Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden"

Transkript

1 Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den skattemæssige behandling af godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven der relaterer sig til fratræden samt hvorvidt udbetalingen af godtgørelsen var fradragsberettiget for arbejdsgiver. 1 Skatterådet følger praksis vedr. beskatningen af godtgørelser i henhold til forskelsbehandlingsloven i minimum 3 afgørelser i perioden 2007 til 2011, 2 hvorfor der ikke er tale om en ændring af den administrative praksis på området. 3 Begrundelsen i de to bindende svar er en videreførelse af den tidligere administrative praksis, hvorfor det er bemærkelsesværdigt at netop SKAT har ændret deres vurdering af problemstillingen. 4 Denne artikel indeholder en række bemærkninger til de to bindende svar i forlængelse af min artikel i HR JURA Magasinet, 4. udg. sommer Det er alene den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden der behandles. Det konkluderes, at Skatterådets bindende svar er i strid med gældende ret, hvilket er en fastholdelse af det tidligere fremsatte synspunkt Skatterådets bindende svar Skatterådets begrundelse for afgørelserne i de to bindende svar er særdeles kortfattet, og lyder begrundelsen for udbetalingen af godtgørelserne er at kompensere for den retsstridige krænkelse, som medarbejderne har lidt ved at blive forskelsbehandlet 1 SKM SR og SKM SR 2 Skatteankenævn Nærum 18/12/2007, Bindende svar af 31/5/2010 og Bindende svar af 6/4/ SJ Law og Moalem Weitemeier Bendtsen anfører i nyhedsbreve efter afgørelserne, at SKM og SKM gør op med praksis, hvorefter godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven beskattes i henhold til ligningslovens 7 U. Jeg er ikke bekendt med trykt administrativ praksis, hvorefter en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven er blevet behandlet efter ligningslovens 7 U. 4 Dette må ligeledes antages at være baggrunden for at sagen først på nuværende tidspunkt prøves, da SKAT tidligere har givet fuld skattefrihed for godtgørelser i henhold til forskelsbehandlingsloven 5 Den skattemæssige behandling af godtgørelser efter lige- og forskelsbehandlingsloven, HR JURA Magasinet, 4. udg. s. 64 ff. efter den nævnte bestemmelse i forskelsbehandlingsloven. Det er korrekt, at formålet med godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven er at kompensere for det ikkeøkonomiske tab en person lider ved at blive forskelsbehandlet, men Skatterådet tager i de bindende svar ikke stilling til hvorvidt der er speciallovgivning der, i henhold til lex specialis princippet, går forud for den generelle skattelovgivning i statsskattelovens 4 og 5. Skatterådet går iagtager ikke ligningslovens 7 U, men konkluderer at der er tale om en godtgørelse for ikke-økonomisk skade, som traditionelt i skatteretten er behandlet i henhold til statsskattelovens 5, litra a. Afgørende er således at tage stilling til om der er et grundlag for beskatning eller ej, og ikke hvad godtgørelsen dækker over. 6 Det er min vurdering, at Ligningslovens 7 U udgør en sådan speciallovgivning. 2.1 Repræsentantens bemærkninger i de bindende svar Medarbejdernes repræsentant fremsætter i de bindende svar 2 overordnede betragtninger: 1. at godtgørelsen ikke er en fratrædelsesgodtgørelse og at beløbet derfor heller ikke er omfattet af ligningslovens 7U 2. at godtgørelsen herefter skal behandles efter statsskattelovens 5, litra a Skatterådet tiltræder med resultatet i de bindende svar disse betragtninger Retsgrundlaget Det følger af ligningslovens 7 U, stk. 1, at: Gaver, godtgørelser og gratialer fra den skattepligtiges arbejdsgiver, der ydes i forbindelse med en medarbejders fratræden af stilling eller i forbindelse med arbejdsgiverens eller medarbejderens jubilæum, 6 Der er i flere tilfælde sket beskatning efter ligningslovens 7 U for en godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Se hertil f.eks. SKM ØLR 1

2 medregnes til den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de samlede erhvervelser i løbet af indkomståret overstiger kr.. Det er således ikke korrekt, som anført af repræsentanten, at ligningslovens 7 U ikke udgør en materiel beskatningshjemmel af en godtgørelse der relaterer sig til fratræden, men blot udgør en undtagelse til statsskattelovens 4 af de første 8000 kr. Det følger direkte af bestemmelsens ordlyd, at godtgørelser der ydes i forbindelse med en medarbejdes fratræden af stilling medregnes til den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de samlede erhvervelser i løbet af indkomståret overstiger 8000 kr.. Spørgsmålet er herefter hvilke godtgørelser der er omfattet af ligningslovens 7 U. I den forbindelse er det relevant at foretage en ordlydsfortolkning af bestemmelsen samt inddrage andre relevante retskilder for en fortolkning heraf Ordlydsfortolkning Det følger af ligningslovens 7 U, at gaver, godtgørelser og gratialer fra den skattepligtiges arbejdsgiver, der ydes i forbindelse med fratræden af stilling eller i forbindelse med arbejdsgiverens eller medarbejderens jubilæum, medregnes til den skattepligtige indkomst. På baggrund af ordlyden kan det således ikke slås fast, at godtgørelser der tilkendes som følge af en godtgørelse for ikke-økonomisk tab, i henhold til f.eks. forskelsbehandlingsloven eller ligebehandlingsloven, ikke udgør en godtgørelse i henhold til ligningslovens 7. Begrebet godtgørelser udgør alle godtgørelser, da der ikke er foretaget en negativ afgrænsning af hvilke godtgørelser der ikke er omfattet af bestemmelsen forarbejderne til ligningslovens 7 U Repræsentanten anfører, at det ikke har været formålet med ligningslovens 7 U, at beskatte en godtgørelse udbetalt i forbindelse med fratræden for en ikkeøkonomisk skade. Dette er efter min vurdering i direkte modstrid med det i forarbejderne til loven anførte jf. nedenfor. Repræsentanten gennemgår forhistorien til ligningslovens 7 U, men undlader at inddrage relevante passager i forarbejderne til lovændringen i 1999, som er en helt afgørende retskilde, da hjemlen til beskatning opstår i forbindelse med denne lovændring. Det fremgår af forarbejderne til ligningslovens 7 U, at LO og HK har modtaget nedenstående svar 7 : /1 LF 88, Tillæg A 2394 Det anføres af LO: For så vidt angår fratrædelsesgodtgørelser frygter LO, at konsekvenserne bliver lavere udbetalte, godtgørelser for LO s medlemsgrupper. Det vil bl.a. ramme usagligt afskedigede personer - herunder kvinder, der afskediges som følge af graviditet m.v. Det skyldes, at der ikke kan forventes fuld overvæltning af den skærpede beskatning på bruttobeløbene. Hvilket kommenteres således: Reglerne om beskatning af fratrædelsesgodtgørelser er efter forslaget gjort så enkelte og gennemsigtige som muligt. Det fastholdes derfor, at alle godtgørelser ved fratræden, bortset fra uddannelsesstøtte, beskattes som lønindkomst. Det fremgår af spørgsmålet fra LO, at lovændringen vil medføre, at bl.a. usagligt afskedigede personer, herunder gravide kvinder, der afskediges som følge af graviditet, skal beskattes i henhold til ligningslovens 7 U. Kommentaren må herefter på klar vis underbygge, at alle godtgørelser ved fratræden beskattes i henhold til ligningslovens 7 U, da dette har været formålet med loven. Det anføres af HK: HK finder det beklageligt, at godtgørelsesbeløb, der udspringer af eller er fastsat i henhold til lov eller overenskomst også omfattes af de nye regler. HK opfordrer derfor til, at de nævnte beløb gøres til en undtagelse fra reglerne. Hvilket kommenteres således: Forslaget medfører, at alle godtgørelser - også de lovpligtige - fremtidigt beskattes som almindelig indkomst. Regeringen ønsker ikke at komplicere lovforslaget ved at lave særregler for lovpligtige godtgørelser. På denne baggrund kan det konkluderes, at formålet med lovændringen bl.a. har været at beskatte alle godtgørelser der relaterer sig til fratræden på samme måde i henhold til ligningslovens 7 U. Repræsentanten anfører, at såfremt udsagnet skulle forstås, som anført af SKAT, ville det indebære, at heller ikke godtgørelse for tort kan udbetales skattefri i overensstemmelse med den både før efter dette udsagn faste praksis. Hertil kan det bemærkes, at såfremt en godtgørelse ikke relaterer sig til fratræden vil beskatningshjemlen i ligningslovens 7 U ikke finde anvendelse, hvorfor en tort-godtgørelse i henhold til 2

3 erstatningsansvarslovens 26 der ikke relaterer sig til fratræden beskattes i henhold til statsskattelovens 5, litra a såvel som enhver anden godtgørelse der ikke relaterer sig til fratræden henvisning til praksis Repræsentanten henviser til TfS , som er en afgørelse truffet inden ændringen af ligningsloven ved L 88/1999. TfS er korrekt, da der på dette tidspunkt ikke var en særlig beskatningshjemmel, hvorfor de almindelige regler i statsskattelovens 4 og 5 fandt anvendelse retspolitiske bemærkninger Repræsentanten fremfører, at en beskatning af godtgørelser tilkendt for aldersdiskrimination ved fratræden med henvisning til ligningslovens 7 vil i øvrigt føre til den helt uantagelige retsstilling (min fremhævning), at en person, der bliver aldersdiskrimineret i forbindelse med en ansættelsessituation eller under ansættelsen, kan modtage godtgørelsen skattefrit, mens samme type diskrimination udøvet i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere efter SKATs opfattelse skal udløse beskatning af godtgørelsen - uanset at den er tilkendt for præcis samme adfærd fra arbejdsgiverens side Denne bemærkning hører ikke hjemme i en juridisk argumentation, da retskilderne må udgøre retsgrundlaget fremfor repræsentantens politiske synspunkter. 3. Praksis Administrativ praksis vedr. godtgørelser i forbindelse med fratræden der relaterer sig til perioden før lovændringen i udgangen af 1999 er ikke relevant, da den er baseret på de almindelige regler i statsskattelovens 5, litra a. Som eksempler kan nævnes Skatteafgørelse af 11/11/1996 fra Told- og Skatteregion Ballerup, TfS , SKM LSR og SKM LSR. Der er efter lovændringen i 1999 afsagt en række relevante afgørelser, hvorefter en godtgørelse for ikkeøkonomisk skade beskattes i henhold til ligningslovens 7U: Godtgørelser for ikke-økonomisk skade i henhold til erhvervsuddannelsesloven 9, ligebehandlingslovens 16, stk. 2 10, funktionærlovens 2b 11 og forenings- 8 Forudsat at anden særlovgivning ikke finder anvendelse 9 SKM TSS, LSR og LSR LSR og LSR frihedslovens 4 12 er alle i perioden efter lovændringen i udgangen af 1999 behandlet skattemæssigt af Landsskatteretten samt Østre Landsret i henhold til ligningslovens 7 U. 4. Ligningslovens 7 U og godtgørelse for tort Ved gennemlæsning af afgørelserne i tabel 1 vil der stå et billede af, at der i forbindelse med den skatteretlige behandling af en godtgørelse skal tages udgangspunkt i om der er tale om tort i henhold til erstatningsansvarslovens 26 eller ej. I Østre Landsrets afgørelse af anføres det, at Landsretten finder efter en samlet vurdering, at ikke har godtgjort, at der ved afskedigelsen forelå sådanne omstændigheder, at der er grundlag for at anse den udbetalte godtgørelse for en retsstridig krænkelse af s ære eller person jf. princippet i erstatningsansvarslovens 26. Det er herefter muligt at slutte begrundelsen således, at såfremt der var tale om en godtgørelse jf. princippet i erstatningsansvarslovens 26 skulle denne beskattes i henhold til statsskattelovens 5, litra a. Lignende betragtninger gør sig i gældende i Landsskatterettens afgørelse af : Repræsentantens forklaringer om, at erstatningen udgjorde en skattefri torterstatning, er ikke bestyrket af objektive kendsgerninger eller sandsynliggjort ved beviser med tilstrækkelig vægt. Jeg kan ikke tiltræde synspunktet om at der skal finde en afvejning sted, som følge af ordlyden og forarbejderne til ligningslovens 7 U, hvorefter alle godtgørelser der relaterer sig til fratræden uanset om et retskrav er opstået som følge af æreskrænkelse, forskelsbehandling på grund af graviditet eller usaglig opsigelse skal beskattes i henhold til ligningslovens 7 U. 14 Det fremgår af forarbejderne, at lovforslaget ikke skulle kompliceres ved at lave særregler for lovpligtige godtgørelser og at alle godtgørelser er omfattet. 5. Konsekvensen af Skatterådets bindende svar Skatterådets bindende svar medfører en usikker retstilstand, da begrundelserne er utilstrækkelige i forhold til en nærmere forståelse af hvorfor ligningslovens 7 U ikke udgør et materielt beskatningsgrundlag. 11 SKM ØLR 12 SKM LSR 13 SKM ØLR 14 Henset til Østre Landsrets begrundelse i SKM ØLR er der på nuværende tidspunkt ikke praksis der underbygger mit synspunkt 3

4 SJ Law har anført at resultatet kan udstrækkes til andre typer af godtgørelse, herunder godtgørelse ydet efter ligebehandlingslovens 16, stk. 2-3 til lønmodtagere, der afskediges på grund af graviditet, barsel eller adoption. 15 Dette vil efter min vurdering være korrekt, såfremt de to bindende svar er udtryk for gældende ret. Der foreligger imidlertid et primært retsgrundlag i ligningslovens 7 U, forarbejderne hertil samt en række afgørelser der trækker i den anden retning. De to bindende svar fra Skatterådet må iagttages i forhold til en vurdering af gældende ret, men efter en samlet vurdering af relevante retskilder kan afgørelsernes resultat problematiseres. For en nærmere forståelse af ligningslovens 7 U bør samtlige afgørelser af betydning indgå i vurderingen af hvordan godtgørelser beskattes fremadrettet. Det ville have været hensigtsmæssigt med en uddybende begrundelse, da de to bindende svar ikke bør tillægges så stor betydning som det har været tilfældet i omtalen heraf. For en afklaring af problemstillingen vil det være nødvendigt med en prøvelse via den administrative rekurs af Landsskatteretten eller alternativt domstolene. Dette ville skabe en afklaring af et praktisk problem i forbindelse med udbetalingen af godtgørelser der relaterer sig til fratræden uanset hvad resultatet måtte blive. 6.0 Konklusion Formålet med lovændringen i L 88/1999 var bl.a. at gøre Reglerne om beskatning af fratrædelsesgodtgørelser er efter forslaget gjort så enkelte og gennemsigtige som muligt. Min artikel i HR JURA Magasinet, 4. udg. sommer 2013 samt denne uddybende artikel med baggrundsmaterialet for min analyse illustrerer, at beskatningen ikke er enkel og gennemsigtig. Baggrunden herfor er sammenblandingen af de almindelige skatteretlige principper i statsskattelovens 4 og 5, og særlovgivningen i ligningslovens 7 U. På baggrund af ordlyden i loven, forarbejderne hertil samt relevant praksis jf. afsnit 3.0 konkluderes det at Skatterådets bindende svar af er i strid med gældende ret. Jeg modtager gerne afgørelser, herunder om tortgodtgørelser der relaterer sig til fratræden, der ikke er omtalt i artiklen samt bemærkninger af relevans for problemstillingen via eller LinkedIn. 15 SJ Laws nyhedsbrev af

5 Tabel 1 Oversigt over den skattemæssige behandling af godtgørelser: Afgørelser SSL 5a Ligebehandlingslovens 14 Skatteafgørelse af 11/11/1996 TfS LSR Bindende svar 4/3/2010 Ligebehandlingslovens 16,2 LSR 29/3/2011 LSR 20/12/2012 Forskelsbehandlingslovens 7 Skatteankenævn Nærum 18/12/2007 Bindende svar 31/5/2010 Bindende svar 6/4/2011 SKM SR SKM SR Ansættelsesbevisloven TfS Funktionærlovens 2b SKM ØLR Erstatningsansvarsloven 26 TfS Arbejdstidsdirektivet Bindende svar 21/7/2010 Erhvervsuddannelseslovens 65 SKM TSS LSR 16/04/2012 LSR 25/06/2012 Foreningsfrihedslovens 4 SKM LSR Tort (tilsidesættelse af forvaltningsretlige krav) relaterer sig til inden lovændringen i 1999 SKM LSR SKM LSR LL 7U 5

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

MASTERAFHANDLING - KLAGEBERETTIGELSE

MASTERAFHANDLING - KLAGEBERETTIGELSE MASTERAFHANDLING - KLAGEBERETTIGELSE Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 1.1. Abstract... 3 1.2. Indledning og motivation... 4 1.3. Metode... 6 1.4. Problemformulering... 7 2. Kapitel 2... 9 2.1. Analyse

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt.

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. Cand.merc.jur.-studiet Det erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske studium Copenhagen Business School Kandidatafhandling Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. (The arm s length exception in the

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere