Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573"

Transkript

1 TfS 2017, 75 Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573 Den skattemæssige behandling af bonus udbetalt til medarbejdere i forbindelse med salg og børsnotering af selskaber har gennem de seneste år udviklet sig gradvist. Hidtil har omdrejningspunktet for problemstillingen været, om en virksomheds udgifter i forbindelse med udbetaling af exitbonus til ledende medarbejdere er fradragsberettigede som driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Beskatningen hos bonusmodtageren ses endnu ikke behandlet ved hverken domstolene eller de administrative myndigheder, men i et nyligt afgivet bindende svar TfS 2016, 573 om køberetter i henhold til ligningslovens 7 P indeholdt SKATs indstilling en overraskende udtalelse vedrørende beskatning af exitbonus. SKAT udtalte, at køberetter, der kun kan udnyttes ved børsnotering eller change of control af selskabet generelt er at anse for en exitbonus, som falder uden for anvendelsesområdet for ligningslovens 7 P, fordi der - ifølge SKAT - ikke er tale om et vederlag i et ansættelsesforhold. Af advokatfuldmægtig Lise Winther Jensen og advokat, partner Jef Nymand Hounsgaard, Plesner Indledende bemærkninger I nærværende artikel beskrives indledningsvist den historiske udvikling af praksis om exitbonus med henblik på i det lys at analysere og vurdere den fortolkning, som SKAT har varslet i det seneste bindende svar. Ved exitbonus forstås i denne artikel bonus til en virksomheds ansatte, som alene udbetales i forbindelse med ejerskifte eller børsnotering af en virksomhed, uanset begrundelsen for at yde den pågældende bonus. Hidtidig praksis vedrørende exitbonus Den hidtidige praksis vedrørende den skattemæssige behandling af exitbonusser har vedrørt arbejdsgiverselskabets mulighed for at fradrage udgifterne til exitbonus. Efter statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, er driftsomkostninger, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fradragsberettigede. Almindelige lønudgifter og andre vederlag betalt til ansatte, herunder udbetaling af bonus, har traditionelt været anset som sådanne fradragsberettigede driftsomkostninger. Dette udgangspunkt er imidlertid blevet modificeret for så vidt angår exitbonusser ved en række domme og administrative afgørelser i de senere år. Den ledende dom vedrørende den skattemæssige behandling af exitbonus er TfS 2009, 483, hvor spørgsmålet om fradragsretten for udgifter til exitbonus for første og hidtil eneste gang blev forelagt Højesteret. Sagen vedrørte et selskabs bonusaftaler med to direktører for disses arbejde med at sælge selskabet. Aftalerne blev indgået i forbindelse med et ønsket salg af selskabet og var betinget af, at selskabet blev solgt, samt at direktørerne fortsat var ansat i selskabet på salgstidspunktet. Da selskabet blev solgt, blev der i overensstemmelse med aftalerne udbetalt bonus til begge direktører for sammenlagt kr., der i henhold til aftalerne var opgjort som en procentdel af den endelige salgspris. SKAT afviste, at arbejdsgiverselskabet havde fradrag for de udbetalte bonusbeløb. Landsskatteretten og Vestre Landsret var enige i SKATs konklusion. Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom og udtalte i den centrale præmis: Efter indholdet af aftalen om direktørbonus og efter de givne forklaringer lægger Højesteret til grund, at aftalen havde til formål at vederlægge de to direktører for at udføre arbejde i forbindelse med salgsbestræbelserne og at sikre, at de forblev ansat, indtil endeligt salg var aftalt, begge dele med henblik på at opnå den højst mulige salgspris for selskaberne. Som anført af landsretten havde den udbetalte bonus således ikke den tilknytning til selskabernes drift dvs. til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten der må kræves for, at udgiften kan anses som en driftsomkostning omfattet af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. (vores understregninger) Højesteret fandt således efter en konkret vurdering at de pågældende udgifter ikke kunne henføres til virksomhedens drift, og udgifterne derfor ikke kunne fradrages som driftsomkostninger efter statsskatteloven. Højesteret synes særligt at have lagt vægt på, 1) at bonusaftalerne blev indgået i forbindelse med en salgsproces, 2) at udbetalingen var betinget af et endeligt salg af selskabet samt af direktørernes ansættelse igennem salgsprocessen, og 3) at bonusbeløbene blev opgjort som en andel af den endelige salgspris. Disse forhold førte Højesteret til den konklusion, at aftalerne primært havde til formål at vederlægge de to direktører for at udføre arbejde i forbindelse med salgsbestræbelserne og belønne dem for at opnå en så høj salgspris som muligt. Det må hermed formentlig være underforstået henset til anbringender og begrundelser i de tidligere instanser at dette formål medførte, at bonusaftalerne blev anset for indgået i aktionærernes interesse, men denne formulering blev ikke anvendt af Højesteret. Efter landsrettens dom i ovennævnte TfS 2009, 483, men inden Højesterets dom i sagen, afgav Skatterådet i TfS 2009, 239 og TfS 2009, 168 to bindende svar om muligheden for fradrag for udgifter til exitbonus. De udbetalte bonusbeløb havde i begge sager mange ligheder med bonusbeløbene i TfS 2009, 483, men i modsætning hertil blev aftalerne om udbetaling af bonus indgået på et tidspunkt, hvor der ikke var aktuelle planer om salg. Dette ændrede imidlertid ikke på, at Skatterådet fandt, at aftalerne var indgået i aktionærernes interesse, og at udgifterne derfor ikke var fradragsberettigede. I TfS 2009, 92 fra samme år kom Skatterådet dog til det modsatte resultat, da Skatterådet her konkluderede, at udgifter til bonus, som skulle udbetales ved salg eller børsnotering af selskabet, var fradragsberettigede, fordi udbetalingen var betinget af medarbejderens fortsatte ansættelse i selskabet i en periode efter exit, og da bonusbeløbet skulle opgøres på baggrund af medarbejderens anciennitet og månedsløn (fremfor på grundlag af salgssummen). TfS 2010, 459 vedrørte et selskabs påtænkte indgåelse af aftaler om udbetaling af bonus i form af fantomaktier ved salg af selskabet, som blev indgået med det formål at knytte medarbejderne tættere til selskabet. Aftalerne indebar, at medarbejderne skulle have udbetalt bonus i tilfælde af både udbytteudlodning, medarbejdenes fra- Copyright 2017 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 træden og ved salg af selskabet. Der var således ikke tale om en ren exitbonus, som det forstås i nærværende artikel, da der også kunne ske udbetaling i andre tilfælde end exit. Dette blev udslagsgivende, da Landsskatteretten konkluderede, at fordi aftalerne ikke blev indgået i forbindelse med bestræbelser på salg af selskabet, og fordi der også skulle udbetales bonus ved medarbejdernes fratræden, kunne der i det konkrete tilfælde anerkendes fradrag for bonusudgifterne. I TfS 2012, 375 havde et selskab indgået aftaler med 13 centrale medarbejdere om udbetaling af bonus i forbindelse med børsnotering eller salg af selskabet. Opgørelse af bonusbeløbene skulle ske på forskellige måder afhæng-igt af de enkelte aftaler, men aftalerne var grundlæggende udformet således, at beløbet skulle opgøres som en procentdel af stigningen i værdien af selskabets aktiekapital. Én af aftalerne var dog udformet med et fast bonusbeløb uafhængigt af salgsprisen eller selskabets aktiekapital. Aftalerne var alle betinget af, at salget skete inden for en bestemt tidsperiode (cirka 5 år fra aftaletidspunktet), og at den enkelte medarbejder var ansat på tidspunktet for børsnoteringen eller salget. Landsskatteretten lagde i konklusionen til grund, at mindst 10 af de 13 medarbejdere de facto havde deltaget i salgsarbejdet. Landsskatteretten konkluderede på det grundlag, at udgifterne uanset om det var godtgjort, at den enkelte medarbejder havde udført arbejde i forbindelse med salget eller ej ikke havde en tilstrækkelig tilknytning til selskabets drift, og at de på samme måde som i SKM H [TfS 2009, 483] måtte anses for afholdt i aktionærernes interesse med det formål at sikre den højest mulige salgspris for selskabet. Dette omfattede også den bonus, som udgjorde et på forhånd fastsat beløb. Endelig var det i TfS 2013, 562 et delspørgsmål i sagen, hvorvidt udgifter til bonus udbetalt i tilknytning til salg af aktiekapitalen i et selskab var fradragsberettigede. Bonusserne blev udbetalt på grund af den ekstra indsats, som medarbejderne skulle yde som led i bestræbelserne på at sælge aktiemajoriteten i selskabet til den højest mulige pris. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at den udbetalte bonus havde den fornødne tilknytning til selskabets drift, hvorfor udgifterne ikke kunne fradrages. Videre bemærkede landsretten, at det forhold, at bonussen ville blive udbetalt, selvom salget af selskabet ikke lykkedes, og at bonusbetalingerne ikke havde direkte indflydelse på størrelsen af buddet på aktierne, ikke kunne føre til et andet resultat.(1) Sammenfattende om praksis vedrørende exitbonus Sammenfattende kan det konstateres, at skattemyndighederne støttet af Landsskatteretten og landsretterne har anset Højesterets dom i 2009 for at være grundlag for nægtelse af fradrag for rene exitbonusser i en række tilfælde. På trods af at Højesterets dom konkret var begrundet i, at bonusaftalerne blev indgået på et tidspunkt, hvor salgsprocessen var nært forestående, at bonusudbetalingerne var betinget af endeligt salg og fortsat ansættelse i selskabet, samt at bonusbeløbene blev opgjort på grundlag af salgsprisen, har både Landsskatteretten og Østre Landsret efterfølgende, jf. ovenstående, med henvisning til Højesterets dom fundet grundlag for at nægte fradrag for bonusudgifter i en række tilfælde, hvor de af Højesteret fremhævede kriterier for at nægte fradrag ikke alle var tilstede. Ligesom Højesterets dom er også de efterfølgende domme og afgørelser dog alle konkret begrundede, og der har i alle sagerne været lagt vægt på, at bonusudbetalingerne efter en konkret vurdering er blevet anset for reelt at skulle belønne arbejdet i forbindelse med en salgsproces. I ingen af sagerne ses det forhold, at der var tale om en exitbonus dvs. at bonus alene udløses i forbindelse med et salg i sig selv at have været tilstrækkeligt til at nægte fradrag. Hertil kommer, at Skatterådet henholdsvis Landsskatteretten i TfS 2009, 92 og TfS 2010, 459 anerkendte, at selskaberne havde ret til fradrag. I ingen af de to sager var der imidlertid tale om en ren exitbonus. Beskatning af exitbonus hos modtageren TfS 2016, 573 Den ovenfor gennemgåede hidtidige praksis vedrørende exitbonusser har alene relateret sig til fradragssiden, mens beskatningen hos modtagerne ikke har været behandlet. Det synes imidlertid at have været fast antaget på skatte-ydersiden, at også exitbonusser skulle anses for arbejdsindkomst/løn. Et bindende svar af 27/ TfS 2016, 573 synes imidlertid at løfte sløret for en modsatrettet holdning hos SKAT. I sagen tog SKAT og Skatterådet stilling til, om et selskabs tildeling af køberetter til en række medarbejdere var omfattet af de nye (genindførte) regler om aktielønsbeskatning i ligningslovens 7 P(2). SKAT konkluderede konkret, at betingelserne for beskatning efter 7 P var opfyldt, men tilføjede følgende overraskende bemærkning om exitbonus: SKAT bemærker i øvrigt, at ligningslovens 7 P vedrører beskatning af køberetter til aktier, der modtages som vederlag for arbejde udført for selskaber. Såfremt køberetterne kun kan udnyttes til erhvervelse af aktier ved børsnotering eller ved change of control af Selskab A (Mindst 50 pct. Ejerskifte), er der tale om en exit bonus til medarbejderen for varetagelse af aktionærernes interesser og ikke om vederlag for arbejde udført for selskabet. Beskatning af sådanne exit bonusser falder udenfor anvendelsesområdet for ligningslovens 7 P. Beskatningen følger således af de almindelige regler, hvilket vil sige, at medarbejderne beskattes af værdien af køberetterne som personlig indkomst på retserhvervelsestidspunktet, jf. statsskattelovens 4. (vores understregninger) Da de køberetter, som sagen angik, kunne udnyttes både, når vestingdatoen var indtrådt og ved børsnotering eller change of control, fandt SKAT som nævnt, at ligningslovens 7 P i det konkrete tilfælde kunne finde anvendelse, fordi der ikke var tale om en exitbonus. SKATs bemærkning om exitbonus i TfS 2016, 573 er bemærkelsesværdig af flere grunde, herunder: Det er så vidt ses første gang, at de skattemæssige konsekvenser for modtageren af en exitbonus behandles. SKATs nye synspunkt kan have vidtrækkende betydning også ud over ligningslovens 7 P. Der ses ikke i lovgivning eller forarbejder at være taget stilling til SKATs nye synspunkt. SKATs nye synspunkt går betydeligt videre end den hidtidige praksis, idet en exitbonus ifølge SKAT nu i alle tilfælde skal anses for givet i aktionærernes og ikke arbejdsgiverselskabets interesse. SKATs nye synspunkt vil formentlig særligt ramme medarbejdere i nyetablerede vækstselskaber. I det lys er det både overraskende og betænkeligt, at SKAT i et bindende svar med en positiv indstilling indsluser et så væsentligt nyt synspunkt, da hverken skatteyderen eller Skatterådet synes at have haft lejlighed til at forholde sig kritisk til synspunktet. Endvidere har skatteyderen ikke haft mulighed for at få synspunktet prøvet ved Landsskatteretten, idet en teoretisk udtalelse fra SKAT Copyright 2017 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 i en sag, hvor problemstillingen ikke er berørt i spørgsmålet, ikke kan påklages. Der er derfor grund til at overveje rigtigheden og konsekvenserne af SKATs standpunkt. Den hidtidige praksis har, som gennemgået, vedrørt spørgsmålet om selskabers fradragsret for udgifter til exitbonusser. Når der i stedet for selskabernes fradragsret er tale om den skattemæssige behandling af bonusmodtagerne, er det for det første væsentligt at være opmærksom på, at der er tale om vidt forskellige retlige standarder. På fradragssiden er det med Højesterets ord i TfS 2009, 483 afgørende, om udgiften har den tilknytning til selskabernes drift dvs. til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten der må kræves for, at udgiften kan anses for en driftsomkostning omfattet af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. På beskatningssiden dvs. i relation til medarbejderne er den retlige vurdering, som skal foretages for at fastslå betydningen af en exitbonus, en ganske anden. Efter ligningslovens 7 P som TfS 2016, 573 vedrørte er det eksempelvis afgørende, om der er tale om vederlag i et ansættelsesforhold. Det forekommer ikke oplagt baseret på ordlyden at exitbonusser generelt skulle falde uden for bestemmelsens anvendelsesområde og altså ikke kunne betragtes som vederlag i et ansættelsesforhold. Spørgsmålet er endvidere så vidt ses uomtalt i forarbejderne. Det første spørgsmål, som SKATs udtalelse i TfS 2016, 573 rejser, er derfor, om praksis vedrørende selskabers fradragsret for exitbonusser blot, som antaget af SKAT, kan overføres og anvendes i relation til beskatningen af bonusmodtagerne? Spørgsmålet må efter vores opfattelse besvares benægtende. Der er således de facto tale om vederlag i et ansættelsesforhold, uanset om en exitbonus udbetales som vederlag for arbejde udført som led i salgsbestræbelserne, medmindre SKATs synspunkt er så vidtgående, at SKAT vil omkvalificere vederlaget fra at være ydet af arbejdsgiverselskabet til at være ydet af aktionærerne. Det andet spørgsmål, som SKATs udtalelse i TfS 2016,573 rejser, er, om SKATs synspunkt i det ovenstående citat fra afgørelsen i det hele taget er i overensstemmelse med den hidtidige (fradrags)praksis. I udtalelsen sætter SKAT således lighedstegn mellem exitbonusser, altså vederlag/bonus der udelukkende udløses i forbindelse med en exit, og konklusionen om, at der er tale om et vederlag for varetagelse af aktionærernes interesser og ikke om vederlag for arbejde udført for selskabet. SKATs (nye) synspunkt er med andre ord udtryk for en objektiveret standard, idet der ikke lægges op til, at der under alle omstændigheder skal foretages en konkret vurdering. Herved går SKATs synspunkt betydeligt videre end den hidtidige praksis. Både i højesteretsdommen og i de øvrige foreliggende hidtidige afgørelser blev der lagt afgørende vægt på, hvad formålet med udbetalingen af bonus måtte antages at have været baseret på de konkrete omstændigheder. Hvis bonussen i overvejende grad var udbetalt for at belønne medarbejderne for at sikre en så høj salgspris som muligt og i øvrigt for at kompensere for en ekstraordinær indsats i forbindelse med en salgsproces, så er det antaget i praksis, at bonusudbetalingen ikke har haft en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsgiverselskabets almindelige drift. Afgørelserne har med andre ord været baseret på en konkret vurdering og subjektiv formålsfortolkning. Selv hvis det i relation til beskatningen af bonusmodtagerne anses for relevant at foretage en sondring mellem bonus udbetalt (primært) i arbejdsgiverselskabets interesse og bonus udbetalt (primært) i aktionærernes interesse, er det nødvendigt at fastholde den hidtidige praksis' konkrete vurdering og subjektive formålsfortolkning. Uanset om den hidtidige (fradrags)praksis kunne overføres til beskatningssiden, går SKATs udtalelse dermed for vidt. Exitbonusser kan således utvivlsomt udbetales af arbejdsgiverselskabet i arbejdsgiverselskabets egen interesse(3). Et oplagt eksempel herpå er nystartede selskaber, der ofte vil have vanskeligt ved at tilbyde en konkurrencedygtig løn. Med henblik på at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere til at udvikle og drive selskabet uanset den begrænsede likviditet, tilbyder sådanne selskaber meget ofte aktiebaseret aflønning (eksempelvis omfattet af ligningslovens 7 P). Det kan imidlertid være upraktisk og kommercielt uønsket at have et større antal mindretalsaktionærer i sådanne selskaber, ligesom det kan være vanskeligt at overbevise medarbejderne om, at de skal binde egne midler i selskabet ved eksempelvis udnyttelse af købe- eller tegningsretter. Af bl.a. disse grunde er aktiebaserede exitbonusser derfor almindeligt forekommende i start up virksomheder. Uanset at der er tale om exitbonusser, er der imidlertid utvivlsomt tale om bonusser, der tildeles primært i selskabets driftsinteresse dvs. for at sikre medarbejdernes engagement i virksomhedens daglige drift uanset en løn, der ikke er markedskonform. Det forekommer således ubegrundet i hidtidig praksis og i strid med den kommercielle virkelighed, når SKAT i TfS 2016, 573 udtaler, at en exitbonus i alle tilfælde skal anses for udbetalt i aktionærernes og ikke arbejdsgiverselskabets interesse, blot fordi udbetalingen er knyttet op på et exit. Det må konstateres, at såfremt SKAT fastholder synspunktet om, at exitbonusser ikke kan anses som vederlag i et ansættelsesforhold, allerede fordi de er betinget af et salg, så vil det i betydelig grad påvirke særligt opstarts-virksomheders muligheder for at benytte ligningslovens 7 P til at tilbyde deres medarbejdere en konkurrencedygtig løn. Endelig er der grund til at bemærke, at SKATs nye synspunkt - hvis det opretholdes - næppe kan begrænses til ligningslovens 7 P. Eksempelvis forudsætter anvendelsen af ligningslovens 28, at der er tale om et vederlag bestående af køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som er modtaget fra det selskab, hvor [medarbejderen] er ansat, pensionsbeskatningslovens 19 forudsætter, at der er tale om en indbetaling fra en arbejdsgiver, og efter kildeskattelovens 43 om afgrænsningen af A-indkomst er det overordnede kriterie, om der er tale om et vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Tilsvarende er der også en række indberetningspligter i skattekontrolloven, som er knyttet op på, om et vederlag udbetales i et tjenesteforhold, jf. eksempelvis skattekontrollovens 7. Det er vanskeligt at se, hvordan en exitbonus, som hvis SKATs udtalelse følges ikke er et vederlag i et ansættelsesforhold i relation til et arbejdsgiverselskab, skulle kunne være eksempelvis et vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold i relation til arbejdsgiverselskabet. Afsluttende bemærkninger Siden Højesterets dom i 2009 har skattemyndighederne gradvist skærpet praksis for den skattemæssige behandling af exitbonusser fra sag til sag. Det kunne være interessant at få Højesterets stillingtagen til denne udvikling. I alle tilfælde kan det imidlertid konstateres, at det fortsat er sådan, at der i relation til spørgsmålet om selskabers fradrag for udgifter til exitbonus må foretages en konkret vurdering af formålet med bonusudbetalingen. SKATs tilsyneladende ønske om at overføre og skærpe denne (fradrags)praksis i relation til beskatningen af bonusmodtagerne forekommer at være uden lovhjemmel og vil samtidig i strid med Copyright 2017 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 de politiske intentioner bag ligningslovens 7 P have væsentlige negative konsekvenser for en række selskabers mulighed for at benytte aktiebaseret incitamentsaflønning. I det lys og for at sikre danske selskaber og lønmodtageres retssikkerhed er det ønskeligt, om SKAT ville tydeliggøre og begrunde sit syn på den skattemæssige behandling af exitbonusser. Copyright 2017 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 (1) Se om praksis vedrørende selskabers fradrag for exitbonusser eksempelvis Erik Banner-Voigt i SR og Tommy V. Christiansen i JUS.2012, 21 samt i JUS , 22. (2) For en nærmere gennemgang af de nye regler i ligningslovens 7 P, se eksempelvis SR (3) Jf. tilsvarende Erik Banner-Voigt i SR Copyright 2017 Karnov Group Denmark A/S side 5

Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay on-bonus SKM2012.250.LSR

Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay on-bonus SKM2012.250.LSR Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay on-bonus SKM2012.250.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 11/11 2011, at en såkaldt stay on-bonus,

Læs mere

Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay onbonus SKM LSR

Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay onbonus SKM LSR - 1 Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay onbonus SKM2012.250.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 11/11 2011, at en såkaldt stay on-bonus,

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR - 1 Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM2011.197.SR og SKM2011.201.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet konkluderede ved to bindende svar af 22/3 2011, at køberetsaftaler

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR -1 - Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet anerkendte ved et bindende svar af 24/8 2010 en arbejdsgiverbetalt generel sundhedsundersøgelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Rentefiksering Hovedanpartshavers henstand med renter - SKM2008.9H

Rentefiksering Hovedanpartshavers henstand med renter - SKM2008.9H 1 Rentefiksering Hovedanpartshavers henstand med renter - SKM2008.9H Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 18/12 2007, jf. tidligere TfS 2006, 565 ØL, taget stilling

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B - 1 Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/11 2014, B-228-14. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en sag om udlodningsbeskatning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR - 1 Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM2016.459.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 15/9 2016 at anerkende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR -1 - Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 8/9 2010 skattemyndighedernes rentefiksering

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Skat når økonomisk hjælp til søskende

Skat når økonomisk hjælp til søskende - 1 Skat når økonomisk hjælp til søskende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i Finanskrisen har Skatterådet med en ny afgørelse sat fokus på økonomiske dispositioner mellem søskende. Bistand

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM HR

Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM HR - 1 Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM2012.238.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret afviste ved en dom af 30/3 2012 at anerkende

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723.

Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723. - 1 Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten anerkendte

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere