles brand er, at hele Forsvarsakademiet handler i overensstemmelse med værdigrundlaget. Derfor vil vi på de indre linjer prioritere arbejdet med Forsvarsakademiets kultur, værdier og tværfaglighed. Og vi vil koble kommunikation på, så det, vi rent faktisk gør, bliver en del af det billede, der tegner sig af Forsvarsakademiet som arbejdsplads på hjemmesi- Side 7 af 8

8 der og sociale medier, via medarbejdernes netværk, hos civile og militære samarbejdsparter og via de studerendes netværk. For at Forsvarsakademiet kan være anerkendt i omverdenen for den særlige militære vinkel på ledelse, strategi og operationer, skal denne særegenhed også være kendt. Det skal ske gennem en målrettet indsats og prioritering af formidlende aktiviteter rettet mod såvel internationale interessenter, det danske samfund og Forsvaret. Forsvarsakademiets synlighed i omverden skal derfor sikres gennem Mediegruppen og ved de formidlingstiltag af den specifikke viden, som Forsvarsakademiet kan levere på både dansk og engelsk, i trykte og digitale medier, via foredragsvirksomhed, seminarer mv. Mediegruppen giver en unik mulighed for at række den militære fagekspertise ud til den offentlige debat og samtidig gøre Forsvarsakademiets ekspertise og viden til et afgørende element i den politiske proces. Disse formidlingsaktiviteter skal samtidig understøtte de rekrutteringstiltag til officersuddannelserne, som Forsvarets Rekruttering sætter i værk på PR-området. Ledelse i Forsvaret bliver omdrejningspunktet, og Forsvarsakademiets uddannelser og særlige viden om militær ledelse skal reflekteres i det anvendte PR-materiale. Egentlige rekrutteringsaktiviteter vedrørende officersuddannelserne skal understøttes af undervisere og kadetter, så de er synlige på alle relevante uddannelsesmesser, sociale medier og åbne arrangementer. Tilsvarende skal formidlingen også skabe anerkendelse internt i Forsvaret. På uddannelsesområdet skal vi opnå forståelse hos chefer og ledere for deres medarbejderes ønsker om videreuddannelse og de ny vilkår for at kunne gennemføre den. Cheferne skal tillige tilskyndes til at gøre brug af medarbejdernes nye viden, så de også næste gang vil sende en medarbejder på uddannelse. Samtidig skal hele Forsvaret forstå og gøre brug af den viden, som Forsvarsakademiet producerer. Forsvarets myndigheder skal tilskyndes til at inddrage Forsvarsakademiets forskere i nationale projekter og internationale missioner, så forskningen kan blive baseret på Forsvarets egen empiri. Internt vil det løfte kvaliteten af Forsvarets viden og analyser, eksternt vil det fastholde Forsvarsakademiets unikke position blandt øvrige forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med forsvarsforhold. Side 8 af 8

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME AUGUST 2015 Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 Svanemøllens Kaserne 2100 København Ø Kontakt: Dekanat, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk 1. udgave august 2015 INDHOLD

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Forsvarsakademiet - viden og fremsyn gennem 175 år

Forsvarsakademiet - viden og fremsyn gennem 175 år Viden og Fremsyn Indhold Forsvarsakademiet - viden og fremsyn gennem 175 år... 3 Forsvarsakademiet 2005-2009... 4 Mission og vision... 6 Enheder ved Forsvarsakademiet... 7 Fakultet for Strategi og Militær

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem

Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem Bilag 3 til FKO skr. 2012/011844-703240 Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem INDLEDNING Forsvaret står over for forandringer, og forsvaret skal vedvarende tilpasse sig. Det stiller krav

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Vision & Værdier på Køge Handelsskole

Vision & Værdier på Køge Handelsskole Vision & Værdier på Køge Handelsskole Baggrund Køge Handelsskole har altid været kendt og respekteret som en god og innovativ uddannelsesinstitution og en attraktiv arbejdsplads. Skolen har haft en markant

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere